Ismertető a Szabadkai Történelmi Levéltár bírósági fondjairól

Stevan Mačković – Zolna Matijević – Gerhardt Rudolf

Ismertető a Szabadkai Történelmi Levéltár bírósági fondjairól

A Szabadkai Történelmi Levéltár levéltári területe Szabadka, Topolya és Kishegyes községek. Napjainkban a levéltári területen két községi bíróság (Szabadkán és Topolyán), csak Szabadkán pedig egy Kerületi-, azaz Felsőbb- és egy Cégbíróság működik. A levéltári terület legrégebbi, s bírósággal kapcsolatos iratanyaga Szent-Maria Kiváltságos Királyi Kamarai Mezőváros Tanácsának iratanyagában található. A határőrvidék felszámolása után ugyanis, 1743-ban Mária Terézia Szabadkát, Szent Maria néven kiváltságos mezővárossá nyilvánította. Ekkor a város Magisztrátusa a polgári és gazdasági ügyintézés joga mellett, elnyerte a polgárok feletti főbenjáró ítélkezés jogát is. Pozsonyban 1843. június 28-án, a Magyar Királyi Kamara és Szabadka város között kötött Örökös szerződés 8. pontja szerint, a Városi Magisztrátus felhatalmazást kapott arra, hogy minden polgári ügyben első fokon eljárjon. A fellebbezési eljárásban, mint másodfokú bíróság, a Vármegyei Úriszék (Sedes Dominalis) volt illetékes, nagyobb horderejű esetekben pedig a Magyar Királyi Kamara. A bűnözők üldözésére a Városi Magisztrátusnak pandúrok álltak a rendelkezésére, hadnaggyal az élen. A városi kapitányról az első feljegyzések 1748-ból találhatók. A kapitány feladata többek között az volt, hogy pandúrjaival rendszeresen bejárja a város határát, és ellenőrizze a városi börtönt.

1779-ben Szabadka Szabad Királyi Város lett. A város, területén önálló törvényhatósággal rendelkezett a politikai, közigazgatási és gazdasági ügyekben, valamint itélkezési joggal bírt a polgári és büntetőjogi perekben. A polgárjogi perek másodfokú lefolytatására a Tárnoki Szék (Sedes tavernicalis), a büntetőjogi eljárásoknál pedig Királyi Tábla (Fellebbviteli bíróság), illetve a Hétszemélyes Tábla (Septemviratus) volt illetékes. Szabadka Szabad Királyi Város Tanácsának (1779-1849) iratanyagában a bírósági iratanyag 202  könyvvel és 654 doboznyi irattal külön sorozatot alkot, mintegy 84,40 folyóméter terjedelemben, és majdnem 30 százalékát alkotja a fondnak.

Az 1848/49-es magyar szabadságharcot követő Bach korszaknak nevezett abszolutizmus idején Szabadka, és a levéltári területhez tartozó települések, a Szerb Vajdasághoz kerültek. Ezt követően a Városi Magisztrátus hatásköre nagy mértékben leszűkült. A Királyi Járásbíróságok megalakításával az igazságszolgáltatást teljesen elválasztották a közigazgatástól – így Szabadkán 1850-ben megalakul a Császári-királyi Járásbíróság, amely egészen 1861. április 17-ig működött. A Bach korszak alatt keletkezett és fennmaradt bírósági levéltári anyag terjedelme mitegy 30,60 folyóméter.

Az 1860. december 27-ei császári rendelet a Szerb Vajdaságot és a Temesi Bánságot Magyaroszághoz csatolja. Az igazságszolgáltatás ismét visszakerül Szabadka város hatáskörébe, egészen 1871-ig, amikor is megalakulnak a Királyi Törvényszékek, így a Magisztárusoknak véglegesen megszűnik az igazságszolgáltatási szerepe. Szabadka Szabad Királyi Város Törvényszékének iratanyaga (1861-1871), a majdnem teljes egészében megőrzött 96 könyv és 152 doboznyi irat,  24,70 folyóméter terjedelemben. A már önálló törvényhatóság, azaz a Szabadkai Királyi Törvényszék iratanyaga 1872-től 1918-ig csak részben maradt fenn, terjedelmes része megsemmisült a háborús események következtében, illetve elpusztult a nem megfelelő tárolási körülmények miatt. Ugyanilyen sors érte a Szabadkai Járásbíróság (1890-1918) levéltári anyagát is, mely szintén csak kis terjedelemben maradt fenn. Topolya község területét tekintve, a legrégibb megőrzött bírósági iratok 1872-től 1897-ig terjedő időszakra vonatkoznak, ez a Járásbíróság levéltári anyaga, mely alig haladja meg a 4,00 folyóméter terjedelmet, és csaknem kizárólag hagyatéki iratokból áll.

Az Osztrák Magyar Monarchia összeomlása után, levéltári területünk városai és települései a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság fennhatósága alá kerültek. Az igazságszolgáltatás szervei is a Királyság törvényei szerint szerveződtek és ítélkeztek. Így volt ez egészen 1941-ig, amikor a Délvidéket ismét visszacsatolták Magyarországhoz. Az 1918 és 1941 közötti időszakban a Szabadkai- és Topolyai Járásbíróságok (2 fond) megőrzött anyaga 15,31 folyóméter. A Szabadkai Törvényszék fennmaradt iratanyaga ugyanezen időszakra vonatkozóan majdnem nyolcszorosa a két járásbíróságénak (113,24). Az 1941. és 1944. közötti években ismét a magyar törvények szerint alakultak meg, illetve működtek az igazságszolgáltatás intézményei levéltári területünkön. Ebből a periódusból valamivel több mint 14,00 folyóméternyi levéltári anyag maradt fenn a Szabadkai- és Topolyai Járásbíróságok, illetve a Szabadkai Törvényszék iratanyagából.

A második világháború befejeztével, a Délvidék Jugoszlávia részéve vált. A „polgári” bíróságok 1945-ben kezdik meg működésüket a jugoszláv törvények értelmében. Az új bírósági törvényeknek megfelelően Topolyán és Szabadkán megalakulnak a Járási Népi Bíróságok. Szabadkán létrejön a  Kerületi Bíróság, melynek keretén belül történik a cégek bejegyzése is, 1954-től egészen 1974-ig. 1974-től a cégek bejegyzését kivonják a Kerületi Bíróság hatásköréből, és e feladatot a Társult Munka Bíróságára bízzák, mely külön e célra alakult. Ma Kereskedelmi Bíróság néven működik. A Járási Népi Bíróság elnevezés az 1950-es években Járási Bíróságra, majd 1960-tól Községi Bíróságra változik. A két Községi-, a Kerületi-, és a Cégbíróság  iratanyaga 192,96 folyóméter.

Annak ellenére, hogy a jogszolgáltatási iratok tömegakták, máig a bírósági fondok selejtezése csak minimális mennyiségben történt meg levéltárunkban. Habár a jelenleg hatályban levő, „A kultúrjavak védelméről szóló törvény” (Zakon o kulturnim dobrima Sl.glasnik RS 71/1994), szabályozza a levéltári anyag általános védelmét, használatát, ám nem korlátozza külön a bírósági anyag használatát. A tudományos szervek megbízásából kutató személyek száma elenyésző. Azoknak a  polgári személyeknek száma is kevés, akik eddig kutatásokat végeztek a bírósági fondokban. Ők elsősorban örökbefogadással kapcsolatban kutattak, hogy jogaikat érvényesíteni tudják, illetve családi vonatkozású témakörben használták a bírósági anyagot, azaz kiegészítésként kutattak elődeik után, a végrendeletekben, valamint a vagyonnnal kapcsolatos telekkönyvi iratokban. Szerbia és Montenegró állampolgárai a levéltár vezetőjének engedélyével, jóváhagyásával kutathatnak. Itt természetesen figyelembe kell venni azon tényt, hogy egyes adatok nyilvánosságra kerülése ne legyen sérelmes valamely személy számára. A külfüldi állampolgárok számára a Tartományi Oktatási- és Kultúrügyi Titkárság jóváhagyása szükséges. Meg kell azt is említeni, hogy a hatályban levő törvények értelmében, a levéltárakba csak a 30 évnél idősebb iratanyaganyag kerül megőrzésre, továbbá, hogy a létrehozó szervnek jogában áll korlátozni az átadott levéltári anyag használatát. A legújabb bírósági szabályzat értelmében már nem is kerül sor oly bírósági anyag átadására a levéltárakba, mely vagyonelkobzással kapcsolatos. Ennek ellenére, a már levéltárban levő egykori, büntető és perenkívüli eljárások során elkobzott vagyonoktárgyakról tanúskodó iratok iránti kereslet megnőtt az utóbbi két évben. Intézményünk az Általános közigazgatási eljárási  törvény, valamint a Kultúrjavakról szóló törvény értelmében bizonylatok, illetve hitelesített másolatok formájában kiadja az egykoron károsultaknak, illetve azok örököseinek az iratokat, hogy majd az eljövendő kárpótlási eljárásban jogaikat érvényesíteni tudják. A halálbüntetést kirótt bűnügyi tárgyak eddig nem képezték anyagátvétel tárgyát a levéltár és a bíróság között.

Röviden összegezve, a Szabadkai Történelmi Levéltárban 34 bírósági fond található. Ezek Szabadka Szabad Királyi Város Tanácsának iratanyagából a bírósági sorozat (84,40 m1), 9 járásbíróság (197,13 m1), 5 törvényszék (256,74 m1), 4 úriszék (4,20 m1), 3 ügyészség (2,62 m1), 11 közjegyzői iroda iratanyaga (5,79 m1) és egy a cégbíróságé (25,45 m1). E fondok összfolyómétere 576,33 azaz 12,77 százaléka a levéltárban őrzött anyagnak.

Zárómondatként említsük meg, hogy Szabadka eddig ismert legrégibb írásos említésének  is van némi köze az igazságszolgáltatás intézményeihez. Az elszaporodott tolvajok és gonosztevők megfékezésére Losonczi István macsói bán, Bodrog vármegye ispánja, 1391-ben közgyűlést tartott esküdteivel és szolgabíráival. Az ennek kapcsán kibocsájtott dokumentum többek között, említést tesz egy Zabadkainak mondott Ágoston tolvajról is.

Reméljük, hogy rövid beszámolónk, melynek tartozéka egy táblázatos kimutatás is a bírósági fondokról, segítséget nyújt azoknak, akik majd a jövőben kutatni szeretnének intézményünk bírósági fondjaiban.

Szabadka, 2003. október 30.

 272 Fond: SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS TANÁCSA

– bírósági iratanyag: „iur” sorozat

Évkörök Iratképző szerv 1779-1849
Levéltári anyag „iur” (1770)1779 – 1849(1850), könyvek: (1770)1779 – 1849(1850), iratok:1798-1848
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok „iur” 84,40 m1 (202 könyv, iratok: 654 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: A Királyi Törvényszék, a Hétszemélyes Tábla és felsőbb bírósági szervek rendeletei, bírósági, gondnoki és foglalásokról szóló jelentések, sommás ügyek, polgári és bűnügyi perek iratai, birtokos ügyek, végrendeletek, egyéb levelezési iratok.

Ny: latin 70%, magyar30 %.

 9 Fond: SZABADKA VÁROS ÚRISZÉKE
Évkörök Iratképző szerv ? – 1848
Levéltári anyag 1794 – 1848, könyvek: 1794-1844, iratok:1798-1848
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,90 m1 (20 könyv, iratok: 7 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár, analitikus leltár személy- tárgy- és földrajzi mutatóval
Tartalom: Pénztári revíziós ügyletek, úrbéri tárgyak (úrbéri adóval kapcsolatos perek), valamint polgári perek és bűnügyi tárgyak a város jobbágyfalvainak lakosságára (Bajmok, Csantavér és Sándor).

Ny: magyar 58 %, latin 40 %, német 1 % és szerbhorvát 1 %.

10 Fond: BAJMOK FALU ÚRISZÉKE
Évkörök Iratképző szerv ? – 1848
Levéltári anyag 1792-1847, könyvek: 1792-1847, iratok: 1792-1847
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 1,70 m1 (36 könyv, iratok: 14 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, kalauz és összegező leltár
Tartalom: A falu árvái vagyonának kezelésével kapcsolatos iratok, úrbéri tárgyak (úrbéri adóval kapcsolatos perek) , polgári perek, hagyatéki és bírósági tárgyak.

Ny: magyar 50 %, latin 50 %.

6 Fond: CSANTAVÉR FALU ÚRISZÉKE
Évkörök Iratképző szerv ? – 1848
Levéltári anyag 1783-1748, könyvek: 1789-1748, iratok: 1783-1748
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 1,10 m1 (24 könyv, iratok: 9 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, kalauz, összegező leltár
Tartalom: A falu árvái vagyonának kezelésével kapcsolatos iratok, úrbéri tárgyak (úrbéri adóval kapcsolatos perek),  polgári perek, hagyatéki és bírósági tárgyak.

Ny: magyar 50 %, latin 50 %.

12 Fond: SÁNDOR FALU ÚRISZÉKE
Évkörök Iratképző szerv ? – 1848
Levéltári anyag 1805-1848, könyvek: 1805-1847, iratok: 1805-1848
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,50 m1 (30 könyv, iratok: 3 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, kalauz, összegező leltár
Tartalom: A falu árvái vagyonának kezelésével kapcsolatos iratok, úrbéri tárgyak (úrbéri adóval kapcsolatos perek) , polgári perek, hagyatéki és bírósági tárgyak.

Ny: magyar 80 %, latin 19 %, szerbhorvát 1 %.

17 Fond: SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG (Bezirksgericht)
Évkörök Iratképző szerv 1850 – 1861
Levéltári anyag 1850-1861, könyvek:1850-1861, iratok:1850-1861
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 30,60 m1 (44 könyv, iratok: 154 doboz/iratcsomó)
Rendezettég/ segédletek Rendezetlen
Tartalom: Felsőbb bíróságok rendeletei, elnöki iratok, hagyatéki eljárások, polgári perek, csődeljárások, adóbehajtással kapcsolatos és telekkönyvi iratok, áltlános ügyek stb.,

Ny: magyar 80 %, német 20 %.

34 Fond: SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Évkörök Iratképző szerv 1890-1918
Levéltári anyag 1890-1918,
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 3,00 m1
Rendezettég/ segédletek rendezetlen
Ny: magyar
160 Fond: TOPOLYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Évkörök Iratképző szerv 1872-1918
Levéltári anyag 1872-1897
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 4,46 m1 (8 könyv, iratok: 8 doboz és 13 iratcsomó)
Rendezettég/ segédletek rendezetlen
Tartalom: A levéltári anyag 95 százaléka hagyatéki irat.

Ny: magyar 98 %, német 2 %.

276 Fond: SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Évkörök Iratképző szerv 1919-1941
Levéltári anyag (1918)1919-1941, könyvek: (1918)1919-1941, iratok: 1919-1940
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 10,00 m1  (32 könyv, iratok: 67 doboz)
Rendezettég/ segédletek A könyvek rendezettek, míg az iratok csak évek szerint vannak csoportosítva, összegező leltár a könyvekre
Tartalom: Végrehajtási, hagyatéki, polgári peres, telekkönyvi iratok.

Ny: szerbhorvát 100%.

 346 Fond: TOPOLYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Évkörök Iratképző szerv 1919-1941
Levéltári anyag 1919-1941, könyvek: 1919-1941, iratok: 1919-1941
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 5,31 m1 (63 könyv,  iratok: 48 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezetlen
Tartalom: Az általános, peres és hagyatéki iktatók és mutatók mellett a fond 96 százaléka hagyatéki irat.

Ny: magyar.

277 Fond: SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Évkörök Iratképző szerv 1941-1944
Levéltári anyag (1852)1941-1944, könyvek: (1922)1941-1944,

iratok: (1852)1941-1944

Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 2,05 m1 (25 könyv,  iratok: 1 doboz, 13 boritó)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Büntető és peren kívüli iktató 1942, büntető parancsok naplója 1942-1944, jogerősen elitéltek jegyzéke 1941-1944, telekkönyvi regiszterek és mutatók a regiszterekhez (1922)1942-1944, térképek (1852)1941-1943, vegyes iratok 1941-1944.

Ny: magyar 100 %.

347 Fond: MAGYAR KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG – TOPOLYA
Évkörök Iratképző szerv 1941-1944
Levéltári anyag 1941-1944, könyvek: 1941-1944, iratok: 1941-1944
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 9,00 m1 (11 könyv, iratok: 73 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Polgári és bűnügyi perek, perenkívüli és hagyatéki iktatók, mutatók és iratok.

Ny: magyar 95 %, szerbhorvát 5 %.

278 Fond: JÁRÁSBÍRÓSÁG (Községi Bíróság) – SZABADKA
Évkörök Iratképző szerv 1945-
Levéltári anyag 1945-1959, könyvek: 1946-1959, iratok: 1945-1956
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,68 m1 (4 könyv, iratok: 5 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Elnöki iktató 1947, elnöki mutató 1950-1951, letéti napló 1946-1959, letéti főkönyv 1954-1959; polgári- és bűnperek, valamint hagyatéki és telekkönyvi tárgyak fragmentumai 1945-1956.

Ny: szerbhorvát 90 %, magyar 10 %.

281 Fond: JÁRÁSBÍRÓSÁG (Községi Bíróság)  – TOPOLYA
Évkörök Iratképző szerv 1945-
Levéltári anyag 1945-1975, könyvek: 1945-1975, iratok: 1945-1975
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 132,03 m1
Rendezettég/ segédletek csak egyes sorozatok rendezettek
Tartalom: Peres, peren kívüli, büntetői, végrehajtói, hagyatéki, hitelesítési iktatók, mutatók és iratok.

Ny: magyar 99 %, német 1 %.

20 Fond: SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS TÖRVÉNYSZÉKE
Évkörök Iratképző szerv 1861-1871
Levéltári anyag 1861-1871(1872), könyvek: 1861-1871,

iratok: 1861-1871(1872)

Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 24,70 m1  (96 könyv, iratok:152 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Peres, perenkívüli és büntető tárgyak, végrendeletek, sommás és szóbeli perek, kézbesítések és végrehajtások stb.

Ny: magyar 90 %, német 10 %.

23 Fond:  SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK
Évkörök Iratképző szerv 1872-1918
Levéltári anyag 1872-1918, könyvek: 1882-1918(1920),

iratok: 1872-1918

Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 80,80 m1  (237 könyv, iratok: ??? doboz/iratcsomó)
Rendezettég/ segédletek Rendezése folyamatban
Tartalom: Telekkönyvi, hagyatéki, csődeljárási, büntető, polgári peres, gondnoki, úrbéri, kézbesítési stb.

Ny: magyar 98 %, német 2 %.

45 Fond: SZABADKAI TÖRVÉNYSZÉK
Évkörök Iratképző szerv 1919-1941
Levéltári anyag (1907)1919-1941, könyvek: (1907)1919-1941,

iratok: 1919-1941

Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 113,24 m1 ( 45 könyv,  iratok: 1012 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Polgári és bűnügyi perek, csődeljárások, a járásbírósághoz intézett rendeletek (rendelkezések), polgári és bűnügyi panaszok, általános iratok stb.

Ny: szerbhorvát.

62 Fond: KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK SZABADKA
Évkörök Iratképző szerv 1941-1944
Levéltári anyag 1941-1944, könyvek: 1941-1944, iratok: 1941-1944
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 3,20 m1 (3 könyv, iratok: 24 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Elnöki iratok, polgári és bűnügyi iratok, valamint általános iratok.

Ny: magyar.

86 Fond: SZABADKAI TÖRVÉNYSZÉK (Kerületi Bíróság – Szabadka)
Évkörök Iratképző szerv 1945-1959
Levéltári anyag (1874)1945-1959, könyvek: (1876)1945-1959, iratok: (1874)1945-1959
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 34,80 m1 (62 könyv, iratok: 213 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Bűnfenyítő és polgári perek iratanyaga, a törvényszéki börtön könyvei, agrártörvényszéki könyvek.

Cégregiszterek (Ce, Ct, Ctsz, Cg.)  és mutatók 1786-1945, és cégiratok 1974-től 1957-ig .

Ny: szerbhorvát 80%, magyar 20 %.

419 Fond: CÉGBÍRÓSÁG – SZABADKA
Évkörök Iratképző szerv 1945-1974
Levéltári anyag 1945-1974, könyvek: 1945-1974, iratok: 1945-1974
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 25,45 m1 (74 könyv, iratok: 149 doboz, 55 iratcsomó)
Rendezettég/ segédletek rendezése folyamatban
Tartalom: Cégek, szövetkezetek és intézmények regiszterei és mutatók a regiszterekhez, valamint iratok a regiszterekhez.

Ny: szerbhorvát 99 %. Magyar 1 %.

212 Fond: SZABADKAI ÁLLAMI ÜGYÉSZSÉG
Évkörök Iratképző szerv 1919-1940
Levéltári anyag (1907)1919-1940, könyvek: (1907)1919-1940
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 1,80 m1 (46 könyv, iratok: Ø doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Bűntető eljárás iratai, vádló iratok, általános tárgyak törzskönyvei, valamint a vádlottak és károsultak névmutatói.

Ny: szerbhorvát.

279 Fond: SZABADKAI KIRÁLYI ÜGYÉSZSÉG
Évkörök Iratképző szerv 1941-1944
Levéltári anyag (1940)1941-1944, könyvek: 1940)1941-1944,

iratok: 1941-1944

Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,52 m1 (9 könyv, iratok: 1 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Büntetői iktató (KK) 1941,1944, vádlottak iktatója (KT) 1940-1941, vád alá helyezettek mutatója 1941-1943, ügyészségi lajstrom 1943-1944, valamint egy doboz terjedelemben EL (1942), KK (1941), Om.biz. (1942-43) és Bi (1942,1944) iratok.

Ny: magyar 99 %, szerbhorvát 1 %.

280 Fond: JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG – SZABADKA
Évkörök Iratképző szerv 1947 – 1958
Levéltári anyag 1947-1958, könyvek: 1947-1958
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,30 m1 (9 könyv, iratok: Ø)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Mutatók az iktatókhoz az 1947, 1953-1955, 1957-1958 évekre.

Ny: szerbhorvát.

409 Fond: DR. KERN LAJOS, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ – TOPOLYA
Évkörök Iratképző szerv ? – ?
Levéltári anyag 1895-1902, könyvek: Ø, iratok: 1895-1902
Mennyiség: folyóméter, könyvek és dobozok száma 0,03 m1, Ø könyv, 1 doboz
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Végrendeletek 1895-1902 évekre és adásvételi szerződések 1902-ből Topolya, Csantavér, Bácsfeketehegy, Szeghegy, Kishegyes, Pacsér és Ó-Moravica területére.

Ny: magyar.

410 Fond: DR. SIRCHICH GYÖRGY, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ – TOPOLYA
Évkörök Iratképző szerv ? – ?
Levéltári anyag 1903-1911, könyvek: Ø, iratok: 1903-1911
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,05 m1 (Ø könyv, iratok:1 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Végrendeletek 1903-1911, hagyatéki iratok 1903,1904 és1907 évekre Topolya, Bajsa, Csantavér, Bácsfeketehegy, Szeghegy, Kishegyes, Pacsér és Ó-Moravica területére.

Ny: magyar.

411 Fond: DR. GERŐ IZOR, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ – TOPOLYA
Évkörök Iratképző szerv ? -?
Levéltári anyag 1911-1921, könyvek: Ø, iratok: 1911-1921
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,12 m1 (Ø könyv, iratok: 1 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Adásvételi, ajándékozási, vagyonmegosztási szerződések 1912, 1921 évre; végrendeletek 1911-1921, hagyatéki iratok 1914 és1920 évre Topolya, Bajsa, Csantavér, Bácsfeketehegy, Szeghegy, Kishegyes, Pacsér és Ó-Moravica területére.

Ny: magyar 95 %, szerbhorvát 4 %, német 1 %.

412 Fond: DR. ANDRIJA PLETIKOSIČ KÖZJEGYZŐI IRODÁJA – TOPOLYA
Évkörök Iratképző szerv ? – ?
Levéltári anyag 1924-1934, könyvek: Ø, iratok: 1924-1934
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,24 m1 (Ø könyv, iratok: 2 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Adásvételi, ajándékozási, vagyonmegosztási szerződések 1924, 1931 és 1932 évre; végrendeletek és hagyatéki iratok 1921-1934 évekre, letétek 1924-1926 és 1930 évekre Topolya, Bajsa, Csantavér, Bácsfeketehegy, Szeghegy, Kishegyes, Pacsér és Ó-Moravica területére.

Ny: szerbhorvát.

413 Fond: DR. SIME POPOVIĆ KÖZJEGYZŐI IRODÁJA – TOPOLYA
Évkörök Iratképző szerv ? – ?
Levéltári anyag 1934-1941, könyvek: Ø, iratok: 1934-1941
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,12 m1 (Ø könyv, iratok: 1 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Adásvételi, ajándékozási, vagyonmegosztási szerződések 1934-1938 évekre; végrendeletek és hagyatéki iratok 1935-1941 évekre Topolya, Bajsa, Csantavér, Bácsfeketehegy, Szeghegy, Kishegyes, Pacsér és Ó-Moravica területére.

Ny: szerbhorvát.

417 Fond: DR. LUKA BOGDANOVIČ KÖZJEGYZŐI IRODÁJA – TOPOLYA
Évkörök Iratképző szerv 1932-1941
Levéltári anyag 1932-1941(1946), könyvek: 1932-1941(1946), iratok: 1932-1941
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 3,48 m1 (11 könyv, iratok: 25 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom:  Adásvételi, ajándékozási és vagyonmegosztási szerződések, végrendeletek és hagyatéki iratok, letétek, valamint másolatok és meghatalmazások, továbbá ezen iratok iktatói és mutatók az iktatókhoz Topolya, Bajsa, Csantavér, Bácsfeketehegy, Szeghegy, Kishegyes, Pacsér és Ó-Moravica területére.

Ny: szerbhorvát 99 %, magyar 1 %.

416 Fond: DR. SZLEZÁK REZSŐ, IDEIGLENES KÖZJEGYZŐ – TOPOLYA
Évkörök Iratképző szerv 1941-1942
Levéltári anyag 1941-1942, könyvek: [1941-1942], iratok: 1941-1942
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,24 m1(Ø könyv, iratok: 2 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Iratok a közjegyzői ügykönyvhöz és beadványok és hagyatéki iktatóhoz Topolya, Bajsa, Csantavér, Bácsfeketehegy, Szeghegy, Kishegyes, Pacsér és Ó Moravica területére. A fondhoz tartozó könyvek a „Dr. Luka Bogdanović közjegyzői irodája – Topolya” fondban találhatók.

Ny: magyar.

414 Fond: DR. PUMMER SÁNDOR, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ – TOPOLYA
Évkörök Iratképző szerv 1941-1944
Levéltári anyag 1941-1944, könyvek: 1941-1944, iratok: 1941-1944
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,24 m1(1 könyv,  iratok: 2 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Végrendeletek mutatója 1941-1944, valamint iratok a közjegyzői ügykönyvhöz 1941-1944, letéti iratok 1943-1944 és hagyatéki iratok 1944.

Ny: magyar.

415 Fond: DR. MAJOR JÓZSEF KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ – TOPOLYA
Évkörök Iratképző szerv 1942-1944
Levéltári anyag 1942-1944, könyvek: 1942-1944, iratok: 1942-1944
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 1,14 m1 (3 könyv, iratok: 9 doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
 Tartalom: Őrökösödési ügyek lajstroma 1942-1944, betűsoros jegyzék az ügykönyvhöz 1942-1944, kézbesítési könyv 1942-1944; végrendeletek, letétek, beadványok és az ügykönyvbe iktatott szerződések (adásvételi, ajándékozási, vagyonmegosztási) Topolya, Bajsa, Csantavér, Bácsfeketehegy, Szeghegy, Kishegyes, Pacsér és Ó-Moravica területére.

Ny: magyar.

350 Fond: DR. STIPAN MATIJEVIĆ
Évkörök Iratképző szerv ? – ?
Levéltári anyag 1926-1927, könyvek: 1926-1927 , iratok: Ø
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,06 m1(1 könyv, iratok: Ø doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Dr. Stipan Matijević (1872-1939) közjegyzői tevékenységének idejéből (1920-as évek) csak a  váltók iktatója 1926-1927 maradt fenn.

Ny: szerbhorvát.

395 Fond: DR. VLADISLAV MANOJLOVIĆ
Évkörök Iratképző szerv ? -?
Levéltári anyag 1927-1938, könyvek: 1927-1938, iratok: Ø
Mennyiség: folyóméter, könyvek – iratok 0,07 m1 (2 könyv,  iratok: Ø doboz)
Rendezettég/ segédletek rendezett, összegező leltár
Tartalom: Dr. Vladislav Manojlović (1869-1938) közjegyzői tevékenységének idejéből (1920-as és 1930-as évek) csak a  hitelesitett fordítások (1927-1938) és másolatok (1930-1935) ügykönyve maradt fenn.

Ny: szerbhorvát.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: