Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE, I, II (1828–2009)

Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE (1828–2005)  http://www.suarhiv.co.rs/downloads/kiadvanyok/dr_libman/grada_za_medicinsku_bibliografiju_subotice_I_(1828-2005). pdf  

Knjige u pdf formatu: Bibliografije-1  Bibliografija-2

Prelom-2010.qxd

Izdavači:
Istorijski arhiv Subotica,
Društvo lekara Vojvodine – Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Subotica
Za izdavace: Stevan Mačković, direktor Istorijskog arhiva Subotica, mr sci. dr Tatjana Stojšic, predsednik DLV – SLD Podružnice Subotica
Urednik: prim. dr Emil Libman
Recenzenti: Nevenka Bašic-Palkovic, viši savetnik – bibliograf, Stevan Mačković, viši arhivista
Prevod na madarski: Zolna Matijević
Lektor: Smilja Prodanović
Stručni konsultanti: prim. dr Marko Sente, dr Zorica Libman
Tehnički urednik: inž. Nenad Hlad
Štampa: MMprint, Subotica Tiraž: 300

Slike na koricama: na prvoj strani su naslovne strane disertacija diplomiranih lekara Suboticana iz XIX veka, na zadnjoj strani je naslovna strana najstarije knjige Gradske biblioteke iz oblasti medicine, štampane u Ženevi, 1567. godine

GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE (1828–2005) Emil Libman

Medicinska bibliografija zdravstvenih radnika Subotice – Grada za period od 1828. do 2005. suplement je knjizi „Lekarska društva u Subotici od 1880. do 2005.”, izdatoj povodom 125 godina od osnivanja i rada Lekarskih društava u Subotici. Zbog poteškoca pri sakupljanju potrebnog materijala i podataka Bibliografija se tek sada pojavljuje, no ipak se nadam da ce doprineti skromno obeleženom Jubileju maja 2005. godine. Poteškoce pri sakupljanju, sastavljanju i obradi Bibliografije bile su velike: mnogi autori radova nisu imali razumevanje za moju molbu i želju da sacinim jednu ovakvu knjigu pa nisu dostavili svoje radove odnosno odredene podatke radi dopune i kompletiranja pojedinih radova a u skladu a obicajima za ovakvu vrstu publikacije. Zbog nedovoljnih, minimalno potrebnih podataka umanjena je mogucnost identifikacije pojedinih radova pa zbog toga oni nisu ni prihvaceni za obradu. Ako su neki radovi bez kompletnih podataka ipak uvršteni – to je ucinjeno samo u onim slucajevima kada se smatralo da je dotican rad i sa postojecim podacima dostupan za korišcenje zainteresovanom citaocu. Veliki broj radova je obraden po videnom primerku (de viso) a mnogi su provereni putem razgovora sa autorima koji su imali volju da saraduju. Jedan deo radova sa odgovarajucim dostupnim podacima dobijeni su u saradnji sa Bibliotekom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Bibliotekom Matice srpske u Novom Sadu, Nacionalnom i Univerzitetskom bibliotekom „Sv. Kliment Ohridski” u Skoplju,
Znanstvenom knjižnicom u Dubrovniku, Gradskom bibliotekom i Ljubljani, Gradskom bibliotekom u Nišu i Bibliotekom „Semmelweiss Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár” u Budimpešti kao i sa kolegama iz Beograda, Zagreba i Podgorice. Radovi autora iz XIX i prve polovine XX veka uzeti su za obradu nakon uvida u dokumentaciju Istorijskog arhiva u Subotici, Gradske biblioteke u Subotici, Biblioteke Zavoda za zaštitu zdravlja u Subotici i Biblioteke Zdravstvenog centra u Subotici. Korišceni su i podaci iz sledecih publikacija: – Szinnyei J. Bibliographia Hungarica historiae naturalis et matheseos, Budapest, 1878, – Petrik Géza. Bibliographia Hungaricae, vol. secundum: 1712–1860 (Magyarország Bibliographia 1712– 1860, III–IV kötet), Budapest, 1890,
– Oláh Gyula: Az egészségügyi személyzet Magyarországban, Budapest, 1876. – Grmek Dražen M.: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenackih lijecnika (1660–1863), Starine, knj. 43, JAZU, Zagreb, 1951. – Bibliografija Jugoslavije: clanci i prilozi u serijskim publikacijama – serija B: prirodne, primenjene, medicinske i tehnicke nauke,
– Szentgyörgyi István, Eva Bažant, Nevenka Bašic-Palkovic: Suboticka bibliografija, sv. 1: 1764–1869, Subotica, 1988. – Szentgyörgyi István, Eva Bažant: Suboticka bibliografija, sv.2: 1870–1918, Subotica, 1993. – Kiš Gustav, Eva Bažant Katarina Celikovic: Suboticka bibliografija, sv. 3: 1918–1944., Subotica, 2003. – Elektronski katalozi Narodne biblioteke Srbije u Beogradu (www.nbs. bg.ac.yu) i Nacionalne i Sveucilišne knjižnice u Zagrebu (www.nsk.hr). Ova Zavicajna medicinska bibliografija registruje deo strucnih radova lekara i zdravstvenih radnika koji žive ili su živeli i radili u Subotici. Bibliografski prikaz se radio prema Madunarodnom standardu za bibliografski opis monografskih publikacija ISBD (M) i sastavnih delova ISBD (CP). Abecedni redosled bibliografskih jedinica obuhvata imena subotickih autora. Radovi istih autora poredani su hronološkim redom. U slucaju da postoji više od tri autora u jednom radu, uneto je ime samo prvog autora. Izuzetak cine radovi ciji su autori svi iz Subotice kada su navedena sva imena. Imenski registar uvecava informativnu vrednost ove Bibliografije.

Zahvaljujem se srdacno na pomoci oko sastavljanja Bibliografije biblioteckim radnicima Gradske biblioteke u Subotici, posebno Izabeli Papdi, Riti Fleis i Miletu Tasicu, Ljiljani Covic i Katalini Jovanovic iz Biblioteke opšte bolnice Subotica, dr Silviji Brkic iz Biblioteke Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Peteru Hajnermanu iz Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu, Miodragu Dadasovicu iz Nacionalne i Univerzitetske biblioteke „Sv. Kliment Ohridski” u Skoplju, Ingrid Pavlicevic iz Zavicajne zbirke Ragusina u Znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku, clanovima Biblioteke „Semmelweiss Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár” iz Budimpešte, Draganu Samecu iz Biblioteke Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti v Ljubljani, Mariji Cupic iz Gradske biblioteke u Nišu kao i svima koji su mi pomagali u sakupljanju grade. Zahvaljujem se recenzentima Nevenki Bašic- Palkovic, bibliotekaru savetniku Gradskog muzeja u Subotici i Stevanu Mackovicu, direktoru i višem arhivisti Istorijskog arhiva u Subotici, donatorima na pruženoj pomoci oko izdavanja knjige kao i Antalu Molnaru M. na trudu oko grafickog oblikovanja i štampanja ove knjige. Verujem i smatram da ce uloženi trud doprineti da se dobije bolji uvid u medicinsku literaturu našeg grada i da ce korisno poslužiti mnogima koji se zanimaju za pisani strucni rad subotickih zdravstvenih radnika.

U Subotici, decembra 2007. Autor

A „Szabadka egészségügyi bibliográfiája – 1828–2005 közöti periódusban megjelent anyag” címu publikáció kiegészíti a Szabadkai Orvosok Egyesülete 125. évfordulója alkalmából megjelent „Szabadkai Orvosok Egyesülete 1880–2005” címu kiadványt. Az anyag begyujtésével kapcsolatos nehézségek miatt a bibliográfia késve került az olvasók kezébe, de reméljük, hogy ennek ellenére is hozzájárul a 2005- ben megtartott évfordulóhoz. A bibliográfia kiadását megelozo gyujto- és feldolgozási folyamatban ugyanis nehézségek léptek fel. Sok szerzo nem látta be egy ilyen kiadvány
megjelenésének szükségességét, és ebbol kifolyólag nem volt hajlandó a bibliográfiához szükséges adatokat leadni. Azokat a munkákat, melyek hiányosak voltak, nem vehettük figyelembe.
Az elégtelen adatokkal rendelkezo publikációk közül csak azokat soroltuk be, amelyek az érdeklodo olvasót jelentos és hozzáférheto adatokkal láthatják el. A munkák nagy részét látásra (de viso) dolgoztuk fel, az adatok részét pedig a szerzokkel egyeztettük, amennyiben azok hajlandók voltak közremuködni. Több publikációhoz az újvidéki Orvostudományi Egyetem Könyvtára, az újvidéki Matica Srpska Könyvtára, a szkopjei „Sv. Kliment Ohridski” Egyetemi Könyvtár, a dubrovniki Tudományos Könyvtár, a ljubljanai és a niši Városi Könyvtárak és a budapesti „Semmelweiss Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár” valamint a belgrádi, zágrábi és podgoricai kollégák közremuködése által jutottunk. A XIX. század és a XX. század elso felében élt szerzok munkáit a szabadkai

Történelmi Levéltár, a szabadkai Városi Könyvtár, a szabadkai Egészségvédelmi Intézet könyvtára és a szabadkai Egészségügyi Központ dokumentációja alapján dolgoztuk fel. A következo publikációk adatait használtuk fel: – Szinnyei J.: Bibliotheca Hungarica historiae naturalis et metheseos, Budapest, 1878. – Petrik Géza: Bibliographia Hungaricae, vol. secundum: 1712–1860
(Magyarországi Bibliographia 1712– 1860, III-IV kötet), Budapest, 1890. – Oláh Gyula: Az egészségügyi személyzet Magyarországban, Budapest, 1876. – Grmek Dražen M.: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenackih lijecnika (1660–1863), Starine, knj. 43. JAZU, Zagreb, 1951. – Bibliografija Jugoslavije: Újságcikkek és folyóiratok adalékai, B sorozat:  Természettudomány, alkalmazott-, egészségügyi- és muszaki tudományok. – Szentgyörgyi István, Eva Bažant, Nevenka Bašic-Palkovic: Suboticka bibliografija, sv. 1: 1764–1869, Subotica,
1988. – Szentgyörgyi István, Eva Bažant: Suboticka bibliografija, sv.2: 1870–1918, Subotica, 1993. – Kiš Gustav, Eva Bažant Katarina Celikovic:Suboticka bibliografija, sv. 3: 1918–1944., Subotica, 2003.– Szerbia Nemzeti Könyvtár, Belgrád, (www.nbs.bg.ac.yu), a zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár (www.nsk.hr) elektronikus katalógusai. Ez a Helytörténeti egészségügyi bibliográfia
azokat a megjelentetett munkákat regisztrálja, amelyek szerzoi Szabadkán élnek vagy éltek és dolgoztak. A bibliográfia az ISBD (M) és ISBD (CP) nemzetközi szabványok alapján készült. A szabadkai szerzok beturendes sorrendben, megjelent munkáik pedig idorendi sorrendben sorakoznak. Amennyiben egy kiadványnak több, mint három szerzoje van, csak az elso szerzo nevét idézzük a bibliográfiában. Kivételt képeznek azok a munkák, melyek szerzoi mindannyian szabadkaiak. A névmutató növeli a bibliográfia informatív értékét.
Köszönetet mondok a szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosainak, különösen Papdi Izabellának, Fleis Ritának és Mile Tasicnak, Ljiljana Covicnak és Katalin Jovanovicnak a szabadkai Kórház könyvtárából, dr. Silvija Brkicnek, az újvidéki Egészségügyi Egyetem könyvtárosának, Heinermann Peternek, az újvidéki Matica srpska könyvtárosának, Miodrag Dadasovicnak, a szkopjei „Sv. Kliment Ohridski” Nemzeti és Egyetemi Könyvtár könyvtárosának, Ingrid Pavlicevicnek, a dubrovniki Tudományos Könyvtár helytörténeti könyvtárosának, a budapesti „Semmelweiss Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár” munkatársainak, Drago Samecnak, a Szlovén Tudományos és Muvészeti Akadémia könyvtárosának Ljubljanában, Marija Cupicnak a niši Városi….

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: