ZBIRKA PROJEKATA 1845 – 1989

pdf:  F 275 ZBIRKA PROJEKATA

5-melleklet-tervezett-gazgyar-sztl-f-275-37

Istorijski arhiv – Történelmi Levéltár
────────────────────────────────────────────────────────────
ZBIRKA PROJEKATA 1845 – 1989
S U M A R N I I N V E N T A R 1845 – 1989
Hajnalka Levai ap.
────────────────────────────────────────────────────────────
Subotica – Szabadka 1999

UVOD
Nasuprot arhivskom fondu čija je osnovna karakteristika međusobna organska povezanost svih njegovih delova, kod zbirke takve povezanosti nema. Ona je veštački, proizvoljno stvoren skup projekata najrazličitije provenijencije.
Ova ZBIRKA PROJEKATA formirana je na sastanku Strunog veća Istorijskog arhiva
Subotice održanog 22. IV 1986. godine. Sastanak Stru~nog ve}a usledio je nakon obavljenog pregleda Komisije za vr{enje nadzora nad stru~nim radom, kada je od strane ove komisije predlo`eno „va|enje projekata iz redovne serije Gradskog ve}a Subotice i njihovo lociranje u ve} postoje}u zbirku“. Tada je ovoj zbirci odre|ena numeri~ka signatura sa brojem 275 (vidi zapisnik Stru~nog ve}a broj 4/1986. godine, strana 3).
Uvidom u KNJIGU PRIJEMA arhivske gra|e utvr|eno je da je 28.V 1990. godine pod ulaznim
brojem 433. Istorijski arhiv Subotice preuzeo od Jano{a Urbana (UrbÄn JÄnos) fragment arhivske gra|e, koji se sastajao od 11 projekata. Ovi projekti su nastali radom gradskog in`enjera Pala Vadasa (VadÄsz PÄl) (1914-1943).
Zbirka projekata sadr`i slede}e projekte i spise: Narodnog pozori{ta Subotice, projekte i spise osnovnih {kola u Subotici i okolini, projekte i spise crkava i crkvenih zgrada u Subotici, projekte i spise Gradske javne bolnice „MÄria ValÅria“ Subotica, projekte zdravstvenih ustanova u Subotici, zatim zna~ajnije projekte gradskih zgrada, groblja, vojne zgrade i kasarne u Subotici, projekte arte{kih bunara u Subotici itd.
Zbirka projekata obuhvata hronolo{ki period od 1845-1989. godine, u koli~ini od 95 arhivskih kutija, kao i 7 omota, {to ~ini ukupno 11,80 d.m arhivske gra|e (odnosno od 1 do 102 inventarne jedinice).
Tokom sre|ivanja ove zbirke nije bilo izlu~ivanja. Na sre|ivanju i sastavljanju sumarnog inventara za ovu zbirku radila je Hajnalka Levai.

Subotica, 2.12.1999. ───────────────── Hajnalka Levai, a.p.

F:275. ZBIRKA PROJEKATA 1845 – 1989, SUMARNI INVENTAR
UVOD …………………………………………………………………………………………
S P I S I ………………………………………………………………………………………….
══════
PROJEKTI I SPISI NARODNOG POZORIŠTA U SUBOTICI …………………….
PROJEKTI I SPISI OSNOVNIH ŠKOLA U SUBOTICI ………………………………..
PROJEKTI I SPISI CRKAVA I CRKVENIH ZGRADA U SUBOTICI …………
PROJEKTI I SPISI GR. JAVNE BOLNICE („MÁRIA VALÉRIA“) SUB. ………..
ZDRAVSTVENE USTANOVE U SUBOTICI ……………………………………………….
ZNAČAJNIJE ZGRADE GRADA ………………………………………………………………..
GROBLJA U SUBOTICI I OKOLINI …………………………………………………………….
VOJNE ZGRADE, KASARNE I MILICIJSKE STANICE U SUBOTICI ………
UREĐENJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA U SUBOTICI ……………………….
ZNAČAJNIJE ZGRADE I OBJEKTI GRADA SUBOTICE ………………………….
SREDNJE ŠKOLE U SUBOTICI ……………………………………………………………………
ZABAVIŠTA U SUBOTICI ……………………………………………………………………………
EL. CENTRALA I EL. ŽELJEZNICA – TRAMVAJ U SUBOTICI ……………….
FINANSIJSKE STRAŽARNICE I STANICE U SUBOTICI …………………………..
POPISI STANOVNIŠTVA, ZGRADA ……………………………………………………………
STARA GRADSKA KUĆA …………………………………………………………………………….
KANALIZACIJA GRADA SUBOTICE ………………………………………………………….
TRŽNI TREMOVI I VAŠARIŠTE …………………………………………………………………
ŽELJEZNIČKE STANICE I POŠTE U OPŠTINI SUBOTICA ………………………
ZNAČAJNIJE GRADSKE ZGRADE …………………………………………………………….
ARTE[KI BUNARI U SUBOTICI ………………………………………………………………..
RADIJALNI PUT U SUBOTICI …………………………………………………………………….
JAVNE USTANOVE U SUBOTICI ……………………………………………………………….
GRADSKE EKONOMIJE I ZADRUGE U OPŠTINI SUBOTICA ………………..
JADRAN BIOSKOP ………………………………………………………………………………………..
CARINARNICA I PRATEĆI OBJEKTI …………………………………………………………
VISOKE ŠKOLE U SUBOTICI ……………………………………………………………………..
EVIDENCIJE GRAĐ. PRED. I RADOVA U SUBOTICI I BAJMOKU ……..
SPORTSKI OBJEKTI, PARKOVI I SPOMENICI KULTURE U SUBOTICI ..
REGULACIJA NASELJA NA TERITORIJI OPŠTINE SUBOTICA …………….
ADAPTACIJA OSNOVNIH ŠKOLA I ZABAVIŠTA …………………………………….
PALIĆ KUPATILO …………………………………………………………………………………………
NOVA UPRAVNA ZGRADA NOS U SUBOTICI ………………………………………..
RAZNI TIPSKI OBJEKTI ……………………………………….

19_fasada_projekta+clanak

Ilustracija iz F:275. na izložbi o Gradskim kućama

%d bloggers like this: