Vizitka Alojzija Stepinca

U fondu IAS, F:028. PUČKA KASINA (F.28 PUČKA KASINA – SUBOTICA (1878-1947),1878-1947. Osnovni podaci o fondu: Količina: knj.7; k. 3; 0,66 m. Jezik građe: hrvatski, srpski
Stepen sređenosti: sređen. Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu. Kategorizacija: / Osnovne karakteristike sadržaja građe: Arhivska građa sadrži pravila „Pučke kasine“, popis članova i časnika; personalne spise; pečat društva, spise u vezi sa zadužbinama: fond Marije Sudarević-Malagurski i fond za stipendiranje siromašnih studenata; spise o korisnicima stipendija i nagrađivanjem siromašnih učenika; zapisnike vođene na pojedinim sednicama, izveštaje o radu, pozivnice i programe
itd.74 )sačuvana je prepiska i sa dr Alojzijem Stepincom iz 1934. godine.

 

F 28 9 224 1934

%d bloggers like this: