Podaci o Ciganima ( XVIII-XX vek)

Istorijski arhiv Subotica,

F:261. . Magistrat povlašćene kraljevsko komorske varoši – Sent Marija (Subotica)              (1743-1779);  [1701]1743-1779 [1782]:

Deo rukopisa naučno informativnih sredstava (još nisu publikovani)

Regesta i analitički inventar (pojam cigani)

 1. februar 28.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojnić (Ionnes Vojnics) i senatori: Grgo Vidaković (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunović (Iosep­hus Kopunovics), Josip Jaramazović (Iosephus Iaramazovics), Toma Rudić (Thomas Rudics), Luka Vojnić (Lucas Vojnics), Petar Mukić (Petrus Mu­kics) i Nikola Guganović (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su se sledeći predmeti: 1. tužba Petra Mučalova (Petrus Mucsalov) iz Potisja (Tybiscus) protiv Đorđa Vukovića (Georgius Vuk(k)ovics) jer mu je oduzeo dva ovna;
 3. zajednička odluka Magistrata i Zaklete opštine o produženju ubiranja poreza. Odluku su doneli: Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister), Ilija Crnković (Elias Crnkovics), Marjan Malagurski (Marianus Malogurski), Jo-sip Temunov (Iosephus Temunov), Antun Buljovčić (Antonius Bulyov­csity), Bartolomej Rogić (Bartholomaeus Rogics), Ivan Francišković (Ioan­nes Franceskovics), Đorđe Peić (Georgius Peich), Mileta Đelmiš (Mileta Gyelmis), Franjo Bajić (Franciscus Baics), Lovro Peić (Laurentius Peics), Josip Horvatski (Iosephus Horvatsy), Luka Bajić (Lucas Baich), Nikola Brnić (Nicolaus Brnics), Tadija Stantić (Thadaeus Sztantics), Ivan Vukov (Ioannes Vukov), Josip Šimokov (Iosephus Schimokov), Andrija Balog (Andreas Balogh), Janoš Horvat (Ioannes Horváth), Luka Frančeskov (Lucas Franceskov), Matija Peić (Matthias Peich), Tadija Tokić (Thadaeus Tokics), Martin Rajčić (Martinus Raicsity) i Bartolomej Kopunović (Bart­holomaeus Kopunovics); 3. za budući praznik sv. Đorđa Militića i Martirisa (S.Georgy Militis i Martÿris) izvršiće se popis stoke; i određuju se deputati za ubiranje poreza. To su senatori: Nikola Hernjak (Nicolaus Hernyák) i Đorđe Demetrović (Georgy Demetrovics), Nikola Guganović (Nicolaus Guganovics), a od članova Zaklete opštine: Nikola Bernić (Nicolaus Ber­nics) i Ivan Vukov (Ioannes Vukov), kao i Raka Boltacsia (Raka Boltacsia), Petar Kozar (Petrus Kozar), Petar Mukić (Petrus Mukics), Nikola Sag­majster (Nicolaus Sagmaister), Antun Buljovčić (Antonius Bulyovcsity) i Gliso Aracki (Gliso Aracski), Ivan Bukva (Ioannes Bukva), Grgo Kri­žanović (Gregorius Krizsanovics), Grgo Peić (Gregorius Peics) i Šimona Tumbasović (Simon Tumbaszovics). 4. nalaže se deputatima da popišu i beskućnike „bećare” (betyarones); 5. Imenuju se nadzornici mesara Franjo Evetović (Franciscus Evetovics) i Grgo Kopunović (Gregorius Kopuno­vics); 6. Određuje se Komisija za pregled računa mesara. Članovi komisije su Hieronim Vuković (Hieronymus Vukovics), Ilija Crnković (Elias Crn­kovics), Luka Bajić (Lucas Baich) i Ilija Poljaković (Elias Polyakovics); 7. za potrebe crkve svaki bračni par plaća 25 denara; 8. kažnjava se Kata Ekreš (Kata Ökrös) jer je koristila lažne mere kod prodaje soli; 9. Sekvestrira se vinograd plemić Andrije Vujavića (Andreas Vujavics) jer nije platio kiriju za gradsku krčmu. Ako pak isplati dug , vinograd će mu biti vraćen; 10. Prodaje se sekvestrirani vinograd Andrije Vujavića (Andreas Vujavics). Senator Luka Vojnić (Lucas Vojnics) želi taj isti vinograd; 11. pismo iz Kunsentmik­loša (Kún Szent-Miklos) da se ispita Janoš Molnar (Ioannes Molnár) u vezi molbe radi istrage sa nestalom marvom. Pismo se nalazi u fascikli pod slovom K i brojem 8; 12. pismo Somborske komorske administracije u vezi sa prodajom kulskog piva nalazi se u fascikli pod slovom K i brojem 9; 13. Pismo poručnika Atanasija de Rašković (Athanasy de Raskovics) iz Mit­rovice (Mitroviczia) u vezi ispitivanja Ciganina Petra Bajića (Petrus Baich) koji živi u poligamiji. Čuva se u fascikli pod slovom K i brojem 10. 14. Zahtev vojnog komesara de Giliga (de Gillig) da se ne obavlja prevoz vojske bez priznanice ili gotovinskog plaćanja. Nalazi se u fascikli pod slovom K i pod brojem 11.

F:261.1.pag.310-313. -/1752.

 

F:261.1.pag.372-375. -/1753.

 1. april 30.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudić (Thomas Rudics) i senatori: Ivan Vojnić (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazov (Iosephus Iara­mazov), Josip Kopunović (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidaković (Gre­gorius Vidakovics), Petar Mukić (Petrus Mukics), Ivan Mačković (Ioannes Macskovics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov), Luka Vojnić (Lucas Vojnics), Hieronim Vuković (Hieronymus Vukovics) i Jožef Vizi (Iosephus Vizÿ). Razmatrali su se sledeći predmeti: 1. sudsko poravnanje između Bože Vojnića (Bozso Vojnics) i njegovog usvojenika Jančike (Iancsika) u vezi sa podelom porodičnog imanja; 2. zbor Cigana izabrao je Martina Gnezina (Martinus Gneczin) za svoga vojvodu; 3. sporazum o terminu isplate novča­nog potraživanja Stipana Tumbasovića (Stipan Tumbaszovics) Ivanu Bu­dimliću (Ioannes Budimlics); 4. obavezuju se Antun Vuković (Antonius Vu­kovics) i Stanislav Tikvicki (Stanislaus Tikviczky) da predaju priznanice Franji Adamoviću (Franciscus Adamovics), provizoru u Seksardu (Szek­szard); 5. Ilija Poljaković (Elias Polyakovics) isplaćuje jednu forintu i pede-set denara franjevcima za misu povodom izbora gradskog sudije; 6. cena otkupljenog vina na ime otplate poreza; 7. gostioničar Ivan Kljuković (Ioan­nes Klyukovics) je isplatio svoje dugove za arendu gradske krčme Iliji Polja­koviću (Elias Polyakovics); 8. uplaćuje se prihod od kazne za lutajuću stoku;
 3. uplaćuju se u gradsku blagajnu dugovi Ivana Kljukovića (Ioannes Klyu­kovics) i Kristofora Hankea (Christophorus Hancke); 10. uplaćuju se Iliji Poljakoviću (Elias Polyakovics) u gradsku blagajnu dugovi gostioničara Andrije Vujavića (Andreas Vuiavics); 11. uplaćuju se kazne zbog utajivanja poreza.
Broj regesta a/a br.predm. Broj an. opisa Veza sa zapisnikom Orig

sig.

87.

 

 

 

 

 

 

1746.  avgusta 22 , Subotica

Magistrat Kraljevsko-privilegovane kameralne varoši Sent Marije (Subotica)

Saslušanje Trifunov Todora, Ciganina iz Subotice, okrivljenog za krađu dva konja zastavnika Cvijanov Tome i konja Kokić Pavla, obojice subotičkih stanovnika.

Original.Latinski jezik. 4 lista

4/1746. 1?
111.

 

 

 

 

 

 

 

 

1747. maja 7 (18 po novom), Senta

Golub Đorđe, lajtenant iz Sente, Magistratu Kraljevsko-privilegovane kameralne varoši Sent Marija (Subotica), Subotica

Moli da se njegovim vojnicima Brodarić Damjanu , kome su ukradena tri konja, kao i Madalić Pavlu i Tatić Savi, kojima su ukradena po dva konja, pomogne da dođu do svoje svojine. Takođe traži da bude uhapšen Ciganin kod koga je prepoznat jedan od Brodarićevih konja.

Original.Srpski jezik sa starim ćirilskim pravopisom. 1 list

12/1747.
144.

 

 

 

 

 

 

 

1748. juna 27, Kun Sent Mikloš

Kapetan Mar Gergelj Magistratu Kraljevsko privilegovane varoši Sent Marija (Subotice), Subotica

Potvrđuje da je sivi konj koga je Kulčar Andraš, stanovnik Halaša, kupio od Ciganj Samuela, pastira iz Kun Sent Mikloša, prepoznat kao vlasništvo Kuti Gabora iz mesta Taš u Peštanskoj županiji, kome je uz odgovarajuće dokumente i predat.

Original.Mađarski jezik.1 list

22/1748.
369.

 

 

 

 

 

 

1752. februara 22, Mitrovica

Rašković Atanasije, pukovnik iz Mitrovice, Magistratu Kraljevsko privilegovane kameralne varoši Sent Marija (Subotica), Subotica

Traži da se pronađe i ispita Anica Jovanka, napuštena u Subotici od strane svoga muža Ciganina Baić Petra, okrivljenog za krađu stoke i bigamiju, kao i njeno troje dece.

Original.Latinski jezik 2 lista

9/1752. 372 tačka dnev.reda br.13

K br. 10

10
432.

 

 

 

 

 

1751. septembra 6 – 1752. februara 4, Subotica

Magistrat Kraljevsko privilegovane kameralne varoši Sent Marija (Subotica) i Prizivno krivično veće istoga grada

Saslušanje Mrčan Janka, Ciganina iz sela Santove u Bačkoj županiji, okrivljenog za krađu konja.

Original. Latinski jezik, 2 lista

45/1752. 5

A

434.

 

 

 

 

 

 

 

1751.  februara 4 – 1752. februara 5, Subotica

Magistrat Kraljevsko privilegovane kameralne varoši Sent Marija (Subotica)

Presuda u krivičnom predmetu Mrčan Janka i Živković Maksima, Ciganina iz sela Santove u Bačkoj županiji, okrivljenih za krađu konja.Živković je osuđen na kaznu smrti vešanjem, a Mrčan na udaranje žiga u obliku vešala usijanim gvožđem na čelo.

Original. Latinski jezik, 3 lista

45/1752.
625.

 

 

 

 

 

 

1754.maja 31, Subotica

Magistrat Kraljevsko privilegovane  kameralne varoši Sent Marije (Subotice)

Saslušanje Horvat Franje, subotičkog stanovnika , okrivljenog za krađu jedne ciganske kobile, koju je po sopstvenoj izjavi želeo da upotrebi za oranje. Osuđen je na 100 udaraca bičem.

Original.Latinski jezik.2 lista

30/1754.

 

485 tačka dnev.reda br.8

M br.31

 

31
751.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1755. juna 8, Militić

Poručnik i zakletnici mesta Militić Magistratu Kraljevsko-privilegovane kameralne varoši Sent Marije (Subotica), Subotica

Obaveštavaju da je Martin plemeniti Vidaković, suvlasnik mesta Militić, iskazom svedoka Vidaković Đure i Krištofa, plemića iz Militića, dokazao da je konj, koji se sad nalazi pri subotičkoj Gradskoj kući, njegovo zakonito vlasništvo. Na poleđini je beleška subotičkog Magistrata, datirana 10. juna iste godine u Subotici, prema kojoj je ovaj zelenko, pronađen kod nekog ciganina-lutalice, vraćen svome vlasniku Vidakoviću. Dokumenat je snadbeven pečatom mesta Militić.

Original. Mađarski i latinski jezik. 2 lista

14/1755.

 

535 tačka dnev.reda br.7 ;

br. 17

17
1223.

 

 

 

 

 

[godina 1757], Subotica

Magistrat Kraljevsko privilegovane kameralne varoši Sent Marije (Subotica), Subotica

Izračunavanje dugova i potraživanja subotičkih Cigana.

Koncept.Srpski jezik (bunjevački dijalekat sa mađarskom ortografijom). 1 list

83/1757.
1224.

 

 

 

 

 

[godina 1757], Subotica

Magistrat Kraljevsko privilegovane kameralne varoši Sent Marije (Subotica), Subotica

Spisak subotičkih Cigana sa naznakom novčane sume koju imaju kod gradskog suca, kao i iznosu njihovih isplaćenih i neisplaćenih dugova.

Koncept.Latinski jezik.2 lista

83/1757.

 

1225. [godina 1757], Subotica

Magistrat Kraljevsko privilegovane kameralne varoši Sent Marije (Subotica), Subotica

Spisak subotičkih Cigana-žetelaca sa iznosom njihovih nadnica.

Koncept.Srpski jezik (bunjevački dijalekat sa mađarskom ortografijom).2 lista

83/1757.
1260.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1758.aprila 19, Baja

Antun, vrhovni sudac Bačke županije, Magistratu Kraljevsko-privilegovane kameralne varoši Sent Marije (Subotica), Subotica

Raspis koji obaveštava o sledećim odlukama Kongregacije Bačke županije:1.) Cigani, stalno nastanjeni na teritoriji županija, ne mogu imati konje u vlasništvu; 2.) strani Cigani i Cigani-skitnice treba da budu proterani pošto im se oduzmu konji, a ni domaćim ciganima nije dozvoljena seoba iz mesta u mesto; 3) prosjacima je zabranjena skitnja i moraju se držati svoga mesta rođenja; 4.) treba obratiti veću pažnju na skitinice i vojne begunce; 5.) trgovci koji gone utovljene volove radi prodaje vojsci treba da budu oslobođeni plaćanja raznih carina.

Original.Latinski jezik.2 lista

22/1758. 678 tačka dnev.reda br.6;

br. 23

23
1268.

 

 

 

 

 

 

 

 

1758. maja 26, Baja

Perestegi Mihalj , zamenik vrhovnog suca Bačke županije, mesnim sucima i celoj opštini svih mesta županije

Raspis koji, na osnovu naredbe cara i kralja Karla VI od 4.decembra 1724. godine o prinudi Cigana na stalno naseljavanje i proterivanju iz kraljevstva onih koji nastave sa skitnjom , upućuje sudije i zakletnika svih mesta Županije da ne dozvole Ciganima skitnju, nego da ih, ukoliko skitaju, prijave članovima Magistrata.

Original.Latinski jezik.2 lista

28/1758. 683 tačka dnev.reda br.3;

br. 30

30
2154.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1762. februara 13, Baja

Generalna kongregacija Bačke županije prvacima i mesnim sucima svih mesta Županije

Raspis u kome se zahteva:1) vraćanje Cigana u stalne nastambe, odnosno njihovo odricanje od naziva „Ciganin“; 2) podnošenje izveštaja o stočnim bolestima svakih osam dana i obavezno zakopavanje uginule stoke; 3) isplata 2/4 državnog poreza do 1.februara 1762, s obzirom na ratne prilike; 4) ubrzanje slanja određenih regruta od strane mesnih sudaca , itd. Dokumenat je potpisao Vojnić Jakov, zamenik sreskog načelnika Bačke županije.

Kopija.Latinski jezik.2 lista

13/1762. 864 tačka dnevnog reda 2

pod br.12

12
2597.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1764. aprila 5, Kanjiža

Pijuković Anton, sreski načelnik Bačke županije

Raspis koji prenosi odluke donesene na sednici Generalne kongregacije Bačke županije, održanoj 5.aprila 1764. godine, u vezi ograničenja cena raznih vrsta mesa; pripremanja kvartira za vojsku; hvatanja skitničkih Cigana iz Poljske; hvatanja skitnica i dezertera; zabrane obavljanja poljskih radova nedeljom, pod pretnjom globe od 25 forinti za plemiće i 12 forinti za neplemiće; održavanje mostova i šančeva; postavljanja noćnih stražara; najzad, šestomesečnog obračuna sa vojskom nastanjenom u gradu, čiji se rok određuje za 4. maj iste godine.

Original.Latinski jezik. 1 list

32/1764. 1023. tačka dnevnog reda  2

pod br.30

30
2799.

 

 

 

 

1765. februara 13, Subotica

Magistrat Kraljevsko-privilegovane kameralne varoši Sent Marije (Subotice)

Popis subotičkih Cigana za godinu 1765.

Koncept.Latinski jezik. 4 lista

9/1765.

 

  2811.

 

 

 

 

 

 

 

 

1765. aprila 24,Subotica

Pijuković Anton, sreski načelnik Bačke županije

Raspis koji prenosi odluke kongregacije Bačke županije, održane u Baji 17.aprila 1765. godine, u pogledi graničnih cena goveđeg , telećeg, jagnjećeg i ovčijeg mesa, zatim svežeg i pušenog svinjskog mesa, sveže i suve ili pušenog svinjskog mesa , sveže i suve ili pušene slanine, sala i loja.Raspis takođe daje na znanje da je 20 konja zadržano u Meljkutu, i zabranjuju izdavanje propusnica skitničkim Ciganima.

Kopija.Latinski jezik. 2 lista

18/1765. 1086 tačka dn.reda 3,

br.8

8
2847. 1765. jula 31, Subotica

Magistrat Kraljevsko-privilegovane kameralne varoši Sent Marije (Subotice) Ganji Janošu, pravozastupniku nadbiskupskih kaločkih dobara , Kaloča

Traži da Ganji prisili Ciganina, koji je udovici Ljubinki dao u zamenu ukradenog konja, da pronađe čoveka od koga je konja dobio ili da da drugoj pomenutoj udovici. Takođe obaveštava da se prilikom suočenja između subotičkih ovčara Epih Antala i Fehervari Ištvana , pravim imenom Šarošdi Andraš, stanovnika Bajše, ispostavilo da je Šarošdi dao Epihu 5 forinti i 17 krajcara.

Koncept.Latinski jezik. 1 list

36/1765. 1102 tačka dn.reda br.2

br.23

(23)

olovkom

3208.

 

 

 

 

 

 

 

1767. oktobra 15, Bač

Raspis Bačke županije na sledećim glavnim tačkama:1) naplata 15% carine na uvoz poljskog platna;2) zabrana odvođenja katoličkih devojaka od strane jeretika ili pravoslavnih; 3) zabrana držanja konja Ciganima; 4) obavezno zatrpavanje jama; 5) zabrana pušenja na ulici.

 

Latinski i srpski jezik  (bunjevački dijalekat sa mađarskom ortografijom). 3 lista

44/1767. 1258 tačka dn. reda 8,

br. 46

46
3216.

 

 

 

 

 

1767. decembra 11, Subotica-1767. decembra 16, Sombor

Prepiska sa Paulom Krušper de Varbo, administratorom komorskih dobara iz Sombora, u vezi predloga da se dozvoli držanje konja Ciganima koji imaju stalno prebivalište i bave se zanatima.

Latinski jezik. 3 lista

52/1767. 1266 tačka dn. reda 10,

br. 53

53
3353.

 

 

 

 

1768. jula 4, Subotica

Tabela Cigana stalno nastanjenih u Subotici koji se bave poljoprivredom i snose javne terete, sa imenima i starošću njihovih žena i dece.

 

Latinski jezik. 2 lista

83/1768.

 

1336 tačka dn.reda 2

br.81

81
3449.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1769. novembra 20, Subotica

Raspis Latinović Nikole, sreskog načelnika Bačke županije održane 8.novembra u Baji;1. za zaprege izdate županijskim činovnicima ili vojnim licima treba odmah napisati priznanice ili ih isplatiti, dok za zaprege činovnika ili slugu gradskog Magistrata treba napraviti popis; 2. zabranjuje se Ciganima pojedincima ili ciganskim zajednicama kretanje bez propusnice ; 3. naređuje se hvatanje dezertera i drugih prestupnika.Prilog; pregled površine i kvaliteta zemljišta i odredbe za raspodelu sesija u Bajmoku i Čantaviru.

Latinski jezik. 3 lista

60/1769. 1397 tačka dnev.reda br.1;

br.57

57

 

 1. jun 1.
 1. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Jožef Vizi (Vizÿ Iosephus) i senatori; Grgo Križanović (Gregorius Krizsanovics), Ivan Mačković (Ioannes Macskovics), Toma Rudić (Thomas Rudics), Luka Vojnić (Lucas Vojnics), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szaghmajszter) i Ilija Poljaković (Elias Polyakovics). Razmatrali su sledeće predmete: 1. žalba Vite Buljovčića (Vitus Bulyovcsics) što je Nikola Matković zvani Pačirac (Nicolaus Matkovich alias Pacsiracz) prodao svoj vinograd u blizini Segedinskog puta Ani Perković (Anna Perkovics) udovici Ivana Dombovića (Ioannes Dombovics) za 36 forinti , a njegov prazan vinograd uništio i pretvorio u obradivu zemlju i uzimao zemlju za pravljenje cigli ; 2. udovica pokojnog Mihalja Nađa (Nagy Michaël) je oslobođena plaćanja poreza zbog toga što je svoju kuću dala za izgradnju novog štaba; 3. odbijena je molba Simona Romića (Simon Romich),orguljaša , da se izbuši  bunar na pustari Bajmok (Bajmak) prema Kaćmaru (Kattymar) i Madarašu (Madaras) zbog napajanja konja i volova; 4. na molbu Antona Maslića (Antonius Maslich) dodeljuje mu se zemljište pored Gruje Ciganina (Grujo Cziganin) za izgradnju kuće; 5. Stevan Krnajski (Stephanus Krnajszki/ÿ), sin Teodora (Theodorus), izjavljuje da je prodao Romanu Segedincu (Roman Szegedinacz) dva jutra zemlje na pustari Kelebija (Kellebia) u blizini zemljišta Jovana Aleksina (Iovan Alexin) i Kerste Bojina (Kerszta Boin).

F:261.2.pag.601-602/1767.

 1. avgust 7.
 1. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Jožef Vizi (Vizÿ Iospehus) i senatori: Ivan Vojnić (Ioannes Vojnics), Josip Kopunović (Iosephus Kopunovich) i Ilija Poljaković (Elias Polyakovics). Razmatrali su sledeće predmete: 1. tužba govedara Antona Ivina (Antonius Ivin) Maksim Milutinović (Maxim Milutinovics) protiv pastira (impulsator) Luke Bošnjačkog (Lucas Bosnyacsky) zbog jedne sterilne krave Lovre Lulića (Laurentius Lulich) koju je predao mesarima Grgi Mamužiću (Gregorius Mamuzics) i Đorđu Juriću (Georgius Iurich) kao svoju. Kao svedoci na sporu su se pojavili Janoš Heredi (Heredÿ Ioannes), Đerđ Bodanj (Bodany Georgius), svinjar Mihalj (Michaël) iz Ludaša (Ludas), kao i Bartolomeo Roganović (Bartholomaeus Roganovich). Svi oni su videli da je ta ista krava zaklana od strane optuženog; 2. pošto se nije pojavio na poziv sudije Jožefa Vizija (Vizÿ Iosephus ) Gačo Marković Ciganin (Gacso Markovich Zingarus), novi stanovnik grada , osuđen je na 15 udaraca šibom; 3. tužba Matije Čestitkovića (Matthias Csestitkovich) protiv Jovana Čelikovića (Ioannes Cselikovics) i njegove žene koja je , želeći da zaštiti svoga muža, nanela povrede Matiji Čestitkoviću. Svedočile su Margareta Jaramazov (Margaretha Iaramazov) i Janja Radović (Ianya Radovich). Optuženi su oslobođeni optužbe jer je utvrđeno da je u pitanju bila samoodbrana; 4. pod brojem 36 (F:261.40.34/1767) čuva se krivični predmet Elizabete Feher (Feher Elisabeth), žene Ištvana Deaka  (Stephanus Deak), govedara iz Baje (Baja), zatvorene u Subotici zbog begstva od muža.

F:261.2.pag.615-616/1767

 1. novembar 6.
 1. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Jožef Vizi (Vizÿ Iosephus) i senatori: Ivan Vojnić (Ioannes Vojnics), Grgo Križanović (Gregorius Krisanovics), Josip Kopunović (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderović (Marcus Skenderovics), Toma Rudić (Thomas Rudics), Luka Vojnić (Lucas Vojnics), Hijeronim Vuković (Hieronynus Vukovics), Petar Josić (Petrus Iosich), Ilija Poljaković (Elias Polyakovics) i Josip Mamužić (Iosephus Mamuzics). Razmatrali su sledeće predmete: 1. pod brojem 43 (F:261.40.41/1767) nalazi se dopis od 7.decembra upućen od strane višeg provincijskog komesara iz Pečuja , kojim zahteva da se radi lakše orijentacije zajedno sa dezerterima pošalju vojnim vlastima i zapisnici o njihovom saslušanju ili prikazi činjeničnog stanja; 2. pod brojem 44 (F:261.40.42/1767) nalaze se građanski sporovi, molbe i žalbe rešene na zasedanju subotičkog Prizivnog krivičnog suda (sedes captivorum revisoria) ; 3. kamerar i blagajnik isplaćuju račune od 25 forinti i 45 krajcara i 7 forinti i 31 krajcar bravaru Jozefu Ledereru (Iosephus Lederer); 4. isplaćuje se račun od 18 forinti i 45 krajcara segedinskom staklaru; 5. pod brojem 45 (F:261.40.43/1767) nalazi se račun za duvan koji je priložio Martin Mamužić (Martinus Mamuzics); 6. Đorđe Lukačev (Georgius Lukacsev) je prodao dve krave zajedno sa stokom pokojnog Hijeronima Omerovačkog (Hieronymus Omerovacsky) Milaku Bašiću (Milu Bassics) za 26 forinti; 7. deputati Hijeronim Vuković (Hieronymus Vukovics) i Simon Perčić (Simon Perchics) su podneli izveštaj za godinu 1766/67.  (anno militari) po kome treba da se uplati 18 forinti i 52 krajcara : 8. pod brojem 46 (F:261.40.44/1767) nalazi se raspis Bačke županije sa sledećim glavnim tačkama: 1/naplata 15% carine na uvoz poljskog platna; 2/ zabrana odvođenja katoličkih devojaka od strane jeretika ili pravoslavnih; 3/zabrana držanja konja Ciganima;4/ obavezno zatrpavanje jama i 5/zabrana pušenja na ulici; 9. doseljenjem u grad stolar (faber) Đerđ Hegediš (Hegedűs Georgius) je oslobođen plaćanja poreza šest godina; 10. tkalac Ištvan Hanđaš (Hangyas Stephanus) je primljen u red građana; 11. kovaču/bravaru (faber serarius) Albertu Prosinovskom (Albertus Prosinovsky) isplaćeno je 12 forinti za obavljen posao.

F:261.2.pag.627-628/1767.

 1. decembar 18.

 

 1. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Jožef Vizi (Vizÿ Iosephus) i senatori: Grgo Križanović (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunović (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderović (Marcus Szkenderovics), Luka Vojnić (Lucas Vojnics), Hijeronim Vuković (Hieronymus Vukovich), Petar Josić (Petrus Iosich), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szaghmajszter), Ilija Poljaković (Elias Polyakovics) i Josip Mamužić (Iosephus Mamuzich). Razmatrali su sledeće predmete: 1. korpar (pletač korpi) Jakov Haser (Iacobus Haszer), nastanjivanjem u grad i obavljanjem korparskog zanata, oslobođen je plaćanja poreza šest godina; 2. molba Malote Manojlovića (Malotta Manojlovich) da se oslobodi plaćanja poreza na peć senatora Marka Skenderovića (Marcus Szkenderovich) koja mu je dodeljena za 1766/67 za kvarterijalni dom/stan; 3. na zahtev plemića Matije Perčića (Matthias Perchich) zavode se obligacije Simona Vojnića (Simon Vojnich) od hiljadu rajnskih forinti; 4. kamerar i blagajnik isplaćuju račune Nikoli Bugarskom (Nicolaus Bugarszkÿ) , jedan na iznos od 1 forinte i 73 krajcara, a drugi na 3 forinti i 66 krajcara; 5. kamerar Nikola Mukić (Nicolaus Mukich) isplaćuje Marku Vuiću (Marcus Vuich) 13 forinti; 6. raspodela imovine i prodate kuće između Pane (Panna), udovice pokojnog Janoša Kiša (Kiss Ioannes) i njene dece, Perke od šest godina i Pala od dve godine, i Mihajla Matića zvanog Bili (Michaël Matich alias Bilÿ), njenog drugog muža i njegovog devera Andraša Berte (Andreas Berta), na osnovu popisa imovine pokojnika koji se nalazi pod brojem 52 (F:261.51/1767); 7. usvojena je molba da se oslobodi plaćanja poreza prosjak Đorđe Pivko (Georgius Pivko) za 1766/67; 8. kamerar i blagajnik isplaćuju račun , jedan od 6 forinti i 25 krajcara i drugi na 2 forinte i 25 krajcara ; 9. kamerar i blagajnik isplaćuju Martinu Toferu (Martinus Toffer) dva računa , jedan na 1 forintu i 48 krajcara , a drugi na 1 forintu i 3 krajcara; 10. pod brojem 53 (F:261.40.52/1767) nalazi se dopis u vezi predloga da se dozvoli držanje konja Ciganima (Zingari) koji imaju stalno boravište i bave se zanatima; 11. pod brojem 54 (F:261.40.53/1767) nalazi se tabela zatvorenika u subotičkoj tamnici za drugi semestar godine 1767. koju je sačinio jurasor Bačke županije Baltazar Sučić (Balthasar Szucsich); 12. postupak po žalbi grada Subotice protiv županijskog poreza (domestike) , obrazloženoj postojanjem odvojenih poreskih jedinica (porti) za grad Suboticu nalazi se pod brojem 55 (F:261.40.54/1767); 13. spisi u vezi rada deputata koji su odlazili u Beč (Vienna) nalaze se pod brojem 56 (F:261.40.55/1767).

F:261.2.pag.634-636/1767.

 

1768.marta 4.

 1. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Jožef Vizi (Vizÿ Iosephus) i senatori: Grgo Križanović (Gregorius Krizsanovics), Marko Skenderović (Marcus Szkenderovics), Ivan Mačković (Ioannes Macskovics), Luka Vojnić (Lucas Vojnics), Hijeronim Vuković (Hieronymus Vukovics), Petar Josić (Petrus Iosics), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szaghmaiszter), Ilija Poljaković (Elias Polyakovics) i Josip Mamužić (Iosepus Mamuzics). Razmatrali su sledeće predmete: 1. Ferdinand Šefer (Ferdinandus Sceffer) sa svojom porodicom iznajmljuje gradsku gostionu od 1. aprila 1768. do aprila 1769. godine za 400 forinti; 2. senator Nikola Sagmajster (Nicolaus Szaghmaiszter) je predao testament Andraša Kovača (Kovacs Andreas) koji se nalazi pod brojem 7 (F:261.41.7/1768) ; 3. pod brojem 8 (F:261.41.8/1768) se nalaze dve naredbe Mađarskog kraljevskog namesničkog veća, u vezi popisa vojnih službenika plemića i regulisanje statusa Cigana).

F:261.2.pag.662-663/1768.

 1. jul 4.
 1. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Hijeronim Vuković (Hieronymus Vukovics) i senatori: Ivan Vojnić (Ioannes Vojnich), Grgo Križanović (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunović (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderović (Marcus Szkenderovics), Ivan Mačković (Ioannes Macskovich), Toma Rudić (Thomas Rudich), Luka Vojnić (Lucas Vojnich), Jožef Vizi (Vizÿ Iosephus), Petar Josić (Petrus Iosich), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szaghmajster), Ilija Poljaković (Elias Polyakovich) i Josip Mamužić (Iosephus Mamuzich). Razmatrali su sledeće predmete: 1. pod brojem 25 (F:261.41.26/1768) nalazi se dopis komorskog nastojnika (provisor) Martina Logoa (Logo Martinus)  u kome traži da mu se dostavi popis subotičkog stanovništva za 1766. i 1767. godinu; 2. pod brojem 26 (F:261.41.27/1768) nalazi se izveštaj Eržebet Hodler (Elisabeth Hodler) o smrti njenog muža Ištvana Fabšić (Ioannes Fabsich), zastupnika grada Subotice u Beču u saučešće Magistrata; 3. izjava senatora Tome Rudića (Thomas Rudich) da je livada senatora Luke Vojnića (Lucas Vojnich) na pustari Šebešić (Sebesich) dodeljena Franji Ševčiću (Franciscus Sevcsich); 4. plata Jakova Kovačevića (Iacobus Kovacsevich) smanjena sa 50 na 40 forinti; 5. molba plemića Jakova Vidakovića (Iacobus Vidakovics) da mu se dodeli livada/senokos koji poseduje Vojnić (Vojnich); 6. pod brojem 27 (F:261.41.28/1768) nalazi se kopija statuta kanoničke inspekcije iz 1767. godine, koja zahteva kažnjavanje nepoznavalaca hrišćanske nauke sa 15 forinti kazne; 7. pod brojem 28 (u predmetu F:261.41.83/1768) nalazi se popis Cigana Bačke županije.

F:261.2.pag.688-689/1768.

 1. novembar 19.

 

 1. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Hijeronim Vuković (Hieronymus Vukovics) i senatori : Ivan Vojnić (Ioannes Vojnich), Grgo Križanović (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunović (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderović (Marcus Szkenderovich), Toma Rudić (Thomas Rudich), Petar Josić (Petrus Iosich), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szaghmajszter) i Ilija Poljaković (Elias Polyakovich). Razmatrali su sledeće predmete: 1. krivični predmet protiv Andraša Salaija (Szallay Andreas) i Ištvana Guljača zvanog Serfi (Gulyacsy Andreas alias Szőrfű) okrivljenih za krađu i klanje jednog teleta. Osuđeni su da nadoknade štetu od dvadeset forinti nalazi se pod brojem 64 (F:261.41.66/1768) , 2. pod brojem 65 (F:261.41.67/1768) nalazi se krivični predmet Đorđa Ivina (Georgius Ivich) i Novaka i Mitra  Vukovića (Novak et Mittar Vukkovich), optuženih za krađu i klanje krave Mihalja Keresteša (Keresztes Michaël) ; 3. pod brojem 66 (F:261.41.68/1768) nalazi se dopis segedinskog Magistrata subotičkom u kome šalje spisak zalutale stoke radi radi objavljivanja; 4. Franjo Perčić (Franciscus Perchich) je izneo specifikaciju potrošenog vina od 1. maja do oktobra u iznosu od 294 forinte i 6 krajcara; 5. blagajnik Simon Perčić isplaćuje Galu Pimiskernu (Gallus Pimiszkern) , dimnjičaru,

za čišćenje odžaka osam forinti; 6. supruga Ivana Jankovića (Ioannes Jankovics) izjavljuje da je svoju kuću između kuća udovice Agate Pešić (Agata Pesich) i Save Ciganina (Szavo Cziganin) za 25 forinti.

F:261.2.pag.701-702/1768.

 

 1. posebno upisani predmeti su :
 1. pod brojem 80 (F:261.41.82/1768) nalazi se procena imovine Ivana Sarića (Ioannes Szarich) , izvršena radi deobe između njega i njegove maćehe i sestara , od strane senatora Nikole Sagmajstera (Nicolaus Szaghmajszter) i Josipa Mamužića (Iosephus Mamuzich); 2. pod brojem 81 (F:261.41.83/1768) nalazi se tabela Cigana stalno nastanjenih u Subotici, koji se bave poljoprivredom i snose javne terete, sa imenima i starošću njihovih žena i dece ; 3.  pod brojem 82 (F:261.41.84/1768)  nalaze se propusnice subotičkih stanovnika Ferenca Bale (Balla Franciscus) i Mihalja Nađa (Nagy Michaël); 4.  pod brojem 83 (F:261.41.85/1768) nalazi se dopis somborskog Magistrata subotičkom sa procenom štete nanesene pačirskim kukuruzištima od strane subotičkih konja, tražeći isplatu sume preostale nakon već položene naknade od 130 forinti; 5. pod brojem 84 (F:261.41.86/1768) nalazi se dopis potpukovnika barona Sečnjaca (Szecsnjacz); 6. pod brojem 85 (F:261.41.87/1768) nalazi se izravnanje štete načinjene izgredima vojnika regimente de Sabandija, izvršeno od strane pukovnika ove regimente barona Perlihingera (Perlichinger); 7. pod brojem 86 (F:261.41.88/1768) nalazi se dopis Ignac Neverija (Névery Ignacz), upravnika krunskih dobara Diošđer (Diòs Győr), subotičkom Magistratu, u kome traži dam u se pošalje otpusnica iz vojske subotičkog stanovnika Martina Tota (Tót Màrtony), uhapšenog zbog pijančenja i bez propusnice; 8.  pod brojem 87 (F:261.41.89/1768) nalazi se saslušanje subotičkog stanovnika Janoša Maršala (Marschall Ioannes), vlasnika krčme na pustari Tompa (Tompa) zbog nestanka jednog dela turske robe;  9. pod brojem 88 (F:261.41.90/1768) nalazi se prepiska subotičkog Magistrata u predmetu halaškog govedara Đerđa Gala (Georgius Gàll) u službi Jakova Vojnića (Iacobus Vojnics) okrivljenog za krađu krave od Petera Popa (Popp Petrus); 10. pod brojem 89 (F:261.41.91/1768) nalazi se krivični predmet Ferenca Feldija (Feldi Ferencz) koji je uhapšen zbog krađe tri grla stoke; pod brojem 89 (F:261.41.92/1768) nalazi se krivični predmeti: Jovana Kevina (Jovan Kevin) koji optužen za krađu teleta Franji Vojniću (Franciscus Vojnics), Petra Segedinca (Petrus Szegedinacz) koji je izgubio stoku i Janoša Horvata (Horvath Ioannes) koji je jahao na izgubljenim konjima ; 11. pod brojem 90 (F:261.41.93/1768) nalaze se koncepti dopisa subotičkog Magistrata upućenih zastupniku grada u Beč (Vienna) , ubiraču županijskog poreza ili komorskom nastojniku u vezi županijskog poreza , desetka u nature itd.

F:261.2.pag.708/1768.

F: 047.Senat  grada  Subotice  1918-1941

 

F: 047. XV 161/1921

 1. Andrija Novaković u ime 5 ciganskih porodica sa 27 članova dobija dozvolu naseljavanja u Aleksandrovu iza fabrike seruma “Patria”.

l: 22, srp.

F: 047. XV 154/1923

 1. Od 1923-1932. god. redovno se održavaju licitacije (dražbe) uglavnom zemljišta. Ponekad je to i licitacija konja gradske policije. Licitiraju se sledeći pašnjaci ili senokosi: na Bajmočkoj kapunji, na Halaškom Čordajarašu, Kirešu, Jasibari, Ludaš Nosi, Gornjem Tavankutu pored kapele sv. Ane, Bistrice (pored segedinskog atara), oko Krvavog jezera, na tzv. Ciganskom ostrvu i na Baranja-Šemljeku, oko Palića, u Bezeredi parku, na Čisaru, za Halaškom kapijom, na Radanovcu i Bukvaću, tzv. Zečije ravni, Hajdukovu, u Radanovačkoj šumi, na Gršić jarašu, pored Gerbetova, Slanog jezera i horgoške granice, na “srbskim kraju”, od somborske do bajske pruge, po putevime i praznim delovima gradskih šuma. Vrši se licitacija ritova (Kelebijski, Ludaš taborski, Vrbinjački i Čurogski), kao i rudnika peska na Čordanskom (Čordarskom) putu.  l: 325, srp.

F: 047. XV 297/1925-1927

 1. Na molbu nekolicine Cigana Senat 11. 10. 1926. god donosi odluku da dodeli besplatno kućište (po 125 hvati) sa leve strane Somborskog puta između igrališta „Bačke“ i ulice Vasi Petroviću, Svetozaru Petroviću, Đuri Petroviću i Mati Dimoviču. Oni na to ulažu žalbu jer im je dodeljeno zemljište „zdravo podvodno“ i traže zemljište u Aleksandrovu iza fabrike seruma „Patria“ na Beogradskom putu. Ta molba se odbija. Inžinjersko odeljenje se protivi naseljavanju Cigana pored Somborskog puta jer je zemljište većim delom pod vodom. To potpisuje ing. Prohaska. Zato Senat menja svoju raniju odluku i traži da se potraže nova kućišta za naseljavanje Cigana.   list: 27, srp.

F: 047. XV 434/1925-1926

 1. Cigani čergari Mata Dimovič, Vasa Petrovič, Svetozar Petrovič i Đura Petrovič dobijaju od grada besplatno po 125 hvati zemlje sa leve strane Somborskog puta (na istočnoj strani škole između igrališta sportskog društva „Bačka“ i ulice) za podizanje kuća. list: 7, srp.

F:47 XIX 28/1928

514.Predlog Tome Matkovića gradskog odbornika u postupku regulisanja odnosa sa ciganima.      L:7

F:47. XIX 28/1928 Cigani imaju posebne legitimacije sa slikom, nastanjuju se kod Zorke i pored Aleksandrova

Postoje obrasci: ciganske  iskaznice i popis Cigana

III 204/1940 Ciganima mesta za stalno nastanjivanje

Van regulacionog plana

Pored Serum zavoda

Opis kuća pored Zorke

Opasni sa higijenske i moralne strane

Kalmar Tihamer

 

I 1445/940 Molba radi disc. postupka protiv odgovornog lekara dr Beladinović Veljka jer je karavan cigana zbog opasnosti od tifusa uputio na njegovo imanje
%d bloggers like this: