Podaci o komunalnoj higijeni

SIGNATURE O KOMUNALNOJ HIGIJENI (1918-1926) IZ ARHIVSKE GRAĐE:

F:47 II  78/1919. Dopis Ministarstva trgovine i industrije, Velikom županu Subotice, o potrebi osnivanja  „ženskih radeničkih škola“ u severnim oslobođenim krajevima. Poziv Miji Mandiću, gradskom odborniku, da učestvuje u radu na sastavljanju regrutnog spiska mladića 1901. godišta. Izveštaj Stipana Kovač Striko, gradskog vrtlara, o uređivanju parkova i ulica. Naredba o popisu dece od 6 do 12 godina, radi uvođenja u školske evidencije i upisa u  škole. l:8

F: 047. XV 239/1921. Josipu Tumbasu, “preduzimaču za javnu čistoću”, Senat naređuje čišćenje nužnika u palićkom radničkom oporavilištu. l: 1, srp.

F: 047. XVI 31/1921. Čistač Josip Tumbas uz podršku državnog veterinara Grge Čovića predlaže Senatu popravak starih kola za odvoženje strvina i nabavku jednih novih, savremenijih. l: 12, srp. mađ.

F: 047. XVI 17/1923. Slava Konjičke podoficirske škole je 19.2.1923. god. Tom prilikom izvešće paradni marš u krugu kasarne (Karantin barake na Senćanskom putu) i na ulici pred kasarnom. Zato mole grad da se ta ulica očisti. l: 1, srp.

F: 047. XV 141/1920. Senat poziva Gradskog velikog kapetana Mihajla Racka da spreči uništavanje parkova i zelenila, kao i hvatanje pasa lutalica. l: 2, srp. mađ.

F: 047. XV 141/1920. Senat poziva Gradskog velikog kapetana Mihajla Racka da spreči uništavanje parkova i zelenila, kao i hvatanje pasa lutalica. l: 2, srp. mađ.

F: 047. XV 327/1920. Senat zadužuje Inžinjerski ured za nabavku piljene drvene građe za popravak ograda subotičkih parkova. l: 5, srp.

F: 047. XVI 49/1920. Senat donosi odluku o obnavljanju parkova i prskanju parka pred železničkom stanicom iz vodooda državne železnice. l: 7, srp, mađ.

F: 047. XV 126/1921. Dekan Pravnog fakulteta moli da se park pred fakultetom uredi, ali Senat odgovara da to nije posao grada. l: 2, srp.

F: 047. XV 184/1921. Senat određuje da se poprave stubovi i ograda u parku ispred glavne pošte. l: 1, srp.

F: 047. XVI 66/1922. Senat donosi odluku da se ofarbaju sve ograde gradskih parkova (Kralja Petra, baruna Trenka, fra Jese, sv. Ćirila i Metoda). l: 12, srp.

F: 047. XVIII 18/1923. Inžinjerski ured predlaže Senatu da se izvrše popravke u kupalištu Palić za 130.000 dinara, te da se raspiše licitacija za poslove, Žigmond Štern (Stern Zsigmond) radi molerske poslove, Mijo Gabrić radi na premeštaju javnog nužnika, Mihajlo Pletl radi krovopokrivačke poslove, Matija Slezak pravi 40 klupa za park, Geza Šimonji radi limarske i vodoinstalaterske poslove, Lipota Medak bravarske poslove. Radovi se obavljaju na hotelima, kupkama, paviljonima, kupatilima, bunarima, stanovima, ogradama itd.

F: 047. XVI 25/1924. Senat dozvoljava Inžinjerskom uredu čišćenje bunara u parku pred Gradskom kućom potrebnog za polivanje parka. l: 2, srp.

F: 047. XVI 57/1924. Senat odlučuje da se Palićki put do kraja vinograda i Vinogradska cesta priključe gradskim ulicama u pogledu čišćenja, parkiranja i sadnje drveća. l: 4, srp.

F: 047. XVI 22/1924. Senat upućuje dopis Direkciji državnih železnica u Subotici sa molbom da se i dalje za polivanje Parka kralja Petra dobiva potrebna količina vode. Subotici je dnevno potrebno 3 m vode. U odgovoru Direkcije državnih železnica stoji da su spremni tu kubikažu isporučivati gradu samo ujutro po ceni od 9 dinara na dan. U 1924. god. grad je koristio taj vodovod samo 60 dana, što je 180 m za celu godinu. Od 1920-1927. god. (bez 1924. god.) grad je trošio 100 l vode dnevno u periodu od 3 meseca što je 9 m vode. Od 1920-27. god. ukupan dug grada za utrošenu vodu iznosi 693 dinara. Senat odobrava da se ta svota isplati Direkciji državnih železnica. l: 17, srp.

F: 047. XV 198/1928. Inženjersko odelenje izveštava Senat da je sve spremno za podizanje muzičkog paviljona na Karađorđevom trgu ili parku za što bi bilo potrebno 75000 dinara .Ali računovođstvo izjavljuje da za to nema pokrića. List:1,srp.

F: 047. XVI 8/1928. Na molbu pošte, telegrafa telefona Senat naređuje uređenje parka pred zgradom pošte u ulici Skotusa Viatora. Taj posao se poverava gradskom baštovanu Lajči Domokosu.

F: 047. XVI 72/1928 Senat naređuje popravak 14 klupa u Dudavoj šumi i u Parku kralja Petra.Prilaže se skica „mustre za klupe u javnim parkovima gr.Subotice“. Popravke izvodi firma Mije Novakovića, a kod tesara Franje Kalmara nabavlja se 40 novih klupa.

F: 047. XVI 98/1928. Pravoslavni paroh Izidor Ludaić traži od Senata da mu se proda đubre iz gradskih jama na trgu Fra Jese, Na uglu Antunovićeve ulice i parka kralja Petra, te u ulicama: Manojlovićevoj, Vilsonovoj, Paje Kujunđića i Crnojevićoj, Senat odobrava prodaju đubreta za avgust, septembar i oktobar 1928.god.za 1500 dinara i njegovo odvoženje do tzv.Male bašte kod kasarne 3. konjičkog puka. List: 3, srp.

F: 047. XV 126/1929. Za popravak ograda gradskih parkova (Park kralja Petra, Park prwed centralnom poštom, Park na trgu Fra Jese, Park na trgu sv. Ćirila i Metoda, Park na obilićevom vencu, kod crkve sv.Đurđa, kod crkve sv.Roke, Park na Zrinjskom trgu) Senat određuje 4466 dinara, a posao poverava Građevinskom odelenju. List:13, srp.

F: 047. XV 333/1929. Zbog nedostatka sredstava Senat odbija predlog nabavke motorne pumpe za polivanje Parka kralja Petra u 1929. god. Tako su ujedno odbijeni i predlozi Subotičke električne željeznice i osvetlenja d.d. kao i ponuda Specialfabrik moderner pumpen Ernst Vogel Štokerana (Stockeran)kod Beča (Wien). List: 9, srp.

 

37.

 

F:47. I  1/1925

Gradonačelnički izveštaji Proširenom senatu  za period januar – oktobar 1925. godine. Izveštaji pojedinih gradskih ustanova za taj period; Gradske kapetanije, Državnog Gradskog veterinarskog ureda, gradske blagajne, Sanitetske uprave Grada Subotice.         

L:24
41. F:47. I   12/1925

Dopis Ministarstva trgovine i industrije sa informacijom da se u Parizu aprila 1925. održava Međunarodna izložba za umetnički obrt i pozivom da Grad Subotica dostavi planove regulacije svoje varoši, fotografije parkova i sanatorijuma, lepših i uređenijih državnih i privatnih zgrada.  Uslovi i Program predviđene izložbe. l: 18

L:18

%d bloggers like this: