Podaci o lovstvu i lovcima, tridesetih godina

IZVESTAJPočetkom tridesetih godina, sopstvena lovišta na teritoriji subotičke opštine imalo je 28 zemljoposednika. (IAS, F:47. III 243/1933. ) To su bili izlučeni zemljoposedi, koji su pre agrarne reforme pripadali tim veleposednicima. Njima je ostavljeno isključivo pravo lova na tim komleksima. Najveće je bilo Vojnić Bele, na Verušiću i Žedniku, u površini od 873 k.j. a najmanje ono u vlasništvu Pijuković Josipa na Kelebiji, koje je iznosilo 172 k.j. Neki od korisnika prava lova su bili i  Mađar Marija (na površini od 354 jutra), Vermeš Karlo ( 211 k.j.) i Vince Dančo ( 350 k.j.) čiji su lovni tereni le`ali na Ludošu, na Bikovu je to bila Vojnić Marija ( 242), na Verušiću Lelbah Julije (619 k.j.), u Žedniku Jurić Marko ( 293 k.j.), Pijuković Josip (376 k.j.), Radić Milenko ( 200 k.j.) i dr Biro Karlo ( 229 k.j.), u Đurđinu dr Purgli Aleksandar (253 k.j.), u Tavanmutu Birkaš Danilo ( 246 k.j.), na Šebešiću Halbror Josip ( 265 k.j.),na Zobnatici Varga Josip (328 k.j.).

gr 467 1925

A o vrstama i količini lovne divljači saznajemo iz jednog sumarnog izveštaja gradskih vlasti iz 1932. godine. ( IAS, F:47.  I 171/1932.) Za fazane saznajemo da su ih lovačka udruženja redovno nabavljala i puštala u lovišta. Poljske jerebice su bile dosta rasprotranjene, računalo se da ih ima oko 50 komada po kvadratnom kilometru, a godišnje se beležio odstrel 2500 komada od strane lovaca i još oko 2000 je padalo kao žrtve nelegalnog lova. Lovili su ih i seljaci za vreme zimskih smetova. Za prepelice se navodilo da im brojno stanje opada, isto kao i za droplje, od kojih je godišnje odstreljeno 2-3 komada, te je tražena i privremena zabrana njihovog odstrela. Šljuka je lovljeno od 250 do 500 komada a divljih pataka do 1500 komada. Brojno stanje divljih svinja je procenjeno na oko 250 – 300 komada, a godišnji odstrel je iznosio do 15 komada. Za vuka je iznešeno da pravi velike štete, da ih ima oko 100 i da na tržište dolazi 25-30 komada vučjih koža. Jelena je procenjeno oko 20, a navedeno da ga love mnogi krivolovci. Za srne je rečeno da ih strada oko 20 od lovaca a skoro dva puta toliko od vukova. Zečeva je padalo 3000 komada godišnje.

U Subotici, 25.11.2015.                                                               Stevan Mačković

%d bloggers like this: