PROTOKOL MAGISTRATA POVLAŠCENE KRALJEVSKO-KOMORSKE VAROŠI SENT MARIJA – PRE ZVANE SABATKA 1743-1756

PROTOKOL MAGISTRATA POVLAŠCENE KRALJEVSKO-KOMORSKE VAROŠI SENT MARIJA – PRE ZVANE SABATKA
PROTHOCOLLUM OPPIDI CAMERALIS REGIO PRIVILEGIATI – SZENT MARIA, ANTEHAC SZABATKA VOCATI SZENT MÁRIA
KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI KAMARAI MEZOVÁROS TANÁCSÁNAK JEGYZOKÖNYVE – KORÁBBI NEVÉN SZABATKA
1743 – 1756

Protokol Magistrata povlašcene Kraljevsko-komorske varoši Sent Marija – pre zvane Sabatka (1743–1756)
Analiticki inventar serije „Protokoli Magistrata” (1743–1779), br. 1
Izdavac:
Istorijski arhiv Subotica Történelmi Levéltár Szabadka
24000 Subotica Trg slobode 1/3 t/f: 024 524-033
http://www.suarhiv.co.rs
suarhiv@suarhiv.co.rs
Za izdavaca:
Stevan Mackovic, direktor
Uredništvo: Zolna Matijevic Rudolf Gerhadt Tatjana Segedincev
Lektor i korektor: Smilja Prodanovic
Štampa, priprema i slog: „MMprint”, Subotica
Tiraž: 150 primeraka

pdf: Analiticki 1743 1756

ISTORIJSKI ARHIV SUBOTICA
NAUCNO-INFORMATIVNA SREDSTVA O ARHIVSKOJ GRADI
Analiticki inventar serije „Protokoli Magistrata” (1743–1779), br. 1
Zorica Mandic, Vera Manasijevic
PROTHOCOLLUM OPPIDI CAMERALIS
REGIO PRIVILEGIATI – SZENT MARIA,
ANTEHAC SZABATKA VOCATI 1743–1756
Analiticki inventar

hp photosmart 720

Korice Zapisnika, 1743.

PREDGOVOR
Poveljom ugarske kraljice Marije Terezije, izdate 7. maja 1743. godine u Pragu, dotadašnje vojno-granicarsko naselje Sabatka dobilo je, na molbu svojih stanovnika, status varoši (latinski: oppidum, madarski: mezováros). Poveljom je varoš stekla novo ime SENT MARIJA (SZENT MARIA) i odredena prava i slobode sa kojima kao vojni komunitet („Communitas Loci Militaris Szabatka”) ranije nije raspolagala, kao ni druga sela i mesta u županijama Ugarske. Varoš Sent Marija, pored vašarskih privilegija i ekonomskih koncesija, dobija gradanski status umesto dotadašnjeg vojnog sa odgovarajucom, ogranicenom lokalnom samoupravom.
POVLAŠCENA KRALJEVSKO-KOMORSKA VAROŠ SENT MARIJA
(PRIVILEGIATUM OPPIDUM REGIO-CAMERALIS SZENT-MARIA) u
upravnim stvarima (in politicis) bila je podredena Backoj županiji, a u vlastelinsko- gospodarskim (in aeconomicis) Ugarskoj kraljevskoj komori. Njena lokalna
uprava regulisana je spomenutom poveljom kraljice i ugovorima koje je varoš kasnije
sklopila sa Ugarskom komorom i vlastitim stanovnicima-plemicima. Organi lokalne uprave su, po tim dokumentima, Magistrat ili Unutrašnji savet i Izabrana opština ili Spoljni savet.
MAGISTRAT je upravljao gradom, kao i svom njegovom pokretnom i nepokretnom imovinom. Magistrat (Unutrašnji savet, Magistratus, Belso Tanács) se sastoji od dvanaest „zakletih” senatora biranih iz reda gradana clanova Izabrane opštine (Selecta Communitas, Iurata Communitas) i jednog suca.
Clanovi Magistrata su bili iskljucivo rimokatolici i birani su doživotno. Ugovorom
varošice Sent Marije sklopljenim sa Ugarskom komorom 28. juna 1743. godine podrobnije se reguliše izbor i periodicno popunjavanje broja senatora, uspostavljanje (restauratio) Magistrata (tj. njegovog punog broja clanova) koje se vrši svake godine na dan sv Dorda (24. april) izborom od clanova Izabrane opštine (tacka 6. i 7. ugovora sa Komorom). Iz godine u godinu, sudac se ponovo bira od clanova Magistrata i to na taj nacin da se pri izboru potvrdi sudac iz prethodne godine ili se pak bira novi. Ako se sudac naredne godine ne izabere ponovo, automatski se vraca za senatora u Magistrat. Od senatora se biraju oni
koji su sposobni za zvanje blagajnika, kamerara (prvi je izabran 1747.), gradskog kapetana (izabran 1748.), narodnog tribuna (izabran 1749. god.) i urbarijalnog suca (izabran 1772. god.).
IZABRANA OPŠTINA (Spoljni savet, Zakleta opština, Selecta Communitas,
Senatus Exterior, Iurata Communitas, Külso Tanács, Esküdt Polgárság) po
tacki 6. citiranog ugovora sklopljenog sa Komorom, sastoji se od šezdeset clanova
koje imenuje Magistrat, takode doživotno, ali bez obzira na versku pripadnost.

Od clanova Izabrane opštine biraju se clanovi Magistrata, a Izabrana opština
ucestvuje u izbornom postupku za izbor suca.
PLEMICI u pocetku nisu bili zastupljeni u organima lokalne uprave; s njima
je tek 1748. godine sklopljen ugovor po kojem se preporucivalo pri narednim
godišnjim restauracijama njihovo postepeno ukljucivanje u rad Magistrata. Narednih
godina umesto umrlih senatora birani su plemici dok njihov broj u Magistratu
nije dostigao ugovorom predvideni broj (cetiri).
PRVI IZBOR Magistrata izvršen je 30. januara 1743. godine, a na prvoj sednici
Magistrata, održanoj 2. avgusta 1743. godine imenovana su cetrdeset dva
clana rimokatolicke vere u Izabranu opštinu, dok je preostalih osamnaest mesta
ostavljeno za pravoslavne clanove.
RESTAURACIJE Magistrata sprovedene su u prisustvu predstavnika Ugarske
komore-upravnika komorskih poseda u županiji Bac (Cameralis administrator
Bácsiensis) koji je predsedavao na izbornoj sednici Magistrata i Izabrane opštine.
Nakon svecane mise u crkvi (tzv. „Veni Sancte”), predstavnik vlastelina je u
Gradskoj kuci objavio trojnu kandidaciju, predloženu od Magistrata: prvo za
izbor suca, a zatim za izbor senatora-clanova Magistrata. Glasanje je obavljeno
pojedinacno: prvo su glasali clanovi Izabrane opštine, pa clanovi Magistrata i na
kraju predsedavajuci predstavnik vlastelina sa dva glasa. Za svakog predloženog
utvrdivan je broj glasova da bi na kraju bio izabran kandidat sa najviše glasova.
Senatori su uvek birani iz Izabrane opštine, a pošto se na taj nacin broj clanova
Izabrane opštine smanjivao, na predlog same Izabrane opštine Magistrat je imenovao
adekvatni broj novih clanova u Izabranu opštinu. Tako su se Magistrat i
Izabrana opština svake godine popunjavali do onog broja clanova koji je bio utvrden
fundamentalnim pravnim aktima varoši, putem restauracije. Mehanizam izbora
tzv. „restauracija” obezbedivala je kontinuitet vlasti imucnog sloja gradana.
U NADLEŽNOST VAROŠI, po vec citiranim aktima i po ranije donetim
zakonima Kraljevine Ugarske, spadali su svi poslovi unutrašnje uprave i pravosuda.
Varoš je bila prvostepena nadležna vlast u odnosu na svakog svog stanovnika,
kako obicnih gradana (ignobiles, névtelenek), tako i plemica (nobiles). Unutrašnja
uprava odnosila se na ekonomske i gradanske poslove u užem smislu.
Ekonomskim poslovima smatrani su svi predmeti koji su se odnosili na imovinu
varoši, na njeno korišcenje i plodouživanje, kao i predmeti u vezi prihoda i rashoda,
razreza i prikupljanja državnog poreza (contributio, hadiadó), feudalne rente
(census, dézsma) i taksi (taxa, illeték). Gradanskim poslovima u užem smislu
smatrani su personalni, personalno- imovinski, redarstveni, sirocadski, ostavinski
i komunalni poslovi. Sloboda varoši odnosila se i na pravo sudenja u gradanskim
parnicama, prekršajnim i krivicnim predmetima. U težim krivicnim slucajevima
Magistrat varoši imao je pravo da izrekne cak i smrtnu presudu, te da ovu presudu
izvrši (tzv. „pravo maca” = ius gladii, pallosjog). Samoupravna tela varoši, a u
prvom redu Magistrat, na svojim su sednicama raspravljali i donosili odluke (pre Magistrata i Izabrana opština je povremeno održavala zborove, najcešce povodom
razrezivanja poreza i vlastelinske rente, te podnošenja predloga u vezi nekih pitanja
Magistratu. Izabrana opština obavezno je sazivana radi donošenja konacne
odluke u predmetima koji su se ticali slobode i privilegije, kao i imovine varoši. I
dok je sednicama Magistrata predsedavao sudac, zborovima Izabrane opštine
predsedavao je od 27. aprila 1749. godine narodni tribun (tribunus plebis, szószóló).
U pocetku su se SEDNICE MAGISTRATA održavale u privatnim kucama,
a od 1751. godine u Gradskoj kuci (domus oppidiana, városház) gde su se obavljali
službeni poslovi pojedinih zvanja, te stvarala i pohranjivala pisana dokumentacija.
Na sednicama Magistrata su birani, imenovani i po potrebi oslobadani,
suspendovani ili otpuštani službenici i pomocno osoblje varoši: notar, blagajnik,
kamerar i ostala lica po ugovoru ( hajduci, redari, cuvari, pastiri, mesari,
gonici stoke i sl.) koja su primala platu iz varoške blagajne. Medu službenicima
najznacajniji je bio BELEŽNIK (notarius, jegyzo) koji je na sednicama beležio
odluke (presude) Magistrata, odnosno vodio zapisnik kod posebnog stola. On je
vodio zvanicnu evidenciju gradana, popise imovine i poreza, sastavljao zvanicne
dopise varoši pravnim i fizickim osobama, te konacno, sve te spise sacuvao. Beležnik
je odgovarao za celokupno pismeno poslovanje varoši i Magistrata, tako da
je on stvorio i prvobitni registraturski poredak varoške arhive. Prvo je postojalo
samo beležnicko zvanje, a od 1749. godine i zvanje podbeležnika (vice-notarius).
OSTALI GRADSKI SLUŽBENICI
BLAGAJNIK (perceptor) je bio zadužen za naplatu državnog poreza i razne
lokalne prireze, a KAMERAR (officium camerarius) od 1747. godine upravlja
gradskom ekonomijom. Poreska blagajna je vodila racuna o naplati i obracunu
poreskih prihoda u novcu i naturi, a komorska o prihodima gradskih poseda i
prava. Blagajnik i kamerar su bili dužni da vode evidencije o svim prihodima i
rashodima. Cuvanje javnog reda i mira, zaštita svojine i licnosti , sprecavanje
nedozvoljenih radnji i nemoralnog ponašanja je dovelo do prvih policijskih normi
objavljenih 1745. godine. Od 1748. godine , jedan od dvanaest senatora je biran
za „GRADSKOG KOMESARA” (capitaneus, commissarius civitatis, városi kapitány),
sa osnovnim zadatkom gonjenja kriminalaca i njihovog cuvanja u zatvoru.
Zbog proširenja obima posla komesari su svojim instrukcijama preciznije
utvrdili delokrug rada kapetana.
Redarstveno osoblje su cinili hajduci (obequitatores), nocni cuvari (vigiles
nocturni), panduri (pandurones), cuvari zatvora (custodes carcerum) i dr.
Svi oni su se smatrali gradskim službenicima te im je pripadala godišnja
plata, a nekima od njih i posebna pratnja, dodaci u naturi kao što su ogrevno drvo,
žito, seno i dr. U službenike se nisu smatrali: gradski lekar, ucitelj i rimokatolicki
paroh, iako su primali platu iz gradske blagajne.

PROTOKOL SLOBODNOG  KOMORSKOG KRALJEVSKOG PRIVILEGOVANOG GRADA SENT MARIJE (Szent Maria),  NAZVANOG SUBOTICA (Szabatka)

 

06

Carica i Kraljica Marija Terezija

 1. jul 31.
 2. U Sent Mariji (Szent Maria) sastali su se Franc Redl (Franciscus de Redl), komorski administrator, Mihalj Zbisko (MichaÍl Zbisko) i Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), sudija.

F:261.1.pag.3. 1743

 

 1. jul 31.
 2. Na zajednickom sastanku komorskih i gradskih ~elnika odlu~eno je da se odredi lokacija za budu}u Gradsku ku}u, koja bi imala dve do tri prostorije za administraciju i jedan specijalan odeljak gde bi se donosile sudske odluke i gde bi se ~uvali va`niji spisi.

F:261.1.pag.3. 1/1743

`

 1. jul 31.
 2. Grad je dobio „pravo ma~a“ (ius gladii), te je potrebno podi}i stub ka`njavanja na trgu i ve{alo pored puta van grada, tako|e treba popravljati i adaptirati zatvore, kako bi se onemogu}io beg zatvorenika.

F:261.1.pag.3. 2/1743

03_F-008_24-B-53-Glud-1788-90_projekat_I_gr_kuce-sa legendom

 1. jul 31.
 2. Odlu~eno je da se Magistrat sastaje tri puta nedeljno: ponedeljkom, sredom i petkom i to ili u Gradskoj ku}i, ili, ako je slu~aj hitan,  ~ak i u domu samog sudije, a ako je potrebno, ve}anje se mo`e obavljati i ~e{}e.

F:261.1.pag.3-4. 3/1743

 

 1. jul 31.
 2. Odlu~eno je da Magistrat ne}e dozvoliti nikakvo me{anje ljudima iz vojne granice u gradsko poslovanje.

F:261.1.pag.4. 4/1743

 

 1. jul 31.
 2. Na sednici Magistrata odlu~eno je da se objave termini godi{njih va{ara i da se {to pre uvedu pijace koje bi se odr`avale svake nedelje.

F:261.1.pag.4. 5/1743

 

 1. jul 31.
 2. Na zajedni~kom sastanku komorskih i gradskih ~elnika odlu~eno je da }e desetak od useva ove godine sakupljati Miklo{ Baranjai (Nicolaus Baranyai), komesar Ba~ke `upanije (Comitatus Bacsiensis) sa jo{ dva druga senatora.

F:261.1.pag.4. 6/1743

 

 1. jul 31.
 2. Na istom sastanku odlu~eno je da }e se voditi zapisnik o svim predmetima koji su pretresani na sednicama Magistrata, te da }e se zapisnik ~uvati na sigurnom mestu. Potpisan je Franc Jozef de Redl (Franciscus Iosephus de Redl).

F:261.1.pag.4. 7/1743

 

 1. jul 31.
 2. Na predlog kraljevskog savetnika i komorskog administratora Redla (Franciscus de Redl) odlu~eno je na sastanku gradskih i komorskih ~elnika da }e se svakom gra|aninu omogu}iti da sam izabere ho}e li desetak (porez) davati u semenu ili u slami.

F:261.1.pag.5. 8/1743 (F:261.21.1. 1/1743)

 

 1. jul 31
 2. Na zajedni~kom sastanku komorskih i gradskih ~elnika odlu~eno je da se da kratak istorijat grada, od njegovog naseljavanja, uklju~uju}i 50. godina postojanja grada Subotice (Szabatka), tj. Sent Marije (Szent Maria) u okviru Potiske vojne granice (Confinium Tïbiscanum). Kada je Potiska vojna granica, formirana ve}inom od pravoslavnih vojnika uni{tila i satrla ovaj mali broj katolika, do{lo je i do podele samog grada na dva dela: pravoslavni deo bio je pod upravom vrhovnog kapetana. Tada je grad zapo~eo rad na reikorporaciji, ~emu je mnogo doprineo Miklo{ Karas (Nicolaus KÄrÄsz), zakleti bele`nik Segedina (Szegedinum), ovla{}en od strane katoli~kog stanovni{tva ovog grada  da brani njegove interese.  Nastojanjem delegata Stipana Vojni}a (Stephanus Vojnics), Ilije Bukvi}a (Elia Bukvics) i Grge Kri`anovi}a (Georgius Krisanovics), koji su poslati u Be~, kraljica Marija Terezija (Maria Theresia) kona~no dodeljuje gradu privilegije slobodnog kraljevskog grada 7.05.1743. Instalacija je odr`ana 29.07.1743, kojoj su prisustvovali: Franc Redl  (Franciscus Iosephus de Redl), Petar Latinovi} (Petrus Latinovics), sudija Ba~ke `upanije, Mihalj Zbisko (MichaÍl Zbisko), kraljevski fi{kal, Miklo{ Baranjai (Nicolaus Baranyai), komesar Ba~ke `upanije, Mihalj Valprun (MichaÍl Valprun), sudija iz Segedina, Andra{ Teme{vari (Andrea TemesvÄrï), senator iz Segedina, kao i Mihalj  Karas (MichaÍl KÄrÄsz), zakleti bele`nik iz Segedina, I{tvan Peter (Stephanus PÅter), sudija iz Hala{a  (Halass) i I{tvan Bone (Stephanus BonÅ), zakleti bele`nik iz Hala{a. Privilegije su objavljene javno, na narodnom jeziku (tj.ma|arskom), iako su  pravoslavni stanovnici grada  tome protivre~ili.

F:261.1.pag.5-6. 9/1743 (F:261.21.1. 2/1743)

 

 1. avgust 2.
 2. Na prvoj sednici Magistrata imenovani su funkcioneri grada i odbornici Zaklete op{tine, a to su:

 

Luka Vojni} (Lucas Vojnics) Bertalan Kopunovi} (Bartholomaeus Kopunovics)
Hijeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) Bertalan Jako~evi} (Bartholomaeus Iakocsevics)
\or|e Pu{i} (Georgius Pusics) Antun Buljo~i} (Anotnius Bulyocsics)
Toma Cvijanov (Thomas Cvianov) Josip [imokov (Iosephus Simokov)
Ilija Crnkovi} (Elia Crnkovics) Abel Tomkovi} (Abel Tomkovics)
Nikola Kunti} (Nicolaus Kuntics) Marko Vujovi} (Marcus Vujavics)
\or|e Bibi} (Georgius Bibics) Marijan Malagurski (Marianus Malogurskï)
Luka Bukvi}  (Lucas Bukvics) Grga Vojni} (Gregorius Vojnics)
[imon Tumbas (Simon Tumbasz) Luka Kai} (Lucas Kaics)
Nikola Brni} (Nicolaus Brnics) Vita Bai} (Vitus Baics)
Ignac Vukovi} (Ignacius Vukovics) Franjo Rai~i} (Franciscus Raicsics)
Tadija Stanti} (Thadaeus Stantics) Laurencije Pei} (Laurentius Peics)
Fabijan Bai} (Fabianus Baics) Ivan Gr{i} (Ioannes Grsics)
\or|e Pei} (Georgius Peics) Albert Stipi} (Albertus Stipics)
Mihajlo Vukovi} (MichaÍl Vukovics) Ivan Franceskov (Ioannes Franceskov)
Josip Temunov (Iosephus Temunov) Josip Ba~in (Iosephus Bacsin)
Josip Bai} (Iosephus Baics) Jakob Kopunovi} (Iacobus Kopunovics)
Martin ^ovi} (Martinus Csovics) Stevan Budanovi} (Stephanus Budanovics)
Ilija Poljakov (Elia Polyakov) Petar Lukendin (Petrus Lukendin)
Josip Sapun~i} (Iosephus Szapuncsics) Mihajlo Vujovi} (MichaÍl Vujavics)
Ivan Cvijanov (Ioannes Cvianov) Stevan Vidakovi} (Stephanus Vidakovics)

 

Ukoliko pravoslavni pre|u na civilni na~in `ivota, mogu u~estvovati u upravi gradom: od planiranih 60 ~elnika izabrana su 42 katolika, dok je preostali broj ostavljen za pravoslavne, ukoliko se povinuju privilegijama koje je grad dobio.

F:261.1.pag.6. 10/1743

 

 1. avgust 2.
 2. Od 150 konja koja po dogovoru sa pukovnikom Mencelom (Menczel) grad treba da preda, predaje se 114 konja za potrebe vojske.

F:261.1.pag.7. 11/1743

 1. avgust 2.
 2. Namesni~ko ve}e u svom drugom mandatu obave{tava da }e grad do daljnjeg pla}ati dosada{nji iznos kontribucije i da je potrebno da preda vojsci 150 konja.

F:261.1.pag.7. 12/1743

 

 1. avgust 2.
 2. Shodno naredbi Ugarske Komore od 30. juna 1743. grad je odredio delegate koji }e biti poslati u Po`un (Posonium) na potpisivanje ugovora sa Komorom (predmet ugovora nije nazna~en).

F:261.1.pag.7. 13/1743

 

 1. avgust 21.
 2. Na zasedanju Magistrata senator Josip Kopunovi} (Josephus Kopunovics) iznosi `albu u vezi sa kra|om ovaca u mo~vari Kelebija (Kelebia), od strane Ninka ^obana (Ninko Csoban), sluge Antonija Tob{i}a (Antonius Tobsics). Ispitani su svi akteri i odlu~eno je da se, ukoliko se ustanovi da je stadu naneta ikakva {teta, ona mora nadoknaditi, a da se kradljivci, Ninko ^oban i njegovi pomo}nici, Dimitar Muzaro{ (Dimitar Muzaros) i Jovan Stepanovi} (Ioannes Stepanovics) zadr`e u pritvoru , dok ne nadoknade {tetu.

F:261.1.pag.7-8. 14/1743

 

 1. avgust 27.
 2. Magistrat je razmotrio prijavu Hosu Jutke (Hoszu Iutka) u vezi sa preljubom koju su nacinili Balog Jano{ (Balog IÄnos) i Suzana Dubnjicki (Susana Dubnyiczkï), `ena Ivana Petri}a (Ioannes Petrich). Ispitani su akteri i utvr|ena je osnovanost prijave. Tako je  Magistrat osudio neo`enjenog Ivana Baloga na 15 udaraca {ibom, a Suzanu Dubnjicki zbog brakolomstva na 30

udaraca bi~em i progonstvo iz grada , po krivi~nom zakonu, strana 62. paragraf 7.

F:261.1.pag.8-9. 15/1743

 

 1. septembar 1.
 2. Konstatovano je da je grad predao Fe{teti}evom puku (Regimen FÎsteticsianum) 36 od ukupno 150 konja, koliko je bio obavezan da da.

F:261.1.pag.9. 16/1743

 

 1. septembar 2.
 2. Gradu je dostavljena informacija vojne komande u Segedinu (Szegedinum) o novcu koji je ukraden Petru Mu~alovu (Petrus Mucsalov).

F:261.1.pag.9. 17/1743

 

 1. septembar 11.
 2. Pred Magistratom je sklopljen kupoprodajni ugovor prema kome je Adam Maro (Adamus MarÆ) prodao svoju ku}u kod Rogine bare (Rogina Bara) bele`niku Petru Josi}u (Petrus IÆsics) za 62 forinte.

F:261.1.pag.9. 18/1743

 

 1. septembar 11.
 2. Na istom zasedanju Magistrata razmatrana je tu`ba turskih trgovaca [aina i Huseina Ba{e (Sain et Uszein Bassa) protiv Ivana Sakalanova (Ioannes Szakalanov) i Ostoje Stara~kog (Osztoja Sztaracskï), stanovnika Sent Marije (Szent Maria), koji su im naneli {tetu time {to su izazvali tu~u na va{aru. Svedo~io je trgovac iz Petrovaradina (Petrovaradienses), Petar Ivkovi} (Petrus Ivkovics). Odlu~eno je da Ivan Sakalanov, kao inicijator tu~e, isplati 2/3 nastale {tete (uni{teni su zlatni sat, turski }ilimi, jedan tobolac itd), a Ostoja Stara~ki, koji mu je samo pomagao, treba da nadoknadi Turcima 1/3 {tete. Pored toga, treba da plate 12 forinti kao kaznu za nano{enje telesnih povreda turskim trgovcima.

F:261.1.pag.9-10. 19/1743

 

 1. septembar 18.
 2. Na sednici Magistrata raspravljalo se o slu~aju Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics), senatora, kome su kod mo~vare Kelebija (locum Kelebia) ukrali 36 ovaca iz stada. Identifikovani su i ka`njeni po~initelji : Adam Tob{i}(Adamus Tobsics) sa 30 udaraca batinom, a ostali, Dimitar Muzaro{ (Dimittar Muzaros), Ninko ^oban (Ninko Csoban) i Jovan Stepanovi} (Ioannes Stepanovics) sa 25 udaraca. Oni tako|e moraju da nadoknade {tetu nanetu senatoru, i to svako treba da mu preda po 9 ovaca.

F:261.1.pag.11-12. 20/1743

 

 1. septembar 23.
 2. Na sednici Magistrata vo|ena je istraga u vezi sa prijavom Petra Cvijanova (Petrus Cvianov) protiv Marije Male~kovi} (Maria Malecskovics), u kojoj se tvrdi da je ona ve{tica, te da je pomo}u vrad`bina nanela te{ku bolest njegovim sinovima. Ispitivanju su podvrgnuti Petar Cvijanov, Laurencije i Ivan Cvijanov (Laurentius et Ioannes Cvianov) i njegova sestra Marta (Martha). Njima nije po{lo za rukom da svoje optu`be i doka`u, pa su {ire}i la`i doprineli da pomenuta Marija Male~kovi} bude na lo{em glasu, a sebe su predstavili kao la`ljivce. Doneta je presuda po kojoj Petar Cvijanov mora da tra`i izvinjenje zbog klevete pred Gradskom ku}om od o{te}ene, zajedno sa celom svojom porodicom, a ako bude nastavio da {iri la`ne informacije po gradu, bi}e i stro`ije ka`njen globom od 50 forinti, a ukoliko ne bude mogao da plati, prove{}e u zatvoru 3 nedelje i kazni}e ga trodnevnim {ibanjem sa ukupno 25 udaraca.

F:261.1.pag.12-13. 21/1743

 

 1. septembar 25.
 2. Na sednici Magistrata konstatovano je da je Toma Tikvicki (Thomas Tikvickï) prodao svoju livadu, tzv.Bud`ak (Bucsak) u pustari \ur|in (Gyórgyin), koja se sa severa, istoka i zapada grani~i posedima senatora Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), a sa juga posedom Mihajla Vukovi}a alias Tatarpalkova (MichaÍl Vukovics alias Tatarpalkov), gore pomenutom senatoru za 40 rajnskih forinti.

F:261.1.pag.13. 22/1743

 

 

 1. septembar 25.
 2. Istog dana primljena je tu`ba komorskog fi{kala Mihalja Zbiska (MichaÍl Zbisko) protiv Ma}a{a ^onto{a, alias Seke (Matthia Csontos alias Szóke), pastira iz Sent Ivana (Szent Ivan), koji je osu|en na smrt ve{anjem, ali je uspeo da pobegne u Sent Mariju (Szent Maria). Fi{kal zahteva njegovo hap{enje.

F:261.1.pag.13. 23/1743 (F:261.21.1. 4/1743)

 

 1. oktobar 2.
 2. Jano{ Kadar (Ioannes Kadar) postavljen je za u~itelja katoli~ke dece u Sent Mariji (Szent Maria) sa godi{njom platom od 74 forinte.

F:261.1.pag.13. 24/1743

 

 1. oktobar 6.
 2. Grad dobija zapovest Komore kojom se zabranjuje carinicima da od stanovnika Sent Marije (Szent Maria) ubiraju carinu i tridesetinu, prema privilegijama koje je grad dobio.

F:261.1.pag.14. 25/1743

 

 1. novembar 28.
 2. Pred Magistratom odr`ana je ostavinska rasprava izme|u Martina ^ovi}a (Martinus Csovics) i sinova njegovog pokojnog brata Hijeronima ^ovi}a (Hieronïmus Csovics). Imovina koja se imala podeliti obuhvatala je ku}u, sala{ u pustari ^antavir (CsantavÅr), stoku, vinograd i zemlju.

F:261.1.pag.14-15. 26/1743

 

 1. decembar 1.
 2. Istraga koja je vo|ena od strane Ba~ke `upanije (Comitatus Bacsiensis) povodom nereda koje su pravoslavni izazvali u gradu, pohranjena je u fasciklu pod slovom A, broj 9.

F:261.1.pag.15. 27/1743

 

 1. decembar 2.
 2. Naredba Namesni~kog ve}a u vezi sa pravoslavnim popovima objavljena je 2. decembra i nalazi se pohranjena u fasciklu pod slovom A, broj 19.

F:261.1.pag.15. 28/1743

 

 1. decembar 24.
 2. Na sednici Magistrata spisi u vezi sa obave{tenjem Ba~ke `upanije (Comitatus Bacsiensis), koji se odnose na godi{nje prinadle`nosti slugu po ku}ama i sala{ima sme{teni su u fasciklu pod slovom A, broj 11.

F:261.1.pag.15-16. 29/1743 (F:261.21.1. 5/1743)

 

 1. decembar 24.
 2. Spisi u vezi sa istragom, koja je vo|ena protiv pravoslavnog popa Timotija (Thimotia) povodom izazivanja nereda u gradu, pohranjeni su u fasciklu pod slovom A, broj 12.

F:261.1.pag.16. 30/1743

 

 1. januar 13
 2. Konstatovano je da se obave{tenje iz tvr|ave [iklo{ (Siklês), `upanija Baranja (Comitatus Baranya), o dobrovoljnom ispitivanju osumnji~enih za kra|u stoke suboti~kog senatora Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics), nalazi u fasciklu pod slovom A, broj 1..

F:261.1.pag.19. 1/1744 (F:261.21.2. 1/1744)

 

 1. januar 22.
 2. Na sednici Magistrata razmotreni su rezultati istrage koja je vo|ena protiv Jo`efa Vizija (Iosephus Vizï), zakletog bele`nika ovog grada. U 11 ta~aka pobrojani su izgredi koji mu se stavljaju na teret (na pr. da stranke moraju da ga tra`e po gradskim kr~mama, jer nikada nije na svom radnom mestu u Gradskoj ku}i, da neprekidno izaziva nerede, sva|e i tu~e, da podbada naro~ito pravoslavno stanovni{tvo protiv gradskih delegata i sl.) Na ovom pretresu je odlu~eno da se pomenuti Jo`ef Vizi, zbog pomenutih izgreda i zbog toga {to gradu nije doprineo nikakvim dobrom, kazni izgonom iz Sent Marije (Szent Maria), nakon {to napusti slu`bu i proda svoje nekretnine.

F:261.1.pag.19-23. 2/1744

 

 1. januar 26.
 2. Na sednici Magistrata odr`ano je su|enje Pavlu Petrovi}u (Paulus Petrovics), gradskom stra`aru, optu`enom da je ubio Dalo{a (Dalos), pastira sudije Stefana Vojni}a (Stephanus Vojnics). Osu|en je na 5 meseci zatvora i 25 udaraca batinom, jer je istraga pokazala da je re~ o ubistvu iz nehata, budu}i da je pu{ka koju je optu`eni imao u ruci sama opalila i na mestu usmrtila pomenutog Dalo{a. Po krivi~nom zakonu, deo II, strana 37. ~lan 62. paragraf 9. za nenaumljeno ubistvo tj. ubistvo iz nehata predvi|ena je kazna zatvora u trajanju od 5 meseci, a olak{avaju}om okolno{}u se smatra ako se krivac sam prijavi Magistratu.

F:261.1.pag.24. 3/1744 (F:261.21.2. 2/1744)

 

 

 1. januar 26.
 2. Na istoj sednici odr`ana je ostavinska rasprava izme|u ro|ene bra}e Juri{e i Ivana Pan~ina (Ioannes et Iurissa Pancsin). Predmet podele ~inili su: ku}a sa oku}nicom, zemlja, stoka i drvna gra|a .

F:261.1.pag.25. 4/1744

 

 1. januar 26.
 2. Na istoj sednici Magistrata potvr|en je izbor Petra Josi}a (Petrus Iosics) za gradskog bele`nika za 1744. godinu sa godi{njom platom od 150 forinti, zajedno sa 5 forinti za kupovinu tovljenika, 12 vojnih merova bra{na i 2 akova vina.

F:261.1.pag.25. 5/1744

 

 1. januar 26.
 2. Na istoj sednici Magistrata [imon Romi} (Simon Romics) izabran je za orgulja{a a Jakob Miltro (Iacobus Miltro) za sakristana i zvonara Katoli~ke crkve u Sent Mariji (Szent Maria) za teku}u 1744. godinu. Godi{nja plata treba da iznosi po 40 rajnskih forinti i od svake pojedina~ne `etve na imanjima katolika dobija}e 1/4 vojnog merova `ita, koju treba pravedno da podele me|u sobom.

F:261.1.pag.26. 6/1744

 

 1. januar 29.
 2. Kraljevska odluka u vezi sa pla}anjem destine za 1743. godinu i naredba o iznosu kontribucije nalaze se u fasciklu pod slovom A, broj 3.

F:261.1.pag.26. 7/1744 (F:261.21.2. 3/1744)

 

 1. februar 4.
 2. Obave{tenje Baranjske `upanije (Comitatus Baranya) o stoci koja je ukradena suboti~kom senatoru Grgi Kri`anovi}u (Gregorius Krisanovics) primljeno je i pohranjeno u fasciklu pos slovom A, broj 4.

F:261.1.pag.26. 8/1744

 

 1. februar 6.
 2. Dopis Palatina nalazi se u fasciklu pod slovom A, broj 5.

F:261.1.pag.26. 9/1744

 

 1. februar 9.
 2. Dve odluke Ba~ke `upanije (Comitatus Bacsiensis) u vezi sa neredom koji su izazvali pravoslavni u na{em gradu primljene su i pohranjene u fasciklu pod slovom A, broj 6.

F:261.1.pag.26-27. 10/1744

 

 1. februar 26.
 2. Petrovi} Lazar (Petrovics Lazar) obave{tava Magistrat da je prodao svoju ku}u koja se sa zapada grani~i ku}om Mihajla Stipina alias Rudi}a (MichaÍl Stipin alias Rudics) Ivanu Matanovu (Ioannes Matanov) u zamenu za jednogodi{nju junicu.

F:261.1.pag.27. 11/1744

 

 1. mart 5.
 2. Magistrat je obave{ten da je Todor Diserlin, zvani Zet (Todor Diserlin Zett) sa svojim sinom Mihajlom (MichaÍl) prodao svoj vinograd Nikoli Rusmiru (Nicolaus Rusmir) za 40 rajnskih forinti. Vinograd je veli~ine 5 dana rada i nalazi se na istoku, sme{ten pored imanja Ivana Sakalanova (Iovan Szakalanov).

F:261.1.pag.27. 12/1744

 

 1. mart 5.
 2. Na istoj sednici Magistrat je primio [imona Fri~a (Simon Frics), stolara, u red gra|ana Sent Marije (Szent Maria), pod uslovom da tu `ivi i obavlja svoj posao po{teno.

F:261.1.pag.27. 13/1744

 

 1. mart 5.
 2. Petar Vujkovi} (Petrus Vujkovics) obave{tava Magistrat da je svoj vinograd, koji se nalazi prema zapadu, izme|u poseda dece pokojnog kapetana Jakoba Su~i}a (Jacobus Szusics) i poseda Tome ^elatova (Thoma Cselatov) prodao za 100 rajnskih forinata i 2 krave.

F:261.1.pag.27. 14/1744

 

 1. mart 5.
 2. Informacija tvr|ave [iklo{a (arx Siklos), primljena 1. marta, u vezi sa kra|om stoke pohranjena je u fasciklu pod slovom A,broj 7.

F:261.1.pag.28. 15/1744

 

 1. mart 9.
 2. Pred Magistratom odr`ana je ostavinska rasprava izme|u Ivana Nju{kalova (Ioannes Nyuskalov) i \or|a Vinka (Georgius Vinko). Predmet ostavinske rasprave ~inili su: ku}a, vinograd, konji, kola i stoka.

F:261.1.pag.28. 16/1744

 

 1. mart 15.
 2. Udovica Kuloglin (Kuloglin) obabe{tava Magistrat da je svoj vinograd na istoku izme|u poseda Damjana Al~i}a (Damjan Alcsics) i Mihajla Ka~udi}a (MichaÍl Kacsudics) prodala Ivanu Vukovu (Ioannes Vukov) za 130 rajnskih forinti.

F:261.1.pag.28. 17/1744

 

 1. mart 15.
 2. Na istoj sednici Petar Vujkovi} (Petrus Vujkovics), Mihajlo i Stevan Vujkovi} (MichaÍl et Stephanus Vujkovics), ne}aci pomenutog Petra, Mihajlo ^oban (MichaÍl Csoban), pastor~e pomenutog Petra i Martin Budanovi} (Martinus Budanovics), njihov ro|ak, obave{tavaju Magistrat da `ele osnovati zajedni~ko doma}instvo, tj. porodi~nu zadrugu, jer su im pojedina~na gazdinstva mala. Novoformirana zajednica nasta}e davanjem proporcionalnih delova pokretne i nepokretne imovine, koji }e biti precizno odre|eni, da bi se jednom, ako do|e do podele doma}instva, mogli pravedno i bez nesuglasica razdeliti.

F:261.1.pag.28-29. 18/1744

 

 1. mart 23.
 2. [imon Bukvi} (Simon Bukvics) i Martin Zdilari} (Martinus Zdilarics) potvr|uju pred Magistratom da su izvr{ili razmenu svojih vinograda: [imon Bukvi} daje svoj vinograd, koji se nalazi na severu, izme|u poseda Stevana Katani~ina (Stephanus Katanicsin) i Martina Neor{i}a (Martinus Neorsics) i, osim toga, 5 vojnih merova p{enice za vinograd Martina Zdilari}a, koji se nalazi isto~no, prema Segedinu (Szegedinum), izme|u poseda Ivana Antunovi}a (Ioannes Antunovics) i Isaka Nevagovi}a (Iszak Nevagovics).

F:261.1.pag.29. 19/1744

 

 1. april 20.
 2. Priznanica magacina u Segedinu (Szegedinum) o primljenoj desetini za 1743. godinu nalazi se u fasciklu pod slovom B, broj 8.

F:261.1.pag.30. 20/1744

 

 1. april 22.
 2. Magistrat je obave{ten da su stanovnici Segedina (Szegedinum) bez dozvole podigli pastirske kolibe na teritoriji koja pripada na{em gradu, sa ove strane mo~vare Kere{ (KÎrÎs), u tzv. Jesenovcu (Jeszenovacz), naspram Belo{ovice (Belosovicza). Grad je ulo`io `albu zbog ovog slu~aja.

F:261.1.pag.30. 21/1744 (F:261.21.2. 6/1744)  (F:261.21.2. 7/1744)

 

 1. april 25.
 2. Magistrat je obave{ten o tome da je Josip Bodi} (Iosephus Bodics) prodao svoj vinograd koji se nalazi na istoku prema Segedinu (Szegedinum), izme|u poseda Jakoba Rudi}a (Iacobus Rudics) i Matije Carevi}a (Mathaeus Czarevics), Matiji Carevi}u za 77 rajnskih forinti.

F:261.1.pag.30. 22/1744

 

 1. april 25.
 2. Na istoj sednici Magistrat je obave{ten da je Jovan @ivkovi} (Iovan Sivkovics), pravoslavni pop prodao svoj vinograd na severu, koji se nalazi izme|u poseda I{toka Cifrina (Istok Cziffrin) i \er|a Tota (Georgius Toth) Tadiji Toki}u (Thadaeus Tokics) za 93 forinte.

.           F:261.1.pag.30. 23/1744

 

 1. april 28.
 2. Dopis Magistrata Sent Marije (Szent Maria) Magistratu Segedina (Szegedinum), u vezi sa postavljanjem pastirskih koliba na teritoriji ovog grada nalazi se u fasciklu pod slovom A, broj 9.

F:261.1.pag.31. 24/1744

 

 1. april 29.
 2. Na ovaj dan pravoslavni stanovnici grada na osnovu dozvole generala Englshofena (Englshoffen) otvaraju mesaru i kr~mu, protivno propisima i privilegijama koje je grad dobio. Protestno pismo komorskog administratora Redla (Redl) nalazi se u fasciklu pod slovom A, broj 10.

F:261.1.pag.31. 25/1744

 1. maj 6.
 2. Magistrat je razmatrao tu`bu Jelene Krnajski (Helena Krnaiskï), po kojoj su Matias Fajer{tajn (Matthias Fajerstain) i Ivan Petri (Ioannes Petri) naneli te{ke povrede njenim konjima, te ih nije mogla koristiti za doma}e poslove cele sezone. Sud je kaznio Ivana Petrija nov~anom globom, jer nije okru`io svoj vinograd jarkom, kako je to bio obi~aj i obaveza, pa su konji preko njegovog neogra|enog vinograda pre{li na posed Matiasa Fajer{tajna, koji ih je prebio.

F:261.1.pag.31-32. 26/1744

 

 1. maj 10.
 2. Magistrat je ovlastio senatora Grgu Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics) i zakletog bele`nika Petra Josi}a (Petrus Iosics) da kod vi{ih instanci u Be~u (Vienna) i Po`unu (Posonium) tra`e zadovolj{tinu za {tete koje su pravoslavni naneli gradu i njenim stanovnicima.

F:261.1.pag.32-33. 27/1744

 

 1. maj 10.
 2. Zapisnik o istrazi vo|enoj u vezi sa granicama oko pustara Tompe (Tompa) i Eteme{a (EÎtÎmes) nalazi se u fasciklu pod slovom A, broj 11.

F:261.1.pag.33. 28/1744

 

 1. maj 25.
 2. Jerko [ar~ev (Ierko Szarcsev) potvrdio je pred Magistratom da je svoj vinograd, koji se nalazi prema istoku, pored Segedinskog puta (Via Segediensis), izme|u poseda plemi}a  Martina Su~i}a (Martinus Szucsics) i [imona Blesi}a (Simon Blesics), prodao za 28 forinti \or|u Principu (Georgius Princip).

F:261.1.pag.33. 29/1744

 

 1. maj 29.
 2. Magistrat je odlu~io da kao delegate po{alje sudiju Stevana Vojni}a (Stephanus Vojnics), senatora Grgu Kri`anovi}a (Georgius Krisanovics) i zakletog bele`nika Petra Josi}a (Petrus Iosics) na pregovore u Segedin (Szegedinum), u vezi sa sporom oko pastirskih koliba podignutih na na{oj strani Jesenovca (Jeszenovacz).

F:261.1.pag.33. 30/1744

 

 1. avgust 12.
 2. Pisma savetnika Ugarske kraljevske komore de @ana i Hanzena (de Jean et Hanzen) u vezi sa novcem uzetim u zajam od strane grada nalazi se u fasciklu pod slovom A, broj 13.

F:261.1.pag.33-34. 31/1744 (F:261.21.2. 8/1744)

 

 1. avgust 19.
 2. Delegati grada, Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), sudija i Grga Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), senator polagali su izve{taj u vezi sa tro{kovima oko reikorporacije grada finansijskoj komisiji, ~iji su ~lanovi bili \or|e Pu{i} (Georgius Pusics), Ilija Crnkovi} (Elia Crnkovics), zastavnik i [imon Tumbas (Simon Tumbas). Izve{taj se nalazi u fasciklu pod slovom A, broj14.

F:261.1.pag.34. 32/1744

 

 1. avgust 19.
 2. Istog dana delegati grada su polagali izve{taj o li~nim tro{kovima prilikom rada na reinkorporaciji grada i on se nalazi pohranjen u fasciklu pod slovom A, broj 14.

F:261.1.pag.34. 33/1744

 

 1. avgust 24.
 2. Magistrat Segedina (Szegedinum) poslao je pismo u kome se zahteva od plemi}a Martina Su~i}a (Martinus Szucsics) da preda kravu koju je obe}ao svom slugi Ferencu Orbanu (Franciscus OrbÄn), na ime njegovog slu`bovanja. Ukoliko to ne u~ini, uputi}e se `alba vrhovnom sudiji Ba~ke `upanije (Comitatus Bacsiensis) i na taj na~in }e sluga dobiti obe{te}enje.

F:261.1.pag.35. 34/1744 (F:261.21.2. 9/1744)

 

 1. avgust 26.
 2. Magistrat je prihvatio molbu Ivana Vukovi}a alias Glava{a (Ioannes Vukovics alias Glavas), na koga su se tu`ili mnogi stanovnici zbog pi}a i maltretiranja , da ga u budu}e kazne sa 50 udaraca {ibom ako se bude i dalje napijao i maltretirao svoju okolinu, te je time priznao ove optu`be kao osnovane.

F:261.1.pag.35. 35/1744

 

 1. oktobar 10.
 2. Primljeni su cirkulari Ba~ke `upanije (Comitatus Bacsiensis) i zavedeni u fasciklu pod slovom A,broj 15.

F:261.1.pag.36. 36/1744

 

 1. oktobar 23.
 2. Uputstva kraljevske komisije na latinskom i ilirskom jeziku u vezi sa sre|ivanjem nesuglasica izme|u katolika i pravoslavnih stanovnika ovog grada sme{tena su u fasciklu pod slovom A, broj 16.

F:261.1.pag.36. 37/1744

 

 1. oktobar 30.
 2. Na odluku kraljevske komisije na{ grad upu}uje molbu, ~iji tekst se nalazi pohranjen u fasciklu pod slovom A, broj 11. (predmet molbe nije nazna~en)

F:261.1.pag.36. 38/1744

 

 1. novembar 10.
 2. Od 10. do 13. novembra odr`ane su sednice Spahijskog suda. (predmeti nisu zabele`eni, iako je u zapisniku ostavljeno mesto za njih)

F:261.1.pag.36. 39/1744

 

 1. novembar 20.
 2. Na sednici Magistrata, u prisustvu svih senatora, izuzev senatora Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin) odlu~eno je da }e dva senatora ispitati mogu}nost dodele zemlji{ta za pro{irenje ba{ti na pustari Ludo{ (Ludas) slede}im stanovnicima grada: [imonu ]ur~iji (Simon Tyurcsia), Ivanu Kozara~kom (Ioannes Kozaracskï), \er|u Korponaiju (Georgius Korponaj) i Ivanu Korponaiju (Ioannes Korponaj).

F:261.1.pag.41. 40/1744

 1. novembar 20.
 2. Sudija Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics) podneo je tu`bu Magistratu, po{to je 12. novembra ove godine bio du`an da primi na konak u sopstvenoj ku}i 20 vojnika, jer su gradski tizede{i propustili da na vreme organizuju sme{taj vojnicima u gradu, te za ovo tra`i nadoknadu. Tizede{i Ivan [ok~i} (Ioannes Sokcsics), Matija Marinki} (Matthaeus Marinkics) i Petar Vujkovi} (Petrus Vujkovics) branili su se time da su oni na vreme pozvali svoje ljude za do~ek, ali se ovi nisu pojavili, {to se pokazalo kao ta~no. Odlu~eno je da se ubudu}e, ako tizede{i nalo`e kome da se pojavi na odre|enom mestu zarad do~eka vojnika, a ovaj to ne u~ini, podnese prijava sudiji ili njegovom zameniku, ina~e sledi kazna od 50 udaraca batinom.

F:261.1.pag.41. 41/1744

 

 1. novembar 20.
 2. Magistrat je izabrao za u~itelja ponovo Jano{a Kadara (Ioannes Kadar) za slede}u {kolsku godinu, sa godi{njom platom od 76 forinti, 3 vojni~ka merova bra{na i 1 metri~ku centu mesa.

F:261.1.pag.42. 42/1744

 

 1. novembar 20.
 2. Na istom zasedanju razmatrana je i tu`ba Jo`efa Krupi~ke (Iosephus Krupicska), stanovnika Segedina (Szegedinum) protiv Ignaca Vukovi}a (Ignatius Vukovics), stanovnika Sent Marije (Szent Maria), jer mu ovaj nije predao pogo|enu koli~inu `ita za obavljenu `etvu, kao ni gunj Magistrat je pretresao slu~aj i doneo odluku da Ignac Vukovi} umesto obe}anog gunja treba da da 2 mere `ita, a umesto dogovorene koli~ine `itarica treba da preda 2 mere `ita i 7 1/2 mere prosa Krupi~ki.

F:261.1.pag.43. 43/1744

 

 1. novembar 22.
 2. Na zasedanju Magistrata, u prisustvu sudije Stevana Vojni}a (Stephanus Vojnics) i senatora: Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics), Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics) i Mihajla Pr}i}a (MichaÍl Prcsics), razmatrana je tu`ba zastavnika milicije Potiske vojne oblasti (Militia Tïbiscana) Stevana Nikoleti}a (Stephanus Nicoletics) protiv stanovnika ovog grada, Ignaca Vukovi}a (Ignatius Vukovics) i Lovre Pei}a (Laurentius Peics), jer su mu, navodno, zaplenili stoku. Magistrat je odbacio svedo~anstvo Nikoleti}evog sluge Mirka Go~manja (Emericus GocsmÄny) o ovom slu~aju i osumnji~eni ljudi jednostavno su pu{teni na slobodu u nedostatku valjanih dokaza.

F:261.1.pag.44. 44/1744

 

 1. novembar 24.
 2. Predmete koje je Spahijski sud razmatrao na svojim zasedanjima od 10. do 13. novembra teku}e godine, primili su u Zakletoj op{tini njeni ~lanovi Ignac Vukovi} (Ignatius Vukovics), Nikola Brni} (Nicolaus Brnics) i Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantics).

F:261.1.pag.45. 45/1744

 

 1. decembar 4.
 2. Magistrat je zasedao u prisustvu Grge Vidakovi}a (Gregorius Vidakovics), zamenika sudije i senatora: Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics), Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics), Andrije Pavle{anova (Andrea Pavlesanov) i Mihajla Pr}i}a (MichaÍl Prcsics). Ilona I{tvanovi} (Helena Istvanovics) obavestila je Magistrat da je svoj vinograd, koji se nalazi na zapadu, izme|u poseda \or|a Orlovi}a (Georgius Orlovics) i Mihajla ^elatova (MichaÍl Cselatov) prodala za 62 forinte Franji [ar~evu (Franciscus Sarcev).

.          F:261.1.pag.45. 46/1744

 

 1. decembar 14.
 2. Magistrat je odr`ao sednicu u slede}em sastavu: Grga Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), zamenik sudije, senatori:Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Grga Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Andrija Pavle{anov (Andrea Pavlesanov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov). Luka Brni} (Lucas Brnics), stanovnik Sent Marije (Szent Maria) podneo je tu`bu protiv govedara koji je slu`io kod Josipa Horvackog (Iosephus HorvÄtskï), jer mu je, navodno, ukrao 2 jagnjeta, {to je posvedo~io i mladi} Mi{ko Zvekanov zvani Sluga (Misko Zvekanov, Szluga). Govedar Horvat I{tvan (HorvÄth IstvÄn) poricao je optu`be, tvrde}i da je Mihajlo Gabri} zvani Gli{o (MichaÍl Gabrics, Gliso), ukrao a potom odveo stoku u ^antavir (CsantavÅr), nude}i ovom novac ako bude }utao. Tako su tra`ena dva jagnjeta jo{ uvek u Gabri}evom stadu. Magistrat je odlu~io da zbog kra|e koju su o~igledno izvr{ili, lopove kazni sa 30 udaraca batinom i zatvorskom kaznom, koja }e biti na snazi sve dok {teta  ne bude nadokna|ena.

F:261.1.pag.45. 47/1744

 

 1. decembar 18.
 2. Na sednici Magistrata, kojoj su prisustvovali zamenik sudije Grga Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) i senatori: Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Andrija Horvatski (Andrea Horvatskï), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Mihajlo Pr}i} (MichaÍl Prcsics), Marko Skenderov (Marco Skenderov) i Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov), razmatrana je tu`ba Bla{ka Duga~kog (Blasius Dugacskï) protiv govedara Petera Varge (Petrus Varga) i Mihajla Vlaha (MichaÍl Vlaa). Duga~ki je smatrao da je nebrigom ove dvojice govedara stradao jedan njegov vo, kada je upao u jarak kod imanja Bala`evih (Ballassones) na Luda{u (Ludassienses). U istrazi govedari su tvrdili da se nesre}a dogodila u njihovom odsustvu.  Po presudi govedari su ka`njeni nov~anom globom.

F:261.1.pag.46. 48/1744

 

 1. decembar 18.
 2. Na istoj sednici Magistrata primljeno je pismo Magistrata Segedina (Szegedinum) u kome se tra`i naplata duga od Andra{a Polje (Andreas Polya), stanovnika Segedina, koji nije vratio na vreme pozajmljeni novac od Martina Veke{a (Martinus VÅkes) iz Segedina. Dug bi se imao naplatiti od vrednosti njegove stoke koja se nalazi u Sent Mariji (Szent Maria), kod njegovog brata.

F:261.1.pag.46-47. 49/1744 (F:261.21.2. 11/1744)

 

 1. decembar 30.
 2. Magistrat je odr`ao zasedanje u prisustvu: sudije Stevana Vojni}a (Stephanus Vojnics), te senatora: Grge Kir`anovi}a (Gregorius Krisanovics), Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics), Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics), Andrije Pavle{anova (Andrea Pavlesanov), Petra Muki}a (Petrus Mukics) i Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov). Razmatrana je molba trgovaca i zanatlija ovog grada, koja se odnosila na regulisanje aktivnosti stranih trgovaca i zanatlija. Donete su slede}e odluke prema ta~kama iz zahteva:

1.) i 2.) Strani trgovci smeju na va{arima prodavati robu po ni`im cenama od gradskih trgovaca;

3.) Tre}a ta~ka zahteva ve} je razmatrana;

4.) Niko ne mo`e otvoriti du}an i izlagati robu bez prethodnog znanja i odobrenja Magistrata;

5.) Zabranjeno je stranim zanatlijama da se bave svojom delatno{}u tajno, tj. po privatnim ku}ama, bez znanja Magistrata o tome;

6.) Mere i tegovi svih vrsta treba da se pregledaju nedeljno i da se neodgovaraju}i predaju Magistratu;

7.) Nije razmatrana ova ta~ka zahteva;

8.) U vreme praznika prodavnice treba da budu zatvorene celog dana, a nedeljom pre dvanaest satitreba da ostanu zatvorene.

F:261.1.pag.47. 50/1744 (F:261.21.2. 12/1744)

 

 

 

 1. decembar 30.
 2. Na istoj sednici stanovnik Sent Marije (Szent Maria) Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï) obavestio je Magistrat da je svoju ku}u u Velikom utvr|enju (Fossatum maius), koja se nalazila pored ku}e Bibi}a (Bibityiana) prodao [imonu Bomeru zvanom Ti{ler (Simon Bomer alias Tisler), za 40 rajnskih forinti.

F:261.1.pag.47. 51/1744

 

 1. januar 4.
 2. Odr`ana je redovna sednica Magistrata, kojoj su prisustvovali sudija Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics) i senatori: Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grga Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Andrija Pavle{anov (Andreas Pavlesanov), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Grga Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) i Marko Skenderov (Marcus Szkenderov). Nikola Brni} (Nicolaus Brnics), stanovnik ovog grada podneo je tu`bu protiv plemi}a Jakoba i Martina Su~i}a (Iacobus et Martinus Szucsics) jer su prilikom kupovine stoke uzeli od njega najbolju kravu u stadu, a ne onu za koju su mu platili. Oko nadoknade {tete uspele su se dogovoriti obe strane.

F:261.1.pag.49. 1/1745.

 

 1. januar 4.
 2. Na istoj sednici se raspravljalo o zahtevu Magistrata Segedina (Szegedinum) u vezi sa skitnicom Andra{om Poljom (Polya Andreas), u kome se tra`i njegovo hap{enje, ispitivanje i izru~ivanje .

F:261.1.pag.49-50. 2/1745. (F:261.21.3. 1/1745)

 

 1. januar 4.
 2. Na istoj sednici Petar Josi} (Petrus Iosics), zakleti bele`nik izabran je na istu funkciju i za teku}u 1745. godinu sa godi{njom platom od 130 forinti.

F:261.1.pag.50. 3/1745.

 

 1. januar 4.
 2. Na istoj sednici Magistrata [ime Romi} (Simon Romics) izabran je za orgulja{a, a Jakov Mialtro (Iacobus Mialtro) za crkvenjaka (sakristana) i zvonara katoli~ke crkve za teku}u godinu. Odre|ena im je godi{nja plata u iznosu od po 52 forinte i 1/4 velikog merova `ita, tj. 1 mirica (miricza), koju treba da podele me|u sobom.

F:261.1.pag.50. 4/1745.

 

 1. januar 8.
 2. Magistrat bira Josipa Sapun~i}a (Iosephus Szapuncsics) za inspektora na pijaci (agoranomus) za teku}u godinu sa godi{njom platom od 20 forinti.

F:261.1.pag.50. 5/1745.

 

 1. januar 8.
 2. Na istoj sednici Magistrat nala`e da se franjevcima dodele 4 holandska zlatnika povodom blagosiljanja Gradske ku}e na praznik Epifanije (Epiphania).

F:261.1.pag.50. 6/1745.

 

 1. januar 8.
 2. Istom prilikom primljeno je pismo Mihajla Kolera (MichaÍl Koller), sudije Baranjske `upanije (Comitatus Baranyiensis) u vezi sa istragom protiv uhap{enog Mihajla Ogrizovi}a (MichaÍl Ogrizovics), sa molbom da se pru`i obave{tenje o njegovom vladanju, dok je boravio u Sent Mariji (Szent Maria). Svedo~ili su: Ivan Antunovi} (Ioannes Antunovics), Nikola Brni} (Nicolaus Brnics) i Petar Ergele~ija (Petrus Ergelecsia), kod kojih je uhap{eni boravio, a koji su tvrdili da se ovaj kod njih ~asno pona{ao i da nisu imali sa njim nikakvih problema.

F:261.1.pag.50-51. 7/1745. (F:261.21.3. 2/1745)

 

 1. januar 29.
 2. Magistrat je razmotrio tu`bu Ane Bukvi} (Anna Bukvics) protiv \ure Kopilovi}a (Georgius Kopilovics) zbog neizmirenih dugova.

F:261.1.pag.51. 8/1745.

 

 1. februar 1.
 2. Na zasedanju Senata trgovac Josip Tankorep (Iosephus Tankorep) je osu|en na nov~anu kaznu od 6 forinti zato {to je protivno naredbi Magistrata otvorio svoju radnju u nedelju, pre nego {to je otkucalo podne. Svedo~ili su Ivan Novak (Ioannes Novak) i Antun Milakov (Antonius Milakov). Odlu~eno je tako|e da se sli~ni prestupi ubudu}e ka`njavaju globom od 12 forinti.

F:261.1.pag.51-52. 9/1745.

 1. februar 12.
 2. Odr`ana je sednica Magistrata u prisustvu sudije Stevana Vojni}a (Stephanus Vojnics) i senatora: Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics), Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics), Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin), Petra Muki}a (Petrus Mukics), Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics) i Mihajla Pr~i}a (MichaÍl Prcsics). Razmatrana je tu`ba udovice Filipa Vidakovi}a (Phillipus Vidakovics), Stane Vidakovi} (Stana Vidakovics), protiv Stevana Antunovi}a (Stephanus Antunovics) zbog neispla}enih dugova. Magistrat ga je oslobodio optu`be, jer je utvr|eno kao ta~no njegovo tvr|enje da je novac ve} vratio pokojnom mu`u Stane Vidakovi}.

F:261.1.pag.52. 10/1745.

 

 1. februar 12.
 2. Na istoj sednici Stana Vidakovi} podnosi tu`bu protiv Josipa Sapun~i}a (Iosephus Szapuncsics) zbog neispla}enih dugova. Prema presudi du`an joj je odmah isplatiti dug.

F:261.1.pag.52-53. 11/1745.

 

 1. mart 12.
 2. Albert Stipi} (Albertus Stipics) i Petar Vujkovi} (Petrus Vujkovics), stanovnici ovog grada, pred Magistratom izjavljuju da su razmenili svoje posede: Albert Stipi} je Vujkovi}u dao svoju livadu u pustari [ebe{i} (Szebesics), koja se nalazi pored imanja Ilije Stipi}a (Elia Stipics), a Vujkovi} je njemu zauzvrat dao svoju livadu u pustari Tavankut (TavÄnkut), koja se nalazi izme|u poseda Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics) i Martina Evetovi}a (Martinus Evetovics).

F:261.1.pag.53. 12/1745.

 

 1. mart 15.
 2. Odr`ana je sednica Magistrata kojoj su prisustvovali: zamenik sudije Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori: Grga Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Andrija Pavle{anov (Andreas Pavlesanov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) i Mihajlo Pr~i} (MichaÍl Prcsics). Razmatrana je molba plemi}a Luke Bukvi}a (Lucas Bukvics) da mu se vrati iznos od 59 forinti i 52 dinara koji je njegov pokojni otac 1740. godine dao gradu u zajam. Svedo~io je Ivan Vojni}, senator. Odlu~eno je da mu se novac isplati u potpunosti.

F:261.1.pag.54. 13/1745.

 

 1. mart 22.
 2. Odr`ana je sednica Magistrata u prisustvu zamenika sudije Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics) i senatora: Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics), Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), Marka Skenderova (Marcus Skenderov), Andrije Pavle{anova (Andrea Pavlesanov), Petra Muki}a (Petrus Mukics) i Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin). Konstatovano je da je \urka Ma|ar (Magyar Gyurka) vratio pozajmicu u iznosu od 20 forinti Iloni Farka{ (Farkas Ilona), {to je potvrdio svedok I{tok Bajso{ (Bajszos Istok).

F:261.1.pag.54. 14/1745.

 

 1. mart 26.
 2. Franjo Kralj (Franciscus Kralï), gra|anin ovog grada, obavestio je Magistrat da je prodao svoju ku}u koja se nalazila ispred ku}e Jo`efa Lakato{a (Iosephus Lakatos) za 21 forintu Johanu Georgu [eleru (Ioannes Georgius SchÎller), pekaru. Istom prilikom je pomenuti [eler primljen u red gra|ana Sent Marije (Szent Maria). Podaci koje je poslao o njemu segedinski Magistrat se ~uvaju u fascikli pod slovom B br. 3.

F:261.1.pag.54-55. 15/1745.

 

 1. mart 26.
 2. Na istoj sednici pretresana je tu`ba udovice Marka Gr{i}a (Marcus Grsics) Katarine (Catharina) protiv Ilije Duli}a (Elias Dulics) zbog neispla}enih dugova u vezi stoke. Tu`eni je bio obavezan da iste podmiri.

F:261.1.pag.55. 16/1745.

 

 1. mart 26.
 2. Josip Sapun~i} (Iosephus Szapuncsics) je izabran za inspektora pijace (agoranomus) sa godi{njom platom od 20 forinti.

F:261.1.pag.55. 17/1745.

 

 1. mart 28.
 2. Magistrat je izabrao \er|a Lakoa (Georgius LakÆ), Jano{a Ki{a (Ioannes Kiss) i I{tvana Kova~a (Stephanus KovÄcs) za redare, sa zadatkom da gone lopove u gradskom ataru koriste}i sopstvene konje, u skladu sa odlukom Ba~ke `upanije (Comitatus Bacsiensis), kao i da se u svakom mestu izabere odre|en broj konjanika i pe{aka za gonjenje razbojnika, da bi se suzbio kriminal u `upaniji. Odre|ena im je godi{nja plata u iznosu od 54 forinte , uklju~uju}i tu i odre|enu koli~inu hleba i hranu za konje. Dokumenti se ~uvaju u fascikli pod slovom B br.4.

F:261.1.pag.55-56. 18/1745.(F:261.21.3. 3/1745)

 

 1. april 9.
 2. Franc Heler (Franciscus Heler) i Ivan Divjak (Ioannes Diviak) izabrani su za kasapine u gradskoj kasapnici sa godi{njom platom od 50 forinti i 20 libri loja.

Maksim Dovat (Maxim Dovat) izabran je za ~uvara stada (hajkacs) sa platom od 55 forinti, 10 libri loja, 10 metreta zobi, dok je njegov konj bio sme{ten i hranjen u gradskoj {tali.

F:261.1.pag.56. 19/1745.

 

 1. april 25.
 2. Odr`ana je sednica Magistrata u prisustvu: sudije Stevana Vojni}a (Stephanus Vojnics) i senatora: Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics), Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics), Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), Andrije Pavle{anova (Andreas Pavlesanov), Mihajla Pr~i}a (MichaÍl Prcsics) i Petra Muki}a (Petrus Mukics), kao i 40 ~lanova Zaklete op{ine. Za sudiju u teku}oj godini izabran je Grga Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), a istom prilikom Zakleta op{tina izabrala je umesto pokojnog senatora Ilije Bukvi}a (Elias Bukvics) Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics) za novog ~lana u tom organu uprave.

F:261.1.pag.56-57. 20/1745.

 

 1. maj 7.
 2. Odr`ana je sednica Magistrata u slede}em sastavu: sudija Grga Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) i senatori: Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Andrija Pavle{anov (Andreas Pavlesanov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics). Razmatrana je tu`ba Ivana Budim~evi}a (Ioannes Budimcsevics) protiv Marka Suba{ina (Marcus Szubassin), koji ga je, navodno, prevario prilikom trampe volovima, jer mu je ovaj u zamenu za zdravog dao bolesnog vola. Suba{in se branio pitaju}i za{to Budim~evi} nije odmah prijavio slu~aj, nego mesec dana kasnije kada je vo uginuo. Sud je ovo uzeo u obzir, te po{to se krivica sada ve} nije dala utvrditi, potrebno je isplatiti Budim~evi}u 15 forinti.

F:261.1.pag.57. 21/1745.

 

 1. maj 7.
 2. Na istoj sednici Magistrat je primio u slu`bu gradskog slugu ko~ija{a Ivana Petruha (Ioannes Petruha) i odredio mu je godi{nju platu u iznosu od 20 forinti, 1 centa mesa, 7 metreta p{enice, 2 pari ~izama i 2 kabanice.

F:261.1.pag.57. 22/1745.

 

 1. maj 10.
 2. Magistrat je za goni~a stoke (hajkacs) izabrao Endrea Homorovskog (Andreas Homorovskï), sa godi{njom platom od 55 forinti, 10 libri loja, i 10 metreta zobi, dok je njegov konj bio sme{ten i hranjen u gradskoj {tali.

F:261.1.pag.58. 23/1745.

 

 1. maj 20.
 2. Na vanrednoj sednici Senata razmatrana je tu`ba senatora Ivana Ma~kovi}a (Ioannes Macskovics) protiv Jakova Pr~i}a (Jacobus Prcsics), koji ga je, navodno, vre|ao svakakvim pogrdnim imenima, nazivaju}i ga la`ljivcem i govore}i da bi njegov konj bio bolji sudija nego on. Pr~i} se branio re~ima da je bio pijan i da nije imao nameru da bilo koga vre|a. Ka`njen je nov~anom kaznom od 2 zlatnika, a odlu~eno je tako|e da ako se slede}i put ovo dogodi, kazna bude stro`a.

F:261.1.pag.58. 24/1745.

 

 1. maj 21.
 2. Odr`ana je sednica Magistrata u prisustvu zamenika sudije Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics) i senatora: Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), Grge Vidakovi}a (Gregorius Vidakovics), Andrije Pavle{anova (Andreas Pavlesanov), Marka Skenderova (Marcus Skenderov), Mihajla Pr~i}a (MichaÍl Prcsics), Ivana Ma~kovi}a (Ioannes Macskovics) i Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics). Odr`ano je su|enje Stevanu Budimcu (Stephanus Budimacz), koga tu`e gradski ~uvari (hajdones), jer je bez dozvole to~io i prodavao rakiju, a {to su potvrdili i svedoci Stevan Deli} (Stephanus Delics) i vojnik Ostoja Kantorov (Ostoja Kantorov),. Budimac je ka`njen sa 20 udaraca batinom i zaplenjena mu je roba.

F:261.1.pag.58-59. 25/1745.

 

 1. maj 21.
 2. Dopis sreskog na~elnika Kere{kenjija (KereskÅnyi) u vezi sa tajnim preseljenjem Mihajla Raduli}a (Miailo Radulics), stanovnika sela Dantove (DÄvod u Ugarskoj) sa svojom imovinom u Sent Mariju (Szent Maria), nalazi se u fascikli pod slovom B broj 5.

F:261.1.pag.59. 26/1745. (F:261.21.3. 4/1745)

 

 1. maj 28.
 2. Magistrat je izabrao Iliju Poljakovi}a (Elias Polyakovics) za inspektora za kr~me (inspectore educillorum ) sa godi{njom platom od 90 forinti.

F:261.1.pag.59. 27/1745.

 

 1. jun 4.
 2. Na sednici Magistrata odlu~eno je da se odre|eni statuti grada ~uvaju u fascikli pod slovom B brojem 6.

F:261.1.pag.59. 28/1745.

 1. jun 4.
 2. Na istoj sednici Ba~ka `upanija (Comitatus Bacsiensis) je limitirala cenu mesa; dokumenat se ~uva u fasciklu pod slovom B broj 7.

F:261.1.pag.59. 29/1745.

 

 1. jun 10.
 2. Statuti grada (iz ta~ke 28. od ove godine) publikovani su pred ulazom u Gradsku ku}u, a istovremeno su objavljene i razne kazne.

F:261.1.pag.60. 30/1745.

 

 1. jun 14.
 2. Josip Temunov (Iosephus Temunov) obave{tava Magistrat da je svoju ku}u, koja se sa zapada grani~i ku}om Nikole Vukmanovi}a (Nicolaus Vukmanovics), a sa istoka ku}om plemi}a Petra Setrova (Petrus Setrov), prodao za 41 rajnsku forintu.

F:261.1.pag.60. 31/1745.

 

 1. jun 25.
 2. Odr`ana je sednica Magistrata u prisustvu zamenika sudije Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics) i senatora: Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics), Grge Vidakovi}a (Gregorius Vidakovics), Andrije Pavle{anova (Andreas Pavlesanov), Marka Skenderova (Marcus Skenderov), Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin), Mihajla Pr~i}a (MichaÍl Prcsics), Ivana Ma~kova (Ioannes Macskov) i Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics). Data je dozvola Marisi Ramskoj (Marisa Ramska) iz [lezije (Silesia) da bude dadilja (tj. da brine za dojenje i odgoj) siro~eta po imenu Marija (Maria), k}erke Vranja Cvijina (Vranye Cvijin). Odre|uje joj se godi{nja plata u iznosu 14 forinti i prinadle`nosti (obu}a, ode}a, sme{taj, ishrana, higijenska sredstva).

F:261.1.pag.60-61. 32/1745.

 

 1. jul 2.
 2. Martin Misurai (Martinus Missuraï) obave{tava Magistrat da je svoj vinograd prodao Tomi ^ovi}u (Thoma Csovics) za 23 rajnske forinte. Vinograd se nalazio isto~no, prema Segedinskom putu (Via Szegediensis), izme|u vinograda pomenutog Tome ^ovi}a i Jakova Neor{i}a (Jacobus Neorsics).

F:261.1.pag.61. 33/1745.

 

 1. jul 5.
 2. Magistrat je odredio nadnice za kosa~e sena (boglya szÄmossak) i `eteoce-risare (rÅszÅs), kao i porcije hrane koje im sleduju. Kosa~i sena su primali za skupljeno seno ( {irine 7 i pola hvata visine ) 2 marija{a za celu nedelju rada, 3 par~eta hleba , jednu libru mesa i pola oke slanine. Za one koji su radili tokom celog leta sledovale su i ~izme. @eteoci su primali 6-7 marija{a i dnevnu porciju hrane. Ostali radnici su dobijali po 28 forinti. Odre|ena je i cena rada za vreme praznika svetog Mihajla (S.MichaÍlis),kao i ona za zimski period.

F:261.1.pag.61. 34/1745.

 

 1. jul 5.
 2. Primljeno je pismo grada Kunhala{a (KÇnn-Halassiensium) u kome se zahteva da se reguli{u odnosi izme|u dva grada, te da se re{e sporovi oko pustare Balata (Balatha). Naime, plemi} Luka Bukvi} (Lucas Bukvics), ve} je jednom opomenut da ne napasa svoje stado na Balati, te da ne menja postoje}e granice. Pismo se ~uva u fascikli pod slovom B br.8.

F:261.1.pag.61-62. 35/1745. (F:261.21.3. 6/1745)

 

 1. jul 8.
 2. Primljena su pisma iz Kunhala{a (KÇnn Halasiensium) o tome da se prijateljskim dogovorom odrede i postave kameni me|a{i na granici izme|u dva grada. Dopis se nalazi u fascikli pod slovom B br. 9.

F:261.1.pag.62. 36/1745.

 

 1. jul 23.
 2. Cirkular Ba~ke `upanije (Comitatus Bacsiensis) zaveden je u fasciklu pod slovom B, broj 10, a u vezi sa regulisanjem nadnica za kosa~e i `eteoce, u vidu raznih koli~ina `itarica koje dobijaju za svoj rad.

F:261.1.pag.62. 37/1745. (F:261.21.3. 7/1745)

 

 1. avgust 2.
 2. Magistrat je razmotrio tu`bu Kristifora Rudi}a ((Christophorus Rudics), prema kojoj ga je Ivan Vukovi}, odnosno Glava{ (Ioannes Vukovics alias Glavas) javno opsovao i vre|ao, {to je posvedo~io i senator Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov). Vukovi} je ka`njen sa 25 udaraca batinom, a u slu~aju da ponovi ovakav izgred, sledi}e jo{ stro`ija kazna.

F:261.1.pag.62. 38/1745.

 

 1. avgust 5.
 2. Knez (Ober Knez) Vrbasa (Verbasienses) Radivoj Ma{i} (Radivoj Masics) podnosi tu`bu protiv Josipa Bai}a (Iosephus Baics), koji ga je vre|ao u gradskoj kr~mi da sara|uje sa Jovanom Pijak Haramba{om (JovÄn PyÄk Harambassa). Magistrat je kaznio Bai}a samo nov~anom kaznom, uzimaju}i u obzir njegovu duboku starost, obavezav{i ga da 4 zlatnika uplati crkvi Svete Majke (Sancta Mater).

F:261.1.pag.63. 39/1745.

 

 1. avgust 27.
 2. Pred Magistratom je do{lo do prijateljske nagodbe izme|u sudije Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics) i plemi}a Luke Bukvi}a (Lucas Bukvics) u vezi sa visinom od{tete koju je potrebno platiti povodom slu~aja u kome je Bukvi}evo stado zalutalo na posed Grge Kri`anovi}a i nanelo mu {tetu.

F:261.1.pag.63. 40/1745.

 1. septembar 24
 2. Pred Magistratom razmotren je slu~aj supruge Marinka I{tvanovi}a (Marinko Istvanovics) i supruge An~e Poljakovi} (Ancsa Polyakovics), koje su ispitane pod optu`bom da se sva|aju kada god se susretnu. Iako su ve} bile opomenute od strane Magistrata ranije, one su i dalje nastavile da se sukobljavaju i sva|aju, pa su ka`njene globom od 2 forinte. Pored toga im je zapre}eno da }e biti izgnane iz grada ako nastave sa prepirkama.

F:261.1.pag.63-64. 41/1745.

 

 1. oktobar 3.
 2. Odr`ana je sednica Magistrata u sastavu: Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics), sudije i senatora: Stevana Vojni}a (Stephanus Vojnics), Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics), Grge Vidakovi}a (Gregorius Vidakovics) i Mihajla Pr~i}a (MichaÍl Prcsics). Plemi} Luka Su~i} (Lucas Szucsics), vice-kapetan i tutor dece pokojnog Jakova Su~i}a (Iacobus Szucsics), kapetana, tra`i da se Kristofor Rudi} (Christophorus Rudics) opomene i spre~i u manipulacijama i malverzacijama kapitalom koji pripada pomenutoj deci. Za re{avanje ovog slu~aja zadu`eni su senatori Andrija Pavle{anov (Andreas Pavlesanov) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics).

F:261.1.pag.64. 42/1745.

 

 1. oktobar 26.
 2. Na ovoj sednici Magistrata, odr`anoj u prisustvu sudije Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics) i senatora: Stevana i Ivana Vojni}a (Stephanus et Ioannes Vojnics), Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics), Petra Muki}a (Petrus Mukics), Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin), Marka Skenderova (Marcus Skenderov) i Ivana Ma~kova (Ioannes Macskov), izabran je za u~itelja ponovo Jano{ Kadar (Ioannes Kadar), zbog dosada{njih uspeha koje je postigao u podu~avanju ma|arskog jezika. Odre|ena mu je godi{nja plata od 76 forinti, 4 metreta bra{na i 3 libre mesa.

F:261.1.pag.64-65. 43/1745.

 

 1. oktobar 26.
 2. Na istoj sednici Magistrata zaklju~en je sporazum izme|u Matije Deli}a (Matthaeus Delics) i njegove ma}ehe Ane Matkovi} (Anna Matkovics), o podeli pokretne i nepokretne imovine koju su nasledili od pokojnog Matije Deli}a (Matthaeus Delics), oca. Kako Matija Deli}, sin ne `eli da bude pod tutorstvom svoje ma}ehe, preseli}e se u ku}u svog strica, Grge Deli}a (Gregorius Delics) koji }e preuzeti brigu o njemu i sestri pod uslovima iz testamenta.

F:261.1.pag.65. 44/1745.

 1. oktobar 26.
 2. Na istoj sednici Magistrata obavljena je ostavinska rasprava, tj. regulisano je nasledstvo koje se sastoji od pokretne i nepokretne imovine pokojnog Matije Deli}a (Matthaeus Delics), za kim su ostali sin i udovica Ana Matkovi} (Anna Matkovics), koja ima i jedno dete iz prethodnog braka sa tako|e pokojnim Ilijom Juri}em (Elias Iurics).

F:261.1.pag.65-66. 45/1745.

 

 1. oktobar 26.
 2. Istom prilikom finansijska komisija u sastavu senatora Stevana Vojni}a (Stephanus Vojnics) i Marka Skenderova (Marcus Skenderov), zakletog bele`nika Petra Josi}a (Petrus Iosics) i predstavnika Zaklete op{tine Ilije Crnkovi}a (Elias Crnkovics) i Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics) obavila je pregled finansijskog poslovanja gradskog blagajnika Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovics), kao i stanje blagajne. Sve je na|eno u najboljem redu. Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom B.

F:261.1.pag.66. 46/1745.

 

 1. novembar 7.
 2. Sednici Magistrata prisustvovali su sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), te senatori: Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) i Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics). Razmatran je slu~aj Radina Uzurovi}a (Radin Uzurovics), stanovnika sela Pivnice (Pivnicza) u Ba~koj `upaniji (Comitatus Bacsiensis), kome su no}u na teritoriji pustare Tavankut (TavÄnkÇt) ukradena dva konja. ^im je primetio kra|u, dao se u potragu za konjima i naleteo na pastira u slu`bi Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics), koga je odmah prijavio zbog kra|e. Pastir se branio tvrde}i da on nije ukrao konje, niti je te no}i u okolini video ikakvog drugog sumnjivca, a ~ak je podsetio da je jednom prilikom bio uhap{en na sopstveno insistiranje  na 3 dana, dok Mihalj Finter (Finter MichaÍl) nije vratio one ukradene konje, kojim su njega teretili, kapetanu Tomi Rudi}u (Thoma Rudics). Konji su vi|eni na pustari Bajmok (Bajmak). Dokazav{i svoju nevinost, pastir je pu{ten na slobodu. Uzurovi} je onda javno uvredio sud, rekav{i da je bog jedini na njegovoj strani u ovom slu~aju, jer sud o~ito vidi ko je lopov, a ne}e da ga kazni. Zbog ove uvrede, sud ga je kaznio globom od 4 zlatnika. Konji su ina~e kasnije prona|eni.

F:261.1.pag.66-68. 47/1745.

 

 1. novembar 12.
 2. Senat je razmotrio tu`bu Katarine Kne`evi} (Catharina Knesevics), stanovnice Segedina (Szegedinum), protiv Pavla Leti}a (Paulus Letics), kome je prodala svoj deo vinograda, nasle|en od roditelja, za 8 forinti. On joj je isplatio 6 forinti u konoplji i `itu, dok preostale 2 forinte nije isplatio. Zato se sada Leti}u nala`e od strane suda da vrati dug.

.          .          F:261.1.pag.68. 48/1745.

 

 1. januar 5.
 2. Odr`ana je reviziona sednica Krivi~nog suda u prisustvu komorskih i `upanijskih vlasti, i to: Franciska Jo`efa de Redla (Franciscus Iosephus de Redl), komorskog administratora, \er|a Kere{kenjija (Georgius KereskÅnyi), redovnog sudije Ba~ke `upanije (Comitatus Bacsiensis) , Miklo{a Baranjaija (Nicolaus Baranyai), komesara Ba~ke `upanije,  Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics), gradskog sudije,  dvanaest senatora i zakletog bele`nika Petra Josi}a (Petrus Iosics). Sednica je odr`ana u vezi sa privilegijom koju je grad dobio, tzv. „ius gladii“ ili „pravom ma~a“ kojom je grad dobio pravo da odlu~uje o `ivotu i smrti svakog gra|anina i na osnovu koje se vr{i revizija krivi~nih dela i presuda  koje su u vezi sa njima izre~ene. Materijal sa te sednice, a u vezi sa licima osu|enim zbog najrazli~itijih krivi~nih dela nalazi se u fasciklu C pod brojem 1.

F:261.1.pag.70. 1/1746 (F.261.21.4. 1/1746)

 

 1. januar 14.
 2. Razmatra se tu`ba Kristofora Milankovi}a (Christophorus Milankovics) protiv Petra Vujkovi}a (Petrus Vujkovics), koji mu je, navodno, prilikom oranja zemlje ubio jednog vola i zato tra`i od{tetu. Sud je oslobodio Petra Milankovi}a optu`be, utvrdiv{i da je vo upao u jarak nesre}nim slu~ajem, te da nije u pitanju bila zla namera optu`enog.

F:261.1.pag.70-71. 2/1746

 

 1. januar 14.
 2. Na istoj sednici Petar Josi} (Petrus IÆsics) izabran je za bele`nika u teku}oj godini sa godi{njom platom od 130 rajnskih forinti.

F:261.1.pag.71. 3/1746

 

 

 1. januar 31.
 2. Magistrat je za orgulja{a crkve za teku}u godinu izabrao [imu Romi}a (Simon Romics), odrediv{i mu godi{nju platu od 55 rajnskih forinti i pravo da prilikom `etve inkasira ~etvrtinu holbe `ita, takozvanu zasipa~u (zasipacsa). Jakob Mialtro (Iacobus Mialtro) je, pak, izabran za sakristana.

F:261.1.pag.71. 4/1746

 

 1. februar 12.
 2. Josip Hrvatski (Iosephus Hrvatskï) `ali se pred Magistratom da je u stadu senatora Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), koje je ~uvao pastir Andra{ Kova~ (KovÄcs AndrÄs) prepoznao jedno svoje tele. Svedo~ili su Ivan Franci{kov (Ioannes Franceskov) i pastir Nikole Kunti}a (Nicolaus Kuntics). Odlu~eno je da pastir treba da vrati tele Hrvatskom ili da isplati nanetu {tetu.

F:261.1.pag.72. 5/1746

 

 1. februar 14.
 2. Bernard Poljakovi} (Bernardus Polyakovics) obave{tava Magistrat da je svoju ku}u na zapadu, pored Petrovaradinskog puta (via Petrovaradiensis), koja  se nalazi izmedju ku}a Ivana Nju{kalova (Ioannes Nyuskalov) i Janisa Grka (Ianus Graecus) prodao Mihajlu Filipovi}u (MichaÍl Philipovics) za 54 rajnske forinte.

F:261.1.pag.72. 6/1746

 

 1. februar 24.
 2. Pred Magistratom je potvr|eno da je [ime Juri} (Simon Iurics) isplatio dug Grku Stanku Manojlovi}u (Stanko Manojlovics) od 38 rajnskih forinti, i to za seno koje je od Manojlovi}a uzimao i koristio jo{ od 1740-te godine. Manojlovi} je izjavio da su dugovanja sravnjena i da ne potra`uje vise ni{ta od Juri}a.

F:261.1.pag.73. 7/1746

 

 1. mart 4.
 2. Maksim Dovat (Maxim Dovat) obave{tava Magistrat da je prodao svoj vinograd, sme{ten na istoku, izmedju poseda \or|a Milo{eva (Georgius Milossev) i Radonje Kai}a (Radonya Kaicz) za 54 rajnske forinte Tadiji Kreki}u (Thadaeus Krekics).

F:261.1.pag.73. 8/1746

 

 1. mart 17.
 2. Magistrat je razmotrio tu`bu plemi}a Luke Bukvi}a (Lucas Bukvics), po kojoj mu senator Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics) i stanovnik ovog grada Stani{a Tikvicki (Stanissa Tikviczkï)duguju 95 forinti, a koje ne `ele da mu vrate. Posle rekonstrukcije nov~anih transakcija, Magistrat je zaklju~io da je tu`ba osnovana i da Ignac Vukovi} treba da vrati 38 forinti i 55 dinara, a Stani{a Tikvicki 20 forinti i 85 dinara podnosiocu tu`be.

F:261.1.pag.73-74. 9/1746

 

 1. mart 17.
 2. Istog dana razmatrana je tu`ba Marte ]ur~in (Marta Tyurcsin) protiv Matije (Matthia), supruge Bonaventure Miolji~i}a (Bonaventura Miolyicsics), koja nije htela da joj plati za le~enje nogu. Matija se branila time da joj kura nije uop{te pomogla, te da ju je redovno izle~ila, ne bi izbegla pla}anje. Odlu~eno je da, iako terapija nije dala rezultate, ipak treba da plati Marti za tro{kove, lekove i rad 4 forinte.

F:261.1.pag.75. 10/1746

 

 1. mart 24.
 2. Andrija Pavle{anov (Andreas Pavlesanov), senator, tutor maloletne k}eri udovice pokojnog Grge ^izmetije (Gregorius Csizmetsia) obave{tava Magistrat da je prodao ku}u njegove k}eri, koja se nalazi izme|u ku}a Matije Petkovi}a (Matthaeus Petkovics) i Andrije Avgustinova (Andreas Augustinov) na Sen}anskom putu (Via Szentiensis) Ivanu Klugovi}u (Ioannes Klugovics) za 68 rajnskih forinti.

F:261.1.pag.75. 11/1746

 

 1. mart 28.
 2. Na sednici Magistrata Ivan ^avi} (Ioannes Csavics), kroja~ i \or|e Kaini} (Georgius Kainics), }ur~ija obave{tavaju nadle`ne da su obavili zamenu ku}a: Ivan ^avi} je dao svoju ku}u, koja se nalazi izme|u ku}e Josipa Tankorepa (Iosephus Tankorep) i gradske kr~me u zamenu za ku}u \or|a Kaini}a (Georgius Kainics), koja se nalazi izme|u ku}a Milete Setrova (Mileta Setrov) i Nikole Vukmanovi}a (Nicolaus Vukmanovics).

F:261.1.pag.75-76. 12/1746

 

 1. mart 28.
 2. Istog dana delegati Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), sudija, Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i Petar Muki} (Petrus Mukics), senatori dali su da se postavi grani~no kamenje (tj.odredili su granice) na pustari Bajmok (Bajmak), izme|u livada Ivana Ma~kova (Ioannes Macskov), senatora i Grge Ivkovi}a (Gregorï Ivkovics).

F:261.1.pag.76. 13/1746

 

 1. april 3.
 2. Magistrat je pregledao ra~une Petra Jako~evi}a (Petrus Iakocsevics), mesara u gradskoj kasapnici za period 1745-1746. koji su zatim pohranjeni u faciklu pod slovom C.

F:261.1.pag.76. 14/1746

 

 1. april 3.
 2. Istog dana Janko Jepurski Grk (Ianko Iepurszkï) obave{tava Magistrat da je svoj vinograd prodao Mihajlu Ilankovi}u (MichaÍl Illankovics) za 76 rajnskih forinti. Vinograd se sa istoka grani~i imanjem Matije Gabri}a (Matthia Gabrics), sa zapada imanjem Josima Vlaha (Iosim Vlaa), sa juga posedom Nikole Dedi}a (Nicolaus Dedics), a sa severa posedom Tama{a Si~a (Thoma Szucs).

F:261.1.pag.76. 15/1746

 

 1. april 26.
 2. Pod predsedni{tvom komorskog administratora Franca Jozefa de Redla (Franciscus Iosephus de Redl) odr`ana je zajedni~ka izborna sednica Magistrata, Senata i Zaklete op{tine u prisustvu Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics), sudije, te senatora: Stevana Vojni}a (Stephanus Vojnics), Petra Muki}a (Petrus Mukics), Andrije Pavle{anova (Andrea Pavlesanov), Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), Grge Vidakovi}a (Gregorius Vidakovics), Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin), Marka Skenderova (Marcus Szkenderov), Ivana Ma~kova (Ioannes Macskov) i Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics). Obavljen je izbor novog sudije i to a slede}i na~in:

1.) dotada{nji sudija Grgo Kri`anovi}  daje otkaz na svoju funkciju

2.) da se pri izboru sudije svaka te{ko}a i dvosmislenost izbegnu, odre|ena su pravila kojih se treba pridr`avati  ubudu}e

3.) da se, u skladu sa dobijenim privilegijama, na dan Sv. \or|a (S. Georgius) po novom kalendaru u prisustvu kameralnog slu`benika izaberu sudija i ~lanovi Zaklete op{tine iz redova senatora. Daju se uputstva za glasanje i za prebrojavanje i bele`enje istih u Protokol.

4.) za sudiju su predlo`ena tri kandidata: Grgo Kri`anovi}

Petar Muki}

Mihajlo Ba~in

Prilo`ena je glasa~ka tabela, posebno za Zakletu op{tinu, Senat i Magistrat. Za sudiju ponovo je izabran Grgo Kri`anovi}. Zatim su umesto pokojnih ~lanova Zaklete op{tine Stevana Budanovi}a (Stephanus Budanovics) i Abela Tomkovi}a (Abel Tomkovics) izabrani njihovi zamenici Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). na kraju se raspravljalo jo{ o izdacima u vezi sa reinkorporacijom grada.

F:261.1.pag.77-82. 16/1746

 

 1. april 26.
 2. Na sednici Magistrata Josip Bai} (Iosephus Baics) i Franjo Rai} (Franciscus Raics) povukli su se iz ~lanstva u Zakletoj op{tini zbog poodmaklih godina, a umesto njih i na njihovu molbu postavljeni su njihovi sinovi Luka Bai} (Lucas Baics) i Martin Raj~i} (Martinus Raicsics). Tako|e su kao delegati ovog grada za odlazak u Be~ (Vienna) odre|eni sudija Grga Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) i ~lan Zaklete op{tine Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), kako bi predali `albe protiv plemi}a koji odbijaju da snose terete i da`bine ovog grada i protiv kapetana Luke Su~i}a (Luca Szucsics), koji tako|e ne izmiruje svoja dugovanja prema gradu. Jo`ef Vizi za ovaj posao treba da dobije jednu metri~ku centu mesa, jedan d`ak prosa i jedan d`ak bra{na, a za vreme njegovog odsustva njegov vinograd bi se obra|ivao na teret grada.

F:261.1.pag.83. 17/1746

 

 1. april 29.
 2. Ostoja Vlah (Osztoja Vlaa) obave{tava Magistrat da je svoju ku}u, koja se sa zapada grani~i ku}om Stojana ^e~ukovi}a (Sztojan Csecsukovics), a sa istoka ku}om Mihajla Kukve (MichaÍl Kukva), prodao Martinu Neor{i}u (Martinus Neorsics) za jednu kravu sa jednogodi{njim teletom i  4 ovce.

F:261.1.pag.84. 18/1746

 

 1. april 30.
 2. Magistrat je odredio godi{nje plate i primanja u naturi gradskih slu`benika i slugu:

 

 

 

 

 

1.) Petar Josi} (Petrus Iosics), zakleti bele`nik 130 forinti
2.) Blagajnik Hieronim Vukovi} (Hieronïmus

Vukovics)

90 forinti
3.) Nadzornik kr~mi  Toma Rudi} (Thomas Rudics) 2 urne vina i 14 forinti
4.) Legat grada Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) 2 1/2 metri~ke cente mesa i 50 forinti
5.) Orgulja{ [imon Romi} (Simon Romics) iz `etve 1/4 holbe `ita tj.zasipa~e i 55 forinti
6.) Sakristan Jakob Mialtro (Iacobus Mialtro) `ita koliko i orgulja{ i 55 forinti
7.) U~itelj Jano{ Kadar (Ioannes Kadar) 1/2 metri~ke cente mesa, 3 libre sve}a, 1 holbu `ita i 2 sve`nja trske (za grejanje) i  

 

76 forinti

8.) Josip Sapun~i} (Iosephus Szapuncsics), inspektor

na tr`nici

20 forinti
9.) Inspektori kasapnica Petar Jako~evi} (Petar

Iakocsevics) i Ivan Cvijanov (Ioannes Cvianov)

70 forinti
10.) Kasapini Ivan Divjak (Ioannes Diviak) i Franc

Heler (Franciscus Heler)

20 libri loja i 50 forinti
11.)Pastiri koji ~uvaju stoku kasapnice tzv. hajka~i

Ivan Bilov (Ioannes Bilov) i Antun Hajka~

(Antonius Hajkacs)

po 10 libri loja, 10 metreta zobi i po 55 forinti, ukupno  

110 forinti

12.) Ivan Petruha (Ioannes Pertucha), gradski

ko~ija{

7 metreta `ita, 1 metri~ku centu mesa, 1 par cipela i 2 para ~izama i  

 

20 forinti

13.) ^uvar zatvora Ivan Crni (Ioannes Cerni) 1 par ~izama, 1 dugi gunj,       1 metri~ku centu mesa,            1 par ~izama i  

 

38 forinti

14.) Stra`ari (hajdu) svako po 10 forinti i po           1 par ~izama, ukupno  

60 forinti

ukupno  958 forinti

F:261.1.pag.84-86. 19/1746

 

 1. maj 14.
 2. Na sednici Magistrata Ivan Mutav~in (Ioannes Mutavcsin) podnosi tu`bu, jer je 3. maja, odlaze}i na svoje imanje (narodski: sala{) ugledao Ivana Matkovi}a (Ioannes Matkovics) kako ore na njegovom zemlji{tu, {to mu je i zamerio. Nastala je tu~a izme|u njih dvojice, u koju se ume{ao i sin Ivana Matkovi}a, Stevan (Stephanus Matkovics). U tu~i su potegnute i alatke i vile i nanete su te{ke povrede tu`itelju Mutav~inu. Svi akteri u ovom sukobu su ispitani pred Magistratom, suo~eni me|usobno i doneta je slede}a odluka u vezi sa ovim slu~ajem: zaklju~eno je da je Ivan Matkovi} ranio vilama Mutav~ina, te da treba da o{te}enom plati za lekove i lekarsku negu 11 forinti i narednih 8 forinti za pretprljeni bol, a osim toga da obezbedi jednog radnika koji }e obra|ivati imanje povre|enog Mutav~ina dok mu ne zacele rane. Osim toga, Matkovi} je ka`njen i sa 20 udaraca batinom.

F:261.1.pag.86-89. 20/1746

 

 1. maj 14.
 2. Na istoj sednici Magistrata senatori Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Mihajlo Per~i} (MichaÍl Percsics) opomenuli su pravoslavne stanovnike da se kona~no odlu~e `ele li prihvatiti gradske privilegije ili ne. Ukoliko ih odbiju, treba da se isele, a na njihovo mesto useli}e se stanovni{tvo iz ^avolja (Csavolienses). Pravoslavni odlu~uju da se isele iz grada i izjavljuju da se ne protive dolasku novih stanovnika.

F:261.1.pag.89. 21/1746

 

 1. maj 19.

152       Marjan ^avi} (Marianus Csavics) obave{tava Magistrat da je prodao svoju ku}u, lociranu izme|u ku}a Matije Kopilovi}a (Matthia Kopilovics) i Nikole Rudi}a (Nicolaus Rudics) Matiji Pur~arskom (Matthia Purcsarskï) za jedno kravu sa teletom, jednu kobilu sa `drebetom i 10 rajnskih forinti.

F:261.1.pag.89-90. 22/1746

 

 1. maj 28.
 2. Pred sudijom i senatorima u Gradskoj ku}i, na zasedanju Magistrata @ivan Obradov (Sivan Obradov) izjavljuje da je svoj vinograd na istoku, sme{ten izme|u poseda Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin) i Lucije Vujovi} (Lucia Vujavics) prodao za 31 forintu Mihajlu Ba~inu, senatoru.

Na istoj sednici Marko Budim~ev (Marcus Budimcsev) obave{tava Magistrat da je svoju ku}u na istoku, izme|u puta za Segedin (Szegedinum) i ku}e Milisava Obradova (Milisav Obradov) prodao  Jozefu Ledereru (Iosephus Leederer) za 35 forinti.

F:261.1.pag.90. 23/1746

 

 1. jun 10.
 2. Magistrat i Zakleta op{tina odredili su komisiju za kontrolu ra~una, tj. poslovanja gradskog blagajnika Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovics) u slede}em sastavu: senatori Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), zakleti bele`nik Petar Josi} (Petrus Iosics), ~lanovi Zaklete op{tine Toma Rudi} (Thoma Rudics), \or|e Pu{i} (Georgius Pusics), Ilija Crnkovi} (Elia Czernkovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Fabijan Bai} (Fabianus Baics).

F:261.1.pag.90-91. 24/1746

 

 1. jun 10.
 2. Na istoj sednici razmatrana je tu`ba Nikole Berni}a (Nicolaus Bernics) protiv Matije Kri`anovi}a (Matthia Krisanovics) i Mihajla Berni}a odnosno Rudi}a (MichaÍl Berincs alias Rudics), koji su uhap{eni i ispitani.

Berni} je ispri~ao kako je na pustari Vantelek (Vantelek) video ovu dvojicu kako le`e kraj izvora i odmaraju se, dok je njihovo stado paslo zasa|eni je~am u polju. Kada  ih je Berni} upozorio da na taj na~in stoka nanosi {tetu jedu}i zasad, zametnuta je kavga, Matija Kri`anovi} je napao Berni}a, u tome mu je pomogao Mihajlo Rudi}, tukli su ga {tapom i {utirali nogama, pri ~emu su mu slomili dva rebra. Uve~e su se akteri tu~e ponovo sreli, nastalo je novo ko{kanje i novi sukob.

Saslu{an je i Matija Kri`anovi}, koji je imao svoju verziju doga|aja: sa Berni}em se posva|ao, jer je ovaj po~eo da ga grdi dok je napasao stoku, zatim da ga psuje i na kraju mu je rekao:“Daj bo`e da ti crkne majka!“ Zatim, dok je no}u sam napasao stoku, pri{ao mu je Berni} sa vilama u nameri da ga napadne, ali ga je ovaj spre~io u tome {tapom, udariv{i ga, premda u mraku nije mogao da vidi kakvu mu je povredu naneo.

Mihajlo Rudi} je takodje saslu{an i njegova pri~a glasila je ovako: o no}nom incidentu ne zna ni{ta, jer nije bio prisutan. O onoj drugoj tu~i rekao je da je spavao i da ga je probudila sva|a i vika. Poku{ao je da rastavi zava|ene Berni}a i Kri`anovi}a, ali nije uspeo u tome.

Na suo~enju je utvr|eno da je Mihajlo Rudi} {utiranjem slomio rebra Berni}u, a da mu je Kri`anovi} naneo te{ke telesne povrede, udarac u glavu i gubitak daha.Zaklju~eno je da su vinovnici nemilog doga|aja Kri`anovi} i Rudi}, koji treba da se zbog toga kazne sa po 30 udaraca batinom, a posle nekog vremena provedenog u zatvoru treba obojica da plate Berni}u tro{kove le~enja, tj. lekarske usluge i medikamente.

F:261.1.pag.91-94. 25/1746

 

 1. jun 13.
 2. Magistrat je odredio platu i nadnice kosa~ima (bakla sÄmos, baglyari). Za svaku balu sena odre|enih dimenzija dobijaju 58 dinara, a nedeljno dobijaju i slede}e namirnice: 3 par~eta hleba, 1/2 oke masti i 1 funtu mesa, a oni koji rade du`e dobi}e i jedan par ~izama. Nadni~ari dnevno dobijaju 28 dinara.

F:261.1.pag.94. 26/1746

 

 1. jun 13.
 2. Na istoj sednici Magistrata primljena su dva obligaciona pisma na 100 forinti i na 497 forinti i 42 krajcara, koja se nalaze u fasciklu pod slovom C, broj 2.

F:261.1.pag.94. 27/1746

 

 1. jun 16.
 2. Magistrat i Zakleta op{tina jednoglasno biraju sudiju Grgu Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics) i ~lana Zaklete op{tine Jo`efa Vizija (Iosephus Vizï) za delegate koji treba da otputuju u Be~ (Vienna) kako bi ubrzali dono{enje odluke o tome da plemi}i ovog grada kona~no po~nu da snose javne terete, {to su do sada odbijali da u~ine.

F:261.1.pag.94-95. 28/1746

 

 1. jun 30.
 2. Magistrat i Zakleta op{tina opominju pravoslavne preko senatora Petra Muki}a (Petrus Mukics) i zakletog bele`nika Petra Josi}a (Petrus Iosics) da donesu odluku o svom polo`aju. Pravoslavni odlu~uju da se isele iz grada u vojni {anac (Fossata Militaria) i ne protive se doseljavanju Ma|ara (Hungari)  iz Ke~kemeta (Kecskemethienses) na njihovo mesto. Magistrat dodeljuje pravo gra|anstva ~lanovima petnaest porodica koje su se doselile iz Ke~kemeta. Njihova imena se nalaze u fascikli pod slovom C pod brojem 3.

F:261.1.pag.95. 29/1746 (F:261.21.4. 2/1746)

 

 1. jun 30.
 2. Na istoj sednici Magistrata kontrolna komisija razre{ila je du`nosti gradskog blagajnika Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovics). Komisija je tako|e utvrdila da su blagajna i ra~uni vo|eni u najboljem redu Spisi se nalaze u fascikli pod slovom C pod brojem 4.

F:261.1.pag.95-96.. 30/1746

 

 1. jul 5.
 2. Nikolaus Satmajster (Nicolaus Szatmeiszter) i Laslo Mesaro{ (Ladislaus MÅszaros) primljeni su u red gra|anstva po{to su polo`ili zakletvu.

F:261.1.pag.96. 31/1746

 

 

 1. jul 5.
 2. Na istoj sednici Magistrata Mihajlo Mir~a (MichaÍl Mircsa) podnosi tu`bu u vezi sa slede}im slu~ajem: prethodnog dana se napio u kr~mi i jedva se doteturao do ku}e Ardeljan \ura|a (ArdelyÄn Gyuragy), ispred koje je prilegao, kada ga je vlasnik ku}e iznenadio udarcem u glavu. Optu`eni Ardeljan je ispri~ao da je u neko doba no}i slu~ajno iza{ao na ulicu i ugledav{i ~oveka kako le`i, upitao ga je: „Ko si ti?“ Na to ovaj nije ni{ta odgovorio, ve} je po~eo da be`i, a onda je Mir~a potr~ao za njim, sustigao ga je i udario batinom. Odlu~eno je da, po{to je tu`eni priznao nedelo, jedino treba da plati lekaru 10 forinti za le~enje, dok tu`itelj snosi krivicu zato {to nije hteo da se identifikuje, ve} je bezrazlo`no poku{ao da utekne.

F:261.1.pag.96-97. 32/1746

 

 1. avgust 23.
 2. Na sednici Magistrata u prisustvu sudije Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics),te senatora Grge Vidakovi}a (Gregorius Vidakovics), Petra Muki}a (Petrus Mukics), Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), Mihajla Per~i}a (MichaÍl Percsics) i Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics) doneta je odluka da se popi{e i pravedno podeli imovina izme|u Tome [ui}a (Thomas Suics) i njegovog o~uha Stevana (Stephanus). Imovina se sastoji od porodi~ne ku}e, 5 volova, 4 konja, 5 krava, 100 ovaca, konjske i volovske zaprege i jo{ mnogo pokretnih dobara.

F:261.1.pag.97. 33/1746

 

 1. septembar 30.
 2. Razmotren je slu~aj Suzane Dubnjicki (Susanna Dubnyiczkï), supruge Ivana Petruha (Ioannes Petrucha), pritvorene pod optu`bom da je ukrala novac. Ona je, naime, bila slu`avka u gradskoj upravi i, kako je imala pristupa klju~evima, ~etiri puta je otvorila gradsku blagajnu i iz nje odnela ukupno 20 forinti. Njen suprug je poricao da je o ovom i{ta znao. Odlu~eno je da se bra~ni par li{i svih svojih nepokretnosti kako bi se nadoknadila {teta u blagajni, Suzana Dubnjicki je ka`njena zatvorom, zatim sa 40 udaraca bi~em i izgonom iz grada zajedno sa svojim mu`em, koji je tako|e progla{en krivim, jer je morao primetiti kako mu se supruga odjednom po~ela doterivati i lepo obla~iti i potra`iti uzrok tome.

F:261.1.pag.97-98. 34/1746

 

 1. oktobar 2.
 2. Magistrat je u prisustvu sudije Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics) i senatora: Petra Muki}a (Petrus Mukics), Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin), Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics), Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics) i Mihajla Per~i}a (MichaÍl Percsics) razmotrio naredbu Namesni~kog ve}a o tome da su plemi}i ovog grada du`ni pla}ati lokalne i javne da`bine. Po drugi put {alje se delegacija u Be~ (Vienna), koju ~ine Grgo Kri`anovi} i zakleti odbornik Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), kako bi kona~no bilo re{eno ovo pitanje. Dokumenti se ~uvaju u fascikli pod slovom C pod brojem 5.

F:261.1.pag.98-99. 35/1746

 

 1. oktobar 8.
 2. Zasedanje Magistrata posve}eno je javnoj bezbednosti. Izabrano je {est stra`ara koji treba da obezbe|uju zatvor, sa mandatom od godinu dana i platom od 10 rajnskih forinti uz koju dobijaju i jedan par ~izama i nedeljno sledovanje hleba. Izabrani su slede}i stra`ari:

Vinko \urko (Gyurko Vinko)

Luka Belai} (Luca Bellaics)

Andra{ Ki{ (Kiss Andras)

Marko Mati} (Marco Matics)

Grgo Kalinovi} (Gergo Kalinovics)

Mato Ivan~an (Mato Ivancsan)

F:261.1.pag.99. 36/1746

 

 1. oktobar 21.
 2. Na zasedanju Magistrata u prisustvu zamenika sudije Petra Muki}a (Petrus Mukics) i senatora: Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin), Marka Skenderova (Marco Szkenderov), Josipa Kopunova (Iosephus Kopunov), Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), Ivana Ma~kova (Ioannes Macskov) i Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics) na molbu sugra|anke Marije Bojani} (Maria Bojanics) izvr{ena je revizija imovine njenog pokojnog mu`a Antuna Buljo~i}a (Antonius Bulyocsics) koja je podeljena izme|u pokojnikove pomenute supruge i njegovog ro|enog brata Stevana Buljo~i}a (Stephanus Bulyocsics). Naime, nakon smrti imovina je imala slede}u vrednost: ~etiri vola (80 forinti), tri konja (ukupno 36 forinti), 3 krave (30 forinti), dva jagnjeta (12 forinti). Dakle, imovina je vredela ukupno 154 forinte. Od toga je pla}ena sahrana, kao i neki drugi tro{kovi i sud je utvrdio da ostaje 70 forinti koje se imaju ravnopravno podeliti izme|u udovice i pokojnikovog brata. Predvi|ena je i razdeoba imovine izme|u udovice i njene k}eri, u slu~aju da se ona uda i napusti roditeljsku ku}u.

F:261.1.pag.99-101. 37/1746

 

 1. novembar 5.
 2. Magistrat je zasedao u prisustvu sudije Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics) i senatora: Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics), Petra Muki}a (Petrus Mukics), Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin), Grge Vidakovi}a (Gregorius Vidakovics), Mihajla Per~i}a (MichaÍl Percscics) i Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics). Razmatrana je tu`ba Stevana Aron~i}a (Stephanus Aroncsics) protiv Mihalja [ere{ (Sôrôs MihÄly) iz Ke~kemeta (Kecskemeth) zbog kra|e. Naime, u sred no}i [ere{ je ukrao Aron~i}u tri guske i udavio ih, pri ~emu je uhva}en na delu. Pri poku{aju da privede lopova, ovaj je napao ~oveka no`em, nai{ao je me|utim Ivan Marjanu{i} (Ioannes Marjanusics) koji je savladao lopova i sada svedo~io o celom slu~aju. [ere{ se branio time da je bio pijan, te nije bio svestan svojih postupaka. Sud je odlu~io da, po{to tu`eni nije ranije podneo molbu Magistratu da se naseli u ovom gradu, dakle, po{to se bez dozvole naselio ovde i pored toga izvr{io ovakvo krivi~no delo, treba da plati kaznu od 1 forinte i 5o dinara te da se jos kazni batinama, koje, ukoliko zbog telesnog nedostatka ne mo`e da podnese, mo`e zameniti nov~anom kaznom od 12 rajnskih forinti i da se nakon toga progna iz grada.

F:261.1.pag.101-102. 38/1746

 

 1. novembar 5.
 2. Na istoj sednici Gligorija Aracki (Gligoria Arackï) obave{tava Magistrat da je svoj vinograd na severu, sme{ten izme|u vinograda Tadije Stanti}a (Thadaeus Sztantics) i Ilije Tikvickog (Elia Tikviczkï) prodala Josipu Rudinskom (Iosephus Rudinszkï) za 75 forinti.

F:261.1.pag.102. 39/1746

 

 1. novembar 7.
 2. Petar Vujkovi} (Petrus Vujkovics) moli Magistrat da mu se dozvoli da zasadi vinograd na napu{tenom zemlji{tu njegovog kom{ije Antuna Sari}a (Antonï ili Antonius Szarics). Magistrat daje dozvolu za to, budu}i da je Sari} ve} jednom bio opomenut da kona~no obradi svoju zemlju, a {to tada nije u~inio.

F:261.1.pag.102 -103. 40/1746

 

 1. novembar 29.
 2. Odr`ana je sednica revizionog suda kojom je predsedavao komorski fi{kal Mihalj Zbi{ko (MichaÍl Zbisko) i sudija Grgo Kri`anovi} (Georgius Krisanovics). Razmatrani su slede}i slu~ajevi:

1.) Slu~aj pravoslavnog stanovnika Todora Trifunova (Thodor Triffunov) iz Potiskog {anca (Fossatum Tïbiscanum), rodom iz Ade (Ada), koji je ispitan pod optu`bom da je izvr{io vi{e krivi~nih dela kra|e ~uva se u fascikli pod brojem C. Optu`eni je priznao nedela, ali je tvrdio da su ga onda primorali pod pretnjom batinama na to, a sada je promenio svoj iskaz. Budu}i da se sada vise ne mo`e proveriti pravo stanje stvari, niti se ukradeno mo`e na neki na~in nadoknaditi, odlu~eno je da se Trifunov pusti iz zatvora posle kazne batinama, koja je neophodna i kao vaspitna mera i kao primer drugima. Od njega, kao mladog ~oveka, o~ekuje se da se popravi, a kao prvi korak u tom pravcu  je vidljiv jer je pre{ao je u rimokatoli~ku veru.

2.) Slu~aj Jano{a  Kiralja (Ioannes KirÄly), ro|enog u Tarhanju (TarhÄny), u `upaniji Komarom (Comitatus Comaromiensis)optu`enog da je ukrao konja u Hala{u (HalÄss). Odlu~eno je da se pusti iz zatvora kada nadoknadi {tetu i da se onda vrati pod vojnu jurisdikciju jer je dezerter.

F:261.1.pag.103-105. 41/1746

 

 1. decembar 5.
 2. Na sednici Magistrata Martin Budanovi} (Martinus Budanovics) iznosi svoj slu~aj: naime, 1740. godine Petra Pismi{eva (Petrus Pismisev)je primio njegov sused kao siro~e u svoju ku}u da mu slu`i. Tada mu je obe}ao da }e mu dati {to u opremi za ku}u, {to u gotovom novcu, 30 forinti tokom  pet godina slu`bovanja. Me|utim, sada Budanovi}  `eli da ga napusti i kao nadoknadu tra`i samo jednog konja i dve ovce, jer je u me|uvremenu Pismi{ev sva svoja dobra izgubio i trenutno gotovo ni{ta i ne poseduje. Sud izlazi Budanovi}u u susret.

F:261.1.pag105. 42/1746

 

 1. decembar 5.
 2. Istom prilikom sin Stevana Pismi{eva (Stephanus Pismisev), ro|enog brata Petra Pismi{eva (Petrus Pismisev) tra`i pravi~nu raspodelu imovine.

F:261.1.pag105-106. 43/1746

 

 1. decembar 5.
 2. Izve{taj kraljevske komisije u vezi sa pustarama ovog grada pohranjene su u fasciklu pod slovom C, broj 6.

F:261.1.pag.106. 44/1746

 

 

 

 

 

 

 1. januar 4.
 2. Plemi}i Sent Marije (Szent Maria) ne prihvataju kraljevu rezoluciju o njihovoj obavezi sno{enja raznih da`bina sve dok to Ba~ka `upanija (Comitatus Bacsiensis) ne bude publikovala.Plemi}i koji su potpisali ovu odluku su: vice kapetan Luka Su~i} (Lucas Szucsics), Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Luka Bukvi} (Lucas Bukvics), Grgo i Toma Vujavi} (Gregorius et Thomas Vujavics). Rezolucija se ~uva u fascikli pod slovom D pod brojem 1.

F:261.1.pag.108. 1/1747

 

 

 

 1. januar 23.
 2. Magistrat definitivno proteruje iz grada lopova Suzanu Dubnjicki (Susanna Dubnjiczkï) slu`avku koja je izvesno vreme provela u zatvoru, nad kojom je izvr{eno batinanje i ~ija je imovina oduzeta.

 

F:261.1.pag. 108. 2/1747

 

 1. februar 6
 2. Srbi(Graeci non uniti) Sent Marije (Szent Maria) izjavljuju da }e kolektivno ostaviti grad , ako tri Srbina ne postanu ~lanovi Magistrata,po{to su se ve} preselili u vojni {anac (Fossata Militaria) a na njihovo mesto su se doselili Ma|ari (Hungari).

F:261.1.pag.108-109. 3/1747

 

 1. februar 9.
 2. Na vanrednoj sednici Magistrata sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics)i senatori Petar Muki} (Petrus Mukics), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Josip Jaramazov (Josephus Iaramazov), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Mihajlo Per~i} (MichaÍl Percsics)i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics) su odlu~ili da }e poslati sudiju Grgu Kri`anovi}a i Jo`efa Vizija (Josephus Vizï) ~lana Zaklete op{tine u Be~ (Vienna) sa molbom grada da se ne prodaju kr~me i da im se dodeli ve}ina privilegija kr~marija i pravo patronata. Predmet se ~uva u fascikli pod slovom D  pod brojem 2.

F:261.1.pag.109. 4/1747

 

 1. februar 9.
 2. Zabranjuje se prisustvo plemi}a – senatora na sednicama Magistrata sve dok ne budu prihvatili obavezu sno{enja javnih da`bina.

F:261.1.pag. 109. 5/1747

 

 1. februar 10.
 2. Matija Bibi} (Matthia Bibics) obave{tava Magistrat da je na nekultivisanom zemlji{tu koje se nalazi izme|u vinograda Veselina Kragnjevi}a (Veszelin Kragnyevics) i Matije Pe~ina (Matthia Pecsin) radio vinograd.

F:261.1.pag.109. 6/1747

 

 1. februar 10.
 2. Tu`ba Filipa Sevina (Philipus Sevin) protiv [imona Baloga (Simon Balogh) i Pavla Magde (Paulus Magda), koji su ga na blagdan Nevine dece (28.dec.) (Festo Innocentium), pozivaju}i se na narodni obi~aj {ibanja, izmlatili do krvi tako da je morao zatra`iti lekarsku pomo}. Vinovnici su osu|eni da plate od{tetu za pretrpljenu bol i na kaznu zatvora.

F:261.1.pag.110. 7/1747.

 

 1. februar 18.
 2. Tu`ba Josipa ]a}kova (Josephus Tyatykov) protiv @ivana Dun|erina (Sivan Dungyerin) koji ga je istukao u kr~mi. Svedoci koji su prisustvovali sva|i su potvrdili pri~u tu`ioca. Svedo~ili su : \or|e Vukovi} (Gyorgya Vukkovics) i \ura| Zlatar (Gyuragy Zlatar). @ivan je du`an da isplati tro{kove le~enja i nov~anu kaznu do praznika Svetog \or|a (S.Georgï)

F:261.1.pag.110-111. 8/1747.

 

 1. februar 19.
 2. Po{to se mnogi bune zbog nepravednog oporezivanja livada, Magistrat je osnovao Komisiju za premeravanje livada na celoj teritoriji Sent Marie (Szent Maria). Daju se imena ~lanova komisija za premeravanje pojedinih pustara.

Za pustare Bajmok (Bajmak), \ur|in (GyÎrgyÅn), @ednik (Nagy-FÅny) i Tavankut (Tavankut) zadu`eni su : Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) senator,

Toma Rudi} (Thomas Rudics) ~lan Zaklete op{tine,

Tadija Stanti} (Thadeus Sztantics) ~lan Zaklete op{tine i

Marijan Malagurski (Marianus Malagurszkï) ~lan Zaklete op{tine.

Za pustare [ebe{i} (Sebessics), Veru{i} (Verusics) i ^antavir (CsantavÅr) zadu`eni su:

Petar Muki} (Petrus Mukics) senator,

Ilija Crnkovi} (Elias Cernkovics) ~lan Zaklete op{tine,

\or|e Pei} (Georgius Peics) ~lan Zaklete op{tine,

Martin Raj~i} (Martinus Raicsics) ~lan Zaklete op{tine i

Martin ^ovi} (Martinus Csovics) ~lan Zaklete op{tine.

Za pustare Vantelek (Vantelek) i Zobnatica (Zobnaticza) zadu`eni su:

Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics) senator,

Luka Bai} (Lucas Baics) ~lan Zaklete op{ine,

Fabijan Baics (Fabianus Baics) ~lan Zaklete op{tine i

\or|e Puzi} (Georgius Pusics) ~lan Zaklete op{tine.

Za pustaru Kelebija (Kelebia) zadu`eni su :

Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics) senator,

Franjo Bai} (Franciscus Baics) ~lan Zaklete op{tine i

Josip Temunov (Josephus Temmunov) ~lan Zaklete op{tine.

Za pustaru Luda{ (Ludas) zadu`eni su :

Petar Muki} (Petrus Mukics) senator,

[imon Tumbasevi} (Simon Tumbaszevics) ~lan Zaklete op{tine i

Josip Sapun~i} (Josephus Szapuncsics) ~lan Zaklete op{tine.

 

 

 

 

F:261.1.pag.111-113. 9/1747.

 

 

 1. februar 26.
 2. Imenovani su ~lanovi Magistrata za reviziju arendatora gradskih mesara i njihovih ra~una (tzv. SzÅk-Birê):Petar Jako~evi} (Petrus Iakocsevics), Tadija Toki} (Thadeus Tokics) za 1746. godinu a za  narednu godinu senatori: Josip Kopunovi} (Josephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi}(Ioannes Macskovics), zakleti bele`nik Petar Josi} (Petrus Jêsics), ~lanovi Zaklete op{tine Hieronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) kao blagajnik i odbornici Ilija Crnkovi} (Elias Cernkovics),Ilija Poljakov (Elias Polyakov) i Luka Bai} (Lucas Baics).

F:261.1.pag.114. 10/1747.

 

 1. februar 26.
 2. Imenovani su ~lanovi Magistrata i Zaklete op{tine za kontrolu koli~ine sena na pojedinim pustarama grada. To su pustare [ebe{i} (Sebesics), Veru{i} (Verusics), Vantelek (Vantelek),@ednik(Nagy-FÅny),Zobnatica(Zobnaticza),Tavankut(Tavankut),\ur|in (GyÎrgyÅn) ,Bajmok (Bajmak), Luda{ (Ludas) i Kelebija (Kelebia). Imenovani su slede}i senatori :

Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics); i ~lanovi tj. odbornici Zaklete op{tine: Toma Rudics (Thomas Rudics), \or|e Puzi} (Georgius Pusics), \or|e Pei} (Georgius Peics), Fabijan Bai} (Fabianus Baics), Petar Lukedin (Petrus Lukedin), Marijan Malogurski (Marianus Malogurszkï), Ivan Fran~eskov (Ioannes Francseskov) i Martin ^ovi} (Martinus Csovics).

 

F:261.1.pag.114. 11/1747.

 

 1. februar 26.
 2. Odluka o podeli pa{njaka (tzv. JÄrÄs) oko pustare Tompa (Tompa) i potoka Jasenovac (Ieszenovacz) me|u zakupcima zemlji{ta.

Zakupci zemlji{ta:                                                    Pa{njaci:

Mihajlo Per~i} (MichaÍl Percsics)                               Savin Gat (Szavin Gat),

Nikola Satmajster (Nicolaus Szatmaiszter)                    Ver Tompa (Ver Tompa),

Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics)                           Mu~alov Jara{(Mucsalov IÄrÄs),

Ivan Fran~eskov (Ioannes Francseskov)                        Jani} Jara{ (Janics I ÄrÄs),

Franjo Per{i} (Franciscus Persics)                                Zveki} Jara{ (Zvekics IÄrÄs)

Toma Rudi} (Thomas Rudics)                                    Te{i} Jara{ (Tesics IÄrÄs),

[imon Tumbas (Simon Tumbasz)                                Tati} Jara{ (Tatics IÄrÄs),

Albert Stipi} (Albertus Stipics)                                    Kernaj~ki Jara{ (Kernaicski IÄrÄs).

 

F:261.1.pag.114-115. 12/1747.

.

 1. februar 26.
 2. Data je dozvola trgovcu Arseniju Manojlovi}u (Arsenius Manoilovics) stanovniku Ba~ke `upanije (Comitatus Bacsiensis) da u gradu obnovi du}an, pod uslovom da }e po{tovati odredbe gradskih privilegija i da }e o`eniti sina unutar grada.

F:261.1.pag.115. 13/1747.

 

 

 1. mart. 3.
 2. Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovics)obave{tava Magistrat da je svoj vinograd prodao bratu Marku Kopunovi}u (Marcus Kopunovics) za 75 forinti. Vinograd se nalazio na zapadu izme|u vinograda \or|a Kopunovi}a (Georgï Kopunovics), Alberta Stipi}a (Albertus Sztipics) i Josipa Duli}a (Iosephus Dulics)

F:261.1.pag. 115-116. /141747.

 

 1. matr 3.
 2. Mihajlo Vrebac (MichaÍl Vrebacz) Srbin, obave{tava Magistrat da je svoj vinograd prodao Jakovu Kopunovi}u (Iacobus Kopunovics) za 5 krava i dva teleta. Vinograd je sme{ten na severu pored vinograda gradskog hirurga Tome Sanera (Thomas Szaner) i Mili} Beci}a (Milics Beczics).

F:261.1.pag.116. 15/1747.

 

 1. mart 20.
 2. Na sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Mihalo Ba~in (MichaÍl Bacsin), i senatori : Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov) i Mihajlo Per~i} (MichaÍl Percsics).Obnavlja se raspodela porodi~ne imovine izme|u organiste [ime Romi}a (Simon Romics) , njegovog ro|enog brata Ivana Romi}a (Ioannes Romics) i ma}ehe.Specifikacija se ~uva u fascikli pod slovom D, pod brojem 3.

F:261.1.pag. 116-117. 16/1747.

 

 1. mart 20.
 2. Osloba|a se iz zatvora Se~i Mihalj (SzÅcsï MichaÍl) jer se nije pojavio njegov tu`ilac Adamovi} Belin~is (Adamovics Bellincsis), iako je bio pozvan vi{e puta. Dokumenti u vezi ovog predmeta se nalaze u facikli pod slovom D, i pod brojem 4.

F:261.1.pag. 117. 17/1747.

 

 1. mart 27.
 2. Na sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), i senatori : Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) , Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) , Mihajlo Per~i} (MichaÍl Percsics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics).Komisija za reviziju ra~una odobrila je ra~un arendatora gradskih mesara. Revizori tj. inspektori za mesare (SzÅk-Birê) su : Petar Jako~evi} (Petrus Iakocsevics)i Tadija Toki} (Thadeus Tokics). Blagajnik je bio Hieronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics).

F:261.1.pag.117. 18/1747.

 

 1. april 9.
 2. Na sednici Magistrata su prisustvovali Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) sudija i senatori : Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics).  Magistrat nare|uje da se meso prodaje po dosada{njoj praksi tj. po „rova{u“ (rovas), sa popustom za sirotinju.

F:261.1.pag.118 . 19/1747.

 

1747april 17.

 1. Sednici Magistrata su prisustvovali Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) sudija i senatori: Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics). Tu`ba Petra Raca (Petrus Racz) protiv svojih suseda : [ime Juri}a (Simon Jurics), Franje i Ivana Per{i} (Franciscus i Ioannes Persics) i Lovre Cvianovi}a (Laurentius Cvianovics)~ija je marva pogazila njegovo `ito i nanela veliku {tetu.Susedi su du`ni nadoknaditi {tetu.

F:261.1.pag. 118-119. 20/1747.

 

1747.april 21.

 1. Sednici Magistrata su prisustvovali: Grgo Kri`anovi} (Georgius Krisanovics) sudija, i senatori Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Marko Skenderov(Marcus Skenderov), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics).Ugarska komora naredbom administratora  Franciska de Redla (Franciscus de Redl) stornira poreska dugovanja pokojnog Luke Su~i}a (Lucas Sucsics) zbog njegovih ste~enih ratnih zasluga.Oslobo|ena je pla}anja i Julijana Pavi} (Iuliana Pavics) udovica pokojnog Luke Su~i}a.

F:261.1.pag. 119. 21/1747.

 

 1. april 24.
 2. Na zajedni~koj sednici Magistrata i Zaklete op{tine obavljaju se izbori.Sednici su prisustvovali Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics)sudija i senatori: Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov), Mihajlo Per}i} (MichaÍl Pertyity) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics).1. Prvo je dao ostavku dosada{nji sudija a dati su slede}i predlozi koji su stavljeni na glasanje: Grgo Kri`anovi}, Mihajlo Ba~in i Ignacije Vukovi}. Glasali su slede}i ~lanovi Zaklete op{tine :

 

Toma Rudi}         (Thomas Rudics) Joso Ba~in              (Ioso Bacsin)
Jo`ef Vizi             (Iosephus Vizï) Joso Sapun~i}          (Ioso Szapuncsics)
Tadija Stanti}        (Tadia Sztantics) Vranje Bai}             (Vranje Baics)
Jerko Vukovi}       (Ierko Vukovics) Juri{a Pei}              (Iurissa Peics)
Ilija Crnkov           (Illias Cernkov) Martin Raj~i}          (Martinus Raicsics)
\urka Pei}            (Gyurka Peics) Petar Lukedin          (Petar Lukedin)
Mihajlo Vujavi}      (MichaÍl Vujavics) Luka Kai}               (Lucas Kaics)
Nicola Kunti}         (Nicolaus Kuntics) Jakov ]aki}             (Iacov Tyakics)
Bari{a Jako~ev        (Barissa Iakocsev) Stipan Vidakovi}      (Stipan Vidakovics)
Joso Temunov        (Ioso Temunov) Marijan Malogurski   (Marian Malogurskï)
Luka Bai}               (Lucas Baics) Marko Vujavi}          (Marcus Vujavics)
Lovro Pei}              (Lovrin Peics) Martin ^ovi}            (Martin Csovics)
\urka Pu{i}            (Gyurka Pusics) Joso Vukmanov        (Ioso Vukmanov)
[ime Tumbas          (Simun Tumbasz) Jakov Kopunov         (Iacov Kopunov)
Nikola Berni}          (Nicolaus Bernics) Toma Vojni}            (Tome Vojnics)
Ilija Poljakov           (Illias Polyakov) Bari{a Rogi}             (Barissa Rogics)
Fabijan Bai}            (Fabianus Baics) [ime Radanovi}        (Simun Radanovics)
^lanovi Magistrata:
Stipan Vojni}            (Stipan Vojnics) Petar Muki}              (Petar Mukics)
Ivan Vojni}               (Ivan Vojnics) Mihajlo Per}i}           (MichaÍl Pertyity)
Marko Skenderov       (Marco Szkenderov) Ivan Ma~kov              (Ioannes Macskov)
Joso Kopunovi}         (Ioso Kopunovics)
 1. Za sudiju je izabran Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin)

 

 1. Umesto preminulog senatora, ~lana Zaklete op{tine Andrije Pavlesanova (Andreas Pavlesanov)predlo`ena su tri kandidata: Toma Rudi} (Thomas Rudics), Jerko Vukovi} (Ierko Vukovics) i Martin ^ovi} (Martin ^ovi}). Usledilo je zatim glasanje ~lanova Zaklete op{tine:

 

\urko Puzi}         (Gyurko Pusics) Joso Ba~in             (Joso Bacsin)
Ilija Poljakov        (Illia Polyakov) Petar Lukedin         (Petar Lukedin)
Luca Bai}             (Lucas Baics) Tadija Stanti}          (Tadia Sztantics)
Lovro Pei}            (Lovrin Peics) Jakov ]aki}             (Iakov Tyakics)
Marko Vujavics     (Marco Vujavics) Vranje Rai~i}           (Vranye Raicsics)
Luka Kaics           (Lucas Kaics) Joso Vukmanovi}     (Ioso Vukmanovics)
Marian Malogurski (Marian Malogurskï) Ilija Crnkovi}            (Illia Cernkovics)
Martin Rai~i}        (Martin Raicsics) Juri{a Pei}               (Iurissa Peics)
Stipan Vidakovica  (Stipan Vidakovics) Bari{a Rogi}             (Barissa Rogics)
Jakov Kopunov      (Iacov Kopunov) Grga Vukov              (Gerga Vukov)
Josip Vizi              (Iosip Vizï) Simon Tumbas          (Simon Tumbasz)
Mi{ko Vujavi}        (Misko Vujavics) Fabian Bai}               (Fabian Baics)
\urko Pei}            (Gyurko Peics) Nikola Kunti}            (Nicola Kuntics)
Joso Sapun~i}        (Ioso Szapuncsics) Nikola Berni}            (Nicola Bernics)
Joso Temunov       (Ioso Temunov) Tome Vojni}             (Tome Vojnics)

Glasali su i slede}i ~lanovi Magistrata                               :

Mihajlo Ba~in sudija     (MichaÍl Bacsin) Joso Kopunov            (Ioso Kopunov)
Stipan Vojni}               (Stipan Vojnics) Petar Muki}               (Petrus Mukity
Ivan Vojni}                  (Ivan Vojni}) Mihajlo Per}i}            (MichaÍl Pertyity)
Grgo Krisanovi}           (Gergur Krisanovics) Ivan Ma~kov               (Ivan Macskov)
Marko Skenderov          (Marco Szkenderov) Ignacije Vukovi}          (Ignatius Vukovics)

 

Umesto preminulog senatora je izabran Toma Rudi} (Thoma Rudics).

 

 1. Umesto Tome Rudi}a (Thomas Rudics) novoizabranog senatora, Toma Vojni} (Thomas Vojnics) postaje ~lan Zaklete op{tine, kao i Vito Bai} (Vito Baics) umesto Franje Bai}a (Franciscus Baics) koji je dao ostavku zbog starosti i Bartolomeo Rogi} (Barthollomaeus Rogics) umesto preminulog Mihajla Vukovi}a (MichaÍl Vukovics).

F:261.1.pag. 119-125. 22/1747.

 

 1. april 26.
 2. Magistrat odre|uje godi{nje plate i primanja u naturi:

 

Petar Josi} (Petrus Josics) bele`nik  130 forinti
Toma Rudi} (Thomas Rudics) senator i blagajnik (perceptor)    37 forinti
Hieronimus Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) kamerar (camerarius)    67 forinti
Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) legat grada (commessarius) 150 libri mesa i  150 forinti
[ime Romi} (Simun Romics) orgulja{ (organista) iz `etve 1/4 holbe `ita tj.zasipa~e i    55 forinti
Martin Misurai (Martinus Mïsurai) sakristan  (sacristanus) `ita kao i orgulja{ i    55 forinti
\or|e Lon~arski (Georgius Loncsarskï) inspektor za pijace (agoronomus)    24 forinte
\or|e Lako (Georgius Lakê) , Ivan Marjanu{i} (Ioannes Marjanusics) i Marko Ivankovi} (Marcus Ivankovics) ~uvari (obequitator) po 10 metreta zobi , 2 kola sena i po 47 forinti tj. ukupno   141 forinti
Nikola Katan~in (Nicolaus Katancsin) ~uvar zatvora (carcerum custodi)     47 forinti
Ivan Vinkovi} (Ioannes Vinkovics) gradski ko~ija{ (auriga) 7 metreta `ita, 4 oke slanine, 10 oka soli, 1 centu mesa, 1 par cipela i 2 para ~izama     25 forinti
Ivan Divljak (Ioannes Diviak) i Francisco Heler (Franciscus Heller) mesar (lanius) 10 libri loja i po 50 forinti tj.    100 forinti
Antonije Hajka~ (Antonius Hajkacs) i Ivan Slaninkovi} (Ioannes Szlaninkovics) pastiri koji ~uvaju stoku mesare tkz.hajka~i 10 metreta zobi, 10 libri loja, i po 55 forinti    110 forinti
                             ukupno:  941 forinta

 

F:261.1.pag.125-126. 23/1747.

 

 1. april 26.
 2. Informacija o izdacima za tri putovanja Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics) i Jo`efa Vizija (Iosephus Vizï) u Be~ (Vienna). Ukupan iznos je 551 forinta. Dokumenti u vezi ovog predmeta se ~uvaju u fascikli pod slovom D, broj 5.

F:261.1.pag. 126-127. 24/1747.

 

 1. april 26.
 2. Imenuju se ~lanovi komisije za kontrolu gradske blagajne. ^lanovi komisije su:Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov) i Toma Rudi} (Thomas Rudics)svi senatori, Petar Josi} (Petrus Josics) bele`nik, i ~lanovi Zaklete op{tine:Ilija Poljakov (Elias Poljakov), \or|e Pei} (Georgius Peics) i Bartolomeo Rogi} (Bartollomaeus Rogics).

F:261.1.pag.127. 25/1747.

 

 1. april 26.
 2. Prihva}eno je da razrez ovogodi{njeg poreza ostaje isti kao u pro{loj godini.

F:261.1.pag. 127. 26/1747.

 

 1. april 26.
 2. Grgo Kri`anovi} Gregorius Krisanovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) ponovo se {alju u Be~ (Vienna) radi modifikacije kontraktualnog ugovora varo{i sa Komorom.

F:261.1.pag.127-128. 27/1747.

 

 1. maj 19.
 2. U prisustvu sudije Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin), i senatora Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics) , Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics), Grge Vidakovi}a (Gregorius Vidakovics), Petra Muki}a (Petrus Mukics) i Tome Rudi}a (Thomas Rudics) razmatrana ne tu`ba Arsenija Manojlovi}a(Arsenius Manoilovics) protiv Lazara Majinskog(Lazar Mainskï) zbog neispla}enog potra`ivanja. Lazar Majinski je du`an isplatiti dug.

F:261.1.pag.128. 28/1747.

 

 1. maj 26.
 2. Na dopis iz Segedina Magistrat odgovara da ne `eli da vodi spor u vezi sa kori{}enjem pa{njaka Kere{ (Korossy). Dopis se ~uva u fascikli pod slovom D, broj 6.

F:261.1.pag.128-129. 29/1747.

 

 1. maj 26.
 2. ^lanovi porodice Stanojev (Sztanojev) nisu prihvatili predlog Magistrata u vezi sa razvrgnu}em porodi~ne imovine.Na raspravi su prisutni udovica Anoka ^elatovi} (Annoka Cselatovics)pokojnog Josipa Stanojeva (Iosephus Sztanojev), Ilija Stanojev (Elias Sztanojev)- brat pokojnog Josipa Stanojeva i siro~ad Helena (Hellena) , Julijana (Iuliana) i Agneta(Agneta)

F:261.1.pag.129-130. 30/1747.

 

 1. maj 26.
 2. Tu`ba \or|a Palkova (Georgius Palkov) protiv slede}ih pijanih gra|ana : Josipa Raina (Iosephus Rain) , [ime Blesi}a (Simun Blesics), Pavla Miatova (Paulus Miatov) i Pavla Kai}a (Paulus Kaics),koji su ga istukli kada ih je hteo me|usobno pomiriti povodom njihove sva|e u kr~mi.Odlu~eno je da Josip Rai} isplati nov~anu kaznu zbog pretrpljenog bola a istovremeno je osu|en  na 30 udaraca batinom.

F:261.1.pag.130-131. 31/1747.

 

 1. maj 29.
 2. Petar Muki} (Petrus Mukics) senator obave{tava Magistrat da je svoju ku}u prodao Stevanu Vojni}u (Stephanus Vojnics) za 26 forinti.

F:261.1.pag.131. 32/1747.

 

 1. jun 6.
 2. Presuda Magistrata u ostavinskoj raspravi izme|u udovice Andrije Horvatskog (Andreas Horvatskï) i njegovih sinova Grge i Andrije Horvatskog (Gregorius et Andreas Horvatskï).

F:261.1.pag.131-132. 33/1747.

 

 1. jun 6.
 2. Magistrat daruje za kupovinu slike novokanoniziranog sveca Petra (S. Petrus)regalata 12 forinti, a za izgradnju nove crkve fratara u \idu (GyÏd) 1 zlatnik, tj. 4 forinte i 10 denara.

F:261.1.pag.132. 34/1747.

 

 1. jun 8.
 2. U prisustvu sudije Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin) i senatora Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), Petra Muki}a (Petrus Mukics), Marka Skenderova (Marcus Szkenderov), Ivana Ma~kova (Ioannes Macskov), Ignacije Vukovi}a (Ignatius Vukovics) i Tome Rudi}a (Thomas Rudics) . Zajedni~ka odluka Magistrata i Zaklete op{tine da se od plemi}a koji ne pla}aju porez varo{i oduzima vi{ak ritova.

F:261.1.pag.132-133. 35/1747.

 

 1. jun 19.
 2. U prisustvu zamenika sudije Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics) i senatora Marka Skenderova (Marcus Szkenderov), Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov) i Tome Rudi}a (Thomas Rudics).Ka`njava se Ivan Budimli} (Ioannes Budimlics), jer je kosio travu na pustari Zobnatica (Zobnaticza) na zamlji{tu koje mu ne pripada i osu|en je da plati kaznu.

F:261.1.pag.133. 36/1747.

 

 1. jun 3.
 2. U prisustvu sudija Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin) i senatora Josipa Jaramazovi}a (Iosephus Iaramazov), Mihajla Per}i}a (MichaÍl Pertyity) i Ignacija Vukovi}a (Ignatï Vukovics). Tu`ba Pavla Tota (Paulus Totth) iz Sence (Szencziensis) protiv Mihalja Baranjia (MichaÍl Baranyi) iz Subotice, jer je od njega neopravdano oduzeo paso{ i druge spise.

F:261.1.pag.133-134. 37/1747.

 

 1. jun 3.
 2. Pro~itana je molba jednog patra iz reda Trinitara (Trinitarï) u vezi sa otkupom zarobljenika u Turskoj (Ottomania).

F:261.1.pag.134. 38/1747.

 

 1. jun 30.
 2. Imenuju se senatori i ~lanovi Zaklete op{tine koji }e odlaziti u Segedin (Szeged) po pozivu Komornog administratora. Izaslanici u Segedin su :sudija Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), i senatori Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) i Toma Rudi} (Thomas Rudics), bele`nik Petar Josi} (Petrus Josics) i ~lanovi Zaklete op{tine: Tadija (Thadeus Sztantics), Grgo Pu{i} (Georgius Pusics), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics) i Fabijan Bai} (Fabianus Baics)

F:261.1.pag.134-135. 39/1747.

 

 1. jul 24.
 2. U prisustvu sudije Mihajla Ba~ina(MichaÍl Bacsin) i senatora Grge Kri`anovi}a (Gregorï Krisanovics), Petra Muki}a (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marka Skenderova (Marcus Szkenderov), Mihajla Per}i}a (MichaÍl Pertyity), Ivana Ma~kova (Ioannes Macskov) , Ignacija Vukovi}a (Ignatï Vukovics) i Tome Rudi}a (Thomas Rudics). Na ovoj sednici je doneta odluka kojom }e plemi}i biti prisiljeni da u svoje domove primaju vojnike na konake.

F:261.1.pag.135. 40/1747.

 

 1. jul 24.
 2. Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) senator i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) podneli su izve{taj o svom tromese~nom boravku u Be~u (Vienna).Izve{taj je sme{ten u fasciklu pod slovom D, pod brojem 8.

F:261.1.pag.135. 41/1747.

 

 1. jul 24.
 2. Prima se Mihalj Farka{ (MichaÍl Farkas)iz Segedina (Szegedinum) za gra|anina Sent Marije (Szent Maria). Dokumenat se ~uva u fascikli pod slovom D, pod brojem 9.

F:261.1.pag.135. 42/1747.

 

 1. avgust 7.
 2. Na sednici Magistrata su bili prisutni sudija Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Muki}), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov), Mihajlo Per}i} (MichaÍl Pertyity), Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics) i Toma Rudi} (Thomas Rudics). Doneta je odluka kojom }e plemi}i biti prisiljeni na davanje hrane vojnicima koje }e primiti na konak.

F:261.1.pag.136. 43/1747.

 

 1. avgust 7.
 2. Bravar Jo`ef Lederer (Iosephus Lederer) je predao ra~une u vezi sa radovima na Gradskoj ku}i.

F:261.1.pag.136. 44/1747.

 

1747, avgust 11.

 1. (Nije upisan predmet rasprave!)

F:261.1.pag.136. 45/1747.

 

 

 1. avgust 15.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Mihajlo Ba~in(MichaÍl Bacsin)i senatori: Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Mihajlo Pr}i~ (MichaÍl Prtyits) i Toma Rudi} (Thomas Rudics); kao i ~lanovi Zaklete op{tine Laurencije Pei} (Laurentius Peics), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics), Antonije Buljo~i} (Antonius Bulyocsics), Grgo Pei} (Georgius Peics), Grgo Pei} (Georgius Peics) (drugi), [ime Tumbas (Simun Tumbasz), Bartolomej Rogi} (Bartolomaeus Rogics), Josip Vukmanov (Iosephus Vukmanov)Franjo Bai} (Franciscus Baics),\or|e Pu{i} (Georgius Pusics), Marijan Malogurski (Marianus Malogurszkï) Martin Rai~i} (Martinus Raicsics), Petar Sari} (Petrus Szrics), Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovics), Grgo Vukov (Gregorius Vukov), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter), Andrija Balog (Andreas Balogh), Ivan Horvat (Ioannes HorvÄth) i Stevan Gal (Stephanus GÄll).Ponovo se {alje deputacija u Be~ (Vienna) radi modifikacije Ugovora. ^lanovi deputacije su Grgo Kri`anovi}, Jo`ef Vizi i Nikola Sagmajster.

F:261.1.pag.137. 46/1747.

 

 

 1. avgust 25.
 2. U prisustvu Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin) i senatora Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics), Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Mihajla Per}i}a (MichaÍl Pertyity) i Ivana Ma~kovi}a (Ioannes Macskovics)pro~itana je tu`ba Gergelja Sent-Pete{ija (Georgius Szent-Peterï) protiv Luke ^aki}a (Lucas Tyakics)koji ga je opsovao i matretirao.]aki} je osu|en da plati 12 forinti kazne.

F:261.1.pag.137-138. 47/1747.

 

 1. septembar 1.
 2. Sednici Magistrata je prisustvovao Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) sudija, kao i senatori Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Mihajlo Per}i} (MichaÍl Pertyity) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics).Na osnovu molbe Franjevaca daruje im se iz varo{ke kr~me 59 urna (akova) vina.

F:261.1.pag.138. 48/1747.

 

 1. oktobar 20.
 2. Sednici Magistrata prisustvuje Mihalo Ba~in (MichaÍl Bacsin) sudija i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Mihajlo Per}i} (MichaÍl Pertyity) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics). Razmatrana je tu`ba Sime \or|evi}a(Szima Gyorgyevics) zvanog Janja Grk (Janya Grk), protiv Pavla @ivanovi}a (Paulus Sivanovics)koji ga je javno oklevetao i osramotio sa Antijem \er| Hala~om (Antonio Georgï HalÄcs) {egrtom. Svedoci su bili Bartulj Dubi~ana~ (Bartholomaeus Dubicsanacs)i Marko i Nikola Sara~ (Marcus et Nicolaus Szaracs)

F:261.1.pag.138-140. 49/1747.

 

 

 1. decembar 1.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) sudija, Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Mihalo Pr}i} (MichaÍl Prtyity), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Toma Rudi} (Thomas Rudics) senatori. Izvr{eno je saslu{anje Mitra Vlaha (Mittar Vla) pastira Tome Vojni}a (Thomas Vojnics) i povrtlara \or|a Jasenskog(Georgius Jaszenszkï) povrtara senatora Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics) po{to su se potukli u pustari Luda{ (Ludas).Obojica su osu|ena da plate tro{kove le~enja. Dokumenti se ~uvaju u fascikli pod slovom D, pod brojem 10.

F:261.1.pag.140-141. 50/1747.

 

 1. decembar 15.
 2. Sporazum o nasle|ivanju izme|u bra}e Stani{e, Dionizija i Antonija Tikvickog (Sztanissa, Dionisius i Antonius Tikviczkï).

F:261.1.pag.141-142. 51/1747.

 

 1. decembar 18.
 2. Na sednici Magistrata je bio prisutan zamenik sudije Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Mihajlo Pr}i} (MichaÍl Prtyity) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovic).Razmatrana je tu`ba Ferenca Saboa (Franciscus SzÄbo) protiv Dimitrija Popa (Dimitria Pap) jer je posekao 82 vo}ke.

F:261.1.pag.142. 52/1747.

 

 1. decembar 13.
 2. Sudska istraga u vezi sa ubistvom Andrije Jakovetina (Andreas Jakovetin) nalazi se u fasc. D. pod brojem 11.

F:261.1.pag.143. 53/1747.

 

 1. decembar 13?
 2. Obave{tenje Komore u vezi sa plemi}ima varo{i nalazi se u fasc. D. pod brojem 12.

F:261.1.pag.143. 54/1747.

 

*

*     *

 1. januar 3.
 2. U prisustvu sudije Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin) i senatora Stevana Vojni}a (Stephanus Vojnics), Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics), Josipa Jaramazova (Iosephusa Iaramazov), Petra Muki}a (Petrus Mukics), Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics), Marka Skenderova (Marcus Szkenderov), Mihajla Pr}i}a (MichaÍl Prtyity) i Tome Rudi}a (Thomas Rudics) razmatrana je tu`ba Mihalja Ka}marca (MichaÍl Katymaracs) protiv vi{e pastira, zvanih „bojtai“, koji su ukrali jednu kravu . Ti pastiri su : Ola Geci (Ola Geczï) govedar Grge Kri`anovi}a (Gregorï Krisanovics) i Petra Molnara (Petrus MolnÄr) tako|e govedar Luke Zvekanovi}a (Lucas Zvekanovics), i Golosili Ivan (Golosili Ioannes).Svi su osu|eni na 50 udaraca batinom.

F:261.1.pag.146. 1/1748.

 

 1. januar 18.
 2. U prisustvu sudije Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin) i senatora Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics), Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics), Grge Vidakovi}a (Gregorius Vidakovics), Petra Muki}a (Petrus Mukics) i Josipa Jaramazov (Iosephus Iaramazov) razmatrana je tu`ba Anke Sari} (Anka Szarics) iz ^avolja (CsÄvoly) protiv svojih sestara Katarine i Marije (Catharina i Maria) koje su rasipale porodi~no imanje na kojem je `iveo Marko Gr{i} (Marcus Grsics).

F:261.1.pag.143. 2/1748.

 

 1. januar 30.
 2. Na sednici Magistrata kojoj su prisustvovali sudija Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) a referisali su senator Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics) i Grgo Lon~arevi} (Gregorius Loncsarevics) inspektor za pijace. Izve{taj Komisije za kontrolu mesa i tegova o trgovcima kod kojih su prona{li la`ne mere i tegove.Na spisku su se na{li slede}i trgovci:

Nikola \or|evi}          ( Nicolaus Gyorgyevics)

Arsen Manojlovi}         (Arszen Maniolovics)

Grgo Kri`anovi}          (Gregorius Krisanovics

Luka Bukvi}                (Lucas Bukvics)

Mihajlo Per}i}             (MichaÍl Pertyity)

Tika~                          (Tikacs)

Josip Tankorep             (Josip Tankorep)

Gombar Jano{              (Gombar  JÄnos)

\or|e Hala~                 (Gyorgye Halacs)

Marko Skenderovi}        (Marcus Szkenderovics)

Ivan Ma~kovi}               (Ioannes Macskovics)

Ka`njeni su kaznom od 1 forinte s tim da }e kazne biti mnogo ve}e u slu~aju ponovnog prekr{aja.

 

 

F:261.1.pag.147. 3/1748.

 

 1. februar 5.
 2. Na sedici Magistrata u prisustvu Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin) i senatorima Stevanom Vojni}em (Stephanus Vojnics), Ivanom Vojni}em (Ioannes Vojnics), Grgom Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics),Grgom Vidakovi}em (Gregorius Vidakovics),Josipom Jaramazovim (Iosephus Iaramazov), Marka Skenderova (Marcus Szkenderov) i Ignacije Vukovi}a (Ignatius Vukovics) izvr{eno je sudsko poravnanje izme|u bra}e Marina i [ime Malogurskog (Marianus i Simon Malogurszkï) o raspodeli imovine.

F:261.1.pag.148. 4/1748.

 

 1. mart 1.
 2. Apel Ugarske Komore u vezi interesa mirovnog re{avanja spora izme|u Sent Marije(Szent Maria) i Segedina (Szegedinus) nalazi se u fascikli pod slovom E. i brojem  1.

F:261.1.pag.148. 5/1748.

 

 1. mart 13.
 2. Spisi u vezi sa sporom Sent Marije (Szent Maria) i Segedina (Szegedinus) oko pripadnosti jezera Jesenovac (Iessenovacz) nalaze se u fascikli pod slovom E i brojem 2.

F:261.1.pag.149-150. 6/1748.

 

 1. mart 15.
 2. Na sednici Magistrata je prisustvovao sudija Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) i senatori Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov) i Toma Rudi} (Thomas Rudics) Doneli su zajedni~ke odluke Magistrata i Zaklete op{tine o imenovanju nadzornika kr~mi („BorbirÊ“) i nadzornika mesara („SzekbirÊ“).Za nadzornika kr~mi je izabran Albert Stipi} (Albertus Sztipics), a za nadzornika mesara su izabrani Ilija Poljakov (Elias Polyakov) i Nikola Berni} (Nicolaus Bernics). Za revizore ra~una mesara su bili zadu`eni Grgo Kri`anovi}(Gregorius Krisanovics) i Petar Muki} (Petrus Mukics) senatori, a iz Zaklete op{tine Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Ilija Poljakov (Elias Polyakov ),Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovics).

F:261.1.pag.149. 7/1748.

 

 1. mart 18.
 2. Tu`ba Bartula Rogi}a (Bartholomaeus Rogics) protiv slugu Nedeljka Arackog (Nedeljko Araczkï) zvani Radivoje Masni (Radivoj Maszni) i Ostoje Mu~alovog (Osztoja Mucsalov) zvani Jovan (Iovan) zbog kra|e ovaca.Ka`njeni su nov~ano.

F:261.1.pag.149-150. 8/1748.

 

 1. mart 26.
 2. Na sednici Magistrata prisustvovao je sudija Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin)i senatori Stevan Vojni} (Stephanuis Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov), Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics) i Toma Rudi} (Thomas Rudics) izvr{eno je sudsko poravnanje izme|u Elizabete Vajda (Vajda Elisabetha) i njenog pastorka Ivana Kramari}a (Ioannes Kramarics)  oko odr`avanja zajedni~ke ku}e.

F:261.1.pag.150-151. 9/1748.

 

 1. mart 26.
 2. Re{enje Magistrata o uplati ra~una za kupljenu robu koju je izdao Hieronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Uplata se odnosi na Mihajla Pr}i}a (MichaÍl Prcsics) senatora a pred sudom se pojavio Pavle @ivanov (Paulus Sivanov) i Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Istovremeno se raspravljalo i o deobi imanja izme|u Mihajla Balunovi}a (MichaÍl Balunovics) i Mihajla Vitezovi}a (MichaÍl Vitezovics) vlasnika gvo`|ara. Na istoj sednici se izvr{eno je raspodela dugova izme|u  \or|a Sikotina (Georgius Sikotin)  i pastorka Laurencija Ivi}a (Laurentius Ivics).

F:261.1.pag.151-152. 10/1748.

 

 1. mart 29.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija MihajloBa~in (MichaÍl Bacsin) i senatori Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics) i Toma Rudi} (Thomas Rudics) i raspravljali su o slede}im predmetima : 1. Ka`njava se Jakov Per~i} (Iacobus Percsics) zbog psovanja sa 12 forinti; 2. Nadzornici mesara Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics) i Luka Bai} (Lucas Baics)odobravaju ra~une mesara; 3. Daje se razre{enje blagajniku Jeronimu Vukovi}u (Hieronïmus Vukovics) nakon {to su mu pregledani ra~uni za 1746.godinu 4.Dopis Magistrata Segedina (Szegedinus) stavlja u fasciklu pod slovom E.i pod brojem 3; 5. Opomena  komesara Sanske (Sanska) za hitnu uplatu poreza stavlja u fasciklu pod slovom E. i brojem 4.

F:261.1.pag.153-154. 11/1748.

 

1748.april 8.

 1. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Mihajlo Pr~i~ (MichaÍl Prcsics) i Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov (Ioannes Macskov) Raspravljalo se o slede}im predmetima: 1. da se ka`njava Nikola Katan~in (Nicolaus Katancsin) zbog nemarnog ~uvanja zatvora iz koga je pobegla slu`avka Tot Elizabeta (TÊtth Elisabetha); 2. da se Jakov Mialtro (Iacobus MialtrÊ) osloba|a pla}anja svih da`bina zbog starosti i 30 godina verne slu`be u crkvi.

F:261.1.pag.154-155. 12/1748.

 

 1. april 30.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) i senatori Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics),Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics) . Raspravljalo se o slede}im predmetima 1. Deoba imanja izme|u Martina i Ivana Evetovi}a (Martinus i Iosephus Evetovics) 2. Instrukcija Ugarske komore o pla}anju sedmine stavlja u fasciklu pod slovom E. i pod brojem 5.

F:261.1.pag.155-157. 13/1748.

 

 1. maj 4.
 2. Zajedni~koj izbornoj sednici Magistrata i Zaklete op{tine prisustvuju administrator Francisko Jo`ef de Redl (Franciscus Josephus de Redl), sudija Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) i senatori; Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josipj Jaramazov (Iosephus Iaramazov) ,Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Mihajlo Pr~i~ (MichaÍl Prcsics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics) i Toma Rudi} (Thomas Rudics).

1.Prvo je Mihajlo Ba~in dao ostavku na svoj polo`aj sudije, 2. a zatim su predlo`ena slede}a tri kandidata za sudiju : Mihajlo Ba~in, Stevan Vojni} i Toma Rudi}. Usledilo je glasanje ~lanova Zaklete op{tine i Magistrata .3.. Glasali su slede}i ~lanovi Zaklete op{tine:

 

 

Jeronim  Vukovi}  ( Hieronïmus Vukovics) Marijan Malogurski  (Marianus Malogurszki)
\or|e Puzi}            (Georgius Pusics) Ilija Poljakovi}        (Illia Polyakovics)
Tadija Stanti}          (Tadia Sztantics) Ivan Cvianov           (Ivan Cvianov)
Vranje Bai}             (Vranye Baics) Ivan Fran~eskov      (Ivan Franceskov)
Nikola Kunti}         (Nicola Kuntics) Toma Vojni}           (Tome Vojnics)
Bari{a Rogi}           (Barischa Rogics) Martin ^ovi}           (Martin Csovics)
Joso Sapun~i}         (Ioso Szapuncsics) [imun Tumbas        (Schimun Tumbasz)
Juri{a Pei}             (Iurischa Peics) Martin Bai~i~          (Martin Baicsics)
Nikola Brni}          (Nicola Brnics) Toma Cvianov         (Toma Cvianov)
Jo`ef Vizi              (Iosephus Vizï) Lovro Pei}              (Lovrin Peics)
Joso Temunov        (Ioso Temunov Bari{a Kopunov       (Barissa Kopunov)
Marko Vujavi}        (Marcus Vujavics) Joso [imokov          (Ioso Schimokov)
Ilija Crnkovi}         (Illia Crnkovics)
Glasali su i slede}i ~lanovi Magistrata:

 

 

 

Ivan Vojni}            (Ioannes Vojnics) Mihajlo Pr~i~          (MichaÍl Prcsics)
Grgo Kri`ani}        (Gregorius Krisanics) Ivan Ma~kovi}        (Ioannes Macskovics)
Marko Skenderov   (Marcus Szkenderov) Grgo Vidakovi}      (Gregorius Vidakovics)
Josip Kopunovi}    (Iosephus Kopunovics)

 

Za sudiju je izabran Toma Rudi} ve}inom glasova.

Isto tako je odlu~eno da Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics) i dalje ostane senator,

 

4.Senator Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) je izabran za kapetana (capitaneus).

 

5.Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) je izabran za gradskog ekonoma (comunitatis

camerarius).

 

6.Odlu~eno je da su svi senatori du`ni stanovati u utvr|enju ( fossato) u slu~aju hitnog sastanka Magistrata.

 

F:261.1.pag.157-160. 14/1748.

 

 1. maj 27.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics).Raspravljalo se o slede}im predmetima: 1. Dodeljuje se novi senokos Grgi Kri`ani}u(Gregorius Krisanovics) koji se nalazi izme|u imanja Julijane Su~i} (Iuliana Sucsics) i Nikole Sagmajstera (Nicolaus Szagmaiszter); 2. Osloba|a se iz zatvora nevino osu|en Topanj Mi{ka (TopÈny Miska). Bio je osu|en u vezi nestalog konja [ime Blesi}a (Simonis Blesics). U njegovu korist je svedo~io plemi} Jakov Su~i} (Iacobus Sucsics).; 3.Intimat kraljevskog delegata stavlja se u fasciklu pod slovom  E i brojem 6; 4. ka`njava se Balog Andrea (Balogh Andreas) jer je Mariju I{tvanovi} (Maria Istvanovics) nazvao ve{ticom. Svedo~ila je Sabo Elizabeta (SzÈbo Elisabetha) iz Mejkuta (MÅlykËt).

F:261.1.pag.160. 15/1748.

 

 1. jun 6.
 2. Poimence se razrezuje porez na trgovce varo{i koji su grupisani u 4 klase; posebno se nabrajaju turski podanici.
I klasa zakupaca:

Nikola \ur|evi} (Nicolaus Gyurgyevics)

\or|e Hala~ (Gyorgya Halacs)

Luka Bukvi} (Lucas Bukvics)

 

III klasa zakupaca:

Jano Gerk (Jano Gerk)

Mihajlo Pr~i~ (MichaÍl Prcsics)

Marko Skenderov (Marcus Szkenderov)

 

II klasa zakupaca:

Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics)

Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics)

Josip Tankorep (Iosephus Tankorep)

 

IV klasa zakupaca:

Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov)

 

Trgovci kao turski podanici:

\or|e Grbavi  (Gyorgya Grbavi)

Arsen Manojlovi} (Arszen Manoilovics)

Nikola Grk Crni  (Nicola Grk Crni)

 

 

F:261.1.pag.162. 16/1748.

 

 1. jun 7.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics) Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) , Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Mihajlo Pr~i~ (MichaÍl Prcsics) i razmatrali su tu`bu trgovca Josipa Tankorepa (Iosephus Tankorep) protiv Ilije Duli}a (Elias Dulics) zbog dugovanja.

F:261.1.pag.162-163. 17/1748.

 

 1. jun 9.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) , senatori Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin),Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), kao i ~lanovi Zaklete op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), [ime Tumbas (Simone Tumbasz), Luka Bukvi} (Lucas Bukvics),Lovro Pei} (Laurentius Peics), Fabijan Bai} (Fabianus Baics), Martin ^ovi} (Martinus Csovics), \or|e Puzi} (Georgius Pusics) , Josip Sapun~i} (Iosephus Szapuncsics), Franjo Bai} (Franciscus Baics), Josip Temunov (Iosephus Temunov), Martin Baj~i} (Martinus Baicsics),Antun Buljo~i} (Antonius Bulyocsics), Tadija Stanti} (Thadeus Sztantics), Toma Vojni} (Thomas Vojnics), Josip Vukmanovi} (Iosephus Vukmanovics), Bartolomeo Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Ivan Fran~eskov(Ioannes Franceskov),Josip Ba~in (Iosephus Bacsin), Marijan Malogurski (Marianus Malogurskï), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics),Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Bartolomeo Kopunovi} (Bartolomaeus Kopunovics) i razmatrali su slede}e predmeti: 1. Sudija Tomo Rudi} (Thomas Rudics) i ~lan Zaklete op{tine Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) upu}uju se kod nadle`nih organa radi dodeljivanja krunskih dobara.Ona }e se dodeliti ili izvr{iti za praznik Sv. Mihajla (S.MichaÍl). Dokumenti se ~uvaju u fascikli pod slovom E i brojem 9.; 2. Orgulja{ [ime Romi} (Simon Romics) osloba|a se pla}anja svih da`bina.

F:261.1.pag.163-164. 18/1748.

 

 1. jul 1
 2. Sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Mihajlo Pr~i~ (MichaÍl Prcsics) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics)Ka`njavaju se oni koji borave u kr~mama posle zvonjenja uve~e u 9 ~asova.U kr~mi su se zadr`ali gradski ~uvari Petar Kozar (Petrus Kozar) i Grgo Hajduk (Gregorius Hajduk)kao i Arsenije Stoj{in (Arszenium Sztoissin), Pavle @ivanov (Paulus Sivanov) i Grgo Josai (Gregorius Iosaï) koji ne samo da su se zadr`ali nego su i psovali. Protiv njih je svedo~io ~uvar zatvora I{tvan (Istvan). Osu|eni su na 30 udaraca batinom.

 

F:261.1.pag.164-165. 19/1748.

 

 1. jul 5.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) kai i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics) Doneli su odluke o slede}im predmetima 1. Osu|uju se stanovnici Martono{a (Martonos) koji su upropastili bunar Martina Evetovi}a (Martinus Evetovics)  i uni{tili setvu na pustari Luda{ (Ludas); 2. Daruju se dva zlatnika kaplaru puka Korduvani (Corduvani) za odr`avanje kvartira (stana).

F:261.1.pag.165. 20/1748.

 

 1. jul 19.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) i senatori Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics ), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Mihajlo Pr~i~ (MichaÍl Prcsics) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics).Pro~itao se dopis komorskog administratora Redla (Redl) (predmet nije nazna~en) kao i izve{taj sreskog na~elnika o {tetama koju su skakavci i tu~ (led) prouzrukovali u ataru varo{i.Dokumenat se ~uva u fascikli pod slovom E i pod brojem 8.

F:261.1.pag.165. 21/1748.

 

 1. avgust 9.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Mihajlo Pr~i~ (MichaÍl Prcsics) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics). Donete su slede}e odluke Magistrata: 1. Zabranjuje se Nikoli Sagmajsteru (Nicolaus Szagmaisterda ekspropi{e gradsko zemlji{te; 2. da se izvr{i pravedna deoba porodi~nog imanja izme|u Petra i Matije Per~i}a (Petrus i Matthias Percsics).

F:261.1.pag.165-166. 22/1748.

 1. avgust 28.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics),Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Mihajlo Pr~i~ (MichaÍl Prcsics) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics)i doneli su odluke o slede}im predmetima: 1. Raspravlja se o pu{tanju pastira Pavla Kencela (Paulus Kenczel) iz zatvora. Pred sudom su se pojavili kao tu`ioci Josip Horvatski (Iosephus Horvatski ) i Luka Zvekanov (Lucas Zvekanov). Svedok je bio Bartolomeo Rogi} (Bartholomaeus Rogics).2. ^ita se dopis komorskog administratora u vezi spora grada i Segedina (Szegedinus).Dopis se ~uva u fascikli pod slovom E i brojem 10. a pod brojem 11 se ~uva predmet protiv vojnika Vilhelma (Vilhelma (Vilhelmi) koji pripada puku Korduani (Corduani)

F:261.1.pag.166-167. 23/1748.

 

 1. septembar 12.
 2. Predmeti: 1. Obave{tenje Komorske administracije i administratora de Redla (de Redl) da je na Sent Mariju (Szent Maria) razrezan porez u iznosu 17 palatinalnih porti i 2. da su i plemi}i varo{i du`ni srazmerno snositi porezne terete.Za realizaciju je zadu`en komesar Santka de Somberek (Santka de Somberek)

F:261.1.pag.167. 24/1748.

 

 1. septembar 13.
 2. Sednici Magistrata je prisustvovao sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin),Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Mihajlo Pr~i~ (MichaÍl Prcsics) i Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovics).Razmatrana je specifikacija izdataka gradskih deputata Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krisanovics),Tome Rudi}a (Thomas Rudics) i Jo`efa Vizija (Iosephus Vizï) povodom njihovih boravaka u Be~u (Vienna) i Po`unu (Posonium). Ra~une je potpisao ekonom Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics).

F:261.1.pag.167-168. 25/1748.

 

 1. septembar 20.
 2. Sednici Magistrata prisustvuje sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Stevan Vojni} (Stephanus Vojnics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (petrus Mukics), Mihajlo Pr~i~ (MichaÍl Prcsics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics) .Doneta je odluka da Magistrat da Franjevcima 5 akova vina i jednu centu (oko 56 kg.) loja povodom sv.Mihajla (S.MichaÍlis).

F:261.1.pag.168-169. 26/1748.

 

 1. oktobar 21.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) i Petar Muki} (Petrus Mukics). Donete su slede}e odluke Magistrata: 1. Limitira se cena vina i rakije u varo{kim kr~ama; 2. Presuda u vezi sa li~nim obra~unom zbog uvredi i pretnji izme|u Bartula Rogi}a (Bartholomaeus Rogics) i Mihajla Pr~i}a (MichaÍl Prcsics). Svedok je bio [ime Juri} (Simon Iurics) i \or|e Pei} (Georgius Peics); 3. Doneta je odluka da se vodi istraga u vezi sa kra|om kazana za pe~enje rakije od Mihajla Radi{i}a (MichaÍl Radissics) nakon ~itanja pisma narednika de Serriere (de Serriere).Dokumenat se ~uva u fascikli pod slovom E i pod brojem 13.

F:261.1.pag.169-170. 27/1747.

 

 1. oktobar 22.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics), i senatori Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics)i Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), kao i ~lanovi Zaklete op{tine Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Marijan Malogurski (Marianus Malogurszkï), Lovro Pei} (Laurentius Peics), Albert Stipi} (Albertus Sztipics), Toma Cvijanov (Thomas Cvianov), Fabijan Bai} (Fabianus Baics), Tadija Stanti} (Thadeus Sztantics), Toma Vojni} (Thomas Vojnics), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter), Ladislav Mesaro{ (Ladislaus MÅszaros) i Pavle Tama{i (Paulus Tamassï) .[alje se deputacija u Pe{tu kod predsednika Ugarske komore Antonija Grasalkovi}a de \arak (Antonius Krasalkovics de Gyarak) u vezi re{enja nesuglasica izme|i gra|ana i plemi}a Sent Marije (Szent Maria).^lanovi deputacije su sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics), i senatori Grgo Krisanovi} (Gregorius Krisanovics) i Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), kao i ~lanovi Zaklete op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics) i Luka Bai} (Lucas Baics).

F:261.1.pag.170-171. 28/1748.

 

 1. novembar 15.
 2. Sednici Magistrata prisustvuje sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics).Na sednici se osu|uje Ivan Pr~i~ (Ioannes Prcsics) jer je skuplje prodavao vino u varo{koj kr~mi.Ka`njen je nov~ano.

F:261.1.pag.171. 29/1748.

 

 1. novembar 22.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Mihajlo Ba~in (MichaÍl Ba~in), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Mihajlo Pr~i~ (MichaÍl Prcsics) i doneli su slede}e odluke :1. Osloba|a se pastir plemi}a Luke Bukvi}a (Lucas Bukvics) po imenu Pavle Vlaa ( Paulus Vlaa) od optu`be kra|e. Na sudu se pojavio Nedeljko (Nedilyko) iz Sremske Mitrovice (Sirmium).; 2. Osu|uje se Luka Be}ar (Lucas Betyar) iz Hala{a (Halas) zbog kra|e marve od Tome Rudi} (Thomas Rudics). Dobijeni novac od marve je dr`ao kod Mihalja Vere{a (MichaÍl VÎrÎs). ; 3. Maria Ro`afa (Rosaffa) }erka Petera Ro`afa iz \en|e{a (GyÎngyÎs) prima se za u~iteljicu devojaka Sent Marije (Szent Maria).Odre|ena joj je plata u novcu i naturalijama po u~eniku.

F:261.1.pag.171-172. 30/1747.

 

 1. novembar 25.
 2. Zajedni~koj sednici Magistrata i Zaklete op{tine kojoj je prisustvovao i predsednik Ugarske komore Antonio Grasalkovi} de \arak (Antonius de Grassalkovics) su doneli odluke o slede}im predmetima: 1. Plemi}i Sent Marije (Szent Maria) prihvataju ugovor o obavezi pla}anja kontribucije i vlastelinskih da`bina, kao i obavezu kona~enja vojske i poreza. Predmet se ~uva u fascikli pod slovom E i brojem 14.; 2. ^lanovi Magistrata kao i njihovi sinovi osloba|aju se obaveze kona~enja vojske; 3.Osniva se komisija za raspore|ivanje vojnika koji kona~e u varo{i. ^lanovi komisije su senatori :Grgo kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) i Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), kao i ~lanovi Zaklete op{tine Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantics), Mihajlo Vujavi} (MichaÍl Vujavics), Bartul Kopunovi} (Bartholomaeus Kopunovics), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franceskovics), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) i Nikola \ur|evi} (Nicolaus Gyurgyevics)

F:261.1.pag.173. 31/1748.

 

 1. decembar 2.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Petar Muki} (Petrus Muki}), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) i Marko Skenderov (Marcus Szkenderov). Razmatrana je tu`ba Tu`ba \er|a Hala~a (Georgius Halacs) protiv Velimira Abramova (Vellimir Abramov), Save \ur|evi}a (Szava Gyurgyevics), Milanka Sekuli}a (Milanko Szekulics) i Maksima Jani}a (Maxim Janics) zbog neispla}enog zajma. Za svedoka je pozvan senator Petar Muki} (Petrus Mukics).

F:261.1.pag.173-174. 32/1748.

 

 1. decembar 9.
 2. Tu`ba Velimira Abramova (Vellimir Abramov) is Potisja (Tïbiscano) protiv govedara Marijana Malagurskog (Marianus Malogurszkï) i Ivana Nim~evi}a (Ioannes Nimcsevics) zbog kra|e jedne krave.

F:261.1.pag.174-175. 33/1748.

 

 1. decembar 13.
 2. Istraga o iznenadnoj smrti I{tvana ^anadija (Stephanus Csanadï) iz Segedina (Szegedinum) nalazi se u fascikli pod slovom. E i pod brojem  15.

F:261.1.pag.175. 34/1748.

 

*

*    *

1749.januar 3.

 1. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudi}), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin) , Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov) i Marko Skenderov (Marcus Szkenderov). Razmatrana je tu`ba senatora Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics) protiv Ilije Crnkovi}a (Elias Crnkovics) koji ga je javno opsovao. Ka`njen je nov~ano.

F:261.1.pag.178. 1/1749.

 

 1. januar 7.
 2. Na revizionoj sednici  se raspravljalo u vezi  Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics) i Petra Raca (Petrus Ratz) i predmeta u vezi kra|a koje su izvr{ili Petar Matkovi} (Petrus Matkovics) i Ivan Sabo (Ioannes Szabo). Spisi vlastelinskog suda nalaze se u fascikli pod slovom  D.i pod brojem  1.

F:261.1.pag.178. 2/1749.

 

 1. januar 10.
 2. Predmeti: 1.Ivan Gere (Ioannes Gerre) tu`i Mihalja Farka{a (MichaÍl Farkas) zbog kra|e konja. Ka`njen je nov~ano.; 2. Spor Ivana Vukovi}a, zvanog Glava{ (Ioannes Vukovics alias Glavas) i njegovog  brata  Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics) zbog deobe imanja. Marva sa imanja je prodata Martinu Adamovi}u (Martinus Adamovics) za 322 forinte.; 3. Dodela gra|anstva Arseniju Stoj~i}u (Arszenius Sztoicsics).

F:261.1.pag.178-181. 3/1749.

 

 1. februar 9.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Mihajlo Pr}i~ (MichaÍl Prtyics) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), kai i ~lanovi Zaklete op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Toma Vojni} (Thomas Vojnics), Antonio Buljo~i} (Antonius Bulyocsics), \er| Hala~ (Georgius HalÄcs), Josip Temunov (Iosephus Temunov), \or|e Puzi} (Georgius Pusics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Franjo Bai} (Franciscus Baics),Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantics), \or|e Pei} (Georgius Peics), Ivan Tikvicki (Ioannes Tikviczki), Ivan Franci{kov (Ioannes Francescov), Petar Lukendi} (Petrus Lukendics), Marijan Malagurski (Marianus Malogurszkï) ,Mihalo Vujavi} (MichaÍl Vujavics), I{tvan Horvat (Istvan Horvath), Gli{o Aracki (Glischo Araczki), Andra{ Balog (Andreas BalÆgh), Nikola \ur|evi} (Nicolaus Gyurgyevics), Pal Tama{i (Paulus Tamassï), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Odlu~eno je da je grad  voljan platiti 75000 forinti za otkup krunskog imanja Sent Marija (Szent Maria).

F:261.1.pag.181. 4/1749.

 

 1. februar 14.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Mihajlo Pr}i~ (MichaÍl Prtyics) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics)Raspravljalo se o slede}im predmetima: 1. Franjevcima daruju 4 forinte za put u Jerusalim (Hierosolimatana); 2. Doneta je presuda u vezi spora Milaka Duli}a (Milak Dulics), Nikole Raji~i}a (Nicolaus Raicsics) i Pavla Mackoa (Paulus Maczko) zbog zajma; 3. Obavezuje se plemi} Martin Su~i} (Martinus Szucsics)da isplati zajam trgovcu Spandolinu Manojlovi}u (Szpandolin Manoilovics) 4.Pro~itano je dopis kapetana utvr|enja Ostrovo (Osztrovo)kojim on preporu~uje Marina Mari}a (Marin Marics) zbog njegovih sposobnosti za hvatanje okrivljenih. Dopis se ~uva u fascikli pod slovom D i brojem 2.

F:261.1.pag.181-183. 5/1749.

 

 1. mart 1,
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov). Raspravljalo se o slede}im predmetima: 1. Obavezuje se Pavle Kulin~i} (Paulus Kuluncsics) da isplati zajam Antunu Poljaku (Antonius Polyak)komesaru Ba~ke `upanije.; 2. Da se isplati cena isporu~enog hleba pekaru Jo`efu [ileru (Iosephus Schiller).

F:261.1.pag.183. 6/1749.

 

 1. mart 17.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Grgo Kr`anovi} (Gregorius Krisanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Mihajlo Per}i~ (MichaÍl Pertyics) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics).Raspravljalo se o slede}im predmetima: 1. Osu|uju se Toma Valahus (Thomas Valachus) govedara \er|a Hala~a (Georgï Halacs) i \or|a Luki}a (Georgius Lukics) zbog kra|e jednog vola kojeg su prodali `upanu Na| I{tvanu (Nagy Istvan). 2. Imenuju se nadzornici gradskih mesara, zvani “ SzekbirÆ“ i nadzornici kr~me : “ BorbirÆ“.Za reviziju ra~una mesara zadu`eni su Ilija Poljakov (Elias Polyakov) i Nikola Brni}, kao i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) i Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) a iz Zaklete op{tine Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics) i Marijan Malagurski (Marianus Malogurszki).3. Za mesare su jo{ zadu`eni Jakov Su~i} (Iacobus Sucsics) i \or|e \ur|evi} ( Georgius Gyurgyevics). 4. Za inspektore kr~mi izabrani su Albert Stipi} (Albertus Sztipics) i Luka Vojni} tj. Luka~i} (Lucas Vojnics Lukacsics).

F:261.1.pag.184-185. 7/1749.

 

 1. april 24.
 2. Imenuju se ~lanovi Zaklete op{tine od 60 osoba, a Jakov Vojni} (Iacobus Vojnics) se imenuje za poreskog blagajnika i vicenotara. Zakletu op{tinu ~ine i slede}i ~lanovi:

 

Nikola Guganovi}      (Nicolaus Guganovics) Horvat Jano{           (HorvÈth IÈnos)
Martin Su~i}              (Martinus Szucsics) Ivan Budimli}         (Ioannes Budimlics)
Luka Bodi}               (Lucas Bodics) Stevan Kri`anovi}    (Stephanus Krisanovics)
Tadija Toki}              (Thadaeus Tokics) Franjo Mamu`i}      (Franciscus Mamusics)
Luka Vojni}              (Lucas Vojnics) Josip Mamu`i}        (Iosephus Mamusics)
Ivan Vukov               (Ioannes Vukov) \or|e \ur|evi}       (Georgius Gyurgyevics)
Bonaventura Gabri}   (Bonaventura Gabrics) Lenard Stevan          (LÅnard Stephanus)
\er| Hala~               (Georgius HÈlÈcs) Matija Pei}              (Matthias Peics)
\or|e Aracki            (Georgius Araczki) Balog Andra{            (Balogh Andras)
Nikola Sagmajster    (Nicolaus Szagmaiszter)

F:261.1.pag.185. 8/1749.

 

 1. april 27.
 2. Sednici Magistrata prisustvovao Jo`ef de Redl (Iosephus de Redl) , sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov) i Mihajlo Pr}i~ (MichaÍl Prtyics). Prvo je aktuelni sudija dao ostavku. Zatim su data tri predloga za slede}eg sudiju , i to : Toma Rudi} (Thomas Rudics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov).Glasanju su pristupili ~lanovi Zaklete op{tine:

 

Jo`ef Vizi              (Iosephus Visï) Tadija Toki}            (Thadaeus Tokics)
Martin Su~i}          (Martinus Sucsics) Ivan Cvijanov           (Ioannes Cvianov)
\or|e Puzi}          (Georgius Puzics) \or|e Bibin             (Georgius Bibin)
Bartul Jako~ev      (Bartholomaeus Iakocsev) Ivan Franci{kovi}     (Ioannes Francseskovi})
Toma Vojni}        (Thomas Vojnics) Ivan Horvat             (Ioannes HorvÈth)
Andra{ Balog        (Andreas Balogh) \or|e Aracki           (Georgius Araczki)
Josip Sapun~i}      (Iosephus Szapuncsics) Lovro Pei}               (Laurentius Peics)
Jakov Kopunovi}   (Iacobus Kopunovics) Marijan Malagurski  (Marianus Malogurszki)
[ime Tumbasov     (Simun Tumbaszov) Josip Horvatski        (Iosephus Hrvatski)
Ilija Poljakovi}       (Elias Polyakovics) Ivan Temunov          (Ioannes Temunov)
Franjo Bai}           (Franciscus Baics) Josip Mamu`i}         (Iosephus Mamusics)
Stevan Lenard        (Stephanus LÅnÈrd) Ivan Vukov              (Ioannes Vukov)
Matija Pei}            (Matthias Peics) Jakov ]aki}             (Iacobus Tyakics)
Bartul Rogi}         (Bartholomaeus Rogics) Stevan Kri`anovi}     (Stephanus Krisanovics)
Tadija Stanti}        (Thadaeus Sztantics) \or|e Pei}              (Georgius Peics)
Petar Sari}            (Petrus Szarics) Albert Stipi}            (Albertus Sztipics)
Ilija Crnkovi}        (Elias Crnkovics) Franjo Mamu`i}       (Franciscus Mamusics)
\er| Hala~           (Georgius HalÈcs) Luka Bai}                (Lucas Baics)
Toma Cvijanov      (Thomas Cvianov) Josip Vukmanov       (Iosephus Vukmanov)
Nikola Berni}        (Nicolaus Bernics) Josip Ba~in              (Iosephus Bacsin)
Luka Vojni}          (Lucas Vojnics)  

 

 

 

Glasali su slede}i ~lanovi Magistrata:

 

Mihajlo Ba~in      (MichaÍl Bacsin) Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics)
Petar Muki}        (Petrus Mukics) Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics)
Grgo Vidakovi}   (Gregorius Vidakovics) Mihajlo Pr}i~      (MichaÍl Prtyits)
Marko Skenderov (Marcus Szkenderov)  

 

 

Nakon izvr{enog glasanja za sudiju je izabran Toma Rudi} (Thomas Rudics).

 

Na mesto preminulog senatora Stevana Vojni}a (Stephanus Vojnics) predlo`eni su: Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Mihajlo Vujavi} (MichaÍl Vujavics) i Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics).

 

Glasali su slede}i ~lanovi Zaklete op{tine:
Jeronim Vukovi}  ( Hieronïmus Vukovics)             Toma Cvijanov    (Thomas Cvianov)
Josip Vizi            (Iosephus Vizï)                          Josip Ba~in         (Iosephus Bacsin)
Martin Su~i}        (Martinus Szucsics)                     Grgo Aracki       (Gregorius Araczki)
Luka Bri~            (Lucas Bri~)                               Ilija Poljakov      (Elias Polyakov)
Toma Vojni}        (Thomas Vojnics)                       Lovro Pei}          (Laurentius peics)
Tadija Toki}        (Thadeaeus Tokics)                     Martin Raj~i}      (Martinus Raicsics)
Tadija Stanti}       (Thadaeus Sztantics)                   Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krisanovics)
[ime Tumbasov    (Simun Tumbaszov)                   Fabijan Bai}         (Fabianus Baics)
Ilija Crnkovi}       (Elias Crnkovics)                       Josip Vukmanovi} (Iosephus Vukmanovics)
Nikola Berni}      (Nicolaus Bernics)                      \or|e Pei}           (Georgius Peics)
Ivan Budimli}      (Ioannes Budimlics)                   Josip Mamu`i}      (Iosephus Mamusics)
\er| Hala~          (Georgius HalÄcs)                     Ivan Horvat           (Ioannes HorvÄth)
Bartul Rogi}        (Bartholomaeus Rogics)              \or|e Bibin         (Georgius Bibin)
Luka Vojni} Luka~i}  (Lucas Vojnics Lukacsics)      Ivan Vukov          (Ioannes Vukov)
Petar Sari}           (Petrus Sarics)                           Luka Bodi}          (Lucas Bodics)
Jakov Kopunovi}  (Iacobus Kopunovics)                 Matija Pei}          (Matthias Peics)
Josip Horvatski    (Iosephus Hrvatskï)                    \or|e Puzi}         (Georgius Pusics)
Albert Stipi}        (Albertus Stipics)                       Josip Sapu~i}       (Iosephus Szapuncsics)
Bartul Jako~evi}   (Bartholomaeus Iakocsevics)       Franjo Bai}          (Franciscus Baics)
Marijan Vojni}     (Marianus Vojnics)                    Iakov ]aki}          (Iacobus Tyakics)
Ivan Cvijanov       (Ioannes Vojnics)                      Franjo Mamu`i}   (Franciscus Mamusics)
Ivan Franci{kov    (Ioannes Francseskov)               Stevan Lenard       (Stephanus LÅnard)
Ivan Budimli}      (Ioannes Budimlics)
Josip Temunov    (Iosephus Temunov)

 

Zatim su glasali ~lanovi Magistrata:

Toma Rudi}    (Thomas Rudics)                          Ivan Vojni}        (Ioannes Vojnics)

Mihajlo Ba~in  (Michael Bacsin)                          Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics)

Petar Mukin    (Petrus Mukin)                             Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics)

Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics)               Mihajlo Pr}i~      (MichaÍl Prtyics)

Marko Skenderov (Marcus Szkenderov)                Josip Jaramazov  (Iosephus Iaramazov)

 

Izabran je Luka Vojni} (Lucas Vojnics).

 

Umesto Ignacija Vukovi}a senatora predla`e e :Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Luka Bukvi} (Lucas Bukvics) i Martin Su~i} (Martinus Szucsics).

^lanovi Zaklete op{tine su pristupili glasanju:

 

Jeronim Vukovi}     (Hieronïmus Vukovics) Jakov Kopunovi}    (Iakobus Kopunovics)
Jo`ef Vizi               (Iosephus Vizï) Fabijan Bai}           (Fabianus Baics)
Luka Bai}               (Lucas Baics) Stevan Kri`anovi}   (Stephanus Krisanovics)
Toma Vojni}           (Thomas Vojnics) Josip Temunov       (Iosephus Temunov)
Tadija Toki}            (Thadaeus Tokics) Bartul Jako~ev     (Bartholomaeus Iakocsev)
Tadija Stanti}           (Thadaeus Sztantics) Grgo Aracki           (Gregorius Araczki)
[ime Tumbasovi}     (Simun Tumbaszovics) Luka Bodi}             (Lucas Bodics)
\or|e Puzi}             (Georgius Pusics) \or|e Bibin            (Georgius Bibin)
Ilija Poljakov            (Elias Polyakov) Marijan Vojni}        (Marianus Vojnics)
Franjo Bai}              (Franciscus Baics) \or|e Pei}             ( Georgius Peics)
Ilija Crnkovi}           (Elias Crnkovics) Martin Raj~i}          (Martinus Raicsics)
Bartul Rogi}            (Bartholomaeus Rogics) \er| Hala~             (Georgius Halacs)
Nikola Brni}            (Nicolaus Brnics) Stevan Lenard          (Stephanus LÅnÄrd)
LukaVojni} -Luka~i}(LucasVojnics-Lukacsics) Toma Cvijanov         (Thomas Cvianov)
Albert Stipi}            (Albertus Sztipics) Jakov ]aki}             (Iacobus Tyakics)
Josip Sapun~i}         (Iosephus Szapuncsics) Josip Mamu`i}         (Iosephus Mamusics)
Lovro Pei}               (Laurentius Peics) Josip Vukmanovi}  (Iosephus Vukmanovics)
Ivan Franci{kov        (Ioannes Francseskov) Ivan Budimli}        (Ioannes Budimlics)
Petar Sari}               (Petrus Szarics) Andrija Balog         (Andreas BÄlogh)
Ivan Cvijanov           (Ioannes Cvianov) Franjo Mamu`i}     (Franciscus Mamusics)
Josip Ba~in              (Iosephus Bacsin) Ivan Horvat            (Ioannes HorvÄth)
Ivan Vukov              (Ioannes Vukov) Matija Pei}             (Matthias Peics)
Josip Horvatski         (Iosephus Horvatskï)

 

Glasali su i ~lanovi Magistrata:

Toma Rudi}            (Thomas Rudics)               Ivan Vojni}             (Ioannes Vojnics)

Mihajlo Ba~in          (MichaÍl Bacsin)               Grgo Kri`anovi}      (Gregorius Krisanovics)

Petar Muki}             (Petrus Mukics)                Josip Kopunovi}      (Iosephus Kopunovics)

Grgo Vidakovi}       (Gregorius Vidakovics)      Mihajlo Pr}i~          (  MichaÍl Prtyics)

Marko Skenderov    (Marcus Szkenderov)          Josip Jaramazov      (Iosephus Iaramazov)

 

Izabran je Nikola Guganovi} (Nicola Guganovics). Izabran je i gradski kapetan Luka Vojni} (Lucas Vojnics) kao i dva pravnika Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Ilija Poljakov (Elias Polyakov).

Izabrani su i ~lanovi komisije za reviziju gradske blagajne:

 

Jo`ef Vizi          (Iosephus Vizï) Ilija Poljakovi}      (Elias Polyakovics)
Ivan Budimli}     (Ioannes Budimlics) Ilija Crnkovi}        (Elias Crnkovics)
Fabijan Bai}       (Fabianus Baics) Luka Bai}             (Lucas Baics)
Bartul Rogi}       (Bartholomaeus Rogics) Martin Su~i}          (Martinus Szucsics)
\or|e Puzi}       (Georgius Pusics) Tadija Stanti}         (Thadaeus Sztantics)
\or|e Pei}         (Georgius Peics) Tadija Toki}          (Thadaeus Tokics)
Albert Stipi}       (Albertus Sztipics) Nikola Berni}        (Nicolaus Bernics)
Jo`ef Mamu`i}    (Iosephus Mamusics) Ivan Horvat           (Ioannes HorvÄth)
Franjo Bai}         (Franciscus Baics) \er| Hala~            (Georgius HalÄcs)
Ivan Franci{kov   (Ioannes Francseskov) Marijan Malagurski (Marianus Malogurszki)
Matija Pei}          (Matthias Peics)

 

 

F:261.1.pag.186. 9/1749.

 

 1. april 28.
 2. Predmeti: 1. Franjevcima u Segedinu (Szegedinum) dodeljuje se pomo} od 8 forinti; 2. odre|uje se plata ~lanovima gradske administracije, slu`benicima crkve i u~iteljici ;

 

1. sudija               150  forinti
2. senatori 30 forinti pojedina~no-ukupno               360  forinti
3.gradski kapetan Luka Vojni}(Lucas Vojnics)                 30  forinti
4.zakleti bele`nik Petar Josi} (Petrus Iêsics)               130  forinti
5. blagajnik Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics)               100 forinti
6. poreski blagajnik Jakov Vojni} (Iacobus Vojnics)                 30 forinti
7.komesar Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) 1 metri~ku centu mesa,                 30 forinti
8. poru~nik Martin Su~i} (Martinus Szucsics)                 50 forinti
9.Orgulja{ [ime Romi} (Simun Romics) 1/4 holbe `ita tj. zasipa~e i                 60 forinti
10.Sakristan Martin Misuri (Martinus Missuraï) `ita kao orgulja{ kao  i                 40 forinti
11.Inspektor na pijaci \or|e Lon~arski (Georgius Loncsarski)                 24 forinte
12.^uvar zatvora Stevan Kova~ (Stephanus KovÄcs) 100 libri mesa i 15 metreta `ita i                 46 forinti
13.Gradski ~uvar Ivan ^onki} (Ioannes Csonkics) 10 libri mesa i 1 par ~izama                 30 forinti
14.^uvari \or|e Milo{ev (Georgius Milloschev) i Ivan Peri{i} (Ioannes Perisics)               100 forinti
15.Mesar Franjo Heler (Franciscus Heller) 10 libri loja i                60 forinti
16.Mesar Andrija Vojvoda (Andreas Vojvoda) 10  libri loja i                50 forinti
17.Pastiri koji ~uvaju stoku za mesare tj. hajka~i Ivan Slaninkovi} (Ioannes Szlaninkovics) 10 metreta zobi,10 libri loja i                55 forinti
18.Pastir hajka~ Ivan Josovki} (Ioannes Iosovkics) 10 metreta zobi, 10 libri zobi i                55 forinti
19.Gradski ko~ija{ Ivan Tusti} (Ioannes Tustics) 1 metri~ku centu mesa , jedan par ~izama i                35 forinti
 20.U~iteljica Maria Ro`afa (Maria Rosaffa) 1 metri~ku centu mesa, 1/2 cente soli ,3 metra bra{na  i                20 forinti
                              ukupno:            1425 forinti

3.Osu|uju se Ga{par Gvozdenovi} (Gasparus Gvozdenovics) i Grgo ^elatovi}  (Gregorius Cselatovics) zbog kra|e `ita od Matije Vukovi}a (Matthias Vukovics),Marijana i Marka Garaca (Marianus i Marcus Garacz).

F:261.1.pag.195-198. 10/1749.

 

 1. maj 9.
 2. Na sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parcsics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovi}), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics) i Nikola Guganovi} (NIcolaus Guganovics).Razmatrala se tu`ba \or|a Suva~ije (Georgius Szuvacsics) protiv svoje pastoraka Pavla i Antonija Suva~i}a (Paulus i Antonius Szuvacsics) {to mu nije vratila zajam i protiv .

F:261.1.pag.198-199             . 11/1749.

 

 1. maj 12.
 2. Na sedici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parcsics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics)i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Raspravljalo se o tu`bi Stevana Tumbasovi}a (Stephanus Tumbaszevics) protiv vlastelinstva Kalo~ke nadbiskupije koja je zaplenila 9 volova povodom njegovog preseljenja iz ^avolja (Csavolino) u Sent Mariju (Szent Maria).

F:261.1.pag.199. 12/1749.

 

 1. maj 18.
 2. Predmeti: 1. Na~in razreza dr`avnog poreza u iznosu od 10.000 forinti; 2. da svaki gra|anin pla}a 20 forinti za pobolj{anje materijalnog stanja grada; 3. da se porez prima i u naturi prema prilo`enoj ceni stoke; 4. ovla{}uje se Martin Su~i} (Martinus Szucsics) da preuzima stoku na ime pla}anja poreza; 5. da se uplati 458 forinti i 1103 libra (1 libra =0,56 kg) mesa Jo`efu Viziju (Iosephus Vizï) na ime tro{kova putovanja i boravka u Be~u (Vienna) i Po`unu (Posonium) izme|u 1742-1749. godine

F:261.1.pag.199-201. 13/1749.

 

 1. maj 23.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grga Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics) i Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parcsics).Razmatrao se obra~un gradskog ekonoma, Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovics). Njegovi izve{taji se nalaze u fascikli pod slovom G, pod brojem 9. ; presuda o zahtevu pastira Matije Kova~a (Matthias Kovacs)da mu gazde isplate njegove pristojbe. Predmet se nalazi u fascikli pod slovom G, pod slovom 10.

F:261.1.pag.201-202. 14/1749.

 

 1. maj 29.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin ), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) , Petar Muki} (Petrus Mukics), Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parcsics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicola Guganovics). Razmatrali su se slede}i predmeti:: 1. Molba gr~kog trgovca Spandolija Manojlovi}a (Szpandolia Manoilovics) da mu Magistrat smanji iznos godi{nje takse. Predmet se nalazi u fascikli pod slovom G, i brojem 11.; 2. Re{enje Magistrata u vezi sa zahtevom Martina Raj~i}a (Martinus Raicsics) i Mihajla Duli}a (Milak Dulics) da im se nadoknadi {teta koja je vojska prouzrukovala na njihovim sala{ima.

F:261.1.pag.202-203. 15/1749.

 

 1. Sednici Magistrata prisustvovali su zamenik sudije Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Marko Skenderov (Marko Szkenderov) i Nikola Guganovi} (Nicolas Guganovics). Razmatrali su se slede}e predmete na sednici Magistrata: 1. Molba Ivana Klugovi}a (Ioannes Klugovics) da jedino on prodaje rakiju na godi{njim va{arima; 2. mesari Jaurinuma (GyÎr u Ma|arskoj) pla}aju 29 forinti takse za ispa{u stoke na pa{njacima Sent Marije (Szent Maria). Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) }e biti zadu`en za napla}ivanje ; 3. Jakov Vidakovi} (Iacobus Vidakovics) i Andrija Cvijanov (Andreas Cvijanov) preneli su blagoslov svetog oca Pape Benedikta XIV.Dokumenat se ~uva u gradskoj arhivi.

F:261.1.pag.203-204. 16/1749.

 

 1. jun 23.
 2. Predmeti: 1. Na~in pla}anja kontribucije (poreza) u naturi – stokom; 2. Stranci se ne mogu naseliti u grad na {tetu me{tana; 3. Stranci bez prethodne dozvole ne mogu koristiti gradske senokose; 4. Pro~itano je pismo grofa Grasalkovi}a (Grassalkovics) u kome se vidi da }e grad da daruje 5 zlatnika za obnovu zgrade Ugarske komore u Budimu.(Buda). Dokumenat se ~uva u fascikli pod slovom G , i brojem 12.

F:261.1.pag.204-205. 17/1749.

 

 1. jul 7.
 2. Predmeti: 1. Nare|enje predsednika Ugarske komore, grofa Grasalkovi}a (Grassalkovics Ä Gyarak) o komasaciji zemlji{ta senatora Luke Vojni}a (Lucas Vojnics) i Luke Bukvi}a (Lucas Bukvics). Komisija koja }e to izvr{iti bi}e u slede}em sastavu: senatora Ivana Vojni}a (Petrus Mukics), Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin) i Marka Skenderova (Marcus Szkenderov) kao i ~lanovi Zaklete op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Fabijan Bai} (Fabianus Baics), \or|e Pei} (Georgius Peics) i Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics)  ; 2. Bravar Jo`ef Lederer (Iosephus Lederer) predaje ra~une u vezi obavljenih radova; 3. Stolar Bla{ko Ti{le (Blasius Tisler) predaje ra~une u vezi sa obavljenim radovima.

F:261.1.pag.205-206. 18/1749.

 

 1. avgust 8.
 2. Ka`njava se Nikola Tuci} (Nicolaus Tuczics) koji radi za senatora Grge Kri`anovi}a (Gregorï Krisanovics) jer je silovao devojku kojom se ne mo`e o`eniti zbog vere. Devojka je radila kod \er|a Hala~a (Georgius HalÄcs) kao slu`avka. Nikola Tuci} je osu|en da isplati 52 forinte.

F:261.1.pag.206. 19/1749.

 

 1. avgust 15.
 2. Predmeti: 1. Ka`njavaju se ljudi koji su na njivi vr{ili tu|e `ito i odneli ga sa sobom. To su bili Petar Bartolovi} (Petrus Bartolovics), Matija Palotai (Mattias Palotaï) i Ivan Bajnoc (Ioannes Bajnocz).Po~inioci }e biti proterani iz grada do Svetog \or|a (S.Georgius). Dokumenat se ~uva u fascikli pod slovom G, pod brojem 13. ; 2. Ispla}uju se tro{kovi izgradnje {tale gradske ku}e kao i suma od 27 forinti Franji Pavolecu (Franciscus Pavolecz).

F:261.1.pag.206. 20/1749.

 

 1. avgust 22.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} i svi senatori . Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Obavlja se podela porodi~nog imanja izme|u Josipa ^ovi}a (Iosephus Csovics) i udovice njegovog brata Lovre ^ovi}a (Laurentï Csovics) kao i dece Katarine (Catharina), Marte (Martha), Barbare (Barbara) i sina udovice Mihajla (MichÍl). ; 2. Reguli{e se na~in prodaje kazana za pe~enje rakije – na osnovu molbe kazand`ije Georgija ^ondorca (Georgius Csondorcza) iz Baje (Baja).

F:261.1.pag.207-208. 21/1749.

 

 1. avgust 25.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parcsics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics).Razmatraju se slede}i predmeti: 1. Trgovcu Marku Stojkovi}u (Marcus Sztoikovics) dodeljuje se monopol prodaje kafe i kuvanog vina u gradu i na javnim va{arima; 2. odre|uje se plata od 10 forinti u~itelju Ivanu Kenderskom (Ioannes Kenderszki).

F:261.1.pag.208-209. 22/1749.

 

 1. septembar 1.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Ka`njava se Petar Bostand`ija (Petrus Bosztancsia) zbog kra|e 400 lubenica. Radio je za Marka Vlahovi}a (Marcus Vlaovics) i Juditu Bujdo{ki (Juditha Bujdoska). Osu|en je da nadoknadi {tetu i na 30 udaraca batinom.; 2. Na molbu italijanskih kalu|era svetog Ambrozija (S.Ambrosï) daruje se 4 zlatnika za popravak njihove crkve u Pja}enci (Piacenza).

F:261.1.pag.209. 23/1749.

 

 1. septembar 12.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i gradski blagajnik Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatraju se slede}i predmeti: 1. Obra~un gradskog ekonoma se nalazi u fascikli pod slovom G i brojem 13. Obra~un se odnosi na 1. izdatke  za popravke, tro{kove sme{taja kao i ra~une za Kalo~ku `upaniju i velikog `upana ^akija (Csakï); 2. Tro{kovi `upana Antonija Grasalkovi}a (Antonius Grassalkovics); 3. Obra~un desetka koji je ubran; 4. Ra~uni za kamenu so; 5. ra~uni vezani za izgradnju {tale; 6. plata franjeva~kog profesora i 7. ra~uni za kova~a.

F:261.1.pag.210. 24/1749.

 

 1. septembar 19.
 2. Sednici Magistrata je prisustvovao zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukics), i senatori Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parcsics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics).Razmatralo se potra`ivanje duga Marka Sarva{a (Marcus Szarvas) u vezi kupovine vina od Grnic Ba{anina (Grnicz Bassanin) iz Sombora (Zomboriensis). Kupovina se vr{ila sa teritorije Bajmoka (Bajmak).Po{to pisanih dokumenata o potra`ivanju nema , kao ni svedoka, slu~aj je zaklju~en.

F:261.1.pag.210-211. 25/1749.

 

 1. septembar 22.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Mihajlo Ba~in (MichaÍl Bacsin), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Doneta je presuda u vezi tu~njave Luke Bai} (Lucas Baics) i \or|a Milo{eva (Georgius Milossev). Po{to je tu~u zapo~eo Luka Bai} du`an je isplatiti kaznu. za pretrpljen bol. ; 2. Isplata ra~una kupljene robe iz du}ana na ime Matije Budim~eva (Matthias Budimcsev); 3. Priznanica o prodaji sena koje je isplatio Ivan Nemet (Ioannes Nemeth); 4. Obra~un upla}enog poreza (kontribucije) koji je napravio Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics); 5. Neki [afran (Saffran) zvani Akasto (Akaszto) se zahvaljuje Magistratu za milosr|e i `ito koje mu je isporu~io Petar Rac (Petrus Racz).

F:261.1.pag.211-213. 26/1749.

 

 1. oktobar 6.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), i ~lanovi Zaklete op{tine Jo`ef Vizi (Iosepus Vizï), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Nikola Barni} (Nicolaus Barnics), Matija Pei} (Matthias Peics), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamusics),Tadija Toki} (Thadeus Tokics),Albert Stipi} (Albertus Sztipics), Ilija Poljakov (Elias Polyakov), Luka Bai} (Lucas Baics), \or|e Puzi} (Georgius Pusics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Ivan Horvat (Ioannes HÆrvÄth) i Andra{ Balog (Andreas Balogh) i ekonom Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Dvogodi{nji obra~un gradskog ekonoma Jeronima Vukovi}a nalazi se u fascikli pod slovom G. i pod brojem 14.; 2. Obra~un prihoda od gradske mesare koji su sa~inili Ilija Poljakov (Elias Polyakov) i Nikola Berni} (Nicolaus Bernics) nalazi se u fascikli pod slovom F. i pod brojem 15.; 3.Obra~un prihoda od gradskih kr~mi koji je sa~inio Albert Stipi} (Albertus Sztipics); 4. Godi{nji porez turskog podanika \or|a Stankovi}a (Gyorgya Sztankovics) iznosi 30 forinti; 5. Plemi} Luka Bukvi} (Lucas Bukvics) privremeno se osloba|a od davanja vojsci.

F:261.1.pag.213-214. 27/1749.

 

 1. oktobar 13.
 2. Spisi revizionog suda za delinkvenciju nalaze se u fascikli pod slovom F, i pod brojem 16.

F:261.1.pag.214. 28/1749.

 

 1. decembar 12.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunov , Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Petar Gori~ki (Petrus Goricski) katoli~ki kroja~ koji `ivi me|u {imaticima u Potiskom utvr|enju Be~eja (Fossato Tïbiscano Becsei) prima se u red gra|ana Sent Marije (Szent Maria); 2. Uredba `upana Antonija Grasalkovi}a (Antonï Grassalkovics) o na~inu vr{enja desetine od `ita nalazi se u fascikli pod slovom  G, i pod brojem 17.; 3. Presuda u vezi sa tu~njavom izme|u Mihalja Antala{a MihÄly Antalas), Jano{a Molnara (Ioannes Molnar) i Marka Krnajskoga (Marcus Krnaiszki i Karnaiszki). Potukli su se u pustari @ednik (Nagy FÅny). Marko Krnajski je osu|en da plati tro{kove le~enja , kao i na 30 udaraca batinom.

F:261.1.pag.215-216. 29/1749.

 

*

*     *

 1. januar 16.
 2. Sednici Magistrata prisustvovali su sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics), kao i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) , Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parcsics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1.Osu|uju se govedari Andra{ Balog (Andreas Balogh), Jano{ Sele (Ianos Szelle), I{tvan Pete (Istvan PetÎ), \er| Horvat (GyÎrgy HorvÄth) i Ola Mi{ka (Ola Miska) zbog kra|e i klanja jednog vola senatora Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics) ; 2. Zabranjuje se lopovu Mateju Sabo-u (MattÉ SzabÆ) iz Hala{a (Halass).

 

F.261.1.pag.220.21/1750.

 

 1. januar 29.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parcsics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Doneta je odluka da se Franjeva~kom profesoru Tomi (Thomas) isplati 40 forinti na ime trogodi{njeg rada sa u~enicima.

F:261.1.pag.220-221 2/1750.

 

 1. februar 13.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parscics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Doneta je odluka da se kazne Ivan Rudi} (Ioannes Rudics) i Ilija Sintarin (Elias Sintarin) zbog toga {to su pretukli Ivana Glogovca (Ioannes Glogovacz).Ka`njen je nov~ano i 50 udaraca batinom. Predmet se ~uva u fascikli pod slovom H, i brojem 1.

F:261.1.pag.221. 3/1750.

 

 1. februar 27.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) ,Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parcsics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics). Ka`njavaju se Suzana Backalov (Susanna Baczkalov) `ena Nikole Backalov (Nicolaus Baczkalov i njena }erka Katarina (Catharina) `ena lutalice Ivana Plev~ika (Ioannes Plevcsik) zbog bludi sa Ivanom Makaijem (Ioannes Makaï) i Grkom trgovcem Lotom (Lyota) zvanim Par~i} (Parcsics).Po{to su okrivljene sve priznale  majka Suzana je osu|ena na 50 udaraca batinom a }erka na 20 , kao i na nov~anu kaznu  i na proterivanje iz grada.

F:261.1.pag.221-222. 4/1750.

 

 1. mart. 16.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Imenuju se nadzornici mesara tj. szÅk-birÊ : Martin Su~i} (Martinus Sucsics) i Bonaventura Cvijanov (Bonaventura Cvianov) sa godi{njom platom od 22 forinte; 2. odre|uju se na~in raspodele loja zaklane marve izme|u grada i vlasnika; 3. Imenuje se komisija za reviziju ra~una nadzornika mesara Jakova Su~i}a(Iacobus Szucsics) i \or|e \ur|evi} (Georgius Gyurgyevics). Komisiju su ~inili senatori:\or|e Kri`anovi} (Georgius Krisanovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Marko Skenderov(Marcus Szkenderov) kao i ~lanovi Zaklete op{tine Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Ilija Poljakov (Elias Polyakov), Ilija Crnkov (Elias Crnkov), Martin Su~i} (Martinus Szucsics) i Bonaventura Cvijanov (Bonaventura Cvianov).

F:261.1.pag.222-223.5/1750.

 

 1. mart 21.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics), i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Marko Skenderov (Marco Szkenderov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics); kai i ~lanovi Zaklete op{tine Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics), Tadija Stanti} (Thadeaues Sztantics), \or|e Puzi} Georgius Puzics), Nikola Barni} (Nicolaus Barnics), Albert Stipi} (Albertus Sztipics), Franjo Bai} (Franciscus Baics), Luka Bai} (Lucas Baics), Ivan Franci{kov (Ioannes Franceskov), \or|e Hala~ (Georgius Halacs) i \or|e Pei} (Georgius Peics). Na sednici je doneta odluka o razre{enju nadzornika mesara Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics) i \or|e \ur|evi} (Georgius Gyurgyevics)

F:261.1.pag.223. 6/1750.

 

 1. april 3.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics). Doneta je presuda u vezi sa potra`ivanjem Ilije i Josipa Mamu`i}a (Elias i Iosephus Mamusics) od budimskih gra|ana Nikole i Petra Davidovi}a (Nicolaus i Petrus Davidovics) kao i Ivan Tomaer (Ioannes Tomaer) koji nisu isplatili cenu goveda kupljenog ili kupljenih na va{aru na dan svetog Medarda (S.Medardi).

F:261.1.pag.224-225. 7/1750.

 

 1. april 10.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su se slede}i predmeti :1. Presuda u sporu Ignacija Vukovi}a (Ignatius Vukovics) i \er|a Tota (Georgius Totth) o pitanju vlasni{tva za dve krave; 2. Ka`njava se Kata  `ena \er|a Baloga (Kata ) (Georgius Balogh) zbog kra|e drva i trske.

F:261.1.pag.225. 8/1750.

 

 1. april 13.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics), i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parcsics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Obave{tenjae kapetana Lazara Vuji}a (Lazarius Vuics) iz Martono{a (Martonos) u vezi sa grani~nim me|ama izme|u pustara Luda{ (Ludas) i Martono{ (Martonos). Odre|eni su slede}i senatori da izvr{e reviziju pustara: Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) i Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov).; 2. Tu`ba plemi}a Petra Vujavi}a (Petrus Vujavics) protiv Luke Vojni}a (Lucas Vojnics) koji mu nije isplatio cenu za 7 urni vina.

F:261.1.pag.226. 9/1750.

 

 1. april 17.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics), i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parcsics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Pro~itano je obave{tenje \er|a Hala~a (Georgius HalÄcs) da je u Budimu ( Buda) platio ovogodi{nji porez (kontribuciju) i blagajnik Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) je to primio k znanju.

F:261.1.pag.226-227.10/1750.                .

 

 1. april 20.
 2. Sedmoci Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) , Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Mihajlo Par~i} (MichaÍl Parcsics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. specifikacija osnovice za porez (kontribucije); 2. osnovica za razrez vlastelinskih davanja.

F:261.1.pag.227. 11/1750.

 

 1. maj 3.
 2. Zapisnik o godi{njoj restauraciji Magistrata: obavlja se izbor sudije i jednog senatora.
 3. Prvo je Toma Rudi} (Thomas Rudics) sudija dao ostavku na svoj polo`aj.
 4. Na mesto preminulog senatora Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin), su predlo`enena tri kandidata: Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Ilija \or|e Puzi} (Elias Georgius Puzics) i Andra{ Balog  (Andreas Balogh)
 5. Kandidati za mesto sudije su :Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) i Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics).

Glasanju su pristupili ~lanovi Zaklete op{tine:

 

Ilija Poljakovi}       (Elias Polyakovics) Josip Ba~in      (Iosephus Bacsin)
Jo`ef Vizi              (Iosephus Vizï) Matija Pei}       (Matthaeus Peics)
Tadija Stanti}         (Thadaeus Sztantics) Ivan Horvat      (Ioannes HorvÄth)
\or|e Pei}             (Georgius Peics) Ivan Cvijanov    (Ioannes Cviajanov)
Stevan Tumbasov    (Stephanus Tumbaszov) Franjo Bai}       (Franciscus Baics)
Nikola Berni}         (Nicolaus Bernics) \or|e Bibin      (Georgius Bibin)
Martin Raj~i}          (Martinus Raicsics) Grgo Aracki      (Georgius Araczki)
Ivan Vukov             (Ioannes Vukov) Lovro Pei}        (Laurentius Peics)
Toma Vojni}           (Thomas Vojnics) Jakov Kopunov  (Iacobus Kopunov)
Bartul Rogi}            (Bartholomaeus Rogics) Josip Vukmanovi} (Iosephus Vukmanovics)
Bonaventura Vojni}  (Bonaventura Vojnics)  

 

Glasanju su pristupili i ~lanovi Senata:

 

Toma Rudi}           (Thomas Rudics) Grgo Vidakovi}     (Gregorius Vidakovics)
Ivan Vojni}            (Ioannes Vojnics) Ivan Ma~kovi}       (Ioannes Macskovics)
Grgo Kri`anovi}     (Gregorius Krisanovics) Nikola Guganovi}  (Nicolaus Guganovics)
Josip Kopunovi}    (Iosephus Kopunovics) Josip Jaramazov     (Iosephus Iaramazov)
Mihajlo Par~i}        (MichaÍl Parcsics) Marko Skenderov   ( Marcus Szkenderov)

 

Nakon glasanja umesto preminulog senatora je izabran Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics).

Zatim se pristupilo glasanju ~lanova Zaklete op{tine za izbor novog sudije:

 

Jo`ef Vizi          (Iosephus Vizï) Stevan Tumbasov     (Stephanus Tumbaszov)
Ilija Poljakovi}   (Elias Polyakovics) Ivan Horvat             (Ioannes HorvÄth)
Nikola Berni}     (Nicolaus Bernics) Grgo Aracki            (Gregorius Araczki)
Bartul Rogi}      (Bartholomaeus Rogics) Martin Raj~i}           (Martinus Raicsics)
Tadija Stanti}     (Thadesus Sztantics) Jakov Su~i}              (Iacobus Szucsics)
\or|e Pei}         (Georgius Peics) Josip Ba~in              (Iosephus Bacsin)
Toma Vojni}      (Thomas Vojnics) Lovro Pei}                (Laurentius Baics)
Franjo Bai}         (Franciscus Baics) \or|e Pei}               (Georgius Peics)
Ivan Vukov        (Ioannes Vukov) Matija Pei}               (Matthias Peics)
Anra{ Balog       (Andreas Balogh) Josip Vukmanovi} (Iosephus Vukmanovics)
Bonaventura Gabri} (Bonaventura Gabrics) Jakov Kopunovi}   (Iacobus Kopunovics)
\or|e Puzi}       (Georgius Puzics) Josip Temunov      (Iosephus Temunov)
Ivan Cvijanov      (Ioannes Cvianov)

 

Glasanju je pristupio i Magistrat :

 

 

 

 

Grgo Vidakovi}  (Gregorius Vidakovics) Nikola Guganovi}    (Nicolaus Guganovics)
Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) Josip Jaramazov       (Iosephus Iaramazov)
Petar Muki}        (Petrus Mukics) Marko Skenderov     (Marcus Szkenderov)
Mihajlo Par~i}     (MichaÍl Parcsics) Jeronim Vukovi}     (Hieronïmus Vukovics)
Ivan Ma~kovi}     (Ioannes Macskovics)
Za sudiju je izabran        Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics).

 

 1. maj 8.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Sednici prisustvuju i ~lanovi Zaklete op{tine . Razmatrali su se slede}i predmeti: 1.Popis sto~nog fonda neka se obavlja po diktranju pastira ili govedara ; 2. Visina kazne za utaju broja stoke (denegata) je 25 forinti po komadu; 3. Spisak plata i primanja u naturi gradskih slu`benika i slugu.

 

1. Petar Josi} (Petrus Iosics), zakleti bele`nik (notarï)  150 forinti
2. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) blagajnik (camerarï)    80 forinti
3. Josip Mamu`i} (Iosephus Mamusics) (perceptor)    50 forinti
4. Jo`ef Vizi  (Iosephus Vizï) gradski komesar (oppidani comisarï) 1 metri~ku centu mesa   i    50 forinti
5. Tadija Toki} (Thadeus Tokics) vinski sudija (iudicis vini)    12 forinti
6. [imon Romi} (Simonis Romics) orgulja{ (organista) 2 metri~ke cente mesa  i    65 forinti
7. Martin Mi{urai (Martinus Missuraï) sakristan (sachristanus) i zvonar (campanator) 1/4 holbe `ita i    40 forinti
8. \or|e Lon~arski (Georgï Loncsarszki) inspektor na pijaci (agoronomus)    24 forinte
9. Mihajlo Dio{i (MichaÍl Diossï) u~itelj (ludi magistri)    20 forinti
10. Marija Ro`afa (Maria Rosafa) u~iteljica 1/2 metru~ke cente soli, 3 metreta bra{na , a za praznike po 5 forinti po u~enici i    20 forinti
11.I{tvan Kova~ ( Stephanus KovÈcs) ~uvar zatvora (carcerum custodi) 100 libri mesa i 15 metreta `ita i    46 forinti
12. \or|e Milo{ev (Georgï Milossev) i Ivan Pen~i} (Ioannes Pencsics) ~uvari soli (obequitator)  100 forinti
12. Ivan ^onki} (Ioannes Csonkits) gradski ~uvar (hajdones) 1 duga~ak gunj, 1 par ~izama , ukupno    60 forinti
13. Stevan Vida (Stephanus Vida) gradski ko~ija{ (auriga) 12 metreta `ita, 5 ko`uha, 1 metri~ku centu mesa, 1 par `izama, 30 libri slanine, 50 libri soli i    28 forinti
14. Ivan Tusti} (Ioannes Tustics) drugi gradski ko~ija{ 10 oka slanine, 1 metri~ku centu mesa i par ~izama i    35 forinti

Godi{nja plata Magistrata:

Sudije  (iudex)                                                                                               150 forinti

Senatori (senatores)                                       pojedina~no 30 forinti tj.ukupno    360 forinti                                                                                                                                                                                                                                                                    ————————

1290 forinti

 

F:261.1.pag.231-233. 13/1750.

 

 1. maj 14.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) kao i ~lanovi Zaklete op{tine. Razmatrali su slede}e predmete : 1. Informacija o otplati godi{njeg poreza Sent Marije (Szent Maria) su podneli Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics)senator i Petar Josi} (Petrus Jêsics) bele`nik. Izve{taj se nalazi u fascikli pod slovom H i brojem 4.; 2. Imenuju se Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) i Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) senatori, za nadzornike mesara; i 3.Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) gradski kamerar imenuje se za inspektora kr~mi.

F:261.1.pag.233. 14/1750.

 

 1. maj 20.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Luka Vojni} (Lucas Vojnics)i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su slede}e predmete:1. Isplata ra~una Pavla Ivanovi}a (Paulus Ivanovics) du}and`ije senatora Luke Vojni}a (Lucas Vojnics); 2. Ka`njava se I{tvan [ere{ (Stephanus SÎrÎs) i njegova `ena Judita Kereke{ (Judith Kerekes)zbog ilegalnog to~enja vina.

F:261.1.pag.234. 15/1750.

 

 1. maj 25.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) sudija i senatori: Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudi}), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics).Razmatrali su slede}e predmete: 1. Tu`ba \or|a Mar~eti}a (Georgius Marcsetics) protiv vi{e stanovnika Sent Marije(Szent Maria) koji su ga u kr~mi istukli. To su bili \or|e Juri} (Georgius Jurics), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics) i \or|e Pei} (Georgius Peics). Vinovnici tu~e su osu|eni na 35 udaraca batinom ({ibanje) tro{kove le~enja kao i za pretrpljeni bol; 2. Tu`ba Marka Gali}a (Marcus Galics) i \er|a Buka{a (Georgius BuzÈs) protiv pastor Miklo{a (Miklos) i Mihajla Petrika (MichaÍl Petrik) zbog kra|e duvana na pustari Luda{ (Ludas).Osu|eni su na 20 udaraca batinom i nov~anu kaznu.

F:261.1.pag.234-235. 16/1750.

 

 1. maj 29.
 2. Na sednici Magistrata kojoj su prisustvovali zamenik sudije Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) i senatori Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) doneta je odluka zajedno sa gradskim kamerarom Ilijom Poljakovim (Elias Polyakov) o isplati vi{e ra~una u iznosu od 16 forinti.

F:261.1.pag.235-236. 17/1750.

 

 1. jun 1.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Muki} ), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti:1. Obligacija \or|a Arackog (Georgï Araczki) u korist njegove `ene Stoje Jako~eve (Stoja Iakocsev); 2. Isplata cene radova na pokrivanju krovova {kola sa trskom Mi{ku Men|inu (Misko Mengyin) i Juri{i Persi} (Per{i} ?) (Iurissa Persics); 3. Spisi o podeli imovine izme|u Jovana (Iovan), Zarija (Zaria), Mihajla (Miailo) i Jevrema Zveki}a (Ievrem Zvekics). Spisi o podeli imovine nalaze se u fascikli pod slovom H i brojem 5.

F:261.1.pag.236-237. 18/1750.

 

 1. jun 5.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Toma Rudi} (Thomas Rudics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics).Razmatrali su slede}e predmete: 1. Ka`njava se Bari{a Dubi~anac (Barissa Dubicsanacz) {to je na godi{njem va{aru ilegalno to~io vino i rakiju; 2. Ka`njava se Josip Sapun~i} (Iosephus Szapuncsics) {to je ilegalno rasprodao tri bureta rakije. Svedoci su bili gradski kamerar Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) i sudija za vino Tadija Toko} (Thadaeus Tokics); 3 Tu`ba plemi}a Jakova Su~i}a (Iacobus Szucsics) i jo{ nekoliko plemi}a na senatore Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov), Mihajla Tikvickog (MichaÍl Tikviczki), \or|a Tatapalkova (Georgius Tatapalkov), Ivana Jaramazovi}a (Ioannes Iaramazovics) i Ilije Mamu`i}a (Elias Mamusics)  {to su uni{tili njihove bunare na pa{njacima. Predmet se nalazi u fascikli pod slovom H i brojem 6.; 4. Pro~itano je pismo predsednika Antonija Grasalkovi}a (Antonï Krassalkovics) u vezi potrage za zalutalim konjem jednog stanovnika iz ^iktar~e (Csik-tarcsa, Ma|arska). Pismo je odlo`eno u fasciklu pod slovom H i brojem 7.; 5.Molba Sare Segedinke (Sara Szegedinka) upu}ena administratoru de Redlu (de Redl) u vezi imovine  se nalazi u fascikli  pod slovom H i brojem 8.

F:261.1.pag.237-238. 19/1750.

 

 1. jun 8.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), kao i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) , kao i ~lanovi Zaklete op{tine.Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Obavezuju se ~uvari stoke da  vlastima priznaju realni broj stoke u svojim stadima; 2. Odre|uju se ~lanovi komisija za popis sto~nog fonda. ^lanovi komisije su : Luka Bai} (Lucas Baics), Andra{ Balog (Andreas Balogh), Martin Raj~i} (Martinus Raicsics), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï) i \or|e \or|evi} (Georgius Gyorgyevics) ~lanovi Zaklete op{tine; 3. Odre|uju se ~lanovi komisija za razrez poreza. To su senatori : Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius krisanovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i ~lanovi Zaklete op{tine: Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) Josip Mamu`i} (Iosephus Mamusics), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Andra{ Balog (Andreas Balogh) i \or|e \ur|evi} (Georgius Gyurgyevics); 4. Obavezno se popisuje i stoka u vlasni{tvu pastira.

F:261.1.pag.238-239. 20/1750.

 

 1. jun 9.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), kao i senatori Grgo Kri`anovi} (Georgius Krisanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Muki} (Iosephus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Ka`njava se Ana Carevi} (Anna Czarevics)koja je oklevetala `enu \or|a Puzi}a (Georgius Puzics) tj. Anu Petra Jako~evi}a (Anna Petri Iakocsevics).

F:261.1.pag.239-240. 21/1750.

 

 1. jun 12.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) , Petar Muki} (Petrus Mukics) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics). Ka`njava se Mihalj Bor{odi (MichaÍl Borsodï) zbog nedozvoljene prodaje rakije.

F:261.1.pag.240. 22/1750.

 

 1. jun 15.

 

 1. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori: Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Odre|uje se plata kantora [ime Romi}a (Simonis Romics)kod sahrane dece; 2. Dozvoljava se isplata cene 4700 sve}a za potrebe grada.

F:261.1.pag.240. 23/1750.

 

 1. jun 19.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Magistrat predla`e da se termin spora plemi}a Jakova i Martina Su~i}a (Iacobus et Martinus Szucsics)  odlo`i.

F:261.1.pag.241. 24/1750.

 

 1. jun 22.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori: Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics).Predmeti: 1. Ka`njava se Josip Jaramazov (Iosephus Iarramazov) jer je uni{tio bunar na pa{njaku plemi}a Jakova i Martina Su{i}a (Iacobus et Martinus Szucsics). Zbog uni{tenja bunara uginulo im je 18 ovaca.; 2. Odla`e se termin drugog spora izme|u bra}e plemi}a Su~i} (Szucsics) i senatora Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov).

F:261.1.pag.241-242. 25/1750.

 

 1. jul 12.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori , Grgo Kri`anovi}, Toma Rudi} (Thomas Rudics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov). Razmatrali su se slede}i predmeti:1.Klju~ za razrez poreza (contributio); klju~ za razrez vlastelinskog poreza (census dominalis); 3. Iliji Poljakovi}u (Elias Polyakovics)kameraru dozvoljava se isplata ra~una za bravarske radove.

F:261.1.pag.242-243. 26/1750.

 

 1. avgust. 21.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija (Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori: Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Zahteva se od gradskog ekonoma Jeronima Vukovi}a da preda ra~une; 2. Na molbu Marka Skenderova senatora (Marcus Szkenderov) vra}aju se pogre{no kri`ene uplate u gradsku blagajnu; 3. Kupuju se kola sa dva to~ka za potrebe prosjaka Vite (Vitus).

F:261.1.pag.243. 27/1750.

 

 1. avgust 27.
 2. Sednici Magistrata prisustvovali su: Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Obave{tenje Sombora (Zombor) da }e se njihovi godi{nji va{ari odr`ati ne po datumima gregorijanskog, nego po datumima julijanskog kalendara. Predmet se ~uva u fascikli pod slovom H i brojem 9.; 2. Prihodi od vr{enja na gradskoj gumni pripadaju gradu. Desetak obavezno pripada gradu.

F:261.1.pag.243-244. 28/1750.

 

 1. septembar 4.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics),Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Po isteku kazne osloba|a se lopov konja Toma{ Odva{ (Thomas Odvas) iz Segedina (Szegedinum). Predmet se ~uva u fascikli pod slovom H i brojem 10.; 2. Ugovor sa Jo`efom Bala`om (Iosephus Balas) iz Pata~a (Patacs) i Benedikta Vere{a (Benedictus Vôrôs) o proizvodnji kre~a za potrebe grada; 3. U nedostatku dokaza osloba|a se jedan pastir iz zatvora koga je optu`io Slavko? Blagojev (Szlavï Blagojev).

F:261.1.pag.244-245. 29/1750.

 

 1. septembar 15.

321       Sednici Magistrata prisustvuje sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics),Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i ~lanovi Zaklete op{tine . Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Godi{nji porez za jedog vola  je 10 dinara; 2. Dodeljuje se pa{njak senatoru Luki Vojni}u (Lucas Vojnics) na Savin Gatu (Szavin-GÈtt). 3. Daje se Franjevcima 10 forinti za proslavu svetog Mihajla  (S.MichaÍlis Arh.Angeli).

F:261.1.pag.245. 30/1750.

 

1750.oktobar 30.

 1. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) , Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics).Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Poziva se Marko Vukovi} (Marcus Vukovics) u Novi Sad (Neo-Plantensium) kao svedok u jednoj parnici. Predmet se ~uva u fascikli pod slovom H i brojem 11. 2. Dopis Kalo~ke nadbiskupije u vezi sa porezom orgulja{a [ime Romi}a (Simonis Romics) nalazi se u fascikli pod brojem  H. i brojem 12.; 3. Ka`njava se I{tvan [ere{ (IstvÄn Sôrôs) zbog kra|e ovaca. Prognan je iz grada. Dokument se nalazi u fascikli pod slovom H i brojem 13. ; 4. Deputati Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics) zahtevaju od Srba koji su emigrirali u Be~ej (Becsej)da isplate svoj poreski dug. Dokumenat se ~uva u fascikli pod slovom H i brojem 14.

F:261.1.pag.245-246. 31/1750.

 

 1. novembar 6.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Marco Skenderovi} (Marcus Szkenderovics) , Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatraju se slede}i predmeti: 1. Ka`njava se nov~ano Stipan Tumbasov (Stipan Tumbaszov) zbog nedozvoljene se~e trske u jezeru Kelebija (Kelebia) 2. Prima se vino i rakija na ime otplate poreza.

F:261.1.pag.246-247. 32/1750.

 

 1. novembar 9.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori: Toma Rudi} (Thomas Rudics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics).Razmatraju se slede}i predmeti: 1. mogu}nosti prevoza desetine od vina; 2. Re{enje ostavinskog spora izme|u Tome ^ovi}a (Thomas Csovics) i njegove ma}ehe Marije \or|a Pei} (Maria Georgio Peics). Dokumenat je u fascikli pod slovom H i brojem 15.

F:261.1.pag.247-248. 33/1750.

 

 1. novembar 20.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics),i senatori: Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov) i Petar Muki} (Petrus Mukics) predmeti: 1. Sudija Bonaventura Cvijanov (Bonaventura Cvianov) dodeljuje loj Ferko ^izmatiju (Ferko Csizmetsia) kao socijalnu pomo} za odgoj siro~adi. Mesari su bili zadu`eni da daju odre|enu koli~inu mesa u te svrhe.; 2. Izve{taj deputata grada Petra Josi}a (Petrus Josics ) bele`nik i Ilija Poljakovi} (Ilija Polyakovics) o rezultatu obra~una poreza (kontribucije) na dr`avnom zasedanju u Feldvaru (Feôldvarium).

F:261.1.pag.248. 34/1750.

 

 1. decembar 1.
 2. Sednici prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov)i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Tu`ba mesara Sebastiana Panera (Sebastianus Paner) i Ferdinanda ^adera (Ferdinandus Csader) protiv \er|a Hala~a (Georgius Halacs) i Pavla Habermar (Paulus Habermar) 16. oktobra na Sv.Galis (San Galis) , jer im nisu isplatili kupljenu marvu na va{aru u Vacu (Vac). U tekstu se spominje pe{tanski most; 2. Ostavinski spor izme|u udovice Rokse \or|a Stoj{ina (Roksa Georgï Sztoissin) i svekrve Nede (Neda); 3. Pastir senatora Marka Skenderova (Marcus Szkenderov) Josip Kencel (Iosephus  Kenczel) je otpu{ten po{to je prona|ena kod njega stoka njegovog brata Ferenca  Kencela (Franciscus Kenczel)

.

F:261.1.pag.249-250. 35/1750.

 

 1. decembar 1.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori: Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics),Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics). Razmatrani su slede}i predmeti; 1. A. Grasalkovi} (A. Grassalkovics) je dodelio Mihajlu Banova~kom (MichaÍl Banovacskï) i njegovom bratu Mihajlu Te{i}u (MichaÍl Tesity) da su primljeni u red gra|ana. Dokument se ~uva pod slovom H i brojem 16.; 2. Spisi o saslu{anju govedara Jakova Ga{para( Iacobus Gaspar) nalaze se u fascikli pod slovom H i brojem 17.; 3. – 4. nisu uvedeni; 5. Grad daruje vladaru protivvrednost jedne krave sa teletom. Odluku o tome su doneli senatori Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i ~lan Zaklete op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics) ; 6. Izvr{en je razrez poreza na trgovce. Odre|eno je da pla}aju po 3 forinte na vrednost robe od 100 forinti, a trgovac Spandolia Manojlovi} (Szpandolia Manoilovics) }e  pla}ati 50 forinti godi{nje a Kalnjani Manojlovi} (Kalnjai Manoilovics) 30 forinti; 7. Ivan Kalo (Ioannes KallÊ) istera}e se iz grada na dan Sv .\or|a (S. Georgï) zbog u~estalih kra|a svoje `ene; 8. Ra~un jednog bravara u iznosu od 15 forinti.

F:261.1.pag.250-251. 36/1750.

 

 1. januar 1.
 2. Sednici Magistrata prisustvuje Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Iosip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Zahtev udovice Stevana Rudi}a (Stephanus Rudics) Lucija Vidakovi} (Lucia Vidakovics) da se odvoji od sina Antonija Rudi}a (Antonius Rudics); 2. Presuda u vezi sa me|usobnim obra~unom Jovana Vitanova (Iovan Vitanov) i Vase Novakovi}a (Vaszo Novakovics). Vaso Novakovi} je osu|en na batinanje kao i da isplati tro{kove le~enja. Predmet se ~uva u fascikli pod slovom I i pod brojem 1.

F:261.1.pag.254. 1/1751.

 

 1. januar 15.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Razvrgnu}e zajedni~kog doma}instva Matije Vukovi}a (Mattheus Vukovics) i njegovog brata Marko Govenji (Marcus Govenyi) ;2. Isplata ra~una stolara Bla{ko Lampel (Blasius Lampel) Isplatu treba da izvr{i Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics).

F:261.1.pag.254-255. 2/1751.

 

 1. februar 5.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Maksima Biki}evi}a (Maxim Bikityevics) na Todora Kragujevi}a (Todor Kragujevics) jer ga je te{ko ranio u glavu. Todor je du`an isplatiti tro{kove le~enja.; 2. Sudsko poravnanje izme|u Antonija Mami~a (Antonius Mamics) iz Sombora (Zombor) i Petra Bai}a (Petrus Baics)zbog nov~anih potra`ivanja; 3. Kopija dopisa Ugarske komore nalazi se u fascikli pod slovom I i brojem 2; 4. Nov~ano potra`ivanje Antonija Mami~a (Antonius Mamics) iz Sombora (Zombor) od \ure Kopilovi}a (Georgius Kopilovics); 5. Cena libre ribe iz gradskih jezera ko{ta 2 denara.

F:261.1.pag.255-256. 3/1751.

 

 1. februar 8.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovi}), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics).Razmatrali

su slede}e predmete: 1. Tu`ba Ivana Sara~a (Ioannes SzarÈcs) protiv Ivana Budimli}a (Ioannes Budimlics) koji ga je te{ko maltretirao; 2. Razgranu}e doma}instva izme|u Marjana Vojni}a (Marjanus Vojnics) i Matije Malagurskog (Matthias Malogurski -Mallogurski) Ivanovog sina (Ioannes) ; 3. Grad je du`an platiti 500 forinti za tro{kove Ugarskog sabora . Dokumenat se ~uva u fascikli pod slovom I i brojem 3.

F:261.1.pag.256-257. 4/1751.

 

 1. mart 8.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov(Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics). Razmatrali su slede}e predmete : 1. Zakleta op{tina je jednoglasno donela odluku da se zemlji{te ju`no od Pali}a (Palics) izme|u pustare Luda{a (Ludas) i Veru{i}a (Verusics) sve do Sen}anskog puta koristiti kao pa{njak; 2. (presko~ena je !); 3. Obavezuje se \or|e Reljakov (Georgius Relyakov) da se brine o svojoj ma}ehi . Predmet u fascikli pod slovom I i brojem 4. ; 4. Razvrgnu}e imovinske zajednice izme|u Mihajla Tesi}a (MichaÍl Tessics) i njegovih sestara . Dokumenat se nalazi u fascikli pod slovom I i brojem 5.; 5.Pisma administratora Redla (de Redl) u vezi sa slu~ajem kaplara Pulaji (Pulay) i Tome ^isi} (Thomas Csisily) nalazi se u fascikli pod slovom  I i brojem 6; Obavezuje se Ivan Budimli} (Ioannes Budimlics) da pla}a od{tetu Ivan Kelemenu (Ioannes Kelemen); 7. Razvrgnu}e imovinske zajednice izme|u 5 ~lanova porodice  plemi}a \or|a Vidakovi}a (Georgius Vidakovics) tj. njegovih sinova i njega kao i udovice Marte (Martha) sa sinom Karlom  ?(Karolo).

F:261.1.pag.258-259. 5/1751.

 

 1. mart 15.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics) , Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Petar Mukics(Petrus Mukics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Obavlja se obra~un prihoda i rashoda gradskih mesara. Za to su zadu`eni senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), i ~lanovi Zaklete op{tine Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) i Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics).; 2. Razvrgnu}e imovinske zajednice  dva brata Grge Tumbasevi}a (Gregorius et Ioannes Tumbaszovics); 3 i 4 ta~ka nije bele`ena; 5. Zabranjuje se turskim trgovcima trgovanje be~kom robom.

F:261.1.pag.259-260. 6/1751.

 

 1. mart 22.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics),i senatora Tome Rudi}a (Thomas Rudics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrani su slede}i predmeti: Pismo grofa Antonija Grasalkovi}a (Antonï Grassalkovics), upu}eno plemi}ima Sent Marije (Szent Maria), nalazi se u fascikli pod slovom I i broje 7.; 2. Spisi parnice Ivana Budimli}a (Ioannes Budimlics) protiv Jakova Par~i}a (Iacobus Parcsics) nalaze se u fascikli pod slovom I i brojem 8.; 3. Josip Horvacki (Iosephus Horvatsky) i i Bonaventura  Gabri}ev  (Bonaventura Gabrityev) imenuju se za nadzornike mesara.

F:261.1.pag.260. 7/1751.

 

 1. mart 26.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Specifikacija dugova Ivana Teljukovi}a (Ioannes Telyukovics) nalazi se u fascikli pod slovom I i brojem 9.; 2. Potvr|uje se da je Janja Punjetina (Ianya Punyetina) isplatila kamate sve do proslave Sv.Matije (.Matthiae); 3. Obavezuje se [ime Juri} (Simon Iurics) na pla}anje od{tete po{to su njegove svinje i konji uni{tili useve Petra Raca (Petrus Racz); 4. Grad je u gotovini isplatio svoj dug prema \er|u Lako-u (Georgius Lako).

F:261.1.pag.260-261. 8/1751.

 

 1. april 5.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics).Razmatrali su slede}i predmeti:1. Antonije Grasalkovi} (Antonï Grassalkovics) poziva Julijanu Su~i} (Iuliana Szucsics) da popravlja ili da ru{i svoju ku}u koja je pred vratima franjeva~ke crkve .2. Razvrgnu}e imovinske zajednice Gregoriusa Vidakovi}a (Gregorius  Vidakovics) i njegovih sinova  Jakov( Iacobus) i \or|a (Georgius).

F:261.1.pag.261. 9/1751.

 

 1. april 15.
 2. Sednici Magistrata prisustvuje sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov),Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics),i ~lanovi Zaklete op{tine Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Ilija Poljakovi} (Iosephus Polyakovics), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), \or|e Pusi} (Georgius Pusics), Ivan Horvat (Ioannes HorvÈth), Luka Vojni} (LUcas Vojnics), Albert Stipi} (Albertus Sztipics), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franciskovics), Franjo Bai} (Franciscus Baics), \or|e Hala~ (Georgius HalÈcs), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantics), Nikola Brni} (Nicolaus Brnics) i Toma Vojni} (Thomas Vojnics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Odobravaju se ra~uni gradskog ekonoma Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovics). Predmet se nalazi u fascikli pod slovom I i brojem 10.; 2. Franjevcima se odobrava godi{nje 200 forinti za potrebe parohije, kao i 100 forinti na ime predavanja gramatike i sintakse u {koli; 3. Prima se na znanje da Samuel [arkanj (Samuel SÈrkÈny) izgradio drugu ku}u Martinu Su~i}u (Martinus Szucsics) kao zamenu za onu koja je pored franjeva~kog samostana.

F:261.1.pag.262. 10/1751.

 

 1. april 26.
 2. Sednici Magistrata pod predsedni{tvom Ladislava Verme{a (Ladislaus Wermes) provizora iz (Szantovienses) prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori: Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), kao i bele`nik Petar Josi} (Petrus Iosics). Izvr{ena je restauracija Magistrata: 1. Umesto preminulog Mihajla Pr~i}a (MichaÍl Prcsics)bira se novi senator. Predlo`eni su na to mesto Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Grgo Pusi} (Georgius Pusics) i Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics). Glasanju su pristupili ~lanovi Zaklete op{tine:

 

\or|e Pei}          (Georgius Peics) Ivan Franceskov        (Ioannes Franceskov)
\or|e Hala~        (Georgius HalÈcs) Josip Temunov          (Iosephus Temunov)
Tadija Stanti}       (Thadaeus Sztantics) Nikola Brni}             (Nicolaus Brnics)
Marijan Malogurski (Marianus Mallogurskï) Antonije Baljo~i} ?    (Antonius Balyocsics)
Toma Vojni}        (Thomas Vojnics) Fabijan Bai}              (Fabianus Baics)
Bartul Rogi}        (Barthollomaeus Rogics) \or|e Bibin              (Georgius Bibin)
Luka Vojni}         (Luca Vojnics) Petar Sari}                 (Petrus Szarics)
Josip Horvatski     (Iosephus Horvatskï) Stevan Kri`anov          (Stephanus Krisanov)
Martin Su~i}         (Martinus Szucsics) Grgo Aracki               (Gregorius Araczkï)
\or|e \or|evi}     (Georgius Gyorgyevics) Bartul Kopunov  (Bartholomaeus Kopunov)
Jakov Su~i}           (Iacobus Szucsics) Martin Rai~i}             (Martinus Raicsics)
Bonaventura Cijanov (Bonaventura Cvianov) Tadija Toki}               (Thadaeus Tokics)
Franjo Bai}            (Franciscus Baics) Ilija Poljakovi}            (Elias Polyakovics)
Luka Bodi}             (Lucas Bodics) Josip Mamu`i}            (Iosephus Mamusics)
Ivan Vukov            (Ioannes Vukov) Andra{ Balog               (Andreas Balogh)
Bonaventura Gabri} (Bonaventura Gabrics) Ivan Horvat                 (Ioannes HorvÈth)

 

Zatim je pristupio glasanju i Magistrat:

 

Ivan Vojni}-sudija     (Ioannes Vojnics) Josip Jaramazov   (Iosephus Iaramazov)
Toma Rudi}             (Thomas Rudics) Petar Muki}         (Petrus Mukics)
Grgo Kri`anovi}       (Gregorius Krisanovics) Ivan Ma~kovi}      (Ioannes Macskovics)
Grgo Vidakovi}        (Gregorius Vidakovics) Marko Skenderov (Marcus Szkenderov)
Luka Vojni}             (Lucas Vojnics) Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics)

 

Za novog senatora je izabran Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï).

2.Aktuelni sudija i plemi} Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) je dao ostavku.

3.Kandidati za novog sudiju su bili: Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics)

Glasanju su pristupili ~lanovi Zaklete op{tine:

 

\or|e Pei}         (Georgius Peics) Josip Temunov    (Iosephus Temunov)
Josip Horvatski   (Iosephus Horvatskï) Stevan Kri`anov   (Stephanus Krisanov)
Tadija Stanti}      (Thadaeus Sztantics) Franjo Mamu`i}   (Franciscus Mamusics)
Nikola Berni}      (Nicolaus Bernics) Bartul Rogi}     (Bartholomaeus Rogics)
\er| Hala~        (Georgius Halacs) Ivan Fran~eskov   (Ioannes Franceskov)
Martin Su~i}       ( Martinus Szucsics) \or|e Bibin        (Georgius Bibin)
Luka Bai}           (Lucas Baics) Antonije Buljo~i} (Antonius Bulyocsics)
Marijan Malogurski (Marianus Malogurski) Tadija Toki}        (Thadaeus Tokics)
I{tvan Lenard      (Stephanus LÅnÈrd) Josip Vukmanov   (Iosephus Vukmanov)
Petar Sari}          (Petrus Szarics) Fabijan Bai}         (Fabianus Baics)
Toma Vojni}       (Thomas Vojnics) Ilija Poljakovi}      (Elias Polyakovics)
Jakov Rudi}        (Iacobus Rudics) Luka Bodi}           (Lucas Bodics)
Jakov Su~i}         (Iacobus Szucsics) Tadija Mamu`i}     (Thadaeus Mamusics)
\or|e \or|evi}   (Georgius Gyorgyevics) Bonaventura Gabri} (Bonaventura Gabrics)
Ivan Vukov         (Ioannes Vukov) Andra{ Balog          (Andreas Balogh)
Luka Vojni}        (Lucas Vojnics) Ivan Horvat             (Ioannes HorvÈth)
Grgo Aracki        (Georgius Araczkï) Franjo Bai}             (Franciscus Baics)

 

Glasanju pristupa i Magistrat:

 Grgo Krisanov     (Gregorius Krisanov) Nicola Guganovi}   (Nicolaus Guganovics)
 Grgo Vidakovi}   (Gregorius Vidakovics) Ivan Ma~kov          (Ioannes Macskov)
 Petar Muki}         (Petrus Mukics) Jo`ef Vizi              (Iosephus Vizï)
 Josip Jaramazov   (Iosephus Iaramazov)

 

Za sudiju je izabran Ivan Vojni}  (Ioannes Vojnics).

4.Za glavnog knjigovo|u je izabran Toma Rudi} (Thomas Rudics).

5.Za nadzornikagradskog sto~nog  fonda je izabran Petar Muki} (Petrus Mukics).

6.Dnevnica senatora iznosi 50 forinti.

 1. 6. Plate ostaju na nivou pro{le godine izuzev {to }e godi{nja plata gradskog mesara Ivana Horvata (Ioannes HorvÈth) iznositi 50 forinti i 1 centu mesa, gradskog ko~ija{a Marka Matiasa (Marcus Matias) 23 forinte plus davanja u naturi (5 ko`uha, 1 metri~ku centu mesa, 6 metreta `ita, 4 libre soli, 10 libri slanine, 2 para ~izama i kabanicu., a u~itelju Ivanu Palanki (Ioannes Palankï) treba dati 20 forinti i sakristanu Martinu Misuraiju (Martinus Misuraï) plata je 40 forinti.

F:261.1.pag263-.267. 11/1751

 

 1. maj 7.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Ka`njava se Pavle Vlaovi} (Paulus Vlaovics) jer je preoravao zemlji{te plemi}a koji su se preselili u Mili} (Milics); 2. Sli~no tome ka`njava se i Nikola Berni} (Nicolaus Bernics) jer je preorao zemlju i vinograd plemi}a Kai}a (Kaics) koji su se nalazili u blizini jezera Pali} (Palics),  Surdoka (Szurdok) sme{tenih izme|u imanja Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics). ; 3. Zemlji{te iseljenog plemi}a Grge Vujavi}a (Gregorï Vujavics) koje je prethodno preorao Pavle Vlaovi} (Paulus Vlaovics) dodeljuje se senatoru Josipu Jaramazovu (Iosephus Iaramazov); 4. Tu`ba Jeronim Vukovi}a (Ieronïmus Vukovics) protiv svog pastira Vranje Per~i}a (Vranje Percsics) jer je napustio stado te se zbog njegove nepa`nje razbolelo nekoliko ovaca. Osu|en je da isplati od{tetu.; 5. Daruju se 4 forinte Trinitarcima (Trinitarï) radi otkupa robova u Turskoj (Ottomania).; 6. Pismo franjeva~kog provincijala Modesta Trnbeckija (Modestus Trnbecskï) stavljeno je u fasciklu pod slovom  I  i pod brojem 11.

F:261.1.pag.268.12/1751

 

1751.maj 14.

 1. Sednici Magistrata je prisustvovao sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba pravoslavnog sve{tenika Jova Skora (Iovan Skora) protiv \or|a Puzi}a (Georgiusa Puzics) jer ga je maltretirao na pusatari Veru{i} (Verusics). Puzi} je ka`njen nov~ano.; 2. Sporazumno re{enje izme|u Ninka Garbi}a (Ninko Garbics) i Ilije Turanova (Elias Turanov) u vezi sa kori{}enjem zemlji{ta; 3. Sporazum izme|u porodice Pavla Vlaovi}a (Paulus Vlaovics) i Josipa Vlaovi}a (Iosephus Vlaovics) u vezi sa kori{}enjem zemlji{ta; 4. Ka`njavaju se deca koja su smrtno ranila konja Matija Carevi}a (Matthaeus Czarevics) na pustari Veru{i}u. Osu|ena deca su: Mihajlo Luli} (MichaÍl Lulics), Petar Antonovi} (Petrus Antonovics), Antonije Tikvicki (Antonius Tikviczkï); 5. Tu`ba mlinara .Ivan [oljomija (Ioannes Solyomï) protiv Tomasa Skenderova (Thomas Szkenderov) zbog maltretiranja; 6. Ilija Mamu`i} (Elias Mamusics) osloba|a se naplate poreza iz 1746. godine, jer se tek 1747. godine doselio u grad.

F:261.1.pag.268-270. 13/1751

 

 1. maj 24.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) kao i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Cenovnik vina. 2 Tu`ba Mihajla Banova~kog (MichaÍl Banovacskï) protiv Josipa Horvackog (Iosephus Horvartskï) i Bonaventure Gabri}evi}a (Bonaventura Gabrityevics), inspektori za mesare,  jer su ga opsovali na javnom mestu. Svedo~ili su \or|e Stankovi} (Georgius Sztankovics), Matija Ivan~an (Matthaeus Ivancsan) i Grgo Kelin (Gregorius Kellin) hajdoni. Vinovnici izgreda su ka`njeni nov~ano. Na istoj sednici je doneta odluka o tome da }e gradski blagajnik Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) isplatiti trgovcu trsku koju je nabavio za potrebe grada.

F:261.1.pag.271. 14/1751

 

 1. maj 27.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics i senatori Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macsmkovics), Luka Vojnics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï).Na sednici je izvr{en izbor novih ~lanova Zaklete op{tine a to su : Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Luka Franceskov (Lucas Franceskov), Albert Sesetrov (Albertus Sesetrov) i Ilija Duli} (Elias Dulics). Istovremeno je izvr{ena deoba imanja posle smrti Necko Petakova (Neczko Petakov) izme|u njegove supruge i sestre. Dokumenat o deobi se nalazi u fascikli pod slovom  I i brojem  12.

F:261.1.pag.272. 15/1751

 

 1. maj 28.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), i senatori Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) .Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Otplata dugova @eljka Tikvickog. (Zelyko Tikviczkï) i Petra Berki} (Petrus Berkics) prema op{tini. 2. Tu`ba Grge Tesi}a (Gregoriusa Tessics) protiv brata plemi}a Mihajla zbog napla}ivanja dugova.

F:261.1.pag.272-273.16/1751

 

 1. jun 4.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics),Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti:1. Daruju se 2 forinte kalu|erimasvetog Ambrozija (Ambrosïa) iz Milana (Mediolania).; 2. Tu`ba mlinara Ivana Farkasa Crnkovi}a (Ioannes Farkas Crnkovicsianus) protiv Mihajla Vitezovi}a ( MihaÍl Vitezovics), jer je uni{tio njegove pili}e. ; 3. Isplata ra~una za barut koji je kori{}en povodom svetkovine Tijelova (Festa Theophoritis).

F:261.1.pag.273. -/1751

 

 1. jun 9
 2. Imenuju se ~lanovi konji~ke delegacije za do~ek vladara na Rako{u (Rakos) u Budimu

(Buda).^lanovi te delegacije su Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), \or|e Puzi} (Georgius Pusics),Nikola Berni} (Nicolaus Bernics), Ivan Fran~eskov (Ioannes Franceskov), Jakov Par~i} (Iacobus Parcsics), Albert Stipi} (Albertus Sztipics), [ime Tumbas (Simon Tumbasz), Franjo Bai} (Franciscus Baics), \or|e Araczki (Georgius Araczkï), Pavle Skenderov (Paulus Szkenderov),Stevan Tumbas (Stephanus Tumbasz) i Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics). Tom prilikom im je odre|ena i dnevnica.

 

F:261.1.pag.274. -/1751

 

 1. jun 17.
 2. Sednici Magistrata je prisustvovao sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Ranisava Krnajski (Ranislav Krnaiskï) iz Vrbasa (Verbassiensis) protiv svog zeta \or|a \or|evi}a (Georgius Gyorgyevics) zbog kletve . Spor se nalazi u fascikli pod slovom I i brojem 12.; 2 Zabranjuje se Katarini Suva~ini (Catharina Suvatsina) `eni [omlai Ladislava da hoda sa moralno sumnjivim osobama; 3.Odobrava se isplata cene 29 metara `ita za potrebe grada.

F:261.1.pag.274. -/1751

 

 1. jul 2.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori \or|e Kri`anovi} (Georgius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Na~in razreza poreza osteje isti kao pro{le godine; 2. Svaki bra~ni par pla}a 40 forinti parohijal za potrebe crkve.

F:261.1.pag.275. -/1751

 

 1. jul 9.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Marka Sekuli}a (Marcus Szekulics) iz Bile}a (Bileitya) protiv Nikole Skenderovi}a (Nicolaus Szkenderovics) iz Baje (Baja) jer mu je oduzeo kabanicu, osu|en je na batinanje,;2. Presuda u vezi sa tu~njavom Ivan Markulina (Ioannes Marcullin), Vase Petrova (Vaszo Petrov) i Antonije Alajbegovi} (Antonius Alaibegovics); 3. Ka`njavaju se radnici koji su svojim nemarom prouzrokovali po`ar u kojem je izgorelo seno pored reke Kere{ (Kôrôs), a istovremeno su bili ka`njeni za ~upanje mlade loze Andra{  Klis (Andreas Kliss), Andra{ Horvat (Andreas HorvÈth), Mihajlo Horvat (MichaÍl HorvÈth) i Ma}a{ Pudar (MÈtyÈs Pudar).

F:261.1.pag275-.277. -/1751

 

 1. jul 14.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nicola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti : 1. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) treba da isplati ra~une o kupljenom kre~u; 2. Instrukcije gradskog komesara Nikole Sagmajstera  (Nicolaus Szagniaiszter) se nalaze se u fascikli pod slovom  I. i brojem 13.

F:261.1.pag 277-.278. -/1751

 

1751.avgust 27.

 1. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Krizsanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Uslovi grada u vezi sa primanjem Ivana Kristofa Hankea (Ioannes Cristophorus Hanke) za hirurga – lekara u Sent -Mariji (Szent Maria); 2. Revidiraju se ra~uni gradskog ekonoma Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics).

F:261.1.pag. 278-279. -/1751

 

 1. avgust 30.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Josip Vizi (Iosephus Vizï) i ~lanovi Zaklete op{tine : Grgo Pei} (Gregorius Peics), Franjo Bai} (Franciscus Baics), Josip Temunov (Iosephus Temunov), Ilija Duli} (Elias Dulics), Martin Su~i} (Martinus Szucsics), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter), Ivan Horvat (Ioannes HorvÈth), \or|e \or|evi} (Georgius Gyorgyevics) i Albert Stipi} (Albertus Sztipics). Razmatrali su se slede}i predmeti:1. Odre|ena je plata (30 forinti) gradskog poverenika (oppidanum commissariatum) Nikole Sagmajstera (Nicolaus Szagmaiszter); 2. Revidiraju se ra~uni gradskog ekonoma Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics) u odnosu na dugovanja prema Antoniju Krajleru (Antonï Krailer) gvo`|aru.

F:261.1.pag 279-.280. -/1751

 

 1. septembar 3.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti : 1. Tu`ba Josipa Tankorepova (Iosephus Tankorepov) protiv Antonija Alajbegovi}a (Antonius Alaibegovics) zbog maltretiranja. Svedo~ili su Ivan Kramari} (Ioannes Kramarics) i Matija Budim~evi} (Matthias Budimcsevics). Antonije je bio ka`njen nov~ano sa 12 forinti , a ako opet bude vinovnik nekog maltretiranja bi}e izba~en iz grada. 2. Ka`njava se govedar \or|e Ku~ka (Georgius Kucska) zbog kra|e stoke sudiji Ivanu Vojni}u (Ioannes Vojnics), Mihajlo Branova~ki (MichaÍl Branovacskï) i Ivanu \anu (Ioannes GyÈno); 3. Ra~un hirurga Stevana Lenarda (Stephanus LÅnÈrd) na ime le~enja jednog vojnika iz Andra{evog regimenta koga je povredio Matija Cerni (Matthias Cerni) gradski stra`ar ( hajdones).

F:261.1.pag 280-281. -/1751

 

 1. septembar 10.
 2. Sedici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba `ene \er|a Teme{varija (Georgius TemesvÈrï) iz Segedina (Szegedin) protiv Simona Malagurskoga (Simon Malogurszkï) jer joj nije vratio pozajmljene volove nego ih je dao Tadiji \o~anov (Thadaeus Gyocsanov) po svedo~enju Petra Rudi}a (Petrus Rudics). Tadija je osu|en na izmiri tro{kove kao i na 12 udaraca batinom.; 2. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) na molbu kalu|era iz Italije grad prosjacima daruje 1 forintu i 50 denara; 3. Kalu|erima svetog Avgustina, kao i kalu|eru Rutenicu (Rutenicu) ? grad daruje po 1 forintu; 4. Karolj Sebelej (Carolus Szebelej) zapo{ljava se kao u~itelj na godinu dana sa platom od 35 forinti.; 5. Opominje se `ena Adamusa Bike (Adamus Bika) koja je zvana Ki{ Pere (Kiss Pôrô) da se ne zabavlja celu no} sa pastirima.

F:261.1.pag. 282-283. -/1751

 

 1. septembar 18.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorio Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrani su slede}i predmeti : 1. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) gradski ekonom ispla}uje se ra~uni kolaru \er| Balog (Georgius Balogh); 2. Odobrava se i dodeljuje kori{}enje gradskog gumna.

F:261.1.pag.283. -/1751

 

 1. septembar 20.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma kovi} (Ioannes Macskovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrani su slede}i predmeti : 1. Tu`ba Ranisava Krnajskog (Raniszav Krnaiskï) iz Vrbasa (Verbas) protiv Franje Hanka (Franciscus Hanak) pastira \er|a Hala~a (Georgius Halacs) zbog kra|e krave koju je dao Stevanu Boi} (Stephanus Boics) iz Sent Marije (Szent Maria). Hanak je osu|en na 50 udaraca batinom i proterivanje iz grada.; 2. Kroja~ Stevan Martinovi} (Stephanus Martinovics) prima se u red gra|ana; 3. Govedar Miajlo Serdanov (Mailo Szerdanov) pla}a od{tetu Ranisavu Krnajskom (Ranisav Krnaiskï) nestalu marvu a gore spomenuti Franjao Hanak (Franciscus Hanak) je pritvoren do praznika (S. Georgï Militis i Martiris).; 4. Tu`ba Katarine Bobrani} (Catharina Bobranics) protiv Katarine [jakinje (Catharina Schiakinya) zbog kletve; 5. Izve{taj Grgo Zeldi (Gregorï Zôldï)  o izgredima vojske nalazi se u fascikli pod slovom  I i brojem 14.

F:261.1.pag. 283-285. -/1751

 

 1. septembar 1.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunoivcs) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Osloba|aju se iz zatvora Grgo Vla (Gregorius Vlaa) i Jovan Erdeljan (Iovan Erdelyan) zbog nedostatka dokaza da su krali stoku od poru~nika Marka de Markovi}a (Marcus de Markovics).; 2. Sporazum udovice Juri{e Branova~kog (Iurissa Branovacskï) i njenog sina Matije  Milja~ki (Matthiae Milyacskï) o raspodeli imovine.

 

F:261.1.pag. 285-286. -/1751

 

 1. oktobar 16.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudioja Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), kao i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Donete su odluke o slede}im predmetima: 1. Zidarima se pla}a 528 forinti za gradnju Gradske ku}e; 2. Kamenorezcu se pla}a 131 forinta za gradnju Gradske ku}e; 3. Prihvataju se ra~uni gradskog ekonoma Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics); 4. Daruje se franjevcima 50 litara loja.

F:261.1.pag.286. -/1751

 1. oktobar 20.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Tu`ba Luke Vojni}a (Lucas Vojnics) na sluge Helene Su~i} (Helena Szucsics) koji su mu prevrnuli kola sa 10 urna {ira (must); 2. Predaju se ra~uni o kupovini 24 kola drveta za potrebe grada; 3. Somborski senator Josip Markovi} (Iosephus Marcovics) moli Magistrat da pusti iz ratova pastire Marka Markovi}a. (Marcus Marcovics). Predmet se ~uva u fascikli pod slovom I i brojem 15.

 

F:261.1.pag.287 -. -/1751

 

 1. oktobar 28.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Vidakovi} (Grgegorius Vidakovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes macskovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics).Razmatrani su slede}i predmeti:1. Tu`ba Gruje ^ur~ije (Grujo Tyurtsia)protiv Stanka Balug~ije(Sztanko Balugcsia) zbog klevete. Svedo~io je Grgo Male~kovi} (Gregorius Malecskovics).; 2. Izve{taj gradskog ekonoma Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics) o sakupljanju dara vladaru; 3. Intabulacija dugova Ivana Cvijanova (Ioannes Cvianov) organistu [imonu Romi}u (Simon Romics); 4. Limitacija cene vina i rakije; 5. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) gradski ekonom je podneo ra~une o kupovini {e}era za potrebe grada.

 

F:261.1.pag 288-.289. -/1751

 

 1. novembar 12.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Toma Rudi} (Thomas Rudics). Razmatrali su se slede}i predmeti :1. Ka`njava se `ena Radosava Alapskog (Radoszav Alapskï) zbog besramnog govora. Tu`ili su je susedi Mihalj Vince (MichaÍl Vincze, Ivan Ki{ (Ioannes Kiss), Martin Tot (Têtth Martinus) i Filip Segedinac (Philipus Szegedinacz). Ka`njena je nov~ano a u slu~aju neispla}ene kazne, bi}e proterana iz grada. 2. Sudsko poravnanje izme|u gazde Ga{par Na|a (Gasparus Nagy) tj Gero Gasi (GÅrÊ Gasï) i njegovog sluge Mihalja Viza(MichaÍl Viza); 3. Gradski ekonom podnosi izve{taj o ra~unima o prodaji gradskog sena.

F:261.1.pag.289-290. -/1751

 

 1. novembar 26.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Toma Rudi} (Thomas Rudics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) i Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Molba opan~ara Ivana Lali}a (Ioannes Lalics) radi dodele gra|anstva. Molba je prihva}ena.; 2. Ka`njavaju se Grujo ^ur~ija (Grujo Tyurcsia) i Jovan Vlaa (Iovan Vlaa) zbog besramnog govora. Ka`njeni su nov~ano. 3. Ivan ^u~kov (Ioannes Csucskov) je du`an 30 forinti Ivanu Nim~evi}u (Ioannes Nimcsevics). Ako ne isplati zaostali dug isti }e biti proteran iz grada.

F:261.1.pag.290. -/1751

 

 1. decembar 3.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Spor izme|u sluge Stevana Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovics) Tot Pi{te (Têtth Pista) zbog izgubljene krave; 2. Ra~uni u vezi sa kona~enjem vojske nalaze se u fascikli pod slovom I i pod brojem. 16; 3. Spor izme|u Maksima Milutinovi}a (Maxim Milutinovics) i \or|a Puzi}a (Georgius Pusics) zbog 22 nestale ovce. Pavle Cicvari} (Paulus Ciczvarics) je bio krivac za njihov nestanak.Predmet se nalazi u fascikli pod slovom I i brojem 17..; 4. Ispla}uje se kirija Josip Ba~i}u (Iosephus Bacsics) u ~ijoj ku}i se nalazi {kola.

F:261.1.pag.290-291. -/1751

 

 1. decembar 10.
 2. Sednici su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics i Josip Vizi(Iosephus Vizï., Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) Predmeti: 1. Ispla}uje se ra~un ciglaru Albertus Ciglaru; 2. Daje se socijalna pomo} Georgiusu Lon~arskom (Lon~arski); 3. Ka`njava se Jovan Dun|erin (Jovan Dungyerin) zbog tu~njave; 4. Tu`ba Tome Leti}a protiv svog govedara Laurentiusa Si~a (SzÏcs) zbog izgubljenog vola; 5. Tu`ba Sare Segedinke (Szara Szegedinka) protiv Jo`ef Kir{mera (Iosephus Kirsmer) jer joj nije vratio izgubljeni novac. Svedo~ila je Helena Kapama~iana (Helena Kapamacsiana).

261.1.pag.292-294. -/1751

 

 1. decembar 13.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Petar Muki} (Petrus MUkics), i senatori Josip Kopunovi} (Iosephus Iaramazov), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï)). Razmatrali su se slede}i predmeti:1. Sudsko poravnanje u vezi sa obra~unom dugova izme|u Andreja Vujavi}a (Andreas Vujavics) i Jakova Par~i}a (Iacobus Parcsics). Svedo~io je Luka Vojni} (Lucas Vojnics). 2. Prima se I{tvan Palankai (Ioannes Palankaï) u slu`bu u~itelja od 1. novembra  do 31. avgusta .sa platom od 20 forinti.

 

F:261.1.pag.294-295. -/1751

 1. januar 7.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovitty), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovitty), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovity), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovity) i Josip Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti. 1. Ka`njavaju se vlasnici ~ija stoka nanosi {tetu na njivama i u vinogradima. Kazne su razli~ite od nov~anih pa do batinanja. 2.  Spisak plemi}a koji su se preselili u Mileti} ? (Milietics). Molbe su stavljene u fasciklu  pod slovom K i brojem 1.

 

 

F:261.1.pag.298. -/1752

 1. januar 10.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) , Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) i Ivan Ma~kov (Ioannes Macskov). Razmatraju se slede}i predmeti: 1. Tu`ba govedara Ivana Horvata (Ioannes Horvath) protiv govedara Franje Bai}a (Franciscus Baics) \or|a Zeli} (Georgiusa Zelics) stanovnika Biki}a (Bikics) jer mu nije dao godi{nju platu; 2. Ivan Lali} (Ioannes Lalics) opan~ar je optu`io Antonija Antunovi} (Antonius Antunovics) jer je ukrao ko`u od njega. Osu|en je na 50 udaraca batinom.; 3. Senatori Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Petar Josi} (Petrus Iosics) notar je donela re{enje o raspodeli ostav{tine pokojnog  \or|a Matul~i}a (Georgiusa Matulcsics) nalazi se u fascikli pod slovom  K.  i pod brojem 2.

F:261.1.pag.298-300. 1/1752

 

 1. januar 17.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Molba Marka Kopilovi}a (Marcus Kopilovics) da se kazni sa 30 batina Simon Tatarpalkov (Simonis Tatarpalkov) zbog kra|e ovaca. 2. Nikola Poljakovi} (Nicolaus Polyakovics) je izvr{io raspodelu ostav{tine Nikole [ui}a (Nicolaus Schuics) izme|u njegove supruge Agate (Agatha) i starijeg Josipa [ui} (Iosephus Schuics) i siro~adi.

 

F:261.1.pag.300-301.2/1752

 1. januar 21.
 2. Sednici Magistrata je prisustvovao sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Viodakovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Razgrnu}e imovine Luke , [ime i Andreja Vojni}a (Lucas, Andreas i Simonis Vojnics); 2. Luka Vojni} (Lucas Vojnics) senator, Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister) iznose obra~un izdataka u vezi sa kona~enjem vojske za Konrada Pekersa (Conradum Pekers); 3. Obave{tenje da je na Sent Mariju (Szent Maria) razrezena godi{nja kontribucija u iznosu 13 1/2 palatinalnih porti (580 forinti). Obave{tenje je poslao komesar Josip de Gilig (Iosephus de Gilligh). Pismo je sme{teno u fasciklu pod slovom K i brojem 3.

F:261.1.pag.301-303. 3/1752

 

 1. januar 24.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iramazovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Grge Reljasova (Gregoriusa Relyaszov) protiv senatora Mihajla Pr}i}a (MichaÍl Prtyity) i Mihajla Ba~ina (MichaÍl Bacsin) koji mu nisu platili cenu odne{enog sena. Izjavu je dao i sin Mihajla Pr}i}a Ivan (Ioannes Prtyity); 2. Ostavinski spor izme|u I{tvana i Pal Tama{ija (Stephanus i Paulus Tamassï). I{tvan Ki{ (Ioannes Kiss) i Mihajlo Autali} (MichaÍl Autalics) potvr|uju ispravnost ugovora. 3. Tu`ba I{tvan Na| (Ioannes Nagy) protiv Ivana Nim~evi}a (Ioannes Nimcsevity) zbog nanete te{ke telesne povrede; 4. Administrator de Redl (de Redl) je uputio pismo u vezi ra~una pivare u Kuli (Kulla) i ono se nalazi  se u fascikli pod slovom K. i brojem 4.

F:261.1.pag.303-306. -/1752

 

 1. januar 28.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Josip Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba pudara Matije Berni} (Mattheus Bernich) protiv trgovca Nikole \or|evi}a (Nicolaus Gyorgyevics), jer mu nije isplatio ceo iznos njegovog 33-godi{njeg pudarstva; 2. Sudsko poravnanje izme|u plemi}a Bonaventure Vidakovi}a (Bonaventura Vidakovics) i Mihajla Vitezovi}a (MichaÍl Vitezovics); 3. Popis imovine pokojnog Nikole [ui}a su izvr{ili deputati Toma Rudi} (Thomas Rudics), Luca Vojni} (Lucas Vojnics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Oni su odredili {ta }e pripasti udovici Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics) Agati (Agatha) kao i siro~adi ~iji su tutori senatori Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics). Neka od imovine }e biti prodata na budu}em va{aru 4. Otkup ku}e Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) za potrebe nove Gradske ku}e.

F:261.1.pag.306-307. -/1752

 

 1. februar 18.
 2. Sednici magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Josip Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su slede}i predmeti: 1. Tu`ba plemi}a Jo`efa Fodora (Iosephus  Fodor) protiv Marka Skenderovi}a (Marcus Szkenderovics) zbog kletve ; 2. Prodaja ostav{tine pokojnog \or|a Lon~arski (Georgius Loncsarskï) radi izmirenja njegovog pasivnog duga Jeronimu Vukovi}u (Hieronïmus Vukovics) kao i Andreju Cvijanovu (Andreas Cvianov). Iza pokojnika je ostala siro~e Helena (Helena); 3. Prima se na znanje da je od pravoslavne crkve u Sent Mariji (Szent Maria) \er| Hala~ (Georgius Halacs) primio 343 forinte od potpukovnika Velimira Avramovi}a (Velimir Avramovics) za potrebe crkve; 4. Sporazum o podeli ostav{tine pokojnog Bonaventura Vojni} (Bonaventure Vojnics) izme|u sinova Matije, Franje i Jakova Vojni}a (Matthias, Franciscus i Iacobus Vojnics) koji su ro|ena bra}a pokojnog Luke Vojni}a (Lucas Vojnics), i prethodno spomenutog Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics) sina Bonaventure Vojni}a (Bonaventura Vojnics).; 5. Molba Pala Tama{ija (Paulus Tamassï) u vezi podele ostav{tine Tama{ija nalazi se u fascikli pod slovom  K. i brojem 5;  6. Obave{tenje o slanju dva vojna egzekutora u Sent Mariju (Szent Maria) nalazi se u fascikli pod slovom. K. i brojem 6;  7. Obave{tenje o izdacima za kona~enje vojske nalazi se u fasc. K. ur. 7;  8. Odbija se zahtev Ivana Nin~evi}a (Ioannes Nincsevics) da mu se refundira nabavka vojne uniforme. Moli da dobije odelo od ~uvara (hajdones) Matije Bibina (Matthias Bibin).

F:261.1.pag. 308-310. -/1752

 

 1. februar 28.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ionnes Vojnics) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Petra Mu~alova (Petrus Mucsalov) iz Potisja (Tïbiscus) protiv \or|a Vukovi}a (Georgius Vuk(k)ovics) jer mu je oduzeo dva ovna; 2. Zajedni~ka odluka Magistrata i Zaklete op{tine o produ`enju ubiranja poreza. Odluku su doneli Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Marijan Malagurski (Marianus Malogurski), Josip Temunov (Iosephus Temunov), Antonije Buljov~i} (Antonius Bulyovcsity), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franceskovics), \er| Pei} (Georgius Peich), Mileta \elmi{ (Mileta Gyelmis), Franjo Bai} (Franciscus Baics), Lovro Pei} (Laurentius Peics), Josip Horvatski (Iosephus Horvatsï), Luka Bai} (Lucas Baich), Nikola Brni} (Nicolaus Brnics), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantics), Ivan Vukov (Ioannes Vukov), Josip [imokov (Iosephus Schimokov), Andrija Balog (Andreas Balogh), Ivan Horvat (Ioannes HorvÈth), Luka Fran~eskov (Lucas Franceskov), Matija Pei} (Matthias Peich), Tadija Toki} (Thadaeus Tokics), Martin Raj~i} Martinus Raicsity i Bartul Kopunovi} (Bartholomaeus Kopunovics).; 3. Za budu}i praznik Sv. \or|a Militi}a i Martirisa (S..Georgï Militis i Martïris) izvr{i}e se popis stoke: i odre|uju se deputati za ubiranje poreza. To su senatori Nikola Hernjak (Nicolaus HernyÈk), i \or|e Demetrovi} (Georgï Demetrovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) o od ~lanova Zaklete op{tine Nikola Berni} (Nicolaus Bernics) i Ivan Vukov (Ioannes Vukov), kao i Raka Boltacsia (Raka Boltacsia), Petar Kozar (Petrus Kozar), Petar Muki} (Petrus Mukics), Nikola Sagmajster (Nicolaus Sagmaister), Antonije Buljov~i} (Antonius Bulyovcsity) i Gliso Ara~ki (Gliso Aracski), Ivan Bukva (Ioannes Bukva), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Pei} (Gregorius Peics) i [ime Tumbasovi} (Simon Tumbaszovics).  4. Nala`e se deputatima da popisuju i besku}nike  „be}are“ (betyarones); 5. Imenuju se nadzornici mesara Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovics) i Grgo Kopunovi} (Gregorius Kopunovics); 6. Odre|uje se Komisija za pregled ra~una mesar. ^lanovi komisije su Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Luka Bai} (Lucas Baich) i Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics); 7. Za potrebe crkve svaki par pla}a 25 denara; 8. Ka`njava se Ekre{ Kata (ÚkrÎs) jer je koristila la`ne mere kod prodaje soli; 9. Sekvestrira se vinograd plemi} Andreja Vujavi}a (Andreas Vujavics) jer nije platio kiriju za gradsku kr~mu. Ako pak isplati dug , vinograd }e mu biti vra}en. ; 10. Prodaje se sekvestrirani vinograd Andreja Vujavi}a (Andreas Vujavics). Senator Luka Vojni} (Lucas Vojnics) nudi zaj isti vinograd.; 11. Pismo iz Kunsentmiklo{a (K Çn Szent-Miklos)da se ispitaju Ivan Molnar (Ioannes MolnÈr) u vezi molbe radi istrage sa nestalom marvom. Pismo se nalazi u fascikli pod slovom K. i brojem 8;  12. Pismo Somborske komorske administracije u vezi sa prodajom kulskog  piva nalazi se u fascikli pod slovom K. i brojem 9;  13. Pismo poru~nika Atanasije de Raskovi} (Athanasï de Raskovics) iz Mitrovice (Mitroviczia) u vezi ispitivanja Ciganinom Petrom Bai}em (Petrus Baich) koji `ivi u poligamiji. Pismo se ~uva u fascikli pod slovom K i brojem 10. 14. Zahtev vojnog komesara  de Giliga (de Gillig) da se ne obavlja prevoz vojske bez priznanice ili gotovinskog pla}anja. Zahtev se nalazi u fascikli pod slovom K i pod brojem 11.

F:261.1.pag.310-313. -/1752

 

 1. mart 3.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics),Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics),notar Petar Josi} (Petrus Iosics) i gradski komesar Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister) Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Sudsko poravnanje izme|u plemi}a Jo`efa Fodora (Iosephus Fodor) i senatora Marka Skenderovi}a (Marcus Szkenderovics). Na sudu su se pojavili poverenik Mirko Adamovi} (Emerigus Adamovics) i supruga Julijana Fodor (Iuliana Fodor).

F:261.1.pag.313. -/1752

 

 1. mart 6.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï).Razmatraju se slede}i predmeti: 1. Pecara (mesto gde se pe~e rakija) plemkinje Magdalene Bukvi} (Magdalena Bukvics) predaje se Marku Stipi}u (Marcus Sztipics); 2. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) prima ra~une stolara Bla{ka Lampela (Blasius Lampel); 3. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) prima ra~une \or|a \or|evi}a (Georgius Gyorgyevics) (zanimanje nije nazna~eno).

F:261.1.pag 314-.315. -/1752

 

 1. mart 13.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Hap{enje \er| Komlo{ija (Georgiusa Komlossy) iz Kaloca (KÄlêcz, Ma|arska) zbog neposedovanja paso{a. Predmet se nalazi u fascikli pod slovom K i brojem 12.; 2. Primaju se ra~uni notara Petar Josi} (Petrus Josics) u vezi sa tro{kovima kona~enja vojske; 3. Spisi administratora De Redla (de Redl) u vezi dugova Magistrata poru~niku Velimiru Avramovi}u (Vellimir Avramovics). Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom K i brojem 13.

F:261.1.pag.315-316. -/1752

 

 1. mart 24.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics) i Toma Rudi} (Thomas Rudics).Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Ne prihvata se menjanje sporazuma u vezi sa prodajom vinograda \er|a Palinka{a (Georgiusa Palinkas) Martinu Totu (Martinus TÊtth); 2. Sudska presuda u vezi sa sporom Ivana [eregija (Ioannesa Seregï) i Ivan ^elatov (Ioannes Cselatov) zbog jednog konja; 3. Dopis vojnog komesara Giliga (Gillig) u vezi sa snadbevanjem vojnih ~lanova za egzekuciju poreskih dugova nalazi se u fascikli pod slovom. K. i brojem 14;  4. Spisi u vezi sa ranjavanjem \or|a Milo{eva (Georgius Miloschev) nalaze se u fascikli pod slovom  K. i brojem 15. U vezi ovog slu~aja je ispitan Stojan Valaki (Sztojan Valachi);  5. Nadzornici za mesare Bonaventura Gabri} (Bonaventura Gabrity) i Josip Horva~ki (Iosephus Horvacskï) izvr{ili su reviziju ra~una mesara .Ra~uni se nalaze u  fascikli pod slovom  K. i brojem 16.

F:261.1.pag.316-317. -/1752

 

1752.april 6.

 1. Na zajedni~koj sednici Magistrata, Zaklete Op{tine i Ve}a grupe gra|ana doneta je odluka da se svaki ~etvrtak izme|u Velikog ~etvrtka i Tijelova slavi kao neradni dan.(Festum Corporis Christi). Odluku su doneli sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), a iz Zaklete op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics), Luka Bai} (Lucas Baics), Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovics), \or|e Pei} (Georgius Peich), Toma Vojni} (Thomas Vojnics), Bonaventura Cvianovi} (Bonaventura Cvianovics), Stevan Sari} (Stephanus Szarics), Franjo Bo{njak (Franciscus BosnyÈk), Stevan Tumbasovi} (Stephanus Tumbaszovics), Matija Pei} (Matthaeus Peics), Ivan Tikvicki (Ioannes Tikvicsky), Antonije Vukovi} (Antonius Vukovics), Josip [imokov (Iosephus Schimokov), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister), \or|e Hala~ (Georgius Halacs) i Ivan Vukov (Ioannes Vukov); kao i ~lanovi Ve}a gra|ana Antonije Vukovi} (Antonius Vukovics), Petar Pi{mi{ev (Petrus Pischmisev), Andrija Cvianov (Andreas Cvianov), Ivan Juri} (Ioannes Iurics), Antonije Per~i} (Antonius Percsics) i \ura Stipi} (Georgius Sztipics).

F:261.1.pag.317-318. -/1752

 

 1. april 7.
 2. Sednici Magistrata prisustvovali su zamenik sudije Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nicola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Doneli su odluku da se kazni I{tvan Kalo (Ioannes Kallê) zbog ilegalne prodaje vina iz Ke~kemeta (Kecskemet).Ka`njen je nov~ano i batinanjem.

F:261.1.pag.318. -/1752

 

 1. april 20.
 2. Magistrat i Zakleta op{tina u punom sastavu odlu~uju o slede}im predmetima : 1. Primaju se ra~uni gradskog ekonoma Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics). Ra~une su proverili senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Kriszanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Josip Vizi (Iosephus Vizï), notar Petar Josi} (Petrus Iosics) i ~lanovi Zaklete op{tine Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister, Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Luka Bai} (Luca Baics), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics) i \er| Hata~ (Georgius HatÈcs) 2. Primaju se ra~uni Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics) u vezi prihoda gradske kr~me; 3. Poziv vojnog komesara De Giliga (De Gillig) da se {alje deputacija u Budim (Buda) za razrez poreza.

F:261.1.pag.318-319. -/1752

 

 1. april 24.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Vidakovi} (Georgius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nicola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) kao i notar Petar Josi} (Petrus Iosics)kao i ~lanovi Zaklete op{ine.1. Izabrani su novi ~lanovi Zaklete op{tine : \or|e Kopunovi} (Georgius Kopunovics), Josip Horvat (Iosephus Horvath), Ilija Stipi} (Elias Sztipics), Albert \elmi{ (Albertus Gyelmis), Petar Jako~evi} (Petrus Iakocsevics), Ilija Duli} (Elias Dulics), Iakov Pr}i} (Iacobus Prtyity), Luka Fran~eskov (Lucas Franceskov), Franjo Evetovi} (Franciscuc Evetovics), Toma Pur~arski (Thomas Purcsarski), Ivan Tikvicki (Ioannes Tikvicski) i Ivan Lei} ? (Ioannes Leics); 2. Ostavka sudije Ivan Vojni} (Ioannesa Vojni}a ) zbog isteka mandata; 3. Predla`u se tri kandidata za novog sudiju i to : Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i Toma Rudi} (Thomas Rudics). Glasanju su pristupili ~lanovi Zaklete op{tine:

 

\or|e   Pei}            (Georgius Peich) Ivan Leti}          (Ioannes Letics)
Ilija Poljakovi}         (Ellia Polyakovics) Mate Pei}          (Mate Peich)
Luka Bai}                (Luka Baics) Jano{ Horvat      (Ianos HorvÈth)
Jakov Pr}i}              (Iacov Prtyity) Ivan Fran~eskov  (Ivan  Francecskov)
Tadija Stanti}           (Jakov Sztantics) Ivan Tikvi~ki      (Ioannes Tikvicskï)
Ilija Crnkovi}           (Illia Crnkovics) Tadija Toki}       (Tadia Tokics)
Andra{ Balog            (Andras Balogh) Luka Bodi}         (Lucas Bodics)
I{tvan Lenard           (Stephanus Lenard) Petar Lukendin    (Petar Lukendin)
Nikola Berni}           (Nicolaus Bernics) \uro Kopunovi}  (Gyuro Kopunovics)
Vranje Bai}              (Vranje Baics) Joso Mamu`i}     (Ioszo Mamuzics)
Joso Temunov          (Ioso Temunov) Luka Franceskov  (Luka Franceskov)
Ivan Vukov              (Ivan Vukov) Fabijan Bai}         (Fabian Baics)
Marijan Malogurski   (Marianus Malogursky) Bari{a Kopunovi}  (Barissa Kopunovics)
Toma Pur~arski        (Thomas Purcsarskï) Bono Gabri}         (Bono Gabrics)
Bono Cvianov           (Bono Cvianov) Jakov Kopunovi}   (Iacobus Kopunovics)
Petar Jako~ev            (Petar Iakocsev) Martin Raj~i}        (Martinus Raicsity)
Luka Vojni}              (Lucas Vojnics) Lovro Pei}            (Lovrin Peics)
Bari{a Rogi}             (Barissa Rogics) Illija Stipi}            (Illia Sztipics)
[ime Tumbasov        (Simun Tumbaszov) Vranje Evetovi}     (Vranje Evetovics)
Bari{a Jako~ev          (Barissa Iakocsev) Ilija Duli}             (Illia Dulics)
Jozan Horva~ki         (Iozan Horvacski) Gli{o Ara~ki       (Glisso Aracski)
Nikola Sagmajster      (Nicolaus Szagmaister)

 

Glasali su i ~lanovi Magistrata:

 

Petar Muki}           (Petrus Mukics) Josip Jaramazov       (Iosephus Iaramazov)
Ivan Ma~kovi}        (Ivan Macskovics) Luka Vojni}             (Lucas Vojnics)
Marko Skenderovi}  (Marcus Skenderovics) Grgo Vidakovi}        (Gregorius Vidakovics)
Jo`ef Vizi               (Iosephus Vizï) Jeronim Vukovi}      (Hieronïmus Vukovics)
Nikola Guganovi}    (Nicolaus Guganovics) Petar Josi}               (Petrus Josics)
Josip Kopunovi}      (Iosephus Kopunovics)

 

 1. Nakon glasanja izabran je Grgo Kri`anovi} ( Gregorius Krizsanovics) za sudiju.

F:261.1.pag.319-322. -/1752

 

 1. april 28.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Kriszanovics),i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Isplata potra`ivanja konju{aru Ivan Marjanu{i} (Ioannes Marjanusics); 2. Prihvataju se ra~uni gradskog ekonoma Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics).

F:261.1.pag.322-323. -/1752

 

 1. maj 7.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petrus Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Istovremeno su glasali i ~lanovi Zaklete op{tine : Nikola Sagmajster (Nicolas Szagmaister), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), \or|e Pei} (Georgius Peich), Luka Bai} (Lucas Baich), Toma Vojni} (Thomas Vojnics), Franjo Bai} (Franciscus Baich), Ivan Leti} (Ioannes Letich), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovics), Nikola Brni} (Nicolaus Brnics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Josip Vukmanovi} (Iosephus Vukmanovics), Martin Raj~i} (Martinus Raicsity), Bartul Kopunovi} (Bartholomaeus Kopunovics), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franciskovics), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï),

Jakov Pr}i} (Iacobus Prtyity), Jakov Kopunovi} ( Iacobus Kopunovics), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), \or|e Pei} (Georgius Peich), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics), Martin Su~i} (Martinus Szucsics), Ivan Horvat (Ioannes Horvart), Marijan Vojni} (Marianus Vojnics), Andrea Balog (Andreas Balogh), Franjo Mamu`i} (Franciscus Masmuzsich) i \er| Hala~ (Georgius Halacs). U ovom sastavu je odlu~eno o visini  godi{njih plata gradskih slu`benika :

 1. Petar Josi} (Petrus Josi}) notar 130 forinti
 2. Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) vice notar 50 forinti
 3. Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister) komesar 40 forinti
 4. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) gradski kamerar 70 forinti
 5. Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzich) perceptor 70 forinti
 6. Tadija Toki} (Thadaeus Tokics) inspektor za vina 25 forinti
 7. Martin Su~i} (Martinus Su~i}) inspektor za pijace i va{are 27 forinti
 8. Andra{ Molnar iz Hala{a (Andreas Molnar) iz (Hallas) ko~ija{

dobija 5 ov~ijih krzna, 7 metreta mesa, 10 libri soli,4 libre slanine,

2 para listnjaka ? i 1 par dubokih ~izama.                                          25 forinti

 1. Organista, sakristan, u~itelj, glavni ko~ija{ i ostale sluge
 2. Pro~itano je pismo komesara Giliga (De Gillig) u kome se nalazi spisak ku}a

koje su predvi|ene za sme{taj vojske. Spisak se nalazi u fascikli pod slovom K i

brojem 18.

F:261.1.pag.323-324. -/1752

 

 1. maj 8.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori. Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki}, (Petrus Mukics), Ivan Macskovics (Ioannes Macskovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Josip Vizï (Ioannes Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti : 1. Imenuje se Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) za podbele`nika; 2. Odbija se zahtev Elizabete Ta{i (Elizabetha Tasï) iz Hala{a (Hallas) za isplatu dugova od \or|e Hala~ (Georgiusa Halacs) kao neosnovan. Predmet se ~uva u fascikli pod slovom K i brojem 19.

; 3. Prihvataju se ra~uni o kona~enju vojske. Gradski komesar Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmeister) prihavata ra~une Josipa Mamu`i}a (Iosephus Mamuzics) gradskog blagajnika o kona~enju vojske.

F:261.1.pag.324-325. -/1752

 

 1. maj 12.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), i senatori Josip Kopunovi} ( Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Zahtev udovice Katarine Vidakovi} (Catharina Vidakovics) ro|ena Tumbasovi} (Tumbaszovics)da joj bra}a Grgo i Ivan Tumbasovi} (Gregorius i Ioannes Tumbaszovics) isplate dugove kao i bra}a Ivan i Matija (Ioannes i Matthias); 2. Prihvataju se ra~uni Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics) o kupovini kre~a; 3. Poternica za Mihajla Bakijem (MichaÍl Bakï) i I{vanom Molnarom (Ioannes molnar) iz Male Kumanije (Kum Szent-Miklos). Poternica iz Hala{a (Halass) se nalazi u fascikli pod slovom K i brojem 2o.; 4. Odluka o raspodeli ostav{tine pokojnog Jovana Krnajskog (Iovan Krnaiskï) izme|u njegovih sinova Marka i Martina Krnajskog (Marcus i Marianus Krnaiskï) i njihova dva polubrata Teodora i Arsenija (Theodorus i Arszenius); 5. Na|eni dokumenti Stani{e Pavlova  (Stanissa Pavlov) iz @itina (Zsitin) sme{teni su u fasciklu pod slovom K. i brojem 21.

F:261.1.pag.325-327. -/1752

 

 1. maj 19.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovity) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovity) i Josip Vizi (Iosephus Vizï). Razmatraju se slede}i predmeti: 1. Intabuliraju se nov~ana potra`ivanja Jo`efa Tota (Iosephus Totth) iz Segedina (Szegedin) prema Andra{u Balogu (Andreas Balogh) iz Sent Marije (Szent Maria).

F:261.1.pag.327-328. -/1752

 

 1. maj 26.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Prihvata se izve{taj Grge Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i Nikole Sagmajstera (Nicolaus Szagmaister) o pla}anju dr`avnog poreza; 2. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) kamerar prihvata priznanicu vojnog komesara o dodeli njegove plate ; 3. Prihvata se isplata dnevnica i putnih tro{kova deputata na sednici o razrezu poreza koje je podneo kamerar Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics); 4. Intabulacija nov~anih potra`ivanja Tadija Toki} (Thadaeus Tokity) od Adama Maroa (Adamus Marê); 5. Osloba|a se govedar senatora Petra Muki}a (Petrus Mukics) Ivan [ebe{tinj, alias \apar (Ioannes Sebestiny tj. Gyapar) od tu`be zbog kra|e.

F:261.1.pag.328-329. -/1752

 

 1. jun 2.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics)i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovity), Marko Skenderovi} (Marko Skenderovity) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Zahtev gradskih hirurga Stefana Lenarda (Stephanus LenÈrd) i Toma Saner (Thomas Szaner) vojnom hirurgu Kristoforu Hankeu Christophor Hancke) zabrani le~enje civilnih bolesnika; 2. Komesar de Gilig (de Gillig)obave{tava da se deputati nisu pojavili na obra~unu vojnog poreza koji je na~injen gre{kom administracije. Predmet se nalazi u fascikli pod slovom K i brojem 22.; 3. Pro~itano je odobrenje ba~kog komesara I{tvana Mi{kolcija (Stephanus  Miskolczï) i vice komesara Petra Latinovi}a (Petrus Latinovics)  zadu`enih  za posed Kule (Kulla) i pustare Madara{ (Madaras) da se imenuju  deputati na konsultaciju za razrez poreza. Izabrani su slede}i deputati: senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i Toma Rudi} (Thomas Rudics). Predmet se ~uva u fascikli pod slovom K i brojem 23.

F.261.1.pag.329-330.-/1752

 

 1. jun 5.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics). Razmatrali su se slede}i predmeti : 1.Pismo administratora de Redla (De Redl) kojim se odbija molba Mihajla Branova~kog (MichaÍlis Branovacski) i Orke Kai~ (Orka Kaics) radi osloba|anja od pla}anja poreza; 2. Izjave u vezi sa {tetama koje su u vinogradima naneli u~enici nalaze se u fascikli pod slovom K. i brojem. 24. Izjave su dali Stevan Bukvi} (Stephanus Bukvics), i Stevan i Arsenije Boi} (Stephanus i Arszenï Boich).;  3. Intabuliraju se dugovi Franje Mamu`i}a (Franciscus Mamuzsich) na zahtev Tadije Toki}a (Thadaeus Tokics). Predmet se nalazi u fascikli pod slovom K i brojem 25.

F:261.1.pag.330-331. -/1752

 

 1. jun 19.

389 .     Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius krizsanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1.Na molbu oca Angelis de Marte (Angelis de Marte) daruju se 2 forinte kao milostinja kalu|erima svetog Karla Botomei ? (Caroli Botomaei) iz Italije (Italia); 2. Upustva vojnog komesara u vezi  na~ina pla}anja poreza nalaze se u fascikli pod slovom. K. i brojem. 26.

F:261.1.pag.331-332. -/1752

 

 1. jun 26.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics).. Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Molba stanovnika Topole (Topoliensis) u vezi sa dozvolom setve u Zobnatici (Zobnaticza) nalazi se u fascikli pod slovom K. i brojem 27; 2. Prihvataju se ra~uni Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics) u vezi sa kupovinom zobi; 3. Informi{e se komorski administrator de Redl (de Redl) u vezi sa tu`bom Josipa Horvackog (Iosephus Horvatskï) da je bilo prevare povodom podele gradskog zemlji{ta. Predmet se nalazi u fascikli pod lovom K i brojem 28.; 4. Izjava Gli{e Rasina (Gliso Rassin) govedara senatora Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) u vezi sa kra|om stoke nalazi se u fascikli pod slovom  K.  i brojem 29.

F:261.1.pag332-.333. -/1752

 

 1. jul 14.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Na ime kontribucije upla}eno je 1112 forinti; 2. Specifikacija izdataka povodom putovanja gradskih delegata u Budim (Buda) i Vac (Vaczï) preko Baje (Baja) tj. za prelazak preko Dunava (Danubium), tro{kovi oko konja itd.; 3. Osloba|a se optu`be od kra|e govedar senatora Marka Skenderovi}a (Marcus Szkenderovics) \er| Farka{ (Georgius Farkas); 4. Kupuju se kola za potrebe grada (currus pensilis). Ilija Poljakovi} kamerar (Elias Polyakovics) je isplatio kola. ; 5. Daruje se 50 denara kao milostinja Karmeli}anima.

F:261.1.pag.333-334. -/1752

 

 1. jul 21.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Jaramazovi} (Iosephus iaramazovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Zahvaljuje se Arseniju ^olakovi}u (Arszenium Csolakovics) prodaja rakije u gradu; 2. Prihvataju se ra~uni gradskog ekonoma Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics); 3. Izjava \er|a Lako-a (Georgï Lakê) da je u Pak{u (Paks) prepoznao ukradenog konja \or|a Kopunovi}a (Georgius Kopunovics).Predmet se nalazi u fascikli pod slovom K i brojem 30.

F:261.1.pag.334.-1752

 

 1. jul 25.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Prihvataju se ra~uni gradskog ekonoma Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics); 2. Izve{taj o prodaji gradskog sena na pustari [ebe{i} (Sebesics) i pored reke Jesenovac (IeszenovÈcz); 3. Dozvoljava se isplata ra~una Teme{variju (Temesvarï).

F:261.1.pag.334-335. -/1752

 

 1. avgust 10.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Izjava Antonija Baranja (Antonï Barany) iz Segedina (Szegedin) u vezi sa kra|om Gli{e Ra{ina ?(Glissa Rassin) nalazi se u fascikli pod slovom K. i brojem 31; 2. Ispla}uje se Albertu (Albertus) (ne pi{e prezime!) 48 forinti za pe~enje 24000 cigala ; 3. Spisi u vezi sa kra|om Mihalja Nemetija (MichaÍlis NÅmethi) nalaze se u fascikli pod slovom K. i brojem 32;  4. Spisi istrage u vezi sa dva dezertera iz regimenta Esterhazija (Esterhaziano) nalaze se u fascikli pod slovom. K i brojem. 33.

F:261.1.pag.335. -/1752

 

 1. avgust 24.
 2. Zajedni~koj sednici Magistrata i Zaklete op{tine prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), kao i ~lanovi Zaklete op{tine Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovics), Adr{ Balog (Andreas Balogh), Lovro Pei} (Laurentius Peich), [ime Tumbasovi} (Simonis Tumbaszovics), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovics), Nikola \or|evi} (Nicolaus Gyorgyevics), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzsics), Bonaventura Cvianovi} (Bonaventura Cvianovics), Luka Bai} (Lucas Baich), Ivan Fran~eskovi} (Ioannes Franceskovics), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) i Tadija Toki} (Thadaeus Tokics). Doneta je odluka kojom se upu}uje delegacija u Budim u vezi sa zahtevom segedinskog notara Nikole Karasa (Nicolaus Karasz) da se deo pustare Ludo{ (Ludas) blizu re~ice Jesenovac (JeszenovÈcz) priklju~i pustari Horgo{ (Horgas).Povodom ovog zahteva Luka Vojni} (Lucas Vojnics) senator i Petar Josi} (Petrus Josics) notar, smatraju da se ovim zahtevom treba obratiti vi{im instancama u Budimu (Buda) i Po`unu (Posonium).

F:261.1.pag.335-336. -/1752

 

 1. avgust 29.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics)i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics) Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Iosip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics) i Josip Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su slede}e predmete : 1. Tu`ba Jo`efa Fodora (Iosephus Fodor) protiv Jakova Ba~i}a (Iacobus Bacsics) zbog klevete; 2. Za u~enje sintaksa pored franjeva~kog profesora treba anga`ovati profesora laika; 3. Ispla}uje se trgovcu Spandoliju Manojlovi}u (Spandolia Manoilovics) 71 forinta za kupljenu robu. Isplatu vr{i gradski ekonom Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics).

F:261.1.pag.336-337. -/1752

 

 1. septembar 3.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori .Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics).Daje se opis no}nih izgreda 4 u~enika {kole kao i presuda zbog kra|e i te{kih telesnih povreda. Izgrednici su Ivan Pa}i (Ioannes Patyi), Andra{ Bali (Andreas Ballï), Ivan Horvat (Ioannes HorvÈth) , Ivan Bartus (Ioannes Bartus), a u tu~u su se uklju~ili i Stevan Bukvi} (Stephanus Bukvics), Steva i Arsenije Boi} (Stephanus i Arszenius Bukvics)kao i Jovan Zveki} (Iovan Zvekics), Jovan Alesi} (Iovan Alesics), Mihajlo Zveki} (Michailo Zvekics) i Petar Vukovi} (Petrus Vukkovics). Dalji opis tu~e se nalazi u fascikli pod slovom K i brojem 24. Izgrednici su osu|eni na zatvor i na po 30 udaraca batinama.

F:261.1.pag.337-338. -/1752

 

 1. septembar 18.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics),i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukucs), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) . Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Ladislava Mesaro{a (Ladislai MeszÈros) iz Segedina (Szegedin) protiv senatora Ivana Ma~kovi}a (Ioannes Macskovics) jer ga je neosnovano stavio u zatvor sa svojim hajdonima u kozarima . Istovremeno je zatvoren tako|e i ( Radoszav Radissics). Svedok u ovom slu~aju je bio Stevan Porkolab (Stephanus Porkolab); 2. Odre|uje se cena rakije; 3. Nov~ano se ka`njava hirurg Tomas Saner (Thomas Szaner) zbog psovanja. Tu`io ga je Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) zbog `ene Petronele (Petronella) Luke Vojni}a (Lucas Vojnics) tj. Luka~i} (Lukacsics); 4. Urgira se ubiranje poreza , predmet se nalazi u fascikli pod slovom K i brojem 34. 5. Vodi se istraga protiv popa Demetrija (Demetrius) zbog sumnje da je ilegalno ven~ao bigamistu Ivanu Dorosar (Ioannes Dorosar) . Predmet se nalazi u fascikli pod slovom K i brojem  35.; 6. Daruje se 1 forinta jezuitima koji prose milostinju.

F:261.1.pag.338-339. -/1752

 

 1. septembar 22.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Josip Jaramazovi} (Iosephuis Iaramazovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Petar Muki} (Petrus Mukics).Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Petra Jako~evi}a (Petrus Iacocsevics) protiv Pavle Skenderovi} (Paulus Skenderovics) jer ga je istukao. Svedok Ivan Puzi} (Ioannes Puzics) je to potvrdio. Pavle Skenderovi} je ka`njen nov~ano. ; 2. Ka`njavaju se pastiri Mihajlo Sretanov (MichaÍl Szrdanov), Gli{o Rasim (Glisso Rassin) govedar Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i [anta Jo{ka (Santa Ioska) zbog kra|e stoke; 3. Prima se za gra|anina bajski sara~  Adamus Karo (Adamus Karo); 4. Ka`njava se pastir Mi{ka (Miska) zbog tu~njave. Ka`njen nov~ano i batinanjem.

F:261.1.pag.340-341. -/1752

 1. oktobar 8.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics)i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazov(Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) kupuje nepe~enu ciglu za izgradnju jedne zgrade u Tompi (Tompa); 2. Tro{kovi tesara na radovima krova zgrade u Tompi (Tompa) ; 3. Tro{kovi radnika na pokrivanju krova zgrade u Tompi.(Tompa.)

F:261.1.pag.341. -/1752

 

 1. oktobar 16.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazov(Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Josip Vizi (Iosephus Vizï) i ~lanovi Zaklete op{tine Nikole Sagmajstera (Nicolaus Szagmaister), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Fabijan Bai} (Fabianus Baics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Ilija Stipi} (Elias Sztipics),Grgo Ara~ki (Elias Aracskï), [ime Tumbasovi} (Simonis Tumbaszovics), Bartul Jako~evi} (Bartholomaeus Iakocsvics), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Ivan Fran~eskovi} (Ioannes Franceskovi ), Albert Stipi} (Albertus Stipi} ), Petar Sari} (Petrus Szarics), Ilija Duli} (Elias Dulity), Josip Ba~in (Iosephus Bacsin), \or|e Pei} (Georgius Peics), Josip [imokovi} (Isephus Schimocovics), Ivan Tikvicki (Ioannes Tikvicski), Martin Su~i} (Martinus Szucsics), Luka Fran~eskovi} (Lucas Franceskovics), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantics), Toma Pur~arski (Thomas Purcsarskï), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzsich), Tadija Toki} (Thadaeus Tokics), Lovro Pei} (Laurentius Peich) i Jakob Su~i} (Iacobus Szucsics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Povisuje se porez na promet vina; 2. Povisuje se prodajna cena vina; 3. Povisuje se cena rakije; 4. Imenuje se delegacija za ru{enje ilegalnih me|a na granici Horgo{a (Horgas). Poslati su senator Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), a iz Zaklete op{tine  Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), [ime Tumbasovi} (Simonis Tumbaszovics),Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovics), Ivan Tikvi~ki (Ioannes Tikvicski), Josip [imokovi} (Iosephus Schimocovics), Fabijan Bai} (Fabianus Baics), \or|e Pei} (Georgius Peics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Tadija Toki} (Thadaeus Tokics).  5. Imenuje se delegacija za sprovo|enje kona~enja vojske. ^lanovi delegacije su senatori Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Io`ef Vizi (Iosephus Visï) i ~lanovi Zaklete op{tine Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister), \or|e Puzi} (Georgius Puzich), \or|e Aracki (Georgius Araczkï), [imon Tumbas (Simonis Tumbasz), Matija Pei} (Mathaeus Peics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics) i \or|e Pei} (Georgius Peics).; 6. Ispla}uju se ra~uni staklara.

F:261.1.pag.341-343. -/1752

 

 1. oktobar 22.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatraju se slede}i predmeti: 1. Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) senator i Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister) daju obra~un poreza za 1751/52. godinu; 2. Ispla}uje se nagrada za hap{enje tri dezertera; 3. Odre|uje se godi{nja plata u~itelju Marku Vukeli}u (Marcus Vukelics); 4. Ra~uni cene vina koje je darovano franjevcima; 5. Testament Katarine Poljak (Catharina Polyak) nalazi se u fascikli pod slovom K. i brojem. 32.

F:261.1.pag.343-344. -/1752

 

 1. novembar 20.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), i senatori marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Visï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Ispla}uje se honorar ~lanovima komisije za odre|ivanje granica pustare Ludo{ (Ludas). Razgrani~enje su izvr{ili Mirko ^ejtej (Emericus Csejtej) i Mirko Adamovi} (Mircus Adamovics). Honorar ispla}uje Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics).; 2. Ispla}uje se honorar radnicima na odre|ivanju granica pustare Ludo{ (Ludas). Honorar ispla}uje Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics); 3. Naredbe administratora Ugarske komore de Redla (de Redl) u vezi prevozom  desetine  nalaze se u fascikli pod slovom K. i brojem 33.;  4. Molba Ivana Luki}a (Ioannes Lukics) stanovnika Sent Marije (Szent- Mariae) nalazi se u fascikli pod slovom K. i brojem 34 u vezi \or|a Nikoli}a tj. \or|evi} (Georgï Nicolics alias Gyorgyevics).;  5. Spisi u vezi sa nesporazumom \or|a Vorgi}a (Georgius Vorgics) sa jednim vojnikom iz regimente Karolj-Palfiani (Carolo – Palffiani) nalazi se u fascikli pod slovom. K. i brojem  35.

F:261.1.pag.344. -/1752

 

 1. decembar 1.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) , Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatraju se slede}i predmeti: 1. Ispla}uju se ra~uni kova~kog majstora ( ime nije nazna~eno); 2. Ispla}uju se ra~uni stolara ( ime nije nazna~eno); 3. Spisi o saslu{anju Jo`ef Hal tj. [anta Jo{ka (Iosephus HÈl alias Santa Ioska) nalaze se u fasikli pod slovom. K. i brojem. 36.

F:261.1.pag.344-345. -/1752

 

 1. decembar 5.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics)i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), \or|e Vidakovi} (Georgius Vidakovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), kao i ~lanovi Zaklete op{tine : Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister), Martin Su~i} (Martinus Szucsics), \or|e Pei} (Georgius Peics), Josip [imokov (Iosephus Schimokov), Franjo Bai} (Franciscus Baics), Tadija Toki} (Thadaeus Tokics), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics), Lovro Pei} (Laurentius Peics), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantics), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Luka Bai} (Lucas Baics), Anton Buljov~i} (Antonius Bulyovcsics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics) i Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics). Na sednici su razmatrali slede}e predmete: 1. Upu}uje se Deputacija u Po`un (Posun) radi re{enja spora o granicama izme|u Ludo{a (Ludas) i Horgo{a (Horgas), kao i prevoza desetine preko Baje (Baja) ili Segedina (Szegedinum) . Izaslati su senatori Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï); 2. Rezidenciji ( franjeva~koj ?) u Solnoku (Szolnok) ispla}uje se 100 forinti na ime godi{nje kamate; 3. Gradski kamerar Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) vr{i isplatu raznih ra~una kamenorescu za popravku pe}i.

F:261.1.pag.345-346. -/1752

 

 1. decembar 14.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) i Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Primljeno je pismo administratora de Redla (de Redl) kojim se pu{taju iz zatvora Stevan i Matija Berni} (Stephanus i Matthias Bernics) uz pla}anje kaucije. Za njih odgovaraju senator Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics) i Nikola Berni} (Nicolaus Bernics).Predmet se nalazi u fascikli pod slovom K br.37.; 2. Presuda u vezi sa tu~njavom izme|u Nikole Neor~i}a (Nicolaus Neorcsics), Josipa i Luke Sari}a (Iosephus i Lucas Szarics) i Tome Raina (Thomas Rain) na pustari ^antavir (Csantaver).. Toma Rain je osu|en na batinanje i naknade tro{kova lekara. ; 3. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) ispla}uje kiriju za kori{}enje zgrade Josipa Ba~ina (Iosephus Bacsin).

F:261.1.pag.346-347. -/1752

 

 1. decembar 29.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Petar Muki} (Petrus Mukics), i Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Ispla}uju se ra~uni trgovcu Nikoli Gerku (Nicolaus Gerk).; 2. Spisi istrage u vezi sa sporom izme|u Marka Kljunovi}a (Marcus Klyunovics) i Ferencaa Gombketea (Franciscus GêmkettÎ) iz Segedina (Szeged) nalaze se u fasc. K. ur. 38; 3. Spisi u vezi sa najavom dolaska poreskih egzekutora  nalaze se u fasc. K. ur. 40.

F:261.1.pag.348. -/1753

 

 1. januar 6.
 2. Sednici Magistrata sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Josip Vizi (Iosephus Vizï) , kao i ~lanovi Zaklete op{tine : \or|e Pei} (Georgius Peich), Fabijan Bai} (Fabianus Baics), [ime Tumbasov (Simone Tumbaszov), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamusich), Ivan Tikvi}ki (Ioannes Tikvicskï), Franjo Bai} (Franciscus Baich), Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovics), Ivan Horvat (Ioannes HorvÈth), Luka Bai} (Lucas Baich), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Luka Vojni} tj Luka~i} (Lucas Vojnics alias Lukacsics), Josip Temunov (Iosephus Temunov), Ilija Duli} (Elias Dulity), Tadija Toki} (Thadaeus Tokics) i \er| Hala~ (Georgius Halacs). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Cenovnik stoke koja se preuzima na ime sve ve}eg iznosa poreskog dugovanja iz 1743-1750;  2. ^lanovi delegacije koji preuzimaju stoku  za otplatu poreskih dugova. ^lanovi delegacije su senatori Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i notar Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) kao i ~lan Zaklete op{tine \or|e Pei} (Georgius Peics).; 3. Gradski kamerar Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) ispla}uje honorar hirurgu I{tvanu Lenardu (Stephanus LenÈrd)  na ime le~enja govedara Vlaha Stojana (Sztojan) koji je bio govedar kod Veselinovi}a (Veszelinovics) a koga je povredio \or|e Milo{ev (Georgius Milossev).

F:261.1.pag.352-353. -/1753

 

 1. januar. 8
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar muki} (Petrus Mukity), Ivan Macskovi} (Ioannes Macskovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovity), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) . Raspravljali su o slede}im predmetimai: 1. Prijateljska nagodba izme|u hirurga Tome Sanera (Thomas Saner) i Ivana Klukovi}a (Ioannes Klukovity) u vezi sa isplatom dugova; 2. Tu`ba Na| I{tvana (Nagy IstvÈn) protiv Ivana Nim~evi}a (Ioannes Nimcsevics) jer nije vra}ao predujam; 3. Kr~marima se odre|uje obavezni iznos obra~una vina i rakije; 4. Grad podi`e 420 forinti kao zajam od rezidencije franjevaca u Solnoku (Szolnok). Novac upu}en gradskom kameraru Iliji Poljakovi} (Elias Polyakovics).; 5. Franjevcima se ispla}uje 5 forinti na ime blagoslova Gradske ku}e  5. januara.

F:261.1.pag.353-354. -/1753

 

 1. januar 15.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics)i senatori: Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovity), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatraju se slede}i predmeti :1. Smanjuje se porez nadzorniku kr~me i mesare plemi}u Jakovu Su~i}u (Iacobus Szucsics); 2. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) ispla}uje ra~uni trgovca Marka Vui}a (Marcus Vuich); 3. Ka`njavaju se Petrus Kozar (Petrus Kozar) i hirurga \er|a Jozaija (Georgius  Jozaï) zbog tu~njave u gradskoj kr~mi . Svedoci su Ivan Klukovi} (Ioannes Klukovics) kr~mar, Adam Be}ar (Adamus Betyar) i Pal Be}ara (Paulus Betyar). Petar Kozar je osu|en na 30 udaraca barinom a hirurg kaznu od 4 forinte.

 

F:261.1.pag.354-355. -/1753

 

 1. januar 19.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics)i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics0, Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Visï). Raspravljalo se o slede}im predmetima: 1. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics), gradski kamerar, ispla}uje ra~un sara~a I{tvana Pa{a ( Stephanus Passa); 2. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) ispla}uje 18 forinti sara~u Adamu Karou (Adamus KarÆ) na ime opreme za 4 konja; 3. Tu`ba trgovca Pavla Todorovi}a (Paulus Todorovics) snadbeva~a plemi}a Luke Su~i}a (Lucas Szucsics) protiv Josipa i \or|e Puzi}a (Iosephus i Georgius Puzics), kao i Stevana Kol~i}a (Stephanus Kolcsics) zbog dugova; 4. Prihvata se ra~un na ime kupovine jednog ~ar{ava za magistratski sto.; 5. Spisi u vezi sa hap{enjem dezertera iz Debrecena (Debreczen)Adama Maroa (Adamus Maro) nalaze se u fascikli pod slovom L. i brojem 1;  6. Spisi u vezi sa sumom od 200 forinti koje su sekvestrirane u korist  pivare u Kuli, nalaze se u fasikli pod slovom. L. i brojem 2 kao i pismo admenistratora de Redla (de Redl) upu}eno Jeronimu Vukovi}u (Hieronïmus Vukovics) u vezi istog..

F:261.1.pag.355-357. -/1753

 

 1. februar 7.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) i Petar Muki} (Petrus Mukics). Sprovela se istraga u vezi nestanka ovaca u Senti (Szenta) koje su pripadale Ivanu Franci{kovi}u (Ioannes Franciskovics), Marko Kopunovi} (Marcus Kopunovics) i Matija Pei} (Matthias Peich). Ovce je ~uvao Jovan @ivanov (Iovan Zsivanov). Za {tetu }e odgovarati spomenuti Jovan kao i njegov staratelj @ivan Petrov (Zsivan Petrov) i ~lan Zaklete op{tine Slavi} Blagojev (Szlavity Blagojev).

F:261.1.pag.357-358. -/1753

 

 1. februar 8.
 2. Sednici Magistata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Ivan Jaramazov (Ioannes Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Donete su odluke Magistrata u 8 ta~aka kojima se re{avaju problemi useljavanja stranih kupoprodaja ku}a i zemlji{ta.

F:261.1.pag.358-359. -/1753

 

 1. februar 16.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Grego Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Daje se dozvola jednom gr~kom trgovcu, turskom dr`avljaninu da godinu dana trguje u Sent Mariji (Szent Maria). Dozvola se daje za proslavu sv.\or|a (S.Georgï Militics i Martiris); 2. Istraga u vezi sa nov~anim potra`ivanjima vi{e katolika Sent Marije (Szent Maria) i to \er|a Hala~a (Georgius Halacs) iz Sabatke (Szabatka) a sada Sent Marije prema iseljenim pravoslavnim stanovnicima grada :poru~niku Velimiru Avramovi}u (Velimir Avramovics), Sava \ur|evi} (Szava Gyurgyevics), Milanka Sekuli}a (Milanko Szekulics) i Maksima Jaki}a (Maxim Iakics) U vezi ovog duga intervenisao je administrator de Redl.; 3. Zahteva se informacija o uhap{enom mu`u Marije Baji} (Maria Baics) iz Hala{a (Halass) Petru Sadaju (Petrus Szadaj); 4. Istraga u vezi sa isplatom cene jedne krave koja je zaklana po nalogu poru~nika Velimira Avramovi}a (Velimir Avramovics), biv{eg nadzornika pravoslavne mesare u Sent Mariji (Szent Maria). Zaklao ju je Lazar Mari} (Lazarus Marics) iz Potisja (Tibiscanus). O tome su posvedo~ila i dva svedoka . Predmet se nalazi u fascikli pod slovom L i brojem 4.

F:261.1.pag.359-361. -/1753

 

 1. februar 18.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovity), Petar Muki} (Petrus Mukity), Toma Rudi} (Thomas Rudity) i ~lanovi Izabrane op{tine (Selecta commitate) Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantics), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), \er| Hala~ (Georgius Halacs), Josip Temunov (Iosephus Temunov), Josip [imokov (Iosephus Schimokov), Vito Kujun~i} (Vitus Kuiuncsity), Albert Stipi} (Albertus Sztipics), \er|u Pei} (Georgius Peich), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics), Luka Bai} (Lucas Baics), Ivan Vukov (Ioannes Vukov), Marijan Vojni} (Marianus Vojnics), Ivan Ti~urinov (Ioannes Ticsurinov), Lovro Pei} (Laurentius Peich), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovics), Luca Vojni} (Lucas Vojnics), Ilija Poljak (Elias Polyak) i Bonaventura Gabri} (Bonaventura Gabrity). Jednoglasno su doneli slede}e odluke: 1. Imenuje se delegacija koja }e u Po`unu (Posonium) urgirati spor izme|u grada i segedinskog notara Nikole Karasa (Nicolaus Karasz) u vezi sa Ludo{em (Ludas) i Horgo{om (Horgas). ^lanovi delegacije su senatori Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). 2.Po{to su stanovnici veoma mali broj stoke diktirali kao poreznu osnovicu , zato grad imenuje komisiju za popis stoke na pojedinim pustarama : za pustaru Bajmok (Bajmak) i \ur|in (GyÎrgyÉn) su zadu`eni Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Vito Kulun~i} (Vitus Kuluncsics). Za Zobnaticu (Zobnaticza) i @ednik (Nagy-FÉny) : Jakov Pr}i} (Iacobus Prtyity), Bonaventura Gabri} (Bonaventura Gabrity) i \or|e Pei} (Georgius Peich); za ^antavir (CsantavÅr), Veru{i} (Verusics) i Luda{ (Ludas) Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics) i Ilija Stipi} (Elias Sztipics); za Vantelek (Vantelek) i Tavankut (Tavankut) su zadu`eni Bonaventura Cvianov (Bonaventura Cvianov), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franciskovics) i Josip [imokov (Iosephus Schimokov) a za Kelebiju i [ebe{i} (Kelebia i Sebesics) Ivan Vukovi} (Ioannes Vukovics), [ime Tumbas (Simonem Tumbasz) i Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics); 3. Sporazum izme|u grada i udovice plemkinje Helene Su~i} (Helena Szucsics) u vezi sa kori{}enjem porodi~nog imanja do punoletnosti deteta Josipa Su~i}a (Iosephus Szucsics).

F:261.1.pag.361-363. -/1753

 

 1. februar 19.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Ivan Muki} (Ioannes Mukics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) . Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba senatora Ivana Ma~kovi}a (Ioannes Macskovics) protiv vi{e stanovnika grada koji nisu isplatili cenu robe koju su na veresiju kupili u njegovom du}anu; 2. Sudsko poravnanje u vezi sa preuzimanjem porodi~nih dugova izme|u bra}e Pavla (Paulus), Bartul (Bartolomaeus), Matije (Mattaeus) i Ivan Vlaovi} (Ioannes Vlaovics); 3. Zbog odsustva okrivljenog Ivana Budimli}a (Ioannes Budimlics) nije odr`ana sudska rasprava. Tu`io ga je Iakov Budim~evi} (Iacobus Budimcsevics); 4. Udovici Katarini Vidakovi} (Catharina Vidakovics) otpisuje se deo porezne obaveze dok su njena deca maloletna.

F:261.1.pag.363-364. -/1753

 

 1. februar 26.
 2. Sednici su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Sudsko poravnanje u vezi sa podelom jednog dela imanja udovice Lucije Rudi} (Lucia Rudics) izme|u njenog sina Antona Rudi}a (Antonius Rudics) i sina njenog brata Grge Male~kovi}a (Gregorius Malecskovics).

F:261.1.pag.364. -/1753

 

Ovde nedostaje strana!

 

 1. ? ?
 2. Jednoglasno je odlu~eno da Franjo Gabri} (Franciscus Gabrics) bude nadzornik mesara umesto Filipa Radanovi}a (Philippum Radanovics). 2. Za proveru ra~una mesara zadu`eni su Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovics), \or|e Kopunovi} (Georgius Kopunovics) i

senatori Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i notar Petar Josi} (Petrus Iosics) i iz Zaklete op{tine Ilija Cernkovi} (Elias Cernkovics), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics), Nikola Sagmaister (Nicolaus Szagmaister) i Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics), 3. Upozorava se grad da {to skorije podmiri svoja poreska dugovanja. Dokumenat se nalazi u fascikli pod slovom L i brojem 7.

 

F.261.1.pag.365.-/1753

 1. mart 30.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i Senatori Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Ka`njava se Marijan Vojni} (Marianus Vojnics) jer Magistratu nije javio prodaju svoga vinograda; 2. Zbog odsustva vi{e senatora odla`e se rasprava o molbi sudije Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krizsanovics) da mu se dodeli livada Ivana Budimli}a (Ioannes Budimlics) na pustari Zobnatici (Zobnaticza) zbog njegovih putovanja u Po`un (Posonium) i Be~ (Vienna); 3. Dozvoljava se stanovnicima Segedina (Szegedin) da uz pla}anje takse love kornja~e u reci Kere{ (KÎrÎs). Taksu treba platiti Iliji Poljakovi}u (Elias Polyakovics).

F:261.1.pag.365-366. -/1753

 

 1. april 6.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Kriszanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov ( Iosephus Iaramazov ), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} ( Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti:1. Tu`ba Alberta Stipi}a (Albertus Sztipics) protiv \er|a Hala~a (Georgius Halacs) zbog odugovla~enja isplate cene prodatih volova; 2. Sporazum o podeli ostav{tine iza Jeronima i Matije Vukovi}a (Hieronïmus i Matthias Vukovics) izme|u Antona i Jeronima Vukovi}a (Antonius i Hieronïmus Vukovics); 3. Zabranjuje se kopanje jendeka oko vinograda i oranice bez dozvole Magistrata; urgira se uplata takse za podmirivanje tro{kova privilegije; 4. Obave{tenje o hap{enju Mihalja [ante (MichaÍlis Santa)  u Hala{u (Halass). Predmet se ~uva u fascikli pod slovom L i brojem 8. 5.Pozivaju se u Budim delegati grada na razres poreza. Poziv se nalazi u fascikli pod slovom L i brojem 9.

F:261.1.pag.366-367. -/1753

 

 1. april 9.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Kriszanovics) i senatori Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Sudska presuda u vezi sa sporom izme|u Ivana Budimli}a (Ioannes Budimlics) i Luke Berni}a (Lucas Bernics) zbog dve krave po imenu Matora Rogata (Mattora Rogatta) i [tirka (Stirka); 2. Sudska presuda u vezi sa sporom izme|u Ivana Budimli}a (Ioannes Budimlics) i Bartula Rogi}a (Bartholomaeus Rogics) zbog {est krava; 3. Ka`njavaju se Grgo Crnjakovi} (Gregorius Crnyakovics), Mihalj Kukta (MihaÍlis Kukta), Ivan Male~kov (Ioannes Malecskov) i neki Franjo (Franye) koji su tragaju}i za pokopanim blagom o{tetili 16 loza u vinogradu Ilije Ba~ina (Elias Bacsin); 4. Obavezuju se Rista i \uka Sim~evi} (Rista i Gyuka Szimcsevics) da isplate svoj dug Krsti Stojkovi}u (Krsta Sztoikovics) iz Sent Ivana (Szent-Ivan). Isplatu nare|uju senatori Josip jaramazov (Iosephus Iaramazov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i notar Petar Josi} (Petrus Ioszics). Predmet se nalazi u fascikli pod slovom L i brojem 10.; 5. Spisi spora izme|u Jakova Budim~evi}a (Iacobus Budimcsevics), Luke Berni}a (Lucas Bernics) i Ivana Budimli}a (Ioannes Budimlics) nalaze se u fascikli pod slovom L. i brojem 11.

F:261.1.pag.367-369. -/1753

 

 1. april 16.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), kao i ~lanovi Zaklete op{tine: Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister), \er| Hala~ (Georgius halacs), \or|e Pei} (Georgius Peics), Stevan Tumbas (Stephanus Tumbasz), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics), Albert Stipi} (Albertus Sztipics), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantics), Jakov Pr}i} (Iacobus Prtyity), \or|e Puzi} (Georgius Puzics), Martin Malogurski (Martinus Malogurskï) i Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics). Prihvataju se ra~uni nadzornika gradskih mesara \or|a Kopunovi}a (Georgius Kopunovics) i Franje Evetovi}a (Franciscus Evetovics) .Ra~uni se nalaze u fascikli pod slovom L i brojem 12.

F:261.1.pag.369. -/1753

 

 1. april 24.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali svi njeni ~lanovi kao i ~lanovi Zaklete op{tine. Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Po isteku svoje slu`be sudija Grgo Kri`anovi} (Gregorius krizsanovics) vra}a povelje i pe~ate grada koje je do sada on ~uvao; 2. Izneti su slede}i predlozi za nove sudije: Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics). Nakon glasanja za novog sudiju izabran je Tomas Rudi}; 3. Predaju se povelje i pe~ati grada novom sudiji radi ~uvanja; 4. Nala`e se novom sudiji da savesno sprovodi odluke Magistrata; 5. Zabranjuje se gradskom ekonomu da bez prethodne dozvole isplati vi{e od jedne forinte; 6. Na mesto umrlih imenuju se novi ~lanovi u Zakletu op{tinu. Izabrani su  Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) i Jakov Vojni} Te{i} (Iacobus Vojnics Tesics)

F:261.1.pag.369-370. -/1753

 

 1. april 26.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov ), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics),, Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. @eli se spre~iti osloba|anje mladih i zdravih stanovnika grada od pla}anja poreza. Istragu o pla}anju poreza }e sprovesti Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i ~lanovi Zaklete op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Luka Bodi} (Lucas Bodics), Tadija Stanti} (Thadia Sztantics) , Grgo Aracki (Gregorius Aracskï) i Ivan Horvat (Ioannes Horvath); 2. Kontroli{e se ispravnost grani~nih ograda izme|u ku}a. Za to su zadu`eni senatori Petar Muku} (Petrus Mukics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovity) i ~lanovi Zaklete op{tine Martin Raj~i} (Martinus Raicsity), Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovics), Bonaventura Gabri} (Bonaventura Gabrics) i \or|e Puzi} (Georgius Puzics); 3. Osniva se komisija za prebrojavanje i popisivanje stoke. ^lanovi komisije su Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics), Ilija Stipi} (Elias Sztipics), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics), \er| Hala~ (Georgius Halacs), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovics), Matija Pei} (Matthias Peich), Marian Malagurski (Marianus Malagurskï), Ivan Vukov (Ioannes Vukov), Albert Stipi} (Albertus Sztipics), \or|e Pei} (Georgius Peich), Fabijan Bai} (Fabianus Baich), Josip Temunov (Iosephus Temunov), Josip [imokov (Iosephus Schimokov), Franjo Bai} (Franciscus Baics), Bono Cvianov (Bono Czvianov), Ilija Duli} (Elias Dulics), Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i [ime Tumbas (Simon Tumbasz); 4/a. Pro~itano je pismo Mihajla Gabri}a (MichaÍl Gabrics) u vezi Ivana Dragavi}a (Ioannes Dragavics) 4/b. Protest grada zbog poziva @upanije na u~e{}e u raspravi o razrezu poreza; 5. Specifikacija dnevnica zidara u vezi sa izgradnjom nove gradske ku}e; 6. Prihvataju se ra~uni u vezi sa kupovinom sena; 7. Prihvata se usmeni izve{taj gradskog ekonoma o nov~anim iznosima koje je darovao dobro~initeljima grada; 8. Prihvataju se ra~uni o kupovini ogreva.

F:261.1.pag.370-372. -/1753

 

 1. april 29.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kov (ioannes Macskov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), i ~lanovi Izabrane op{tine Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics), Luka Bai} (Lucas Baics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Ivan Leti} (Ioannes Letics), \er| Hala~ (Georgius Halacs), Marijan Vojni} (Marianus Vojnics), Ilija Duli} (Elias Dulics), Grgo Aracki (Gregorius Araczkï), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantics), Ivan Vukov (Ioannes Vukov), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics), Toma Vojni} (Thomas Vojnics), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Bono Gabri} (Bono Gabrics), Petar Sari} (Petrus Szarics), \or|e Puzi} (georgius Puzics), Franjo Bai} (Franciscus Gabrity), Vito Kulun~i} (Vitus Kuluncsics), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franciskovics), Luka Franci{kovi} (Lucas Franciskovics), \or|e Pei} (Georgius Peics), Josip Ba~i} (Iosephus Bacsity), Stefan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovics), Franjo Mamu`i} (Franciscus Mamuzic), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics), Ivan Horvat (Ioannes Horvath), Fabijan Bai} (Fabianus Baics) i Andra{ Balog (Andreas Balogh). Razmatrali su se slede}i predmeti:1.Odre|uje se godi{nja plata svim gradskim slu`benicima:

 

1. Petar Josi} (Petrus Iosics) zakleti bele`nik           150 forinti
2. Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics)   vice-notar i kamerar             70 forinti
3. Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzsics) perceptor             70 forinti
4 Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) komesar. 1 metri~ku centu mesa i 1/2 cente loja kao i             40 forinti
5. Tadija Toki} (Thadaeus Tokics) nadzornik vina (vini iudici)             25 forinti

 

6. Martin Su~i} (Martinus Szucsics) inspektor za pijace             24 forinte
7. [ime Romi} (Simon Romics) orgulja{ 2 metri~ke cente mesa i             65 forinti
8. Martin Misurai (Martinus Missuraï) sakristan 40 sve`njeva trske i             40 forinti
9. Maria Ro`afa (Maria Rosafa) u~iteljica             20 forinti
10. I{tvan Kova~ (Stephanus Kovacs) ~uvar zatvora 1 metri~ku centu mesa , 15 metreta `ita i             46 forinti
11. [est gradskih ~uvara (pandurones) 2 para ~izama i svaki po 10 forinti             60 forinti
12. \er| Milo{ev (Georgius Milossev) konju{ar 2 ko~ije sena i 10 metreta zobi             40 forinti
13. Matija Mi~i~ (Matthias Micsics) konju{ar 2 ko~ije sena i 10 metreta zobi             30 forinti
14.Ivan Marjanu{i} (Ioannes Marianusics) konju{ar 2 ko~ije sena i 10 metreta zobi             30 forinti
15. Ivan Pen~i} (Ioannes Pencsics) konju{ar 2  ko~ije sena i 10 metreta zobi             30 forinti
16. Stevan Vida (Stephanus Vida) prvi ko~ija{ 1 duga~ak kaput(gunj),~izme i 2 para cipela, 5 ko`uha,12 metreta `itarica,1centu mesa,30 libri soli i             20 forinti
17. Pavle Jano{ek (Paulus Ianossek) drugi ko~ija{ 5 ko`uha ,1 par ~izama,9 metreta `ita, 1 centa mesa, 12 libri slanine i 12 libri soli i             20 forinti
18. za franjevce             30 forinti
 1. Sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics), i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Voinics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) , notar Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) i iz Zaklete op{tine Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Jakov Pr}i} (Iacobus Prtyity) , \or|e Puzi} (Georgius Puzics), Andra{ Balog (Andreas Balogh) i Grgo Aracki (Gregorius Araczkï); svi oni }e izvr{iti popis stoke a odre|en je klju~ za razrez dr`avnog poreza po glavi stoke. 3. Vlastelinski porez se pla}a po veli~ini zemlji{ta. 4. Ubudu}e }e i bele`nik Petar Josi} (Petrus Iosics) pla}ati porez. 5. Ubudu}e }e i orgulja{ [ime Romi} (Sinom Romics). 6. U slu~aju iseljenja Ivana Budimli}a (Ioannes Budimlics) njegovo imanje na pustari Zobnatica (Zobnaticza) u blizini re~ice Jesenovac Ieszenovacz) }e preuzeti senator Luka Vojni} (Lucas Vojnics), a on }e predati gradu svoje zemlji{te u unutra{njosti grada.

F:261.1.pag.372-375. -/1753

 

 1. april 30.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Sudsko poravnanje izme|u Bo`e Vojni}a (Bozso Vojnics) i njegovog usvojenika Jan~ike (Iancsika) u vezi sa podelom porodi~nog imanja; 2. Zbor Cigana izabrao je Martin Gnezina (Martinus Gneczin) za svoga vojvodu; 3. Sporazum o terminu isplate nov~anog potra`ivanja Stipana Tumbasovi}a (Stipan Tumbaszovics) Ivanu Budimli}u (Ioannes Budimlics); 4. Obavezuju se Antun Vukovi} (Antonius Vukovics) i Stanislav Tikvicki (Stanislaus Tikviczkï) za predaju priznanice Franji Adamovi}u (Franciscus Adamovics) provizoru u Seksardu (Szekzsard); 5. Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) ispla}uje 1 forintu i 50 denara franjevcima za misu povodom izbora gradskog sudije; 6. Cena otkupljenog vina na ime otplate poreza; 7. Gostioni~ar Ivan Kljukovi} (Ioannes Klykovics) je isplatio svoje dugove za arendu gradske kr~me Iliji Poljakovi}u (Elias Polyakovics); 8. Upla}uje se prihod od kazne za lutaju}u stoku; 9. Upla}uju se u gradsku blagajnu dugovi Ivana Kljukovi}a (Ioannes Klykovics) i Kristofora Hankea (Christophorus Hancke); 10. Upla}uju se Iliji Poljakovi}u (Elias Polyakovics) u gradsku blagajnu dugovi gostioni~ara Andeja Vujavi}a (Andreas Vuiavics); 11. Upla}uju se kazne zbog utajivanja poreza.

F:261.1.pag 375-.378. -/1753

 

 1. maj 4.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) . Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Dozvoljava se Matiji Jaramazovi}u (Matthias Iaramazovics) kopanje bunara na svom zemlji{tu u Bajmoku (Bajmak); 2. Ka`njava se Stevan Vidnjanki (Stephanus Vidnyakï), alias „TÎkÎs“, zbog ilegalnog to~enja vina; 3. Ka`njava se Pana (Panna), `ena Ivana Dosko~a (Ioannes Doskocs) zbog ilegalnog to~enja vina; 4.Nikola Proja (Nicolaus Proja) je ka`njen zbog ilegalne prodaje pi}a sa 15 udaraca batinom. 5. Ka`njava se Elizabet (Elisabeth), `ena Ferenc Va{kutija ( Franciscus Vaschkudï), jer je oklevetala `enu Ivana Juhasa (Ioannes Iuhasz). Uhap{ena i osu|ena na 10 dana zatvora.

F:261.1.pag.378-379. -/1753

 

 1. maj 7.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Ka`njava se Ka{par Na| (Casparus Nagy alias Gero), jer je „be}arima“ ilegalno to~io ve}u koli~ini vina.

F:261.1.pag.379. -/1753

 

 1. maj 11.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Ka`njava se Jakov Pr}i} (Iacobus Prtyity), jer je van prostorija Gradske ku}e trgovao sa ovnima ; 2. Ka`njava se kravar Ivan Merecko (Ioannes Mereczko) jer je dopustio da vukovi rastrgnu jednu kravu koja je pripadala Martinu Ta{kovi}u (Martinus Taskovics), a ostatak mesa nije vratio vlasniku; 3. Sekvestriraju se tri krave Todora Mijatova (Todor Miatov) iz Martono{a (Martonoss) jer nije isplatio cenu svoga le~enja hirurgu Tomasu Saneru (Thomas Szaner); 4. Ka`njava se `ena Ivana Betlebana (Ioannes Betleban) jer je ilegalno prodavala vino; 5. Prihvataju se ra~uni du}and`ije senatora Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krizsanovics) a kamerar Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) da ih isplati.

F:261.1.pag.379-381. -/1753

 

 1. maj 18.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Jaramazovi} (Iosephus Iaramazovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Ka`njava se pastir iz Kunbaje (Kum-Baja) \er| Juhasa (Georgius IuhÈsz) jer je dao da jedno tele rastrgnu vukovi. Optu`io ga je \or|e Cicvari} (Georgius Cziczvarics) ; 2. Ka`njava se pastir Ivan Mako (Ioannes Mako) jer je izgubio jedno tele . Optu`io ga je Petar Vojni} (Petrus Vojnics); 3. Ka`njava se pastir Marko Puhalov (Marcus Puhalov) jer nije savesno ~uvao ovce. Optu`io ga je Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i udovica Kujun~i} (Kuiuncsics).; 4. Tu`ba pastira Stevana Tukuljca (Stephanus Tukulyacz) protiv Andrije Cvianova (Andreas Czvianov) jer mu nije isplatio dvogodi{nju zaradu; 5. (nedostaje !) 6. Prihvata se obra~un nadzornika va{ara od strane kamerara Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics);  7. Odobravaju se ra~uni jednog bravara (ime nedostaje); 8. Sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) je pisao kameraru Josipu Kri`anovi}u (Iosephus Krizsanovics) da se prihvate  ra~uni o kupovini deset hiljada cigala za izgradnju Gradske ku}e.

F:261.1.pag.381-383. -/1753

 

 1. maj 25.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Ispla}uju se dnevnice ~lanovima revizionog suda, a posebno honorar d`elatu za torturu jednog zatvorenika; 2. Ka`njava se Martin Kalmar zvani Pak{i (Martinus Kalmar alias Paksi) zbog kra|e stoke. U kra|u su ume{ani i Ivan Heredi (Ioannes Heredï) iz ^avolja (Csavoly) i Mihalj Bili (MichaÍl Bilï). Predmet se ~uva u fascikli pod slovom L i brojem 14.; 3. Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) je  izneo iznos poreskih zadu`enja za teku}u godinu iznosi 3360 forinti koji ima da isplati Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics).

F:261.1.pag.383-384. -/1753

 1. maj 28.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrani su slede}i predmeti : 1. Pro~itano je pismo komesara de Gillig kojim obave{tava o dolasku dva poreska egzekutora u grad. Predmet se nalazi u fascikli pod slovom L i brojem 15.; 2. Ka`njava se Ivan Serfi (SzórfÏ) zbog kra|e osu|en je na 50 udaraca batinom.

F:261.1.pag.384. -/1753

 

 1. jun 1.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovity), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovity), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Janka Dragostevi}a (Ianko Dragostevics) iz Banata (Banat) protiv vi{e stanovnika grada, i to : Adama Maroa (Adamus Maro), Mihajla Gabri}a (MichaÍl Maro) i Pavla Berki}a (Paulus Berkics), zbog odugovla~enja isplate cene kupljene stoke; 2. Odbacuje se molba orgulja{a [ime Romi}a (Simeon Romics) da se potpuno osloba|a obaveze pla}anja poreza;  3. Uslovno se prihvata molba \or|a Pata~i}a (Georgï Patacsity) da zbog nedoli~nog vladanja ne bude isteran iz grada.

F:261.1.pag.384-385. -/1753

 

 1. jun 15.
 2. Sednici Magistrata sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus guganovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Prima se Ivan Selezai (Ioannes Szelezaï) za orgulja{a  i u~itelja; 2. Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Ispla}uje se Andreju Bibinu (Andreas Bibin) arenda za kori{}enje rita od \or|a Crvenog (Georgius Crveni) i Marka Mami} (Marcus Mamics).. 3. Prihvataju se ra~uni gradskog ekonoma Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics).

F:261.1.pag.385-386. -/1753

 

 1. jun 18.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Petar Muki} (Petrus Mukics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Milice Mer|enove (Milicza Mergyenova) protiv Kate Darabo{ (Kattta Darabos) supruga Mihalja Darabo{a (MichaÍl Darabo{) zbog kra|e platna; 2. Dozvoljava se sudiji Tomi Rudi}u (Thomas Rudics) i senatoru Grgu Kri`anovi}u (Gregorius Krizsanovics) da pro{iruju svoje ritove na pustari Bajmok (Baimok). Oni trebaju isplatiti naknadu Nikoli [ar~evi}u (Nicolaus Sarcsevics); 3. Ka`njava se Ivan Petrik (Ioannes Petrik) zbog kra|e platna koje je visilo na ogradi; 3a. Cenovnik dnevnice kosa~ima, `eteocima i kopa~ima. 4. Prihvataju se ra~uni Marka Vui}a (Marcus Vuics).

F:261.1.pag.386-387. -/1753

 

 1. jun 28.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) . Razmatralo se o slede}im predmetima: 1. Izdaje se potvrda o 17-godi{njoj savesnoj slu`bi orgulja{u [imonu Romi}u (Simon Romics); 2. Prihvataju se ra~uni o isplati `itarica kupljenih za potrebe poreznih davanja od strane Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics).

F:261.1.pag.387-388. -/1753

 

 

 1. jun 30.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Senatori Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukics) , Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti :1. Obra~un tromese~nog poreskog zadu`enja; 2. Prihvataju se ra~uni gradskog ekonoma Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) za mesec maj; 3. Hroni~ni alkoholi~ar Anton Alajbegovi} (Antonius Alaibegovics) ka`njava se sa 50 batina zbog lo{eg pono{anja.

F:261.1.pag.388. -/1753

 

 1. jul 15.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovity), Lucas Nojni} (Lucas Vojnics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Visï) i iz Izabrane op{tine Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter), Toma Vojni} Pur~arski (Thomas Vojnics Purcsrskï), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Josip Vukmanovi} (Iosephus Vukmanovics), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics), Franjo Bai} (Franciscus Baics), Josip Temunov (Iosephus Temunov), \or|e Puzi} (Georgius Puzics),Ivan Tikvicki (Ioannes Tikvicskï), Ivan Horvat (Ioannes Horvath), Josip Horvatski (Iosephus Horvatsckï), Ivan Vukov (Ioannes Vukov), \er| Hala~ (Georgius Halacs), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Luka Bai} (Lucas Baity), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) i Albert Stipi} (Albertus Sztipics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Sekvestrira se stoka i `ito za potrebe poreskih zadu`enja; 2. Poternica za kradljivca iz Hala{a (Halass) po imenu [ipo{ (Sipos) u mestu Va{arheju (Vassarhel). Predmet se nalazi u fascikli pod slovom L i brojem 18.; 3. Pro~itano pismo Andra{a Teme{varija (Andreas Temesvarï) u vezi re{enja o podeli ostav{tine pokojne Ane ^ovi} (Anna Csovics). Pismo se ~uva u fascikli pod slovom L i brojem 19.; 3. Tra`e se u~esnici u nemirima u Va{arhelju (Vasarhely). Predmet se ~uva u fascikli pod slovom L i brojem 20. ; 5. Spisi istrage u vezi sa tu`bom Matije Mora (Matthias MÆra) iz Segedina (Szegedin) nalaze se u fascikli pod slovom L i brojem  21; 6. Tu`ba Ivana Budimli}a (Ioannes Budimlics) protiv  \er|a Hala~a (Georgius Halacs) jer nije isplatio cenu prodate stoke.

F:261.1.pag.388-390. -/1753

 

 1. jul 27.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Odbija se molba gr~kog trgovca Spandolije Manojlovi}a (Spandolia Manojlovics) radi pro{irenja artikala u prodaji trgovaca turskih dr`avljanina i naplate duga u naturalijama.; 2. Snadbeva~ Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krizsanovics) Sava Milo{evi} (Szavo Miloschevics) moli Magistarat da posreduje u ra{~i{}avanju njihovog nesporazuma. Za to zadu`eni senatori Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i bele`nik Petar Josi} (Petrus Iosics).; 3. Prihvataju se ra~uni gradskog ekonoma Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics) kojim }e se isplatiti Albert i Ivan Dosik (Albertus i Ioannes Dosik).; 4. Zahtev gradu Segedina (Szegedin) da se vrate konji koji su zalutali po teritoriji Sent Marije (Szent Maria). Predmet se nalazi u fascikli pod slovom L i brojem 22.

F:261.1.pag 390-.391. -/1753

 

 1. avgust 16.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), kao i ~lanovi Izabrane op{tine [ime Tumbas (Simon Tumbasz), Luka Bai} (Lucas Baity), \er| Hala~ (Georgius Halacs), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantich), Luka Franci{kovi} (Lucas Franceskovics), Marijan Malogurski (Maarianus Malogurskï), Josip [imokov (Iosephus Schimokov), Josip Horvatki (Iosephus Horvatskï). Grgo Aracki (Gregorius Araczkï), Anton Buljov~i} (Antonius Bulyovcsity), Albert Stipi} (Albertus Sztipics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Franjo Bai} (Franciscus Baity), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics), Mileta \elmi{ (Mileta Gyelmis), Petar Sari} (Petrus Szarity), Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovich), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzsich), Bono Gabri} (Bono Gabrics), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Josip temunov(Iosephus Temunov), Matija Pei} (Matthias Peity), Andra{ Balog (Andreas Balogh), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franceskovity), Tadija Toki} (Thadaeus Tokics), Martin Su~i} (Martinus Szucsics) i Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Zbog su{e potrebno je regulisati pravednu raspodelu sena. Zadu`eni su senatori Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovity) i Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï); 2. Spisi u vezi sa sporom [ime Bukvi}a (Simon Bukvics) sa Ivanom Franci{kovi}em (Ioannes Franciskovics) nalaze se u fascikli pod slovom  K. i brojem 23.

F:261.1.pag.391 -/1753

 

 1. avgust 20.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov) i Jo`ef Vizi (Josephus Vizï). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Molba orgulja{a [imona Romi}a (Simon Romics) upu}ena administratoru de Redlu (de Redl) u vezi sa osloba|anjem od svih da`bina kao i njegov odgovor nalaze se u fascikli pod slovom L i brojem 24; 2. Opominje se `ena Ivana Kaloa (Ioannes KallÆ) da }e biti isterana iz grada ako jo{ jednom ne{to ukrade; 3. Prihvataju se ra~uni gradskog ekonoma; 4. Informacija vojnog komesara o ekzekuciji dugova nalazi se u fascikli pod slovom. L. i brojem 25;  5. Poternica iz ^angrada (Csongrad) za Gerbe Tama{a tj/ @emlei (GÎrbe Thamas alias Zsemlei) i Berke{ \urkom (Berkes Gyurka) nalazi se u fascikli pod slovm L  i brojem 26. Samo je uhap{ten Gli{o Aracki (Gliso Araczkï). 6. \er| Na| (Georgius Nagy) deli imovinu sa svojom bra}om . Dokumenat se nalazi u fascikli pod slovom L i brojem 27. 7.. Inventar ostav{tine pokojnog I{tvana Tama{ija (Stephanus TamÄssy) izme|u udovice i Pala Tama{ija (Paulus Tama{ija (Paulus Tamassï). Popis imovine }e izvr{iti Toma Kova~ (Thomas Kovacs), Pal Tama{i (Paulus Tamasï) i Vojni} (Vojnics).; 7. Tu`ba Katarine Mihalja Vince (Catharina MichaÍlis Vincze) protiv Teovane Rus Popova(Teovana Rusz Popov) zbog javnog klevetanja.Svedo~ile su Helena Ivana Ki{ (Helena Ioannis Kïs) i Bala{ Indka (Balas Indka).

F:261.1.pag.392-394. -/1753

 

 1. septembar 3.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukity), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovity), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Ka`njava se Ivan Slaninkovi} (Ioannes Szlaninkovics) jer je uhva}en u brakolomstvu sa Anom Njuzo (Anna NyÇzÆ); 2. Odluka Magistrata o osloba|anju vi{e zatvorenika nalazi se u fascikli pod slovom L i brojem 30. Oslobo|eni su Jovan Garambanta (Iovan Garambanta), Lazar Pamuk~ija (Lazarus Pamukcsia), Gli{o Mi{kovi} (Glisso Miskovics) i Miat Vo}in (Miatt Votyin).

F:261.1.pag.394-395. -/1753

 

 1. oktobar 1.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Prihvataju se ra~uni ciglara I{tvana Va{uta (Ioannes Vasehut). Ra~une }e isplatiti gradski kamerar Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics); 2. Ostavinski spor o imovini pokojnog Tome ^ovi}a (Thomas Csovics) izme|u Marije ro|ene ^ovi} (Maria Csovics) `ene \or|a Pei}a (Georgius Peich) i njenog brata Lovre (Laurentï); 3. Karmeli}anima iz Budima daruju se 2 forinte; 4. Razrez poreza na du}ane iznosi 3 ft. i 50 denara na kapital od 100 forinti; 5. Molba gra|ana da im se zbog velike su{e dodeljuje olak{ica od pla}anja poreza nalazi se u fascikli pod slovom. L i brojem  32;  6. Odluka o na~inu isplate vr{idbenih tro{kova \or|u Reljasovu (Georgius Relyaszov), Marku Pokri}u (Marcus Pokrity), Bonaventura Guganovi} (Bonaventura Guganovics) iz Sombor (Zombor).

F:261.1.pag.395-397. -/1753

 

 1. oktobar 19.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali Toma Rudi} (Thomas Rudity )sudija i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatraju se slede}i predmeti :1. Prihvataju se ra~uni gradskog ekonoma Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics); 2. Spisi u vezi sa hap{enjem lopova \er| Komlo{ija (Georgius Komlossï) preko Halal I{tvana (Halal Stephanus) nalaze se u fascikli pod slovom  L. i brojem  33; 3. Marijan Malagurski (Marianus Malogurskï) prodao je svoju ku}u Ladislavu Pelehoberu (Ladislaus Pelczhober) za 80 forinti; 4. Ka`njavaju se vlasnici svinja Franjo Bai} (Franciscus Baity) i Nikola Ivkovi} (Nicolaus Ivkovics) koji su naneli {tetu u po`etom je~mu koji je pripadao plemi}u Marijanu Su~i}u (Marianus Szucsics) i Jakovu Su~i}u (Iacobus Szucsics); 5. Prihvata se \or|e Pinter (Georgius Pinter) za gra|anina Sent Marije (Szent Maria); 6.Savetnici grada De{an (Desehan) i Hauzen (Hanzen) u Po`unu (Posonium) prihvataju dva crna konja na ime kamata za 1.000 forinti {to je grad pozajmio od njih. Pismo se nalazi u fascikli pod slovom. L. i brojem  34; 7. Spisi u vezi sa tu`bom protiv Rac Jo{ke (Racz Ioska) koju je protiv njega podigao Mihalj Imrei (MichaÍl Imreï) iz Fele|-Haziena (FÅlegy=Haz) jer je ukrao 4 vola za vu~u nalaze se u fascikli pod slovom L i brojem  36; 8. Spisi o ranjavanju \or|a Mi{ljenova (Georgï Mischlyenov) . Ranio ga je Bla{ko Piukovi} (Blasium Piukovics) iz Alma{a (Almas). Spisi se nalaze u fascikli pod slovom l i brojem 36.  9. Spisi i sporu Lovre i plemi}a  Andrije Jan~i}a (Laurentï i Andreas Iancsity) nalaze se u fascikli pod slovom L i brojem  37.

F:261.1.pag.397-399. -/1753

 

 1. oktobar 27.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovity), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Morvai Andra{ (Marvai Andras) kupio je ku}u I{tvana \urija (Istvan Gyura); 2. Obavezuje se sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) da pla}a od{tetu {to su konji njegove ergele u{li u proso Bonaventure Gabri}a (Bonaventura Gabrity); 3. Spor u vezi sa uginu}em jednog teleta. Stevan Buljov~i} (Stephanus Bulyovcsity) i Stevan Ani~i} (Stephanus Anicsity) su izneli da se Jakovu Novakovi}u (Iacobus Novakovics) izgubilo jedno tele u pustari @ednik (Nagy- FÅny). Kada se to dogodilo na toj pustari je istovremeno bio i Stevan Raki} (Stephanus Rakics ili Rakity).  4. Marko Vukeli} (Marcus Vukelity) potv|en je za u~itelja sa godi{njom platom od 25 forinti; 5. Prona|en je ukradeni konj vlastelina Bozoganj Lasloa (BozogÈny LÈszlo) iz Ir{e(Irsa).Konja je na{ao Pecka Jano{ (Peczka IÈnos).; a ukrao ga je izvesni Vlah (Valachus) i prodao ga na pe{tanskom va{aru . Predmet se ~uva u fascikli pod slovom L i brojem 38.

F:261.1.pag.399-400. -/1753

 

 1. novembar 2.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudity) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), \or|e Vidakovi} (Georgius Vidakovity), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Ivana Luki}a (Ioannes Lukics) iz Sent Andreja (Szent Andre) protiv Nikola \or|evi}a (Nicolaus Gyorgyevics) i njegov sin \or|e (Gyorgya) koji su od njega uzeli robu na veresiju i do danas je nisu isplatili ; 2. Ka`njava se Tadija Dianovi} (Thadaeus Dianovics) i Janko ]ur~ija (Ianko Tyurtsia) jer su kupili ukradeno platno.

F:261.1.pag.400-401. -/1753

 

 1. novembar 9.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovity), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatralio su slede}e predmete: 1. Franjeva~kom profesoru pla}a se mese~no 25 denara za ku}nu korepeticiju; 2. Osloba|aju se od tu`be kra|e `ivine sinovi Andreja Mami}a (Andreas Mamich) na osnovu izjave Franje Ivkovi}a (Franciscus Ifkovity); 3. Tu`ba [imona Tumbasa (Simon Tumbasz) protiv Petra Jako~evi}a (Petrus Iakocsevity) zbog maltretiranja . Izjave su dali Ivan Kunti} (Ioannes Kuntich), Stevan Sintarin (Stephanus Schintarin) i Tadija Djanovi} (Thadaeus Dianovics); 4. Ka`njava se I{tvan Pu{ka{ (Ioannes Puskas) zbog kra|e bra{na iz Baj~ijevog mlina (Baitsian molitor). Osu|en je na batinanje.

F:261.1.pag.401-403. -/1753

 

 1. novembar 16.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukity) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Marko Skenderov (Marcus Skenderov),Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Zakletva se daje na kri` izme|u dve zapaljene sve}e posle smrti Radosava Radi{i}a (Radosav Radissics) mu`a An|elije Radi{i} (Angyelia Radissics) i njegovog brata Mihajla (MichaÍl); 2. Sudsko poravnanje izme|u Ilije Saploncai (Elias Szaplonczaï) iz Va{arhelja (Vasarhel), ina~e ~ongardski inspektor, Tome Zemleja (Thomas Zemlei) u vezi vra}anja ukradenog konja Gli{e Arackog (Gliso Araczkï). Predmet se ~uva u fascikli pod slovom L i brojem 39.

F:261.1.pag.403-404. -/1753

 

 1. novembar 26.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} 9Petrus Mukity), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Zahtev Ilije Antunovi}a (Elias Antunovics), \or|e Vujkovi} (Georgius Vuikovics), Nikola Luli} (Nicolaus Lulics), Ivan Tikvicki (Elias Tikvicskï) `ele da se [imonu Tumbasu (Simon Tumbasz) zabrani kori{}enje bunara na delu pustare Veru{i} (Verusics), koji se nalazi na Bikovu, kao i Ivanu Suvaj~i}u (Ioannes Szuvaicsics) i Ivanu Biki}u (Ioannes Bikics). Na teren su poslati senatori Josip Jaramazov(Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukity) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), te da }e nakon uvida u situaciju uru~iti odluku., ; 2. Osniva se Komisija za kontrolu ra~una biv{eg gradskog ekonoma Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics). Komisiju ~ine Toma Rudi} (Thomas Rudics) sudija notar Petar Josi} (Petrus Iosics) i Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister); 3. Spisi u vezi sa kra|om Vlaha Pa{}ana (Valachus Paschtyan) iz I{toka (Istok) nalaze se u fascikli pod slovom L. i brojem 40;  4. Pismo Magistrata Novog Sada (Neo-Planta) i udovice u vezi sa ubojstvom Martina Damjana (Martinus Damjan) nalazi se u fascikli pod slovom  L. i brojem 41.

F:261.1.pag.404-405. -/1753

 

 1. novembar 30.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukity), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Zabranjuje se [imonu Tumbasu (Simon Tumbasz) kori{}enje bunara u Bikovu (Bikovo) na Veru{i}u (Verusics). Zbog toga su protestovali Ivan Suvaj~ija (Ioannes Szuvajcsia), Ivan Biki} (Ioannes Bikity), \ura| Mi{ljenov (Ioannes Mischlyenov), Jovan Suvaj~ija (Iovan Szuvaicsity) i Nikola Komlenov (Nicolaus Komlenov) kao i Ivan Ti~urinov (Ioannes Ticsirinov), Mileta Malogurski (Mileta Malogurskï), \or|e Vujkovi} (Georgius Vuikovity),Ivan Antunovi} (Ioannes Antunovics), Nikola Luli} (Nicolaus Lulics), Nikola [epa (Nicolaus Schepa), Maksim Lon~arski (Maxim Loncsarskï) i Ivan Cvijanov (Ioannes Zvianov) ; 2. Daruje se konj fratarima u \idu (Gy¿d).

F:261.1.pag.405-406. -/1753

 

 1. decembar 7.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics0, Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovity) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovity). Razmatraju se slede}i predmeti: 1. Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) daruje se 12 forinti za izgradnju izgorelog franjeva~kog manastira u Fileku (FÏlek); 2. Gradski kamerar Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) ispla}uje se ra~un Martin Tolpfera (Martinus Tolpfer); 3. Obligacije Bla`a Rajina (Blasï Rain) nalaze se u fascikli pod slovom L. i brojem 42.

F:261.1.pag.406. -/1753

 

 1. decembar 10.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju zamenik sudije Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i senatori Grgo Vidakovi}(Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukity), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovity), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Plemi}u Andreju Vujavi}u (Andreas Vujavics) je ispla}ena od{teta za {tetu koju su na njegovoj oranici naneli konji Jo`efa Lakato{a (Iosephus Lakatos) i Spandolije Manojlovi}a (Spandolia Manojlovics) ; 2. Bono Vidakovi} (Bono Vidakovics)prihvata na~in isplate duga koju je ponudila udovica Mihalja Baranjija (MichaÍl Baranyi).

F:261.1.pag.406-407. -/1753

 

 1. decembar 14.
 2. Sednici Magistrata je orisustvovao sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics0, Petar Muki} (Petrus Mukity), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrani su slede}i predmeti : 1. Dodeljuje se mese~na nadoknada za tro{kove stanovanja (Salgamum) furiru tj. vojni bele`nik kao ukona~enje vojske; 2. Hirurg Tomas Saner (Thomas Szaner) se ka`njava sa 10 dana zatvora jer je vre|ao senatore grada u ku}i Julijane Fodor (Iuliana Fodor); 3. Komaromi Ferenc (Komaromis Ferencz) ka`njava se sa 30 batina, jer je bez dozvole primio na stan stranca Pala Ben~ika (Paulus Bencsik) kod kojeg je na|en konj kojeg je ukrao Jan~ika (Iancsika); 4. Filip Ridler (Philipus Ridler) prodao je svoju ku}u Ivanu Kristoforu Hankeu (Ioannes Cristophoro Hancke).

F:261.1.pag.407-408. -/1753

 

 1. decembar 16.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i ~lanovi Izabrane op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Luka Bai} (Lucas Baity), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics), Toma Pur~arski (Thomas Purcsarszkï), I{tvan Lenard (Stephanus Lenard) , Josip [imokov (Iosephus Schimokov), Ivan Leti} (Ioannes Laetics), Josip Temunov (Iosephus Temunov), [ime Bukvi} (Siimon Bukvics), Lovro Pei} (Laurentius Peich), Josip horvatski (Iosephus Horvatskï), Ivan Vukov (Ioannes Vukov), Antun Buljov~i} (Antonius Bulyovcsity), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), \or|e Puzi} (Georgius Puzics), Bono Gabri} (Bonone Gabrity), Martin Su~i} (martinus Szucsity), \or|e Pei} (Georgius Peity), Anra[ Balog (Andreas Balogh) i Tadija Stanati} (Thadaeus Sztantics). Razmatrali su slede}e predmete:: 1. Magistrat i Zakleta op{tina protestuju zbog zahteva Komore i administratora de Redla (de Redl) da desetinu u zrnu prevoze u Sombor (Zombor) ; 2. Smenjuje se Komisija za reviziju ra~una gradskog ekonoma, a to su Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i jo{ 20 ~lanova Izabrane op{tine.; 3. Odre|uje se plata u~iteljici Kolete Rosafa (Coletta Rosafa) koja pripada tre}em redu franjevaca (Tertiaria Monialis).

F:261.1.pag.408-409. -/1753

 

 1. decembar 20.
 2. Spisi istrage u vezi sa ostav{tinom pokojnog [imona Bukvi}a (Simon Bukvics) nalaze se u fascikli pod slovom L. i brojem. 43.

F:261.1.pag.409. -/1754

 

 1. januar 4.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukity) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Potrebno je revidirati razrez poreza na gra|ane zbog ustanovljenih gre{aka perceptora Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzics). Gre{ke }e revidirati Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics).; 2. Trgovac vinom Jovan Beljin (Iovan Belyin) duguje gradu 78 forinti. Njemu je deo duga isplatio \or|e Hala~ (Georgius Halacs); 3. Odre|uje se naplata od{tete Stipanu Imrin zbog {tete koju su naneli volovi nekih stanovnika u njegovoj setvi. Volovi su pripadali \or|u Vujkovi} (Georgï Vujkovics), Pavlu Lon~arski (Paulus Loncsarskï) i Ivanu Makarev alias Malogurski (Ioannes Makarev alias Malogurskï).; 4. Jurisa Pokri} zvani Kljunovi} (Iurissa Pokrics alias Klynovics), predaje se sinu Nikoli (Nicolaus) na izdr`avanje po{to ve} ima 84 godine i deli imovinu sa `enom Katarinom (Cathoarina) ro|enom Alaburi} (Alaburics); 5. Svedo~enje Marka Skenderova (Marcus Skenderov) i [imon Juri} (Simon Iurity) o kra|i konja iz 1740. godine koji je ukraden od strane izvesnog Mihajla Pa`i}a (MichaÍl Pazsics). Tu je i molba Ivana Ribarskog (Ioannes Ribarszkï) iz Ki{ KÇm Hala{a (Kiss Kum Halass) nalazi se u fascikli pod slovom M. i brojem 1; 6. Pla}a se od{teta Mihalju Bor{odiju (MichaÍ Borsodï) zbog {tete koju je nanela stoka u njegovoj setvi na pustari Luda{ (Ludas). Stoka je pripadala Mihalju Luda{iju (MichaÍl Ludassï) i Ivan Ki{ (Ioannes Kiss). U sporu u~estvuje i Ivan (Ioannes) sin Mihalja Luda{ija kao i Tot Jo`ef (Totth Ioseph) 7. Svedo~enje Gal Jo{ke (Gal Ioske) iz Ke~kemeta protiv Ivana Bertoka (Ioannes Bertok) u vezi sa kra|om konja nalazi se u fascikli pod slovom  M. i brojem. 2.

F:261.1.pag 413-.414. -/1754

 

 1. januar 14.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukity), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Primljeno je pismo Jozefa Franciscusa de Redla (Iosephus Franciscus de Redl) u vezi spisa o sporu izme|u Ane i [imona Bukvi}a (Anna I Simonis Bukvics), te Ivana Franci{kovi}a Ioannes Franciskovich) nalaze se u fascikli pod slovom M. i brojem 3; 2. Ka`njava se Fazeka{ Jano{ (Fazekas JÄnos) zbog ilegalnog to~enja vina; 3. Spisi o saslu{anju lopova Ivana Bertoka (Ioannes Bertok) i Andreja Radi}a (Andreasa Radics) nalaze se u fascikli pod slovom M. i brojem 4; 4. Obave{tenje o tu`bi porodice Franci{kovi} (Franciskovics) protiv Magistrata  nalazi se u fascikli pod slovom M. i brojem  5; 5. Ka`njava se konju{ar Andreja  Radi}a (Andreasa Radics) jer je uni{tio useve [ebe{i} (Sebesics) sudije Tome Rudi}a (Thomas Rudics).

F:261.1.pag.414-415. -/1754

 

 1. januar 18.
 2. Sednici Magistrata prusustvuju zamenik sudije Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovi} (Gregorius Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukucs), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) i Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Prihvataju se ra~uni gradskog ekonoma Josipa Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics); 2. Ka`njava se Martin Tot (Martinus Totth), sluga hirurga Tomasa Sanera (Tomasa Szaner), jer je ubio njegovog konja. to ubijanje su videli plemi} Martin Su~i} (Martinus Szucsity) i Ivan Jako~evi} (Ioannes Iakocsevich)

F:261.1.pag 415-.416. -/1754

 

 1. januar 21.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Marko Skenderov(Marcus Skenderov), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti : 1. Saslu{anje spornih gra|ana i to [imona Tumbasa (Simon Tumbasz) i Ivana Suvaj~ia (Ioannes Szuvaistsia) i Ivana Biki}a (Ioannes Bikics) u vezi kori{}enja bunarom u Bikovu (Bikovo); 2. Gostioni~ar Andreja Vujavi}a (Andreasa Vujavity) duguje gradu 211 forinti. To su utvrdili senatori Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Petar Muki} (Petrus Mukity)kao i notar Josi} Petar (Iosich Petrus). Predmet se ~uva u fascikli pod slovom M i brojem 6; 3. Saslu{anje Todora Stanti}a (Todora Sztantics) i govedara \er|a Hala~a (Georgius Halacs), nalazi se u fascikli pod slovom M i brojem. 7.

F:261.1.pag.417. -/1754

 

 1. januar 28.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovich) i Jo`ef Vizï (Iosephus Vizï). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Daruje se 16 forinti ocu Kapistranu (Capistranus) kao deo putnih tro{kova u Jerusalim; 2. Martin Mihalovi} (Martinus Michalovics) zahteva hap{enje lopova Rac Jo{ke (Racz Ioska) i izvesnog Todora (Todor). Predmet se nalazi u fascikli pod slovom M i brojem 8..

F:261.1.pag.417-418. -/1754

 

 1. februar 4.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudije Toma rudi} (Thomas Rudich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus guganovich).. Razmatrali su se slede}e predmete : 1. Prihvataju se ra~uni gradskog ekonoma za isplatu ra~una bravara za njegovie radove; 2. Osloba|aju se optu`be kra|e ^izmadia Marton (Czizmadia Martony) i Nemet Ferenc (NÅmeth Ferencz),. Za njih garanturje Ki{ Imre (Kiss Imre); 3.Pro~itano je pismo Pavla Vlaovi}a (Paulus Vlaovich) protiv lopova Rac Jo{ke (Racz Ioska) i Merecko Jano{a (Mereszko Janos) da su ukrali 4 vola iz Fele|haza (Felegyhaza) ; 4. U Bogadu (Bogad) je prona|en konj Nikole Tatarpalkova (Nicolaus Tatarpalkov) kojeg je ukrao Rrdeodi Andra{ (ErdeÎdy Andras). Predmet se ~uva u fascili pod slovom M i brojem 9.

F:261.1.pag.418. -/1754

 

 1. februar 8.
 2. Sednici Magistrata je prisustvovao sudija Toma Rudi} (Thomas rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics). Razmatrali su se slede}i predmeti:1. Saslu{anje stanara {imona Tumbasovi}a (Simonis Tumbaszovics) protiv Ivana Biki}a (Ioannes Bikics) u vezi sa vlasni{tvom bunara u Bikovu na pustari Veru{i} (Verusics); 2. Osloba|a se optu`be kra|e Mihael [okac (MichaÍl Schokacz), pastir u Gabri}u (Gabrity) jer je bio optu`en umesto Jo`ef Rac (Iosephus Racz).

F:261.1.pag 418-.419. -/1754

 

 1. februar 15.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Podela izdataka za gradnju ku}e izme|u Jan~ike Poljak (Iancsika Polyak) i Molnar Jano{a (Molnar Janos); 2. Konstatuje se da Kuzman @izalo (Kuzman Zsizalo) duguje 5 forinti trgovcu Spandoliju Manojlovi}u (Spandolia Manojlovics); 3. Adam Labadi (Adamus LabÈdï) iz ^ongrada (Csongrad) upu}uje pismo kojim se I{tvan Horvat( Stephanus Horvath) iz ^ongrada (Csongrada) govedar zbog kra|e sa Andra{om Fodorom alias Bandi (Andreas Fodor alias Bandi)  te se transportuje u segedinski zatvor. Sa lopovom su poslati Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Petar Josi} (Petrus Iosics)

F:261.1.pag 419-.420. -/1754

 

 1. februar 22.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Grgo Vidakovi} (Gregorius vidakovich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Josip Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su slede}e predmete :1. Presuda u vezi sa ubistvom konja plemi}a \or|a Vidakovi}a (Georgius Vidakovics) i [imona Vidakovi}a (Simon Vidakovics) na mestu Sala{one (Szalassone); 2. Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics)) gradski kamerar daje obave{tenje o pronala`enju ukradenih konja u \emeru (GyÎmÎr). Predmet se nalazi u fascikli pod slovom M i brojem 11.; 3. Spisi o raspodeli imovine porodice izme|u Stevana, Ivana I Matije Tumbasovi} (Stephanus, Ioannes i Matthias Tumbaszovics) nalaze se u fasc. M. ur. 12.

F:261.1.pag.421. -/1754

 

 1. mart 3.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) , kao i ~lanovi Izabrane op{tine i to: \or|e Pei} (Georgius Peich), Josip Ba~i} (Iosephus Bacsics), Toma Pur~arski (Thomas Purcsarskï), Luka Bai} (Lucas Baity), Franjo Bai} (Franciscus Baity), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics), Antun Buljov~i} (Antonius Bulyovcsics), Martin Su~i} (Martinus Szucsics), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franciskovics), Tadija Toki} (Thadaeus Tokics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Bono Gabri} (Bonone Gabrics), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï) Andra{ Balog (Andreas Balogh), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics), Josip Vukmanovi} (Iosephus Vukmanovics), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovics), Lovro Pei} (Laurentius Peich), Fabijan Bai} (Fabianus Baich), Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovich), Josip Temunovi} (Iosephus Temunovics), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzich) i Jakov Per~i} (Iacobus Perchich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Osniva se Komisija za odre|ivanje mesta boravka stada kod jezera Pali} (Palics) i Luda{ (Ludas). ^lanovi komisije su senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich) i Luka Bai} (Lucas Baity), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Jakov Pe~i} (Iacobus Perchich), \or|e Pei} (Georgius Peich), Andra} Balog (Andreas Balogh), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franciskovics) i Josip Vukmanovi} (Iosephus Vukmanovics).; 2. Osniva se Komisija za nadzor rada gradskog blagajnika Josipa Mamu`i}a (Iosephus Mamuzich). Za to su zadu`eni senatori Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) kao i ~lanovi Zaklete op{tine Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) i Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics); 3. Upozorava se Ivan Budimli} (Ioannes Budimlics) da pobolj{a svoje pona{anje; 4. Otvara se jo{ jedna mesara; 5. Obe{te}enje Tadija \o~anova (Thadaeus Gyocsanov) zbog nepravednog egzekutiranog teleta; 6. Obave{tenje Matije Per~i}a (Matthias Perchich) da je u jednom jarku u [ebe{i}u (Sebesics) prona{ao uginulu kravu.

F:261.1.pag.421-423. -/1754

 

 1. mart 4.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï).. Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Josipa Makre (Iosephus Makra) iz Segedina (Szegedin) protiv \or|a Te{i}a (Georgï Tessics) se odbija zbog nedostatka dokaza, u vezi cene sena; 2. Osloba|aju se iz zatvora lopovi I{tvan Bertok (Ioannes Bertok) i Andreja Radi} (Andreas Radics) zato {to je Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) doveo svedoka Jo`efa Gala (Iosephus Gall) iz zatvora iz Ke~kemeta (Kecskemet) i Nikole Tutarpalkova (Nicolaus Tutarpalkov) koji su svojom izjavom potvrdio njihovu nevinost.; 3. Ugovor sa Matijom Petkovi}em (Matthias Petkovich) o arendiranju ribolova na jezeru Ludo{ (Ludas); 4. Specifikacija otplate dugova \or|a Pei}a (Georgius Peich) u vezi sa kupovinom vinograda od Nikole Pei}a (Nicolaus Peich) u odnosu na \or|u Kri`anovi}u (Georgius Krizsanovics).

F:261.1.pag.423-425. -/1754

 

 1. mart 11.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Petar Muki} (Petrus Mukich) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Osu|uju se Pavle ^elatov (Paulus Cselatov) i Mi{ko Jan~in (Misko Iancsin) zbog kljanja zalutalih krava iz Sombora (Zombor) umesto da ih vrati pastiru Zvekanovih (Zvekaniano). Predmet se nalazi u fascikli pod slovom M i brojem 13.; 2. Ka`njava se Andrej Cvianov (Andreas Cvianov) sa 30 batina zbog javnog psovanja u kr~mi; 3. Kupuju se dva lanca u du`ini od 64 hvata za merenje zemlji{ta. Na molbu sudije Tome Rudi}a (Thomas Rudich) za senatora Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov) oduzeto je od Ivana kunti}a (Ioannes Kuntich) na pustari \ur|in (GyÎrgyÅn) 64 hvati zemlji{ta., a ovaj mu je dao zauzvrat zemlju na pustari Bajmok (Bajmak); 4. Spisi o saslu{anju svedoka u vezi sa kra|o 11 volova od @ivana Maksimovi}a (Zsivan Maximovics) iz Kule (Kulla) nalaze se u fascikli pod slovom M. i brojem 14; 5.Testament Stanislava Tikvi~kog (Sztanislaï Tikvicskï) nalazi se u fascikli pod slovom M. i brojem. 15.

F:261.1.pag.425-426. -/1754

 

 1. mart 18.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudich) i senatori Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderov (Marcus Skenderov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Ka`njava se `ena Andra{a Arva Kata (Andreas Arva Kata) zbog bludni~enja bi~evanjem i isterivanjem iz grada. Tu`ile su je Lovro Stankovi} (Laurentius Sztankovich), Ana Kalupu{ (Anna Kalupusch) i An|elia Tot (Angyelia Totth); 2. Ugovor o radu sa mesarima Ivan Spetko (Ioannes Spetko) i \or|e Mihalik (Georgius Michalik) 3. Jakov Dubnicki (Iacobus Dubniczkï) je izneo podatke u vezi istrage kra|e Filipa Stojadinova (Philipus Sztojadinov) i Petra Savina (Petrus Szavin) iz Kovilja (Kovill) u Be~eju (Becsej) nalaze se u fascikli pod slovm M. i brojem 16; 4. Andrej [mit (Andreas Schmid), upravitelj ^anadskog distrikta iz Kanji`e (Kanisza), moli Magistrat da prisili Ivana Mar{ala (Ioannes Marcschal) da mu vrati zajam i poslao mu je pismo preko Kristofora Hankea (Cristophoro Hanke (Christophoro Hanke). Predmet se ~uva u fascikli pod slovom M i brojem 17.; 5. Ka`njava se sa 50 batina pastir \er| Kova~ (Georgius Kovacs) zbog osnovane sumnje da krade. Protiv njega je svedo~io pastir Ivan Balog (Ioannes Balogh). Predmet se ~uva u fascikli pod slovom M i brojem 18.

F:261.1.pag.426-428. -/1754

 

 1. mart 22.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali Toma Rudi} (Thomas Rudich) i senatori Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukich) i Marko Skenderov (Marcus Skenderov): 1. \er|u Hordo{u (Georgius Hordos) pripada dnevnica od 45 denara zbog ~uvanja 12 konja. Dnevnicu joj je trebao isplatiti Ivan Kunti} (Ioannes Kuntich) i \or|e Kopilovi} (Georgï Kopilovich); 2. Spisi istrage u vezi sa maltretiranjem sluge Mariana Malagurskog (Martinus Malogurskï) Ivana Radovi}a (Ioannes Radovics) nalaze se u fascikli pod slovom M. i brojem 19; 3. Spisi istrage u vezi sa psovanjem plemi}a Martina Vidakovi}a (Martinus Vidakovics) nalaze se u fasikli pod slovom. M i brojem. 20.

F:261.1.pag.428. -/1754

 

 1. mart 26.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Petar Muki} (Petrus Mukich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich) i ~lanovi Izabrane op{tine : Luka Bai} (Lucas Baity), \er| Hala~ (Georgius Halacs), Ivan Horvat (Ioannes Horvath), Franjo Bai} (Franciscus Baity), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantich), Josip Temunov (Iosephus Temunov), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Ilija Duli} (Elias Dulich), Grgo Aracki (Gregorius Araczkï ), Luka Bodi} (Lucas Bodich), Ivan Vukov (Ioannes Vukov), Luka Franci{kov (Lucas Franceskov), \or|e Puzi} (Georgius Puzich), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franceskovich), Josip Vukmanovi} (Iosephus Vukmanovich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernics), Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovich), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich), \or|e Pei} (Georgius Peich), Vito Kujun~i} (Vitus Kujuncsich), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Iakov Per~i} (Iacobus Perchich), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovich), [imon Tumbas (Simone Tumbasz), Stevan Tumbas (Stephanus Tumbasz), \or|e Kopunovi} (Georgius Kopunovich), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogich), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzich) i Andrija Balog (Andreas Balogh). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Normira se zarada mlinara; 2. Imenuje se Ilias Crnkovi} (Elias Crnkovics) za nadzornika mesare; 3. Osniva se Komisija za kontrolu ra~una nadzornika mesara.. U njoj su senatori: Franjo Gabri} (Franciscus Gabrity) i Filip Radanovi} (Philippus Radanovich) kao i Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i zakletnici op{tine Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovi} (Elias Polyakovich) i Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovich) i notar Petar Josi} (Petrus Iosich);4.Diskusija o raspodeli jesenjeg pa{njaka izme|u Josipa Horvackog (Iosephus Horvatskï)  i Tomasa Rudi}a (Thomas Rudics). Proces je obustavljen.; 5. Zabranjuje se teranje stoke na pa{njak do blagdana Svetog Luke (S. Lucas); 6. \er| Hala~ (Georgius Halacs) se dozvoljava zamena rita u Jasenovcu (Jeszenovazs) sa ritom u @edniku (Nagy-FÅny); 7. Ka`njava se }ur~ija Andrija Kubatovi} (Andreas Kubatovich) sa 6 forinti i 50 batina, jer je ko`uhe dobrog kvaliteta zamenio sa ko`usima slabijeg kvaliteta. Tu`io ga je \or|e Puzi} (Georgius Puzich).

F:261.1.pag.428-430. -/1754

 

 1. april 1.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Normira se plata kopa~a i radnika u vinogradima; 2. Osniva se Komisija za re{enje nesporazuma oko podele jesenjeg pa{njaka izme|u Josipa Horvackog (Iosephus Horvatskï) i Tome Rudi}a (Thomas Rudics); 3. Pa{njak u pustari Veru{i} (Verusics) koji pripada [imona Bukvi}u (Simon Bukvics)   predaje se Tomi Pur~arskom (Thomas Purcsarskï).

F:261.1.pag.430-431. -/1754

 

 1. april 5.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Luka i Franjo Bai} (Franciscus Baics) oponomu}uju plemi}a Ivana Botka (Ioannes Botka) da ubire njihova potra`ivanja od Ivana Batorija (Ioannes Bathori), Mihalja [mi~eka (MichaÍl Schmicsek) i Stevan Gal (Stephanus Gal) iz Sala (Szallienses). Spisi se nalaze u fascikli pod slovom M i brojem 21.; 2. Spisi sporazuma o trgovini sa kravama izme|u Mariana Malagurskog (Marianus Malogurskï) i Mihajla [ok~i}a (MichaÍlis Sokcsics) nalaze se u fascikli pod slovom M. i brojem 22; 3. Govedar Paja ]oki} (Paja Tyakity) izgubio je kravu sa teletom vlasni{tvo \er|a Dalo{a (Georgius Dalos); 4. Prihvataju se ra~uni jednog tesara; 5. Kupuju se konji za potrebe grada. Jedan konj je kupljen od Juliana Fodora (Iuliana Fodor) i \or|e Aracki (Georgius Araczkï). Isplatio ih je Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics).

F:261.1.pag 431-.432. -/1754

 

 1. april 7.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Toma Rudi} (Thomas Rudich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Iosip Jaramazov(Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), marko Skenderov (Marcus Skenderov), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), kao zakletnici \or|e Pei} (Georgius Peich), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics), Ilija Cernakovi} (Elias Czernakovics), Bono Gabri} (Bono Gabricty), Lovro Pei} (Laurentius Peich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Stevan Budanovi} (Stephanus budanovics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich), Josip Horvatski (iosephus Horvatskï), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franceskovics), Josip Temunov (Iosephus Temunov), Stevan Tumbas (Stephanus Tumbasz), Luka Bai} (Lucas Baity), Ilija Ba~in (Elias Bacsin), Josip [imokov (Iosephus Schimokov), Ivan Tikvicki (Ioannes Tikvicskï), Ilija Stipi} (Elias Stipity), \or|e Puzi} (Georgius Puzich), Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovics), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantich), Josip Ba~in (Iosephus Bacsin), Franjo Bai} (Franciscus Baity), [imon Tumbas (Simone Tumbasz), Matija Pei} (Mathaeus Peich), Jakov Pr}i} (Iacobus Prchich) i Toma Vojni} (Thomas Vojnics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Prihvataju se ~etiri razloga za regulaciju pustare Kelebija: a) zbog prelaska stoke Kopunovi}a (Kopunovics) i Gabri}a (Gabrity) na teritoriju Kelebije, b) da se zauzme mesto za vinograde, c) oni koji su do{li iz ^avolja (Csavol) na pustaru Kelebija (Kelebia) da se prebace na pustaru @ednik (Nagy-FÅny) i d) nakon premeravanja napravi}e se pa{njak za ispa{u ovaca i stoke ; 2. Odluka o razme{taju krda Tome Rudi}a (Thomas Rudics) na jezero Pali} (Palics), Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics) na izvor Cvik (CvÏch)?, Mihajla Gabri}a (MichaÍlis Gabrity) na nasle|eno mesto Milakianum (Milakianum),, Jakova Per~i}a (Iacobus Perchich) da preseli svoje krdo prema Josipu Horvatskom (Iosephus Horvatskï) a Albert Stipi} (Albertus Sztipity) prema Jakovu Per~i}u (Iacobus Perchich) i drugih na pustarama [ebe{i} (Sebesics) i Kelebija (Kelebia) i Jesenovac (Ieszenovacz). Ovu podelu su na~inili senatori Petar (Petrus Mukich), Marko Skenderov (Marcus Skenderov) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i ~lanovi Izabrane op{tine [imon Tumbas (Simon Tumbasz), Tadija Stanti} (Thadaeus Stantich) i \or|e Puzi} (Georgius Puzich). ; 3. Grad je primio pismo od administratora de Gilig (de Gillig) prodaje vojsci namirnice po `upanijskom cenovniku.

F:261.1.pag.432-433. -/1754

 

 1. april 18.
 2. Sednici Magistrata sudija Toma Rudi} (Thiomas rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovic), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukich0, Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Odre|uje se iznos poreza duvand`ijama na pustari Ludo{ (Ludas); 2. Isteruje se iz grada Ana Njuzo (Anna NyÇzÆ) `enu Ivana (Ioannes) zbog bludi; 3. Ka`njava se Ivan Tumbas (Ioannes Tumbasz) zbog preoravanja zemlji{ta Jo`efa Vizija (Iosephus Vizï). Da provere stanje na terenu izaslati su Petar muki} (Petrus Mukich) i Marko Skenderov (Marcus Szkenderov)..

F:261.1.pag.434. -/1754

 

 1. april 22.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudich) i senatori Petar Muki} (Petrus Mukich), Luka Vojni} (Lucaas Vojnics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti:1.Prona|eno je izgubljeno tele Ivana Kubatovi}a (Ioannes Kubatovich) iz Gare (Gara) kod Ivana Cenea zvanog Mere~ka (Ioannes Czene alias Merecska). Protiv njega su svedo~ili Anton Kubatovi} (Antonius Kubatovics) i Tot Andra{ zvani Jo{ka (Totth Andreas alias Ioska). Tele je vra}eno vlasniku a Ivan Cene je osu|en da plati od{tetu.; 2. Plata Ilije Crnkovi}a (Elias Czernkovich), nadzornika mesare; 3. Poternica za lopovom Labad Andra{om zvani Gurdon (Labad Andreas alias Gurdon) iz Hala{a (Halass) nalazi se u fascikli pod slovm  M. i brojem 24; 4. Komorski administrator Redl (de Redl) se izvinjava {to ne mo`e prisustvovati izboru novog sudije. Pismo de Redla (de Redla) se nalazi u fascikli pod slovom M i brojem 25; 5. Ra~uni Arsenija (Arszenius) trgovca sudije Rudi}a (Rudics) bi}e ispla}eni od strane Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics); 6. Ra~uni Nikole (Nicolaus) trgovca, senatora Grge Kri`anovi}a (Gregorï Krizsanovics) }e biti ispla}eni od strane gradskog kamerara Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics); 7. Kupuje se ku}a Josipa Ba~i}a (Iosephus Bacsics) za potrebe {kole devojaka.Iznos od 45 forinti ispla}uje gradski kamerar Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics)

F:261.1.pag.434-435. -/1754

 

 1. april 24.
 2. Izbornoj sednici Magistrata su prisustvovali sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) .

Predmeti: 1. Dosada{nji sudija Tomas Rudi} (Thomas Rudics) vra}a povelje i pe~at grada koji je on ~uvao; 2. Predla`u se 3 kandidata za izbor i to: Toma Rudi} (Thomas Rudics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics).; 3. Za sudiju se izabire Luka Vojni} (Lucas Vojnics) {to }e biti progla{eno pred kapijom Gradske ku}e; 4. Novom sudiji se predaju povelje i pe~at grada; 5. Magistrati i Zakleta op{tina sporazumevaju se u slede}im ta~kama:

 1. Ka`njava se zakletnik ako neopravdano izostane sa sednice;
 2. Dogovor izme|u Magistrata i Zaklete op{tine poni{tava se samo sporazumno;
 3. Senatorima se ne dozvoljava neopravdano odsustvo sa sednice Magistrata;
 4. Pa{njak kod reke Jasenovac (Ieszenovacs) zadr`ava se za zajedni~ke potrebe;
 5. Dozvoljava se bele`niku da i privatnim licima sastavlja molbe;
 6. Zvani~ni razrez poreza dozvoljava se samo blagajnicima;
 7. Izdaci povodom zasedanja suda neka se pokrivaju iz blagajne sekvestriranih dobara zlo~inaca;
 8. Gradska kola upotrebljavaju se samo za slu`bene potrebe;
 9. Zabranjuje se bez prethodne dozvole useliti se u grad;
 10. [imon Per~i} (Simon Perchich) prima se kao pisar u gradsku slu`bu;

F:261.1.pag.435-438. -/1754

 

 1. april 30.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip jaramazov (Iosephus Iaramazov) , Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Marko Skenderov (Marcus Skenderov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich) i Toma Rudi} (Thomas Rudich) kao i zakletnici. Razmatrali su slede}e predmete: 1. Imenuje se Luka Baji} (Lucas Baity) za nadzornika vina; 2. Osniva se Komisija za re{enje nesporazuma izme|u Tome Rudi}a (Thomas Rudics) i Josipa Horvackog (Iosephus Horvatskï) zbog letnjih pa{njakaIzaslati su da izvr{e reviziju senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovity) i Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics) i ~lanovi Izabrane op{tine \or|e Puzi} (Georgius Puzich), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franceskovich), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogich), \or|e Pei} (Georgius Peich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich) i Jakov Su~i} (Iacobus Szucsich); 3. Martin Su~i} (Martinus Szucsich) imenuje se za nadzornika pijace i tajnih kr~mi sa platom od 27 forinti; 4. [imon Romi} (Simon Romich) prima se ponovo za orgulja{a i daju mu se razne poreske olak{ice i platu od 70 forinti; 5. Bono Cvijanov (Bono Cvianov)imenuje se za drugog sudskog presednika; 6. Imenuju se gradski panduri i odre|uje im se godi{nja plata. To su \or|e Milo{ev (Georgius Miloschev)-40 forinti, Jovan Pen~i} (Iovan Pencsity)-30 i Ivan Marianu{i} (Ivan Marianusich) sa 30 forinti i deklom u naturi.; 7. Odobravaju se ra~uni segedinskih trgovaca; 8. Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) gradski kamerar treba da isplati Tomi Rudi}u (Thomas Rudics) za jedan stog sena; 9. Izve{taj o prihodima iz ubirane takse kori{}enja pa{njaka od marve koja je terana kroz teritorijre grada; 10. Ra~uni o kupljenom senu za potrebe grada; 11. Prihodi iz kazne zbog utaje poreza; 12. Prihodi iz kazne ubiranih zbog zalutale stoke; 13. Prihodi iz takse za ko{nice stranih p~elara: 14. Prihodi iz takse za proizvedeno vino; 15. Prihodi iz takse za hvatanje kornja~a u jezeru Kere{er (KórÎs År); 16. Prihvataju se ra~uni o kupljenim stvarima za darove dobrotvorima grada; 17. Obave{tava se sreski na~elnik Ignac Vere{ (IgnaciusVÎrÎs), da se u gradu ne nalazi njegov zalutali konj. Spisi se nalaze u fascikli pod slovom M i brojem 26.

F:261.1.pag.438-440. -/1754

 

 1. maj 6.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov_, Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Petar Muki} (Petrus Mukich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich). Razmatrali su slede}e preddmete: 1. Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï) se `ali da je umesto 5 lanaca rita dobio samo 4 lanca; 2. [imon Bukvi} (Simon Bukvics) `eli promeniti svoj pa{njak za onaj od pokojnog Ilije Bukvi}a (Elias Bukvics); 3. Mihajlo Vladikin (MichaÍlis Vladikin) iz Novog Sada (Neo – Planta) urgira isplatu svojih potra`ivanja od \or|a Stankovi}a (Georgius Sztankovich). Poziva se na sudiju Tomu Rudi}a (Thomas Rudich) i senatora Grgu Kri`anovi}a (Gregorius Krizsanovich) i komesara Nikolu Sagmajstera (Nicolaus Szagmajszter); 4. Osniva se Komisija za reviziju ra~una gradskog staratelja Josipa Mamu`i}a (Iosephus Mamuzich) i blagajnika Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics) ; 5. Gradski kamerar treba da isplati Arseniju ^olakovi} (Arszenium Csolakovich) iz Baje (Baja) se 12 forinti za kupljenu pe} namenjenu za sobu Gradske ku}e.

F:261.1.pag.441-442. -/1754

 

 1. maj 7.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Petar Muki} (Petrus Mukich), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich) i Jeronim Vukovi} (Jeronïmus Vukovics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Ka`njavaju se i isteruju iz grada kradljivice Suzana Boljug (Susana Bolyug) i Katarina Teglar (Catharina TÅglÈr). Tu`io ih je Pal Kova~ (Paulus Kovacs). 2. [alju se deputati u Budim (Buda) senatroi Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich) i Josip Kri`anovi} (Ioannes Krizsanovich) na sednicu o razrezu poreza; 3. Desetar redara Grgo Kelin (Gregorius Kellin) moli Magistrat da mu hitno isplate ostatak njegove plate iz 1746. godine.

F:261.1.pag.442-443. -/1754

 

 1. maj 14.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich)i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) kai ~lanovi Izabrane op{tine Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovich), Luka Bai} (Lucas Baity), Martin Su~i} (Martinus Szucsity), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantich), Tadija Toki} (Thadaeus Tokity), Nikola Brni} (Nicolaus Brnich), Ivan Horvat (Ioannes Horvath), \er| Hala~ (Georgius Halacs), Marijan Vojni} (Marianus Vojnics), Fabijan Bai} (Fabianus Baity), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogich),\or|e Puzi} (Georgius Puzich), \or|e Pei} (Georgius Peich), Albert Stipi} (Albertus Sztipity), Matija Pei} (Mattheas Peich), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamusich) i jakov Per~i} (Iacobus Perchich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Daruju se 4 forinte Trinitarima radi otkupa ljudi u turskom zarobljeni{tvu; 2. Prihvataju se ra~uni nadzornika mesara Franje Gabri}a (Franciscus Gabrity) i Filip Radanovi} (Philipus Radanovich). Njihovu ta~nost je proverio gradski kamerar Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovich) ; 3. Vra}aju se ra~uni gradskog staratelja radi daljneg usagla{avanja. Za proveru ra~una Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovich) (poslednje 3 godine) su zadu`eni senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), kao i neki ~lanovi Zaklete op{tine; 4. Stavljaju se primedbe na ra~une gradskog blagajnika Josipa Mamu`i}a (Iosephus Mamuzich). Prethodni ra~uni se nalaze u fascikli pod slovom M i brojem 27.; 5. Plemi} Jakov Su~i} (Iacobus Szucsity) zahteva odvajanje njegovog stada od stada Ivana Budimli}a (Ioannes Budimlich); 6. Pla}a se 15 forinti za popravak sata na tornju; 7. Pla}a se 8 forinti Martinu Su~i}u (Martinus Szucsity) na ime sakupljanja marve od poreskih du`nika; 8. Nikola Karas (Nicolaus Karasz) moli Magistrat da odstrani stoku Luke Vojni}a (Lucas Vojnics)  sa pa{njaka pustare Horgo{ (Horgas). Predmet se nalazi u fascikli pod slovom M i brojem 28. ; 9. Nadzornik vina Tadija Toki} (Thadaeus Tokich) predaje ubiranu taksu gradskom staratelju.

F:261.1.pag.443-445. -/1754

 

 1. maj 13.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovity), Petar Muki} (Petrus Muki}), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti : 1. Urgira se isplata dugova Andra{u Baloga (Andreas Balogh) i Mihajla Branova~kom (MichaÍl Branovacskï); 2. Obavezuje se konju{ar Janko Vukov (Ianko Vukov) i I{tvan Ki{ (Ioannes Kiss) iz ^avolja (Csavoi) da plate od{tetu za izgubljenog konja Marka \o~ana (Marcus Gyocsan); 3. Marko Krupin (Marcus Krupin) pastorak se ka`njava sa 30 batina, pa da se onda istera iz grada, jer je i posle vi{e opomena „obilazio“ `enu Andra{a Malija (Andreas Malï); 4. Ka`njava se Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogich)jer je ranio svoga vinogradara po glavi Josu \ur|evi}a (Joso Gyurgyevics). Ka`njen je sa 12 forinti.; 5. Isplata ra~una tesara i stolara; 6. Prijateljsko poravnanje izme|u \or|a i Nikola Pei}a (Georgius I Nicolaus Peich) u vezi sa me|usobnim potra`ivanjima.

F:261.1.pag.445-446. -/1754

 

 1. maj 20
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Specifikacija poreskih dugovanja grada su izneli senator Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich) i Ivan Kri`anovi} (Ioannes Krizsanovics); 2. Ispla}uju se tro{kovi boravka deputata na sednici za razrez poreza u Budimu; 3. Ispla}uju se tro{kovi ubiranja poreza u naturi Marinu Su~i} (Martinus Szucsity) i Tadiji \o~anov (Thadaeus Gyocsanov); 4. Ugovor o prodaji jednog konja izme|u Stevana ^onka (Stephanus Csonka) i Tadija \o~anov (Thadaeus Gyocsanov) nalazi se u fascikli pod slovom M. i brojem. 28; 5. Spisi u vezi sa hvatanjem Rudi}eve (Rudich) stoke iz Martono{a (Martonos)koju je uhvatio Lazar Sremac (Lazar Sremacz) nalaze se u fasc. M. ur. 29. Stoku su odveli Mihalj Bor{odi (MichaÍl Borsodï) i njegovi sau~esnici.

F:261.1.pag.446-448. -/1754

 

 1. maj 24.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukity), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Osniva se Komisija za reviziju izdataka za kona~enje vojske. ^lanovi komisije su senatori : Toma Rudi} (Thomas Rudich), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i ~lanovi Zaklete op{tine: Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmajszter), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich) i Albert Stipi} (Albertus Sztipich) i gradski kamerar Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovich). 2. Odobravaju se ra~uni u vezi sa kona~enjem vojske. Spominje se da je plemkinja Magdalena Bukvi} (Magdalena Bukvics) dala novac za vojsku.

F:261.1.pag.448. -/1754

 

 1. maj 27.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovity), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), kao i ~lanovi Izabrane op{tine \or|e Pei} (Georgius Peich), Fabijan Pei} (Fabianus Peich), Tadija Toki} (Thadaeus Tokich), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) Jakov Per~i} (Iacobus Perchich), Ivan Horvat (Ioannes Horvath), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Albert Stipi} (Albertus Sztipich), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantich), Matija Pei} (Mathaeus Peich), \or|e Su~i} (Georgius Szucsich) i Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Odobravaju se vi{egodi{nji ra~uni biv{ih gradskih staratelja Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovich) i Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovich) kamerar. U reviziju su poslati deputati Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmajszter).

F:261.1.pag.448-449. -/1754

 

 1. maj 31.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Posle bi~evanja isteruju se iz grada mladi} i devojka, rodom iz Maj{e (Maïsa) i Cibahaze (Czibahhaza), koje su no}ni ~uvari prona{li zajedno u krevetu. To su bili Timar Jano{ (Timar Janos) i slu{kinju Farka{ Judka (Farkas Judka). Osu|eni su na batinanje; 2. Odre|uju se 4 forinte kao blagajni~ki maksimum koji se mo`e izdati bez prethodne dozvole Magistrata; 3. Pove}ava se godi{nja plata sakristana (crkvenjaka) Martina Mi{uraija (Martinus Missuray) sa 40 na 45 forinti. 4. Molba Grge Kri`anovi}a (Gregorï Krizsanovics) da mu se daruje nekoliko lanaca zemlje na ime njegovog truda u interesu grada. Po{to ve} ima zeml;je na pustazri Bajmok (Bajmak) dodeljuje mu se [ar~evi}eva (Scharcsevics) 2 lanca.; 5. Biv{i staratelj grada, Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich) moli Magistrat da mu se napokon izda razre{nica; 6. Sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) {alje se u Pe{tu (Pesthinum) radi kupovine gra|evinskog materijala za izgradnju zatvora pored Gradske ku}e; 7. Spisi o podeli imovine Jovana i Zarije Zveki}a (Iovan i Zaria Zvekich) nalaze se u fascikli pod slovom M. i brojem 30; 8. Spisi o ka`njavanju i isterivanju lopova Vranje Horvata (Vranje Horvath) zbog kra|e konja nalaze se u fascikli pod slovom M. i brojem 31; 9. Spisi o hap{enju Mihalja Papa (MichaÍl Pap) lopova iz Hala{a (Halass) nalaze se u fascikli pod slovom M. i brojem  32.

F:261.1.pag.449-451. -/1754

 

 1. jun 7.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su se slede}e predmete: 1. Molba \or|a \or|evi}a (Georgï Gyorgyevics) i sina Nikolaja \or|evi}a (Nicolaj Gyorgyevics) radi podele imanja njegovog oca. Izaslat je senator Grgo Kri`an (Gregorius Krizsanov) da popi{e imovinu.; 2. Molba [imona Tumbasa (Dimon Tumbasz) radi novog premeravanja pa{njaka koji mu je dodeljen, jer je premeravanjem koje su na~inili senatori Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich) i Ilija Stipi} (Elias Sztipich) o{te}en . Izaslata su dva nova senatora. radi ponovnog premeravanja.; 3. Spisi i pismo segedinskog kapetana Esterhazi regimente Rogaj (Ragaï) u vezi sa zahtevom segedinskog vojnika I{tvana Saboa (Istvan Szabo), da mu Ola Jano{ (Olaa Ianos) izmiri dug od 20 forinti nalaze se u fascikli pod slovom  M. i brojem 33.

F:261.1.pag 451-.452. -/1754

 

 1. jun 10.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Petar Muki} (Petrus Mukich) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Molba senatora Tome Rudi}a (Thomas Rudics) da mu se dodele dva lanca pa{njaka koja je iznajmljivao od Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov). Protestvovali su Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovity), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï) i Bonaventura Gabri} (Bonaventura Gabrity).; 2. Visina honorara ( i u naturalijama) `eni Matije Ko~ende (Matthias Kocsenda) koja ve} godinama odgaja jedno na|eno dete izme|u somborske i ka~prarienske ulice.; 3. Ka`njava se Marta [imona Blesi} (Martha Simonis Blesich) jer je plemi}a Marka Mami}a (Marcus Mamich) opsovala sa „Her|avi ~ovi~e“ (Hergyavi csovicse). Svedoci su Anoka (Anoka) `ena Petra Per~i} (Perchich) i Margareta (Marghareta) `ena Matija Kova~evi} (Mattias Kovacsevich).; 4. Presuda u vezi sa nov~anim potra`ivanjem Mitra Valeti}a (Mittar Valetich) iz Tovari{eva (Tovariss) od Stevana Vuleti}a (Stephanum Vuletich).

F:261.1.pag.452-453. -/1754

 

 1. jun 14.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov) i Tome Rudi}a (Thomas Rudich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Tu`ba Helene Teme{vari (Helena Temesvarï) protiv Bari{e Kari}a (Barischa Karich) koji ju je vre|ao i istukao. Osu|en je na 25 udaraca batinom.; 2. Osniva se Komisija za podelu pa{njaka koji pripada porodici Kunti} (Kuntich). Komisiju ~ine senatori :Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) kao i ~lanovi Izabrane op{tine \or|e Puzi} (Georgius Puzich), Juri{a Pei} (Iurissa Peich), Bari{a Rogi} (Barissa Rogich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich) i Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics).; 3. Odre|uje se plata ~uvarima zatvora koji dobijaju po 15 forinti i deo plate u naturalijama.; 4. Kupuje se nova kabanica jednom prosjaku, umesto stare koja je izgorela prilikom procesije . 5. Vojni komesar Arnold Dobroslavina (Arnoldus Dobroslavina ) iz Segedina (Szegedin) javlja da je zatvorenik Ivan Ola (Ioannes Olaa) privremeno pu{ta ku}i radi obavljanja poljoprivrednih radova, uz polaganje kaucije. Kauciju u iznosu od 80 forinti }e platiti plemi} Jakov Su~i} (Iacobus Szucsich). Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom M i brojem 34.; 6. Iz Segedina (Szegedin) zahteva se informacija o delima bludnice Elizabete Kormanjo{ (Elisabetha Kormanyos). Pismo se ~uva u fascikli pod slovom M i brojem 35.; 7. Spisi u vezi sa nesporazumom Judite Luda{i (Iuditha Ludassï) i Josima Kernajski (Ioszim Kernaiszkï) zbog jedne guske, nalaze se u fascikli pod slovom M. i brojem 36.

F:261.1.pag.453-455. -/1754

 

 1. jun 28.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovich), Josip Jaramazov(Iosephus Iaramazov) i Petar Muki} (Petrus Mukich). Razmatrali su slede}e predmeti: 1. Plata dadilje Er`e Tot (Erse Thott) `ena Mihalja Tota (MichaÍlis Thott) koja odgaja dete na smrt osu|ene i pogubljene Farago Er`e (Farago Erse), tkz. Pirihan|a (Pirihangya) iznosi 10 forinti a ostatak u naturalijama. 2. Izdaci za adaptaciju Gradske ku}e. Luka Vojni} (Lucas Vojnich) je izdao specifikaciju .; 3. Izdaci za hram povodom zasedanja suda; 4. Dnevnice ~lanovima suda, honorar d`elata povodom pogubljenja Farago Er`e tkz. Pirihan|a (Farago Erse alias Pirihangya) i mu~enja lopova Andra{a Fodora tkz. Bandi (Andreas Fodor alias Bandi); 5. Od{teta za oduzetu i poru{enu ku}u Ivana Romi}a (Ioannes Romich) }e isplatiti graski kamerar.; 6. Od{teta za oduzetu i poru{enu ku}u [imona Blesi}a (Simonis Blesich).; 7. Izdaci za kupovinu paljenog kre~a; 8. Plata tesara i krovopokriva~a Pavle [ev~ika (Paulus Schevcsik) u vezi sa izgradnjom krova gradskog zatvora. Ona iznosi 50 forinti i ostatak u naturalijama.; 9. Magistrat moli savetnika De{ana (Deschen) i Hanzena (Henzen) iz Po`una (Posonium) za odlaganje vra}anja  kredita od 1000 forinti. Prepiska se nalazi u fascikli pod slovom M. i brojem 37; 10. Dopis `upanije iz Santove (Szantova) u vezi sa dodelom bra{na gladnima nalazi se u fascikli pod slovom M. i brojem  38; 11. Prepiska komesara Jo`efa de Giliga (Iosephus de Gillig) u vezi sa naknadnim pla}anjem dr`avnog poreza nalazi se u fascikli pod slovom M. i brojem 39; 12. Upozorenje segedinskog Magistrata u vezi sa vra}anjem zalutale stoke Luke Bai}a (Lucas Baich) nalazi se u fascikli pod slovom  M. i brojem  40.

F:261.1.pag 455-457. -/1754

 

 1. jul 1.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Uverenje Mihajla Branova~kog (MichaÍlis Branovacskï) iz Banata (Banatus), Teme{ (Temess) i Perkerin (Perkerin) da je kupio marvu iz Sent Marije (Szent Maria), nalazi se u fascikli pod slovom M. i brojem 41; 2. Istraga u vezi sa molbom Ferenca Farka{a (Franciscus Farkas) iz Ke~kemeta (Kecskemet) nalazi se u fascikli pod slovom M. i brojem. 42; 3. Limitacija cene zanatlijskih radova nalazi se u fascikli pod slovom M. i brojem 43; 4. Potvrda Magistrata Baje (Baja) u vezi sa molbom \or|a Kazan~ije (Georgï Kazancsia) nalazi se u fascikli pod slovom M. i brojem. 44; 5. Pismo administratora de Redla (de Redl) sa zahtevom Matije @drali}a (Matthias Zsdralics) iz Ka~mara (Kachsmar) da mu Stevan Tumbasovi}  tkz. Loketi} (Stephanus Tumbaszovics alias Loketics) isplati cenu kupljenih 6 volova jo{ 1740. godine; 6. Zahtev hirurga Stevana Lenarda (Stephanus LÅnard) da mu grad isplati tro{kove le~enja gradskog konju{ara Stojana Veselovi}a (Sztojan Veszelovich) u iznosu od 60 forinti.

F:261.1.pag. 457-458. -/1754

 

 1. jul 5.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Prihvataju se ra~uni gradskog staratelja Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics); 2. Isplata milostinje kalu|eru iz Pe{te (Pesta) u iznosu od 30 krajcara; 3. Nare|uje se \er|u Leleku (Georgius LÅlek) i Petru Jako~evi}u (Petrus Iakocsevics) da u znak pomirenja daruju crkvi sve}e.

F:261.1.pag. 459. -/1754

 1. jul 8.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Bono i \or|e Matkovi} (Bonanis i Gregorius Matkovics) ka`njavaju se sa 30 batina zbog tu~njave i psovanja. Tu`ili su ih Ilija i Stevan Matkovi} (Elias i Stephanus Matkovics) ; 2. Zahtev Kostadina Rusogli}a (Cosztadin Ruszoglics), Grka (trgovac ?) iz Novog Sada (Neo-Planta), da mu Nikola \or|evi} (Nicolaus Gyorgyevics) vrati zajam od 729 forinti; 3. Odre|uje se plata Mihalju Tonanu (MichaÍl Tonan), zidaru Gradske ku}e.

F:261.1.pag. 459-460. -/1754

 

 1. jul 15.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Iosip Kopunov (Iosephus Kopunov), Petar Muki} (Petrus Mukics), Toma Rudfi} (Thomas Rudics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti:1. Osloba|a se tu`be klevetanja \er| Hala~ (Georgius Halacs). Optu`io ga je Necko Branova~ki (Nezcko Branovacskï) iz Idvor (Banatus Temessienses); 2. Sporazum o podeli imovine izme|u Ivana i Luke Vukova (Ioannes i Lucas Vukov); 3. Daje se otpremnina udovici pokojnog Mereskog (Meresziana). Na njenu molbu dodeljeni su joj konji i ovce.; 4. Tu`ba Nikole Kolenova (Nicolaus KÎlenov) i @ivana Malu~keva (Zsivan Maluschev) protiv govedara Todora Stani~i}a (Thodor Sztanicsics) iz Hala{a (Halacs) zbog nesavesnog ~uvanja stada.

F:261.1.pag.460-461-/1754

 

 1. avgust 12.

494 .     Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Tu`ba `ene Tome Kova~a Judita (Thomas Kovacs Judit) , Elizabete Felk (FÎlck Elisabet) `ene \er|a (Georgï) i I{tvana [ogora (Ioannes Sogor) protiv Kaman Kate i Matije (KÈman Katta i Matthias)  i njihove }erke Pane (Panna) zbog kra|e zeleni u njihovim ba{tama; 2.Plata kamenorescima za obradu 98 hvati kamena iznosi 111 forinti; 3. Spisi u vezi sa kra|om Ferenca Konca tkz. Bogara (Franciscus Koncz alias Bogar) iz Segedina (Szegedin) nalaze se u fascikli pod slovom  M. i brojem 45.

F:261.1.pag.462. -/1754

 

 1. avgust 19.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Marka Budim~evi}a (Marcus Budimcsevics) protiv Josipa Gur~i}a (Iosephus Gur~i}) zbog provale u ku}u \or|a Puzi}a (Georgius Puzics). Skrivao se kod Mihajla Kova~evi}a (MichaÍl Kovacsevich) – osu|en je na 50 batina i ako opet ne{to ukrade bi}e izba~en iz grada.; 2. Tu`ba Stevana Peri{i}a (Stephanus Perisics) protiv Gli{e Pa{ina (Glisso Passin) govedara Lovre Vojni}a (Laurntï Vojnics) jer ga je u kr~mi o{amario; 3. Tu`ba Jakova Per~i}a (Iacobus Percsics) protiv svog konju{ara Ivana Petrovi}a (Ioan Petrovics) zbog kra|e loja. Lov je odneo u Bajmok (Bajmak). Ose|en je na 50 udaraca batinom i na isplatu od{tete.; 4. Vojne vlasti sa komesarom de Giligom (de Gillig) obave{tavaju Magistrat o upu}ivanju tri egzekutora u grad. Predmet se ~uva u fascikli pod slovom M i brojem 46.

F:261.1.pag.462-464. -/1754

 

 1. avgust 27.
 2. Na vanrednoj sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukics), notar Petar Josi} (Petrus Iosics) i komesar Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter). Razmatrao se slede}i predmet: 1. Tu`ba vojnika Ivana Saboa (Gregorius Szabo) protiv Ilije Bukvi}a tkz. Milak (Elias Bukvics alias Milak) kod koga je slu`io kao pastir, a koji mu nije platio rad. On je izjavio da mu nisu nestale ovce u hala{u (Halass) i da mu je preminula udovica Magdalena) ostavila ne{to novca

F:261.1.pag.464. -/1754

 

 1. avgust 22.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Prihvataju se ra~uni gradskog staratelja Josipa Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics); 2. Prihvataju se ra~uni pokriva~a krova zatvora; 3. Prihvataju se ra~uni o kupovini sena za potrebe grada; 4. Prihvataju se ra~uni o kupovini cigala za potrebe izgradnje zatvora; 5. Daruje se jedna forinta kalu|erima koji prosja~e u gradu; 6. Tu`ba kr~mara Filipa Radanovi}a (Filippus Radanovich) protiv \er|a Varga (Georgius Varga), jer nije hteo platiti za vino i psovao je prisutne – osu|en je na 50 batina. Plemi} Martin Su~i} (Martinus Szucsics) je potvrdio sve navode.

F:261.1.pag.465. -/1754

 

 1. septembar 6.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i Grgo Kri`anovi} (Gregorius krizsanovich) i Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Tu`ba pastira \or|a Topora (Georgius Topor) pastira Nikole Berni}a (Nicolaus Bernich) protiv Matije (Mathias) sina Mihajla ^elatovi}a (MichaÍl Cselatovich) zbog kra|e ovaca.Osu|en je na 15 udaraca batinom i da vrati ovce.; 2. Tu`ba Katarine }erke pokojnog \er|a Vinkoa (Catharina, Georgius Vinko) protiv svoje majke Helene (Helena) koja joj nije predala deo nasle|a, nego je prodala deo vinograda Matiji Pei} (Mathias Peich)

F:261.1.pag.465-466. -/1754

 

 1. septembar 13.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich) i Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovih) . Razmatrali su se slede}o predmeti: 1. Pismo vojnih vlasti o gonjenju dezertera nalazi se u fascikli pod slovom M. i brojem 47; 2. Daruje se vino franjevcima za blagdan svetog Mihovila; 3. Kazne za ilegalno to~enje rakije i vina; 4. Molba grada Baje (Baja) da se preseljeni Albertus Stipi} (Albertus Stipics) prisili na pla}anje svojih poreskih dugova. Predmet se ~uva u fascikli pod slovom M i brojem 48.

F:261.1.pag.466. -/1754

 

 1. septembar 16.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Satarita Vujanina (Szatarita Vujanin) protiv Andra{a Cvijanova (Andreas Cvianov), jer mu je posekao grane na me|i ba{te, te su se potukli u kr~mi Petra Jako~evi}a (Petrus Iakocsevich). Svedok tu~e je bila i Ana Jako~evi} (Anna Iakocsevich) 2. Plemi} Martin Su~i} (Martinus Szucsics) protestuje {to mu je brat Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics) deo zajedni~kog mlina prodao stranom ~oveku Stevanu Tumbasu (Stephanus Tumbasz); 3. Potvr|uje se radni odnos u~itelja Marka Vukeli}a (Marcus Vukelich). Plata mu je 25 forinti.

F:261.1.pag 466-.467. -/1754

 

 1. septembar 20.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes macskovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Tu`ba Dalo{ \er|a (Dalos GyÎrgy) protiv govedara Ga{para ^aki}a (Gasparus Csalich), jer mu je izgubio jednu kravu; 2. Osloba|a se tu`be kra|e vlah David (David) kod Zarije Plesti}a (Zaria Plestich) iz Sente (Szenta). Plemi} \or|e Golub (Georgius Golub) je naveo drugog Vlaha Gavrila (Gavrilo) da je ukrao kravu.; 3. Dezerteri I{tvan Ola (Ioannes Olaa) i Josip Bozdan (Iosephus Bozdan) iz Segedina (Szegedin) predaju se vojnim vlastima. Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom M i brojem 49; 4. Osu|uju se pastiri Gajo Radi{i} (Gajo Radisich) i Nikola Stoj{in (Nicola Stojscin), jer su pomagali vojne dezertere, na 10 godina zatvora. Predmet se nalazi u fascikli pod slovom M i brojem 50.; 5. Osu|uju se Luka Bai} (LucasBaich) i Lovro Jan~in (Laurentium Iancsin) zbog tu~njave . Du`ni su da isplate lekara i ka`njeni su nov~ano.

F:261.1.pag 467-.468. -/1754

 

 1. septembar 4.

502       Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Nikola guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) .Razmatrali su se slede}i predmeti: 1.Po{to je grad optere}en od 11.000 kredita, potrebno je uvesti pla}anje devetrine za vinograde; 2. Tra`i se odlaganje otplate kredita od administratora Redla (de Redl) i savetnika De{anta (Deschan) u iznosu po 1.000 forinti.

F:261.1.pag.468. -/1754

 

 1. oktobar 7.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Toma Rudi} (Thomas Rudich) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrani jsu slede}i predmeti: 1. Odbija se kao neosnovana tu`ba Apolonije (Apolonia) `ene I{tvana Bereckija (Ioannes Bereczkï) protiv `ena Franje Va{adija (Franciscus Vassadi) i Andra{a Molnara (Andreas Molnar); 2. Daje se gra|evinski materijal Matiji Pei}u (Matthias Peich) ~ija je ku}a izgorela od udarca groma. Daje mu se u pustari Luda{ (Ludas) teren za ko{enje.; 3. Tu`ba Antonija Antunovi}a (Antonius Antunovics) protiv Imre Ki{a (Emericus Kiss) zbog kra|e jabuke iz vinograda. Ka`njava se sa 20 batina.; 4. Tu`ba Grgo Baloga (Gregorius Balogh) protiv Virag Jutke (Viragh Iudka) jer ga je prevarila sa pri~om o sakrivenom blagu. Spisi se nalaze u fascikli pod slovom M. i brojem   51.

F:261.1.pag.469-470. -/1754

 

 1. novembar 3.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Pla}a se od{teta pivaru u Kuli (Kulla) zbog ilegalnog to~enja rakije u gradu; 2. Upu}uje se Komisija na sednicu o razrezu poreza u Budimu (Buda). komisiju ~ini senator Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i komesar Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmajster) ; 3. Pu{ta se iz zatvora dezerter Valentin Maler (Valentius Mahleirt). Odlukom provizora Pal Gajdoc] de Gadoc (Paulus Gajdoczï de Gadocz) iz Sombor (Szombor). Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom M i brojem 52.; 4. Pu{ta se iz zatvora dezerter \urka (Gyurka), govedar Matije Budim~evi}a (Mathias Budimcsevics).

 

F:261.1.pag. 469-470. -/1754

 

 1. novembar 15.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Vidakovi} (Gregorius Vidakovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopuynovics), Petar Muki} (Petrus mukics) i Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1.Sudsko poravnanje u vezi sa nov~anim potra`ivanjima Nikola \or|evi} (Nicolaus Gyorgyevich od Ivana Luki}a (Ioannes Lukics) iz Sentandreje (Szentandrej). 2. Ve}ina ~lanova Zaklete op{tine protestuje zbog ponovnog otvaranja du}ana Spandolije Manojlovi}a (Spandolia Manojlovics).

F:261.1.pag.470. -/1754

 

 1. novembar 22.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Marko Skenderov (Marcus Szkenderov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Izve{taj deputata Nikole Guganovi}a (Nicolaus guganovics) senatora i komesara Nikole Sagmajstera (Nicolaus Szagmajszter) na sednici o razrezu poreza:

– poreska dugovanja grada za 1753. godinu iznose 1.732 forinti;

– prihvataju se ra~uni deputata na sednici o razrezu poreza;

– zbog formalnih nedostataka gradu se ne pla}a nagrada za dva uhap{ena dezertera;

– prihvataju se ra~uni o ishrani deputata i njihove posluge u Budimu (Buda);

 1. Gradski kamerar ispla}uje se savetniku De Hauzen (Dean de Hauzen) kredit od 1.000 forinti; 3. Ispla}uje se ra~un staklara Jo`efa [persa (Iosephus Spers) od gradskog kamerara Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics).

F:261.1.pag. 470-471. -/1754

 

 1. novembar 28.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics) i jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Todor Branova~ki (Todor Branovacskï) urgira isplatu svoga nov~anog potra`ivanja od Tome Rudi}a (Thomas Rudics); 2. Odluka o na~inu oporezivanja marve; 3. Tu`ba porodice [imona Malagurskog (Simonis Malagurskï) njegove `ene Katarine (Catharina) i sin Petar (Petrus) protiv Tadija \o~anovi}a (Thadaeus Gyocsanovics) zbog tu~njave.

F:261.1.pag 471-.472. -/1754

 

 1. decembar 2.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka vojni} (Lucas Vojnics0 i senatori IOvan Vojni} (Ioannes vojnics0, grgo Kri`anovi} (Gregorius krizsanovics), Petar muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Jeronim vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Prihvataju se ra~uni stolara Bla{ka Lampela (Blasius Lampel); 2. Pu{ta se iz zatvora Horvat I{tvan tkz. ^onka (Horvath Stephanus alias Csonka) iz Kanji`e (Kanisa), po{to je vratio ukradenog konja; 3. Zapovedniku kona~eve vojske daruje se 3 urna vina; 4. Obavlja se podela porodi~nog imanja izme|u Marka i Josipa Milankovi}a (Marcus i Iosephus Miklankovics); 5. Diskusija izme|u Nikole Sagmajstera (Nicolaus Szagmajszter) i Ivana Budimli}a (Ioannes Budimlics)zbog kapare; 6. Molba franjevaca da im mesari vrate ko`u zaklanih ovaca koju su im darovali vernici; 7. Magistrat moli 6 vojnika za potrebe egzekucije.

F:261.1.pag. 472-473. -/1754

 

 1. decembar 13.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Krizsanovi} (Gregorius Krizsanovics) Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Isporuka goriva za potrebe ukona~ene vojske; 2. Ka`njava se Stanko Manojlovi} (Sztanko Manojlovich) sa 12 forinti jer je nedozvoljeno otvorio zape~a}eni pe~at; 3. Odluka o plati gradskog konju{ara I{tvana baloga (Ioannes Balogh).

F:261.1.pag.473. -/1754

 

 1. decembar 26.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich) , Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Josip Vizi (Iosephus Vizï) i ~lanovi Zaklete op{tine Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmajszter), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Francecskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovics), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovics), Josip Temunov (Iosephus Temunov), Juri{a Pei} (Iurissa Peics), Ivan Leti} (Ioannes Laetich), Petar Sari} (Petrus Szarics), Ivan Tikvicki (Ioannes Tikvitskï), Matija Pei} (Mathias Peics), Bartul Kopunovi} (Bartholomaeus Kopunovics), Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovics), Josip [inkov (Iosephus Sinkov), Tadija Toki} (Tades Tokics), Ivan Bai} (IIvan Baics), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantich), \or|e Puzi} (Georgius Puzics), Luka Fraci{kov (Lucas Franceskov), Anton Buljov~i} (Anton Bulyovcsics), Luka Bodi} (L:ucas Bodich), Gli{o Aradski (Gliso Aradskï), Andra{ Balog (Andreas Balogh), I{tvan Horvat (Ioannes Horvath), Ilija Stipi} (Elias Sztipics), Ilija Crnkovi} (Elias Crnkovics), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Albert Stipi} (Albertus Sztipics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Zajedni~ki zahtev Magistrata i Zaklete op{tine da se dozvoli otkup desetine u iznosu od 3.000 forinti. Deputati su sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics), i notar Petar Josi} (Petrus Iosics) 2. Obave{tenje @upanije da se bez prethodne dozvole ne dozvoljava teranje stoke u severne krajeve Dokument se ~uva u fascikli pod slovom M i brojem 52; 3. Naredbe o na~inu slavljenja svatova nalaze se u fascikli pod slovom M. i brojem  53. Naredba se sastoji od 9 ta~aka.

F:261.1.pag.474. -/1755

 

 1. januar 16.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatyrali su se slede}i predmeti: 1. Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) treba da isplati 14 forinti za rakiju kupljenu od pecaro{a u Bara~ki (Bracshiensis) za nadzornika vina Luku Bai}a (Lucas Baics); 2. Tu`ba Marka Skenderovi}a (Marcus Szkenderovics)  protiv svoga brata Toma (Thomas) zbog klevete.

F:261.1.pag.477. -/1755

 

 1. februar 3.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukics) i senatori Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Tu`ba Josipa Horvatskog (Iosephus Horvatskï) zajedno sa Grgo Horvatski (Gregorius Horvatskï), Bono Gabri} (Bono Gabrics), Ilija Stanoja (Ilias Sztanoja), Martin Misuraji (Martinus Missuraï), Lovro Ivkovi} (Laurentï) i Ivan German (Ioannes German) protiv govedara Matija Na|a (Mathias Nagy), jer je izgubio 12 komada marve; 2. Tu`ba Matija Viraga (Mathias VirÈgh) protiv govedara \or|a Farka{a (Georgius Farkas), jer je izgubio jedno tele; 3. Grk Spandonije Manojlovi} (Spandonius Manoilovics) tra`i od Tomice Vukovi}a (Thomica Vukovics) isplatu svojih potra`ivanja u iznosu od 34 forinte; 4. Magistrat zahreva od deputata grada u Po`unu (Posun) da se bore za re{enje kojim bi senatori bili oslobo|eni od pla}ene desetine i da se molba Fabri} (Fabrics) prosledi u Be} (Vienna)

F:261.1.pag. 477-478. -/1755

 

 1. februar 13.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukics) i senatori Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i Toma Rudi} (Thomas Rudics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Pojavljuje se udovica Tomice Vukovi}a (Thomica Vukovics) koja izjavljuje da je prodala ku}u koja se nalazi blizu gradske kafane, uz saglasnost sinova lekaru, \er|u Jo`ai (Georgius Josaï). Pre kupovine ove ku}e on je svoje imanje prodao Grgi Kri`anovi}u (Gregorius Kriszanovics) i Josipu Jaramazovu (Iosephus Iaramazov). 2. Tu`ba Stevana Sari}a (Stephanus Szarics) protiv svoje ma}ehe Katarina (Catharina), jer je bez njegovog pristanka prodao zemlju veli~ine „dva dana“Grgi Crnjakovi}u (Gregorius Crnyakovics);3. Ivan Simonides iz @aruoce (Zarnoczu) iz `upanije Bar{a (Barsa) zaposlio se kao mesar u gradu.

F:261.1.pag. 478-479. -/1755

 

 1. februar 17.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukics0 i senatori Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) i Toma Rudi} (Thomas Rudics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Ka`njava se Mihalj Njako{ (MichaÍlis Nyakos), govedar Stanislava Vojni}a (Stanislaus Vojnics), jer je izgubio 6 junaca; 2. \uro Mar~eti} (Guyro Marcsetics) isplatio je 19 forinti na ime poreza Jovana Kljaje (Iovan Klyaja), koji je emigrirao iz grada.

F:261.1.pag.479. -/1755

 

 1. februar 24.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudija Petar Muki} (Petrus Mukics) i senatori Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Bono Gabri} (Bono Gabrics), Grga Horvatski (Gerga Horvatskï) i Lovro Ivkovi} (Laurentius Ivkovics) tra`e da se poni{ti kupovina nekoliko `ivotinja od govedara Matije Na|a (Mathias Nagy), jer ih je on prethodno izgubio; 2. Spisi o tu`bi Josima Malog (Iosin Mali ) protiv Kencel Jo{ke (Kencell Ioska) nalaze se u fascikli pod slovom N. i brojem 1.

F:261.1.pag. 479-480. -/1755

 

 1. februar 28.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba protiv govedara Maksima Milutinovi}a (Maxim Milutinovics) jer je izgubio kravu Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics); 2. Gradski kamerar ispla}uje dnevnice deputatima Luki Vojni}u (Lucas Vojnics) i Petru Josi}u (Petrus Iosics) u Po`un (Posun)(4 forinte na dan, ukupno 228 forinti).

F:261.1.pag.480. -/1755

 

 1. mart 3.
 2. Zajedni~ka sednica Magistrata, Zaklete op{tine i ~lanova Vanjske op{tine.Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatoriIvan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) kao i ~lanovi Zaklete op{tine: Grgo Puzi} (Georgius Puzics), Ilija Stipi} (Ilia Sztipich), Petar Sari} (Petrus Szarich), Ilija Duli} (Ilia Dulics), Stipan Krisanov (Stipan Krisanov), Joso Ba~in (Ioso Bacsin), Jakov ^aki} (Iakov Csakics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics), Joso Horvatski (Ioso Horvatskï), Bari{a Rogi} (Barissa Rogics), Fabijan Bai} (Fabian Baics), Bono Gabri} (Bono Gabrics), Lovro Pei} (Lovrin Peich), Joso Temunov (Iosos Temunov), Joso Sapun~i} (Ioso Szapuncsics), Vranje Evetovi} (Vranje Evetovics), I{tvan Lenard (Istvan Lenard), Balog Andra{ (Balogh Andreas), Jakov Su~i} (Iacov (Szucsics), Ilija Crnkovi} (Ilia Crnkovics), Juri{a Pei} (Iurissa Peics), Gli{o Aradski (Glisso Aradskï), Nikola Beerni} (Nicolaus Bernics), Vranje Bai} (Vranye Baics), Jakov Kopunovi} (Iakov Kopunovics), Tadija Stanti} (Tadia Sztantics), Ivan Tikvicki (Ivan Tikvitskï), Tadija Toki} (Tadia Tokics), Marijan Malogurski (Marian Malagurskï), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franceskovich), [imon Juri} (Franciscus Iurics), Martin Raj~i} (Martinus Raicsics), Ivan Vukov (Ivan Vukov), Nicola Sagmajster (Nicolaus Szagmajszter), Martin Su~i} (Martinus Szucsics), Bono Cvianov (Bono Cvianov), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzics), Jakov Per~i} (Iacobus Percsics); i Ivan Kunti} (Ivan Kuntics), Lovro Ivkovi} (Lovrin Ivkovics), Ivan Per~i} (Ivan Percsics), Jovan Beljin (Iovan Belyin), Ma}a{ Kljakovi} (Matyas Klyakavi), Ostoja Mu~alov (Osztoja Mucsalov), Andrija Cvianov (Andria Cvianov), Ivan Budim~ev (Ivan Budimcsev), Lazar Aradski ( Lazar Aradskï), \ura| Vukovi} (Gyuragy Vukovics), Josin Bilov (Iosin Bilov), Na| Ga{par (Nagy Gaspar), Ki{ Jano{ (Kiss Janos) i Berke{ Ferenc (Berkes Ferencz). Razmatrali su slede}e predmete:
 3. Preda}e se molba vladaru radi dozvole pau{alnog otkupa desetine u godi{njem iznosu od 3.000 forinti. Preda}e je vladaru Stevan Fab{i} (Stephanus Fabsics); 2. Za nadzornike mesara imenuju se Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics) i Gli{o Tesi} (Gliso Tesich); 3. Kontrola rada biv{ih nadzornika mesara; 4. Imenuje se Komisija za reviziju ra~una biv{eg blagajnika Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovics). ^lanovi Komisije su senatori Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), kazo i ~lanovi Zaklete op{tine Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) i Andra{ Balog (Andreas Balogh) ; 4. Za proveru ra~una Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovics) za 1749/50. i Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics) 1750-1753. Imenuju se za ~lanove komisije senatori Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i komesar Nikola Sagmajster (Nicolaus Szakmajszter); 5. Inventari doma}instva pokojnog Nikole \or|evi}a tkz. Grka (Nicolaus Gyorgyevics alias Gerh) nalazi se pod slovom N i brojem 2 .Inventarisali su senatori Petar Muki} (Petrus Mukics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i notar Petar Josi} (Petrus Iosics) te su obavestili }erku jedinicu pokojnika Anu (Anna) `enu Koste Da{kalovi}a (Kosta Daskalovics).

F:261.1.pag.481-482. -/1755

 

 1. mart 7.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Luka Vojni} (Lucas Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krisanovich) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Tu`ba Pavla Deli}a (Paulus Delich) protiv Salai Pi{te (Szalaï Pista) govedara Antonija Ivina (Antonï Ivin) zbog kra|e jednog teleta. Navodi se kao svedok i Feje{ Jano{ (Fejes Ianos) ; 2. Deoba porodi~nog imanja izme|u ~lanova porodice Poljakovi} (Polyakovics) i to Nikole (Nicolaus), [imon (Simon), Ivan (Ioannes), Pavle (Paulus) i Luka (Lucas) i njihove ma}ehe .Marte (Martha); 3. Na molbu Josipa Horvatskog (Iosephus Horvatskï) pu{ta se iz zatvora govedar Matija Na| (Mathias Nagy) zbog nedostatka dokaza o kra|i stoke; 4. Tu`ba Ivana Budim~evi}a (Ioannes Budimcsevics) protiv Josipa Sapun~i}a (Iosephus Szapuncsics) jer mu nije vratio zajam od pre 10 godina u iznosu od 100 forinti.; 5. Spor izme|u gospodina Fodora i Petrusa Josi}a (Fodor i Petrus Iosics) zbog pripadnosti zemlji{ta izme|u susednih ku}a. Na teren su izaslati senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics) i Io`ef Vizi (Iosephus Vizï). Intervenisao je i administrator de Redl. ; 6. Izve{taj Komisije o rezultatu kontrole ra~una pojedinih nadzornika mesara Ilije Crnkovi}a (Elias Crnkovics) i Franje Gabri}a (Franciscus Gabrics). ~lanovi komisije su bili Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmajszter), \or|e Pei} (Georgius Peics), Fabijan Bai} (Fabianus Baics), \or|e Puzi} (Georgius Puzics), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Tadija Toki} (Thadaeus Tokics), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogics), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franceskovics), Albert Stipi} (Albertus Sztipics), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich), Jakov Vojni} (Iacobus Vojnics) i Gligorije Te{i} (Georgius Tesics). Rezultat su prezentovali Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) senatori, Petar Josi} (Petrus Iosics) notar i Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmajszter) i Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics) i Gligorije Te{i} (Gligorius Tesics).

F:261.1.pag.482-484. -/1755

 

 1. mart 17.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) predaje priznanice Ladislavu Verme{u (Ladislaï Vermes) komorskom provizora, o kupovini `itarica; 2. Kupuje se ru{evna ku}a I{tvana Ekre{a ( Stephanus ÚkrÎs) pored zatvora u izgradnji; 3. Predaju se ra~uni o izdacima za popravak vojnog kvartira Josipu Kri`anovi}u (Iosephus Krizsanovics).

F:261.1.pag.484. -/1755

 

 1. mart 21.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics). Razmaztrali su slede}e predmete: 1. Tu`ba Josina Malog (Iosin Mali) Vlaha protiv svog biv{eg pastira Jo`efa Kencela (Iosephus Kenczel) zbog otu|enja stoke koju je odveo u Sentu (Szenta) zajedno sa drugim pastirom Tot Palikom (Totth Palianus). Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmajszter) }e pribaviti dokumente o vlasni{tvu stoke. 2. Gradski staratelj Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) predaje ra~une u vezi sa nabavkom darova za dobro~inirelje grada; 3. Senokos pokojnog I{tvana [ere{a (Stephanus SÎrÎs) pa{njak na Kelebiji dodeljuje se Ivanu Bo{njaku (Ioannes Bosnyak); 4. Nare|uje se Josipu Sapun~i}u (Iosephus Szapuncsics) da vrati zajam Ivanu Budim~evi}u (Ioannes Budimcsevics).; 5. Lopov Ivan Petrovi} (Ioannes Petrovics) ka`njava se sa 35 batina jer je ukrao Martinu Mi{urai (Martinus Misuraï) jedno tele i zajedno sa Petjom (Petia) slugom Josipa Horvatskog (Iosephus Horvatskï); 6. Ra~un sara~ I{tvana Pa{e (Stephanus Passa).

F:261.1.pag.484-485. -/1755

 

 1. april 4.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Poru~uje se 1000 posuda za vino od Teodora Lackovi}a (Teodor Lacskovics) iz [iklo{e (Siklos); 2. Ivan Mare{al (Ioannes Mareschal) pla}a 60 forinti na ime zakupnine gradske kr~me; 3. Nare|uje se ru{enje ku}e Gruje ^ur~ije (Gruja Csurscia) jer smeta izgradnji novog vojnog kvartira; 4. Kupuje se 30 hvati kamena od senatora Josipa Vizija (Iosephus Vizï). Ispla}uje ga Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics); 5. Specifikacija o na~inu podele sto~nog fonda porodice Nikole Poljakovi}a (Nicolaus Polyakovics) sa 4 brata.

F:261.1.pag 485-487. -/1755

 

 1. april 11.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su se slede}i predmeti:1. Ka`njavaju se podmeta~i po`ara Ma}a{ Na| (Matthias Nagy) i Mihalj Vida (MichaÍl Vida) sala{u Katarine (Catharina) udovica Matije Tot (Matthias Totth) na sala{u Kelebiji (Kellebia) 2. Ra~uni bravara Josipa Lederera (Iosephus Lederer); 3 Ra~uni Matije [tula (Matthias Sztull) – zanimanje nije nazna~eno; 4. Ra~une trgovca Marka Vui}a (Marcus Vuich) isplatio je Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovich); 5. Ra~uni gradskog staratelja Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovich) 6. Testament udovice Pavla Vukovi}a (Paulus Vukovich) nalazi se pod slovom N i brojem. 3.

F:261.1.pag.487. -/1755

 

 1. april 14.
 2. Sednici Magistrata su priosustvovali sudija Luka vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï). Razmatrali su slede}e predmete : 1. Tu`ba udovice Pala Horvata (Paulusa Horvath) protiv svoje ma}ehe, jer joj nije dala potrebni deo ostav{tine: `ivela je dve godine sa mu`em, ostala je sa dvoje dece, a vra}a se svojim roditeljima u \ud (Gy¿d) mesto u Baranji (Baranya) sa par papu~a i jednom keceljom; 2. Ra~uni gradskog staratelja Josipa Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovich) o kupovini zobi.

F:261.1.pag.488. -/1755

 

 1. april 17.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics). Razmatrali su slede}e predmete:1. Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics) dodeljuje se zemlja Marku Kopunovi}u (Marcus Kopunovics) kod uzvi{ice „Harmicarov“ (Harminczarov) zemlja od Ivana Budimli}a (Ioannes Budimlich) blizu Perti}evog (Pertyity); 2. Prihvataju se ra~uni stakloresca iz Segedina (Szegedin) od gradskog kamerara  Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics).

F:261.1.pag.488. -/1755

 

 1. april 23.
 2. Pod predsedni{tvom komorskog administratora Franciskus de Redl (Franciscus de Redl) . Sednici prisustvuju predstavnici Ma|ara i Andra{ Balog (Andreas Balogh), Stevan Gal (Stephanus Gaal), I{tvan Horvat (Ioannes Horvath), Stevan Petrik (Stephanus Petrik), Ga{par Na| (Gasparus Nagy) i Toma Kova~ (Thomas Kovacs). Raspravljalo se o `albama ma|arskog stanovni{ta grada protiv Magistrata.  @albene ta~ke su slede}e:

1.Diskriminacija doseljenih Ma|ara povodom raspodele zemlji{ta. Razmena i raspodela zemlji{ta oko Ke~kemeta (KecskemÅth) je izvr{ena tako da im nisu udeljeni pa{njaci; 2. Ma|ari su nedovoljno zastupljeni u Magistratu i u Zakletoj op{tini, te su odmah izabrani Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter), I{tvan Horvat (Ioannes Horvath) i Andra{ Balog (Andreas Balogh); 3. Ma|ari su ~esto nepravedno ka`njeni od nadzornika mesare; 4. Nema ih dovoljno u gradskoj administraciji; 5. Maltretiranje Stevana Petrika (Stephanus Petrik) povodom premeravanja zamlji{ta; 6. i 7. Od udovice [ere{ (SÎrÎs) oduzeto je gradsko zemlji{te. Zemlju joj je oduzeo Ivan Bo{njak (Ioannes Bosnyak); 8. Od Ma|ara se uzima ve}a koli{ina desetine; 9. Ga{par Na| tkz. Gere (Gasparus Nagy alias  Geró), nepravedno je ka`njavan zbog to~enja vina po naredbi Tome Rudi}a (Thomas Rudics); 10. Ma|ari su prekomerno optere}eni kod prevoza i podvoza. Andra{ Balog ( Andreas Balog) i I{tvan Gal (Stephanus  Gaal).

Magistrat odbacuje optu`be kao neosnovane i zabranjuje Ma|arima svako daljnjeokupljanje. Spisi se nalaze pod slovom N i brojem. 4.

F:261.1.pag. 488-492. -/1755

 

 1. april 24.
 2. Restauracija – izborna sednica Magistrata . Franciscus de Redl (Franciscus de Redl ) administrator, savetnik i komesat Ba~ke `upanije predsedava uz prisustvo sudije Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) kao i ~lanovi Izabrane op{tine:
 3. Zakleta op{tina se popunjava novim ~lanovima. Sastanku je prisustvovalo 57 ~lanova Zaklete op{tine, a zbog nekih koji su postali senatori , da bi se popunio broj do 60 izabrani su Franjo Gabri} (Franciscus Gabrich), Marijan Skenderovi} (Marianus Szkenderovich), Andra{ Vojni} (Andreas Vojnich), Josip Vukovi} (Iosephus Vukovich), Ilija Ba{i} (Elias Bacsich) i I{tvan Ki{ (Ioannes Kiss); 2. Zahtev Zaklete op{tine da u Magistratu ne budu rezervisana mesta za plemi}e. Molba plemi}a senatora Grge Vidakovi}a (Gregorï Vidakovics) je pod slovom N i brojem 6; 3. Zahtev Zaklete op{tine da se Magistrat ne me{a u izbor ~lanova Zaklete op{tine. kao i da se pazi na rodbinsku vezu onih koji se biraju. Spis je pod slovom N i brojem 7; 4. Zakleta op{tina upu}uje se komori u vezi sa problemima oko izbora. Spis je pod slovom N i brojem 8.; 5. Zahtev Zaklete op{tine za mogu}nost posebnog kandidovanja u ~lanstvo Magistrata. Spis je pod slovom N i brojem 9; 6. Sastavlja se spisak kandidata za nove senatore;. Predlo`eni su od Magistrata Martin Su~i} (Martinus Szucsich), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsich) i Albert \elmi} (Albertus Gyelmis); a od strane gar|ana \or|e Puzi} (Georgius puzich), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) i Petar Josi} (Petrus Iosich) 7,8. Za nove senatore ve}inom glasova izabrani su Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petrus Josi} (Petrus Iosich). Izabrani kandidati su odbili da postanu senatori te su na njihovo mesto izabrani Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzich) i Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich); 9. Nakon ostavke prethodnog sudije Luke Vojni}a (Lucas Vojnics) predlo`eni su slede}i kandidati: Luka Vojni} (Lucas Vojnich),Petar Muki} (Petrus Mukich) i Toma Rudi} (Thomas Rudich); 10. Ve}inom glasova za novog sudiju izabran je ponovo Luka Vojni} (Lucas Vojnich).

F:261.1.pag.492-495. -/1755

 

 1. april 28.
 2. Zajedni~ka sednica Magistrata i Zaklete op{tine . Sednici su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregoruius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Petar muki} (Petrus Mukich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich) kao i ~lanovi Zaklete op{tine: Jakov Per~i} (Iacobus Perchich), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Luka Vojni} (Lucas Vojnich), Josip [imokovi} (Iosephus Simokovich), Luka Bai} (Lucas Baich), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Bono Gabri} (Bonone Gabrich), Tadija Toki} (Thadaeus Tokich), Alber Stipi} (Albertus Sztipich), Franjo Mamu`i} (Franciscus Mamuzich), Juri{a Pei} (Iurissa Peich), Gli{o Te{i} (Glisso Tessich), Lovro Pei} (Laurentius Peich), Ivan Tikvicki (Ioannes Tikvitskï), Ivan Vukov (Ioannes Vukov), Vito Kuju~i} (Vito Kujuncsich), Stevan Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovich), Franjo Gabri} (Franciscus Gabrich), Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovich), Ilija Duli} (Elias Dulich), Albert \elmi} (Albertus Gyelmis), Andrej Vojni} (Andreas Vojnich), Antonije Buljov~i} (Antonius Bulyovcsich), Josip Vukovi} (Iosephus Vukovich), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsich), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantich), Andra{ Balog (Andreas Balogh), Ivan Horvat (Ioannes Horvath) i \er| Hala~ (Georgius Halacs). Razmatrali su slede}e predmete:
 3. Izve{taj nadzornika vina Luka Bai} (Lucas Baics) o prometu vina; 2. Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) izabran je za staratelja grada sa platom od 120 forinti; 3. Luka Vojni} (Lucas Vojnics) izabran je za nadzornika vina; 4. Izbor ~lanova Komisije za nadzor veli~ine senokosa. ^lanovi komisije su senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich) kao i ~lanovi Zaklete op{tine :Josip [imokov (Iosephus Simokov), Juri{a Pei} (Iurissa Peich), Andrej Vojni} (Andreas Vojnich), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich), Andra{ Balog (Andreas Balogh), Ivan Franci{kov (Ioannes Franceskov), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantich) i Nikola Rudi} (Nicolaus Rudich).5.Izbor ~lanova komisije za izradu planova o na~inu kona~enja vojske. Izabrani su senatori Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich) i Petar Josi} (Petrus Iosich) a iz Zaklete op{tine Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) komesar ,Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzics) perceptor, Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Ilija Duli} (El;ias Dulich), Bono Gabri} (Bono Gabrich), Luka Bai} (Lucas Baich), Ivan Horvat (Ioannes Horvath) i \er| Hala~ (Georgius Halacs).

 

F:261.1.pag. 495-496.-/1755

 

 1. maj 9.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Na ime otplate poreza prihvata se konj udovice Katarine Baranji (Catharina Baranyi); 2. Odre|uje se godi{nja plata gradskih slu`benika i milicije: a) Toma Tot (Thomas Thott) kao ~uvar zatvora ima platu od 40 forinti i deo u naturalijama (15 metreta `itarica i 100 libri mesa), b) Stevan Vida (Stephanus Vida) kao prvi ko~ija{ ima 28 forinti i deo u ode}i (pantalone , 2 para ~izama, 5 ko`uha) i hrani (2 centurija mesaz, 30 libri slanine, 50 libri soli , 1oo glavica kupusa …) c) Martin Mesaro{ (Martinus MÅszaros) drugi ko~ija{ ima platu od 20 forinti i deo u ode}i (5 ko`uha, 1 par bakand`i, 2 para ~izama) i deo u naturalijama (9 metreta `itarica, 1 centu mesa, 12 libri slanine, 50 glavica kupusa, so itd); d) Gradski ~uvari (obequitator) \or|e Milo{ (Georgius Milos) ima platu iod 45 forinti, iznajmljenu ku}u, 10 metreta ovsa, 2 vola.. i e) ostali ~uvari (pandurones) platu od 15 forinti i ostatak u ode}i i naturalijama.; 3. Odla`e se rasprava o molbi senatora Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics) za dozvolu otvaranja trgova~ke radnje pored gradske kafane; 4. Ka`njavaju se po~inioci maltretiranja Nemet Jo{ke (NÅmeth Ioska) koje se desilo dan pre dolaska nadzornika mesara Vranje Gabri}a (Vranye Gabrich). Ka`njeni su Jovan Pen~i} (IovÈn Pencsich) ~uvar kao i Luka Bo{njakov (Lucas Bosnyakov) i Jovan Zivanovi} (Jovan Zivanovich); 5. Prihvataju se ra~uni gradskog staratelja Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovich).

F:261.1.pag.496-497. -/1755

 1. maj 14.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Tu`ba jednog ~onopljajina protiv I{tvan Nemeta (Ioannes NÅmeth) zbog kra|e stoke; 2. Osloba|a se zatvora govedar I{tvana Horvat (Stephanus HorvÈth) koji je radio jod Stipi}a (Sztipich) zbog nedokazane tu`be o kra|i stoke. Tu`bu je podnela Ana ]ur~ina (Anna Churcsina). Predmet se ~uva u fascikli pod slovom N i brojem 10.; 3. Prijateljski sporazum o na~inu otplate duga izme|u Nikole \or|evi}a (Nicolaus Gyorgyevich) i senatora Marka Skenderovi}a (Marcus Skenderovich); 4. Obavezuje se Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovics) da vrati oduzeto zemlji{te Mihajlu Maletinu (MichaÍl Maletin), po{to je odustao od emigriranja; 5. Zahtev grada Hala{a (Hallas) o promeni datuma kontrole grani~nih me|a, nalazi se pod slovom N i brojem 11; 6. Spisi o nasilnom vra}anju 4 stanovnika Baje (Baja) nalaze se pod slovom N i brojem 12. To su Marko ^elikovi} (Marcus Cselikovich), Jakov Devi} (Iacobus devich), Josip Devi} (Iosephus Devich ), I{tvan Kova~ (Ioannes Kovacs) i Pavle Lefanti (Paulus Leffanti ?).

F:261.1.pag 497-498. -/1755

 

 1. maj 16.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivana Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Sporazum o obe{te}enju Andra{a Papa (Andreas Papp) iz Hala{a (Halass) od strane Simeona Jaramazovi}a (Simona Iaramazovich) , Ilije Mamu`i}a (Elias Mamuzich), Ilija Tikvicki (Elias Tikvicskï), Joso Palkov (Ioso Palkov), Pavao Koki} (Pavao Kokich) i Bari{a Miholi~i} (Barissa Miholicsich); 2. Daje se potvrda hirurgu Tomasu Saneru (Thomas Szasner) da od pokojne `ene Elizabeta Verlin (Elisabetha Verlin) , dovedene iz Praga (Praga), ima dvoje dece Barbara i Jakov (Barbara i Iacobus).

F:261.1.pag.498-499. -/1755

 

 1. maj 23.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Obave{tenje o dolasku 8 egzekutora radi ubiranja poreza; 2. Prihvataju se ra~uni Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krizsanovics) i Nikole Sagmajstera (Nicolaus Szagmaiszter), deputata grada, u vezi sa njihovim putem na sednicu, za obra~un poreza u Budimu (Buda); 3. Prihvataju se ra~uni senatora Ivana \er|a Valbruna (Ioannes Georgius Valbrum) i bravara u Segedinu (Szegedin); 4. Obavezuje se senator Ivan Vojni} (Ioannes Vonich) da vrati oduzeto zemlji{te senatoru i bele`niku Petru Josi}u (Petrus Iosich) 5. Obavezuje se konju{ar \or|a Hala~a (Georgius Halacs) Janko Rac (Ianko Racz) da vrati oduzetog konja Marka \o~ana (Marcus Gyocsan) iz Alma{a (BÄcsalmÄs); 6. Spor izme|u dva Grka: turskog podanika Pavla Panajota (Paulus Panajot) i Spandonija Manojlovi}a (Spandonius Manojlovics) zbog nov~anih potra`ivanja i njihovih odlazaka u Tursku (Turcia) za Vladicam?; 7. Ka`njava se gostioni~ar Ivan Mar{al (Ioannes Marchal) jer je la`no obra~unao poslu`eno vino. To se desilo za praznik crkveni pod nazivom Testis Pentecoltalibus ; 8. Prihvata se ra~un o kupovini slanine za potrebe grada; 9. Spor izme|u Jakova Per~i}a (Iacobus Perchich) i Petra Muki}a (Petrus Mukich) u vezi sa podelom zemlji{ta u [andoru (Sandor) levo od ~antavirskog puta.

F:261.1.pag.499-501.-1755

 1. maj 26.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), o`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Spor izme|u \or|a Kunti}a tkz.Pastanov (Georgï Kuntich alias Pastanov)) i Ivana Tikvi~kog (Ioannes Tikvicskï) u vezi sa podelom zemlji{ta i testamenta Kunti}a koji odre|uje vremensko kori{}enje zemlji{ta; 2. Tu`ba Mihajla Rudi}a (MichaÍlis Rudich) protiv nadzornika mesare Jakova Su~i}a (Iacobus Szucsich), jer je bez njegove saglasnosti zaklao njegovu kravu; 3. Za ekspropriranu ku}u Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) treba da isplati Gruji ]ur~ijim (Gruja Tyurcsia) pored kvarterijalnog doma pla}a se 20 forinti; 4. Ka`njava se Elizabet Zeldi ( Elisabeth ZÎldi) `ena Gergeja Zeldija (Gregorï ZÎldi), jer je klevetala svog kom{iju Ivana Ki{a (Ioannes Kiss) sa re~ima „Spion PribÅk“; 5. Zbog siroma{tva otpisuje se poresko dugovanje Ferenc Ro`a (Franciscus Rosa); 6. Daruje se krava sa teletom Ani Ko~enda (Anna Kocsenda), jer je uzela k sebi odoj~ad na|enu kod krsta na somborskom putu; 7. Poziva se na odgovornost biv{i staratelj grada Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) zbog nepravilnih ra~una iz 1747. godine; 8. Tu`ba plemi}a Teodora Tesi}a (Theodorus Tessich) iz Sente (Szenta) protiv Nikola Matkovi}a tkz. Pa~irac (Nikolaus Matkovich alias Pacsiracz)), jer je ru{io njegov sala{ na pustari Tornjo{ (Tornos) u blizini ^antavira (Csantavir)

F:261.1.pag.501-503. -/1755

 

 1. maj 30.

533       Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatroi Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich) Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovich), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Nikola Guganovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Konstatuje se da su neosnovana nov~ana potra`ivanja Lazara Nedeljkovi}a (Lazar Nedelykovich) iz Baje (Baja) od Mitra Grka (Mittar Grk). Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom N i brojem 14.; 2. Na zahtev ~lanova Zaklete op{tine dozvoljava se pretvaranje oranice u pa{njake izme|u Segedinskog i Hala{kog puta pored pustare Tompa (Tompa) i re~ice Jesenovac (Ieszenovacz). O tome su odlu~ivali ~lanovi Zaklete op{tine: \or|e Pei} (Georgius Peich), Josip Vukmanovi} (Iosephus Vukmanovich), Josip Vukovi} (Iosephus Vukovich), \or|e Kopunovi} (Georgius Kopunovich), Ivan Tikvi~ki ( Iosephus Tikvicskï), Marijan Skenderovi} (Marianus Skenderovich), Luka Bai} (Lucas Baich), Tadija Toki} (Thadaeus Tokics), Franjo Gabri} (Franciscus Gabrich), Bonaventura Gabri} (Bonaventura Gabrich), Ivan Ki{ (Ioannes Kiss), Luka Franci{kovi} (Lucas Franceskovich), Martin Raj~i} (Martinus Rajcsich), Stevan Lenard (Stephanus Lenard), Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovich), I{tvan Horvat (Ioannes Horvath), Ilija Duli} (Elias Dulich), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogich), Franjo Bai} (Franciscus Baich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsich), Antonije Buljov~i} (Antonius Bulyovcsich), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï) Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovich), Lovro Pei} (Laurentius Peich), Tadija Stanti} (Thadaeus Stantich), Grgo Te{i} (Gregorius Tessich) i Grgo Aradski (Gregorius Aradskï) kao i komisija koju su sa~injavali senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i iz Izabrane op{tine \or|e Kopunovi} (Georgius Kopunovics), Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovich), Tadija Stanti} (Thadaeus Stantich), I{tvan Horvat (Ioannes Horvath), \or|e Pei} (Georgius Peich) i Josip [imokov (Iosephus Simokov).; 3. Imenuje se Komisija za popis marve. Komisiju ~ine Franjo Gabri} (Franciscus Gabrich), Josip Vukovi} (Iosephus Vukovich), Bono Cvianovi} (Bono Cvianovich) i Marijan Skenderovi} (Marianus Skenderovich); 4. Ka`njava se senator Marks Skenderovi} (Marcus Skenderovich)  jer je klevetao Adama Jaramazovi}a (Adamus Iaramazovich). Svedo~ili su Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï) i Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogich) ; 5. Pla}a se 16 forinti zidaru Mihajlu Tonan (MichaÍlis Tonan) na ime dogradnje sobe i podruma na gradskoj kr~mi; 6. Pla}a se 50 forinti od{tete zajednici kordonosa~a (congregatio cordigerorum) na ime njihove eksproprisane i poru{ene ku}e pored zatvora.

F:261.1.pag.503-505. -/1755

 

 1. jun 2.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich) i notar Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Dugovi i nov~ana potra`ivanja Mihajla Kalaj~ije (Mihajlo Kalaitsia) nalaze se pod slovom N i brojem 15; 2. Daruju se 3 forinte kalu|eru Trinitaru iz Jegare (Eger); 3. Tu`ba  Ivana Mereska (Ioannes Mereszko) protiv Pavla Kova~eva (Paulus Kovacsev), jer mu ne `eli vratiti dva vola; 4. Tu`ba Mihajla Berte (MichaÍlis Berta) protiv govedara \er|a Farka{a (Georgius Farkas), jer je izgubio njegovu junad.

F:261.1.pag 505-.506. -/1755

 

 1. jun 16.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Petar Muki} (Petrus Mukich0, Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Marijan Su~i} (Marianus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Ka`njava se sa 8 dana zatvora onaj ko se ne odazove pozivu Magistrata radi saslu{anja; 2. Na osnovu molbe senatora Grge Kri`anovi}a (Gregorius Krizsanovics) dodeli}e mu se ~estica senokosa povodom premeranja pustara; 3.Molba senatora Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics) da mu se proda ku}a pored ku}e \or|a Lekta (Georgy LÅkt); 4. Prosjaku \or|u Kviteku (Georgy Quitek) dodeljuje se 10 libra mesa, 10 medija vina i 3 medije rakije kao milostinja; 5. Zabranjuje se rad trgovcima koji nemaju sopstvenu ku}u u gradu; 6. Obavezuje se Ivan Bilicki (Ioannes Biliczkï) iz Sente (Szenta) da }e vratiti vlasnicima oduzete volove Ivanu Miskciju (Ioannes Miskci), Jano{ Tot (Ianos Totth) i Ivan Herceg (Ioannes Herzeg). Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom N i brojem 16; 7. Martinu Vidakovi}u (Martinus Vidakovics) iz Mili~i}a (Milicsics) vra}aju se ukradeni konji koji su prona|eni kod Cigana.

F:261.1.pag.506-507.-/1755

 

 

 1. jun 20.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich),

Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Albertu Ru`i~ka (Albertus Rusicska) i njegovim drugovima ispla}uje se 38 forinti i 32 krajcara na ime proizvodnje 34.000 komada ~erpi}a za potrebu kvarterijalnog doma; 2. Albertu Ru`i~ka (Albertus Rusicska) ispla}uju se 2 forinte kao dnevnica za ~etvorodnevni rad kod kvarterijalnog doma; 3. Segedinskom senatoru i bravaru Valpremu (Valprem) ispla}uje se cena kupljenog gvo`|a; 4. Ispla}uje se 15 forinti na ime rada bravaru Josipu Ledereru (Iosephus Lederer); 5. Pavle Modok tkz Boro{ (Paulus Modok alias Boros), ka`njava se sa 50 batina zbog psovanja Popina Petra Jako~eve}a (Popina Petrus Iakocsevich); 6. Ka`njavaju se vlasnici ovaca muzara ako ih ne ~uvaju savesno da ne ~ine {tetu na tu|em zemlji{tu; 7. Petar Turjanovi} (Petrus Turanovich) ili Petar Turanov (Petrus Turanov) ka`njava se sa 30 batina, jer je ukrao dve grede od svog suseda Mihalja Barne (MichaÍlis Barna);  8. Prosjaku Hanku (Hancz) ispla}uju se 34 krajcara kao milostinja.

F:261.1.pag.507-508. -/1755

 1. jun 23.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudija Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Ioasich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Odluka podeli porodi~ne imovine Al~i} (Alcsich) me|u bra}om Nedeljkom (Nedelyko), Jovanom(Iovan) i Petrom (Petrus); 2. Dozvoljava se plemi}u Stevanu Antonovi}u (Stephanus Antonovich) da u gradu izgradi ku}u, uz obavezu da prihvata sve du`nosti gra|ana. Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom N i brojem 18; 3. Tu`ba Andreja Cvianova (Andreas Cvianov) protiv Luke Vukova (Lucas Vukov), jer mu je za prodatu ku}u umesto pogo|enih 5 zlatnika, isplatio samo tri zlatnika; 4. Pal Serfi (Paulus SzÏrfi) sa `enom protiv Ole Ilu{ (Olla Illus) `ene Ivana Gendura (Ioannes Gendur). Ola je priznala da je bila sa pastirem \er|om Farka{em (Georgius Farkas) pastirem koji radi za Muki}a (Mukich), te se ona ka`njava se sa 30 udaraca bi~em zbog prostitucije sa pastirima; 5. Ka`njavaju se pastiri na pustari Bajmok (Bajmok), jer su pretukli Stevana Berke{a (Stephanus Berkes) prevozio kupljeno vino. Pastiri su bili Mi{ko (Misko) i Mihajlo (Mihajlo) zaposleni kod \or|e Kri`anovi}a (Georgius Krizsanovics)

F:261.1.pag.508-510. -/1755

 

 1. jun 30.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Tu`ba govedara Maksima Milutinovi}a (Maxim Milutinovich) protiv Timar Jo{ke (Timar Ioska), jer mu je pre godinu dana ukrao kravu sa teletom. Kra|u je primetio sluga Maksima Milutinovi}a \or|e Ber~i} (Georgius Bercsich); 2. Izjava Marka Vukovi}a (Marcus Vukovich) da bi prihvatio svoju `enu koja je odbegla pre 16 godina i da ne bi zahteveo da se ona ka`njava; 3. Prihvataju se ra~uni senatora Ivana Ma~kovi}a (Ioannes Macskovics) u vezi sa kupovinom greda za potrebe grada; 4. Tu`ba \er|a Na|a (Gregoriusa Nagya) protiv \or|a Ivkovi} (Georgiusa Iffkovics) koji je prona{av{i njegovog izgubljenog konja sa `drebetom, ilegalno stavio svoj pe~at na ovo; 5. Ka`njava se Lazar [argi} (Lazar Sargich), sluga Mihajla Ki~o{a (Mihajlo Kicsos), jer nije savesno ~uvao konja svoga gazde od lopova koji su ga ukrali.

F:261.1.pag.510-511. -/1755

 

 1. jul 4.
 2. Sednici magistrata su prisustvovali zamenik sudije Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Kupuje se lanac du`ine 16 hvati za merenje zemlji{ta za Valprum(n)a (Valprum) iz Segedina (Szegedin) kao i za Nikolu Sagmajstera (Nicolaus Szagmaiszter); 2. I{tvan Na| (Ioannes Nagy) optu`uje Krstu Popina ( Kersta Popin ), jer je slomio ruku sirotom detetu Antalu (Antal) koji je navodno ukrao kju~ od {pajza. Osu|en je da plati lekarske tro{kove i naknadu za pretrplojeni bol; 3. Prete}e pismo vojnog komesara Jozefa Giliga (Iosephus Gilligh) zbog poreskih dugova grada nalazi se pod slovom N i brojem 19.

F:261.1.pag.512. -/1755

 

 1. jul 11.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), josip Kopunovi} (Iosaephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Martin Su~i} (Szucsics) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Govedar Gli{a Ra~in (Glischo Racsin) ispla}uje svoj dug Baranji Antalu (Baranyi Antal), govedaru iz Segedina (Szegedin). Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom N i brojem 20.; 2. Ivan Lukendi} (Ioannes Lukendich) pla}a od{tetu Stevanu Pa{i (Stephanus Passa) za kravu i tele koje je slu~ajno otu|io i zaklao, kao i Gli{i Te{inu (Glischi Tessin) i Tadiji Toki}u (Thadaeus Tokich) za ko`uhe.; 3. Senatoru Nikoli Sagmajsteru (Nicolaus Szagmaiszter), vra}a se zemlji{te koje su mu uzorali Ivan Juri} (Ioannes Iurich) i Ilija Raj~i} (Elias Raicsich); 4. Sudsko poravnanje izme|u Mitra Kraka{a (Mittar Krakas) i Arsena [argi}a (Arszen Sargich) u vezi sa me|usobnim nov~anim potra`ivanjima.

F:261.1.pag.512-513. -/1755

 

 1. jul 18.
 2. Zajedni~ka sednica Magistrata i Zaklete op{tine. Sednici su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich), kao i ~lanovi Zaklete op{tine : Jakov Per~i} (Iacobus Perchich), Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovich), Lovro Pei} (Laurentius peich), Luka Vojni} (Lucas Vojnich), \er| Hala~ (Georgius Halacs), I{tvan Horvat (Ioannes Horvath), Tadija Toki} (Thadaeus Tokich), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter), \or|e Pei} (Georgius Peich), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovich), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsich), Josip Horvatski (Iosephus Horvatsky), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogich), Antun Buljov~i} (Antonius Bulyovcsity), Franjo Bai} (Franciscus Baich), \or|e Puzi} (Georgius Puzich), Grgo Aradski (Gregorius Aradskï), Josip Temunov (Iosephus Temunov) i Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzich). Razmatrali su slede}e predmete:
 3. Rasprava o grani~nim me|ama izme|u grada ,Topole (Topola) i Zobnatica (Zobnaticza), koje su nezakonito premestili stanovnici Topole kod pustare Zobnatice koja pripada Sent Mariji (Szent Maria); 2 Tu`ba Nikola \or|evi}a (Nicolaus Gyorgyevich) protiv Filipa Segedin~evi}a (Philipus Szegedincsevich), jer mu nije dao pogo|enu kravu muzaru; 3. Vojni komesar Gilig (de Gilligh) opozvao je egzekucionalnu naredbu. Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom N i brojem 21; 4. Ispla}uju se ra~uni trgovca Nikole Kri`anovi}a (Nicolaus Krizsanovics); 5. Daruje se jedna krava supruzi provizora Verme{a (Vermesch); 6. Desetina se ubudu}e pla}a u slami, a ne u zrnu.

F:261.1.pag.514. -/1755

 

 1. jul 21.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba \or|a Juri}a (Georgius Iurich) protiv senatora Nikole Sagmajstera (Nicolaus Szagmaiszter), jer mu je uzorao zemlju; 2. Pravoslavnoj crkvi se ispla}uje 14 forinti i 12 krajcara na ime kupovine kamena i hrane kamenorescima.

F:261.1.pag.515. -/1755

 

 1. jul 28.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Martin Su~i} (Martinus Szucsics) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatraju se slede}i predmeti: 1. Ka`njava se Jovan Ga{an (Iovan Daschan) zbog ranjavanja Josipa Zlerada. Spisi se nalaze pod slovom N i brojem 22; 2. Ka`njavaju se \or|e Pata~i} (Georgius Patacsich) i `ena Augustina Matkovi}a (Augustinus Markovich) zbog preljuba. Spisi se nalaze pod slovom N i brojem 23; 3. Ka`njava se sa 30 batina govedar \er| Farka{ (Georgius Farkas) koji radi kod Muki}a (Mukics) zbog osnovane sumnje da je otu|io i prodao dve krave. Predmet se ~uva u fascikli pod slovom N i brojem 24; 4. Predaje se platni spisak dnevni~ara zaposlenih kod grada. Spisi se ~uvaju pod slovom N i brojem 25.

F:261.1.pag.515-516. -/1755

 

1755.avgust 4.

 1. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar muki} (Petrus Mukich), Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Petar Josi} (Petrus Iosich).Razmatrali su slede}e predmete: 1. Nadzornik vina Tadija Toki} (Thadaeus Tokich) je podneo ra~une kameraru Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics).

F:261.1.pag.516.-/1755

 1. avgust 22.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich) i senatori i Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Grka Petra Marinkovi}a (Petrus Marinkovich) vinogradara Spandolije Manojlovi}a (Spandolia Manojlovich) protiv Ivana Slaninkovi}a (Ioannes Szlaninkovics) ili Jan~ika (Iancsika) jer ga je premlatio kad je spavao. Svedo~io je \or|e Kne`evi} (Georgius Knexevich). Optu`eni je osu|en na 50 udaraca batinom.; 2. Tu`ba Mihajla Budanovi}a (MichaÍlis Budanovich) protiv Pala Prini{ena (Paulus Prinischen)), po{to je zaklao svinju jer je pre{ao u njegovu ba{tu; 3. Vojni komesar Jo`ef de Gilig (Iosephus de Gilligh) urgira uplatu vojnog poreza.Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom N i brojem 26; 4. Spisi istrage u vezi sa konjem Matije Levai (Matthia Levaï) koji je nestao u ^ataliju (Csatalia) nalazi se pod slovom N i brojem 27; 5. Pismo provizora Verme{a (Wermes) iz Jankovca (Iankovacz) kojim se zahteva protupo`arna za{tita nalazi se pod slovom N i brojem. 28. Za to je zadu`en Andra{ Balog (Andreas Balogh)

F:261.1.pag.516-517. -/1755

 

 1. septembar 5.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Tu`ba Mije Kernajskog (Mio Kernaiszkï) protiv Simeona Bran~i}eva (Simeon Brancsichev) koji ga je premlatio. Osu|en je na 20 batina na osnovu principa: „Udarce za udarce“; 2. Ispla}uje se rad remenara I{tvana Pa{e (Stephanus Passa); 3. Daje se dozvola stanovanja kazand`iji \or|u Kalai~iju (Gyorgya Kalaitsia); 4. Ispla}uju se ra~uni du}and`iji Pavlu Todorovi}u (Paulus Todorovich) koji je snadbevao Luku Vojni}a (Lucas Vojnich) 5. Tu`ba Ivana Vujkovi}a tkz. Bukva (Ioannes vujkovich alias Bukva) protiv Ivana Ifkovi}a (Ioannes Iffkovich), jer ga je prevario kod kupovine jednog konja.

F:261.1.pag.517-518. -/1755

 

 1. septembar 7.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Martin Su~i} (Martinus Szucsich), Petar Josi} (Petrus Iosich) i ~lanovi Zaklete op{tine Nikola Sagmajster (Nicolaus Szaghmaister), \or|e Pei} (Georgius Peich), Jakov Per~i} (Iacobus Perchich), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzich), Ilija Duli} (Elias Dulich), Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovich),\er| Hala~ (Georgius Halacs), I{tvan Ki{ (Ioannes Kiss), Lovro Pei} (Laurentius Peich), tadija Stanti} (Thadaeus Stantich), Josip Temunov (Iosephus Temunov), Bartul Rogi} (Barholomaeus Rogich), \or|e Kopunovi} (Georgius Kopunovity), \or|e Puzi} (Georgius Puzich), Ivan Vukov (Ioannes Vukov), Josip Vukmanov (Iosephus Vukmanov), \or|e Aradskï (Georgius Aradskï), Matija Pei} (Matthaeus Peich) i Ilija Stipi} (Elias Stipich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Reguli{u se davanja povodom kona~enja vojske; 2. Poternice Ba~ke @upanije sa li~nim opisima zlo~inaca nalaze se pod slovom N i brojem 29.

F:261.1.pag.518. -/1755

 

 1. septembar 22.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Jeronim vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Tu`ba Petra Budim~evi}a (Petrus Budimcsevich) protiv Pala (Paulus) sina Tome Tankorepa (Thomas Tankorep), jer je igraju}i se usmrtio njegovo `drebe u domu Jakova Budim~evi}a (Iacobus Budimcsevich) u pustari Luda{ (Ludas); 2. Daruje se vino franjevcima povodom slave svetog Mihovila arhan|ela (S.MichaÍlis Archangeli); 3. Ugovor sa Antunom Svinjarem (Antun Svinyar) povodom ~uvanja slame i sena za potrebe vojske; 4. Kupuje se 12 hvati kamena od senatora Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovich); 5. Tu`ba \or|a Malagurskog (Georgius Malogurskï) protiv Nikola Sagmajstera (Nicolaus Szagmaister) zbog pooravanja zemlji{ta.

F:261.1.pag.519. -/1755

 

 1. oktobar 3.
 2. Zajedni~ka sednica Magistrata i Zaklete op{tine. Sednici su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Ivan Macskovich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich) i ~lanovi Zaklete op{tine \or|e Pei} (Georgius Peich), Tadija Stanti} (Thadaeus Stantich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Franjo Bai} (Franciscus Baich), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovich), Ilija Stipi} (Elias Stipi} (Elias Stipich), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich), Lovro Pei} (Laurentius Peich), Marijan Malogurski (Marianus Malogurskï), Albert \elmi{ (Albertus Gyelmis), Josip [imokov (Iosephus Simokov), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister), Luka Vojni} (Lucas Vojnich), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franciskovich), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovich), Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovich), Vito Kulu~i} (Vitus Kuluncsich), Jakov Per~i} (Iacobus Perchich), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzich) i Grgo Aradki (Gregorius Aradskï). Razmatrali su se slede}i predmeti:
 3. Odre|uje se samodoprinos u iznosu 2 krajcara od svake odrasle osobe za otvaranje novog groblja; 2. Zbog velike su{e dozvoljava se kori{}enje senokosa pored reke Kere{ (KórÎs). Za premeravanje su zadu`eni senatori :Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich) kao i ~lanovi Zaklete op{tineIlija Crnkovi} (Elias Czernkovich), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich0, Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich),\or|e Pei} (Georgius Peich), Jakov Par~i} (Iacobus Parchich), Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovich), Franjo Gabri} (Franciscus Gabrich), Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantich), Vito Kulun~i} (Vitus Kuluncsich), Ivan Horvat (Ioannes Horvath) i Albert \elmi{ (Albertus Gyelmis) ; 3. Zadu`uje se 12 konjanika da teraju gavrane koji su poplavili zasejana zemlji{ta; 4. Tu`ba Alberta Otomara (Albertus Ottomaro) protiv plemi}a Jo`efa Fodora (Iosephus Fodor) zbog odronjavanja zemlji{ta. To zemlji{te je nekada pripadalo Luki Su~i}u (Lucas Szucsich). O tome je svedo~io Jakov Su~i} (Iacobus Szucsich); 5. Odre|uje se plata sakuplja~ima desetine od vina; 6. Dozvoljava se isplata stolarskih ra~una; 7. Revidiraju se ra~uni Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics) 8. Dodeljuje se milostinja kalu|eru iz reda Svetog Vincencija. Molbu za milostinju je napisao Antonije Merleni (Antonï Merleni) iz grada S Roka (S.Rocki) iz provincije Sardinije (Szardinia); 9. Poternicu za lopovom I{tvanom  Njereom  (Nyere) raspisao je Andrej Su~i} (Andreas Szucsich). Ona se nalazi  pod slovom N i brojem 30.

F:261.1.pag.519-521. -/1755

 

 1. oktobar 10.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Odre|uje se plata konjanicima koji }e pomo}i ubira~ima poreza povodom egzekucije; 2. Odobravaju se ra~uni tesara Antonija Paha (Antonius Pach); 3. Odobravaju se ra~uni bravara Josipa Lederera (Iosephus Lederer); 4. Franjevcima se daruju 4 kola sena; 5. Odre|uje se plata Albertu Do{eku (Albertus Dossek), kelneru u gradskoj kr~mi pod upravom I{tvana ^isara (Ioannes Csiszar).

F:261.1.pag.521-522. -/1755

 

 1. oktobar 17.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Obavezuje se Ivan Zvekanov (Ioannes Zvekanov) da vrati oduzetog konja Mihalju Gerendiju (MichaÍl Gerenda); 2. Odre|uju se po 2 senatora i 2 op{tinara da sakupljaju milostinju za Svetu zemlju Palestinu. Izabrani su senator Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich) i iz Izabrane op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovich), Tadija Toki} (Thadaeus Tokich) i Tadija Dianovi} (Thadaeus Dianovich); 3. Imenuju se po 2 senatora i to Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich) a i Izabrane op{tine Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) kamerar, kao i Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzich), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich) i Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovich) za obavljanje poslova u vezi sa kona~enjem vojske; 4. Prihvata se poziv vojnog komesara na sednicu u Budimu (Buda) radi razreza i obra~una kontribucije.Predmet se ~uva u fascikli pod slovom N i brojem 32.

F:261.1.pag.552-523. -/1755

 

 1. oktobar 20.
 2. Sednici Magistrata su priosustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Obavezuje se Franjo Mamu`i} (Franciscus Mamuzich) da vrati pozajmljeni novac Tadiji Toki}u (Thadaeus Tokich). U sporu u~estvuju Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich); 2. Molba Jano Barte (Iano Barta) radi isplate kirije na ime kona~enja vojske; 3. Molba Josipa Horvackog (Iosephus Horvatskï) u vezi sa premerenjem svoga zemlji{ta na pustari Bajmok (Bajmok); 4. Pu{teni su na slobodu osumnji~eni Sabo Jo{ka (Szabo Ioska), \or|e Vujkovi} (Georgius Vujkovich) i Futo Tot Ma}a{ (Futo Totth Matyas), po{to ni posle 10 batina nisu priznali kra|u kola kod mlina Pala Tama{ija (Paulus Tamassï).

F:261.1.pag.523-524. -/1755

 

 1. oktobar 31.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi] (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vujovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich). Razmatrani su slede}i predmeti: Tu`ba orgulja{a [imona Romi}a (Simon Romich) protiv senatora Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnich), jer mu nije predao dva kupljena mlinska kamena; 2. Spisi saslu{anja osumnji~enog lopova, Jakova Ga{para (Iacobus Gaspar) nalaze se pod slovom N i  pod brojem. 33.

F:261.1.pag.524. -/1755

 

 1. novembar 7.
 2. Zajedni~ka sednica sa Zakletom op{tinom. Sednici su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich), kao i ~lanovi Izabrane op{tine \or|e Pei} (Georgius Peich), Albert Stipi} (Albertus Sztipich), Ivan Tikvicki (Ioannes Tikvicskï), Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsich), Andra{ Balog (Andreas Balogh), Luka Franci{kovi} (Lucas Franciskovich), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsich), Antonije Buljov~i} (Antonius Bulyovcsich), Franjo Bai} (Franciscus Baich), \or|e Puzi} (Georgius Puzich), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich), Martin Raj~i} (Martinus Rajcsich) i Franjo Mamu`i} (Franciscus Mamuzich). Razmatrali su slede}e predmete:
 3. Cenovnik stoke koja se prima za otplatu poreza; 2. Odla`e se razmatranje ra~una Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovich), biv{eg staratelja grada: 3. Odre|uje se dnevnica vlastelinskog pandura koji sara|uje na egzekuciji poreskih zadu`enja kako u novcu tako i naturalijama ; 4. Dozvoljava se isplata vina koje su potro{ili gosti grada.

F:261.1.pag.525. -/1755

 1. novembar 10.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Sporazum izme|u senatora Jo`efa Vizija (Iosephus Vizï) i njegovog vinogradara o na~inu isplate mese~nog rada; 2. Prihvata se molba Jakova Per~i}a (Iacobus Perchich) radi izdavanja potvrde o njegovom turskom zarobljeni{tvu; 3. Tu`ba Nikola Reljina (Nicolaus Relyin) nadzornika mesara protiv tesara \or|a Te{i}a (Gregorius Tesich), jer je bez dozvole zaklao njegovu kravu; 4. Prihvataju se ra~uni staklara Ignacija Kolomana (Ignatius Koloman); 5. Informacija Petra Varadija (Petrus Varadi) o sudbini novca koji se nalazi kod Ivana Franci{kovi}a (Ioannes Franciskovics) i Mihajla ^uni} (MichaÍlis Csunics).Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom N i brojem 33.

F:261.1.pag.525-526. -/1755

 

 1. novembar 17.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Ka`njava se Mihajlo Ma}a{ev (MichaÍlis Matyasev) pravoslavne vere, jer je u nedelju klao svinju: pravoslavnom hramu mora dozna~iti jednu libru sve}a; 2. Tu`ba Ivana Marjanu{i}a (Ioannes Marianusich) protiv Andreja Matkovi}a (Andreas Matkovics) zbog nov~anih zadu`enja; 3. Tu`ba I{tvana Saboa (Ioannes Szabo) protiv govedara Adama Na|a (Adamus Nagy), jer mu je izgubio kravu nas posedu Mejkut Janko (MÅlkÇt Ianko) i na pustar Tompa (Tompa); 4. Pismo gradu Pak{a (Paks, Ma|arska) u interesu mesara Ferenca Su~a (Franciscus Such), koji je slu~ajno oterao tri krave; pismo se nalazi pod slovom N i brojem 34.

F:261.1.pag.526. -/1755

 

 1. novembar 21.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich)..Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Izve{taj gradskih deputata sudije Luke Vojni}a (Lucas Vojnich) i kamerara Nikole Sagmajstera (Nicolaus Szagmaister) o sednici razreza poreza u Budimu (Buda) 2. Prihvataju se predlo`eni ra~uni gradskog staratelja; 3. Prihvataju se ra~uni u vezi sa izdacima kod ubiranja desetine; 4. Prihvataju se ra~uni u iznosu od 1 forinte; 5. Prihvataju se ra~uni u iznosu od 27 i 50 forinti; 6. Upu}uju se u krajeve preko Dunava Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich) i Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich) komesar za vino radi kupovine vina.

F:261.1.pag.526-527. -/1755

 

 1. novembar 28.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Petar Muki} (Petrus Mukich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su slede}i predmeti: 1. Razmatra se molba Josipa Horvatskog (Iosephus Horvatskï) i Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovich) u vezi senokosa. Imenuju se ~lanovi komisije radi vrednovanja rita u Jesenovcu (Ieszenovacz) koji }e privremeno slu`iti kao pa{njak. ^lanovi komisije su Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), kao i senatori Petar Muki} (Petrus Mukich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i zakletnici Tadija Stanti} (Thadaeus Sztantich) i \or|e Pei} (Georgius Peich); 2. Cipelar Matija [vager (Matthias Svager) obave{tava Magistrat da je od Josipa Fioratija (Iosephus Fiorati) pozajmio 60 forinti.3. Primljeno je pismo iz Sent Andra{a (Szent Andreas) od Pavla Popovi}a (Paulus Popovich) koji tra`i da mu izmiri dug \or|e Nikoli} (Georgius Nicolich). Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom N i brojem 35.

F:261.1.pag.527. -/1755

 

 1. decembar 4.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Lopov Mihalj Ki{ (MichaÍlis Kiss), koji se bez prethodne dozvole doselio u grad iz Mola (Mohol), ka`njava se sa 25 batina; 2. Molba Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnich) radi izgradnje du}ana pored kr~me; 3. Prihvataju se ra~uni gradskog staratelja Nikola Sagmajstera (Nicolaus Szagmaiszter): 4. Povisuje se godi{nja plata u~itelja Marka Vukeli}a (Marcus Vukelich) sa 25 na 30 forinti; 5. Izve{taj Komisije u ~ijem su sastavu bili senatori Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich)o mogu}nosti kori{}enja jesenova~kog rita za pa{njak; 6. Simon August (Simon August) ka`njava se sa 50 batina zbog kra|e ko`e, te se isteruje iz grada.Predmet se ~uva u fascikli pod slovom N i brojem 36.

F:261.1.pag.527-528. -/1755

 

 1. decembar 12.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Josip Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Predstavka zastavnika koji boravi u gradu zbog ubiranja poreza radi finansiranja njegovog boravka; 2. Ka`njavaju se sa 80 – 150 batina pastiri koji su zaklali i pojeli tele Ilije Antunovi}a (Elias Antunovich). Ka`njeni su slede}i pastiri: Pal Beros (Paulus Berosz), Pal Balint (Paulus Balint), Grgo Godarevi} (Gregorius Godarevich) i Pal Tot (Paulus Totth) 3. Ka`njavaju se pastiri na pustari @ednik (Nagy-FÅny) zbog nesavesnog ~uvanja stada.. Anton Ivin (Anton Ivin) i Gecia Serl~i} (Geczia Szerlcsich) tu`e govedara Petra Muki}a (Petrus Mukich) \er|a Farka{a (Georgius Farkas) i njegovog sina Ivana Muki} (Ioannes Mukich). O nemaru pastira su posvedo~ili Matija Deli} (Matthias Delich) i Timar Janos (Timar Ianos). Pastiri su nov~ano ka`njeni ia predmet se nalazi u fascikli pod slovom N i brojem 37; 4. Daruje se milostinja za Svetu zemlju u iznosu od 1 forinte

F:261.1.pag.528-529. -/1755

 

 1. decembar 15.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Spisi u vezi sa poku{ajem arendiranja pustare Hild (Hild) od strane Mihajla Rudi}a (MichaÍl Rudich) nalaze se pod slovom N i brojem 38; 2. Lazar Radi{i} (Lazarum Radisich) ka`njava se sa 40 batina, jer je nesavesno koristio konja svoje ro|ake udovice Nine Radi{i} (Nina Radisich); 3. Ivan [evi} (Ioannes Schevich ili Sevich) kupio je sto~ni fond udovice Marka Sistari}a(Marcus Sistarich).

F:261.1.pag.529-530. -/1755

 

 1. decembar 19.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich). Razmatrani su slede}i predmete: 1. Ka`njavaju se trgovci: Antonije Tankorep (Antonius Tankorep), Janja Gerk Jagya Gerk), Toma Skender (Thomas Skender), Stanko Manojlovi} (Stanko Manoilovich) i Arsenije Radosavljevi} (Arszenium Radosavlyevich) zbog kori{}enja la`nih mera; 2. Ka`njava se Pavle Skenderovi} (Paulus Skenderovich) sa 20 forinti, jer je opsovao Josipa Mamu`i}a (Iosephus Mamusich) gradskog blagajnika.

F:261.1.pag.530-531. -/1755

 1. decembar 22.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich). Razmatraju se slede}i predmeti: 1. Odobrava se isplata 18 dnevnica zidarima Albertu i Ivanu Doseku (Albertus i Ioannes Dosek); 2. Odla`e se rasprava o pitanju svojine jednog rita izme|u Josipa Horvackog (Iosephus Horvatskï i Andra{ Balog (Andreas Balogh) ; 3. Rasprava o ra~unima biv{eg gradskog staratelja Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovich) odla`e se za 29. novembar; 4. Daruje se jedno tele Jeronimu Vukovi}u (Hieronïmus Vukovich); 5. Ispla}uje se cena 200 ~erpi}a Augustinu Hujberu (Augstin Hujber). Da treba isplatiti tu sumu potvr|uje i Stevan Vida (Stephanus Vida); 6. Sporazum sa zidarom Mihajlom Tonan (MichaÍlis Tonan) da }e za 30 forinti sagraditi jednu kr~mu; 7. Dodeljuju se dva teleta Ivanu Nim~evi}u (Ioannes Nimcsevich) na ime honorara; 8. Odobrava se isplata dnevnice u iznosu od 30 krajcara zidaru Mihajlu Tonanu (MichaÍlis Tonan).

F:261.1.pag 531-532. -/1755

 

 1. decembar 29.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich0 i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. U nedostatku dokaza pu{taju se iz zatvora Kersta Spren~an (Kerszta Sprencsan) i Santo Jo`ef (Szanto Iosephus). Spisi se ~uvaju pod slovom N i brojem 39.; 2. Spisi o saslu{anju I{tvana Seke tkz. Buci (Stephanus Szóke alias Buczi)) i Pala Na|a (Paulus Nagy), nalaze se u fascikli pod slovom N i pod brojem 40; 3. Putne isprave govedara Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovich) I{tvana Nemetija (Ioannes Nemeth) nalaze se pod slovom N i brojem 41; 4. Popis dugova odbeglog sara~a Adama Karoa (adamus Karo) se nalaze u fascikli pod slovom N i brojem  42; 5. Spisi i sudskom poravnanju izme|u Pavla Berki}a (Paulus Berkich) i Mihajla Gabri}a (MichaÍlis Gabrich) nalaze se pod slovom N i brojem 43; 6. Potvrda o volu Andreja Vojvode (Andreas Vojvoda) koji je prodat u Somboru nalazi se pod slovom N i  brojem 44; 7. Spisi deputacije koja je boravila u Po`unu (Posun) nalaze se pod slovom N i brojem 45; 8. R.egistar predmeta o kojima se raspravljalo 1755. godine po hronolo{kom je redosledu.

F:261.1.pag.532. -/1755

 

 

Sledi spisak predmeta sa kratkim sadr`ajem za 1755.                       F:261.1.pag.533-545.-/ 1755

 

 

 1. januar 2.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovity), Petar Muki} (Petrus Mukich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Nikola Guganovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsics). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Doneta je odluka da se od ku}e Kri`anovi} (Krizsanovics) do ku}e Spandona Manojlovi}a (Spandonia Manojlovich) izgradi 10 du}ana koji }e se izdati u zakup i time }e se pove}ati gradski prihodi. Za tu namenu su dali po 100 forinti Luka Vojni} (Lucas Vojnics) sudija i Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) senator; 2. Odluka o podeli porodi~ne imovine Radonje Kai}a (Radonya Kaicz) sa sinovima Andrejom (Andreas) i Neckom (Neczko).

F:261.1.pag.547. -/1756

 

 1. januar 5.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderovi} (Marko Skenderovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Tu`ba Andreja Horvackog (Andreas Horvatskï) protiv svoga sluge Petra Kova~a (Petrus Kovacs) zbog ~ije nepa`nje je vuk pojeo jednog njegovog konja na Sala{u (Szallas); 2. Cena konja, krava, ku}e, ku}e kojom }e se izmiriti dugovi pokojnog Josipa Vlaovi}a (Iosephus Vlaovics).Na sudu se pojavila njegova udovica te je na~injen spisak imovine kao i onih kojima je on dugovao; a to su Pavle Vlaovi} (Paulus Vlaovich), Ana Bukvi} (Anna Bukvics), \er| Hala~ (Georgius Halacs), Tomice Nim~evi}a (Thomice Nimcsevich) i Ivana Budim~evi}a (Ioannes Budimcsevich).

F:261.1.pag. 547-549. -/1756

 

 1. januar 7.
 2. Zajedni~ka sednica Magistrata i Izabrane op{tine. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Josip Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich), a iz Izabrane op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovich), Franjo Bai} (Franciscus Baics), Ilija Duli} (Elias Dulich), Lovro Pei} (Laurentius Peich), Luka Franci{kovi} (Lucas Franciskovics), mato Pei} (Mato Peich), Grgo Aradski (Gregorius Aradskï), Tadija Toki} (Thadaeus Tokich), Albert \elmi} (Albertus Gyelmis), Ilija Ba~i} (Elias Bacsich), Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovich), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franciskovics), Grgo Te{i} (Gregorius Tessich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogich), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich), \or|e Kopunovi} (Georgius Kopunovich), Josip Ba~in (Iosephus Bacsin), Bonone Cvijanov (Bonone Cvianov), Martin Raj~i} (Martinus Rajcsich), I{tvan Ki{ (Ioannes Kiss), Ivan Tikvicki (Ioannes Tikvicskï), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovich), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) i Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzich). Razmatrali su slede}e predmete:
 3. Organizuje se akcija za istrebljenje „hollophautarum“ koji su poplavili ne samo atar nego i grad, te su u{li i u ku}e, i tamo sve uni{tavaju. Za njih su zadu`eni Andrej Puzi} (Andreas Puzich), Josip Horvartski (Iosephus Horvatskï), Martin Raj~i} (Martinus Raicsich) i Zaria Zveki} (Zaria Zvekich); 2. Imenuju se nadzornici kvartova (tizedes) i odre|uje se njihova plata. To su Mate Ivan~an (Mate IvÈncsan), \uro Gerk (Gyuro Gerk), Joso Bogdan (Ioszo Bogdan), Marko Horvat (Marko Horvath), Petar Kozar (Petar Kozar) i Marcika (Marczika) sa platom od 25 forinti.

F:261.1.pag.549. -/1756

 

 1. januar 9.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. ^ita se cirkular Jakova Vojni}a (Iacobus Vojnich) iz Ba~ke `upanije u vezi sa uni{tenjem „Hollophautarum“; 2. Odre|uje se koli~ina sena za potrebe vojske; 3. Tu`ba Marka Milja~kog Marko Milyacsky protiv pastira Franje Pei}a (Franciscus Peich), jer je upropastio njegove ovce; 4. Odre|uje se dnevnica vojnika koji poma`u kod ubiranja poreza; 5. Dozvoljava se Josipu Horvatskom (Iosephus Horvatski) pro{irenje senokosa na u{trb imanja Franje Ivkovi}a (Franciscus Iffkovich); 6. Obavezuje se Ilija Mamu`i} (Elias Mamusich) da vrati tele I{tvana ^isaru (Ioannes CsizsÈr). Tele je ~uvao pastir po imenu Palko (Palkê).

F:261.1.pag. 549-550. -/1756

 

 1. januar 12.
 2. Sednici Magistrata Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Tu`ba Janka Kova~evi}a (Jano Kovacsevich) protiv pastira Marka Bla`eva (Marko Blaxev) i Josipa Puzi}a (Iosephus Puzich), jer su upropastili njegovu kravu; 2. Molba pravoslavnog sve{tenika Lazara Popovi}a (Lazar Popovics) radi pro{irenja svoga senokosa; 3. Odre|uje se taksa gradskih uverenja; 4. Molba Ilije Poljakovi}a (Elias Polyakovics), biv{eg gradskog staratelja, radi revizije ra~una Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovics); 5. Nikola Sagmajster (Nicolaus Szaghmaister ) gradski staratelj prihvata se ra~uni doru~ka i ru~ka povodom „koleda“ u Gradskoj ku}i.

F:261.1.pag.550-551. -/1756

 

 1. januar 16.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Molba Josipa i Ivana Kri`anovi}a (Iosephus i Ioannes KrizsÈnovics) radi podele imovine. Za imovinu su zadu`eni senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich) i Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich) kao i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics); 2. Tu`ba senatora Ivana Ma~kovi}a (Ioannes Macskovics) protiv konju{ara Kardo{ Ferenca (Kardos Ferencz), jer je upropastio jednog konja; 3. Obra~un izdataka u vezi sa tromese~nim boravkom kona~enja ~ete „Saxengotia“.Spominje se namesnik [nobel (Schnobel).

F:261.1.pag. 551-552. -/1756

 

 1. januar 22.
 2. Sednici Magistrata prisustvuju sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Antonije Radulovi} (Antonius Radulovics) iz Sombora (Zombor) prodao je gradu 40 urne (urna=24 litara) rakije; 2. Ka`njava se sa 30 batina Matija Pongrac (Matthias Pongracz) zbog osnovane sumnje kra|e konja. Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom N i brojem 2.; 3. Ka`njava se Molnar Miklo{ (Molnar Miklos) zbog kra|e 6 ovaca, ka`njava se sa 50 batina; 4. Odre|uje se godi{nja plata gradskom govedaru Zeldi Geci (ZÎldi Geczi).

F:261.1.pag.552. -/1756

 

 1. januar 26.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Marko Skenderov (Marcus Skenderov), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Izve{taj o kamatama ostav{tine Josipa Jaramazova (Iosephus Iaramazov). Naslednike je obavestio kamerar Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister); 2. Preuzima se stoka na ime poreskih zadu`enja; 3. Molba Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics) da se njegov predmet kasnije re{ava; 4. Odluka o na~inu re{enja spora izme|u Panka Antala (Panka Antal) iz Segedina (Szeged) i Kanas Andra{a (Kanasz Andras) iz Topole (Topola) zbog neispla}enih abligacija. 5.Senator Petar Josi} (Petrus Iosich) i kamerar Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) i Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) su poslati u Feldvarin (FÎlvarinum) . Spisi se ~uvaju u fascikli pod slovom N i brojem 2.

F:261.1.pag. 552-553. -/1756

 

 1. februar 6.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Imenuje se komisija za poravnanje spornog duga izme|u Jeronima Vukovi}a (Hieronïmus Vukovics) i Mateja Perkovi}a (Mathias Perkovich). O tome kako se spor izgladio referisali su Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich).; 2. Prihvataju se ra~uni jednog bravara; 3. Prihvata se sporazum o sre|ivanju spora plate Nikole Radi{i}a (Nicolaus Radisich), sluge Ilije Sari}a (Elias Szarich); 4. Kupuje se za goste grada u franjeva~kom samostanu 30 holbe (mediae = ) rakije; 5. Tu`ba Jovana Jovan), pravoslavnog sve{tenika, protiv Elizabete Serfi (Szórf¿) `ene Pala Serfija (Paulus SzÎrfÏ), jer ga je ru`nim re~ima opsovala. Ka`njena je sa 10 bi~eva. Svedo~ile su Zarija Zveki} (Zaria Zvekich), Maria Jovice (Maria Jovicze) i Ru`a Puranova (Ruzsa Puranova); 6. Ispla}uje se 8 forinti Mihajlu [evi}u (MichaÍl Schevich) za hvatanje 2 vojnika dezertera; 7. Ponovo se odla`e rasprava o ra~unima biv{eg staratelja Kri`anovi}a (Krizsanovich); 8. Pismo vojnog komesara Jo`efa de Giliga (Iosephus de Gillig) u vezi sa egzekucijom poreza nalazi se pod slovom N i brojem 3.

F:261.1.pag. 553-554. -/1756

 

 1. februar 9.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Re{ava se sporno pitanje plate Stevana Sivo{a (Stephanus Szivos), ~obana Matije Budim~evi}a (Matthias Budimcsevich).; 2. Tu`ba Petra Raca (Petrus Racz) protiv jednog be}ara, Ma}a{a (Matyas), koji ga je prevario u kupovini `ita. Svedo~io je Nikola Luli} (Nicolaus Lulich); 3. Josipa Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) moli da mu se dozvoli pravo pre~e kupovine guvna Julujane Su~i} (Iuliana Szucsics); 4. Odre|uje se datum rasprave o ra~unima Kri`anovi}a. Ra~une }e pregledati senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich).

F:261.1.pag. 554-555. -/1756

 

 1. februar 16.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Petar Jopsi} (Petrus Iosich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich) i Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Izve{taj komisije o reviziji Kri`anovi}evih (Krizsanovich) ra~una nalazi se pod slovom N i brojem 4; 2. Tu`ba udovice Martina [ok{i}a (Martinus Sokcsich) protiv \or|a i Mihajla [ok~i}a (Georgius i MichaÍl Sokcsich) zbog otu|ivanja dela ostav{tine; 3. Molba Ivana i Matije Budim~evi}a (Ioannes i Matthias Budimcsevich) da im se iz ostav{tine Milaka Bukvi}a (Milak Bukvich) isplati 7 alatnika, {to su jo{ povodom nemira 1737. godine pozajmili pokojnom Milaku., u vreme kada je preminuo kapetan Luka Su~i} (Lucas Szucsich). Dug su umesto Milaka trebali isplatiti Ignacije Vukovi} (Ignatius Vukovich) i Toma Pur~arski (Thomas Purcsarskï); 4. Testament pokojnog ^iko{ Pi{te (Csikos Pista) sluge Ilije Sari} (Elias Szarich) nalazi se pod slovom N i brojem. 5.

F:261.1.pag. 555-556. -/1756

 

 1. februar 20.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Spisi o saslu{anju Pal Na|a (Paulus Nagy) i I{tvan Sike tkz. Buci (Stephanus Sz¿ke alias Buczï) zbog kra|e krava koje pripadaju Petru Latinovi} (Petrus Latinovics), nalaze se pod slovom N i brojem 6; 2. Tu`ba \or|a Kopunovi}a (Georgius Kopunovics) protiv svoga strica Josipa Kopunovi}a (Iosephus Kopunovics) zbog preme{taja ograde; 3. Odla`e se spor izme|u bra}e Kopunovi} Jose, Marka i \or|a (Iose, Marcus i Georgius Kopunovics) zbog vlasni{tva jedne suva~e; 4. Spisi koje je dostavio senator Petar Josi} (Petrus Iosich) o sporu izme|u bra}e Lazara i Petra Aradskog (Lazarum i Petrus Aradskï) nalaze se pod slovom N i brojem 7.

F:261.1.pag. 556-557. -/1756

 

 1. februar 23.
 2. Zajedni~ka sednica Magistrata i Izabrane op{tine. Sednici su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Ivan ma~kovi} (Ioannes Masckovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich0, NikolaGuganovi} (Nicolaus Guganovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich), Petar Josi} (Petrus Iosich), kao i ~lanovi Izabrane op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovich), Jakov Per~i} (Iacobus Perchich), Josip Vukovi} (Iosephus Vukovich), Tadija Stanti} (Thadaeus Stantich), I{tvan Horvat (Ioannes Horvath), jakov Su~i} (Iacobus Szucsicsich), I{tvan Ki{ (Ioanne Kiss) , Ilija Duli} (Elias Dulich), Luka Bodi} (Lucas Bodich), \or|e Puzi} (Georgius Puzich), Antonije Buljov~i} (Antonius Bulyovcsich), Petar Sari} (Petrus Szarich), Ivan Vukov (Ioannes Vukov), Ivan Tikvicki (Ioannes Tikvicsky), Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovich), Albert \elmi{ (Albertus Gyelmis), Gligorije Te{i} (Gligorius Thessich), Ilija Ba~i} (Elias Bacsich), Franjo Gabri} (Franciscus Gabrich), Marijan Skenderovi} (Marianus Skenderovich), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï) Stevan Lenard (Stephanus Lenard), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich) Gligorije Aradski (Gligorius Aradsky), Marijan Malogurski (Marianus Malogurskï), Ilija Stipi} (Elias Sztipich), Luka Franci{kovi} (Lucas Franciskovics), Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovics), Albert Stipi} (Albertus Stipich), Bartul Jako~evi} (Bartholomaeus Jakocsevich), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovics), Bartul Kopunovi} (Barholomaeus Kopunovics), Josip Vukovi} (Iosephus Vukmanovich), \or|e Pei} (Georgius Peich), Tadija Toki} (Thadaeus Tokich) i Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter): Razmatrali su slede}e predmete:

Predmeti: 1. Formira se Komisija za premerenje gradskog zemlji{ta kao i pustara radi pravednog razreza poreza. ^lanovi Komisije su senatori Petar Muki} (Petrus Mukich), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Marin Su~i} (Martinus Szucsich); ~lanovi Izabrane op{tine \or|e Kopunovi} (Georgius Kopunovics), \or|e Puzi} (Georgius Puzich), Franjo Gabri} (Franciscus Gabrich), I{tvan Ki{ (Ioannes Kiss) i Zarija Zveki} (Zaria Zvekity); 2. Odre|uju se vanredni prihodi „hadna|ima“ (redarima); 3. Ispla}uju se ra~uni ciglaru Ivanu Ristmanu (Ioannes Risztman) ; 4. Daruju se 3 junice franjevcima, „dobrim patronima“ grada .Darivani su sudija Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Ivan Tu~irinov (Ioannes Tucsirinov) i Bartul Kopunovi} (Bartholomaeus Kopunovics); 5. Na ra~un grada potro{eno je 22 akova vina (1 akov = 54,5 litara); 6. Ispla}uju se ra~uni trgovca Kalujana A~i~a (Kallujani Acsich).

F:261.1.pag. 557-558. -/1756

 

 1. mart 15.
 2. Zajedni~ka sednica Magistrata i Izabrane op{tine. Sednici su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivna Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Petar Muki} (Petrus Mukich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i ~lanovi Izabrane op{tine \or|e Pei} (Georgius Peich), Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovich), \or|e Puzi} (Georgius Puzich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Vranje Mamu`i} (Vranye Mamuzics), Tadija Toki} (Thadaeus Tokich), Vrane Evetovi} (Vrane Evetovich), Martin Raj~i} (Martinus Raicsich), Ilija Ba~i} (Elias Bacsich), I{tvan Horvat (Ioannes Horvath) Bonone Cvijanov (Bonone Cvianov), Ivan Tikvicki (Ioannes Tikvicskï), Marko Pei} (Marcus Peich), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogich), Franjo Gabri} (Franciscus Gabrich), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) \or|e Kopunovi} (Georgius Kopunovich), Albert Stipi} (Albertus Sztipich), Stevan Lenard (Stephanus Lenard), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Tadija Stanti} (Thadaeus Stantich), Franjo Bai} (Franciscus Baich), Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovich), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich), Josip Temunov (Iosephus Temunov) , Ivan Ki{ (Ioannes Kiss), Antonije Buljov~i} (Antonius Bulyovcsich), Jakov Per~i} (Iacobus Perchich), Mileta \elmi{ (Mileta Gyelmis) i Ilija Stipi} (Elias Stipich). Razmatrani su slede}i predmeti:

Predmeti: 1. Imenuju se nadzornici mesara. To su Ilija Ba~i} (Elias Bacsich) i Stevan Lenard (Stephanus Lenard); 2. Imenuje se Komisija za pregled ra~una nadzornika mesara. Nadzornici ra~una mesara Jakov Su~i} (Iacobus Szucsich), Grgo Te{i} (Gregorius Thessich) i senatori Toma Rudi} (Thomas Rudics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich). ^lanovi Komisije iz Izabrane op{tine su Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovich), Tadija Toki} (Thadaeus Tokich) i Horvat Jano{ (Horvath Janos); 3. Imenuje se Komisija za pregled ovaca na pustarama. Za pustaru Kelebija (Kelebia), Tompa (Tompa) i Luda{ (Ludas)su zadu`eni Vidak Kulun~i} (Vidak Kuluncsich) i Jo`ef Horvatski (Iosephus Horvatsky) ; za Vantelek (Vantelek) i Zobnaticu (Zobnaticza) Vranje Evetovi} (Vranje Evetovich) i Martin Raj~i} (Martinus Raicsich); za Tavankut (Tavankut) i \ur|in (GyorgyÅn) Bono Gabri} (Bono Gabrich) i Stipan Kri`anov (Stipan Krizsanov); za Bajmok (Bajmok), \ur|in (GyÎrgyÅn) i @ednik (Nagyfeny) i za grad su zadu`eni Anton Buljov~i} (Anton Bulyovcsich) i Juri{a Pei} (Iurissa Peich)   ; 4. Odre|uje se glavni sudija i jedan pandur za prenos ubiranog novca na ime poreza u Budim (Buda); 5. Prona|eno je 460 forinti kod Kalujana Ha~i}a (Kalujani Hacsich) (ostav{tina Mi{ka Volara Vlaha Misko Volar Vla); 6. Dopis Namesni~kog ve}a u vezi sa poreskim zadu`enjima nalazi se pod slovom N i brojem 8.

F:261.1.pag.558-559. -/1756

 

 1. mart 18.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) i senatori Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Toma Rudi} (Thomas Rudich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich) , Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Ka`njavaju se Andra{ Horvat (Andreas Horvat) i Andra{ Vince (Andreas Vincze) sluge Petra Muki}a (Petrus Mukich) , jer su tajno zaklali kravu senatora Nikole Sagmajstera (Nicolaus Szagmaister). Ka`njeni su zatvorom i batinanjem . Spisi se nalaze u fascikli pod slovom N i brojem 9; 2. Tu`ba Alberta Stipi}a (Albertus Sztipich) protiv Ilije Ba~i}a (Elias Bacsich) jer je na pustari Bajmok (Bajmak) zatrpao novoiskopani bunar.

F:261.1.pag.559-560. -/1756

 

 1. mart 26.
 2. Sednici Magistrata su sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Iosnnes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderevics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister). Razmatrali su slede}i predmeti: 1. Ivan Markulin (Ioannes Markulin) kupio je vinograd od Ivana Slaninkovi}a (Ioannes Szlaninkovics). Taj vinograd se nalazi na istoku prema Segedinu (Szeged) i trgovcu Spandoniju (Spandonia) a zapadu se grani~i sa imanjem Katarine Vidakovi} (Catharina Vidakovics); 2. Matiji Poljaku (Mathias Polyak) vra}a tele koje je prona{ao u gradskom stadu; 3. Nagodba izme|u Tadija Toki}a (Thadaeus Tokich) i njegovog govedara Lazara Popa (Lazar Popp) u vezi sa uzajamnim potra`ivanjima; 4. Obave{tenje `upanije nalazi se pod slovom N i brojem 10; 5. Spisak dokumenata izdatih provizoru Ladislav Verme{u (Ladislaus Vermes) u vezi s desetinom nalazi se pod slovom N i brojem 11.

F:261.1.pag.560-561. -/1756

 

 1. april 2.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i senatori Ivan Luki} (Ioannes Lukics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Obavezuje se Antonije Vukovi} (Antonius Vukovics) da isplati svoje dugove trgovcu Spandonu Manojlovi}u (Spandonius Manoilovics); 2. Ka`njava se mladi} I{tvan Na|a tkz. Salona{a (Stephanus Nagy alias SzalonnÄs), jer je u mlinu sekirom povredio \ura|a Mu~alova (Gyaragy Mucsalov); 3. Podela ostav{tine pokojnog Ivana [ok~i}a (Ioannes Sokcsich) izme|u sinova Pavle (Paulus) i Luka (Lucas); 4. Obavezuje se I{tvan ^anji (Ioannes Csanyi) da za izgradnju ku}e preda deo svoga placa I{tvanu Hosu (Stephanus HoszÇ). Az izvr{enje je zadu`en senator Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï); 5. Pavle Vajkser (Paulus Vaixer) preuzeo je od Ivana Mar{ala (Ioannes Marschal) arendiranje gradske kr~me na Madarastonu (MadarÄsztê).

F:261.1.pag.561-562. -/1756

 

 1. april 21.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Predaje se gradskom staratelju Nikoli Sagmajsteru (Nicolaus Szagamiszter) novac iz sitnih gradskih prihoda; 2. Tu`ba Marka ^elikovi}a (Marcus Cshilikovity) na Mariju Mihajla Pe{utovi} (Maria MichaÍlis Pessutovity) i Mariju Matije ]elavi (Maria Matthias Tyelavi), jer su mu ukrale 17 koko{i; 3. Kupuju se kre~ za potrebu grada . Ispla}uje ga kamerar Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter); 4. Spisi o kra|i Stevana Kudlika (Stephanus Kudlik) nalaze se pod brojem 12; 5. Dopis provincijalnog vojnog komesara Jo`efa de Giliga (Iosephus de Gilligh) u vezi sa sednicom o razrezu poreza, nalazi se pod br. 13; 6. @upanijska obave{tenja Mirka ^ejtei (Emericus Cseitei) o datumu va{ara u Hajo{u (Hajoss) i o limitaciji cena, nalazi se pod brojem. 14; 7. Biografija novog kr~mara Pavla Vajksera (Paulus Vaixer) iz Segedina (Szegedin) nalazi se pod brojem 15; 8. Obave{tenje o datumu generalne kongregacije Ba~ke @upanije, nalazi se pod brojem 16.

F:261.1.pag.562-563. -/1756

 

 1. april 25.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali provizor Ladislav Verme{ (Ladislaus Wermes) iz Santove (Szantova) i sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Petar Muki} (Petrus Mukich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Szkenderovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Martin Su~i} (Martinus Szucsics) i Petar Josi} (Petrus Iosics). Pristupilo se izboru novog sudije : 1. Sudija Luka Vojni} (Lucas Vojnics) vra}a dokumente Nikole Karasa (Nicolaus KarÈsz) u vezi pustare Horgo{ (Horgas) i Luda{ (Ludas) , ostale dokumente i pe~ate; 2. Za novog sudiju kandiduju se Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Toma Rudi} (Thomas Rudics) i Petar Muki} (Petrus Mukics) ; 3. Za novog sudiju izabran je Petar Muki} (Petrus Mukics) ve}inom glasova; 4. Predaju se dokumenti i pe~ati novoizabranom sudiji; 5. Zahtevi Izabrane op{tine nalaze se pod brojem 17.

F:261.1.pag.563. -/1756

 

 1. april 26.
 2. Zajedni~koj vanrednoj sednici Magistrata i Izabrane op{tine su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich) a iz Izabrane op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovics), \or|e Pei} (Georgius Peich), Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogich), Jakov Per~i} (Iacobus Perchich), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Andra{ Balog (Andreas Balogh), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Tadija Toki} (Thadaeus Tokich), Ilija Duli} (Elias Dulich), Franjo Bai} (Franciscus Baich), Josip Vukomanovi} (Iosephus Vukomanovich), Ivan Tikvicki (Ioannes Tikvicsky), Grgo Te{i} (Gregorius Thessich), Gli{o Aradski (Glisso Aradsky), Stevan Lenard (Stephanus Lenard), Luka Vojni} (Lucas Vojnich), Mileta \elmi{ (Mileta Gyelmis), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamusich), Marijan Vojni} (Marianus Vojnics), Ivan Franci{kov (Ioannes Franceskov), Luka Franci{kov (Lucas Franceskov), I{tvan Horvat (Ioannes Horvath) i I{tvan Ki{ (Ioannes Kiss). Razmatrali su se slede}i predmeti:
 3. Obavezuju se staratelj Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter) i Josip Mamu`i} (Iosephus Mamusich) blagajnik da u roku od mesec dana sa~ine svoje obra~une; 2. Imenuje se komisija za popis stoke . Komisiju ~ine Bari{a Kopunov (Barissa Kopunov), Joso [imokov (Ioso Schimokov), Ivan Franci{kov (Ioannes Franceskov), Andra{ Balog (Andreas Balogh), Vranje Evetovi} (Vranye Evetovich), Bono Gabri} (Bono Gabrich), Mileta \elmi{ (Mileta Gyelmis), Marijan Skenderov (Marianus Skenderov), Gli{o Te{i} (Glischo Tessich), Vranje Bai} (Vranye Baich), Mate Pei} (Mate Peich), Stipan Kri`anov (Stipan Krizsanov), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsich), Vranje Mamu`i} (Vranye mamusich), Vidak Kujun~i} (Vidak Kujuncsich), Joso Vukovi} (Joso Vukovich), Ivan Vukov (Ivan Vukov) i Marian Vojni} (Marianus Vojnich).; 3. Imenuje se Franjo Gabri} (Franciscus Gabrich) za sudiju vina (borbirÆ), tj. nadzornika kr~mi; 4. Sastavljaju se obaveze i prava pastira kao i mere koje }e se preuzeti u slu~aju njihovog kr{enja); 5. Prihvataju se ra~uni o izdacima povodom izbora novog sudije koje je podneo Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter); 6. Instrukcija za rad sudije vina, tj. nadzornika kr~mi (borbirÊ), nalazi se pod brojem 18.

F:261.1.pag. 563-564. -/1756

 

 1. april 30.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Luka Vojni} (Lucas Vojnich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Tu`ba Janje Martina Dubi~a (Ianya Martinus Dubics) protiv Antonija ^ovi}a (Antonius Csovich), jer joj nije predao kravu koju je obe}ao u zamenu za jednog vola; 2. Novi arendator gradske kr~me Pavla Vajkser (Paulus Vaixer) pla}a godi{nje 65 forinti; 3. Lucija (Lucia) `ena Jo`efa Vizija (Iosephus Vizï) prihvata ponudu Franje Bai}a (Franciscus Baich) u vezi sa otplatom dugova; 4. Sporazum bra}e Josipa i Marka Kopunovi}a (Iosephus i Marcus Kopunovics) u vezi sa podelom nekih delova porodi~nog imanja; 5. Ispla}uje se cena hrane koju su potro{ili ~lanovi komisije za premeranja gradskog zemlji{ta; 6. Dopis Segedina (Szegedin) u vezi sa kontrolom grani~nih me|a kod reke Jesenovac Ieszenova~ (Iaszenovacs), nalazi se pod brojem 19.

F:261.1.pag.564-565. -/1756

 

 1. maj 7.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Luka Vojni} (Lucas Vojnich), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Osniva se Komisija za nadzor vojnih davanja. ~lanove komisije Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) i to senatori Petar Josi} (Petrus Iosich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i kamerar Nikola Sagnmajster (Nicolaus Szaghmaiszter); 2. Izve{taj o stanju ubiranja poreza su podleni Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics) senator i Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister) kamerar.; 3. Imenovanje 4 hadna|a za obezbe|enje javne bezbednosti: Josip Horvatski (Iosephus Horvatskï), Anrej Puzi} (Andreas Puzich), Martin Raj~i} (Martinus Rajtsich0 i Zarija Zveki} (Zaria Zvekity); 4. I{tvan Juhas (Ioannes Iuhasz), pastir Krste Miloradova (Kerszta Mileradov), osloba|a se od tu`be kra|e ovaca. Spisi njegovog saslu{anja nalaze se pod brojem 19.

F:261.1.pag 565-566. -/1756

 

 1. maj 10.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Josip Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Tu`ba I{tvana Na|a (Ioannes Nagy) protiv svoga pastira ^ikos Andreas (Csikos Andras), jer je pustio da se njegova krava udavi u reci Jesenovac (Ieszenovacz); 2. Ka`njava se sa 50 batina ko dopu{ta da njegova `ivin~ad nanosi {tetu `itaricama na gradskom zemlji{tu; 3. Tu`ba I{tvana Vega (Ioannes VÅgh) i \er| Juhasa (Georgius Iuhasz) protiv \er|a Biroa (Gergius BirÊ) i I{tvan Feje{ (Ioannes Fejes) radi kra|e konja. Svedo~ili su Ga{par Na| (Gasparus Nagy), Mihalj Bor{odi (MichaÍl Borsody) i Mihajlo Petrik (MichaÍl Petrik) ; 4. Sporazum Luke Vujkovi}a (Lucas Vujkovics) i Ivana Durmisa (Ioannes Durmis) o re{enju me|usobnih potra`ivanja; 5. Tabelarni prikaz o platama gradskih slu`benika nalazi se pod brojem 20.

F:261.1.pag.566-568. -/1756

 

 1. maj 14.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (iosephus Kopunovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Petar Josi} (Petrus Iosich) . Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Izdaci za hram povodom boravka kalo~kog nadbiskupa u gradu iznose 37 forinti. Iznos ispla}uje Franjo Mamu`i} (Franciscus Mamusics) kamerar.; 2. Osloba|a se \or|e Tubi} (Georgius Tubich) od pla}anja poreza zbog prevelikog siroma{tva; 3. Dopis grada Kunfele|haza (KÇn FÅlegyhÈz), u vezi sa hap{enjem konjokradljivaca Kova~ Mihalja (Kovacs Mihaly) i Mato Jano{a (Mato Ianos) govedara senatora Szkenderova, nalazi se pod brojem 20. Ukrali su konje ^uporija (Csupor) i Rackovi}a (Raczkovics); 4. Dopis grada Hala{a (Halass) u vezi sa kontrolom grani~nih me|a nalazi se pod brojem 21.Izasla}e se Petar Muki} (Petrus Mukics) sudija, Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Luka Vojni} (Lucas Vojnics).

F:261.1.pag.568-569. -/1756

 

 1. maj 17.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunovich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti:1. Gladnim stanovnicima grada kupuje se hrana na Beljskom vlastelinstvu; 2. Sporazum izme|u srpskog trgovca Teodora Popovi}a (Theodorus Popovich) i njegovih du`nika Nikole La~i}a (Nicolaus Lacsich), ]ire Radivojevi}a (Chira Radivojevich) i Darije Jovanovi} (Daria Iovanovich) o izmerenju dugova; 3. Tu`ba Antonija Vukovi}a (Antonius Vukovics) protiv svog pastira Kerstu (Kerszta) jer je pustio da se udavi njegova krava u reci Jasenovac (Ieszenovacz).

F:261.1.pag.569. -/1756

 1. maj 21.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovity), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich). Razmatrani su slede}i predmeti:1. Tu`ba Jovanke Radi{i} (Iovanka Radisich) protiv Ivana Dun|erina (Ioannes Dungyerin) zbog prevare u vezi jedne krave; 2. Spisi saslu{anja Na|haja Pi{te (Nagyhaju Pista) i Sado{ Jano{a (Szados Ianos) zbog kra|e konja David Rackovi} (David Raczkovics) u Novom Sadu nalaze se pod brojem 22.

F:261.1.pag.570. -/1756

 

 1. maj 31.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija zamenik sudije Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Izve{taj franjevaca oca Ks Ksavijea (Xavier) i Berarda (Berardus) o tome da }e se ubudu}e posebno voditi blagajna crkve i blagajna samostana; 2. Organista Simon Romi} (Simon Romich) osloba|a se pla}anja poreza, ve} se opominje da se pona{a pristojno; 3. Tu`ba Marije (Maria) `ena Lovre Ber~i}a (Laurentius Bercsich) protiv Katarine (Catharina) `ena Jeronima Sari}a (Hieronïmus Szarich) zbog tu~e. Svedo~ili su Stana Bukvi} (Stana Bukvich) i Rozaria Matijevi} (Rosaria Matievich). Katarina je osu|ena da plati lekarske tro{kove.; 4. Spisi u vezi sa sporom oko vinograda pokojnog  Ladislava Mesaro{a (Ladislaus Meszaros) nalaze se pod brojem 23. Andra{a Kanas (Andreas Kanasz) tra`i da mu se on dodeli na ime duga kao i senokos Panka Antala (Panka Antal) ~iji je kreditor Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich); 5. Spisi u vezi sa bludni~enjem Jakova Bolta~ina (Iacobus Boltatsin) i neke Mile (Mile) nalaze se pod brojem 24.

F:261.1.pag.570-571. -/1756

 

 1. jun 4.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsics). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Tu`ba Josipa (Iosephus Ferich) iz sela Emovac (Emovacz) (Po`e{ka `upanija) protiv Matije Budim~evi}a (Matthias Budimcsevich) i Stevana Majpugera (Stephanus Maipuger), jer mu nisu isplatili cenu kupljenog suvog „pyra“ (verovatno kukuruza); 2. Prihvataju se ra~uni zidara Mihajla Tonana (MichaÍlis Tonan) u vezi sa kre~enjem Gradske ku}e.

F:261.1.pag.571. -/1756

 

 1. jun 6.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Livada Tadija \a~anova (Thadaeus Gocsan) predaje se Matiji Kova~evu (Matthaeus Kovacsev) na kori{}enje; 2. Pu{ta se iz zatvora pastir I{tvan \ere (Ioannes GyÎrÎ), jer je isplatio cenu ukradenog konja; 3. Za vreme letnjih radova proda}e se vino i rakija na pustarama Zobnatica (Zobnaticza) i Bajmok (Bajmak); 4. Jakov Per~i} (Iacobus Perchich) uzeo je u arendu kr~mu u [upljaku (Suplyak); 5. Pu{ta se iz zatvora Martin Tukuljac (Martinus Tukulyacz), jer je isplatio cenu ukradene soli. Pu{ten je nakon dopisa Stevana Karolja Ko{era (Stephanus Karoli Cocher). Dopis se nalazi pod brojem 25.

F:261.1.pag.572. -/1756

 

 1. jun 21.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Poslednji put se poziva organista Simon Romi} (Simon Romich) da pla}a porez, ina~e }e grad zaposliti drugoga; 2. Pla}a se Ani Ko~enda (Anna Kocsenda) za izdr`avanje deteta kojeg je na{la ispod kri`a; 3. Informacija grada Segedina (Szegedin) u vezi sa u~e{}em govedara Andra{a Marotija (Andreas Marothi) koji je bio govedar Ra~kovi}a (Racskovics) u kra|i konja nalazi se pod brojem 26; 4. Imenuje se Komisija za re{enje spora izme|u senatora Petra Josi}a (Petrus Iosich) i Jo`efa Vizija (Iosephus Vizï) zbog grani~nih me|a. Komisiju ~ine Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich).

F:261.1.pag. 572-573. -/1756

 

 1. jun 25.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics0, Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Prihvataju se ra~uni kazand`ije Ivana Mar{ala (Ioannes Marchal); 2. Komisija koju su sa~injavali Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics) i Martin Su~i} (Martinus Szucsics) je ustanovila da je Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) pogre{no smestio grani~ne me|e pored livade Petra Josi}a (Petrusa Josich); 3. Prihvataju se ra~uni gradskog staratelja Nikole Sagmajstera (Nicolaus Szagmaiszter); 4. Otpu{ta se organisa Simon Romi} (Simon Romics) i na njegovo mesto se bira Jakokov Jako~evi} (Iacobus Iakocsevich); 5. Tu`ba Simona Hajdara (Simonis Hajdar) tuma~a Tami{ke administracije, protiv du`nika Antonija Vukovi}a (Antonius Vukovich) i Stanislava Tikvi~kog (Stanislaus Tikvicski), nalazi se pod brojem 27.

F:261.1.pag.575. -/1756

 

 1. jul 9.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Molba senatora Ivana Vojni}a (Ioannes Vojnics) da se njegov zajam od \er| Hala~ (Georgiusa Halacs) u iznosu od 1.040 forinti intabulira na njegov sto~ni fond; 2. Sporazum izme|u Josipa Pei}a (Iosephus Peich) i }ur~ije Ilija Kolarovi}a (Elias Kollarevich) o na~inu re{enja me|usobnih potra`ivanja; 3. Limitacije cena u Ba~koj @upaniji nalazi se pod brojem 28. Strogo se ka`njavaju strani radnici koji dolaze u grad radi `etela~kih poslova; 4. Dopis hala~kog nadbiskupa Klobu{i~ki (Klobusicskï) u interesu osloba|anja pla}anja poreza Simona Romi}a (Simonis Romich) nalazi se pod brojem 29.

F:261.1.pag. 574-575. -/1756

 

 1. jul 11,
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Petrus Szucsich). Razmatrali su slede}i predmeti: 1. Ne udovoljava se molbi Simona Romi}a (Simonis Romich) da se vrati na slu`bu organista; 2. Revizija ra~una u vezi sa tromese~nim kona~enjem vojske saksengecijanske gradu; 3. Daruje se 10 forinti naredniku zbog svojih napora oko uspe{nog ~uvanja reda u gradu.

F:261.1.pag.575. -/1756

 1. jul 23.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovich), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsich). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Zapisuje se zajam senatora Grga Kri`anovi}a (Gregoriusa Krizsanovics) \or|u Hala~u (Georgius Halacs) u iznosu od 503 forinte; 2. Zapisuje se zajam \or|u Hala~u (Georgius Halacs) senatoru Luki Vojni}u (Lucas Vojnics) u iznosu od 941 forinti; 3. Tu`ba Tome Vukeli}a (Thomas Vukelich) protiv Matije Loketi}a (Matthias Loketich), jer je uzorao njegovo zemlji{te.

F:261.1.pag.575-576. -/1756

 

 1. jul 26.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su slede}i predmeti: 1. Saslu{av{i ponizne molbe Simona Romi}a (Simonis Romich) dozvoljeno mu je da se vrati na posao organiste, sa tim da njegov zamenik bude Jakov Jako~evi} (Iacobus Iacobus Iakocsevich) i da dele platu. O tome su doneli odluku Juri{a Pei} (Iurissa Peich) i ostali zakletnici Ilija Crnkovi} (Illias Czernkovics), Andrija Vojni} (Andria Vojnics), Anton Buljov~i} (Anton Bulyovcsich), Ki{ Jano{ (Kiss Ianos), Vranje Evetovi} (Vranye Evetovics), Ivan Vukov (Ivan Vukov), Vidak Kulun~i} (Vidak Kuluncsich), Bono Gabri} (Bono Gabrich), Joso Temunov (Ioso Temunov), Vranje Bai} (Vranye Baich), Stipan Kri`anovi} (Stipan Krizsanovics), Ilija Poljakovi} (Illias Polyakovics), Bari{a Rogi} (Barissa Rogich), Petaar Sari} (Petrus Szarich), Jakov Kopunovi} (Iacobus Kopunovich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Tadija Stanti} (Thadia Stantich0, Gli{o Aradski (Glisso Aradsky), Tadija Toki} (Thadia Tokich0 i Ilija Stipi} (Illia Stipich).; 2. Odlu~uje se da }e ubudu}e grad pla}ati desetinu u slami, a ne u zrnu; 3. Posle svakog akova vina pla}a se 5 denara na ime poreza; 4. Zajam Nikole Berni}a (Nicolaus Bernich) intabulira se \er| Hala~ (Georgius Halacs) u iznosu od 279 forinti; 5. Sporazum izme|u \or|a Mila (Georgius Mila) i kazand`ije Mihaila Todorovi}a (Mihailo Thodorovics) u vezi sa na~inom pomirenja dugova. Posreduju sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Luka Vojni} (Lucas Vojnich), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich); 6. Ugovor o kupovini vina od Teodora Lackovi}a (Theodorus Lazckovics) nalazi se pod brojem 31.

F:261.1.pag.576-577. -/1756

 

 1. avgust 23.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsics).Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Osloba|a se iz zatvora Zoldas Jano{ (Zoldas Ianos) po{to tu`ilac David Rackovi} (David Raczkovics) tu`ilac i senator iz Novog Sada (Neo-Planta) nije uspeo dokazati ~unjenicu kra|e; 2. Tu`ba Tome Kova~a (Thomas Kovacs), ^orda{ I{tvana (Csordas Istvan), Marko Vukovi} (Marko Vukovics) i Jovan Aksin (Iovan Aksin) protiv govedara Vidu \er|a (Vida Georgius) i Matiasa Saboa (Matthias SzabÆ), jer su izgubili 4 goveda; 3. Molba sreskog na~elnika ostrogonske `upanije Ivana [i{kaija (Ioannes Sissay) radi davanja informacije o nekim stanovnicima grada koji su osumnji~eni za kra|u, nalazi se pod brojem 32; 4. Obave{tenje o falsifikovanim monetama nalazi se pod brojem 33; 5. Obave{tenje grada Sombora (Zombor) o odbeglom zlo~incu Marku Pe{utovi}u (Marcus Pesutovich), nalazi se pod brojem 34; 6. Garantno pismo Mihajla Romode (MichaÍlis Romoda) i Ferenc Kereste{a (Franciscus Keresztes) u interesu Andra{a Hevezija (Andreas HevÅzi) koji je osumnji~en za kra|u marve, nalazi se pod brojem 35.

F:261.1.pag.577-578. -/1756

 

 1. septembar 10.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukics) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsics). Razmatrali su se slede}i predmeti: 1. Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovics) kupio je plac od plemi}a Jo`efa Fodora (Iosephus Fodor) i Ga{para Su~i}a (Gasparus Szucsics). U sporazumu u~estvuje i Antonije Vidakovi} (Antonius Vidakovics) ; 2. Prihvataju se ra~uni bravara Jozefa Lederera (Iosephus Lederer); 3. Prihvataju se ra~uni Stanka Manojlovi}a (Stanko Manoilovics); 4. Obave{tenje Potiskog distrikta od strane Semla Marti~kija (Semla Marticsky) o plja~ki na pustari Obarnja~a (Obarnyacsa) nalazi se pod brojem 36; 5. Obave{tenje o odbeglim kmetovima nalazi se pod brojem 37, a pod brojem 38 poternica za \or|e \ur|evi} (Georgius Gyurgyevich) iz Mili~i}a (Milicsics).

F:261.1.pag.578-579. -/1756

 

 1. septembar 16.
 2. Sednici magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukics) i senatori Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Petar Josi} (Petrus Iosich) i Martin Su~i} (Martinus Szucsics). Razmatrali su slede}e predmeti: 1. Re{enje spora izme|u plemi}a Franje Vujavi}a (Franciscus Vujavics) i Ivana Budim~evi}a (Ioannes Budimcsevich) oko jednog vinograda; 2. Pla}aju se 3 forinte piktoru Petru Konisu (Petrus Konisz) na ime farbanja ~asovnika na tornju; 3. Prihvataju se ra~uni nadzornika kr~mi o kupovini vina za potrebe grada. Vino je kupljeno od Marka Ru`i} (Marcus Rux (z)ich).; 4. Specifikacija kupljenih lekova za ranjenog Josipa Horvatskog (Iosephus Horvatskï), nalazi se pod brojem 39.

F:261.1.pag. 579-580. -/1756

 

 1. septembar 20.
 2. Zajedni~ka sednica Magistrata i Izabrane op{tine. Sednici su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Jo`ef VIzi (Iosephus Vizï), Petar Josi} (Petrus Iosich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich) i ~lanovi Izabrane op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Czerkovics), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Vranje Bai} (Vranje Baich), Jakov Per~i} (Iacobus Perchich), Gli{o Aradski (Gliscko Aradskï), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovics), I{tvan Horvat (Ioannes Horvath), Josip Horvatski (Iosephus Horvatsky), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaiszter), Josip Mamu`i} (Iosephus Mamuzich), Josip Kri`anovi} (Iosephus Krizsanovich), \or|e Pei} (Georgius Peich), Jakov Su~i} (Iacobus Szucsics), Vito Kujun~i} (Vitto Kujuncsich), \er| Hala~ (Georgius halacs), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich) i Andra{ Balog (Andreas Balogh). Razmatrali su slede}e predmete:
 3.   Odbija se zahtev komorskog provizora Ladislausa Verme{a (Ladislaus Vermes) iz Santove (Szantova) da se grad brine o transportovanju desetine iz Jankovca (Iankovacz). Spisi se nalaze pod brojem 40.; 2. Odla`e se rasprava o sporu  izme|u Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics) i porodice Su~i} (Szucsics (ch)) zbog pripadnosti jednog placa; 3. Sudska opomena sreskog na~elnika Antonija Piukovi}a (Antonius Piukovics) Jakovu Vojni}u (Iacobus Vojnich) u vezi sa prevozom desetine, nalazi se pod brojem 41.

F:261.1.pag.580. -/1756

 

 1. oktobar 22.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovich), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su slede}i predmeti: 1. Molba budimskog trgovca Da~i}a (Dacsich) da mu se dozvoli preuzimanje va{arskog mesta i {atora pokojnog trgovca Nikole Malo{evi}a .(Nicolaus Maloschevich). Molbu se nalazi pod brojem 42; 2. Podela porodi~ne imovine pokojnog Bla{ka Dun|erina (Blasius Dungyerin). Imovinu dele udovica Mariaja (Maria) i Karolj (Carolo) i Mihajlo (MichaÍlis). ; 3. Tu`ba senatora Petra Josi}a (Petrus Iosich) protiv senatora Jo`efa Vizija (Iosephus Vizï) raspravlja}e se kasnije; 4. Molba Mihajla Gabri}a (MichaÍlis Gabrich) da mu se dodeli plac za gradnju ku}e od Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics) blizu ku}e Su~i} (Szucsich); 5. Senator Luka Vojni} (Lucas Vojnich) je protiv prihvatanja molbe Mihajla Gabri}a (MichaÍlis Gabrich) , jer doti~ni plac pripada njemu; 6. Pozivnica za raspravu o razrezu poreza u Budimu nalazi se pod br. 43; 7. Poternica za odbeglim {egrtom segedinskog mesara Mihalja ^ide (MichaÍlis Csida).

F:261.1.pag 580-581. -/1756

 

 1. oktobar 24.
 2. Predmeti zajedni~ke sednice Magistrata i Izabrane op{tine. Sednici su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Josip Kopunov (Iosephus Kopunov), Ivan ma~kov (Ioannes Macskov), Jerinim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich), Petar Josi} (Petrus Iosich), Martin Su~i} (Martinus Szucsich), kao i ~lanovi Izabrane op{tine \or|e Pei} (Georgius Peich), Josip Ba~in (Iosephus Bacsin), Tadija Toki} (Thadaeus Tokich), Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovich), Vito Kulun~i} (Vitus Kuluncsich), Nikola Berni} (Nicolaus Bernich), Toma Vojni} (Thomas Vojnics), Andrija Vojni} (Andria Vojnich), Luka Bai} (Lucas Baich), Ilija Duli} (Elias Dulich), Fabijan Bai} (Fabianus Baich), \er| Hala~ (Georgius Hallacs), Jakov Kopunov (Iacobus Kopunov), Stevan Kri`anov (Stephanus Krizsanov), Franjo Evetovi} (Franciscus Evetovich) i Ivan Franci{kovi} (Ioannes Franciskovics).
 3. Prihvata se zahtev administratora de Redla (de Redl) da se za 27 krajcara transportuju zob i je~am u Baju (Baja) i da se ovo ne prodaje privatnim trgovcima; 2. Odluka o ceni vina i rakije.

F:261.1.pag.582. -/1756

 

 1. oktobar 30.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Luka Vojni} (Lucas Vojnich) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrani su slede}i predmeti: 1. Primljeno je dopis segedinskog suca Andra{a Temi{vari (Andreas Temesvary) tu`ba segedinskog trgovca Martina ^anadija (Martinus Csanadi) protiv plemi}a Jo`ea Fodora (Iosephus Fodor) , njegove `ene Julije (Iulia) i Jozefina (Iosephine) zbog neispla}ene robe u iznosu od 104 forinte; 2. Ostoja Mu~alov (Ostoja Mucsulov), Toma Ivin (Thomas Ivin) i Jovan Savaj~i} (Iovan Szavajcsich) optu`uju se [iket Jano{ (SÏket Ianos) da je od svojih suseda ukrao 31 kolac za ogradu.

F:261.1.pag.582-583. -/1756

 

 1. novembar 22.
 2. Zajedni~ka sednica Magistrata i Izabrane op{tine Sednici Magistrata su prisustvovali zamenik sudije Toma Rudi} (Thomas Rudics) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Nikola Guganovi} (Nicoplaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics), Jo`ef Vizi (Iosephus Vizï) i Petar Josi} (Petrus Iosich) kao i ~lanovi Izabrane op{tine Ilija Crnkovi} (Elias Czernkovics), Luka Bai} (Lucas Baich), Josip Vukovi} (Iosephus Vukovics), Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaister), Stevan Kri`anovi} (Stephanus Krizsanovich), Grgo Puzi} (Gregorius Puzich), Ivan Vukov (Ioannes Vukov), \or|e Puzi} (Georgius Puzich), Ivan Puzi} (Ioannes Puzich), \or|e Pei} (Georgius Peich), Ivan Leti} Ioannes Letich), Bartul Rogi} (Bartholomaeus Rogich) i Jakov Kopunov (Iacobus Kopunov). Razmatrani su slede}i predmeti:
 3. Udovoljava se molbi franjevaca Danijela Zavodskog (Daniel Zavodsky) i Tome Porubskija (Thomas Porubsky) da im se sa pustare Vantelek (Vantelek) transportuje 50 kola sena; 2. Izdaje se potvrda o tome da je franjeva~ka crkva izgra|ena od dobrovolja~kih priloga i da se franjevci izdr`avaju od priloga vernika. Spisi se nalaze pod brojem 45; 3.Imenuju se ~lanovi komisije za razrez poreza. Komisiju ~ine: senatori Toma Rudi} (Thomas Rudics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics) i Petar Josi} (Petrus Iosich) i Ilija Poljakovi} (Elias Polyakovics) i Andrija Vojni} (Andreas Vojnics).; 4. Ure|uje se na~in prevoza regruta u Budim (Buda); 5. Tu`ba u~itelja Marka Vukeli}a (Marcus Vukelich) protiv franjevaca, jer mu zabranjuju da u~i decu van {kole; 6. Uslovi za dodelu gra|anstva kabani~aru Josipu Markovi}u (Iosephus Markovich); 7. Prihvata se molba eremita (pustinjaka) Ivana Palankaija (Ioannes Palanky) da se nastani u gradu i da se moli za dobrobit grada; 8. Tu`ba Petra Josi}a (Petrus Iosich) protiv Jo`efa Vizija (Iosephus Vizï) zbog njegovih ekscesa i ilegalnih postupaka.

F:261.1.pag. 583-584. -/1756

 

 1. novembar 28.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovics) i Petar Josi} (Petrus Iosich).Razmatrani su slede}i predmeti:1. Pu{ta se iz zatvora I{tvan Ki{ (Stephanus Kiss) jer se dobrovoljno prijavio za vojnu slu`bu i o tome se obave{tava njegova rodbina na pustarama Kele{ (KÎles) i Mihalj Ki{ (MichaÍlis Kiss) na pustari Na| Kata (Nagy-Kati); 2. Tu`ba \or|a ^ordari}a (Georgius Csordanovich) protiv govedara Gaje ^aki}a (Gajo Tyakich) i Matiije Poljakovi}a (Matthias Polyakovich), jer su izgubili njegovo tele; 3. Molba Ilije Antunovi}a (Elias Antunovics) da mu se u svojinu predaju livada i bunar na pustari [upljak (Suplyak); 4. Zahtev Josipa Kri`anovi}a (Iosephus Krizsanovics) da mu se preda ku}a i plac koju je kupio od porodice Su~i} (Szucsich). Andreju i Ga{paru Su~i}u (Andreas i Gasparus Szucsich) je isti taj plac prodala Julijana Fodor (Iuliana Fodor) majka Luke Vojni}a (Lucas Vojnics), a ovo je potvrdio i senator Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovich); 5. Molba Jo`efa Horvackog (Iosephus Horvatsky) da mu senator Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics) dodeli zadovolj{tinu zbog te{kih rana koje mu je naneo; 6. Nikola Sagmajster (Nicolaus Szagmaizster) ispla}uje se po 6 forinti ko~ijama koji prevoze regrute u Budim (Buda) .

F:261.1.pag.584-585. -/1756

 

 1. novenbar 29.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali sudija Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Ivan Vojni} (Ioannes Vojnich), Ivan Ma~kovi} (Ioannes Macskovics), Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovich), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovich), Toma Rudi} (Thomas Rudics), Nikola Guganovi} (Nicolaus Guganovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su slede}e predmete: 1. Ivan Rajkovi} tkz. Ver{a~in (Ioannes Rajkovics alias Versacsin)) – Vere{anin iz Temi{vara (Temesvar) zahteva da se kapital pokojnog Mi{ke Volara (Miska Volar) iz Subotice raspodeli prema usmenom testamentu pokojnog sa~injenog u prisustvu 2 svedoka. Kod Kaliana Asti}a (Kaliasn Asztich) iz Sent Marije (Szent Maria) je imao 46o forinti. Po iskazu jednog od svedoka Josima Vlaha (Iosem Vlah) imovina koju je pokojnik imao u Novom Sadu (Neo Planti) treba da se podeli mu|u bra}om Jovanom (Iovan) i Ivanom Rajkovi}em (Ioannes Raikovics) . Spisi se ~uvaju pod brojem 47. 2. Prihvataju se ra~uni kr~mara Pavla Vajkstera (Paulus Vaixler).

F:261.1.pag.585-587. -/1756

 

 1. decembar 20.
 2. Sednici Magistrata su prisustvovali Petar Muki} (Petrus Mukich) i senatori Grgo Kri`anovi} (Gregorius Krizsanovics), Josip Kopunovi} (Iosephus Kopunovics), Marko Skenderovi} (Marcus Skenderovics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Luka Vojni} (Lucas Vojnics), Jeronim Vukovi} (Hieronïmus Vukovi}) i Petar Josi} (Petrus Iosich). Razmatrali su slede}i predmeti: 1. Tu`ba Danila Maletina (Danilo Maletin) protiv Matija Sele{a (Matthias Szelles) koji je ukrao 20 kolaca njegove ograde. Osu|en je na 25 batina; 2. Tu`ba Save Lau{eva (Szavo Lausev) protiv lopova koji su mu ukrali 4 goveda sa pustare Vantelek (Vantelek) i Luda{ (Ludas). Optu`eni su Ki{ Jano{ (Kiss Ianos) i Stevana Per~i}a (Stephanus Perchich) govedari Per~i}a (Perchich), Budanovi} (Budanovics) i Stipi} (Stipics) ; 5. Indeks predmeta raspravljenih 1756. godine na str. 588 – 590 sad`e svega 25 predmeta.

F:261.2.pag.587-589. -/1757

%d bloggers like this: