Karta Maria Tereziopola Gabriela Vlašića (Wlassics)

3-1-2-17 orig 300dpi

1789

KARTA IZ 1789.godine

Objašnjenje slova na karti

A         pustara Kelebija (Kellebia)  10961              877

B           Šebešić (Sebessich)             9656                1078

C           Tavankut                                5454                575

D           Verušić (Verussich)            16669              725

E            Vamtelek (Vantellek)       6740                295

F            Đurđin (Gÿorgén)               6109                923

G           Žednik (Nagÿfény)              8910                1610

H           Zobnatica (Zobnaticza)      8787                422

I            Ludoš (Ludas)                         7771                665

K           selo Čantavir (Chantavir)    19087              1155

L          selo Bajmok (Bajmaak)        23945              66

M         selo Šandor                              4649                800

N         pašnjak Tompa                        28628              –

O         Mali pašnjak                              4565                332

P          Glavni putevi                            7444                664

Q         Vinogradi                                    2283                1200

R          Gradske livade, Kireš i šume    868

S          Pašnjaci van gradske teritorije  291                  110

T          Polja pod kukuruzom                   264                  827

U         Jezera Ludoš, Palić i Kelebija      1451                310

Cela teritorija (površina) kraljevskog slobodnog grada  Maria Tereziopol, izuzev dva naselja Bajmok i Čantavir iznosi 1 jutro 2000 kvadratnih hvati, površina Bajmoka i Čantavira podeljena je na 1200 kvadratnih hvati po naselju.

Cela teritorija kraljevskog slobodnog grada M. Tereziopol sa označenim crkvama,  naseljima Bajmok, Čantavir i Šandor, sa Velikim i Malim pašnjakom, sa peščanim dinama između glavnih puteva i voda, sa graničnim naseljima i pustarama zabeležena na osnovu postojećeg stanja.

Godine 1789. , konstatovao , zabeležio i nacrtao Gabriel Vlašić (Wlassics), carski inženjer.

 

 

 

%d bloggers like this: