Đula Vali (Váli Gyula)

Đula Vali ( Váli  Gyula  ),  ( 1866 – 1930 ) Vali Gyula

Supruga  mu   je bila Ilona Prokeš. Diplomirao   je arhitekturu u Budimpešti 1887. godine. Od 1890. godine radio  je  kao gradski  inženjer  (od 15.1.1897. do 29.4.1926. kao gradski arhitekta a  kasnije i   kao   ovlašteni arhitekta.   Na stručnom  planu  je  ostavio prepoznatljiv   trag. Radio   je   na adaptaciji stare učiteljske škole (  do  1907.), planovima  podizanja  Kolevke  (1900.), Jugoslovenske  banke  i  kao glavni  izvođač   pri izgradnji Gradske kuće. Pored toga je obavljao još niz funkcija, i  to kao: član jurisdikcionog odbora u gradskoj upravi,  sekretar „Narodne kasine“ ( „Nemzeti  Kaszinó), blagajnik subotičkog  bibliotekarsko  – muzejskog društva,  sekretar „Slobodnog liceja“  („Szabod  liceum“), starešina slobodno  zidarske  lože „Alkotás“  (od  1924.  kada  je primljena  u  okrilje Velike lože „Jugoslavija“ nosi ime „Stvaranje“ IAS, F:47.Gr.263/1925) i druge. Kao delegat  grada učestvuje  na svetskoj izložbi u Drezdenu 1903. godine.

 

%d bloggers like this: