PREDMETI O KOMUNALNOJ HIGIJENI (1918-1926) IZ ARHIVSKE GRAĐE

PREDMETI O KOMUNALNOJ HIGIJENI (1918-1926) IZ ARHIVSKE GRAĐE:

F:47 II  78/1919. Dopis Ministarstva trgovine i industrije, Velikom županu Subotice, o potrebi osnivanja      „ženskih radeničkih škola“ u severnim oslobođenim krajevima.

Mandic Mijo

MIJO MANDIĆ

Poziv Miji Mandiću, gradskom odborniku, da učestvuje u radu na sastavljanju regrutnog spiska mladića 1901. godišta.

 

Izveštaj Stipana Kovač Striko, gradskog vrtlara, o uređivanju parkova i ulica.

Naredba o popisu dece od 6 do 12 godina, radi uvođenja u školske evidencije i upisa u      škole.            l:8

F: 047. XV 239/1921. Josipu Tumbasu, “preduzimaču za javnu čistoću”, Senat naređuje čišćenje nužnika u palićkom radničkom oporavilištu. l: 1, srp.

F: 047. XVI 31/1921. Čistač Josip Tumbas uz podršku državnog veterinara Grge Čovića predlaže Senatu popravak starih kola za odvoženje strvina i nabavku jednih novih, savremenijih. l: 12, srp. mađ.

F: 047. XVI 17/1923. Slava Konjičke podoficirske škole je 19.2.1923. god. Tom prilikom izvešće paradni marš u krugu kasarne (Karantin barake na Senćanskom putu) i na ulici pred kasarnom. Zato mole grad da se ta ulica očisti. l: 1, srp.

F: 047. XV 141/1920. Senat poziva Gradskog velikog kapetana Mihajla Racka da spreči uništavanje parkova i zelenila, kao i hvatanje pasa lutalica. l: 2, srp. mađ.

F: 047. XV 141/1920.Senat poziva Gradskog velikog kapetana Mihajla Racka da spreči uništavanje parkova i zelenila, kao i hvatanje pasa lutalica. l: 2, srp. mađ.

F: 047. XV 327/1920. Senat zadužuje Inžinjerski ured za nabavku piljene drvene građe za popravak ograda subotičkih parkova. l: 5, srp.

F: 047. XVI 49/1920. Senat donosi odluku o obnavljanju parkova i prskanju parka pred železničkom stanicom iz vodooda državne železnice. l: 7, srp, mađ

F: 047. XV 126/1921. Dekan Pravnog fakulteta moli da se park pred fakultetom uredi, ali Senat odgovara da to nije posao grada.  l: 2, srp.PRAVI ZGRAD

F: 047. XV 184/1921. Senat određuje da se poprave stubovi i ograda u parku ispred glavne pošte.  l: 1, srp.

F: 047. XVI 66/1922. Senat donosi odluku da se ofarbaju sve ograde gradskih parkova (Kralja Petra, baruna Trenka, fra Jese, sv. Ćirila i Metoda). l: 12, srp.

F: 047. XVIII 18/1923. Inžinjerski ured predlaže Senatu da se izvrše popravke u kupalištu Palić za 130.000 dinara, te da se raspiše licitacija za poslove, Žigmond Štern (Stern Zsigmond) radi molerske poslove, Mijo Gabrić radi na premeštaju javnog nužnika, Mihajlo Pletl radi krovopokrivačke poslove, Matija Slezak pravi 40 klupa za park, Geza Šimonji radi limarske i vodoinstalaterske poslove, Lipota Medak bravarske poslove. Radovi se obavljaju na hotelima, kupkama, paviljonima, kupatilima, bunarima, stanovima, ogradama itd.Strand Palic 06-1936-Foto-Remenyi

F: 047. XVI 25/1924.  Senat dozvoljava Inžinjerskom uredu čišćenje bunara u parku pred Gradskom kućom potrebnog za polivanje parka.  l: 2, srp.

F: 047. XVI 57/1924. Senat odlučuje da se Palićki put do kraja vinograda i Vinogradska cesta priključe gradskim ulicama u pogledu čišćenja, parkiranja i sadnje drveća. l: 4, srp.

F: 047. XVI 22/1924. Senat upućuje dopis Direkciji državnih železnica u Subotici sa molbom da se i dalje za polivanje Parka kralja Petra dobiva potrebna količina vode. Subotici je dnevno potrebno 3 m vode. U odgovoru Direkcije državnih železnica stoji da su spremni tu kubikažu isporučivati gradu samo ujutro po ceni od 9 dinara na dan. U 1924. god. grad je koristio taj vodovod samo 60 dana, što je 180 m za celu godinu. Od 1920-1927. god. (bez 1924. god.) grad je trošio 100 l vode dnevno u periodu od 3 meseca što je 9 m vode. Od 1920-27. god. ukupan dug grada za utrošenu vodu iznosi 693 dinara. Senat odobrava da se ta svota isplati Direkciji državnih železnica. l: 17, srp.

 1. F:47. I 89/1921. Predlog Stevana Rigoa u ime OSJSS da se radi na popravci najamnih stanova i „ćuprija“ u gradu, kao i da se javni klozeti čiste samo noću.      l:6

F: 047. XV 198/1928. Inženjersko odelenje izveštava Senat da je sve spremno za podizanje muzičkog paviljona na Karađorđevom trgu ili parku za što bi bilo potrebno 75000 dinara .Ali računovođstvo izjavljuje da za to nema pokrića.               List:1,srp.

F: 047. XVI 8/1928. Na molbu pošte ,telegrafa telefona Senat naređuje uređenje parka pred zgradom pošte u ulici Skotusa Viatora. Taj posao se poverava gradskom baštovanu Lajči Domokosu.

F: 047. XVI 72/1928. Senat naređuje popravak 14 klupa u Dudavoj šumi i u Parku kralja Petra.Prilaže se skica „mustre za klupe u javnim parkovima gr.Subotice“. Popravke izvodi firma Mije Novakovića, a kod tesara Franje Kalmara nabavlja se 40 novih klupa.

I 537 1936

F: 047. XVI 98/1928. Pravoslavni paroh Izidor Ludaić traži od Senata da mu se proda đubre iz gradskih jama na trgu Fra Jese, Na uglu Antunovićeve ulice i parka kralja Petra, te u ulicama: Manojlovićevoj, Vilsonovoj, Paje Kujunđića i Crnojevićoj, Senat odobrava prodaju đubreta za avgust, septembar i oktobar 1928.god.za 1500 dinara i njegovo odvoženje do tzv.Male bašte kod kasarne 3. konjičkog puka.                       List:3,srp.

F: 047. XV 126/1929. Za popravak ograda gradskih parkova (Park kralja Petra, Park prwed centralnom poštom, Park na trgu Fra Jese, Park na trgu sv. Ćirila i Metoda, Park na obilićevom vencu, kod crkve sv.Đurđa, kod crkve sv.Roke, Park na zrinjskom trgu) Senat određuje 4466 dinara, a posao poverava Građevinskom odelenju.

F: 047. XV 333/1929. Zbog nedostatka sredstava Senat odbija predlog nabavke motorne pumpe za polivanje Parka kralja Petra u 1929. god. Tako su ujedno odbijeni i predlozi Subotičke električne željeznice i osvetlenja d.d. kao i ponuda Specialfabrik moderner pumpen Ernst Vogel Štokerana (Stockeran)kod Beča (Wien).                                  List:9,srp.

 

37.

 

F:47. I  1/1925

Gradonačelnički izveštaji Proširenom senatu  za period januar – oktobar 1925. godine. Izveštaji pojedinih gradskih ustanova za taj period; Gradske kapetanije, Državnog Gradskog veterinarskog ureda, gradske blagajne, Sanitetske uprave Grada Subotice.         

L:24
41.  F:47. I   12/1925

Dopis Ministarstva trgovine i industrije sa informacijom da se u Parizu aprila 1925. održava Međunarodna izložba za umetnički obrt i pozivom da Grad Subotica dostavi planove regulacije svoje varoši, fotografije parkova i sanatorijuma, lepših i uređenijih državnih i privatnih zgrada.  Uslovi i Program predviđene izložbe.

Škole između dva rata

F:22

Sve škole koje su se nalazile van teritorije građavinskih reona i to:

 1. Miloš Obilić, Čavolj 207
 2. Kraljević Marko, Hajdukovo 663
 3. Zmaj Ognjeni Vuk, Hajdukovo 48
 4. Car Lazar, Hajdukovo 130
 5. Devet Jugovića, Hajdukovo 491
 6. Zmaj Jiran Jiranović, Palićke ugarnice 69
 7. Knez Miloš, Stara Torina 103
 8. Kajmak čalan, Stara Torina 366
 9. Vuk Karad žić, Stara Torina 540
 10. Narodne Gusle, Stara Torina 678
 11. Pajo Bačić, Bikovo 201
 12. Ilo Kujund žić, Bikovo 260
 13. Knez Mihajlo,  Šupljak 365
 14. Ica Čurčić Malagurski, Bikovo 43
 15. Đura Jakšić, Gornji Verušić 215
 16. Kumanovo, Donji Verušić 173
 17. Franjo Sudarević, Donji Verušić 123
 18. Bozo  Šar čević, Donji Verušić 334
 19. Petar Petrović Njegoš, Donji Verušić 50

 

Muzealna izložba života subotičkih Srba od starine pa do danas, 11.11.1933.

F 28 8 185 1933

IAS, F:28.8.185/1933

Svetlost, udruženje stud. subot. Prav. fakulteta, Pravila i Poslovnik

228 81 1467 Svetlost pravila1 2, 3 4,5 12, 13

Popis crkvenih matičnih knjiga u fondu F:451 Istorijskog arhiva Subotica

Za opciju online pretraživanja CMK idite na  link http://e-arhiva.suarhiv.co.rs/ser

F : 451 ZBIRKA CRKVENIH MATIČNIH KNjIGA 1687–1949

Osnovni podaci o fondu

Količina arhivske građe: knj. 322; k. /; traka 29; omota 38; 14,99 m

Jezik građe: latinski, mađarski, slavenosrpski

Stepen sređenosti: registraturski sređen

Informativna sredstva: sumarni inventar, digitalizovani oblik na CD

Kategorizacija: /

Osnovne karakteristike sadržaja građe:

Matične knjige (krštenih, venčanih, umrlih) i indeksi uz matične knjige za godine 1687–1949 sledećih crkvenih opština: Rimokatolički župni ured Sv.Terezije – Subotica, Rimokatolički župni ured Sv. Roke–Subotica, Rimokatolički župni ured Sv.Đurđa – Subotica, Srpska pravoslavna parohija pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg – Subotica, Pravoslavna istočna crkva Sv. Velikomučenika Dimitrija – Aleksandrovo, Rimokatolički župni ured filijala u Aleksandrovu, Evangelističko-augustinsko subotičko-somborsko putujuće svešteničko zvanje, Rimokatoličke parohije u Kunbaji, Rimokatoličke parohije u Kaćmaru,Rimokatolički župni ured Sv. Antuna – Čantavir, Rimokatolički župni ured Sv. Katarine – Ludaš, Rimokatolički župni ured Sv. Petra I Pavla – Bajmok.

Istorijat zbirke: Arhivska građa je preuzeta na osnovu člana 39. Zakona o kulturnim dobrima,595 a shodno Zapisniku o nadzoru nad vođenjem matičnih knjiga i uvida u rad službe ličnog statusa građana matičnog područja Subo tica.596 Preuzimanje je izvršeno 2006. godine.597 Iste godine je formirana Zbirka crkvenih matičnih knjiga 1687–1949.

ARHIVSKA KNJIGA:

 

 

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1756-1773

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1773-1780

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1780-1796

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1796-1804

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7.5 cm

T

07.07.2006.

1804-1808

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5.5 cm

T

07.07.2006.

1808-1812

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1812-1819

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

10 cm

T

07.07.2006.

1819-1821

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1821-1824

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1824-1827

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1827-1832

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1832-1837

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1837-1841

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1841-1843

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1843-1846

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1846-1848

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1848-1850

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1850-1852

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1852-1853

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1853-1857

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1857-1860

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1860-1862

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1863-1865

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1865-1868

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1869-1871

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1871-1873

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7cm

T

07.07.2006.

1873-1876

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1876-1877

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1877-1879

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1879-1881

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1881-1883

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1883

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1883-1885

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1885-1886

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1886-1888

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1889-1891

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1891

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1892

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1892-1893

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1893-1895

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

4 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1895-1896

Velika crkva – Matična knjiga rođeni

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1773-1806

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1806-1816

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1816-1824

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1824-1836

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1836-1842

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1843-1852

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1852-1857

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1858-1860

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1861-1862

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1863-1872

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1872-1879

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1879-1882

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1882-1887

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1887-1891

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1892-1896

Velika crkva – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1773-1785

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1785-1803

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1803-1813

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1813-1823

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1823-1831

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

9 cm

T

07.07.2006.

1831-1834

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1834-1837

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4  cm

T

07.07.2006.

1837-1843

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1843-1846

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1847-1850

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1850-1851

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1852-1853

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1854-1856

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

10 cm

T

07.07.2006.

1857-1860

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1861-1862

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1863-1864

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1864-1868

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1868-1872

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1872-1874

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1874-1876

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1877-1878

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

2 cm

T

07.07.2006.

1878-1880

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1880-1881

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1881-1884

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1884-1886

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1886-1888

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1888-1890

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1890-1892

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1892-1893

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1893-1894

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1894-1897

Velika crkva – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

8 cm

T

07.07.2006.

1841-1846

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1846-1852

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1852-1854

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1854-1856

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1856-1867

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1867-1870

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1870-1876

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1876-1883

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1883-1887

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1887-1891

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1891-1895

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1895-1898

Sv. Roko – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1852

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1852-1863

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1863-1873

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1873-1879

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1879-1889

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1889-1891

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1891-1897

Sv. Roko – Matična knjiga venčanih

1 knjiga.

3 cm

T

07.07.2006.

1841-1851

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1851-1852

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1852-1855

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1855-1856

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1856-1859

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1859-1863

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1863-1868

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1868-1872

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1872-1878

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1878-1882

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1882-1886

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1886-1891

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1891-1894

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1894-1898

Sv. Roko – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1841-1847

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1848-1852

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1852-1854

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1855-1860

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1860-1868

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1869-1873

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1874-1877

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1878-1882

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1882-1886

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1886-1891

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1892-1895

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1895-1899

Sv. Đorđe – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1851

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1852-1859

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1860-1867

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1867-1885

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1886-1891

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1892-1896

Sv. Đorđe – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1841-1850

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1851-1855

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1855-1858

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3.5 cm

T

07.07.2006.

1858-1866

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1866-1872

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4.5 cm

T

07.07.2006.

1873-1880

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1881-1886

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1886-1891

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4  cm

T

07.07.2006.

1892-1895

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1895-1900

Sv. Đorđe – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1687-1780

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1781-1800

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1801-1810

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1811-1820

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1821-1830

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1831-1840

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1850

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1851-1860

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1861-1870

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1871-1880

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1881-1890

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1891-1900

Velika crkva – Index matične knjige rođenih

1 index

6 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1718-1800

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1801-1839

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1840-1870

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1871-1890

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1891-1900

Velika crkva – Index matične knjige venčanih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1718-1800

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

7 cm

T

07.07.2006.

1801-1820

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1821-1840

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

7 cm

T

07.07.2006.

1841-1850

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1851-1860

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1861-1870

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1871-1880

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1881-1890

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1891-1900

Velika crkva – Index matične knjige umrlih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1869

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1870-1876

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1877-1887

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1888-1891

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1892-1895

Sv. Roko – Index matične knjige rođenih

1 index

2 cm

T

07.07.2006.

1841-1948

Sv. Roko – Index matične knjige venčanih

1 index

5 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1841-1866

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1870-1875

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1876-1882

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1883-1886

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1887-1888

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1889-1890

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1891-1915

Sv. Roko – Index matične knjige umrlih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1841-1904

Sv. Đorđe – Index matične knjige rođenih

1 index

6 cm

T

07.07.2006.

1841-1942

Sv. Đorđe – Index matične knjige venčanih

1 index

4 cm

T

07.07.2006.

1841-1910

Sv. Đorđe – Index matične knjige umrlih

1 index

5 cm

T

07.07.2006.

1773-1781

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih, venčanih, umrlih

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1777-1793

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1793-1809

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1809-1819

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1819-1833

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

7 cm

T

07.07.2006.

1833-1843

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1843-1852

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1853-1868

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1868-1876

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1876-1887

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

5 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1887-1895

Vaznesenije – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1868-1895

Ex 225

Vaznesenije – P R E P I S   Matičnih knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1744-1773

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1777-1807

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1808-1854

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1855-1868

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1868-1895

Vaznesenije – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1744-1773

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1777-1797

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1805-1820

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1821-1832

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1832-1844

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

6 cm

T

07.07.2006.

1844-1855

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1855-1867

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1867

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1867-1876

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1877-1889

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006

1889-1894

Vaznesenije – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

 3 cm

T

07.07.2006

1840-1895

Vaznesenije – indeks matične knjige rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006

1870-1947

Vaznesenije – indeks matične knjige venčanih

1 knjiga

7 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006

1870-1947

Ex 248

Vaznesenije – indeks matične knjige umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1810-1833

Ex 217

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1833-1857

Ex 218

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1857-1884

Ex 219

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1885-1895

Ex 220

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga rođenih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1811-1884

Ex 231

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga venčanih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1885-1895

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga venčanih

1 povez

1 cm

07.07.2006.

1810-1843

Ex 233

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1844-1884

Ex 234

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Matična knjiga umrlih

1 knjiga

5 cm

T

07.07.2006.

1851-1943

Ex 244

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Index matične knjige rođenih

1 index

3 cm

T

07.07.2006.

1851-1949

Ex 245

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Index matične knjige venčanih

1 index

1 cm

T

07.07.2006.

1851-1944

Ex 247

Sv. velikom. Dimitrija Aleksandrovo – Index matične knjige umrlih

1 index

2 cm

T

07.07.2006.

1855-1876

Ex 221

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga rođenih

1 knjiga

2 cm

T

07.07.2006.

1876-1885

Ex 222

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga rođenih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1885-1891

Ex 223

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga rođenih

1 knjiga

2 cm

T

07.07.2006.

1891-1901

Ex 224

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga rođenih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1855-1868

Ex 227

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga venčanih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1869-1875

Ex 228

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga venčanih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1876-1891

Ex 229

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga venčanih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1892-1910

Ex 230

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga venčanih

1 knjiga

1 cm

T

R.br.

Dat. upisa

Godina odnosno

razdoblje nastanka

Klasifikaciona

Oznaka

Kategorija registratorsko materijala

Količina

Br. i datum zapisnika

Rok

čuvanja

07.07.2006.

1855-1869

Ex 235

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

4 cm

T

07.07.2006.

1869-1875

Ex 236

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

1 cm

T

07.07.2006.

1875-1887

Ex 237

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

2 cm

T

07.07.2006.

1887-1891

Ex 238

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

3 cm

T

07.07.2006.

1891-1902

Ex 239

Rimokat. Župni ured u Aleksandrovu Matična knjiga umrlih

1 knjiga

2 cm

T

11.08.2006.

1886

Matična knjiga krštenih u rimo.kat. parohiji u KAĆMARU

1 svežanj

1 cm

T

11.08.2006.

1870-1884

Matična knjiga umrlih rimo.kat. KUNBAJA

1 svežanj 5 cm

T

11.08.2006.

1885-1895

Matična knjiga umrlih rimo.kat. KUNBAJA

1 svežanj 4 cm

T

11.08.2006.

1886-1901

Matična knjiga Evangelističko-augustinsko subotičko-somborskog putujućeg gsvešteničkog zvanja

Rođenih:1887-1901

Venčanih: 1887-1901

Umrlih: 1886-1901

1 knjiga

2 cm

T

%d bloggers like this: