SZENT MARIA KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI KAMARAI MEZŐVÁROS TANÁCSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE – KORÁBBI NEVÉN SZABATKA

Protocollum oppidi SzTL  PDF

SZENT MARIA KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI KAMARAI MEZŐVÁROS TANÁCSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE – KORÁBBI NEVÉN SZABATKA

PROTHOCOLLUM OPPIDI CAMERALIS REGIO PRIVILEGIATI – SZENT MARIA, ANTEHAC SZABATKA VOCATI

PROTOKOL MAGISTRATA POVLAŠĆENE KRALJEVSKO-KOMORSKE VAROŠI SENT MARIJA – PRE ZVANE SABATKA

1743 – 1756

 

Latinból fordította és sajtó alá rendezte:

Zorica Mandić, Vera Manasijević

Szabadka, 2016

 

SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR

TUDOMÁNYOS-INFORMÁCIÓS SEGÉDLET A LEVÉLTÁRI IRATOK HASZNÁLATÁHOZ 1. sz.

 

Ismertető (analitikus) leltárok, részletező leírásokkal a „Magisztrátus protokolliumairól” (1743–1779), 1. sz.

Leíró (analitikus) leltár


Kiadó:logo_ok

Историјски Архив Суботица

Szabadkai Történelmi Levéltár

Povijesni Arhiv Subotica

24000 Subotica / Szabadka
Trg slobode / Szabadság tér 1/3
t/f: 024 524-033
http://www.suarhiv.co.rs
suarhiv@suarhiv.co.rs
Felelős kiadó:

Stevan Mačković,

Igazgató

Szerkesztőség:

Zolna Matijević
Rudolf Gerhadt
Tatjana Segedinčev

Fordította:

Dr. Mészáros Zoltán

Szaklektor és nyelvi lektor:

Mačković Papp Márta

 

 

 

 

A könyv fordítását és nyomtatását elősegítette az:

NKA – Nemzeti Kulturális Alapimages

 

 

 

Tartalom

 

ELŐSZÓ………………………………………………………………………………….5

A MAGISZTRÁTUS HIVATALNOKAI ÉS SZEMÉLYZETE……11

MÉRTÉKEGYSÉGEK……………………………………………..12

LEÍRÓ (ANALITIKUS) LELTÁR …………………………………13

TÁRGYMUTATÓ………………………………………………….202

NÉVMUTATÓ……………………………………………………..222

FÖLDRAJZI NÉVMUTATÓ ………………………………………259

 

 

 

ELŐSZÓ

 

Mária Terézia 1743. május 7-én, Prágában kiadott adománylevelével, ill. Oklevelével az addigi határőrvidéki település Szabadka (szerbül: Sabatka), lakóinak kérésére mezőváros lett (latinul oppidum, szerbül varoš).[1] A város egyben új nevet is kapott: SZENT MARIA[2]. Ezen kívül meghatározták kötelezettségeit és szabadsága mértékét, amelyekkel mint határőrvidéki város („Communitas Loci Militaris Szabatka”) nem rendelkezett, mint ahogy más magyarországi falvak és települések sem Magyarország megyéiben. Szent Maria a vásárrendezés és gazdasági koncessziók kiváltságai mellé városi státuszt is kap az addigi határőrvidéki státusz helyett, az ennek megfelelő korlátozott helyi önigazgatással.

A PRIVILEGIZÁLT KIRÁLYI-KAMARAI MEZŐVÁROS SZENT MARIA (PRIVILEGIATUM OPPIDUM REGIO-CAMERALIS SZENT-MARIA) jogi ügyekben (in politicis) Bács megye alá volt rendelve. Gazdasági és birtokjogi ügyekben (in aeconomicis) a Magyarországi Királyi Kamarának tartozott felelősséggel. A helyi közigazgatást a fenn említett, királynő által kiállított oklevél szabályozta, és az ezek után megkötött szerződések a Magyar Kamarával és a területén élő nemesekkel. A helyi közigazgatás szervei ezek értelmében a Magisztrátus, ill. más szóval a Belső Tanács és az Esküdt Polgárság, azaz más szóval a Külső Tanács voltak.

A MAGISZTRÁTUS a várost igazgatta, és rendelkezett annak összes ingó- és ingatlan vagyonával. Magisztrátus (latinul: Magistratus, szerbül: Magistrat, Unutrašnji savet) tizenkét „esküdt“ szenátorból állt, akiket a polgárok közül választanak, akik a Választott Község tagjai (Selecta Communitas, Iurata Communitas), ezen kívül még egy bíró is tagja. A Magisztrátus tagjai kizárólag római katolikus vallásúak lehettek, megbízatásuk életük végéig szólt. Szent Maria mezőváros 1743. június 28-án a Magyar Országos Kamarával kötött szerződést. Ebben részletesebben szabályozzák a választás, a szenátorok számának időközönkénti feltöltésének kérdését, a Magisztrátus újraalakítását (restauratio), ami azt jelenti, hogy ismét teljes létszámmal működik. Ezt minden évben Szent György napján (április 24-e) ejtették meg úgy, hogy a Választott Község tagjait választották meg (a Kamarával kötött szerződés 6. és 7. pontja). A bírót évről évre a Magisztrátus választotta úgy, hogy az előző év biróját megerősítette hivatalában, vagy úgy, hogy újat választ. Ha a bírót nem választják újjá, automatikusan visszatér a szenátorok közé a Magisztrátusba. A szenátorok közül választották azokat, akik képesek ellátni a pénztáros és kamarás feladatát (az elsőt 1747-ben választották, a városkapitányt 1748-ban, és a népi tribunust/szószólót 1749-ben, valamint az úrbéri ügyekben illetékes bírót 1772-ben).

AZ ESKÜDT POLGÁRSÁG, ill. Külső Tanács (latinul: Selecta Communitas, Senatus Exterior, Iurata Communitas; szerbül: Spoljni savet, Zakleta opština) a fent idézett, Kamarával megkötött szerződés 6. pontja értelmében hatvan tagot számlált, akiket a Magisztrátus nevezett ki, őket is életfogytiglan nevezik ki, de vallási különbségtétel nélkül. Az Esküdt Polgárság közül választják a Magisztrátus tagjait, akik ezen kívül részt vesznek a bíró megválasztásának folyamatában is.

06

A NEMESEK kezdetben nem vettek részt a helyi közigazgatás szerveiben. Velük csak 1748-ban állapodtak meg. Eszerint az elkövetkező évi tisztújítások alkalmával (restauratio) fokozatosan bevonják őket a Magisztrátus munkájába. A következő években az elhunyt szenátorok helyébe nemeseket választottak, mindaddig, amíg számuk nem érte el az előírt négy főt.

Az ELSŐ MAGISZTRÁTUS MEGVÁLASZTÁSA 1743. január 30-án történt, és az első ülésen, 1743. aug. 2-án nevezték ki a negyvenkét római katolikus tanácsnokot Esküdt Polgárnak, a fennmaradó tizennyolc helyet az ortodox tagoknak tartották fenn.

A MAGISZTRÁTUS MEGÚJÍTÁSA (RESTAURATIO) a Bács megyei magyar kamarai birtokok kamarai igazgatójának (latinul: Cameralis administrator Bácsiensis; szerbül: predstavnik Ugarske komore-upravnika komorskih poseda u županiji Bač) elnöklésével történt mind a Magisztrátis, mind az Esküdt Polgárság ülésén. Az ünnepi mise (az ún. „Veni Sancte”) után a birtokosok képviselője kihirdette a hármas jelölést a Városházán. Először a Magisztrátus jelölését a bíró megválasztására, másodszor a Magisztrátus szenátor tagjainak személyére. A szavazás egyenként történt: először az Esküdt Polgárság szavazott, majd a Magisztrátus tagjai, végül pedig a nemesek képviselője két szavazattal. Minden jelölt esetében megállapították a szavazatok számát, hogy végül a legtöbb szavazatot kapott jelöltet válasszák meg. A szenátorokat mindig az Esküdt Polgárságból választották, de mivel így azok száma állandóan csökkent, az Esküdt Polgárság ajánlására a Magisztrátus megfelelő számú új tagot nevezett ki az Esküdt Polgárok közé. Így a Magisztrátus és az Esküdt Polgárság a „restauratio“ segítségével évről évre kiegészült arra a létszámra, amelyet a város jogi alapdokumentumai előírtak. A választási mechanizmus, ez a bizonyos „restauratio“ biztosította, hogy a város módosabb lakosainak rétege megtartsa hatalmát.

 

A MEZŐVÁROS ILLETÉKESSÉGI KÖRÉBE, a már említett alapdokumentumok és Magyarország régebben hozott törvényeinek értelmében, minden belső közigazgatási és bírósági ügy beletartozott. A város volt az első szintű hatalomgyakorló szerv minden lakosa számára, legyen az „névtelenek“ (ignobiles) vagy nemesek (nobiles) soraiból. A közigazgatás magába foglalta a gazdasági és a szűkebb értelemben vett pogárjogi ügyeket. Gazdasgi kérdésnek tekintettek minden olyan ügyet, amely a város birtokában lévő javakra vonatkozott, azok használatára, haszonélvezeti jogra, és azokra is, amik a jövedelmekre, költségekre, a hadiadóra (latin: contributio; szerb: državni porez, dézsmára (census, feudalne rente) és illetékre (taxa, taksa) vonatkoztak. A szűkebb értelemben vett polgári ügyeknek a következőket tartották: személyi, magánvagyoni, rendfenntartó, árva gyerekek ügye, hagyatéki, kommunális/közösségi. A mezővárosi kiváltságok a bíráskodásra is vonatkoztak helyi ügyekben, kihágási- és büntetőügyekben. Súlyos esetekben a város Magisztrátusa halálos ítéletet is hozhatott és ezt végre is hajthatta, ez a pallosjog (ius gladii; pravo mača). A város igazgatási testületei, elsősorban a Magisztrátus ülésein vitatták meg és döntöttek, azaz ítélkeztek a fent említett, illetékességükbe tartozó ügyekben. A Magisztrátus ülései mellett az Esküdt Polgárság időnként gyűléseket tartott, legtöbbször az adók meghatározása, valamint a nemesek bérleti joga miatt. Ezen kívül a Magisztrátuhoz címzett egyes javaslatok benyújtását is így kezdeményezték. Az Esküdt Polgárságot kötelezően összehívták, amikor a szabadságjogokról és privilégiumokról, valamint a város vagyonáról kellett döntést/végzést hozni. Míg a Magisztrátus ülésein a bíró elnökölt, az Esküdt Polgárság gyűléseit a szószóló (tribunus plebis, narodni tribun) vezette 1749. április 27-étől.

Kezdetben a MAGISZTRÁTUS ÜLÉSEI magánházakban voltak, 1751-től pedig a Városházán (domus oppidiana, gradska kuća). Itt intézték az egyes mesterségek hivatalos ügyeit is. Az itt keletkezett dokumentumokat meg is őrizték. A Magisztrátus ülésein megválasztották, kinevezték, és szükség szerint lefokozták, vagy felmentették a hivatalnokokat és a segédszemélyzetet: írnok, pénztáros, kamarás és másokat is, akiket valamilyen szerződés kötött hozzájuk (hajdúk, rendfelügyelők, őrök, pásztorok, hentesek, juhászok, gulyások és hasonlók), akiket a város pénztárából fizettek. A hivatalnokok közül a legfontosabb az JEGYZŐ (notarius, jegyző) volt, aki az ülések döntéseit és ítéleteit jegyezte le, azaz jegyzőkönyvet vezetett egy külön asztalnál ülve. Ő vezette a pogárok hivatalos jegyzékét, a vagyonösszeírást és az adózók jegyzékét, hivatalos iratokat fogalmazott meg a város nevében, jogi, ill. természetes személyeknek, végül pedig mindezt megőrizte. A jegyző felelt a város és a Magisztrátus összes írásbeli ügyviteléért, így ő hozta létre az első irattári rendszert a városi irattárban. Kezdetben csak jegyzői hivatal létezik, de 1749-től bevezetik az aljegyző (vice-notarius, podbeležnik) hivatalát is.

EGYÉB HIVATALNOKOK

cd-fedlapja

A PÉNZTÁROS (perceptor, blagajnik) feladata volt az állami és a helyi adók beszedése. A KAMARÁS (officium camerarius, kamerar) 1747-től a város gazdasági ügyeit igazgatja. Az adópénztáros az adók befizetésére és az adóköteles jövedelmek pénzben és természeti javakban történő elszámolására ügyelt. A kamarás a mezőváros javaiból és jogaiból származó bevételekért volt felelős. A jegyző és a kamarás köteles volt nyilvántartást vezetni az összes bevételről és kiadásról. A közbiztonság és a város békéjének megőrzése, valamint a tiltások és a nem morális viselkedés szükségessé tette az első rendőri normákat, amelyeket 1745-ben jelentettek meg, így 1748-tól a tizenkét szenátorból egyet VÁROSI KAPITÁNYNAK (capitaneus, commissarius civitatis, gradski komesar) választottak. Feladata az volt, hogy üldözze a bűnözőket, és felügyelje a börtönben az őrzésüket. Mivel a feladatok száma egyre nőtt, a városi kapitányok ajánlásaikkal egyre pontosabban körülírták a városi kapitány feladatkörét.

A hajdúk (obequitatores, hajduci) voltak a rendfenntartó személyzet, akárcsak az éjjeliőrök (vigiles nocturni, noćni čuvari), a rendőrök (pandurones, panduri), börtönőrök (custodes carcerum, čuvari zatvora).

Mindannyiukat városi hivatalnokoknak tekintették, ezért évi fizetség járt nekik, egyesek pedig külön kíséretet (posebna pratnja) kaptak. Ezen kívül voltak még terményben kiszabott fizetségek is: tűzifa, búza, széna és mások. Nem sorolták a tisztviselők közé: a városi orvost, tanítót, a római katolikus pélbánost, noha fizetésüket a városi pénztárból kapták.

A mezőváros irodai ügyvitele és archívumának kezelése egyszerű volt. A Magisztrátus jegyzőkönyve volt az elsőrangú dokumentum, az első nyilvántartás a levelezésről, kérelmekről és azok elbírálásáról, így a levelezésnek és folyamodványoknak is nyoma maradt a Mezőváros Tanácsának jegyzőkönyvében. A dokumentumok tartós megőrzése, amelyek egy ügyre, személyre, kérelemre, jogi vitára és hasonlókra vonatkoztak, valamint ezek nyilvánosságra hozása a Magisztrátus ülése után történt, ez részét képezi a bejegyzésnek, annak a végén. Minden levélről és folyamodványról a Magisztrátus ülésén döntöttek, ezeket a megvitatás és párbeszéd után DÖNTÉST HOZTAK (deliberatum est, determinatum est, odlučeno je),  bejegyeztek. A jegyzőkönyveket (Protocollum, Protokol) nagy papírlapokra írták, amelyeket később kétféle kötetbe kötöttek: egyikbe külön a közigazgatási, másikba a bírósági ügyeket. Az adókönyvek, azok kivetése és megfizetése időrendben vannak sorba rakva. Minden naptári év kezdetekor minden befejezett ügytárgy a tartozékaival együtt, a kettőbe hajtott papíron sorszámot (numerus currens) kapott. Ezt magára az ügytárgyra, valamint a jegyzőkönyv margójára írták, azon az oldalon és abban a magasságban, ahol a döntés szerepel. A tárgyakat magukat a sorszámok szerint tették el iratcsomókba (fasciculus, svežnjić). Ezeket kezdetben a latin ABC nagybetűivel is megjelölték pl: 1744 – A, 1745 – B, 1746 – C egészen 1755-ig. Ez után a betűket nem használták, hanem úgy őrizték az iratkcsomókat, hogy azokra a naptári éveket írták rá.

A 261-es fond, azaz Szent-Maria (korábbi néven Szabatka) Kiváltságos Királyi Kamarai Mezőváros Tanácsának jegyzőkönyvei (Magistratus privilegiati oppidi regio-cameralis Szent Maria, ante-hac Szabatka vocati.; Magisztrátus povlašćene kraljevsko komorske varoši – Sent Marija (Subotica)) az 1743-1778 közötti időszakot foglalja magába, az Ismertető (analitikus) leltár tehát (1701) az 1743-1778 (1782) közötti időszakra vonatkozó iratokat tartalmaz. Szent-Maria (korábbi néven Szabatka) Kiváltságos Királyi Kamarai Mezőváros  (1743-1778) Magisztrátusának jegyzőkönyve egyben a 261-es fond első jegyzőkönyve is, ugyanakkor az Ismertető/analitikus leltár első sorszámát viseli magán.

A jegyzőkönyvben találhatók: parancsok, ajánlások a Helytartó Tanácstól, a Magyarországi Kamarától, Bács vármegyétől, katonai küldöttektől (comissarius), igazolások arról, hogy megérkeztek az átiratok a szomszédos városokból és mezővárosokból. A jegyzőkönyvből látszik a Magisztrátus munkája, főleg a „restauratio“, valamint a tisztviselők és különböző bizottságok kiválasztása, ezen kívül a hivatalnokok jutalmazása (táblázatban kimutatott éves pénzbeni és természetbeni juttatások). A jegyzőkönyv lehetővé teszi a város és az egész közigazgatás fejlődésének követését, mind magát várost, mind a környező pusztákat illetően. Láthatjuk belőle a belső közigazgatási határok változtatásait, az adó kiszabását és begyűjtését, a környező városokkal folytatott vitákat, az üzleti élet szabályzását célzó szabályrendeleteket, a kereskedelmet, az árusítást, az árakat, különböző köldöttek, ill. követek (deputatus) utazását és hasonlókat. A jegyzőkönyvben azok a döntések is megtalálhatók, amelyeket birtokjogi ügyekben, különböző földkérelmekben, szénakaszálást illetően hoztak. Vannak benne panaszok, feljelentések a ki nem fizetett tartozások miatt, verekedés, zaklatás, lopás, károkozás miatt; örökösödési ügyekről, birtokhatár megállapításról, és az ítéletek végrehajtásáról is és még sok másról is szó van.

Ez a jegyzőkönyv teljes egészében latinul íródott. A Magisztrátus üléseit az év közben sorszámozták, így pl. látszik, hogy 1745-ben 48 ülést tartottak (a sorszámok 1–től 48-ig mennek). 1751-ben, pontosabban június 4-től elhagyták a sorszámozást, úgyhogy a 344-es ügytárgytól nem szerepel az ülés sorszáma. Az 1755. évi jegyzőkönyv mellé kidolgozták az elhangzottak összefoglalóját (elenchus rerum et causarum), egymást követő számozással a jegyzőkönyv oldalán. Az „Elenchus”-t, azaz jegyzéket az év jegyzőkönyveinek végére kötötték be, közvetlenül az év utolsó jegyzőkönyve után. 1756-tól „Index causarum”-nak nevezik, noha ez a kifejezés nem jó, csak 1778-tól jelenik meg az első ABC-be foglalt tárgymutató (index).

A Szent Maria (korábbi néven Szabatka) Kiváltságos Királyi Kamarai Mezőváros Tanácsának iratai (1743-1779) (1701-1782) Ismertető (analitikus) leltárában 610 levéltári egység található. Minden leírásnak van sorszáma, fel van tüntetve rajta az ülés megtartásának dátuma, a jobb felső oldalán a fond száma, a levéltári egység száma, az oldalak száma és az ülés sorszáma az évben, valamint az év. Az Ismertető (analitikus) leltár mellett léteznek tárgy-, név-, és földrajzi névmutatók. A jegyzőkönyvben és névmutatóban annak egykori írói latinra transzribálták a személyneveket, amelyeket a szerzők megpróbáltak feloldani (néhol több formában is „visszatranszkribálni“). Az eredeti neveket zárójelkben tüntették fel.[3] A földrajzi nevek táránál ugyanígy jártak el. Minden mutatóban jelezték az Ismertető (analitikus) leltárban szereplő számokat.

A most magyarra fordított Ismertető (analitikus) leltáron Vera Manasijević dolgozott és az 1–83 számokig jutott, amelyeket nem egészítettünk ki, mert már megjelentek az Ex Pannonia 2000-ben kiadott,  3. és 4. számában. Az Ismertető (analitikus) leltár többi részét és mutatóit Zorica Mandić levéltáros állította össze.

A MAGISZTRÁTUS HIVATALNOKAI ÉS SEGÉDSZEMÉLYZETE

 

Agoronomus – a piacok ellenőre (inspektor za pijace)
Auriga – kocsis (kočijaš)

Campanator – harangozó (zvonar)

Cantor – kántor (kantor)

Capitaneus Civitatis – városi kapitány (gradski kapetan)

Capitaneus Locumtenens – városi kapitányhelyettes (potkapetan)

Cassae perceptor – pénztárnok (blagajnik)

Carcerum Custos – börtönőr (čuvar zatvora)

Chirurgus – orvos (hirurg, lekar)

Communitatis/Oppidanus Camerarius – kamarás (gradski ekonom)

Communitatis/Oppidanus Commissarius – városkapitány (gradski komesar)

Communitatis/Oppidanus Capitaneus – városi kapitány (gradski kapetan)

Communitatis Iuratus – esküdt („zakletnik”)

Communitatis famulo e servus – városszolgák (gradske sluge)

Hadnagy – rendfelügyelő jeletésben (redar)

Hajdo/Haido – hajdú, őr és a jószágok őrzője (čuvar stoke és stražar)

Hajkács[4] – impulsores – a jószágok hajtója és őrzője (gonič stoke és čuvari stada)

Inspector educillorum – borbíró, a kocsmák felügyelője (nadzornik za krčme)

Iudex – bíró (sudija)

Iudex vini – borbíró (nadzornik za vino)

Lanius – hentes/mészáros (mesar)

Macelli iudex / Macellor curatores / macellis invigillantium – székbíró / a hentesek/mészárosok bírója (sudija za mesare / nadzornik za mesare)

Magister ludi – tanító (učitelj)

Magistra – tanítónő (učiteljica)

Notarius – jegyző (jegyző)

Obequitator – őr (čuvar)

Organista – orgonajátékos (orguljaš)

Pandurones – őrök (čuvari)

Sachristanus – az egyházak felügyelője (crkvenjak)

Szenátor – szenátor (szenátor)

Substitutus iudicis – a bíró helyettese (zamenik sudije)

Tizedes – városnegyed ellenőr (nadzornik kvartova)

Vice-notarius – a jegyző helyettese (zamenik pisara)

Vigiles azaz hajdúk – a jószág őrzői

 

MÉRTÉKEGYSÉGEK

1743-01

1743.

Akó (Akov) = 54, 5 l

Akó (Akov) = a folyadékok és a gabona mérésére szolgáló edény (sud za merenje tekućine i žita) (56 l)

Centenarius = 100 libra, 100 fontnyi súly, (100 libri, 100 funti težine)

Florenus = forint

Icce (holba) = unca libra = 12 uncia vagy 240 dénáriusz (12 unci vagy 240 denar)

Libra = 1 font (funta) = 12 unciányi súly (težina od 12 unci) (327 gr)

Máriás (Marijaš) = aprópénz (sitan novac)

Media = icce (holba) = mérce a bor mérésére (mera za vino)

Metret = űrmérték, mérce (mera za zapreminu, merica)

Oka = 1, 293 kg

Orgia = hat láb hossz (dužina od 6 stopa)

Quadrantum = az uncia negyede (četvrtina unce)

Unca = a librum tizenketted része (dvanaestina libre)

Urna = nagyjából 24 l

Zasipača = miric – súlymérték (merica za težinu) 12, 5 kg


LEÍRÓ (ANALITIKUS) LELTÁR

SZENT MARIA KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI KAMARAI MEZŐVÁROS TANÁCSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE – KORÁBBI NEVÉN SZABATKA

 

 

 1. július 31.
 2. Szent Mariában (Sent Marija) találkozott Franciscus de Redl (Franc de Redl) kamarai adminisztrátor és Michaël Zbisko (Mihalj Zbiško), valamint Stephanus Vojnics (Stevan Vojnić) bíró.

F: 261.1.pag.3. 1743.

 1. július 31.
 2. A kamarai és városi főemberek közös ülésén döntöttek a majdani Városháza helyéről, amelynek kettő, ill. három helyisége lenne az adminisztrációra, és egy olyan, erre elkülönített helyiség, ahol a bírói döntéseket hoznák meg, valamint a fontosabb iratokat őriznék

F: 261.1.pag.3. 1/1743.

 1. július 31.
 2. A város „pallosjogot“ (ius gladii) kapott, így fel kell állítani büntetési oszlopot a téren és az akasztófát a városon kívül, az út mellé, valamint meg kellett javítani és felújítani a börtönöket, nehogy megszökjönek az elítéltek.

F: 261.1.pag.3. 2/1743.

 1. július 31.
 2. Döntés született arról, hogy a Magszitrátus heti három alkalommal ülésezik: hétfőn, szerdán és pénteken, a Városházán. Ha sürgős ügyről van szó, a bíró házában is tanácskozhatnak, ha szükség mutatkozik, gyakrabban is összeülhetnek.

F: 261.1.pag.3-4. 3/1743.

 

 1. július 31.
 2. A Magisztrátus eldöntötte, hogy semmilyen beleszólást nem hagy a város ügyvitelébe a katonai határőrvidék lakosai részéről.

F: 261.1.pag.4. 4/1743.

 1. július 31.
 2. A Magisztrátus ülésén eldöntötték, hogy mielőbb közzéteszik az évi vásárok időpontját, valamint hogy mielőbb piacnapot tartanak minden héten.

F: 261.1.pag.4. /1743.

 

 1. július 31.
 2. A kamarai és városi főemberek úgy döntöttek, hogy a tizedet abban az évben Nicolaus Baranyai, a bácsmegyei biztos (Comitatus Bacsiensis) szedi be két másik szenátorral.

F: 261.1.pag.4. 6/1743.

 1. július 31.
 2. Ugyanezen az ülésen arról is döntöttek, hogy jegyzőkönyvet vezetnek minden olyan ügytárgyról, amelyről szó esik a Magisztrátus ülésén, és hogy a jegyzőkönyvet biztos helyen őrzik. Az aláírás: Franciscus Iosephus de Redl.

F: 261.1.pag.4. /1743.

 

 1. július 31.
 2. Franciscus de Redl királyi tanácsos és kamarai adminisztrátor javaslatára úgy döntöttek a városi és kamarai főemberek (čelnik), hogy minden lakosnak lehetővé teszik, hogy megválaszthatja, szalmában vagy magban fizeti ki a tizedet (adót).

F: 261.1.pag.5. 8/1743 (F: 261.21.1. 1/1743).

 

 1. július 31.
 2. A kamarai és városi vezetők közös ülésén döntöttek arról, hogy összefoglalják a mezőváros történetét egészen a betelepüléstől, beleértve azt az 50 éves időszakot is, amíg Szabadka (Szabatka), azaz Szent Maria a Tisza menti határőrvidékbe (Confinium Tybiscanum) tartozott. Ekkor főleg ortodox katonák lakták, akik megsemmisítették a kissszámú katolikust. A város is két részre osztották: az ortodoxok/pravoszlávok a főkapitány parancsnoksága alatt voltak. Ekkor kezdte meg a város a reinkorporációt, amiben jelentős szerepe volt Nicolaus Kárásznak, aki Szeged (Szegedinum, Szegedin) Esküdt Polgárságának jegyzője volt, és akit a katolikus lakosság bízott meg érdekeinek védelmével. A város delegátusainak Stephanus Vojnics, Elias Bukvics és Georgius Krisanovics szorgalmazására, akiket Bécsbe (Vienna, Beč) küldtek, Mária Terézia (Maria Theresia) végül privilágiumokat adományoz a település számára, így az mezőváros lett 1743. május 7-től. A hatályba helyezés (Installactio) 1743. július 29-én történt. Ezen részt vettek: Franciscus Iosephus de Redl, Petrus Latinovics, Bács megye bírája Michaël Zbisko, a királyi pénztáros (kraljevski fiškal, rizničar vagy blagajnik), Nicolaus Baranyai, Bács  vármegye biztosa (komesar), Michaël Valprun, Szeged (Szegedinum, Szegedin) bírája, Andreas Temesvari szegedi szenátor, ugyanígy Michaël Kárász, a szegedi polgárság esküdt jegyzője, Stephanus Péter, Halas (Halass)[5] bírája és Stephanus Boné, Halas (Halass) esküdt jegyzője. A privilágiumokat nyilvánosan hírdették ki, a nép nyelvén (azaz magyarul), noha a város pravoszláv lakosai ezt ellenezték.

F: 261.1.pag.5-6. 9/1743 (F: 261.21.1. 2/1743).

 

 1. augusztus 2.
 2. A Magisztrátus első ülésen kijelölték a város tisztségviselőit és az Esküdt Polgárság képviselőit ezek: Lucas Vojnics, Bartholomaeus Kopunovics, Hÿeronymus Vukovics, Bartholomaeus Iakocsevics, Georgius Pusics, Anotnius Bulyocsics, Thomas Cvijanov, Iosephus Simokov, Elias Crnkovics, Abel Tomkovics, Nicolaus Kuntics, Marcus Vujavics, Georgius Bibics, Marianus Malogurskÿ, Lucas Bukvics, Gregorius Vojnics, Simon Tumbasz, Lucas Kaics, Nicolaus Brnics, Vitus Baics, Ignacius Vukovics, Franciscus Raicsics, Thadaeus Stantics, Laurentius Peics, Fabianus Baics, Ioannes Grsics, Georgius Peics, Albertus Stipics, Michaël Vukovics, Ioannes Franceskov, Iosephus Temunov, Iosephus Bacsin, Iosephus Baics, Iacobus Kopunovics, Martinus Csovics, Stephanus Budanovics, Elias Polyakov, Petrus Lukendin, Iosephus Szapuncsics, Michaël Vujavics, Ioannes Cvijanov, Stephanus Vidakovics. Amennyiben az ortodox lakosság áttér a civil életformára, részt vehetnek a város irányításában: a tervezett városigazgatásban (Esküdt Polgárság) a 42 katolikus mellett, a fennmaradó helyeket a pravoszlávoknak hagynák meg, amennyiben alávetik magukat a mezővárosi privilégiumoknak.

F: 261.1.pag.6. 10/1743.

 

 1. augusztus 2.
 2. A 150 lóból 114-et át kell adni a katonaságnak, a Menczel ezredessel kötött megállapodás értelmében.

F: 261.1.pag.7. 11/1743.

 

 1. augusztus 2.
 2. A helytartóság a második mandátuma idején tudatja a várossal, hogy a jövőben a contributio (hadi adó) érvényben marad az addigi szinten, és a katonaságnak át kell adniuk 150 lovat.

F: 261.1.pag.7. 12/1743.

 

 1. augusztus 2.
 2. A Magyaror Kamara 1743. június 30-án kelt rendelete értelmében a város kinevezi a Pozsonyba küldendő delegátusokat, akik aláírják a szerződést a Kamarával (a szerződés tárgya nincs megjelölve).

F: 261.1.pag.7. 13/1743.

 

 1. augusztus 21.
 2. A magisztrátus ülésén Josephus Kopunovics panaszt emelt a kelebiai mocsárban történt birkalopás ügyében Ninko Csoban, Antonius Tobsics szolgája ellen. Minden felet kikérdeztek, és úgy döntöttek, hogy amennyiben a jószágállomány bármilyen kárt szenvedett, azt ki kell fizetni, és a tolvajok, Ninko Csoban és segítői, Dimitar Muzaros és Ioannes Stepanovics, börtöni őrizetben maradnak, amíg nem teszik jóvá az általuk okozott kárt.

F: 261.1.pag.7-8. 14/1743.

 

 1. augusztus 27.
 2. A Magisztrátus megvizsgálta Iutka Hoszu feljelentését házasságtörés ügyében, amit Iános Balog és Susana Dubnyiczkÿ, Ioannes Petrich felesége követtek el. A feleket meghallgatták, és megállapították, hogy a feljelentésnek van alapja. Így a Magisztrátus 15 korbácsütésre ítélte Iános Balogot, Susana Dubnyiczkÿt pedig házasságtörés miatt harminc ostorcsapásra, valamint száműzték a városból (a büntetőjog 62. oldalának 7. paragrafusa alapján).

F: 261.1.pag.8-9. 15/1743.

 

 1. szeptember 1.
 2. Megállapították, hogy a város Föstetics ezredének (Regimen Fösteticsianum) az összesen 150 lóból (amennyit köteles volt átadni a hadseregnek) 36-ot adott át.

F: 261.1.pag.9. 16/1743.

 

 1. szeptember 2.
 2. A Szegedi (Szegedinum, Szegedin) Katonai Parancsnokság arról értesíti a várost, hogy Petrus Mucsalovtól pénzt loptak el.

F: 261.1.pag.9. 17/1743.

 

 1. szeptember 11.
 2. A Magisztrátus ülése alatt adásvételi szerződést kötöttek Adamus Maró és Petrus Iósics jegyző. Adamus Maró 62 forintért adta el a Rogina Baranál lévő házát.

F: 261.1.pag.9. 8/1743.

 

 1. szeptember 11.
 2. Ugyanezen az ülésen tárgyaltak Sain et Uszein Bassa[6] török kereskedők panaszáról Ioannes Szakalanov és Osztoja Sztaracsky Szent Maria-i lakosok ellen. Ezek kárt okoztak nekik, amikor verekedést kezdeményeztek a vásáron. Erről tanúskodott Petrus, péterváradi (Petrovaradienses) kereskedő is. Úgy döntöttek, hogy mivel Ioannes Szakalanov kezdeményezte a verekedést, a kár 2/3-át fizesse ki (tönkretettek egy aranyórát, török szőnyegeket, egy tegezt stb.), míg Osztoja Sztaracsky, aki csak segített a verekedésben, a kár 1/3-át fizesse ki a törököknek. Emellett 12 forint kártérítést kell, hogy fizessenek a bántalmazás okozta testi sérülésekért a török kereskedőknek.

F: 261.1.pag.9-10. 19/1743.

 

 1. szeptember 18.
 2. A Magisztrátus ülésén Iosephus Kopunovics szenátor esetéről tárgyaltak, akinek a Kelebia-tónál (lacum Kelebia) ellopták 36 birkáját a nyájból. Azonosították és megbüntették Adamus Tobsicsot 30 botütéssel, a többiek, Dimittar Muzaros, Ninko Csoban és Ioannes Stepanovics 25 botütést kaptak. Ők szintén kötelesek kártalanítani a szenátort, úgy, hogy mindannyian 9 birkát adnak át neki.

F: 261.1.pag.11-12. 20/1743.

 

 1. szeptember 23.
 2. A Magisztrátus ülésén kivizsgálták Petrus Cvijanov bejelentését Maria Malecskovics ellen. Ebben azt állítja hogy boszorkány, és varázslással súlyos betegséget okozott fiainak. Meghallgatták Laurentius és Ioannes Cvijanovot és lánytesvérüket, Marthát. Mivel nem sikerült vádjaikat igazolniuk, és hazugságot terjesztve Maria Malecskovics rossz hírét keltették, ők maguk bizonyultak hazugoknak. A következő ítéletet hozták: Petrus Cvijanovnak bocsánatot kell kérnie a rágalmazás miatt a Városháza előtt egész családjával együtt, és ha továbbra is hazug információkat terjeszt a városban, szigorúbban is megbüntetik 50 forintra. Amennyiben ezt nem tudja kifizetni, három hetet kell majd börtönben töltenie és háromszor 25 ostorcsapással büntetik.

F: 261.1.pag.12-13. 21/1743.

 

 1. szeptember 25.
 2. A Magisztrátus ülésén megállapították, hogy Thomas Tikvickÿ eladta saját legelőjét az ún. Bucsakot[7] Győrgyén-pusztán (Đurđin)[8], 40 rajnai forintért Iosephus Iaramazov szenátornak. Ez északról, keletről és nyugatról is határos Iosephus Iaramazov szenátor birtokaival. Délről Michaël Vukovics birtokával határos, akit még Tatarpalkovnak is hívnak.

F: 261.1.pag.13. 22/1743.

 

 1. szeptember 25.
 2. Ugyanezen a napont kézhez vették a kamarai számvevő (szerbül: komorski fiškal), Michaël Zbisko panaszát Matthia Csontos, akit még Szőkének is neveznek, szentiváni pásztor ellen. Őt akasztás általi halálra ítélték, de megszökött Szent Maria mezővárosba. A számvevő az elfogatását követeli.

F: 261.1.pag.13. 23/1743 (F: 261.21.1. 4/1743).

 

 1. október 2.
 2. Ioannes Kadar tanítót kinevezték Szent Maria katolikus gyerekeinek tanítójává. Éves fizetése 74 forint.

F: 261.1.pag.13. 24/1743.

 

 1. október 6.
 2. A városba megérkezik a Kamara parancsa, amely szerint megtiltják a vámszedőknek, hogy Szent Maria lakosaitól vámot és harmincadot szedjenek, ahogy ez a város adománylevelében (privilegium) is szerepel.

F: 261.1.pag.14. 25/1743.

 

 1. november 28.
 2. A Magisztrátus előtt hagyatéki tárgyalást tartottak Martinus Csovics és elhunyt testvére, Hieronymus Csovics fiai között. Az elosztandó hagyaték egy házból, egy tanyából Csantavér-pusztán, jószágból, szőlőskertből és termőföldből állt.

F: 261.1.pag.14-15. 26/1743.

 

 1. december 1.
 2. A Bács megye (Comitatus Bacsiensis) által lefolytatott vizsgálódás anyagát az A 9. sz. iratcsomóba (fascikulus) tették. Ebben arról a rendbontásról van szó, amit a város ortodox, azaz pravoszláv lakosai váltottak ki.

F: 261.1.pag.15. 27/1743.

 

 1. december 2.
 2. A Helytartó Tanács ortodox papokra vonatkozó parancsát december 2-án hirdették ki, és az A 19. sz. iratcsomóba tették.

F: 261.1.pag.15. 28/1743.

 

 1. december 24.
 2. A Magisztrátus ülésén az A 11. sz. iratcsomóba helyezték el a Bács megyének (Comitatus Bacsiensis) küldött iratait. Ezek a házakban és tanyákon élő szolgák éves kiegészítő juttatásaira vonatkoznak.

F: 261.1.pag.15-16. 29/1743 (F: 261.21.1. 5/1743).

 

 1. december 24.
 2. A városban rendbontást kiváltó Thimotia nevű pravoszláv pap elleni eljárás iratait az A 12. sz. iratcsomóban helyezték el.

F: 261.1.pag.16. 30/1743.

 

 1. január 13.
 2. Megállapították, hogy a baranya megyei (Comitatus Baranya) Siklós várából küldött jelentés az A 1. sz. iratcsomóban van. Ezek a szabadkai szenátor, Gregorius Krisanovics jószágainak eltulajdonításával gyanúsítottak önkéntes kihallgatásáról szóló iratok.

F: 261.1.pag.19. 1/1744 (F: 261.21.2. 1/1744).

 

 1. január 22.
 2. A Magisztrátus ülésén Iosephus Vizy, a város esküdt jegyzője elleni vizsgálatot tárgyalták meg. 11 pontban sorolták fel az őt terhelő vádakat, például: az ügyfeleknek a városi korcsmákban kell, hogy keressék, mert soha sincs a munkahelyén a Városházán, továbbá szüntelenül rendbontásokat idéz elő, veszekszik és verekszik, uszítja a lakosságot, főleg a pravoszlávokat, a városi küldöttek ellen és hasonlók. A vizsgálat erdményeként úgy döntöttek, hogy a fenn említett Iosephus Vizyt az említett zavarkeltés miatt, valamint azért, mert a városnak nem tett semmi jót, azzal bünteti, hogy száműzi Szent Mariaból, miután elhagyja a szolgálatát, és eladja ingatlanait a városban.

F: 261.1.pag.19-23. 2/1744.

 

 1. január 26.
 2. A Magisztrátus ülésén bírósági ülést tartottak Paulus Petrovics, a város őre ügyében, akit azzal vádoltak, hogy megölte Dalost, Stephanus Vojnics bíró pásztorát. Öt havi börtönbüntetésre ítélték és 25 botütésre, mert kiderült, hogy gondatlanságból elkövetett gyilkosságról van szó, mivel a puska, amelyet a vádlott a kezében tartott, véletlenül sült el azon a helyen, ahol megölte Dalost. A Büntetőkönyv, II. részének, 37. oldalán a 62-es szakasz 9. pontja értelmében a nem szándékos emberölésért 5 havi börtönbüntetés jár, enyhítő körülménynek számít, ha az elkövető maga jelentkezik a Magisztrátusnál.

F: 261.1.pag.24. 3/1744 (F: 261.21.2. 2/1744).

 

 1. január 26.
 2. Ugyanezen az ülésen hagyatéki tárgyalást is tartottak Ioannes és Iurissa Pancsin testvérek között. A vagyontárgyak a következők voltak: egy ház és udvara, föld, jószág és építési faanyag.

F: 261.1.pag.25. 4/1744.

 

 1. január 26.
 2. A Magisztrátus ugyanezen az ülésén hivatalában megerősítette Petrus Iosics városi jegyzőt az 1744-es évre. Évi fizetése 150 forint, és egy hízó vásárlására való 5 forint, 12 katonai mérő (merov) liszt, és két akó bor.

F: 261.1.pag.25. 5/1744.

 

 1. január 26.
 2. A Magisztrátus ugyanezen az ülésén Simon Romicsot orgonásnak választották, Iacobus Miltro pedig sekrestyés és harangozó lett a Szent Maria-i katolikus templomban az 1744-es évben. Az éves fizetés 40 rajnai forint, valamint minden egyes aratásból a katonai mérce szerinti 1/4 búzát kapnak, amit igazságosan kell elosztaniuk egymás között.

F: 261.1.pag.26. 6/1744.

 

 1. január 29.
 2. Az A 3. sz. iratcsomóban található az 1743-as évre vonatkozó tized és hadiadó (contributio) mértékéről szóló királyi rendelet

F: 261.1.pag.26. 7/1744 (F: 261.21.2. 3/1744).

 

 1. február 4.
 2. Baranya megye (Comitatus Baranya) értesítést küldött a Gregorius Krisanovics szenátortól ellopott jószágról, amit átvettek és az A 4. sz. iratcsomóba tették el.

F: 261.1.pag.26. 8/1744.

 

 1. február 6.
 2. A nádor (Palatínus) leirata az A iratcsomóban található az 5-ös számmal jelölve.

F: 261.1.pag.26. 9/1744.

 

 1. február 9.
 2. Megérkezett Bácsmegye (Comitatus Bacsiensis) két döntése a város pravoszláv lakói által kiváltott rendbontásról, az A iratcsomóban helyezték el őket a 6-os számmal jelölve.

F: 261.1.pag.26-27. 10/1744.

 

 1. február 26.
 2. Lazar Petrovics értesíti a Magisztrátust, hogy eladta a házát Ioannes Matanovnak cserébe egy egy éves üszőért. A ház nyugatról Michaël Stipin, akit még Rudicsnak is hívnak, házával határos.

F: 261.1.pag.27. 11/1744.

 

 1. március 5.
 2. A Magisztrátus értesült, hogy Todor Diserlin, akit még Zettnek is hívnak, fiával, Michaëllel eladta szőlőskertjét Nicolaus Rusmirnak 40 rajnai forintért. A 5 napi munkát igénylő szőlőskert keleten található, Iovan Szakalanov birtoka mellett.

F: 261.1.pag.27. 12/1744.

 

 1. március 5.
 2. A Magisztrátus ugyanezen az ülésén Szent Maria város polgárai közé fogadta Simon Frics asztalost, azzal a feltétellel, hogy munkáját becsületesen végezze.

F: 261.1.pag.27. 13/1744.

 

 1. március 5.
 2. Petrus Vujkovics értesíti a Magisztrátust, hogy szőlőskertjét, amely nyugaton található Jacobus Szusics elhunyt kapitány gyerekeinek, valamint Thomas Cselatov birokai között, eladta 100 rajnai forintért és két tehénért.

F: 261.1.pag.27. 14/1744.

 

 1. március 5.
 2. A siklósi várból (arx Siklos) érkezett információt március 1-jén kapták kézhez, amiben a jószágok ellopásáról van szó. Az A 7-es iratcsomóba tették el.

F: 261.1.pag.28. 15/1744.

 

 1. március 9.
 2. A Magisztrátus előtt hagyatéki tárgyalást tartottak. Ioannes Nyuskalov és Georgius Vinko esetében az eljárás tárgya egy ház, egy szőlőskert, egy ló és szekér, valamint más jószág volt.

F: 261.1.pag.28. 16/1744.

 

 1. március 15.
 2. Kuloglin özvegye értesíti a Magisztrátust, hogy szőlőskertjét, amely keleten van, Damjan Alcsics és Michaël Kacsudics birtokai között, eladta Ioannes Vukovnak 130 rajnai forintért.

F: 261.1.pag.28. 17/1744.

 

 1. március 15.
 2. Ugyanezen az ülésen Petrus Vujkovics, Michaël és Stephanus Vujkovics, az említett Péter unokaöccsei, Michaël Csoban, az említett Péter mostohagyereke, valamint rokonuk, Martinus Budanovics értesíti a Magisztrátust, hogy közös háztartást akarnak létrehozni, azaz családi szövetkezetet, mert birtokaik külön-külön kicsik. Az újonnan alakuló közös birtok úgy jön létre, hogy arányosan adják a közösbe az ingó és ingatlan vagyonukat, amit precízen maghatároznak azért, hogy amennyiben a közös birtok felbomlik, vita nélkül fel tudják osztani.

F: 261.1.pag.28-29. 18/1744.

 

 1. március 23.
 2. Simon Bukvics és Martinus Zdilarics a Magisztrátus előtt igazolják, hogy kicserélték szőlőskertjüket: Simon Bukvics az északon, Stephanus Katanicsin és Martinus Neorsics közötti szőlőskertjét, valamint 5 katonai mérce búzát ad Martinus Zdilarics szőlőskertjéért, amely keleten, Szeged felé helyezkedik el, Ioannes Antunovics és Iszak Nevagovics birtokai között.

F: 261.1.pag.29. 19/1744.

 

 1. április 20.
 2. A szegedi (Szegedinum, Szegedin) raktár elismevénye, hogy az 1743-es évre átvették a tizedet, a B 8-as iratcsomóban van.

F: 261.1.pag.30. 20/1744.

 

 1. április 22.
 2. A Magisztrátust értesítették, hogy Szeged (Szegedinum, Szegedin) lakosai engedély nélkül építettek pásztorkunyhókat városunk területén, a Körös-mocsár/bara innenső oldalán, az úgynevezett Jeszenovacz-ban Belosoviczával szemben. A város panasszal élt emiatt.

F: 261.1.pag.30. 21/1744 (F: 261.21.2. 6/1744) (F: 261.21.2. 7/1744).

 1. április 25.
 2. A Magisztrátust értesítették, hogy Iosephus Bodics eladta szőlőskertjét, amely keletre, Szeged (Szegedinum, Szegedin) felé van, Iacobus Rudics és Mathaeus Czarevics birtokai között. Mathaeus Czarevics 77 rajnai forint fizetett érte.

F: 261.1.pag.30. 22/1744.

 

 1. április 25.
 2. Ugyanezen az ülésen a Magisztrátust értesítették, hogy Iovan Sivkovics, pravoszláv pap eladta szőlőskertjét északon, amely Istok Cziffrin és Georgius Toth birtokai között helyezkedik el. A vevő Thadaeus Tokics 93 forintot fizetett.

F: 261.1.pag.30. 23/1744.

 

 1. április 28.
 2. Szent Maria Magisztrátusának felirata Szeged (Szegedinum, Segedin) Magisztrátusának a város területén épített pásztorkunyhókkal kapcsolatban az A 9-es iratcsomóban van.

F: 261.1.pag.31. 24/1744.

 

 1. április 29.
 2. Ezen a napon a város pravoszláv lakosai Englshoffen tábornok engedélyével hentesüzletet és kocsmát nyitottak. Ez ellentétes volt azokkal a privilégiumokkal és szabályokkal, amelyet a város kapott. Redl kamarai adminisztrátor tiltakozó levelét az A 10-es iratcsomóba tették el.

F: 261.1.pag.31. 25/1744.

 

 1. május 6.
 2. A Magisztrátus megvizsgálta Helena Krnaisky panaszát, miszerint Matthias Fajerstain és Ioannes Petri súlyos sérüléseket okoztak lovainak, így nem tudta őket munkára fogni otthon az egész idényben. A bíróság pénzbüntetésre ítélte Ioannes Petrit, mert nem vette körül szőlőskertjét árokkal, ahogy az szokás és kötelesség, így a lovak átmentek Matthias Fajerstain birtokára aki súlyosan ütlegelte őket.

F: 261.1.pag.31-32. 26/1744.

 

 1. május 10.
 2. A Magisztrátus felhatalmazta Gregorius Krisanovics szenátort és az esküdt jegyzőt, Petrus Iosicsot, hogy a bécsi (Vienna, Beč) és pozsonyi (Posonium, Požun) magasabb instanciáknál kérjenek jóvátételt a pravoszláv lakosok által elkövetett, a városnak és lakóinak okozott károkért.

F: 261.1.pag.32-33. 27/1744.

 

 1. május 10.
 2. A jegyzőkönyv, amelyet a Tompa (Tompa) és Öttömös (Eötömes) elhatárolásáról írtak az A 11-es iratcsomóban van.

F: 261.1.pag.33. 28/1744.

 

 1. május 25.
 2. Ierko Szarcsev a Magisztrátus előtt megerősítette, hogy a szőlőskertjét, amely keletre található, a Szegedi út mellett (Via Segediensis), a nemes Martinus Szucsics és Simon Blesics birtokai között, 28 forintért eladta Georgius Principnek.

F: 261.1.pag.33. 29/1744.

 

 1. május 29.
 2. A Magisztrátus úgy döntött, hogy delegálja Stephanus Vojnics bírót, Gregorius Krisanovics szenátort és az esküdt jegyzőt, Petrus Iosicsot Szegedre (Szegedinum, Segedin) tárgyalni, a pásztorkunyhók miatti vitás ügyben, amelyek a mi oldalunkon épültek Jeszenovacznál.

F: 261.1.pag.33. 30/1744.

 

 1. augusztus 12.
 2. De Jean és Hanzen (de Jean et Hanzen), a Magyar Királyi Kamara tanácsosának levele a város által felvett kölcsönről az A 13-as iratcsomóban található.

F: 261.1.pag.33-34. 31/1744 (F: 261.21.2. 8/1744).

 

 1. augusztus 19.
 2. A város küldöttei (delegátusok) Stephanus Vojnics szenátor és Gregorius Krisanovics bíró, benyújtották jelentésüket a város reinkorporációjának költségeiről a város fiskális bizottságának. Ennek tagjai: Georgius Pusics, Elias Crnkovics, Simon Tumbas őrmester (zastavnik). A jelentés az A 14-es iratcsomóban van.

F: 261.1.pag.34. 32/1744.

 

 1. augusztus 19.
 2. Ugyanazon a napon a város küldöttei (delegati) benyújtották jelentésüket személyi költségeikről a reinkorporáción való munkálkodás alatt. Ez az A 14-es iratcsomóban van.

F: 261.1.pag.34. 33/1744.

 

 1. augusztus 24.
 2. Szeged (Szegedinum, Segedin) Magisztrátusa levelet küldött, amelyben a nemes Martinus Szucsicstól azt követeli, hogy adja át azt a tehenet, amelyet szolgájának, Franciscus Orbánnak szolgálataiért ígért. Amennyiben ezt nem teszi meg, panasszal fognak élni Bács megye (Comitatus Bacsiensis) főbírójánál, hogy így kárpótolják a szolgát.

F: 261.1.pag.35. 34/1744 (F: 261.21.2. 9/1744).

 

 1. augusztus 26.
 2. A Magisztrátus elfogadta Ioannes Vukovics, akit még Glavasnak is hívnak, kérelmét, akire sok lakos panaszkodott italozás és zaklatás miatt, hogy a jövőben ötven korbácsütéssel büntessék, ha továbbra is iszik és zaklatja környezetét, ezzel elismerte a Magisztrátusnak a panaszok jogosságát.

F: 261.1.pag.35. 35/1744.

 

 1. október 10.
 2. Átvették Bács megye (Comitatus Bacsiensis) körlevelét, amelyet iktattak, és az A 15-ös iratcsomóba helyeztek el.

F: 261.1.pag.36. 36/1744.

 

 1. október 23.
 2. A Királyi Bizottság (kraljevska komisija) latin és illír nyelvű ajánlását, amely a város katolikus és pravoszláv lakossága közötti nézeteltérésre vonatkozik, az A iratcsomóba tették 16-os számmal jelölve.

F: 261.1.pag.36. 37/1744.

 

 1. október 30.
 2. A Királyi Bizottság döntésére a város kérvénnyel reagál, ennek szövege az A 11-es iratcsomóban van (a kérvény tárgya nincs megadva).

F: 261.1.pag.36. 38/1744.

 

 1. november 10.
 2. November 10. és 13. között a Nemesi Bíróság (Spahijski sud) ülésezett (a tárgyak nincsenek lejegyezve, noha a jegyzőkönyvben ki van hagyva a hely számukra).

F: 261.1.pag.36. 39/1744.

 

 1. november 20.
 2. A Magisztrátus ülésén, minden szenátor jelenlétében, kivéve Michaël Bacsint, arról döntöttek, hogy két szenátor kivizsgálja annak a lehetőségét, hogy a kerteket kiszélesítésék Ludas-pusztán (Ludas, Ludoš). A város következő polgárai kapnak ebből: Simon Tyurcsia, Ioannes Kozaracsky, Georgius Korponaj és Ioannes Korponaj.

F: 261.1.pag.41. 40/1744.

 

 1. november 20.
 2. Stephanus Vojnics bíró panaszt tett a Magisztrátusnak, mivel folyó év november 12-én köteles volt elszállásolni házában 20 katonát, mert a város tizedesei (a negyedek felügyelői) elmulasztották, hogy időben megszervezzék a katonák elszállásolását, így ezért költségtérítést kér. A tizedesek, Ioannes Sokcsics, Matthaeus Marinkics és Petrus Vujkovics azzal védekeztek, hogy ők időben értesítették embereiket a fogadásról, azonban azok nem jelentek meg, és ez igazolást is nyert. Eldöntötték, hogy a jövőben, ha a tizedesek megparancsolják valamely polgárnak, hogy jelenjen meg a meghatározott helyen a katonák fogadására, és azok ezt nem teszik meg, akkor feljelentik őket a bírónak vagy helyettesének, egyébként 50 botütést kapnak.

F: 261.1.pag.41. 41/1744.

 

 1. november 20.
 2. A Magisztrátus ismét Ioannes Kadart választotta meg a következő évre tanítónak, évi 76 forint, valamint 3 katonai mérő liszt és egy centenarius (cent, metrička centa) hús fizetéssel.

F: 261.1.pag.42. 42/1744.

 

 1. november 20.
 2. Ugyanazon az ülésen Iosephus Krupicska szegedi (Szegedinum, Segedin) lakos panaszát is megtárgyalták Ignatius Vukovics Szent Maria-i lakos ellen, mert ez nem adta el neki a megbeszélt mennyiségű búzát az aratásért cserében, ahogy gúnyát (gunj – bőrből készült mellény) sem. A Magisztrátus megvizsgálta az ügyet, és azt a döntést hozta, hogy Ignatius Vukovics a megígért gúnya helyett két mérce gabonát köteles adni, és a megbeszélt mennyiségű gabona helyett 2 mérce búzát és 7 1/2 mérce kölest kell átadnia Krupicskának.

F: 261.1.pag.43. 43/1744.

 

 1. november 22.
 2. A Magisztrátus ülésén Stephanus Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Gregorius Krisanovics és Michaël Prcsics szenátorok jelenlétében megvizsgálták Stephanus Nicoletics, a Tisza menti határőrvidék (Militia Tybiscana) miliciájája őrmesterének panaszát a város lakosai, Ignatius Vukovics és Laurentius Peics ellen, mert – ahogy állította – ezek lefoglalták jószágait. A Magisztrátus elutasította Nikoletics szolgájának, Emericus Gocsmánynak a vallomását, és ez esetben szabadon engedték a gyanúsítottakat, mert a vád nem mutatott fel érvényes bizonyítékokat.

F: 261.1.pag.44. 44/1744.

 

 1. november 24.
 2. Az ügytárgyakat, amelyekről a nemesi bíróság folytatott eljárást az ülésein november 10. és 13. között a folyó évben, az Esküdt Polgárság átvette, mégpedig annak a következő tagjai: Ignatius Vukovics, Nicolaus Brnics és Thadaeus Sztantics.

F: 261.1.pag.45. 45/1744.

 

 1. december 4.
 2. A Magisztrátus ülést tartott Gregorius Vidakovics, a bíró helyettese, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Andreas Pavlesanov és Michaël Prcsics szenátorok jelenlétében. Helena Istvanovics arról tájékoztatta a Magisztrátust, hogy szőlőskertjét, amely nyugatra fekszik Georgius Orlovics és Michaël Cselatov birtokai között, eladta 62 forintért Franciscus Sarcevnek.

F: 261.1.pag.45. 46/1744.

 

 1. december 14.
 2. A Magisztrátus ülést tartott a következő összetételben: Gregorius Vidakovics, a bíró helyettese, Iosephus Iaramazov, Gregorius Krisanovics, Andreas Pavlesanov, Iosephus Kopunovics, Ioannes Vojnics és Ioannes Macskov szenátorok részvételével. Lucas Brnics, Szent Maria lakosa feljelentette a Iosephus Horvátskynál szolgáló gulyást, mert – állítása szerint – két bárányt lopott tőle. Ezt Misko Zvekanov, akit Szlugának[9] neveztek, tanúsította. A gulyás, István Horváth tagadta a vádakat, azt állítva, hogy Michaël Gabrics, akit még Glisónak is hívnak, lopta el őket, majd Csantavérre (Csantavér, Čantavir) hajtotta őket, pénzt kínálva fel ennek hallgatásáért. Így a két bárány még mindig Gabrics nyájában van. A Magisztrátus úgy döntött, hogy a lopásért, amelyet szemmel láthatóan elkövettek, a tolvajokat 30 botütéssel büntessék, ezen kívül addig maradnak börtönben, amíg a kárt jóvá nem teszik.

F: 261.1.pag.45. 47/1744.

 

 1. december 18.
 2. A Magisztrátus ülésén, amelyen jelen voltak Gregorius Vidakovics, a bíró helyettese, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Andreas Horvatsky, Michaël Bacsin, Michaël Prcsics, Marco Skenderov és Ioannes Macskov szenátorok, megvitatták Blasius Dugacsky panaszát Petrus Varga gulyás és Michaël Vlaa ellen. Dugacsky úgy látta, hogy a fenn emített két személy gondatlanságából elpusztult egy ökre, amikor egy árokba esett a Ballassones család ludasi birtokánál. A gulyások azt mondták az ügy vizsgálata folyamán, hogy a szerencsétlenség akkor történt, amikor nem voltak ott. A gulyásokat pénzbüntetésre ítélték.

F: 261.1.pag.46. 48/1744.

 

 1. december 18.
 2. Ugyanezen az ülésen foglalkozott a Magisztrátus a Szegedi (Szegedinum, Szegedin) Magisztrátus levelével. Ebben azt kérik, hogy rendezzék Andreas Polya szegedi lakos tartozását, aki nem adta vissza időre a kölcsönkért pénzt Martinus Vékes szegedi lakosnak. A tartozást azokból a jószágaiból lehetne rendezni, amelyek Szent Mariában vannak a testvérénél.

F: 261.1.pag.46-47. 49/1744 (F: 261.21.2. 11/1744).

 

 

 1. december 30.
 2. Magisztrátus ülést tartott: Stephanus Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Andreas Pavlesanov, Petrus Mukics és Iosephus Iaramazov szenátorok jelenlétében. A város kereskedőinek és kézműves mestereinek a kéréséről volt szó, amiben az idegen kereskedők és kézművesek tevékenysége szabályzását kérték. A következő döntések születtek: 1. és 2. Az idegen kereskedők adhatják portékáikat olcsóbban a vásáron mint a helyi kereskedők; 3. A harmadik kérdésről már szó volt; 4. Senki nem nyithat üzletet, és nem helyzeheti ki az árut a Magisztrátus előzetes értesítése és jóváhagyása nélkül; 5. Megtiltották az idegen kézműves mestereknek, hogy titokban, magánházakban, a Magisztrátus tudta nélkül folytassák tevékenységüket; 6. A mércéket és mérlegeket hetente kell ellenőrizni és a nem megfelelőket át kell adni a Magisztrátusnak; 7. Ezt a pontot nem tárgyalták meg; 8. Az ünnepek alatt a boltok zárva kell, hogy tartsanak egész nap, vasárnap pedig délig zárva kell tartani őket.

F: 261.1.pag.47. 50/1744. (F: 261.21.2. 12/1744).

 

 1. december 30.
 2. Ugyanezen az ülésen Szent Maria lakosa, Iosephus Horvatskÿ értesítette a Magisztrátust, hogy házát a nagy erődítményben (Fossatum maius), amely a Bibityiana ház mellett van, eladta Simon Bomernek, akit még Tislernek is hívnak, 40 rajnai forintért.

F: 261.1.pag.47. 51/1744.

 

 1. január 4.
 2. Magtartották a Magisztrátus rendes ülését, amelyen jelen voltak: Stephanus Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Andreas Pavlesanov, Michaël Bacsin, Gregorius Vidakovics és Marcus Szkenderov szenátorok. Nicolaus Brnics városi lakos panaszt nyújtott be Iacobus és Martinus Szucsics nemesek ellen, mert amikor jószágot vásároltak, nem azt vitték el, amelyikről az egyezség szólt, hanem a legjobb tehenet a gulyából. A kár jóvátételéről sikerült megegyezniük a feleknek.

F: 261.1.pag.49. 1/1745.

 

 1. január 4.
 2. Ugyanezen az ülésen a Szegedi (Szegedinum, Szegedin) Magisztrátus kérvényét is megvitatták, Polya Andreas csavargó ügyében. Úgy döntöttek, hogy kérik az elfogatását, vallatását és kiadatását.

F: 261.1.pag.49-50. 2/1745. (F: 261.21.3. 1/1745)

 

 1. január 4.
 2. Ugyanezen az ülésen Petrus Iosics esküdt jegyzőt ismét ugyanerre a hivatalra választották meg az 1745-es évre, 130 forintos évi fizetéssel.

F: 261.1.pag.50. 3/1745.

 

 1. január 4.
 2. A Magisztrátus ugyanezen az ülésen Simon Romicsot gulyásnak, Iacobus Mialtrot orgonásnak, a katolikus templom sekrestyésének és harangozójának választották. Az évi fizetésüket 52 forintban és 1/4 nagy mérce búzában határozták meg, azaz egy mércében, amit egymás között kell, hogy elosszanak.

F: 261.1.pag.50. 4/1745.

 

 1. január 8.
 2. A Magisztrátus megválasztotta Iosephus Szapuncsicsot piaci felügyelőnek (agoranomus) a folyó évre, 20 forintos fizetéssel.

F: 261.1.pag.50. 5/1745.

 

 1. január 8.
 2. Ugyanezen az ülésen Magisztrátus 4 holland arany kifizetését rendeli el, mert Szent Epifánia (Epiphania) ünnepén megáldották a Városházát.

F: 261.1.pag.50. 6/1745.

 

 1. január 8.
 2. Ugyanakkor foglalkoztak Michaël Koller, Baranya megye (Comitatus Baranyiensis) bírójának levelével. Ez az elfogott Michaël Ogrizovics viselkedéséről érdeklődik, amíg Szent Mariaban volt. Tanúskodtak: Ioannes Antunovics, Nicolaus Brnics és Petrus Ergelecsia, akiknél az elfogott tartózkodott, és akik azt állították, hogy náluk becsületesen viselkedett, és nem volt vele semmilyen problémájuk.

F: 261.1.pag.50-51. 7/1745. (F: 261.21.3. 2/1745).

 

 1. január 29.
 2. A Magisztrátus kivizsgálta Anna Bukvics panaszát Georgius Kopilovics ellen, a ki nem fizetett tartozásai miatt.

F: 261.1.pag.51-52. 9/1745.

 

 1. február 1.
 2. A Szenátus ülésén Iosephus Tankorep kereskedőt 6 forint pénzbüntetésre ítélték, mert nem tartotta be a Magisztrátus rendeletét, még dél előtt kinyitotta üzletét. Tanúskodtak Ioannes Novak és Antonius Milakov. Ezen kívül azt is eldöntötték, hogy az ilyen kihágásokat az elkövetkezőkben 12 forinttal büntetik.

F: 261.1.pag.51-52. 9/1745.

 

 1. február 12.
 2. Magtartották a Magisztrátus ülését, amelyen jelen voltak: Stephanus Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Iosephus Iaramazov, Ioannes Vojnics, Michaël Bacsin, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics és Michaël Prcsics szenátorok. Phillipus Vidakovics özvegyének, Stana Vidakovicsnak a panaszát vizsgálták meg Stephanus Antunovics ellen, annak kifizetetlen tartozásai miatt. A Magisztrátus felmentette a vádak alól, mert bizonyítást nyert, hogy a pénzt az elhunytnak még annak életében visszaadta.

F: 261.1.pag.52. 10/1745.

 

 1. február 12.
 2. Ugyanezen az ülésen Stana Vidakovics panaszt nyújt be Iosephus Szapuncsics ellen, annak kifizetetlen tartozásai miatt. A bíróság arra kötelezi, hogy rögtön fizesse ki tartozását.

F: 261.1.pag.52-53. 11/1745.

 

 1. március 12.
 2. Albertus Stipics és Petrus Vujkovics, a város lakói a Magisztrátus előtt nyilatkoznak arról, hogy elcserélték birtokaikat: Albertus Stipics Vujkovicsnak adta legelőjét Szebesics-pusztán (ma Sebesity, ill. Šebešić), amely Elias Stipics birtoka mellett van, cserében Vujkovics a Tavánkut-pusztán (ma: Tavankút, ill. Tavankut) adta neki legelőjét, amely Ignatius Vukovics és Martinus Evetovics birtokai között van.

F: 261.1.pag.53. 12/1745.

 

 1. március 15.
 2. Magtartották a Magyisztrátus ülését, amelyen a következők vettek részt: Ioannes Vojnics, a bíró helyettese, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Andreas Pavlesanov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Marcus Skenderov, Michaël Bacsin és Michaël Prcsics szenátorok. A nemes Lucas Bukvics kérelmét vizsgálták meg, hogy 59 forint és 52 dénáriuszt adjanak neki vissza, amelyet elhunyt atyja 1740-ben kölcsön adott. Tanúskodott Ioannes Vojnics szenátor. Úgy döntöttek, hogy a pénzt teljes egészében visszafizetik.

F: 261.1.pag.54. 13/1745.

 

 1. március 22.
 2. Összeült a Magisztrátus. Jelen voltak: Ioannes Vojnics, a bíró helyettese, valamint Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Marcus Skenderov, Andreas Pavlesanov, Petrus Mukics és Michaël Bacsin szenátorok. Magállapították, hogy Gyurka Magyar visszaadta kölcsönét, a 20 forintot Ilona Farkasnak, amit Bajszos Istok tanúsított.

F: 261.1.pag.54. 14/1745.

 

 1. március 26.
 2. Franciscus Kralÿ, a város polgára tájékoztatta a Magisztrátust, hogy eladta házát, amely Iosephus Lakatos háza előtt volt, 21 forintért. A vevő Ioannes Georgius Schöller pék. Ugyanekkor Schöller a város, Szent Maria polgárai közé is felvételt nyert. Az adatokat, amelyeket a Szegedi Magisztrátus küldött, a B iratcsomóban őrzik a 3-as számmal jelölve

F: 261.1.pag.54-55. 15/1745.

 

 1. március 26.
 2. Ugyanezen az ülésen Marcus Grsics özvegyének, Catharinának a panaszát is megvizsgálták, ugyanis Elias Dulics a jószágállománnyal kapcsolatban tartozott. A bepanaszolt köteles kifizetni tartozását.

F: 261.1.pag.55. 16/1745.

 

 1. március 26.
 2. Iosephus Szapuncsicsot a piaci ellenőr (agoranomus) tisztére választották, évi fizetése 20 forint.

F: 261.1.pag.55. 17/1745.

 

 1. március 28.
 2. A Magisztrátus Georgius Lakót, Ioannes Kisst és Stephanus Kovácsot rendészeknek (szerbül: redar), azaz mezőcsőszöknek nevezi ki. Feladatuk, hogy üldözzék a tolvajokat a város határán/környékén (gradski atar) saját lovaikat használva, Bács vármegye (Comitatus Bacsiensis) döntésének értelmében, miszerint minden települése kötelező bizonyos számú lovas és gyalogos kiválasztása, hogy visszaverjék és üldözzék a rablókat, hogy a csökkentsék a bűncselekmények számát a megyében. Évi fizetésüket 54 forintban szabták meg, valamint egy meghatározott mennyiségű kenyér, és takarmány is a lovaknak. A dokumemntumokat a B iratcsomóba tették a 4-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.55-56. 18/1745.(F: 261.21.3. 3/1745).

 

 1. április 9.
 2. Megválasztották a városi mészárszék henteseit és mészárosait: Franciscus Helert és Ioannes Diviakot. Évi fizetésük 50 forint és 20 font faggyú. Az állatállomány őrzője (hajkacs) Maxim Dovat lett. Fizetése 55 forint és 10 font faggyú, valamint 10 méter zab, míg a lovát a városi istállóban helyezték el, és itt is etették.

F: 261.1.pag.56. 19/1745.

 

 1. április 25.
 2. Összeült a Magisztrátus. Jelen voltak: Stephanus Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Andreas Pavlesanov, Michaël Prcsics és Petrus Mukics szenátorok és az Esküdt Polgárság 40 tagja. Folyó év bírájának Gregorius Krisanovicsot választották meg, ugyanekkor az Esküdt Polgárság az elhunyt szenátor, Elias Bukvics helyett Ignatius Vukovicsot választotta ebbe a testületbe.

F: 261.1.pag.56-57. 20/1745.

 

 1. május 7.
 2. Összeült a Magisztrátus a következő összetételben: Gregorius Krisanovics bíró, valamint Ioannes Vojnics, Andreas Pavlesanov, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Michaël Bacsin, Ioannes Macskov és Ignacije Vuković szenátorok. Ioannes Budimcsevics Marcus Szubassin elleni panaszát vizsgálták meg, miszerint ez utóbbi becsapta, amikor ökröket cseréltek, mert egy egészséges állat helyett egy beteget adott. Szubassin azzal védekezett, hogy megkérdezte, Budimcsevics miért nem jelentette az esetet mindjárt, hanem egy hónap elmúltával, amikor az ökör megdöglött. A bíróság ezt az érvelést fogadta el, így mivel a bűnösséget nem lehetett bizonyítani, Budimcsevicsnek 15 forint kellett kifizetni.

F: 261.1.pag.57. 21/1745.

 

 1. május 7.
 2. Ugyanezen az ülésen a Magisztrátus döntött a városi kocsis, Ioannes Petruha személyéről, és megállapította évi fizetségét húsz forintban, egy centenarius húsban, hét mérce búzában, két csizmában és két kabátban.

F: 261.1.pag.57. 22/1745.

 

 1. május 10.
 2. A Magisztrátus az állatállomány őrzőjének (hajkacs) Andreas Homorovszkyt választotta. Évi fizetése öt forint, tíz font faggyú és tíz mérce zab, lovát a városi istállóban helyezték el és takarmányozták.

F: 261.1.pag.58. 23/1745.

 

 1. május 20.
 2. A Szenátus rendkívüli ülésén Ioannes Macskovics szenátor Jacobus Prcsics elleni panaszát vizsgálták meg. Ez utóbbi mindenféle csúfnévvel illette, hazugnak nevezte, és azt mondta, hogy a lova is jobb lenne bírónak mint ő. Prcsics azzal védekezett, hogy részeg volt, és hogy nem akart senkit sértegetni. Két arany megfizetésére büntetteék, azzal, hogyha ez újból előfordul, súlyosabb lesz a büntetés.

F: 261.1.pag.58. 24/1745.

 

 1. május 21.
 2. Összeült a Magisztrátus, az ülésen részt vettek: Ioannes Vojnics, a bíró helyettese, Iosephus Iaramazov, Gregorius Vidakovics, Andreas Pavlesanov, Marcus Skenderov, Michaël Prcsics, Ioannes Macskovics és Ignatius Vukovics szenátorok. Stephanus Budimacz felett ítélkeztek, akit a városi rendészek (hajdones) vádolnak, mert engedély nélkül töltötte és árulta a pálinkát, amit tanúk, Stephanus Delics és Ostoja Kantorov katona is igazoltak. Budimaczot húsz botütésre ítélték, és elkobozták áruit.

F: 261.1.pag.58-59. 25/1745.

 

 1. május 21.
 2. Kereskényi járási elöljáró (načelnik) felirata Miailo Radulics dávodi lakos (Dávod, Dantova) titokban történt Szent Mariaba költözése ügyében, és egyben vagyona elszállítása miatt, a B 5-ös iratcsomóban van.

F: 261.1.pag.59. 26/1745. (F: 261.21.3. 4/1745).

 

 1. május 28.
 2. A Magisztrátus megválasztotta a kocsmák felügyelőjét (inspector educillorum) évi 90 forint fizetéssel.

F: 261.1.pag.59. 27/1745.

 

 1. június 4.
 2. A Magisztrátus ülésén döntést hoztak arról, hogy a város egyes statútumai a B 6-os iratcsomóban legyenek

F: 261.1.pag.59. 28/1745.

 

 1. június 4.
 2. Ugyanezen az ülésen a B iratcsomóba a 7-es számmal jelölve helyezték a leiratot arról, hogy Bács megye (Comitatus Bacsiensis) limitálta a hús árát.

F: 261.1.pag.59. 29/1745.

 

 1. június 10.
 2. A város statútumait (folyóév 28. pontja) nyilvánosságra hozták a Városháza bejáratánál, ezzel egyidőben közzétettek különböző büntetéseket is.

261.1.pag.60. 30/1745.

 

 1. június 14.
 2. Iosephus Temunov értesíti a Magisztrátust, hogy házát, amely nyugatról Nicolaus Vukmanovics telkével, keletről pedig a nemes Petrus Setrov telkével határos, eladta negyvenegy rajnai forintért.

F: 261.1.pag.60. 31/1745.

 

 1. június 25.
 2. Összeült a Magisztrátus. Jelen voltak: Ioannes Vojnics, a bíró helyettese, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Andreas Pavlesanov, Marcus Skenderov, Michaël Bacsin, Michaël Prcsics, Ioannes Macskov és Ignatius Vukovics szenátorok. Engedélyezték Marisa Ramska Sziléziából érkező hölgynek (Silesia, Šlezija) a dajkaságot (azaz, hogy szoptasson és törődjön a csecsemővel) Vranye Cvijin árvájával, akinek neve Maria. Évi fizetése 14 forint, és minden más szükségletének biztosítása (cipő, ruha, szállás, étel, a szemlyes higiénia eszközei).

F: 261.1.pag.60-61. 32/1745.

 

 1. július 2.
 2. Martinus Missuraÿ arról értesíti a Magisztrátust, hogy eladta szőlőskertjét Thomas Csovicsnak huszonhárom rajnai forintért. A szőlőskert a várostól keletre, a Szegedi út felé helyezkedett el (Via Szegedinumiensis), az említett Thomas Csovics és Jacobus Neorsics birtoka között.

F: 261.1.pag.61. 33/1745.

 

 1. július 5.
 2. A Magisztrátus megállapította a szénakaszálók („boglya számossak”) és aratók/részesek napszámát (ugyanígy a nekik járó napi ételedagot is). A szénakaszálók az összegyűjtött szénáért (7 öl széles, és fél öl magas) két máriást a heti munkájukárt, három szelet kenyeret, egy font húst és fél pint (oka) szalonnát kaptak. Azoknak, akik egész nyáron dolgoztak, csizma is járt. Az aratók 6–7 máriást kaptak és napi adag élelmet. A többi munkás huszonnyolc forintot kapott. Szent Mihály (S. Michaëlis) ünnepére és a téli időszakra is meghatározták a munkadíjat.

F: 261.1.pag.61. 34/1745.

 

 1. július 5.
 2. Levelet kaptak Kúnhalasról (Kúnn-Halassiensium, Kunhalaš),[10] amiben a két várost felszólítják kapcsolatuk rendezésére, hogy rendezzék a vitájukat a Balatha-pusztáról (Balata). Ugyanis a nemes Lucas Bukvics már egyszer figyelmeztésben részesült, hogy ne itassa jószágait Balathán, azaz, hogy ne változtassa meg a létező határokat. A levelet a B iratcsomóban 8-as számmal őrzik.

F: 261.1.pag.61-62. 35/1745 (F: 261.21.3. 6/1745).

 

 1. július 8.
 2. Levelet kaptak Kúnhalasról (Kúnn-Halassiensium, Kunhalaš)[11] arról, hogy baráti megbeszéléssel határozzák meg a határkövek helyét a két város között. A levél a B 9-es iratcsomóban van.

F: 261.1.pag.62. 36/1745.

 

 1. július 23.
 2. Bács megye (Comitatus Bacsiensis) körlevelét iktatták, és a B iratcsomóban 10-es számmal jelölve őrzik. Ebben a kaszálók és aratók napszámát, valamint különböző mennyiségű gabonát határoztak meg, amit munkájukért fizetségként kapnak.

F: 261.1.pag.62. 37/1745. (F: 261.21.3. 7/1745)

 

 1. augusztus 2.
 2. A Magisztrátus Christophorus Rudics panaszát vizsgálta ki. E szerint Ioannes Vukovics, akit még Glavasnak is hívtak, nyíltan káromolta és sértegette, amit Iosephus Iaramazov szenátor is tanúsított. Vukovicsot 25 botütésre ítélték, abban az esetben pedig, ha megismétli ezt a kilengését, súlyosabb ítéletre számíthat.

F: 261.1.pag.62. 38/1745.

 

 1. augusztus 5.
 2. Verbász (Verbas, Vrba) kenéze (Ober Knez), Radivoj Masics panaszt emelt Iosephus Baics ellen, aki sértegette a városi kocsmában, hogy együttműködik Jován Pyák Harambassával. A Magisztrátus csak pénzbüntetéssel sújtotta Baicsot, figyelembe véve haladott korát, arra kötelezték, hogy négy aranyat fizessen be a Szent Anya templomnak (Sancta Mater, Sveta Majka).

F: 261.1.pag.63. 39/1745.

 

 1. augusztus 27.
 2. A Magisztrátus színe előtt baráti egyezség született Gregorius Krisanovics és a nemes Lucas Bukvics között a kártalanítás összegét tekintve, amiért Bukvics nyája Gregorius Krisanovics birtokára tévedt és kárt okozott.

F: 261.1.pag.63. 40/1745.

 

 1. szeptember 24.
 2. A Magisztrátus megvizsgálta Marinko Istvanovics felesége és Ancsa Polyakovics esetét, mivel amikor találkoznak mindig veszekednek, noha mindkét felet már figyelmeztette a Magisztrátus. Ennek ellenére tovább is veszekedtek és viszálykodtak, ezért két forintra büntették őket. Emellett azzal is megfenyegették őket, hogy száműzik őket a városból, ha tovább folytatják az ellenségeskedést.

F: 261.1.pag.63-64. 41/1745.

 

 1. október 3.
 2. Összeült a Magisztrátus, jelen voltak: Gregorius Krisanovics bíró, Stephanus Vojnics, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics és Michaël Prcsics szenátorok. A nemes Lucas Szucsics kapitányhelyettes és az elhunyt Iacobus Szucsics kapitány gyerekeinek gyámja kéri, hogy Christophorus Rudics figyelmeztetésben részesüljön, hogy megakadályozzák a gyermekek pénzével való visszaéléseit. A kérdés rendezésével Andreas Pavlesanov és Ignatius Vukovics szenátorokat bízták meg.

F: 261.1.pag.64. 42/1745.

 

 1. október 26.
 2. A Magisztrátus ülésén, amelyen jelen voltak: Gregorius Krisanovics bíró, valamint Stephanus, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Michaël Bacsin, Marcus Skenderov és Ioannes Macskov szenátorok, döntés született arról, hogy a tanító ismét Ioannes Kadar legyen, mivel eredményeket ért el a magyar nyelv tanításában. Megszabták évi fizetését hetvenhat forintban, négy mérce lisztben és három font húsban.

F: 261.1.pag.64-65. 43/1745.

 

 1. október 26.
 2. A Magisztrátus ugyanezen az ülésen megállapodott Matthaeus Delics és mostohaanyja, Anna Matkovics ingó és ingatlan vagyonának elosztásáról, amit Matthaeus Delics apjától örököltek. Mivel a fiú, Matthaeus Delics nem akar mustohaanyja gyámsága alatt lenni, elköltözik apai nagybátyja (stric), Gregorius Delics házába, aki átveszi az ő és húga (sestra) feletti gondoskodást a testamentumban írottak szerint.

F: 261.1.pag.65. 44/1745.

 

 1. október 26.
 2. A Magisztrátus ugyanezen az ülésen foglalkozott a hagyatéki tárgyalással, azaz meghatározták az örökséget, amely az elhunyt Matthaeus Delics ingó és ingatlan vagyonból állt, aki fiát és özvegyét, Anna Matkovicsot hagyta maga után, akinek egy gyereke van az előző házasságából, az ugyancsak elhunyt Elias Iuricstól.

F: 261.1.pag.65-66. 45/1745.

 

 1. október 26.
 2. Ugyanekkor a pénzügyi bizottság Hieronymus Vukovics városi pénztáros munkáját, valamint a városi pénztár állapotát is megvizsgálta. Az ülésen jelen voltak: Stephanus Vojnics és Marcus Skenderov szenátorok, valamint az Esküdt Polgárok jegyzője, Petrus Iosics, valamint Elias Crnkovics, Elias Polyakovics, az Esküdt Polgárság képviselőiként. Mindent a legnagyobb rendben találtak. Az iratokat a B iratcsomóban helyezték el.

F: 261.1.pag.66. 46/1745.

 

 1. november 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krisanovics bíró, valamint Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov és Iosephus Kopunovics szenátorok. Radin Uzurovics ügyét vizsgálták meg, aki Bács megyében (Comitatus Bacsiensis) Pivnicza (Pivnica) faluban lakott. Két lovat loptak tőle Tavankút-puszta (Tavánkút, Tavankut) területén. Amint észrevette a lopást, elindult megkeresni a lovait. Ekkort Iosephus Kopunovics felfogadott pásztorával találkozott, akit azonnyomban feljelentett lopásért. A pásztor azzal védekezett, hogy nem lopta el a lovakat, és azon az éjszakán más gyanús alakot sem látott, sőt arra is emlékeztette a jelenlévőket, hogy egyszer ő maga kérte, hogy fogják el három napra, amíg Michaël Finter nem adta vissza az ellopott lovakat Thomas Rudics kapitánynak, amelyek eltűnésével őt gyanúsították. A lovakat visszavitték Bajmok-pusztára (Bajmak, Bajmok). Mivel a pásztor bebizonyította ártatlanságát, szabadon engedték. Uzurovics ekkor nyilvánosan megsértette a bíróságot, azt mondván, hogy egyedül az Isten van az ő oldalán ebben az esetben, mert a bíróság szemmel láthatóan tudja ki a tolvaj, de nem akarja megbüntetni. A sértésért a bíróság négy arany büntetés megfizetsére kötelezte. A lovakat egyébként később megtalálták.

F: 261.1.pag.66-68. 47/1745.

 

 1. november 12.
 2. A Szenátus megvizsgálta Catharina Knesevics Szeged (Szegedinum, Szegedin) lakosának panaszát Paulus Letics ellen. Ez eladta a szüleitől örökölt szőlőskertet nyolc forintért, de Letics csak hat forintot fizetett ki kenderben és búzában. Ezért a bíróság Leticset arra kötelezi, hogy fizesse ki tartozását.

F: 261.1.pag.68. 48/1745.

 

 1. január 5.
 2. Magtartották a Bűnügyi Bíróság revíziós ülését. Jelen voltak a kamarai és megyei hatalmi szervek képviselői, mégpedig: Franciscus Iosephus de Redl kamarai adminisztrátor, Georgius Kereskényi, Bács megye (Comitatus Bacsiensis) rendes bírája, Nicolaus Baranyai, Bács megye megbízottja, Gregorius Krisanovics városi bíró, a tizenkét szenátor és Petrus Iosics esküdt jegyző. Az ülést a pallosjog, „ius gladii“ privilégiumával kapcsolatban tartották meg, amelyben a város részesült, és aminek értelmében joga volt élet és halál felől dönteni minden lakosát illetően. Ez alapján revideálják a bűntetteket és a kiszabható büntetéseket. Az iratok erről az ülésről, azokkal kapcsolatban akiket különféle bűncselekmények miatt ítéltek el, a C iratcsómóban az 1-es sorszám alatt vannak.

F: 261.1.pag.70. 1/1746. (F: 261.21.4. 1/1746)

 

 1. január 14.
 2. A Magszitrátus Christophorus Milankovics Petrus Vujkovics elleni panaszát vitatta meg. Ez utóbbi szántás közben megölte a sértett egyik ökrét, aki ezért kártérítést követel. A bíróség megállapította, hogy az ökör balszerencsés módon esett az árokba, így a vádlott esetében nem állapítható meg a szándékosság, ezért felmentik a vád alól.

F: 261.1.pag.70-71. 2/1746.

 

 1. január 14.
 2. Ugyanezen az ülésen Petrus Iósicsot a folyó év jegyzőjének választották százharminc rajnai forint fizetéssel.

F: 261.1.pag.71. 3/1746.

 

 1. január 31.
 2. A Magisztrátus a folyó év templomi orgonásának Simon Romicsot választotta ötvenöt rajnai forint fizetéssel, és hogy az aratáskor negyed icce (holba) búzát, az ún „zasipacsát“ is megkapja. Iacobus Mialtrót pedig sekrestyésnak választották.

F: 261.1.pag.71. 4/1746.

 

 1. február 12.
 2. Iosephus Hrvatskÿ arra panaszkodott a Magisztrátusnak, hogy Iosephus Iaramazov jószágai között, amelyet András Kovács őrzött, felismerte az egyik borját. Ezt Ioannes Franceskov és Nicolaus Kuntics pásztora tanúsították. Döntésük a következő volt: a pásztornak vissza kell adnia a borjat Hrvatskÿna, vagy ki kell fizetnie az okozott kárt.

F: 261.1.pag.72. 5/1746.

 

 1. február 14.
 2. Bernardus Polyakovics arról értesíti a Magisztrátust, hogy a nyugaton fekvő házát a Péterváradi út (via Petrovaradiensis) mellett, eladta Michaël Philipovicsnak ötvennégy rajnai forintért. A ház Ioannes Nyuskalov és Ianus Graecus háza között van.

F: 261.1.pag.72. 6/1746.

 

 1. február 24.
 2. A Magisztrátus előtt nyilatkoztak, hogy Simon Iurics kifizette tartozását a görög Stanko Manojlovicsnak, ami harmincnyolc rajnai forintot tett ki, mégpedig azért a szénáért, amit még 1740-től használt. Manojlović megerősítette, hogy a tartozások rendeződtek, és semmi más követelése nincs Iuricscsal szemben.

F: 261.1.pag.73. 7/1746.

 

 1. március 4.
 2. Maxim Dovat értesíti a Magisztrátust, hogy eladta szőlőskertjét Thadaeus Krekicsnek, amely kelet felé van Georgius Milossev és Radonya Kaicz birtoka között, ötvennégy rajnai forintért.

F: 261.1.pag.73. 8/1746.

 

 1. március 17.
 2. A Magisztrátus megtárgyalta a nemes Lucas Bukvics panaszát, miszerint Ignatius Vukovics szenátor és Stanissa Tikviczkÿ, a város polgára, huszonöt forinttal tartoznak neki, amit nem akarnak visszaadni. Miután rekonstruálták a pénzügyi eseményeket, a Magisztrátus úgy döntött, hogy a panasz megalapozott, és Ignatius Vukovics harmincnyolc forint és ötvenöt dénáriusszal tartozik, Stanissa Tikviczkÿ pedig húsz forint és nyolcvanöt dénáriusszal, ezt kell visszaadniuk a panaszosnak.

F: 261.1.pag.73-74. 9/1746.

 

 1. március 17.
 2. Ugyanazon a napon vizsgálták ki Marta Tyurcsin Matthia, Bonaventura Miolyicsics felesége elleni panaszát, aki nem akart fizetni lábainak gyógyításáért. Matthia azzal védekezett, hogy a gyógyítás nem segített semmit, és ha rendesen meggyógyította volna, akkor nem tagadta volna meg a fizetést. Döntést hoztak, miszerint annak ellenére, hogy a terápia nem hozott eredményt, ki kell fizetnie Marta gyógyszereit, valamint a munkáért négy forintot.

F: 261.1.pag.75. 10/1746.

 

 1. március 24.
 2. Andreas Pavlesanov szenátor, az elhunyt Gregorius Csizmetsia özvegye kiskorú lányának gyámja, értesíti a Magisztrátust, hogy eladta a lánya házát, amely Matthaeus Petkovics és Andreas Augustinov háza között van, a Zentai úton (Via Szentiensis) Ioannes Klugovicsnak, hatvannyolc rajnai forinért.

F: 261.1.pag.75. 11/1746.

 

 1. március 28.
 2. A Magisztrátus ülésén Ioannes Csavics szabó és Georgius Kainics varga/bőrkészítő értesítik a hatóságot, hogy házat cseréltek. Ioannes Csavics a saját házát, amely Iosephus Tankorep és a városi kocsma között van, elcserélte Georgius Kainics házáért, emely Mileta Setrov és Nicolaus Vukmanovics háza között van.

F: 261.1.pag.75-76. 12/1746.

 

 1. március 28.
 2. Ugyanazon a napon Gregorius Krisanovics bíró és Ioannes Vojnics, valamint Petrus Mukics szenátorok küldöttként meghatározták a határt és felállíttatták a határkövet Bajmak-pusztán (Bajmok), Ioannes Macskov szenátor és Gregory Ivkovics legelői között.

F: 261.1.pag.76. 13/1746.

 

 1. április 3.
 2. A Magisztrátus átnézte Petrus Iakocsevics, a városi mészárszék hentesének az 1745. évtől az 1746-ig terjedő számláit. Ezeket a C iratcsomóba tették.

F: 261.1.pag.76. 14/1746.

 

 1. április 3.
 2. Ugyanazon a napon Ianko Iepurszkÿ kereskedő értesíti a Magisztrátust, hogy eladta szőlőskertjét Michaël Illankovicsnak, hetvenhat rajnai forintért. A szőlőskert keletről Matthia Gabrics birtokával, nyugatról Iosim Vlaa birtokával, délről Nicolaus Dedics, északról pedig Thomas Szűcs birtokával határos.

F: 261.1.pag.76. 15/1746.

 

 1. április 26.
 2. Franciscus Iosephus de Redl kamarai adminisztrátor elnökletével megtartották a Magisztrátus, a Szenátus és az Esküdt Polgárság egyesült tisztújító ülését. Jelen voltak: Gregorius Krisanovics bíró, Stephanus Vojnics, Petrus Mukics, Andreas Pavlesanov, Iosephus Iaramazov, Gregorius Vidakovics, Michaël Bacsin, Marcus Szkenderov, Ioannes Macskov és Ignatius Vukovics szenátorok. Új bírót is választottak a következőképpen:

1.) Az addigi bíró, Georgius Krisanovics lemond tisztségéről;

2.) Hogy minden nehézséget és félreértést elkerüljenek, meghatározták a szabályokat, amelyekhez a jövőben tartják magukat;

3.) Hogy a kapott kiváltságok (privilegium) alapján Szent-György (S. Georgius) napján (az új kalendárium szerint) a kamara hivatalnokának jelenlétében megválasszák a bírót, és az Esküdt Polgárság tagjait a szenátorok közül. Meghatátozták a szavazás, a szavazatszámlálás menetét és a Protocollumba való beírás módját;

4.) Bírónak a következőket jelölték:

– Gregorius Krisanovics

– Mukics Petrus

– Michaël Bacsin

Az Esküdt Polgárság, a Szenátus és a Magisztrátus szavazótábláját is előkészítették külön-külön. Bírónak ismét Gregorius Krisanovicsot választották. Ez után az Esküdt Polgárság elhunyt tagjai helyett Stephanus Budanovicsot és Abel Tomkovicsot választották. A helyetteseiket is megválasztották Thomas Rudics és Iosephus Vizÿ személyében. Végül még a város reinkorporációs költségeiről beszéltek.

F: 261.1.pag.77-82. 16/1746.

 

 1. április 26.
 2. A Magisztrátus ülésén Iosephus Baics és Franciscus Raicsics visszavonultak az Esküdt Polgárság tagságából előrehaladott koruk miatt. Helyettük kérésükre fiaik, Lucas Baics és Martinus Raicsics foglalták el helyeiket. Ezen kívül kijelölték a delegátusokat, akik Bécsbe (Vienna, Beč) mennek, hogy átadják panaszukat azok a nemesek ellen, akik visszautasítják, hogy részt vegyenek a város tehervállalásában és adózzanak, valamint szót emeljenek Lucas Szucsics ellen is, aki szintén nem fizeti ki tartozásait a városnak. A küldöttség tagjai Gregorius Krisanovics és az Esküdt Polgárság soraiból Iosephus Vizÿ. Iosephus Vizÿ ezért a munkáért egy metrikus centenarius (cent) húst, egy zsák kölest, és egy zsák lisztet kap, távolléte alatt szőlőskertjét a város művelteti.

F: 261.1.pag.83. 17/1746.

 

 1. április 29.
 2. Osztoja Vlaa értesíti a Magisztrátust, hogy házát, amely nyugatról Sztojan Csecsukovics, keletről peig Michaël Kukva portájával határos eladta Martinus Neorsicsnak, egy tehénért és egyéves borjáért, valamint négy birkáért.

F: 261.1.pag.84. 18/1746.

 

 1. április 30.
 2. A Magisztrátus meghtaározta az éves fizetéseket és a természetbeni juttatásokat a városi tisztségviselőknek és szolgáknak:

1.) Az esküdt jegyző Petrus Iosics                                                          130 forint

2.) Pénztáros Hieronymus Vukovics                                                      90 forint

3.) A kocsmák felügyelője Thomas Rudics                                             két urna bor és 14                                                                                                                    forint

4.) A városi legátus Iosephus Vizy                                                         2 1/2 metrikus cent[12]                                                                                                               hús és 50 forint

5.) Az orgonás Simon Romics                                                                az aratásból 1/4                                                                                                                        icce (holba) búza,                                                                                                                    azaz egy   szórás                                                                                                                      (zasipača) és 55                                                                                                                       forint

6.) Az egyházfi (crkvenjak) Iacobus Mialtro                                           ugyanannyi búza                                                                                                                     mint az orgonásnak és                                                                                                             55 forint

7.) A tanító Ioannes Kadar                                                                      1/2 metrikus cent                                                                                                                     hús, 3 libra gyertya,                                                                                                                 1 icce (holba) búza, 2                                                                                                              köteg nád                                                                                                                                 (fűtésre) és 76                                                                                                                         forint

8.) A piaci ellenőr (Inspektor za pijace) Iosephus Szapuncsics               20 forint

9.) A székbírók (mészárszékek ellenőrei, inspektori mesara)

Petar Iakocsevics és Ioannes Cvijanov                                               70 forint

10.) A hentesek és mészárosok

Ioannes Diviak és Franciscus Heler                                                    20 fond faggyú és 50                                                                                                          forint

11.) A pásztorok akik a mészárszék jószágait őrzik

az ún. hajkácsok Ioannes Bilov és Antonius Hajkacs fejenként          10 font faggyú

10 metret zab és 55                                                                                        forint, összesen                                                                                                                       110 forint

12.) A városi kocsis Ioannes Pertucha                                                    7 metret búza, 1                                                                                                                       metrikus cent hús, 1                                                                                                                pár cipő és 2 pár                                                                                                                      csizma, és 20 forint

13.) A börtönőr Ioannes Cerni                                                                1 pár csizma, 1                                                                                                              hosszú gúnya (gunj),                                                                                                               1 metrikus cent hús,                                                                                                      1 pár csizma és 38                                                                                                                   forint

14.) Az őrök (hajdúk)                                                                             fejenként 10 forint                                                                                                         és fejenként 1 pár                                                                                                                    csizmát, összesen 60                                                                                                     forint

 

A végösszeg                                                                                            összesen 958 forint

F: 261.1.pag.84-86. 19/1746.

 

 1. május 14.
 2. A Magisztrátus ülésén Ioannes Mutavcsin panaszt emel, mert május 3-án a birtokára menve (vagy ahogy a nép mondja: szállás) megpillantotta Ioannes Matkovicsot, ahogy a földjén szánt, amit már régebben is szóvá tett. Összeverekedtek, amibe Stephanus, Ioannes Matkovics fia is bekapcsolódott. A verekedésben a szerszámokat is használtak, villákat, amivel súlyos sérüléseket okoztak a panaszt benyújtó Mutavcsinnak. A viszály összes résztvevőjét kikérdezte a Magisztrátus, szembesítették őket. A Magisztátus megállapította, hogy Ioannes Matkovics megsebesítette Mutavcsint a villával, ezért a sértett számára ki kell fizetni a gyógykezelését és a gyógyszereit, azaz tizenegy forintot. Ezen felül nyolc forint fájdalomdíjat kell kifizetniük, ezen kívül biztosítani kell egy munkást is, aki megmunkálja a sérült Mutavcsin földjét, amíg a sebei be nem gyógyulnak. Ezen kívül Matkovicsot még 20 botütésre ítélték.

F: 261.1.pag.86-89. 20/1746.

 

 1. május 14.
 2. A Magisztrátus ugyanezen az ülésen Stephanus Vojnics, Petrus Mukics és Michaël Percsics szenátorok figyelmeztették a pravoszláv lakosokat, hogy döntsönek, elfogadják-e a privilágiumokat vagy nem. Amennyiben nem fogadják el, el kell költözniük a városból, és helyükre Csávolyból telepítenek be embereket (Csavolienses). A pravoszláv lakosok az elköltözést választották, és arról is nyilatkoztak, hogy nem ellenzik az új lakosok beköltözését.

F: 261.1.pag.89. 21/1746.

 

 1. május 19.
 2. Marianus Csavics értesíti a Magisztrátust, hogy eladta házát, amey Matthia Kopilovics és Nicolaus Rudics, valamint Matthia Purcsarsky házai között volt. Az ár egy tehén a borjával, egy kunyhó egy csikóval és tíz rajnai forint volt.

F: 261.1.pag.89-90. 22/1746.

 

 1. május 28.
 2. A bíró és a szenátorok előtt a Városházán, a Magisztrátus ülésén, Sivan Obradov bejelenti, hogy szőlőskertjét a várostól keletre, amely Michaël Bacsin és Lucia Vujavics birtoka között van, eladta 31 forintért Michaël Bacsin szenátornak. Ugyanezen az ülésen Marcus Budimcsev értesíti a Magisztrátust, hogy házát keleten, a Szegedi út (Szegedinum, Szegedin) és Milisav Obradov háza között eladta Iosephus Leederernek harmincöt forintért.

F: 261.1.pag.90. 23/1746.

 

 1. június 10.
 2. A Magisztrátus és az Esküdt Polgárság kijelölték a számlavizsgáló bizottságot, azaz a városi pénztárnok, Hieronymus Vukovics működésének ellenőrzését végzőket, a következő összetételben: Stephanus Vojnics, Michaël Bacsin szenátorok, Petrus Iosics esküdt jegyző, valamint Thomas Rudics, Georgius Pusics, Elias Czernkovics, Iosephus Vizÿ és Fabianus Baics, az Esküdt Polgárság tagjai.

F: 261.1.pag.90-91. 24/1746.

 

 1. június 10.
 2. Ugyanezen az ülésen kivizsgálták Nicolaus Bernics panaszát Matthia Krisanovics és Michaël Berincs, akit még Rudicsnak is neveznek, ellen. Ezeket elfogták és vallatták.

Bernics elmondta, hogy a Vantelek.pusztán (Vámtelek) látta, hogy amaz a kettő fekve pihentek a forrás mellett, míg a jószágaik az árpát legelték. Amikor Bernics figyelmeztette őket, hogy így az állatok kárt okoznak a veteményt legelve, verekedés kezdődött. Matthia Kirisanovics megtámadta Bernicset, ebben segített neki Rudics is, bottal verték és rugdosták, így két bordáját is eltörték. Este a verekedés résztevői ismét találkoztak, és lökdösődés és veszedelem kezdődött.

Meghallgatták Matthia Krisanovicsot is, aki egy más történetet adott elő: Berniccsel azért veszett össze, mert az szidta amíg legeltetett, ez után káromolta is, és végül ezt mondta: „Adja Isten, hogy dögöljön meg az anyád!” Ez után, amíg éjszaka legeltette az állatait, Bernics a közelébe ment villával, azzal szándékkal hogy megtámadja, de ez ebben úgy akadályozta meg, hogy bottal megütötte. A sötétben nem látta, milyen sérülést okozott neki.

Michaël Rudicsot is meghallgatták, az ő változata szerint ő az éjszakai incidensről nem tudott semmit, mert nem volt ott. A másik verekedésről azt mondta, hogy éppen aludt, amikor verekedés és ordítozás ébresztette fel. Megpróbálta szétválasztani a verekedőket, Bernicset és Krisanovicsot, de nem sikerült neki.

A szembesítéskor megállapították, hogy Michaël Rudics rúgásai törték el Bernics bordáit, és hogy Krisanovics súlyos testi sértéseket okozott, amikor Bernics fejét ütötte, amitől az elvesztette lélegzetét. Megállapították, hogy az elkövetőknek, Krisanovicsnak és Rudicsnak harminc botütést kell kapniuk, majd a börtönben töltött idő után mindkettőjüknek ki kell fizetniük Bernics gyógyításának költségeit, azaz az orvos és a gyógyszerek költségeit.

F: 261.1.pag.91-94. 25/1746.

 

 1. június 13.
 2. A Magisztrátus meghatározta a kaszálók (bakla sámos, baglyari) fizetségét. Minden bála szénáért, amelynek a dimenzióit is meghatározták, ötvenyolc dénáriuszt kapnak, hetente pedig a következő ételeket kapják: három darab kenyér, fél pint zsír és egy font hús. Akik tovább dolgoznak, még egy pár csizmát is kapnak. A napszámosok 28 dénáriuszt kapnak egy napra.

F: 261.1.pag.94. 26/1746.

 

 1. június 13.
 2. A Magisztrátus ugyanezen az ülésen két fizetési kötelezvényről szóló levelet is kézhez vettek, az egyik száz, a másik 497 forint negyvenkét krajcárról szólt. A levelek a C iratcsomóban a 2-es számmal vannak megjelölve.

F: 261.1.pag.94. 27/1746.

 

 1. június 16.
 2. A Magisztrátus és az Esküdt Polgárság egyhangúlag megválaztotta Gregorius Krisanovics bírót, és az Esküdt Polgárság tagáját, Iosephus Vizÿt delegátusoknak, akik majd Bácsbe (Vienna, Beč) utaznak, hogy meggyorsítsák azt a döntést, hogy a város nemesei az eddig megtagadott közteherviselésben vegyenek részt.

F: 261.1.pag.94-95. 28/1746.

 

 1. június 30.
 2. A Magisztrátus és az Esküdt Polgárság intik a pravoszláv lakosokat Petrus Mukics szenátor, valamint az esküdt jegyző, Petrus Iosics által, hogy döntsenek a jogállásuk felől. Ők ezért eldöntik, hogy kiköltöznek a városból a hadi-sáncba (Fossata Militaria, vojni šanac), és nem ellenzik a magyarok (Hungari) betelepítését Kecskemétről (Kecskemethienses, Kečkemet) a helyükre. A Magisztrátus polgári jogot ad tizenöt családnak azok közül, akik Kecskemétről érkeztek. Neveik a C iratcsomóban találhatóak a 3-as szám alatt.

F: 261.1.pag.95. 29/1746. (F: 261.21.4. 2/1746)

 

 1. június 30.
 2. A Magisztrátus ugyanezen az ülésen az ellenőrző bizottság felmentette a városi pénztárnokot, Hieronymus Vukovicsot. A bizottság hasonlóképpen megállapította, hogy a pénztár és a számlák a legnagyobb rendben vannak. Az iratok a C iratcsomóban a 4-es számnál vannak elhelyezve.

F: 261.1.pag.95-96. 30/1746.

 

 1. július 5.
 2. Nicolaus Szatmeisztert és Ladislaus Mészarost a város polgárai maguk közé fogadták, mivel letették az esküt.

F: 261.1.pag.96. 31/1746.

 

 1. július 5.
 2. A Magisztrátus ugyanezen az ülésen Michaël Mircsa arra panaszkodik, hogy amikor az előző nap lerészegedett a kocsában, alig ért Ardelyán Gyuragy háza elé, amikor lefeküdt, ekkor a ház tulajdonosa meglepetésszerűen fejbeverte. A vádlott Ardelyán elmesélte, hogy éjszaka kiment az utcára, és ahogy meglátta a fekvő embert, megkérdezte, hogy ki ő. Erre emez semmit sem válaszolt, hanem szökni kezdett, mire Mircsa után eredt, utolérte és megütötte bottal. A Magisztrátus döntése az lett, hogy mivel a vádlott elismerte bűnösségét, csak az orvosnak kell tíz forintot fizetnie a gyógyításért, a panaszos pedig részben bűnös, mert nem mondta meg a nevét, és szökni próbált.

F: 261.1.pag.96-97. 32/1746.

 

 1. augusztus 23.
 2. A Magisztrátus ülésén Gregorius Krisanovics bíró, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Michaël Percsics és Ignatius Vukovics szenátorok jelenlétében arról döntöttek, hogy írják össze, és igazságosan osszák el Thomas Suics és mostohaapja, Stephanus között a vagyontárgyakat. Ezeket a következők képezték: családi ház, öt ökör, négy ló, öt tehén, száz birka, lovas- és ökrösszekerek, és még sok ingó vagyon.

F: 261.1.pag.97. 33/1746.

 

 1. szeptember 30.
 2. Megvizsgálták Susanna Dubnyiczky, Ioannes Petrucha feleségének ügyét, aki vizsgálati fogságban volt, mert arra gyanakodtak, hogy a városigazgatást szolgáló személyzet tagjaként pénzt lopott. Ő hozzáfért a városi pénztár kulcsaihoz és négy alkalommal kinyitotta azt, onnan összesen húsz forintot tulajdonított el. A férje tagadta, hogy erről bármit is tudott volna. A Magisztrátus úgy döntött, hogy a házaspárt megfosztják minden ingatlanától, hogy fedezni tudják a pénztár hiányát. Susanna Dubnyiczky börtönbüntetést kapott és negyven korbácsütést, száműzték a városból a férjével együtt, akit szintén bűnösnek nyilvánítottak, mert észrevehette volna, hogy a felesége egyszerre elkezdte csinosítani magát és szépen öltözködni, és megkereshette volna ennek az okát.

F.261.1.pag.97-98. 34/1746.

 

 1. október 2.
 2. A Magisztrátus Gregorius Krisanovics bíró, Petrus Mukics, Michaël Bacsin, Iosephus Kopunovics, Ignatius Vukovics valamint Michaël Percsics szenátorok jelenlétében megtárgyalta a Helytartótanács parancsát arról, hogy a város nemesei kötelesek fizetni a helyi és közadókat. Immár másodjára küldik Georgius Krisanovicsot és az Esküdt Polgárság képviselőjét, Iosephus Vizÿt Bécsbe (Vienna, Beč), hogy végre rendeződjön ez a kérdés. Az iratokat a C iratcsomóban az 5-ös számon őrzik.

F: 261.1.pag.98-99. 35/1746.

 

 1. október 8.
 2. A Magisztrátus ülése a közbiztonság kérdésével foglalkozott. Hat börtönőrt választottak egy éves időtartamra, tíz rajnai forint fizetséggel, ami mellé egy pár csizmát és heti kenyéradagot kapnak. A megválasztott őrök a következők:

Gyurko Vinko

Lucas Bellaics

Kiss Andras

Marco Matics

Gergo Kalinovics

Mato Ivancsan

F: 261.1.pag.99. 36/1746.

 

 1. október 21.
 2. A Magisztrátus ülésén, amelyen jelen volt Petrus Mukics, a bíró helyettese, Michaël Bacsin, Marco Szkenderov, Iosephus Kopunov, Iosephus Iaramazov, Ioannes Macskov valamint Ignatius Vukovics szenátorok, Maria Bojanics kérelmét tárgyalták meg. Revideálták az elhunyt férj, Antonius Bulyocsics vagyonösszeírását. A vagyont az elhunyt felesége és az elhunyt testvére, Stephanus Bulyocsics között osztották meg. A férj halálakor ugyanis a következő értéke volt a hagyatéknak: négy ökör (tizennyolc forint), három ló (összesen harminchat forint), három tehén (harminc forint) és két bárány (tizenkét forint). Tehát a vagyon összesen 154 forintot ért. Ebből fizették ki a temetést és más költségeket is, így a bíróság megállapította, hogy hetven forint maradt, amit igazságosan kell elosztani az özvegy és a testvér között. Az özvegy és lánya közötti vagyonmegosztás is szóba került, arra az esetre, ha férjhez megy, és elhagyja a szülői házat.

F: 261.1.pag.99-101. 37/1746.

 

 1. november 5.
 2. A Magisztrátus ülést tartott. Jelen voltak: Gregorius Krisanovics bíró, Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Michaël Bacsin, Gregorius Vidakovics, Michaël Percscics, valamint Ignatius Vukovics szenátorok. Kivizsgálták Stephanus Aroncsics panaszát Mihály Sörös kecskeméti (Kecskemeth) lakos ellen. A vád az volt, hogy lopott. Ugyanis az éj közepén Sörös ellopta Aroncsics három libáját és megfojtotta őket, eközben tetten érték. Mikor a tolvajt elő akarta állítani, akkor ez késsel rátámadt, azonban arra járt Ioannes Marianusics, aki legyőzte a tolvajt, és most a Magisztrátusnak tanúskodott az ügyben. Sörös azzal védekezett, hogy részeg volt, és nem volt tudatában annak, mit tesz. A bíróság a következő ítéletet hozta: mivel a vádlott nem kérelmezte a Magisztrátustól a letelepedést a városban, vagyis engedély nélkül telepedett le, emellett ilyen bűnt követett el, büntetést kell fizetnie, egy forint és ötven dénáriuszt. Ezen felül még veréssel is meg kell büntetni, amit ha nem bír elviselni testi fogyatéka miatt, kiválthat tizenkettő rajnai forinttal. Ezek után száműzik a városból.

F: 261.1.pag.101-102. 38/1746.

 

 1. november 5.
 2. Ugyanezen az ülésen Gligoria Arackÿ értesíti a Magisztrátust, hogy szőlejét északra, Thadaeus Sztantics és Elias Tikviczky szőlőskertjei között, eladta Iosephus Rudinszkÿnek hetvenöt forintért.

F: 261.1.pag.102. 39/1746.

 

 1. november 7.
 2. Petrus Vujkovics kéri a Magisztrátust, hogy engedélyezzék neki szőlőskert telepítését, a szomszédja Antony/Antonius Szarics elhagyott birtokán. A Magisztrátus engedélyzte, mivel egyszer már figyelmeztette Szaricsot, hogy művelje a földjét, amit az akkor sem tett meg.

F: 261.1.pag.102 -103. 40/1746.

 

 1. november 29.
 2. Magtartották a revíziós bíróság ülését, amin a kamarai pénztárnok (komorski fiškal/rizničar/blagajnik), Michaël Zbisko és Georgius Krisanovics bíró elnökölt. A következő eseteket tárgyalták meg: 1. Thodor Triffunov pravoszláv lakos esete a Tisza menti sáncból (Fossatum Tÿbiscanum, Potiski šanac), aki Adán (Ada) született, és akit több bűntettel, lopással is gyanúsítanak, az iratot a C iratcsomóban őrzik. A vádlott elismerte bűntetteit, de azt állította, hogy verés kilátásba helyezésével kényszerítették, azonban most ezt a nyilatkozatát megváltoztatta. Mivel a valóságot már nem lehet leellenőrizni és az ellopottakat sem lehet pótolni, a Magisztrátus azt a döntést hozta, hogy Triffunovot engedjék ki a börtönből a botozás után, amelyre nevelési célból, és a mások előtti példamutatás eszközeként van szükség. Tőle fiatal kora miatt azt várják el, hogy megjavuljon. Ennek első jelét már látják is, mivel áttért római katolikusnak. 2. Ioannes Király esetét tárgyalták meg, aki Tarhányon született Komárom megyében (Comitatus Comaromiensis), akit azzal vádolnak, hogy ellopta Halass lovát. A Magisztrátus úgy döntött, hogy helyezzék szabadlábra miután megfizeti az általa okozott kárt. Ey után visszaadják a katonai igazságszolgáltatásnak (iurisdictio), mert dezertőr.

F: 261.1.pag.103-105. 41/1746.

 

 1. december 5.
 2. A Magisztrátus ülésén Martinus Budanovics a következőről számol be: 1740-ben Petrus Pismisev örökbefogadta őt árvaként, hogy neki szolgáljon. Ekkor ígéretet tett, hogy házhoz valót ad, mind eszközben, mind pénzben, öt évre harminc forint. Azonban Budanovics most el akarja hagyni Pismisevet, és fizetségként csak egy lovat és két birkát kér, mert időközben Pismisev elvesztette minden javát, most szinte semmije sincs. A bíróság Budanovicsnak ad igazat.

F: 261.1.pag105. 42/1746.

 

 1. december 5.
 2. Ugyanekkor Stephanus Pismisev, Petrus Pismisev testvérének a fia, Petrus Pismisev vagyonának igazságos felosztását kéri.

F: 261.1.pag105-106. 43/1746.

 

 1. december 5.
 2. A Királyi Bizottság jelentése a város pusztáiról, a C iratcsomóban a 6. számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.106. 44/1746.

 

 1. január 4.

175.Szent Maria nemesei nem fogadják el a király döntését a közteherviselésről mindaddig, amíg azt nem teszi közzé Bács megye (Comitatus Bacsiensis). A nemesek akik aláírták ezt a döntést: Lucas Szucsics kapitányhelyettes, Stephanus Vojnics, Ioannes Vojnics, Lucas Bukvics, Grgo és Toma Vujavics. A döntést a D iratcsomóban az 1-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.108. 1/1747.

 

 1. január 23.
 2. A Magisztrátus véglegesen elűzi a városból a tolvaj Susanna Dubnjiczkÿt, a szolgálónőt, aki egy ideig börtönben is volt, megbotozták, és a javait elvették.

F: 261.1.pag. 108. 2/1747.

 

 1. február 6.
 2. A szerbek (Graeci non uniti) Szent Maria városában arról nyilatkoznak, hogy közösen elhagyják a várost, amennyiben három szerb nem lesz tagja a Magisztrátusnak, mivel már átköltöztek a katonai sáncba (Fossata Militaria), helyükre pedig magyarok (Hungari) költöztek.

F: 261.1.pag.108-109. 3/1747.

 

 1. február 9.
 2. A Magisztrátus rendkívüli ülésén Georgius Krisanovics bíró, Petrus Mukics, Michaël Bacsin, Josephus Iaramazov, Marcus Szkenderov, Michaël Percsics és Ignatius Vukovics szenátorok eldöntötték, hogy elküldik Georgius Krisanovics bírót és Josephus Vizÿt, az Esküdt Polgárság tagját Bécsbe (Vienna, Beč) a város kérelmével, hogy ne adják el a kocsmákat, és hogy megkapják a kocsmákkal kapcsolatos privilégiumok („krčmarija”) többségét, valamint a patronátus jogát. A tárgyat a D iratcsomóban a 2-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.109. 4/1747.

 

 1. február 9.
 2. Megtiltják a nemesi ranggal rendelkező szenátorok részvételét a Magisztrátus ülésén mindaddig, amíg nem vállalják a közterhek viselését.

F: 261.1.pag. 109. 5/1747.

 

 1. február 10.
 2. Matthia Bibics értesíti a Magisztrátust a megűveletlen földterületről, amely Veszelin Kragnyevics és Matthia Pecsin szőlőskertje között van, amelyet ő megművelt.

F: 261.1.pag.109. 6/1747.

 

 1. február 10.
 2. Philipus Sevin vádat emelt Simon Balogh és Paulus Magda ellen, akik őt az aprószentek (dec. 28.) ünnepén (Festo Innocentium) egy népi szokásra hivatkozva, úgy mgvertek, hogy annyira vérzett, hogy orvosi segítséget kellett kérnie. Az elkövetőket kártérítésre ítélték az okozott fájdalom miatt, valamint börtönbüntetésre.

F: 261.1.pag.110. 7/1747.

 

 1. február 18.
 2. Josephus Tyatykov Sivan Dungyerint vádolja, aki őt a kocsmában megverte. A tanúk ebben egyeznek, és a panaszost igazolták. A tanúk a következők voltak: Gyorgya Vukkovics és Gyuragy Zlatar. Sivan köteles kifizetni a gyógyítás költségeit és a pénzbírságot Szent György napjáig (S. Georgy).

F: 261.1.pag.110-111. 8/1747.

 

 1. február 19.
 2. Mivel sokan panaszolják a legelők igazságtalan adóztatását, a Magisztrátus bizottságot hozott létre a rétek felmérésére Szent Maria teljes területén. Az egyes területek felmérésével megbízottak nevei a következők: Bajmak (Bajmok-puszta), Györgyén (Đurđin), Nagy-Fény (Žednik) Tavankut (Tavankut) megbízottai: Marcus Szkenderov szenátor, Thomas Rudics, az Esküdt Polgárság tagja, Thadeus Sztantics, az Esküdt Polgárság tagja és Marianus Malagurszkÿ, az Esküdt Polgárság tagja. Sebessics (Sebesity, Šebešić), Verusics (Verušić) és Csantavér-puszták (Čantavir) megbízottai: Petrus Mukics szenátor, Elias Cernkovics, az Esküdt Polgárság tagja, Georgius Peics, az Esküdt Polgárság tagja, Martinus Raicsics, az Esküdt Polgárság tagja és Martinus Csovics, az Esküdt Polgárság tagja. A Vantelek (Vantelek) és Zobnaticza-puszták (Zobnatica) megbízottai: Ignatius Vukovics szenátor, Lucas Baics, az Esküdt Polgárság tagja, Fabianus Baics, az Esküdt Polgárság tagja és Georgius Pusics, az Esküdt Polgárság tagja.Kelebia-puszta (Kelebija) megbízottai: Ignatius Vukovics szenátor, Franciscus Baics, az Esküdt Polgárság tagja és Josephus Temmunov, az Esküdt Polgárság tagja. Ludas-puszta (Ludoš) megbízottai: Petrus Mukics szenátor, Simon Tumbaszevics, az Esküdt Polgárság tagja és Josephus Szapuncsics, az Esküdt Polgárság tagja.

F: 261.1.pag.111-113. 9/1747.

 

 1. február 26.
 2. Kijelölték a Magisztrátus tagjai közül a városi mészárszékek bérlőjét (árendátorát) és számlaszedőit, az ún. székbírókat az 1746-es évre. Ezek: Petrus Iakocsevics, Thadeus Tokics. A következő évre: Josephus Kopunovics, Ioannes Macskovics szenátorok, és az esküdt jegyző, Petrus Jósics, valamint az Esküdt Polgárság tagjai közül Hieronymus Vukovics, mint pénztárnok és Elias Cernkovics, Elias Polyakov és Lucas Baics gazdálkodók.

F: 261.1.pag.114. 10/1747.

 

 1. február 26.
 2. Kijelölték a Magisztrátus és az Esküdt Polgárság tagjait a széna mennyiségének ellenőrzésére a város egyes pusztáin. A puszták: Sebesics (Šebešić), Verusics (Verušić), Vantelek (Vantelek), Nagy-Fény (Žednik), Zobnaticza (Zobnatica), Tavankút (Tavankut), Györgyén (Đurđin), Bajmak (Bajmok), Ludas (Ludoš) és Kelebia (Kelebija). Ezeket a következő szenátorok ellenőrzik: Petrus Mukics, Ioannes Macskov és Ignatius Vukovics. Ezen kívül az Esküdt Polgárság közül is kijelöltek tagokat: Thomas Rudics, Georgius Pusics, Georgius Peics, Fabianus Baics, Petrus Lukedin, Marianus Malogurszky, Ioannes Francseskov és Martinus Csovics.

F: 261.1.pag.114. 11/1747.

 

 1. február 26.
 2. Döntés született a legelő felosztásáról (az ún. Járás) Tompa-puszta (az ún, Járás), valamint a Ieszenovacz-patak (Jesenovac) környékén a földterületek bérlői között.                                     F: 261.1.pag.115. 13/1747

 

Bérlők:                                     Legelők:

Michaël Percsics Szavin Gat (Savin Gat),
Nicolaus Szatmaiszter Ver Tompa (Ver Tompa),
Ignatius Vukovics Mucsalov Iárás (Mucsalov járás, Mučalov Jaraš),
Ioannes Francseskov Janics Iárás (Janić Jaraš),
Franciscus Persics Zvekics Iárás (Zvekić Jaraš)
Thomas Rudics Tesics Iárás (Tešić Jaraš),
Simon Tumbasz Tatics Iárás (Tatić Jaraš),
Albertus Stipics Kernaicski Iárás (Kernajčki Jaraš).

 

 

 1. február 26.
 2. Engedélyezték Arsenius Manoilovics kereskedőnek, Bács megye (Comitatus Bacsiensis) lakosának, hogy a városban felújítsa a boltot, azzal a feltétellel, hogy tiszteletben tartja a privilégiumban foglaltakat, és a fiának a városon belül keres feleséget.

F: 261.1.pag.115. 13/1747

 

 

 1. március 3.
 2. Iacobus Kopunovics értesíti a Magisztrátust, hogy eladta szőlőskertjét testvérének, Marcus Kopunovicsnak 75 forintért. A szőlőskert a várostól nyugatra van, Georgy Kopunovics, Albertus Sztipics és Iosephus Dulics birtokai között.

F: 261.1.pag. 115-116. 14/1747.

 

 1. március 3.
 2. A szerb Michaël Vrebacz értesíti a Magisztrátust, hogy eladta szőlőskertjét Iacobus Kopunovicsnak öt tehénért és két borjúért. A szőlőskert a várostól északra van, Thomas Szaner a városi felcser (sebész) Milics Beczics szőlőskertjei között.

F: 261.1.pag.116. 15/1747.

 

 1. március 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Michaël Bacsin, a bíró helyettese, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov, Ioannes Macskov és Michaël Percsics szenátorok. Újraosztják az orgonás Simon Romics és testvére, Ioannes Romics, valamint mostohaanyjuk között a vagyont. A részletezés (specifikáció, specifikacija) a D iratcsomagban a 3-as számmal őrzik.

F: 261.1.pag. 116-117. 16/1747.

 

 1. március 20.
 2. Szabadlábra helyezik a börtönből Michaël Szécsÿt, mert nem jelent meg vádlója, Adamovics Bellincsis, noha többször is hívatták. Az iratok ezzel a tárggyal kapcsolatban a D iratcsomóban találhatók a 4-es szám alatt.

F: 261.1.pag. 117. 17/1747.

 

 1. március 27.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Michaël Bacsin, a bíró helyettese, Stephanus Vojnics, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Michaël Percsics, Marcus Skenderov és Ioannes Macskovics. A számlát vizsgáló bizottság helyben hagyta a városi mészárszékek arendátorának számadását. A mészárszékek revizorai, azaz a székbírói (inspektori) Petrus Iakocsevics és Thadeus Tokics, a pénztárnok Hieronymus Vukovics volt.

F: 261.1.pag.117. 18/1747.

 

 1. április 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak Georgius Krisanovics bíró, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Gregorius Vidakovics, Stephanus Vojnics, Michaël Bacsin és Ioannes Macskovics szenátorok. A Magisztrátus parancsot adott ki, miszerint a húst az eddigi gyakorlat szerint kell árulni, azaz rovásra (rovas), engedménnyel a szegényeknek.

F: 261.1.pag.118. 19/1747.

 

 1. április 17.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Georgius Krisanovics bíró, Stephanus Vojnics, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics és Ignatius Vukovics szenátorok. Petrus Racz panaszolta be szomszédait Simon Juricsot, Franciscus és Ioannes Persicset, valamint Laurentius Cvijanovicsot, akiknek a gulyája átgázolt a szántóján és nagy kárt okozott. A szomszédokat kötelezték a kár megtérítésére.

F: 261.1.pag. 118-119. 20/1747.

 

 1. április 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Georgius Krisanovics bíró, Stephanus Vojnics, Petrus Mukics, Ioannes Vojnics, Michaël Bacsin, Marcus Skenderov, Ioannes Macskov és Ignatius Vukovics szenátorok. A Magyar Kamara (Ugarska komara) adminisztrátora Franciscus de Redl parancsára háborús érdemei miatt el kellett törölni az elhunyt Lucas Sucsics adótartozását. Felmentették az adó fizetése alól Iuliana Pavicsot is, az elhunyt Lucas Sucsics özvegyét.

F: 261.1.pag. 119. 21/1747.

 

 1. április 24.
 2. A Magisztrátus és az Esküdt Polgárság közös ülésén megtartották a választásokat. Az ülésen jelen voltak Gregorius Krisanovics bíró, Stephanus Vojnics, Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov, Iosephus Kopunov, Ioannes Macskov, Michaël Pertyity és Ignatius Vukovics szenátorok. 1. Lemondott az addigi bíró, ez után a kövtkezőket jelölték erre a posztra, amiről szavaztak is: Georgius Krisanovics, Michaël Bacsin és Ignacije Ignatius Vukovics. A következő Esküdt Polgárok szavaztak: Thomas Rudics, Ioso Bacsin, Iosephus Vizÿ, Ioso Szapuncsics, Tadia Sztantics, Vranje Baics, Ierko Vukovics, Iurissa Peics, Illias Cernkov, Martinus Raicsics, Gyurka Peics,       Petar Lukedin, Michaël Vujavics, Lucas Kaics, Nicolaus Kuntics, Iacov Tyakics, Barissa Iakocsev, Stipan Vidakovics, Ioso Temunov, Marian Malogurskÿ, Lucas Baics, Marcus Vujavics, Lovrin Peics, Martin Csovics, Gyurka Pusics, Ioso Vukmanov,            Simun Tumbasz, Iacov Kopunov, Nicolaus Bernics, Tome Vojnics, Illias Polyakov, Barissa Rogics, Fabianus Baics, Simun   Radanovics. A Magisztrátus következő tagjai szavaztak: Stipan Vojnics, Petar Mukics, Ivan Vojnics, Michaël Pertyity,   Marco Szkenderov, Ioannes Macskov, Ioso Kopunovics; 2. Bírónak Michaël Bacsint választották; 3. Andreas Pavlesanov, az elhunyt szenátor és esküdt polgár helyére három jelöltet állítottak: Thomas Rudics, Ierko Vukovics és Martin Csovics személyében. Ez után az Esküdt Polgárság tagjai szavaztak: Gyurko Pusics, Illia Polyakov, Lucas Baics, Lovrin Peics, Marco Vujavics, Lucas Kaics, Marian Malogurskÿ, Martin Raicsics, Stipan Vidakovics, Iacov Kopunov, Iosephus Vizÿ, Misko Vujavics, Gyurko Peics, Ioso Szapuncsics, Ioso Temunov, Joso Bacsin, Petar Lukedin, Tadia Sztantics, Iakov Tyakics, Vranye Raicsics, Ioso Vukmanovics, Illia Cernkovics, Iurissa Peics, Barissa Rogics, Gerga Vukov, Simon Tumbasz, Fabian Baics, Nicola Kuntics, Nicola Bernics, Tome Vojnics. A Magisztrátus következő tagjai szavaztak: Michaël Bacsin bíró, Ioso Kopunov, Stipan Vojnics, Petrus Mukity, Ioannes Vojnics, Michaël Pertyity, Gergur Krisanovics, Ivan Macskov, Marco Szkenderov, Ignatius Vukovics. Az elhunyt szenátor helyett Thomas Rudicsot választották meg; 4. Thomas Rudics helyett, aki az új szenátor lett, Thomas Vojnics lett az Esküdt Polgárság tagja, és ugyanígy, Vito Baics Franciscus Baics helyett, aki hajlott korára hivatkozva vonult vissza. Barthollomaeus Rogics az elhunyt Michaël Vukovics helyett lett az Esküdt Polgárság tagja.

F: 261.1.pag. 119-125. 22/1747.

 

 1. április 26.
 2. A Magisztrátus meghatározta a fizetéseket és a természetben történő fizetségeket is:

– Petrus Josics jegyző (notarius)                                                             130 forint

– Thomas Rudics szenátor és pénztárnok (perceptor)                             37 forint

– Hieronymus Vukovics kamarás (camerarius, kamerar)                        67 forint

– Iosephus Vizÿ városi legátus (commessarius)                                     150 font hús                                                                                                                            és 150 forint

– Simun Romics orgonás (organista, orguljaš)                                       1/4 icce (holba)                                                                                                                        búza azaz                                                                                                                                 szórásnyi                                                                                                                                 (zasipača)

és 55 forint

 

– Martinus Mÿsurai sekrestyés (sachristanus)                                        ugyanannyi                                                                                                                              búzát mint                                                                                                                                az orgonásnak,                                                                                                                        és 55 forint

– Georgius Loncsarskÿ a piacok ellenőre (agoronomus)                        24 forint

– Georgius Lakó, Ioannes Marjanusics és Marcus Ivankovics

őrök (obequitator)                                                                                   10 metret zab,

két kocsi széna és 47                                                                                                              forint, azaz összesen                                                                                                                141 forint

 

– Nicolaus Katancsin börtönőr (carcerum custodi)                  47 forint

– Ioannes Vinkovics a város kocsisa (auriga)                                         7 metret                                                                                                                                   búza, négy                                                                                                                               pint                                                                                                                                          szalonna, 10                                                                                                                            pint só, 1                                                                                                                                                 centenarius (cent)hús,                                                                                                              egy pár cipő és 2                                                                                                                     pár csizma

– Ioannes Diviak) és Franciscus Heller,

hentesek és mészárosok (lanius)                                                             10 font faggyú és                                                                                                                    100 forint

– Antonius Hajkacs és Ioannes Szlaninkovics pásztorok,

akik a mészárszék jószágát őrzik az ún. hajkácsok (hajkač,

azaz hajcsár)                                                                                            10 metret zab, 10 font                                                                                                              faggyú és 55                                                                                                                            forint azaz                                                                                                                                összesen 110                                                                                                                           forint

 

Összesen: 941 forint

F: 261.1.pag.125-126. 23/1747.

 1. április 26.
 2. Gregorius Krisanovics és Iosephus Vizÿ beszámolnak utazásuk költségeiről, ugyanis háromszor jártak Bécsben (Vienna, Beč). A teljes összeg 551 forint. A dokumentumok erről a D iratcsomóban az 5-ös szám alatt találhatók.

F: 261.1.pag. 126-127. 24/1747.

 

 1. április 26.
 2. Kinevezik a városi pénztárat ellenőrző bizottságot, tagjai: Ioannes Vojnics, Ioannes Macskov és Thomas Rudics szenátorok, Petrus Josics jegyző, valamint Elias Poljakov, Georgius Peics és Bartollomaeus Rogics, az Esküdt Polgárság tagjai.

F: 261.1.pag.127. 25/1747.

 

 1. április 26.
 2. Elfogadták, hogy az idei adókivetés ugyanaz lesz, mint az előző évi.

F: 261.1.pag. 127. 26/1747.

 

 1. április 26.
 2. Gregorius Krisanovicsot és Iosephus Vizÿt ismét Bécsbe (Vienna, Beč) küldik, hogy módosítsák a szerződést (contract) a Kamarával.

F: 261.1.pag.127-128. 27/1747.

 

 1. május 19.
 2. Jelen voltak: Michaël Bacsin bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics és Thomas Rudics szenátorok. Kivizsgálták Arsenius Manoilovics panaszát Lazar Mainsky ellen, kifizetetlen tartozása miatt. Lazar Mainsky köteles rendezni a tartozását.

F: 261.1.pag.128. 28/1747.

 

 1. május 26.
 2. A Szegedi Magisztrátus válasza a Szabadkai Magisztrátusnak, hogy nem szeretne pert indítani a Körössy legelő miatt. A levelet a D iratcsómó 6-os számán őrzik.

F: 261.1.pag.128-129. 29/1747.

 

 1. május 26.
 2. A Sztanojev család tagjai nem fogadták el a Magisztratátus javaslatát a családi vagyon szétosztásáról. A tárgyaláson jelen voltak: Annoka Cselatovics, Iosephus Sztanojev özvegye, Elias Sztanojev, az elhunyt testvére, Ilija Stanojev, valamint az elhunyt árvái Hellena, Iuliana és Agneta.

F: 261.1.pag.129-130. 30/1747.

 

 1. május 26.
 2. Georgius Palkov panaszt tett a következő részeg városlakók ellen: Iosephus Rajin, Simun Blesics, Paulus Miatov és Paulus Kaics, akik megverték őt, amikor békíteni akarta őket a kocsmai veszekedésük után. A Magisztrátus úgy döntött, hogy Iosephus Raics fizesse ki a büntetést az okozott fájdalom miatt, és ezzel együtt harminc botütésree ítélték.

F: 261.1.pag.130-131. 31/1747.

 

 1. május 29.
 2. Petrus Mukics szenátor értesíti a Magisztrátust, hogy eladta házát Stephanus Vojnicsnak huszonhat forintért.

F: 261.1.pag.131. 32/1747.

 

 1. június 6.
 2. A Magisztrátus ítéletet hozott Andreas Horvatsky özvegye és gyerekeik, Gregorius és Andreas Horvatskÿ ügyében.

F: 261.1.pag.131-132. 33/1747.

 

 1. június 6.
 2. A Magisztrátus tizenkét forintot ad az újonnan kanonizált Szent Péter (S. Petrus) képének megalkotására. A Gyüdben (Đid) épülő fráterek új templomára egy aranyat, azaz négy forint és tíz dénáriuszt adományoz.

F: 261.1.pag.132. 34/1747.

 

 1. június 8.
 2. Jelen voltak: Michaël Bacsin bíró, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov, Ioannes Macskov, Ignatius Vukovics és Thomas Rudics szenátorok. A következő közös döntést hozta a Magisztrátus és az Esküdt Polgárság: azoktól a nemesektől, akik nem fizetik az adót a városnak, elveszik a legelők feleslegét.

F: 261.1.pag.132-133. 35/1747.

 

 1. június 19.
 2. Jelen voltak Iosephus Kopunovics, a bíró helyettese, Marcus Szkenderov, Iosephus Iaramazov és Thomas Rudics. Ioannes Budimlicset büntetik meg, mert füvet kaszált Zobnaticza-pusztán (Zobnatica), egy olyan földterületen, amely nem az övé. Bírság megfizetésére ítélték.

F: 261.1.pag.133. 36/1747.

 

 1. június 3.
 2. Michaël Bacsin, Iosephus Iaramazov, Michaël Pertyity és Ignaty Vukovics szenátorok jelenlétében olvassák Paulus Totth sencei (Szencziensis) lakos panaszát Michaël Baranyi szabadkai lakos ellen, aki ok nélkül vette el ennek menlevelét és egyéb iratait.

F: 261.1.pag.133-134. 37/1747.

 

 1. június 3.
 2. Egy trinitárius[13] (Trinitary) páter kérelmét olvasták fel az Oszmán Birodalomban (Ottomania) elfogottak kiváltásáról.

F: 261.1.pag.134. 38/1747.

 

 1. június 30.
 2. Kinevezik a szenátorokat és az Esküdt Polgárság tagjait, akik Szegedre (Szegedinum, Segedin) utaznak a kamarai adminisztrátor hívására. A küldöttek: Michaël Bacsin bíró, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Thomas Rudics szenátorok, Petrus Josics jegyző, valamint Thadeus Sztantics, Georgius Pusics, Nicolaus Bernics és Fabianus Baics, az Esküdt Polgárság tagjai.

F: 261.1.pag.134-135. 39/1747.

 

 1. július 24.
 2. Michaël Bacsin bíró, Gregory Krisanovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderov, Michaël Pertyity, Ioannes Macskov, Ignatÿ Vukovics és Thomas Rudics jelenlétében az ülésen úgy döntöttek, hogy a nemeseket arra kényszerítik, hogy házaikba katonákat szállásoljanak el.

F: 261.1.pag.135. 40/1747.

 

 1. július 24.
 2. Gregorius Krisanovics szenátor és Iosephus Vizÿ benyújtották jelentésüket háromhavi bécsi (Vienna, Beč) tartózkodásukról. A jelentést a D iratcsomóban a 8-as számmal helyezték el.

F: 261.1.pag.135. 41/1747.

 

 1. július 24.
 2. Michaël Farkast Szegedről (Szegedinum, Segedin) Szent Maria polgárává fogadták, a dokumentumot a D iratcsomóban a 9-es számmal őrzik.

F: 261.1.pag.135. 42/1747.

 

 1. augusztus 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Michaël Bacsin bíró, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukić, Ioannes Macskov, Michaël Pertyity, Ignatius Vukovics és Thomas Rudics szenátorok. Arról döntöttek, hogy a nemesek kötelesek élelmezni az elszállásolt katonákat.

F: 261.1.pag.136. 43/1747.

 

 1. augusztus 7.
 2. Iosephus Lederer lakatos benyújtotta a számláit a Városházán végzett munkáiért.

F: 261.1.pag.136. 44/1747.

 

 1. augusztus 11.
 2. (Nem írták be miről volt szó!)

F: 261.1.pag.136. 45/1747.

 

 1. augusztus 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Michaël Bacsin bíró, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Michaël Prtyits és Thomas Rudics szenátorok. Ezen kívül az Esküdt Polgárság tagjai: Laurentius Peics, Nicolaus Bernics, Antonius Bulyocsics, Georgius Peics, Georgius Peics a másik, Simun Tumbasz, Bartolomaeus Rogics, Iosephus Vukmanov, Franciscus Baics, Georgius Pusics, Marianus Malogurszky, Martinus Raicsics, Petrus Szarics, Iacobus Kopunovics, Gregorius Vukov, Iosephus Horvatsky, Iosephus Vizÿ, Nicolaus Szagmaiszter, Andreas Balogh, Ioannes Horváth és Stephanus Gáll. Ismét deputációt (küldöttséget) küldenek Bécsbe (Vienna, Beč) a szerződés módosítása miatt. A küldöttség tagjai: Georgius Krisanovics, Jožef Vizi és Nikola Nicolaus Szagmaiszter.

F: 261.1.pag.137. 46/1747.

 

 1. augusztus 25.
 2. Michaël Bacsin bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Michaël Pertyity és Ioannes Macskovics szenátorok jelenlétében felolvasták Georgius Szent-Petery panaszát Lucas Tyakics ellen, aki szidta és bántalmazta. Tyakicsot húsz forint büntetésre ítélték.

F: 261.1.pag.137-138. 47/1747.

 

 1. szeptember 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen volt Michaël Bacsin bíró, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderov, Michaël Pertyity és Ioannes Macskovics szenátorok. A ferencesek kérésére a városi kocsmából ötvenkilenc akó (urna, akov) bort adományoznak.

F: 261.1.pag.138. 48/1747.

 

 1. október 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen van: Michaël Bacsin bíró, Ioannes Vojnics, Josip Jaramazović, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskov, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov, Michaël Pertyity és Ignatius Vukovics szenátorok. Kivizsgálták Szima Gyorgyevic, akit Janya Grknek (Janja Grk) is neveztek, panaszát Paulus Sivanovics ellen, aki nyilvánosan rágalmazta és megszégyenítette Antonio Georgy Halács inassal. A tanúk Bartholomaeus Dubicsanacs, Marcus és Nicolaus Szaracs.

F: 261.1.pag.138-140. 49/1747.

 

 1. december 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Michaël Bacsin bíró, Stephanus Vojnics, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Michaël Prtyity, Iosephus Kopunovics és Thomas Rudics. Meghallgatták Mittar Vlat[14], Thomas Vojnics pásztorát és Georgius Jaszenszkyt, Ignatius Vukovics kertészét, mivel összeverekedtek Ludas-pusztán (Ludas, Ludoš). Mindkettőjüket a gyógyítás megfizetésére ítélték. A dokumentumokat a D iratcsomóban 10-es számon őrzik.

F: 261.1.pag.140-141. 50/1747.

 

 1. december 15.
 2. Megállapodtak az örökségről a Tikviczkÿ testvérek, Sztanissa, Dionisius és Antonius.

F: 261.1.pag.141-142. 51/1747.

 

 1. december 18.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen van: Iosephus Kopunovics, a bíró helyettese, Gregorius Vidakovics, Michaël Prtyity és Ignatius Vukovics. Kivizsgálták Franciscus Szábo panaszát Dimitria Pop ellen, mert kivágott nyolcvankét gyümölcsfát.

F: 261.1.pag.142. 52/1747.

 

 1. december 13.
 2. A bíróság nyomozati anyaga Andreas Jakovetin meggyilkolásáról a D iratcsomó 11-es számán található.

F: 261.1.pag.143. 53/1747.

 

 1. december 13.
 2. A Kamara értesítése a város nemeseivel kapcsolatban a D iratcsomóban a 12-es szám alatt található.

F: 261.1.pag.143. 54/1747.

 

 1. január 3.
 2. Jelen voltak Michaël Bacsin bíró, Stephanus Vojnics, Ioannes Vojnics, Iosephusa Iaramazov, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderov, Michaël Prtyity és Thomas Rudics szenátorok. Michaël Katymaracs panaszát vizsgálták ki több pásztor ellen, akiket „bojtai”-nak is neveztek, ezek: Ola Geczy gulyás, Gregorÿ Krisanovics, Petrus Molnár, szintén gulyás, Lucas Zvekanovics és Ioannes Golosili. Mindannyiukat ötven botütésre ítélték.

F: 261.1.pag.146. 1/1748.

 

 1. január 18.
 2. Jelen voltak Michaël Bacsin bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics és Iosephus Iaramazov szenátorok. Kivizsgálták Anka Szarics csávolyi (Csávoly, Čavolj) lakos panaszát nővérei, Catharina és Maria ellen, akik elkótyavetyélték a családi vagyont, amelyen Marcus Grsics élt.

F: 261.1.pag.143. 2/1748.

 

 1. január 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak Michaël Bacsin bíró, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics szenátorok, és jelentést adtak Ignatius Vukovics és Gregorius Loncsarevics, a piacok felügyelői. A hús és a mércék ellenőrzésével megbízott bizottság arról számolt be, hogy hamis mércéket és súlymérőket találtak, amiről listát írtak, és a következő kereskedők szerepelnek rajta: Nicolaus Gyorgyevics, Arszen Maniolovics, Gregorius Krisanovics, Lucas Bukvics, Michaël Pertyity, Tikacs (Tikač), Josip Tankorep, János Gombar, Gyorgye Halacs, Marcus Szkenderovics, Ioannes Macskovics. Egy forint bírsággal büntették, és arra intették őket, hogy a büntetés sokkal nagyobb lesz, ha új kihágást követnek el

F: 261.1.pag.147. 3/1748.

 

 1. február 5.
 2. A Magisztrátus ülésén Michaël Bacsin, Stephanus Vojnics, Ioannes Vojnics, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov és Ignatius Vukovics szenátorok jelenlétében bírósági úton osztották el Marianus és Simon Malogurszkÿ testvérek vagyonát.

F: 261.1.pag.148. 4/1748.

 

 1. március 1.
 2. A Magyar Királyi Kamara kérése, amely arra vonatkozik, hogy Szent Maria és Szeged (Szegedinum, Segedin) békés úton rendezzék vitájukat, az E iratcsomó 1-es számán található.

F: 261.1.pag.148. 5/1748.

 

 1. március 13.
 2. Az iratok a Szent Maria és Szeged (Szegedinum, Segedin) közötti vitás ügyről a Iesenovacz tóról/baráról (Jesenovac), az E iratcsomóban a 2. szám jezést kapták.

F: 261.1.pag.149-150. 6/1748.

 

 1. március 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen volt Michaël Bacsin bíró, Stephanus Vojnics, Ioannes Vojnics, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Ioannes Macskov és Thomas Rudics szenátorok. A Magisztrátus és Esküdt Polgárság közös döntéseket hozott a borbíró (a kocsmák felügyelője, nadzornik krčmi) és a székbíró (a mészárszékek felügyelője, nadzornika mesara) kinevezéséről. A borbírónak Albertus Sztipicset választották, székbíróknak pedig Elias Polyakovot és Nicolaus Bernicset. A mészárszékek számláinak ellenőrzásável a következő szenátorokat bízták meg: Gregorius Krisanovics és Petrus Mukics, az Esküdt Polgárságból Iosephus Vizÿ, Elias Polyakov, Hieronymus Vukovics és Iacobus Kopunovics.

F: 261.1.pag.149. 7/1748.

 

 1. március 18.
 2. Bartholomaeus Rogics panaszát vizsgálták ki, miszerint Nedeljko Araczkÿ, akit még Radivoj Maszninak is neveztek, és szolgája, Osztoja Mucsalov, akit még Iovannak is neveznek, birkát loptak tőle. Pénzbüntetésre ítélték őket.

F: 261.1.pag.149-150. 8/1748.

 

 1. március 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen volt Michaël Bacsin bíró, Stephanuis Vojnics, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskov, Ignatius Vukovics és Thomas Rudics. Bírósági döntés született Elisabetha Vajda és mostohafia, Ioannes Kramarics között a közös ház fenntartását illetően.

F.261.1.pag.150-151. 9/1748.

 

 1. március 26.
 2. A Magisztrátus döntött a Hieronymus Vukovics által kiadott, a megvásárolt árukra vonatkozó számlák kifizetéséről. A befizetés Michaël Prcsics szenátort érinti, a bíróság előtt pedig Paulus Sivanov és Marcus Szkenderov jelent meg. Ugyanekkor azt is megvitatták, hogy Michaël Balunovics és Michaël Vitezovics között hogyan osszák meg a vagyont, akik a vaskereskedés tulajdonosai voltak. Ugyanezen az ülésen elosztották Georgius Sikotin és mostohafia, Laurentius Ivics tartozásait.

F: 261.1.pag.151-152. 10/1748.

 

 1. március 29.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Michaël Bacsin bíró, Stephanus Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunov, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov, Ignatius Vukovics és Thomas Rudics szenátorok, és a következőket tárgyalták meg: 1. Iacobus Percsics káromkodásért húsz forint büntetést kap; 2. A mészárszékek felügyelői, Elias Crnkovics és Lucas Baics jóváhagyták a mészárszék számláit; 3. Felmentik a pénztárnokot, Hieronymus Vukovicsot, miután átnézéték a számláit az 1746. évre; 4. A Szegedi (Szegedinum, Segedin) Magisztrátus levele az E iratkötegbe teszik a 3-as számra; 5. Intik Sanska (Sanska) biztosát,[15] hogy sürgősen fizesse be az adót, ezt az E irtacsomó 4-es számába tették.

F: 261.1.pag.153-154. 11/1748.

 

 1. április 8.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Michaël Bacsin, a bíró helyettese, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Michaël Prcsics és Ioannes Macskov szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Nicolaus Katancsint büntetést kap, mert gondatlanul őrizte a börtönt, ahonnan megszökött Tótth Elisabetha szolga; 2. Hogy Iacobus Mialtrót felmentik minden adó és járulék fizetése alól öregsége miatt, valamint azért, mert harminc évig hűen szolgálta a templomot.

F: 261.1.pag.154-155. 12/1748.

 

 1. április 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Michaël Bacsin bíró, Stephanus Vojnics, Gregorius Vidakovics, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderov és Ioannes Macskovics. A következőket vitatták meg: 1. Martinus és Iosephus Evetovics birtokának elosztását; 2. A Magyar Kamara útmutatását a heted fizetéséről az E iratcsomóba az 5-ös szám alá tettek.

F: 261.1.pag.155-157. 13/1748.

 

 1. május 4.
 2. A Magisztrátus ülésén és Esküdt Polgárság közös tisztújító (választó) ülésén jelen vannak: Franciscus Josephus de Redl administrátor, Michaël Bacsin bíró, Stephanus Vojnics, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov, Michaël Prcsics, Ioannes Macskovics, Ignatius Vukovics és Thomas Rudics szenátorok; 1. Michaël Bacsin lemondott a bírói tisztéről; 2. Ez után három jelöltet javasoltak: Michaël Bacsin, Stevan Vojnić és Tomas Rudics. Ezt követte a szavazás, a Magisztrátus tagjai, valamint az Esküdt Polgárok szavaztak; 3. Az Esküdt Polgárság következő tagjai szavaztak: Hieronymus Vukovics, Marianus Malogurszki, Georgius Pusics, Illia Polyakovics, Tadia Sztantics, Ivan Cvijanov, Vranye Baics, Ivan Franceskov, Nicola Kuntics, Toma Vojnics, Barischa Rogics, Martin Csovics, Ioso Szapuncsics, Schimun Tumbasz, Iurischa Peics, Martin Baicsics, Nicola Brnics, Toma Cvijanov, Iosephus Vizy, Lovrin Peics, Ioso Temunov, Barissa Kopunov, Marcus Vujavics, Ioso Schimokov, Illia Crnkovics. A Magisztrátus következő tagjai szavaztak: Ioannes Vojnics, Michaël Prcsics, Gregorius Krisanics, Ioannes Macskovics, Marcus Szkenderov, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics. Bírónak Tomas Rudicsot választották szavazattöbbséggel, ugyanígy eldöntötték, hogy Ignatius Vukovics továbbra is szenátor maradjon. 4. Marcus Szkenderov szenátort kapitánynak (capitaneus) választották. 5. Hieronymus Vukovicsot városi kamarásnak (communitatis camerarius, gradski ekonom) választották. 6. A Magisztrátus úgy döntöt, hogy minden szenátor köteles az erődítményben (fossato) lakni, azért, hogy sürgős helyzetben gyorsan össze tudjanak ülni.

F: 261.1.pag.157-160. 14/1748.

 

 1. május 27.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov, Iosephus Kopunov, Ioannes Macskov és Ignatius Vukovics szenátorok. A következőket vitatták meg: 1. Gregorius Krisanovics új szénakaszálót kap, ami Iuliana Sucsics és Nicolaus Szagmaiszter birtoka között van; 2. Miska Topányt kiengedik a börtönből, mivel ártatlanul ítélték el. Simon Blesics eltűnt lova miatt ítélték el. Az ő érdekében tanúskodott a nemes Iacobus Sucsics; 3. A Királyi Delegátus közleményét az E iratcsomó 6-os számára teszik; 4. Büntetést kap Andreas Balogh, mert Maria Istvanovicsot boszorkánynak nevezte. Elisabetha Szábo Mélykútról (Mejkut) tanúsította.

F: 261.1.pag.160. 15/1748.

 

 1. június 6.
 2. Név szerint határozzák meg a város kereskedőinek adóját. Négy osztályba sorolták őket, az oszmán alattvalókat külön csoportba sorolták.
 3. osztály: Nicolaus Gyurgyevics, Gyorgya Halacs, Lukas Bukvics
 4. osztály: Gregorius Krisanovics, Stephanus Vojnics, Iosephus Tankorep

III. osztály: Jano Gerk, Michaël Prcsics, Marcus Szkenderov

 1. osztály: Ioannes Macskov

Az oszmán alattvalók: Gyorgya Grbavi, Arszen Manoilovics, Nicola Grk Crni

F: 261.1.pag.162. 16/1748

 

 1. június 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Vidakovics, Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics és Michaël Prcsics szenátorok. Megtárgyalták Iosephus Tankorep Elias Dulics elleni panaszát, ennek tartozása miatt.

F: 261.1.pag.162-163. 17/1748.

 

 1. június 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Stephanus Vojnics, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Gregorius Krisanovics, Michaël Bacsin, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov és Ioannes Macskovics szenátorok. Ezen kívül az Esküdt Polgárság tagjai: Elias Crnkovics, Simone Tumbasz, Lucas Bukvics, Laurentius Peics, Fabianus Baics, Martinus Csovics, Georgius Pusics, Iosephus Szapuncsics, Franciscus Baics, Iosephus Temunov, Martinus Baicsics, Antonius Bulyocsics, Thadeus Sztantics, Thomas Vojnics, Iosephus Vukmanovics, Bartholomaeus Rogics, Ioannes Franceskov, Iosephus Bacsin, Marianus Malogursky, Hieronymus Vukovics, Iosephus Vizÿ és Bartolomaeus Kopunovics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Thomas Rudics bíró és az Esküdt Polgárság tagja, Iosephus Vizÿ küldetési megbízatást kap az illetékes szervekhez, a koronai javak kiosztása érdekében. Ezeket kiosztják vagy végrehajtják Szent Mihály (S. Michaël, sv. Mihajlo) napján. Az iratokat az E iratcsomóban a 9-es számmal jelölve őrzik; 2. Az orgonás, Simon Romics mentességet kap minden adó és illeték fizetése alól.

F: 261.1.pag.163-164. 18/1748.

 

 1. július 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Michaël Bacsin, a bíró helyettese, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Michaël Prcsics és Ignatius Vukovics szenátorok. Megbüntetik azokat, akik a kocsámában vannak a 20 órai esti harangozás után. Kinn tartózkodtak a városi (rend)őrök (gradski čuvari), Petrus Kozar és Gregorius Hajduk, ezen kívül Arszenium Sztoissin, Paulus Sivanov és Gregorius Iosay, akik nemcsak hogy ott maradtak, hanem káromkodtak is. Ellenük tanúskodott Istvan börtönőr. Harminc botütésre ítélték őket.

F: 261.1.pag.164-165. 19/1748.

 

 1. július 5.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Michaël Bacsin, a bíró helyettese, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov és Ignatius Vukovics szenátorok. A következőkről döntöttek: 1. Elítélik Marotonos (Martonoš) lakosait, akik tönkretették Martinus Evetovics kútját, és megsemmisítették a vetést Ludas-pusztán (Ludas, Ludoš); 2. Két aranyat adnak a Corduvani ezred (puk) tizedesének (kaplar) egy lakás (kvartir) fenntartásra.

F: 261.1.pag.165. 20/1748.

 

 1. július 19.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Michaël Bacsin, a bíró helyettese, Stephanus Vojnics, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Michaël Prcsics és Ignatius Vukovics szenátorok. Redl kamarai adminisztrátor levelét olvasták fel (a tárgyát nem közlik, ugyancsak nem közlik a járási elöljáró (sreski načelnik) jelentését a a sáskák és a jégeső („tuč”) okozta kárról a város határában). Az okmányt az E iratcsomóban a 8-as számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.165. 21/1748.

 

 1. augusztus 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Michaël Bacsin, Gregorius Vidakovics, Ioannes Vojnics, Marcus Szkenderov, Iosephus Iaramazov, Michaël Prcsics és Ignatius Vukovics. A Magisztrátus következő döntéseket hozta: 1. Megtiltják Nicolaus Szaghmaisternek, hogy kisajátítsa a város földjeit; 2. Igazságosan kell elosztani a családi örökséget Petrus és Matthias Percsics között.

F: 261.1.pag.165-166. 22/1748.

 

 1. augusztus 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Gregorius Krisanovics, Marcus Szkenderov, Ioannes Macskovics, Michaël Prcsics és Ignatius Vukovics szenátorok. A következőkről döntöttek: 1. Megtárgyalták Paulus Kenczel szabadonengedését a börtönből. A bíróság előtt panaszosként Iosephus Horvatski, Lucas Zvekanov jelentek meg. A tanú Bartholomaeus Rogics volt. 2. Felolvasták a kamarai adminisztrátor leiratát Szabadka és Szeged (Szegedinum, Segedin) vitája kapcsán. A leiratot az E iratcsomóban a 10-es számmal jelölve őrzik. A 11-es számmal azt az iratot jelölték, amely a Corduani ezred Vilhelm nevű katonájára vonatkozik.

F: 261.1.pag.166-167. 23/1748.

 

 1. szeptember 12.
 2. Az ügytárgyak: 1. A Kamara nevében de Redl értesíti Szent Maria városát, hogy megállapították az adót. Ennek mértéke tizenhét fizetendő palatinális telek (palatinalna porta). 2. A város nemesei is kötelesek arányosan viselni a város adóterheit. A végrehajtással Santka de Somberek biztost bízták meg.

F: 261.1.pag.167. 24/1748.

 

 1. szeptember 13.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen volt Thomas Rudics bíró, Stephanus Vojnics, Petrus Mukics, Michaël Bacsin, Gregorius Krisanovics, Iosephus Kopunovics, Michaël Prcsics és Ignatius Vukovics szenátorok. Megvizsgálták a város küldötteinek Gregorius Krisanovics, Thomas Rudics és Iosephus Vizÿ reszletes (specifikált, specifikacija) költségeit Bécsben (Vienna, Beč) és Pozsonyban Požunu (Posonium) tartózkodásuk idején. A számlákat Hieronymus Vukovics városi kamarás írta alá.

F: 261.1.pag.167-168. 25/1748.

 

 1. szeptember 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen van Thomas Rudics bíró, Stephanus Vojnics, Ioannes Vojnics, Gregorius Krisanovics, Michaël Bacsin, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Michaël Prcsics, Marcus Szkenderov és Ioannes Macskovics szenátorok. Arról döntöttek, hogy a Magisztrátus adjon a ferenceseknek öt akó (akova) bort, és egy centenarius (cent, kb 56 kg) faggyút Szent Mihály (S.Michaëlis, sv. Mihajla) napjára.

F: 261.1.pag.168-169. 26/1748.

 

 1. október 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics és Petrus Mukics szenátorok. A Magisztrátus következő döntéseket hozta: 1. Limitálja a bor és a pálinka árát a városi kocsmákban; 2. Ítéletet hoztak egy személyes leszámolás ügyében, Bartholomaeus Rogics és Michaël Prcsics között. A tanúk Simon Iurics és Georgius Peics; 3. Arról döntöttek, hogy nyomozás induljon Michaël Radissics ellopott pálinkafőző-kazánja ügyében, miután de Serriere parancsnok levelét felolvasták. Az okmányt az E iratcsomóban 13-as számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.169-170. 27/1747.

 

 1. október 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Michaël Bacsin, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics és Marcus Szkenderovics szenátorok, valamint az Esküdt Polgárság tagjai: Iosephus Vizÿ, Marianus Malogurszk, Laurentius Peics, Albertus Sztipics, Thomas Cvijanov, Fabianus Baics, Thadeus Sztantics, Thomas Vojnics, Nicolaus Szagmaiszter, Ladislaus Mészaros és Paulus Tamassy. Úgy döntöttek, hogy deputációt (küldöttséget) küldenek Pestre (Pesta, Pešta) a Magyar Kamara elnökéhez, (kamaráshoz) Antonius Krasalkovics de Gyarakhoz, a Szent Maria-i polgárok és nemesek vitája miatt. A küldöttek: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Marcus Szkenderovics szenátorok, és az Esküdt Polgárság tagjai, Elias Crnkovics és Lucas Baics.

F: 261.1.pag.170-171. 28/1748.

 

 1. november 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen van Thomas Rudics bíró, Michaël Bacsin, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics és Iosephus Kopunovics szenátorok. Az ülésen elítélik Ioannes Prcsicset, mert drágábban árulta a bort a városi kocsmában. Pénzbüntetésre ítélték.

F: 261.1.pag.171. 29/1748.

 

 1. november 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Michaël Bacsin, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov és Michaël Prcsics szenátorok. A következő döntéseket hozták: 1. Felmentik Lucas Bukvics pásztorát, akit Paulus Vlaanak hívnak, a lopás miatti vád alól. A bíróságon megjelent Nedilyko Szávaszentdemeterből (Sirmium, Sremska Mitrovica); 2. Elítélték Lucas Betyart Halasról (Halaš)[16], mivel marhákat lopott Thomas Rudicstól. Az ellopott marhákért kapott pénzt Michaël Vörösnél tartotta; 3. Maria Rosaffát, Peter Rosaffa lányát Gyöngyösről Szent Maria lányainak tanítónőjéül veszik fel. Megszabták a fizetését pénzben és természetbeni juttatásban, a diákjainak számától függően.

F: 261.1.pag.171-172. 30/1747.

 

 1. november 25.
 2. A Magisztrátus és Esküdt Polgárság közös ülésén jelen volt Antonius Grassalkovics, a Magyar Kamara elnöke (főkamarás), és a következő döntések születtek: 1. Szent Maria nemesei elfogadják az őket a közteherviselésre (kontribució (kontribucija) és nemesi adó (vlastelinska dažbina)) kötelező szerződést. Ugyanígy elfogadják, hogy kötelesek szállást adni a katonáknak és adót fizetni. A tárgyat az E iratcsomóban 14-es számmal jelölve őrzik; 2. A Magisztrátus tagjai és fiaik is felszabadulnak a katonaság elszállásolása alóli kötelezettség alól; 3. Megalakítják a katonák elszállásolását szervező városi bizottságot. A bizottság tagjai: Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics és Marcus Szkenderov szenátorok, és az Esküdt Polgárság tagjai közül Iosephus Vizÿ, Thadaeus Sztantics, Michaël Vujavics, Bartholomaeus Kopunovics, Ioannes Franceskovics, Nicolaus Szagmaiszter és Nicolaus Gyurgyevics.

F: 261.1.pag.173. 31/1748.

 

 1. december 2.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Petrus Mukić, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunov, Gregorius Vidakovics és Marcus Szkenderov. Kivizsgálták Georgius Halacs panaszát Vellimir Abramov, Szava Gyurgyevics, Milanko Szekulics és Maxim Janics ellen, a kifizetetlen kölcsön ügyében. Tanúnak idézték be Petrus Mukics szenátort.

F: 261.1.pag.173-174. 32/1748.

 

 1. december 9.
 2. Vellimir Abramov a Tisza mentéről (Tybiscano, Potisje) panaszát vizsgálták meg Marianus Malogurszkÿ gulyás és Ioannes Nimcsevics ellen, egy tehén ellopása miatt.

F: 261.1.pag.174-175. 33/1748.

 

 1. december 13.
 2. A Stephanus Csanady szegedi (Szegedinum, Segedin) lakos hirtelen halála utáni nyomozati anyag az E iratcsomóban van és a 15-ös számmal jelölve.

F: 261.1.pag.175. 34/1748.

 

 1. január 3.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudić bíró, Michaël Bacsin, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunov és Marcus Szkenderov szenátorok. Ioannes Vojnics szenátor panaszát vizsgálták ki Elias Crnkovics ellen, aki nyílvánosan szidta (káromkodott ellene). Pénzbüntetést kapott.

F: 261.1.pag.178. 1/1749.

 

 1. január 7.
 2. Az ellenőrző (revíziós, reviziona) ülésen Ignatius Vukovics és Petrus Ratz esetéről tárgyaltak és azokról a lopási ügytárgyakról, amelyeket Petrus Matkovics és Ioannes Szabo követtek el. A nemesi bíróság (vlastelinski sud) iratai a D iratcsomóban vannak és az 1-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.178. 2/1749.

 

 1. január 10.
 2. Ügytárgyak: 1. Ioannes Gerre Michaël Farkast lólopással vádolja. Pénzbüntetésre ítélték; 2. Ioannes Vukovics, akit még Glavasnak is neveznek, és tesvére, Ignatius Vukovics vitája a vagyon megosztásról. A marhákat a birtokról eladták Martinus Adamovicsnak 322 forintért; 3. Arszenius Sztoicsics megkapta város polgára címet.

F: 261.1.pag.178-181. 3/1749.

 

 1. február 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Michaël Bacsin, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazovics, Petrus Mukics, Michaël Prtyics és Ioannes Macskovics, valamint az Esküdt Polgárság tagjai: Elias Crnkovics, Thomas Vojnics, Antonius Bulyocsics, Georgius Halács, Iosephus Temunov, Georgius Pusics, Bartholomaeus Rogics, Franciscus Baics, Thadaeus Sztantics, Georgius Peics, Ioannes Tikviczki, Ioannes Francescov, Petrus Lukendics, Marianus Malogurszkÿ, Michaël Vujavics, Istvan Horvath, Glischo Araczki, Andreas Balógh, Nicolaus Gyurgyevics, Paulus Tamassy, Nicolaus Szagmaiszter és Iosephus Vizÿ. A Magisztrátus úgy döntött, hogy a város kész 75 000 forintot fizetni, hogy kiváltsa Szent Maria koronabirtokát (krunsko imanje).

F: 261.1.pag.181. 4/1749.

 

 1. február 14.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Petrus Mukics, a bíró helyettese, Gregorius Krisanovics, Iosephus Iaramazov, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Michaël Prtyics és Ioannes Macskovics. A következőket vitatták meg: 1. A ferenceseknek négy forintot adnak, hogy Jeruzsálembe (Hierosolimatana, Jerusalim), a Szentföldre utazanak; 2. Ítletet hoztak Milak Dulics, Nicolaus Raicsics és Paulus Maczko kölcsönei ügyében; 3. Kötelezik a nemes Martinus Szucsicsot, hogy fizesse vissza a kölcsönét Szpandolin Manoilovics kereskedőnek 4. Felolvasták Osztrovo (Ostrovo) erődítmény kapitányának levelét, amelyben Marin Maricsot javasolja a vádlottak elfogására, annak jó képességei miatt. A levelet a D iratcsomóban őrzik a 2-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.181-183. 5/1749.

 

 1. március 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Petrus Mukics, a bíró helyettese, Gregorius Krisanovics, Iosephus Kopunovics és Iosephus Iaramazov szenátorok. A következőket vitatták meg: 1. Kötelezik Paulus Kuluncsicsot, hogy fizesse vissza kölcsönét Antonius Polyaknak, Bács megye megbízottjának; 2. Hogy fizessék meg Iosephus Schiller péknek a kiszállított kenyér árát.

F: 261.1.pag.183. 6/1749.

 

 1. március 17.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krisanovics, a bíró helyettese, Ioannes Vojnics, Michaël Pertyics és Ioannes Macskovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elítélték Thomas Valachus gulyást, Georgy Halacsot és Georgius Lukicsot egy ökör ellopásáért, amelyet Istvan Nagy megyésispánnak (župan) adtak el. 2. Kinevezik székbírókat (Szekbiró – a városi mészárszékek) és a borbírókat (Borbiró – a városi kocsmák ellenőreit). 3. A mészárszékek számláinak felülvizsgálatára Elias Polyakov és Nikola Brnić kapott megbízatást, rajtuk kívül még Gregorius Krisanovics és Iosephus Iaramazov, az Esküdt Polgárság közül pedig Hieronymus Vukovics, Elias Crnkovics és Marianus Malogurszki; 3. A mészárszékek felügyeletével még Iacobus Sucsicsot és Georgius Gyurgyevicsot bízták meg. 4. A kocsmák felügyeletére Albertus Sztipics és Lucas Vojnics Lukacsics kapott megbízatást.

F: 261.1.pag.184-185. 7/1749.

 

 1. április 24.
 2. Kinevezik Esküdt Polgárság hatvan tagját, Iacobus Vojnics pedig adópénztárnok és a jegyző helyettese (vicenotar) lesz. Az Esküdt Polgárság tagjai a következők: Nicolaus Guganovics, Iános Horváth, Martinus Szucsics, Ioannes Budimlics, Lucas Bodics, Stephanus Krisanovics, Thadaeus Tokics, Franciscus Mamusics, Lucas Vojnics, Iosephus Mamusics, Ioannes Vukov, Georgius Gyurgyevics, Bonaventura Gabrics, Stephanus Lénard, Georgius Halács, Matthias Peics, Georgius Araczki, Andras Balogh, Nicolaus Szagmaiszter.

F: 261.1.pag.185. 8/1749.

 

 1. április 27.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen volt Iosephus de Redl adminisztrátor, Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Michaël Bacsin, Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunov, Marcus Szkenderov, Ioannes Macskov és Michaël Prtyics szenátorok. Először a hivatalban lévő bíró mondott le, ez után a következő három jelöltet javasolták: Thomas Rudics, Ioannes Vojnics, és Iosephus Iaramazov. Az Esküdt Polgárság következő tagjai szavaztak: Iosephus Visy, Thadaeus Tokics, Martinus Sucsics, Ioannes Cvijanov, Georgius Puzics, Georgius Bibin, Bartholomaeus Iakocsev, Ioannes Francsesković, Thomas Vojnics, Ioannes Horváth, Andreas Balogh, Georgius Araczki, Iosephus Szapuncsics, Laurentius Peics, Iacobus Kopunovics, Marianus Malogurszki, Simun Tumbaszov, Iosephus Hrvatski, Elias Polyakovics, Ioannes Temunov, Franciscus Baics, Iosephus Mamusics, Stephanus Lénárd, Ioannes Vukov, Matthias Peics, Iacobus Tyakics, Bartholomaeus Rogics, Stephanus Krisanovics, Thadaeus Sztantics, Georgius Peics, Petrus Szarics, Albertus Sztipics, Elias Crnkovics, Franciscus Mamusics, Georgius Halács, Lucas Baics, Thomas Cvijanov, Iosephus Vukmanov, Nicolaus Bernics, Iosephus Bacsin, Lucas Vojnics. A Magisztrátus következő tagjai szavaztak: Michaël Bacsin, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Michaël Prtyits, Marcus Szkenderov. A szavazás eredményeképpen Thomas Rudics lett a bíró. Az elhunyt szenátor, Stephanus Vojnics helyére a következőket javasolták: Lucas Vojnics, Michaël Vujavics és Iacobus Szucsics. Az Esküdt Polgárság következő tagjai szavaztak: Hieronymus Vukovics, Thomas Cvijanov, Iosephus Vizÿ, Iosephus Bacsin, Martinus Szucsics, Gregorius Araczki, Lucas Brič, Elias Polyakov, Thomas Vojnics, Laurentius Peics, Thadeaeus Tokics, Martinus Raicsics, Thadaeus Sztantics, Stephanus Krisanovics, Simun Tumbaszov, Fabianus Baics, Elias Crnkovics, Iosephus Vukmanovics, Nicolaus Bernics, Georgius Peics, Ioannes Budimlics, Iosephus Mamusics, Georgius Halács, Ioannes Horváth, Bartholomaeus Rogics, Georgius Bibin, Lucas Vojnics Lukacsics Ioannes Vukov, Petrus Sarics, Lucas Bodics, Iacobus Kopunovics, Matthias Peics, Iosephus Hrvatskÿ, Georgius Pusics, Albertus Stipics, Iosephus Szapuncsics, Bartholomaeus Iakocsevics, Franciscus Baics, Marianus Vojnics, Iacobus Tyakics, Ioannes Vojnics, Franciscus Mamusics, Ioannes Francseskov, Stephanus Lénard, Ioannes Budimlics Iosephus Temunov. Ez után a Magisztrátus tagjai szavaztak: Thomas Rudics, Ioannes Vojnics, Michael Bacsin, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukin, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Michaël Prtyics, Marcus Szkenderov, Iosephus Iaramazov. Lucas Vojnicsot választották meg. Ignatius Vukovics szenátor helyett a következőket ajánlják: Nicolaus Guganovics, Lucas Bukvics és Martinus Szucsics. Az Esküdt Polgárság tagjai közül a következők szavaztak: Hieronymus Vukovics, Iakobus Kopunovics, Iosephus Vizÿ, Fabianus Baics, Lucas Baics, Stephanus Krisanovics, Thomas Vojnics, Iosephus Temunov, Thadaeus Tokics, Bartholomaeus Iakocsev, Thadaeus Sztantics, Gregorius Araczki, Simun Tumbaszovics, Lucas Bodics, Georgius Pusics, Georgius Bibin, Elias Polyakov, Marianus Vojnics, Franciscus Baics, Georgius Peics, Elias Crnkovics, Martinus Raicsics, Bartholomaeus Rogics, Georgius Halacs, Nicolaus Brnics, Stephanus Lénárd, Lucas Vojnics-Lukacsics, Thomas Cvijanov, Albertus Sztipics, Iacobus Tyakics, Iosephus Szapuncsics, Iosephus Mamusics, Laurentius Peics, Iosephus Vukmanovics, Ioannes Francseskov, Ioannes Budimlics, Petrus Szarics, Andreas Bálogh, Ioannes Cvijanov, Franciscus Mamusics, Iosephus Bacsin, Ioannes Horváth, Ioannes Vukov, Iosephus Horvatskÿ. A Magisztrátus tagjai is szavaztak: Thomas Rudics, Ioannes Vojnics, Michaël Bacsin, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Michaël Prtyics, Marcus Szkenderov, Iosephus Iaramazov. Nicola Guganovicsot választották meg. Megválasztották a városkapitányt (gradski kapetan) Lucas Vojnics személyében, és két jogászt: Iosephus Vizÿ és Elias Polyakov személyében. Megválasztották a városi pénztár ellenőrző bizottságot is, ennek tagjai: Iosephus Vizy, Ioannes Budimlics, Fabianus Baics, Bartholomaeus Rogics, Georgius Pusics, Georgius Peics, Albertus Sztipics, Iosephus Mamusics, Franciscus Baics, Ioannes Francseskov, Matthias Peics, Elias Polyakovics, Elias Crnkovics, Lucas Baics, Martinus Szucsics, Thadaeus Sztantics, Thadaeus Tokics, Nicolaus Bernics, Ioannes Horváth, Georgius Halács, Marianus Malogurszki.

F: 261.1.pag.186-195. 9/1749.

 

 1. április 28.
 2. Ügytárgyak: 1. A szegedi (Szegedinum, Szegedin) ferenceseknek nyolc forintnyi segélyt adnak; 2. Meghatározták a városi adminisztrációban, az egyházat szolgálóknak és a tanítónők fizetését.
 3. Bíró 150 forint
 4. Szenátrorok 30 forint fejenként                                                                                                                   összesen 360 forint
 5. A városkapitány (gradski kapetan), Lucas Vojnics 30 forint
 6. Az esküdt (zakleti) jegyző, Petrus Iósics 130 forint
 7. A pénztárnok, Hieronymus Vukovics 100 forint
 8. Az adópénztárnok, Iacobus Vojnics 30 forint
 9. Avárosi biztos (komesar), Iosephus Vizy egy metrikus                                                                                                                            centenarius (cent) hús                                                                                                              és 30 foint
 10. A városparancsnok (hadnagy, poručnik), Martinus Szucsics 50 forint
 11. Az orgonás, Simun Romics 1/4 Icce (holba) búzát,                             (azaz a zasipača),                                     valamint   60 forint
 12. Az egyházszolga (Crkvenjak), Martinus Missuraÿ búzát mint az                 orgonásnak és                                                                                                                         40 forint
 13. A piacok ellenőre, Georgius Loncsarski 24 forint
 14. A börtönőr, Stephanus Kovács 100 font hús,

15 metret búza

46 forint

 1. A városi rendőr Ioannes Csonkics 10 font hús és

1 pár csizma, és

30 forint

 1. Az őrök, Georgius Milloschev és Ioannes Perisics 100 forint
 2. A hentes és mészáros, Franciscus Heller 10 font faggyú és

60 forint

 1. A hentes és mészáros, Andreas Vojvoda 10 font faggyú és

50 forint

 1. A pásztorok, akik a mészárszékek jószágait őrzik (azaz a forrásban hajkači),

Ioannes Szlaninkovics                                                                             10 metret zab,

10 font faggyú és

55 forint

 1. Ioannes Iosovkics, pásztor/hajcsár (hajkač) 10 metret zab,

10 font faggyú és

55 forint

 1. A város kocsisa, Ioannes Tustics egy metrikus

centenarius (cent)                                                                                                                    hús,

egy pár csizma és                                                                                                                    35 forint

összesen                                                                                                  1425 Forint

 1. Elítélik Gasparus Gvozdenovicsot és Gregorius Cselatovicsot búza lopása miatt, amit Matthias Vukovics, Marianus és Marcus Garacztól loptak el.

F: 261.1.pag.195-198. 10/1749.

 

 1. május 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Michaël Bacsin, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Gregorius Vidakovics, Michaël Parcsics, Marcus Szkenderović, Ioannes Macskovics és Nicolaus Guganovics szenátorok. Georgius Szuvacsics panaszát vitatták meg mostohafiai, Paulus és Antonius Szuvacsics ellen, akik nem fizették vissza a kölcsönt.

F: 261.1.pag.198-199.11/1749.

 

 1. május 12.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak Thomas Rudics bíró, Michaël Bacsin, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovics, Michaël Parcsics, Marcus Szkenderovics és Nicolaus Guganovics szenátorok. Stephanus Tumbaszevics panaszát vitatták meg a Kalocsai (Kolocsa, Kaloča) Érsekség ellen, amely tíz ökröt kobozott el, amikor Csávolyról (Csavolino, Čavolj) Szent Mariaba költözött.

F: 261.1.pag.199. 12/1749.

 

 1. május 18.
 2. Ügytárgyak: 1. Az állami adó kiszabása tízezer forint nagyságban; 2. Minden városlakó húsz forintot köteles fizetni a város anyagi helyzetének javítására; 3. Az adót elfogadják természetben is, a jószágok értékének megfelelően; 4. Felhatalmazzák Martinus Szucsicsot, hogy átvegye a jószágot adó fejében; 5. Döntés arról, hogy 458 forintot fizessenek és 1103 font (1 libra = 0, 56 kg) húst adjanak Iosephus Vizÿnek, a bécsi (Vienna, Beč) és pozsonyi (Posonium, Požun) utazás és tartózkodás ellenértékeként 1742. és 1749. között.

F: 261.1.pag.199-201. 13/1749.

 

 1. május 23.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov, Ioannes Macskovics és Michaël Parcsics szenátorok. 1. Megvitatták a piacok ellenőre (gradski ekonom), Hieronymus Vukovics elszámolását. Jelentéseit a G iratcsomóban, 9-es számmal jelölve őrzik; 2. Ítéletet hoztak Matthias Kovacs pásztor ügyében, hogy akik felfogadták,, fizessék ki neki a fizetését. A tárgy a G iratcsomóban van 10-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.201-202. 14/1749.

 

 1. május 29.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Michaël Bacsin, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Marcus Szkenderov, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Michaël Parcsics, Lucas Vojnics és Nicola Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Szpandolia Manoilovics görög kereskedő kérelme, hogy a Magisztrátus mérsékelje az éves illetékét. Az ügytárgy a G iratcsomóban van a 11-es számmal jelölve; 2. A Magisztrátus végzést hozott Martinus Raicsics és Milak Dulics kérelméről, hogy tegyék jóvá nekik azt a kárt, amit a katonság okozott tanyáikon.

F: 261.1.pag.202-203. 15/1749.

 

 1. június 2.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krisanovics, a bíró helyettese, Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunov, Marko Szkenderov és Nicolas Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg a Magisztrátus ülésén: 1. Ioannes Klugovics kérelme, hogy egyedül ő árusíthasson pálinkát az éves vásárokon; 2. A győri (Jaurinum, Đur) hentesek huszonkilenc forint illetéket fiztenek jószágaik legeltetéséért Szent Maria legelőin. Hieronymus Vukovicsot bízták meg azzal, hogy behajtsa az összeget; 3. Iacobus Vidakovics és Andreas Cvijanov átadták a szentatya, XIV. Benedek pápa áldást. A dokumentumot a városi irattárban őrzik.

F: 261.1.pag.203-204. 16/1749.

 

 1. június 23.
 2. Ügytárgyak: 1. Az adó (kontribucija, porez) fizetése természetben – jószággal; 2. Döntés arról, hogy idegenek nem települhetnek be a helyiek kárára; 3. Az idegenek előzetes engedély nélkül nem használhatják a város kaszálóit (szénakaszálók); 4. Felolvasták Grassalkovics gróf levelét, amelyben az áll, hogy a város öt aranyat ad a Magyar Kamara épületének felújításáta Budán (Budim). Az okmányt a G iratcsomóban a 12-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.204-205. 17/1749.

 

 1. július 7.
 2. Ügytárgyak: 1. A Magyar Kamara elnökének, Grassalkovics á Gyarak grófnak parancsa, Lucas Vojnics és Lucas Bukvics szenátorok földjeinek tagosításáról/rendezéséről. A rendezésben a következő személyek vesznek részt: Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Michaël Bacsin és Marcus Szkenderov, és az Esküdt Polgárság tagjai: Elias Crnkovics, Fabianus Baics, Georgius Peics, és Bartholomaeus Rogics. 2. Iosephus Lederer lakatos benyújtja számláit az elvégzett munkáiról; 3. Blasius Tisler asztalos benyújtja számláit az elvégzett munkáiról.

F: 261.1.pag.205-206. 18/1749.

 

 1. augusztus 8.
 2. Büntetést kap Nicolaus Tuczics, aki Gregory Krisanovics szenátornak dolgozik, mert megerőszakolta a lányt, akivel nem házasodhatott össze vallása miatt. A lány Georgius Halácsnál dolgozott szobalányként. Nicolaus Tuczicsot ötvenkét forintos büntetés megfizetésére ítélték.

F: 261.1.pag.206. 19/1749.

 

 1. augusztus 15.
 2. Ügytárgyak: 1. Büntetést kapnak Petrus Bartolovics, Matthias Palotaÿ és azok az emberek, akik más búzáját csépelték ki és vitték el. Ezek: Petrus Bartolovics, Mattias Palotay és Ioannes Bajnocz. Az elkövetőket száműzik a városból Szent Gzörgy (S. Georgius, sveti Đorđe) napjáig. Az okmányt a G iratcsomóban a 13-as számmal jelölve őrzik; 2. Kifizetik a Városháza istállója építésének költségeit, és Franciscus Pavolecznek is huszonhét forintot.

F: 261.1.pag.206. 20/1749.

 

 1. augusztus 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró és az összes szenátor. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elosztják a családi vagyont Iosephus Csovics és testvére, Laurenty Csovics özvegye között, hasonlóképpen a gyerekek, Catharina, Martha, Barbara és az özvegy fia, Michël elhelyezését is megvitatják; 2. Szabályozzák a pálinkafőzésre alkalmas kazánok eladásának módját a bajai (Baja) Georgius Csondorcza kérelmére.

F: 261.1.pag.207-208. 21/1749.

 

 1. augusztus 25.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Michaël Bacsin, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunov, Michaël Parcsics, Marcus Skenderov, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Marcus Sztoikovics megkapja a monopóliumot a kávé és a forraltbor eladására a városban és a nyílvános vásárokon; 2. Megszabják Ioannes Kenderszki tanító fizetését, ami tíz forint.

F: 261.1.pag.208-209. 22/1749.

 

 1. szeptember 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Marcus Szkenderov, Petrus Mukics, Gregorius Krisanovics és Lucas Vojnics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Büntetést kap Petrus Bosztancsia 400 görögdinnye ellopásáért. Marcus Vlaovicsnak és Juditha Bujdoskának dolgozott. A kár megfizetésére ítélték, és harminc botütésre; 2. Az olasz Szent Ambrus (S. Ambrosy, Sveti Ambrozije) rend szerzeteseinek kérésére négy aranyat adnak a piacenzai (Piacenza, Pjaćenca) templomuk felújítására.

F: 261.1.pag.209. 23/1749.

 

 1. szeptember 12.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Michaël Bacsin, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov, Iosephus Kopunovicskao szenátorok és a városi pénztárnok, Hieronymus Vukovics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A városi kamarás (gradski ekonom) számadását, amit a G iratcsomóban a 13-as számmal jelölve őriznek. A zárszámadás a következőkre vonatkozik: 1. Különböző javítások költségei, a kalocsai főispán (Csaky) szállásának, valamint a Kalocsai Érsekségnek kifizetett költségek; 2. Antonius Grassalkovics ispán (župan) költségei; 3. A beszedett tized számadása, azaz az elszámolás róla; 4. Számlák a kősóért; 5. Az istálló építésének számlái; 6. A ferences tanár (profesor) fizetésea; 7. A kovács számlái.

F: 261.1.pag.210. 24/1749.

 

 1. szeptember 19.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen volt Petrus Mukics, a bíró helyettese, Marcus Szkenderov, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Michaël Parcsics, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovics szenátorok. Megvitatták Marcus Szarvas igényét a bor vásárlásával kapcsolatban, Grnicz Bassanin zombori (Zomboriensis, Sombor) lakossal szemben. A vásárlás Bajmak (Bajmok) területén történt. Mivel nem volt sem írott dokumentum, se tanú, az ügyet lezárták.

F: 261.1.pag.210-211. 25/1749.

 

 1. szeptember 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Michaël Bacsin, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Ítletet hoztak Lucas Baics és Georgius Milossev verekedését illetően. Mivel Lucas Baics kezdte a verekedést, köteles megfizetni a bírságot az okozott fájdalomért; 2. Az áruk kifizetése Matthias Budimcsev nevére, a kereskedés részére; 3. Elismervény a széna eladásáról, amit Ioannes Nemeth fizetett ki; 4. A befizetett adó (kontribucija) elszámolása, amit Hieronymus Vukovics nyújtott be; 5. Egy bizonyos Saffran, akit Akasztónak is hívnak, megköszöni a Magisztrátusnak azt a jótéteményt és búzát, amit Petrus Racz adott neki.

F: 261.1.pag.211-213. 26/1749.

 

 1. október 6.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Petrus Mukics és Nicolaus Guganovics, valamint az Esküdt Polgárság tagjai: Iosepus Vizÿ, Elias Crnkovics, Nicolaus Barnics, Matthias Peics, Iosephus Mamusics, Thadeus Tokics, Albertus Sztipics, Elias Polyakov, Lucas Baics, Georgius Pusics, Bartholomaeus Rogics, Ioannes Horváth és Andreas Balogh, valamint a városi kamarás (ekonom), Hieronymus Vukovics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A városi kamarás (gradski ekonom), Hieronymus Vukovich két éves elszámolása, amit a G iratcsomóban a 14-es számmal jelölve őrznek; 2. A városi mészárszék elszámolása, amit Elias Polyakov és Nicolaus Bernics nyújtottak be, és amelyet az F iratcsomóban a 15-ös számmal jelölve őriznek; 3. Elszámolás a városi kocsmák jövedelméről, amelyet Albertus Sztipics nyújtott be; 4. Az oszmán alattvaló, Gyorgya Sztankovics éves adója, amely harminc forint; 5. A nemes Lucas Bukvicsot ideiglenesen felmentették a katonaság iránti kötelezettségei alól.

F: 261.1.pag.213-214. 27/1749.

 

 1. október 13.
 2. A felülvizsgálati bíróság (revizioni sud) iratai a kihágásokról (delikvencija) az F iratcsomóban vannak, és a 16-os számmal jelölve őrzik őket.

F: 261.1.pag.214. 28/1749.

 

 1. december 12.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunov, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Petrus Goricski katolikus szabó, aki a eddig az egyházszakadárok/skizmatikusok (šizmatici) között élt a Tisza menti Becse erődítményben (Fossato Tybiscano Becsei, Bečej), Szent Maria polgárai közé vétetik; 2. Antony Grassalkovics ispán (župan) rendelete a tized csépléséről, a G iratcsomóban a 17-es számmal jelölve őrzik; 3. Ítélet verekedés ügyében Mihály Antalas, Ioannes Molnar és Marcus Karnaiszki között. Nagy Fény-pusztán (a későbbi Nagyfén, Žednik) verekedtek össze. Marcus Karnaiszkit a gyógykezelés költségeinek megtérítésére ítélték, és harminc botütésre.

F: 261.1.pag.215-216. 29/1749.

 

 1. január 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderovics, Michaël Parcsics, Nicolaus Guganovics és Lucas Vojnics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elítélik Andreas Balogh, Ianos Szelle, Istvan Petö, György Horváth és Ola Miska gulyásokat egy ökör ellopásáért és leöléséért, amely Ioannes Vojnics szenátoré volt; 2. Megtiltják Matté Szabó tolvaj, halasi lakos (Halass, Halaš)[17] tartózkodását Szent Maria városban.

F: 261.1.pag.220.21/1750.

 

 1. január 29.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Michaël Parcsics, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovics szenátorok. Arról döntöttek, hogy a ferences professzor (profesor), Thomas negyven forintot kapjon fizetségül a diákokkal folytatott háromévi munkájáért.

F: 261.1.pag.220-221 2/1750.

 

 1. február 13.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Michaël Parscics, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovics szenátorok. Arról döntöttek, hogy megbüntessék Ioannes Rudicsot és Elias Sintarint, azért, mert megverték Ioannes Glogovaczot. Pénzbüntetést kaptak és ötven botütést. A tárgyat a H iratcsomóban az 1-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.221. 3/1750.

 

 1. február 27.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Petrus Mukics, a bíró helyettese, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Gregorius Vidakovics, Michaël Parcsics, Marcus Szkenderov és Lucas Vojnics szenátorok. Büntetést kapnak Susanna Baczkalov, Nicolaus Baczkalov felesége, és lánya, Catharina, a csavargó, Ioannes Plevcsik felesége paráznaság miatt, amit Ioannes Makayval és Lyotával, akit Parcsicsnak is hívnak, a görög kereskedővel követett el. Mivel a vádlottak mindent beismertek, az anyát, Susannát ötven botütésre, a lányát pedig húsz botütésre ítélték, ezen kívül pénzbüntetésre, valamint száműzetésre a városból.

F: 261.1.pag.221-222. 4/1750.

 

 1. március. 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderov és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kinevezik a székbírókat (a mészárszékek felőgyelőit, nadzornici mesara): Martinus Sucsics és Bonaventura Cvijanov, évi negyvenkét forint fizetéssel; 2. Meghatározták a levágott marhák faggyújának elosztását a város és a tulajdonos között. 3. Kinevezik a székbírók, Iacobus Szucsics és Georgius Gyurgyevics munkáját felülügyelő számlavizsgáló bizottságot. A bizottság tagjai: Georgius Krisanovics, Nicolaus Guganovics és Marcus Szkenderov szenátorok. Az Esküdt Polgárság tagjai: Iosephus Vizÿ, Elias Polyakov, Elias Crnkov, Martinus Szucsics és Bonaventura Cvijanov.

F: 261.1.pag.222-223.5/1750.

 

 1. március 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Marco Szkenderov, Petrus Mukics, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovics. Az Esküdt Polgárság tagjai: Iosephus Vizÿ, Elias Polyakovics, Thadaeus Sztantics, Georgius Puzics, Nicolaus Barnics, Albertus Sztipics, Franciscus Baics, Lucas Baics, Ioannes Franceskov, Georgius Halacs és Georgius Peics szenátorok. Az ülésen döntöttek Iacobus Szucsics és Georgius Gyurgyevics székbírók (nadzornik mesara) felmentéséről.

F: 261.1.pag.223. 6/1750.

 

 1. április 3.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Ioannes Vojnics és Lucas Vojnics szenátorok. Ítletet hoztak Elias és Iosephus Mamusics követeléséről Nicolaus és Petrus Davidovics, valamint Ioannes Tomaer budai lakosokkal szemben, akik nem fizették ki a megvásárolt marhák árát a Szent Medárd napi (S.Medardi, dan svetog Medarda) vásáron.

F: 261.1.pag.224-225. 7/1750.

 

 1. április 10.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics, a bíró helyettese, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Marcus Szkenderov és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ítélet Ignatius Vukovics és Georgius Totth vitájában két tehén birtoklásának ügyében. 2. Megbüntették Kata asszonyt, Georgius Balogh feleségét fa és nád ellopásáért.

F: 261.1.pag.225. 8/1750.

 

 1. április 13.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Michaël Parcsics, Petrus Mukics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Iosephus Iaramazov szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Lazarius Vuics martonosi (Martonoš) kapitány értesítése a Ludas-puszta (Ludoš) és Martonos (Martonoš) közötti határról. A következő szenátorokat jelölték ki a puszták határainak megállapítására: Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics és Iosephus Iaramazov; 2. A nemes Petrus Vujavics panaszát Lucas Vojnics ellen, aki nem fizette ki a hét urna (urni) borát.

F: 261.1.pag.226. 9/1750.

 

 1. április 17.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Ioannes Macskovics, Petrus Mukics, Michaël Parcsics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov és Nicolaus Guganovics szenátorok. Felolvasták Georgius Halács értesítését, hogy Budán (Budim) fizette ki ezévi adóját (kontribucija), a pénztárnok, Hieronymus Vukovics ezt figyelembe vette.

F: 261.1.pag.226-227.10/1750.

 

 1. április 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krisanovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Gregorius Vidakovics, Michaël Parcsics, Iosephus Iaramazov, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Az adó (kontribucija) kiszabása alapjának meghatározása (specifikáció, specifikacija); 2. A nemesi adók kiszabása.

F: 261.1.pag.227. 11/1750.

 

 1. május 3.
 2. A Magisztrátus éves megújításáról (restauratio) szóló jegyzőkönyv: Egy bírót és egy szenátort választanak; 1. Először Thomas Rudics bíró lemond posztjáról; 2. Az elhunyt szenátor, Michaël Bacsin helyére három jelöltet jelöltek: Hieronymus Vukovics, Elias Georgius Puzics és Andreas Balogh; 3. A bírónak jelöltek a következők: Thomas Rudics, Gregorius Krisanovics és Ioannes Vojnics. Az Esküdt Polgárság következő tagjai szavaztak: Elias Polyakovics, Iosephus Bacsin, Iosephus Vizÿ, Matthaeus Peics, Thadaeus Sztantics, Ioannes Horváth, Georgius Peics, Ioannes Cvijanov, Stephanus Tumbaszov, Franciscus Baics, Nicolaus Bernics, Georgius Bibin, Martinus Raicsics, Georgius Araczki, Ioannes Vukov, Laurentius Peics, Thomas Vojnics, Iacobus Kopunov, Bartholomaeus Rogics, Iosephus Vukmanovics, Bonaventura Vojnics. A szavazáson a következő szenátorok is részt vettek: Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Ioannes Vojnics, Ioannes Macskovics, Gregorius Krisanovics Nicolaus Guganovics, Iosephus Kopunovics Iosephus Iaramazov, Michaël Parcsics, Marcus Szkenderov. A szavazás eredeménye az lett, hogy az elhunyt szenátor helyett Hieronymus Vukovicsot választották meg. Ez után elkezdődött az Esküdt Polgárság szavazása az új bíró személyéről: Iosephus Vizÿ, Elias Polyakovics, Nicolaus Bernics, Bartholomaeus Rogics, Thadeus Sztantics, Georgius Peics, Thomas Vojnics, Franciscus Baics, Ioannes Vukov, Andreas Balogh, Bonaventura Gabrics, Georgius Puzics, Ioannes Cvijanov, Stephanus Tumbaszov, Ioannes Horváth, Gregorius Araczki, Martinus Raicsics, Iacobus Szucsics, Iosephus Bacsin, Laurentius Baics, Georgius Peics, Matthias Peics, Iosephus Vukmanovics, Iacobus Kopunovics, Iosephus Temunov szavaztak. A szavazáson a Magisztrátus következő tagjai vettek részt: Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Michaël Parcsics, Ioannes Macskovics, Nicolaus Guganovics, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov, Hieronymus Vukovics; 4. Bírónak Ioannes Vojnicsot választották meg.

F: 261.1.pag.228-231.12./1750.

 

 1. május 8.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Marcus Szkenderov, Ioannes Macskov, Iosephus Iaramazov és Nicolaus Guganovics szenátorok. Az ülésen jelen vannak az Esküdt Polgárság tagjai is. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A jószágállomány összeírása, a pásztorok, ill. gulyások számadása alapján történjen; 2. A büntetés mértéke az eltitkolt jószágokat illetően (denegata) huszonöt forint darabonként; 3. Döntöttek a városi tisztviselők és szolgák fizetéseiről és juttatásairól
 3. Petrus Iosics, esküdt jegyző (notary, zakleti beležnik) 150 forint
 4. Elias Polyakovics, kamarás (camerarÿ, kamerar) 80 forint
 5. Iosephus Mamusics, pénztárnok (perceptor, blagajnik) 50 forint
 6. Iosephus Vizÿ, városi biztos/városkapitány

(oppidani comisarÿ, gradski komesar)                                                          1 metrikus                                                                                                                     centenarius                                                                                                                              (cent) húst                                                                                                                     és 50                                                                                                                                        forintot

 1. Thadeus Tokics, borbíró (iudicis vini, vinski sudija) 12 forint
 2. Simon Romics, orgonás (organista) 2 metrikus

cent húst és

65 forint

 1. Martinus Missuraÿ, sekrestyés (sachristanus, crkvenjak)

és harangozó (campanator, zvonar)                                                               1/4 icce                                                                                                                          (holba)                                                                                                                                     búzát és                                                                                                                         40 forintot

 1. Georgy Loncsarszk, a piacok ellenőre

(agoranomus, inspektor za pijace)                                                                 24 forint

 1. Michaël Diossÿ, tanító (ludi magistri, učitelj) 20 forint
 2. Maria Rosafa, tanítónő 1/2                       metrikus                                                                                                                                  centenarius                                                                                                                    (cent) só,

3 metret                                                                                                                         liszt, az                                                                                                                                    ünnepekre 5                                                                                                                   forintot                                                                                                                                    diákonként                                                                                                                       és még                                                                                                                           20 forintot

11 Stephanus Kovács, börtönőr (carcerum custodi, čuvar zatvora)               100 font hús                                                                                                                  15 metret                                                                                                                                 liszt és                                                                                                                           46 forint

 1. Georgy Milossev és Ioannes Pencsics, a só őrzői

(obequitator, čuvari soli)                                                                               100 forint

 1. Ioannes Csonkits, városi rendőr

(hajdones, gradski čuvar)                                                                              1 hosszú                                                                                                                        gúnya                                                                                                                                      (dugačak                                                                                                                        gunj), 1 pár                                                                                                                              csizma,                                                                                                                          összesen 60                                                                                                                  forint

 1. Stephanus Vida, a város kocsisa (auriga, kočijaš) 12 metret                       búza, 5                                                                                                                                     ködmön                                                                                                                         (irhabunda,                                                                                                                              kožuh), 1                                                                                                                       metrikus                                                                                                                        cent hús, 1                                                                                                                               pár csizma,                                                                                                                    30 font                                                                                                                                     szalonna,

50 font só                                                                                                                      és 28 forint

 1. Ioannes Tustics, a másik városi kocsis 10 pint                       (oko)                                                                                                                                       szalonna, 1                                                                                                                    metrikus                                                                                                                                  cent hús,                                                                                                                       egy pár                                                                                                                          csizma                                                                                                                                     valamint                                                                                                                         35 forint

 

A Magisztrátus évi fizetése                                                                           150 forint

Bírók (iudex, sudije)                                                                                     150 forint

Szenátorok (szenátores, senatori) fejenként                                                   30 forint                                                                                                                        azaz évente                                                                                                                              360 forint

 

Összesen ———————————— 1290 forint

F: 261.1.pag.231-233. 13/1750.

 1. május 14.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Ioannes Macskovics és Hieronymus Vukovics szenátorok, valamint az Esküdt Polgárság tagjai. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Informálódtak Szent Maria évi adójának kifizetéséről, erről Gregorius Krisanovics szenátor és Petrus Josics jegyző nyújtottak be beszámolót, ami a H iratcsomóban a 4-és számmal jelölve található meg; 2. Kinevezik Gregorius Krisanovics és Iosephus Kopunovics szenátorokat székbíróknak (nadzornik mesara); 3. Elias Polyakovicsot, a városi kamarást (gradski kamerar) kinevezik borbíróvá (inspektor krčmi, a kocsmák ellenőre).

F: 261.1.pag.233. 14/1750.

 

 1. május 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Lucas Vojnics, a bíró helyettese, Gregorius Vidakovics, Marcus Szkenderov és Hieronymus Vukovics. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Paulus Ivanovics boltos számláinak kifizetése, aki a szenátor Lucas Vojnics boltosa/beszerzője; 2. Büntetést kapnak Stephanus Sörös és neje, Judith Kerekes illegális borkimérés miatt.

F: 261.1.pag.234. 15/1750.

 

 1. május 25.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Thomas Rudić, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunov, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Georgius Marcsetics panaszát több Szent Maria-i lakos ellen, akik a kocsmában megverték. Ezek: Georgius Jurics, Nicolaus Bernics és Georgius Peics. Az elkövetők harminc botütést kaptak büntetésként (šibanje), fizetniük kell a gyógyíttatás költségét és a fájdalomdíjat; 2. Marcus Galics és Georgius Buzás panaszát Miklos és Michaël Petrik pásztorok ellen, akik dohányt loptak Ludas-pusztán (pustara Ludoš). Húsz botütésre és pénzbírságra ítélték őket.

F: 261.1.pag.234-235. 16/1750.

 

 1. május 29.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak Gregorius Krisanovics, a bíró helyettese, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunov, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Hieronÿmus Vukovics szenátorok. Arról döntöttek Elias Polyakov városi kamarással (gradski kamerar), hogy több számlát is kifizetnek, amelyek összesen tizenhet forintot tesznek ki.

F: 261.1.pag.235-236. 17/1750.

 

 1. június 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukić, Iosephus Iaramazov, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Georgy Araczki hagyatéka felesége, Stoja Iakocsev hasznára. 2. Az iskolák náddal történő befedésének kifizetése Misko Mengyinnek és Iurissa Gersicsnek. 3. Az iratok, amelyek Iovan Zarija valamint Miailo és Ievrem Zvekics között történt vagyonelosztásról szólnak, a H iratcsomóban vannak az 5-ös számmal jelölve.

F: 261.1.pag.236-237. 18/1750.

 

 1. június 5.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Thomas Rudics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Büntetést kap Barissa Dubicsanacz, mert az éves vásáron illegálisan mérte a bort és a pálinkát; 2. Büntetést kap Iosephus Szapuncsics, mert illegálisan adott el három hordó pálinkát. Ez tanúsították a városi kamarás, Elias Polyakovics és a borbíró (sudija za vino), Thadaeus Tokics. 3 A nemes Iacobus Szucsics és még néhány nemes panaszát Iosephus Iaramazov, Michaël Tikviczki, Georgius Tatapalkov, Ioannes Iaramazovics és Elias Mamusics szenátorok ellen, mert tönkretették kútjaikat a legelőiken. A tárgy a H iratcsomóban a 6-os számmal jelölve található. 4. Felolvasták Antony Krassalkovics elnök levelét egy Csiktarcsáról (Csíktarcsa a mai Magyarország) elkóborolt lóval kapcsolatban. A levelet a H iratcsomóba rakták a 7-es számmal jelölve; 5. Sara Szegedinumka vagyonnal kapcsolatos kérelme, amit de Redl adminisztrátorhoz intézett, ami a H iratcsomóban a 8-as számmal jelölve található.

F: 261.1.pag.237-238. 19/1750.

 

 1. június 8.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Ioannes Macskov és Nicolaus Guganovics és az Esküdt Polgárság tagjai. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A jószágok őrzőit kötelezik, hogy az állatok valós számát adják meg az illetékeseknek; 2. Kijelölik a jószágállomány összeírására a bizottság tagjait, ezek a következők: Lucas Baics, Andreas Balogh, Martinus Raicsics, Elias Crnkovics, Iosephus Horvatsky és Georgius Gyorgyevics szenátorok, és az Esküdt Polgárság tagjai; 3. Az adók kivetésére is kijelölik a bizottságot, ennek tagjai Thomas Rudics, Gregorius Krisanovics és Hieronymus Vukovics szenátorok és az Esküdt Polgárság tagjai: Iosephus Vizÿ, Elias Polyakovics, Iosephus Mamusics, Ilija Crnković, Elias Crnkovics, Andreas Balogh és Georgius Gyurgyevics; 4. Kötelezően össze kell írni a pásztorok tulajdonában lévő jószágállományt is.

F: 261.1.pag.238-239. 20/1750.

 

 1. június 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Georgius Krisanovics, Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Mukics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov és Nicolaus Guganovics szenátorok. Büntetést kap Anna Czarevics, aki megrágalmazta Anna Petri Iakocsevicset, Georgius Puzics feleségét.

F: 261.1.pag.239-240. 21/1750.

 

 1. június 12.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics és Ioannes Macskovics szenátorok. Büntetést kap Michaël Borsodÿ a nem engedélyezett pálinkaárusítás miatt.

F: 261.1.pag.240. 22/1750.

 

 1. június 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Meghatározzák Simon Romics kántor fizetségét, amikor gyermekek temetésénél szolgál; 2. 4700 gyertya kifizetését engedélyezik a város szükségleteire.

F: 261.1.pag.240. 23/1750.

 

 1. június 19.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov, Lucas Vojnics és Hieronymus Vukovics. A Magisztrátus javasolja, hogy halasszák el a vitát a nemes Iacobus és Martinus Szucsics között.

F: 261.1.pag.241. 24/1750.

 

 1. június 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Marcus Szkenderov, Lucas Vojnics és Hieronymus Vukovics szenátorok. Ügytárgyak: 1. Büntetést kap Iosephus Iaramazov, mert megsemmisítette a nemes Iacobus és Martinus Szucsics legelőjén a kutat. A kút megsemmisítése miatt tizennyolc birka döglött meg. 2. Elhalasztják a nemes Szucsics testvérek és Iosephus Iaramazov szenátor másik vitás ügye tárgyalásának időpontját.

F: 261.1.pag.241-242. 25/1750.

 

 1. július 12.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Georgius Krisanovics, Thomas Rudics, Petrus Mukics és Iosephus Iaramazov szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Az adókulcs meghatározása (contributio); 2.[18] a nemesi adók kiszabásának kulcsa (census dominalis); 3. Elias Polyakovics kamarásnak (kameraru) engedélyt adnak a lakatosmunkák számláinak kifizetésére.

F: 261.1.pag.242-243. 26/1750.

 

 1. augusztus 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov, Lucas Vojnics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Követelik a városi kamarástól (gradski ekonom), Hieronÿmus Vukovicstól, hogy adja át a számlákat. 2. Marcus Szkenderov szenátor kérésére visszateszik a tévesen elkönyvelt befizetéseket a város pénztárába. 3. Kétkerekű kocsit vesznek a koldus Vitusnak.

F: 261.1.pag.243. 27/1750.

 

 1. augusztus 27.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics, Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Zombor (Sombor) arról értesít, hogy az éves vásárait nem a Gergely-naptár szerinti, hanem a Juliánusz-féle naptár szerinti dátumokon tartják meg. A tárgyat H iratcsomóban őrzik a 9-es számmal jelölve. 2. A városi szérűn végzett cséplés jövedelmei a várost illetik meg. A tized kötelezően a városnak jár.

F: 261.1.pag.243-244. 28/1750.

 

 1. szeptember 4.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics és Lucas Vojnics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Mivel a büntetése lejárt, szabadon elgedik a lólopásért elítélt szegedi (Szegedinum, Segedin) Thomas Odvast. A tárgyat a H iratcsomóban őrzik a 10-es számmal jelölve; 2. Szerződés a patacsi (Patacs, Patač) Iosephus Balassal és Benedictus Vörössel mész készítéséről a város számára. 3. Bizonyítékok hiányában felmentenek egy pásztort, akit kiengednek a börtönből, és akit Szlavy Blagojev vádolt.

F: 261.1.pag.244-245. 29/1750.

 

 1. szeptember 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen van Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Marcus Szkenderov, Lucas Vojnics, és Hieronymus Vukovics szenátorok, és az Esküdt Polgárság tagjai. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Az egyéves adó egy ökörre tíz dénáriusz; 2. Lucas Vojnics legelőt kap a Szavin-Gátton (Savin Gat). 3. A ferenceseknek adnak tíz forintot Szent Mihály (S. Michaël Arh. Angeli, sveti Mihajlo) napjának megünneplésére.

F: 261.1.pag.245. 30/1750.

 

 1. október 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics, Iosephus Iaramazovics és Lucas Vojnics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Tanúként hívatják Marcus Vukovicsot Újvidékről (Neo-Plantensium, Novi Sad) egy perben. A tárgyat a H iratcsomóban őrzik a 11-es számmal jelölve; 2. A Kalocsai Érsekség leirata Simon Romics orgonás adójával kapcsolatban, a H iratcsomóban van és a 12-es számmal jelölve őrzik. 3. Büntetést kap István Sörös birkalopásért. Száműzték a városból. A dokumentum a H iratcsomóban van és a 13-as számmal jelölve. 4. A város küldöttei (deputati), Thomas Rudics és Lucas Vojnics követelik a Becsére (Becsej, Bečej) emigrált szerbektől, hogy fizessék ki adótartozásukat. Az iratot a H iratcsomóban a 14-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.245-246. 31/1750.

 

 1. november 6.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderovics, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Pénzbüntetést kap Stipan Tumbaszov az engedély nélküli nádvágásért a Kelebiai-tavon/barán (Kelebia, Kelebija). 2. Elfogadják a bort és a pálinkát is az adó befizetés fejében.

F: 261.1.pag.246-247. 32/1750.

 

 1. november 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Thomas Rudics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics Gregorius Krisanovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A bor tizedének lehetséges szállítása; 2. Döntés a hagyatéki vitában Thomas Csovics és mostohaanyja, Maria Georgio Peics ügyében. A dokumentumot a H iratcsomóban a 15-ös számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.247-248. 33/1750.

 

 1. november 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunov és Petrus Mukics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A székbíró (nadzornik mesare) Bonaventura Cvijanov, Ferko Csizmetsianak segélyként faggyút ítél meg, mint segélyt az árvái felnevelésére. A hentesek kötelesek voltak egy bizonyos mennyiségű húst adományozni erre a célra; 2. Petrus Josics jegyző és Ilija Polyakovics, akiket a város a földvári (Feöldvarium, Feldvar)[19] országos ülésre küldött (deputat) jelentése az adó (contribotio, kontribucija) elszámolásáról.

F: 261.1.pag.248. 34/1750.

 

 1. december 1.
 2. Az ülésen jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderov és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Sebastianus Paner és Ferdinandus Csader hentesek panasza Georgius Halacs és Paulus Habermar ellen, akik október 16-ig, Szent Gál (San Galis, sv. Galis ) napjáig nem fizették ki a váci (Vac) vásáron megvásárolt marhát. A szövegben szó van a pesti hídról is; 2. Hagyatéki tárgyalás Roksa, Georgy Sztoissin özvegye és anyja, Roksa anyósa, Neda között; 3. Marcus Szkenderov szenátor pásztorát, Iosephus Kenczelt elbocsátották, mert testvére, Franciscus Kenczel jószgát is nála találták meg.

F.261.1.pag.249-250. 35/1750.

 

 1. december 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Thomas Rudics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov és Lucas Vojnics szenátorok. A következő ügyeket vitatták meg; 1. A. Grassalkovics (A. Grašalković) Michaël Banovacsky és Michaël Tesity tesvéreknek[20] városi polgárságot adományozott, így a város polgárai közé fogadták őket. Az iratot a H iratcsomóban őrzik, a 16-os számmal jelölve; 2. Iacobus Gaspar gulyás meghallgatásának iratai a H iratcsomóban vannak a 17-es számmal jelölve; A 3. és 4. nincsenek beírva; 5. A város az uralkodónak egy tehénnek és borjának megfelelő pénzösszeget adományoz. A döntést erről Petrus Mukics, Marcus Szkenderov szenátorok és az Esküdt Polgárság tagjai, Elias Crnkovics hozták meg; 6. Meghatározták/kivetették az adót a kereskedőkre. Száz forintnyi értékű árura három forintot kell fizetniük. A kereskedő Szpandolia Manoilovics évi ötven forintot fog fizetni, Kalnjani Manoilovics harminc forintot; 7. Ioannes Kallót száműzik a városból Szent György napján (S. Georgy, sv. Đorđe), a felesége gyakori lopásai miatt; 8. Egy lakatos számlája, amely 15 forintra rúg.

F: 261.1.pag.250-251. 36/1750.

 

 1. január 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak Ioannes Vojnics, Gregorius Krisanovics, Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Ioannes Macskovics, Marcus Szkenderov és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Stephanus Rudics özvegyének, Lucia Vidakovicsnak követelése, hogy válasszák el Antonius Rudics fiától; 2. Ítélet Iovan Vitanov és Vaszo Novakovics egymás közötti leszámolásairól. Vaszo Novakovicsot botozásra, valamint a gyógykezelés költségeinek megfizetésére ítélték. A tárgyat az I iratcsomóban őrzik az 1-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.254. 1/1751.

 

 1. január 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Mattheus Vukovics és testvére, Marcus Govenyi[21] közös háztartásának felbontása; 2. Számlák kifizetése Blasius Lampel asztalosnak. A kifizetést Elias Polyakovicsnak kell végrehajtani.

F: 261.1.pag.254-255. 2/1751.

 

 1. február 5.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics, Gregorius Krisanovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderovics, Petrus Mukics és Lucas Vojnics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Maxim Bikityevics panaszát Todor Kragujevics ellen, aki súlyos sérülést okozott a fején. Todor köteles kifizetni a gyógyítás költségeit; 2. Antonius Mamics zombori lakos (Zombor, Sombor) és Petrus Baics pénzügyi követeléseiknek bírói rendezése; 3. A Magyar Kamara leiratának másolata az I iratcsomóban van a 2-es számmal jelölve; 4. Antonius Mamics zombori lakos (Zombor, Sombor) pénzügyi követlése Georgius Kopilovicstól; 5. A városi tavakból kihalászott hal fontjának ára két dénáriusz.

F: 261.1.pag.255-256. 3/1751.

 

 1. február 8.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, valamint Gregorius Krisanovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunović, Marcus Szkenderov, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Ioannes Szarács panaszát Ioannes Budimlics ellen, aki őt súlyosan bántalmazta (maltretirao); 2. A háztartások szétválasztása (razgraničenje) Marjanus Vojnics és Matthias Malagurski, ill. Mallogurski Ioannes nevű fia között; 3. A város ötszáz forintot köteles fizetni a Magyar Országgyűlés költségeiért. A dokumentumot az I iratcsomóban a 3-as számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.256-257. 4/1751.

 

 1. március 8.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krisanovics, a bíró helyettese, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics és Ioannes Macskovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Az Esküdt Polgárság egyhangúlag döntött arról, hogy a Palicstól (Palics, Palić) délre található földterületet Ludas-puszta (Ludas, Ludoš) és Verusics (Verušić) között, egészen a zentai útig legelőnek használják; 2. (átugorták!); 3. Kötelezik Georgius Relyakovot, hogy törődjön a mostohaanyjával. A tárgy az I iratcsomóban van a 4-es számmal jelölve; 4. Michaël Tessics és lánytestvérei vagyoni közösségének szátválasztása, ill. elhatárolása. A dokumentum az I iratcsomóban az 5-ös számmal jelölve; 5. De Redl adminisztrátor levelei Pulay és Thomas Csisily tizedessel (kaplar) kapcsolatban az I iratcsomóban vannak a 6-os szám alatt 6; Kötelezik Ioannes Budimlicset, hogy kárpótlást fizessen Ioannes Kelemennek; 7. Öt családtag közötti vagyonelosztás a nemes Georgius Vidakovics fiai és özvegye, Martha, valamint annak fia, Karolo között.

F: 261.1.pag.258-259. 5/1751.

 

 1. március 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazovics, Marcus Szkenderov, Petrus Mukics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elszámolták a városi mészárszékek jövedelmét és költségeit. Ezzel Gregorius Krisanovics és Nicolaus Guganovics szenátorokat bízták meg, valamint az Esküdt Polgárság tagjait, Iosephus Vizÿt, Elias Polyakovicsot és Elias Crnkovicsot; 2. Gregorius és Ioannes Tumbaszovics testvérek vagyonának felosztása; A 3. és 4. pont nincs beírva; 5. Az oszmán alattvaló kereskedőknek megtiltják, hogy bécsi áruval kereskdjenek.

F: 261.1.pag.259-260. 6/1751.

 

 1. március 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Thomas Rudics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Antony Grassalkovics gróf levele Szent Maria nemeseinek, amely az I iratcsomóban a 7-es számmal jelölve található; 2. Ioannes Budimlics Iacobus Parcsics elleni perének iratait az I iratcsomóban a 8-as számmal jelölve őrzik; 3. Iosephus Horvatskyt és Bonaventura Gabrityet székbírókká (a mészárszékek ellenőreivé, nadzornik mesara) nevezik ki.

F: 261.1.pag.260. 7/1751.

 

 1. március 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderov, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Ioannes Telyukovics tartozásainak áttekintése (specifikáció, specifikacija), amit az I iratcsomóban a 9-es számmal jelölve őriznek; 2. Igazolják, hogy Ianya Punyetina kifizette a kamatokat Szent Máté (S. Matthiae, sv. Matije) ünnepéig; 3. Kötelezik Simon Iuricsot kártérítés fizetésére, mert az ő disznai és lovai tették tönkre Petrus Racz vetését; 4. A város készpénzben fizette ki adósságát Georgius Lakonak.

F: 261.1.pag.260-261. 8/1751.

 

 1. április 5.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Antony Grassalkovics felszólítja Iuliana Szucsicsot, hogy javítsa meg, vagy rombolja le házát, amely a ferencesek templomának ajtaja előtt áll. 2. A vagyonközösség felosztása Gregorius Vidakovics és fiai, Iacobus és Georgius között.

F: 261.1.pag.261. 9/1751.

 

 1. április 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen van Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Thomas Rudics, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Marcus Szkenderov, Iosephus Iaramazov, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics szenátorok, valamint az Esküdt Polgárság tagjai: Iosephus Vizÿ, Iosephus Polyakovics, Elias Crnkovics, Bartholomaeus Rogics, Georgius Pusics, Ioannes Horváth, Lucas Vojnics, Albertus Sztipics, Ioannes Franciskovics, Franciscus Baics, Georgius Halács, Thadaeus Sztantics, Nicolaus Brnics, és Thomas Vojnics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elismerik a városi kamarás (gradski ekonom), Hieronymus Vukovics számláit. A tárgy az I iratcsomóban és a 10-es számmal van jelölve. 2. A ferenceseknek évi kétszáz forintot hagynak jóvá a parókia szükségleteire, mint ahogy száz forintot a „grammatika és synatxis“ előadására az iskolában; 3. Tudomásul veszik, hogy Samuel Sárkány Martinus Szucsicsnak új házat épített, az helyett, amely a ferences kolostor mellett van.

F: 261.1.pag.262. 10/1751.

 

 1. április 26.
 2. A Magisztrátus ülésén Hercegszántóról (Szantovienses, Santove) érkezett Ladislaus Wermes gondnok (provizor) elnökölt. Jelen vannak Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Vidakovics, Gregorius Krisanovics, Thomas Rudics, Iosephus Iaramazov, Ioannes Macskovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovics senátorok, mint ahogy a jegyző, Petrus Iosics is. A Magisztrátus megújítása történt (restauratio): 1. Az elhunyt Michaël Prcsics, helyett új szenátort választottak. Három jelöltet javasoltak, erre a posztra: Iosephus Vizÿt, Georgius Pusicsot és Elias Crnkovicsot. Az Esküdt Polgárság következő tagjai szavaztak: Georgius Peics, Georgius Halecs, Thadaeus Sztantics, Marianus Mallogurskÿ, Thomas Vojnics, Barthollomaeus Rogics, Lucas Vojnics, Iosephus Horvatskÿ, Martinus Szucsics, Bonaventura Cvijanov, Franciscus Baics, Lucas Bodics, Ioannes Vukov, Bonaventura Gabrics, Ioannes Franceskov, Iosephus Temunov, Nicolaus Brnics, Antonius Bulyocsics, Fabianus Baics, Georgius Bibin, Petrus Szarics, Stephanus Krisanov, Gregorius Araczkÿ, Bartholomaeus Kopunov, Martinus Raicsics, Thadaeus Tokics, Elias Polyakovics, Iosephus Mamusics, Andreas Balogh, Ioannes Horváth. Ez után a Magisztrátus kezdte meg a szavazást: Ioannes Vojnics bíró, Thomas Rudics, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Lucas Vojnics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Marcus Szkenderov, Nicolaus Guganovics szavazott. Az új szenátornak Iosephus Vizÿt választották; 2. A hivatalban lévő bíró, a nemes Ioannes Vojnics lemondott; 3. Az új bíró posztjára a következők voltak a jelöltek: Ioannes Vojnics, Thomas Rudics, Lucas Vojnics és Marcus Szkenderovics. Az Esküdt Polgárság következő tagjai szavaztak: Georgius Peics, Iosephus Horvatskÿ, Thadaeus Sztantics, Nicolaus Bernics, Georgius Halacs, Martinus Szucsics, Lucas Baics, Marianus Malagurski, Stephanus Lénárd, Petrus Szarics, Thomas Vojnics, Iacobus Rudics, Iacobus Szucsics, Georgius Gyorgyevics, Ioannes Vukov, Lucas Vojnics, Georgius Araczkÿ, Iosephus Temunov, Stephanus Krisanov, Franciscus Mamusics, Bartholomaeus Rogics, Ioannes Franceskov, Georgius Bibin, Antonius Bulyocsics, Thadaeus Tokics, Iosephus Vukmanov, Fabianus Baics, Elias Polyakovics, Lucas Bodics, Thadaeus Mamusics, Bonaventura Gabrics, Andreas Balogh, Ioannes Horváth, Franciscus Baics. Ez után a Magisztrátus szavazott: Gregorius Krisanov, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Nicolaus Guganovics, Ioannes Macskov, Iosephus Vizy. Bírónak Ioannes Vojnicsot választották meg; 4. A fő könyvelőnek Thomas Rudicsot választották meg; 5. A város jószágainak ellenőre Petrus Mukics lett; 6. Egy szenátor napidíja 50 forint; 7. A fizetések a tavalyi szinten maradnak, kivéve a városi hentes, Ioannes Horváth fizetését, aki ötven forintot és egy centenarius (cent) húst kap. A városi kocsis, Marcus Matias huszonhárom forintot és természetbeni fizetséget kap: öt irhabunda, egy metrikus cent (metrički cent) hús, hat metret búza, négy font só, tíz font szalonna, két pár csizma és ködmön. A tanítónak, Ioannes Palankynak húsz forint, a sekrestyésnek, Martinus Misuraÿnak a fizetése negyven forint.

F: 261.1.pag263-.267.

 

 1. május 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Thomas Rudics, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovics, Marcus Szkenderov és Lucas Vojnics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Büntetést kap Paulus Vlaovics, mert azoknak a nemesnek szántotta a földjét, akik Militicsre (Milics, Milić) költöztek; 2. Hasonlóképpen büntetést kap Nicolaus Bernics is, mert felszántotta a nemes Kaics (Kajić) birtokát és szőlőskertjét a Palicsi-tó (Palić) közelében, a Szurdoknak (Surdok) nevezett helyen, Elias Polyakovics birtokai között; 3. Az elköltözött nemes Gregory Vujavics földjét, amelyet Paulus Vlaovics megszántott, Iosephus Iaramazov szenátornak adják; 4. Ieronymus Vukovics panaszát saját pásztora, Vranje Percsics ellen, aki elhagyta a nyájat, és akinek a figyelmetlensége miatt néhány birka megbetegedett. Kártérítés fizetésére kötelezték; 5. Négy forintot ajándékoznak a trinitariánusoknak (Trinitary, Trinitarci) a rabok kiváltása érdeklében az Oszmán Birodalomban (Ottomania); 6. A ferences tartományfőnök (provincijal), Modestus Trnbecsky levelét az I iratcsomóban 11-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.268. 12/1751.

 

1751.május 4.

 1. A Magisztrátus ülésén jelen volt Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics, és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A pravoszláv pap, Iovan Skora panaszát Georgiusa Puzics ellen, mert az inzultálta (maltretirao) Verusics-pusztán (Verušić). Puzics pénzbüntetést kapott; 2. Egyetértésben született döntés Ninko Garbics és Elias Turanov között földhasználat kérdésében; 3. Megegyezés Paulus Vlaovics és Iosephus Vlaovics családjai között a földhasználatot illetően; 4. Büntetést kapnak a gyerekek, akik halálosan megsebezték Matthaeus Czarevics lovát Verusics-pusztán (Verušić). Az elítélt kiskorúak: Michaël Lulics, Petrus Antonovics, Antonius Tikviczky; 5. Ioannes Solyomÿ molnár panaszát Thomas Szkenderov ellen inzultálás miatt (maltretiranje); 6. Elias Mamusicsot felszabadítják az 1746. évi adó kifizetése alól, mivel csak 1747-ben költözött a városba.

F: 261.1.pag.268-270. 13/1751.

 

 1. május 24.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Lucas Vojnics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A borok árai. 2 Michaël Banovacsky panaszát Iosephus Horvartskÿ és Bonaventura Gabrityevics ellen, mert a székbírót (inspektora za mesare) nyilvánosan káromolták. Tanúskodtak Georgius Sztankovics, Matthaeus Ivancsan és Gregorius Kellin őrök („hajdoni”, hajdúk). A kihágás résztvevőit pénzbírsággal sújtották. Ugyanezen az ülésen döntöttek arról, hogy a városi pénztárnok, Elias Polyakovics kifizeti a kereskedőt, aki a város szükségleteire beszerezte a nádat.

F: 261.1.pag.271. 14/1751.

 

 1. május 27.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krisanovics, a bíró helyettese, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Josip Kopunovics, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics, és Iosephus Vizÿ szenátorok. Az ülésen megválasztották Esküdt Polgárság új tagjait, ezek pedig: Iosephus Horvatskÿ, Lucas Franceskov, Albertus Sesetrov és Elias Dulics. Ugyanekkor osztották el az elhunyt Neczko Petakov vagyonát felesége és lánytestvére között. A dokumentum a felosztásról az I iratcsomóban van a 12-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.272. 15/1751.

 

 1. május 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krisanovics, a bíró helyettese, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Zelyko Tikviczky és Petrus Berkics tartozásainak kifizetése a községnek. 2. Gregoriusa Tessics panaszát testvére, a nemes Michaël ellen, tartozásainak ki nem fizetése miatt.

F: 261.1.pag.272-273.16/1751.

 

 1. június 4.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Ioannes Macskovics, Marcus Szkenderov, Nicolaus Guganovics Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Két forintot adományoznak a milánói Szent Ambrus (Ambrosya Mediolania, Ambrozije Milanski) szerzeteseinek; 2. Ioannes Farkas Crnkovics molnár panaszát Mihaël Vitezovics ellen, mert megölte a csirkéit; 3. Számlák kifizetése a lőporért, amit Úrnapján (Festa Theophoritis, svetkovina Tijelova) használtak el.

F: 261.1.pag.273. -/1751.

 

 1. június 9.
 2. Kinevezik a lovas küldötteket, akik Rákos mezején (Rakoš) várják az uralkodót Budán (Budim). A küldöttek a következők: Elias Crnkovics, Georgius Pusics, Nicolaus Bernics, Ioannes Franceskov, Iacobus Parcsics, Albertus Sztipics, Simon Tumbasz, Franciscus Baics, Georgius Araczky, Paulus Szkenderov, Stephanus Tumbasz és Bartholomaeus Rogics. Ez alkalommal a napidíjat is meghatározták.

F: 261.1.pag.274. -/1751.

 

 1. június 17.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen volt Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Iosephus Iaramazov, Hieronymus Vukovics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A verbászi (Verbas, Vrbas) Ranislav Krnaisky panasza veje, Georgius Gyorgyevics ellen rágalmazásért. A vita iratai az I iratcsomóban vannak a 12-es számmal jelölve; 2 Megtiltják Catharina Suvatsina, Ladislaus Somloÿ feleségének, hogy a morálisan kétes személyekkel sétáljon; 3. Jóváhagynak huszonkilenc mérce (metret) búza kifizetését a város szükségleteire.

F: 261.1.pag.274. -/1751.

 

 1. július 2.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Georgius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Ioannes Macskovics, Marcus Szkenderov, Lucas Vojnics, és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Az adó kiszabásának módja ugyanolyan marad, mint az elmúlt évben; 2. Minden házaspár negyven forintot fizet adóként (parohijal) az egyház szükségleteire.

F: 261.1.pag.275. -/1751.

 

 1. július 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Thomas Rudics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Marcus Szekulics biletyai (Biletya, Bileća)[22] lakos panaszát Nicolaus Szkenderovics bajai (Baja) lakos ellen, mert ez utóbbi elvette az esőkabátját (kabanica), ezért botozásra ítélték; 2. Ítélet Ioannes Marcullin, Vaszo Petrov és Antonius Alaibegovics verekedésének ügyében; 3. Büntetést kapnak azok a munkások, akik gondatlansága miatt tűz martaléka lett a széna a Körös-folyó (Kereš) mellett, egyúttal azért is megbüntették őket, mert az éretlen szőlőt tépdesték: Andreas Kliss, Andreas Horváth, Michaël Horváth és Mátyás szőlőcsősz (pudar).

F: 261.1.pag275-277. -/1751.

 

 1. július 14.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazovics, Thomas Rudics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakról volt szó: 1. Elias Polyakovicsnak ki kell fizetnie a megvásárolt mész árát; 2. Nicolaus Szagmaiszter városparancsnok (gradski komesar) utasításai az I iratcsomóban vannak a 13-as számmal jelölve.

F: 261.1.pag 277-278. -/1751.

 

 1. augusztus 27.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Thomas Rudics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderov és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A város feltételei Ioannes Cristophorus Hanke felé, akit sebésznek/orvosnak akarnak alkalmazni Szent Mariaban; 2. A városi kamarás (gradski ekonom), Elias Polyakovics számláinak felülvizsgálata.

F: 261.1.pag. 278-279. -/1751.

 

 1. augusztus 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizÿ szenátorok, valamint az Esküdt Polgárság tagjai közül: Gregorius Peics, Franciscus Baics, Iosephus Temunov, Elias Dulics, Martinus Szucsics, Nicolaus Szagmaiszter, Ioannes Horváth, Georgius Gyorgyevics és Albertus Sztipics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Meghatározták a városi megbízott, Nicolaus Szagmaiszter (oppidanum commissariatum) fizetését harminc forintban; 2. A városi kamarás (gradski ekonom), Elias Polyakovics számláinak felülvizsgálata az Antonÿ Krailer vasárus felé való tartozás tükrében.

F: 261.1.pag 279-280. -/1751.

 

 1. szeptember 3.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iosephus Tankorepov panaszát Antonius Alaibegovics ellen molesztálás miatt. Tanúskodtak: Ioannes Kramarics és Matthias Budimcsevics. Antoniusra 12 forintos pénzbüntetést szabtak ki, azonban ha ismét ilyet tesz, száműzik a városból. 2. Megbüntetik Georgius Kucska gulyást, mert ellopta Ioannes Vojnics bíró, Michaël Branovacsky és Ioannes Gyáno marháit; 3. Stephanus Lénárd sebész számláját egy katona gyógyításáért András ezredéből (Andraševog regimenta), akit Matthias Cerni városőr (hajdones) sebesített meg.

F: 261.1.pag 280-281. -/1751.

 

 1. szeptember 10.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov, Lucas Vojnics, és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Georgius Temesváry feleségének panaszát Szegedről (Szegedinum, Segedin) Simon Malogurszkÿ ellen, mert az nem adta vissza a kölcsönkért ökröket, hanem továbbadta Thadaeus Gyocsanovnak, ahogy azt Petrus Rudics tanúsítja. Thadaeust a költségek kifizetésére és még tizenkét botütésre ítélték; 2. Elias Polyakovics a város nevében olaszországi kolduló szerzeteseknek egy forintot és ötven dénáriuszt adományoz; 3. Az Ágoston rendi (kaluđeri svetog Avgustina) és a Ruteniciu (?) szerzetesnek a város egy-egy forintot adományoz; 4. Carolus Szebelej új tanítóként áll munkába, egy évre harmincöt forint fizetéssel; 5. Adamus Bika feleségét intik, akit Kiss Pörönek is hívnak, hogy ne szórakozzon egész éjjel a pásztorokkal.

F: 261.1.pag. 282-283. -/1751.

 

 1. szeptember 18.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krisanovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A városi kamarás (gradski ekonom), Elias Polyakovics kifizeti Georgius Balogh bognárt (kolar); 2. Jóváhagyják és használatra kiadják a városi szérűt.

F: 261.1.pag.283. -/1751.

 

 1. szeptember 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügyeket vitatták meg: 1. Raniszav Krnaisky verbászi lakos (Verbas) panaszát Georgius Halacs pásztora, Franciscus Hanak ellen, mert ellopta a teheneit, amiket Stephanus Boicsnak adott Szent Mariaból. Hanakot ötven botütésre ítélték és száműzték a városból; 2. Stephanus Martinovics szabót a város polgári közé fogadják; 3. Mailo Szerdanov gulyás Ranisav Krnaiskynak kártérítést köteles fizetni az eltűnt marháért, és a fenn említett Franciscus Hanakot Szent György (S. Georgÿ Militis és Martiris) ünnepéig bebörtönzik; 4. Catharina Bobranics panaszt emel Catharina Schiakinya ellen rágalmazás miatt; 5. Gregorÿ Zöldÿ jelentése a katonaság kihágásairól az I iratcsomóban van, a 14-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag. 283-285. -/1751.

 

 1. szeptember 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak Ioannes Vojnics bíró, Iosephus Kopunoivcs és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Szabadon engedik a börtönből Gregorius Vlaat és Iovan Erdelyant, mivel nem volt elég bizonyíték arról, hogy ellopták Marcus de Markovics hadnagy jószágát; 2. Megállapodás Iurissa Branovacsky özvegye és fia, Matthiae Milyacsky vagyonmegosztásról.

F: 261.1.pag. 285-286. -/1751.

 

 1. október 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakról döntöttek: 1. A kőműveseknek 528 forintot fizetnek a Városháza megépítéséért; 2. A kőfaragónak 131 forintot a Városháza építéséért; 3. Elfogadják a városi kamarás (ekonom), Elias Polyakovics számláit; 4. A ferenceseknek ötven font faggyút ajándékoznak.

F: 261.1.pag.286. -/1751.

 

 1. október 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Lucas Vojnics panaszát Helena Szucsics szolgái ellen, akik felborították a kocsiját tíz urna (urna) musttal; 2. Átadják a számlát a város szükségleteire vásárolt 24 kocsirakás fa áráról; 3. Iosephus Marcovics zombori szenátor kéri a Magisztrátust, hogy engedjék ki a börtönből Marcus Marcovics pásztort. A tárgyat az I iratcsomóban őrzik a 15-ös számmal jelölve.

F: 261.1.pag.287.-/1751.

 

 1. október 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Ioannes Macskovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Grujo Tyurtsia panaszát Sztanko Balugcsia ellen rágalmazás miatt. Gregorius Malecskovics tanúsította; 2. A városi kamarás (ekonom), Elias Polyakovics jelentése az uralkodónak történő adományok összegyűjtéséről; 3. Ioannes Cvijanov tartozásának összegzése (intabulacija) Simon Romics orgonásnak; 4. A bor és pálinka árának limitálása; 5. Elias Polyakovics, a városi kamarás (ekonom), benyújtotta a számlákat a város szükségleteire vásárolt cukorról.

F: 261.1.pag 288-289. -/1751.

 

 1. november 12.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics és Thomas Rudics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megbüntetik Radoszav Alapsky feleségét a szégyentelen beszédért. A szomszédok Michaël Vincze, Ioannes Kiss, Tótth Martinus és Philipus Szegedinacz emeltek panaszt ellene. Pénzbírsággal büntették, de ha nem fizeti ki a bírságot, száműzik a városból. 2. Bírósági megállapodás Gasparus Nagy, azaz Géró Gasy és szolgája, Michaël Viza között; 3. A városi kamarás (ekonom) jelentést tesz a város szénájának eladása számláiról.

F: 261.1.pag.289-290. -/1751.

 

 1. november 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics, a bíró helyettese, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov és Gregorius Vidakovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ioannes Lalics bocskorkészítő (čizmar) kérelme, hogy városi polgár lehessen. A kérelmet elfogadták; 2. Büntetést kapnak Grujo Tyurcsia és Iovan Vlaa a szégyentelen beszéd miatt. Pénzbünttésre ítélték őket. 3. Ioannes Csucskov tartozik harminc forinttal Ioannes Nimcsevicsnek. Ha nem fizeti ki tartozását, száműzni fogják a városból.

F: 261.1.pag.290. -/1751.

 

 1. december 3.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Thomas Rudics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták ki: 1. Stephanus Krizsanovics szolgájának, Tótth Pistának vitája egy elveszett tehén ügyében; 2. A számlák a katonák elszállásolásáról az I iratcsomóban vannak, a 16-os számmal jelölve őrzik; 3. Maxim Milutinovics és Georgius Pusics vitája huszonkét eltűnt birkáról. Paulus Ciczvarics volt a bűnös az eltűnésükért. A tárgy az I iratcsomóban van, és a 17-es számmal jelölve őrzik; 4. Kifizetik a bérleti díjat Iosephus Bacsicsnak, akinek a házában van az iskola.

F: 261.1.pag.290-291. -/1751.

 

 1. december 10.
 2. Az ülésen jelen voltak Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovics, Iosephus Vizÿ, Hieronymus Vukovics szenátorok. Az ügytárgyak: 1. Kifizetik a számlát Albertus Cziglar téglakészítőnek; 2. Szociális segélyben részesítik Georgius Lončarskit; 3. Megbüntetik Jovan Dungyerint verekedésért; 4. Thomas Letics panaszát saját gulyása, Laurentius Szűcs ellen, egy elveszett ökör miatt; 5. Szara Szegedinka panaszát Iosephus Kirsmer ellen, mert nem adta meg az elveszett pénzt. Tanúskodott Helena Kapamacsiana.

F: 261.1.pag.292-294. -/1751.

 

 1. december 13.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukics, a bíró helyettese, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Hieronymus Vukovics, Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Bírósági megállapodás a tartozások elszámolásáról Andreas Vujavics és Iacobus Parcsics között. Tanúskodott Lucas Vojnics; 2. Ioannes Palankay tanárt szolgálatba fogadják 1751. november 1-jétől 1751. augusztus 31-ig, havi húsz forint fizetésért.

F: 261.1.pag.294-295. -/1751.

 

 1. január 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovitty, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazovich, Iosephus Kopunovitty, Ioannes Macskovity, Hieronymus Vukovics, Nicolaus Guganovity és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg. 1. Büntetést kapnak azok a tulajdonosok, akik jószágai kárt okoznak a vetésben és a szőlőskertekben. A büntetési tételek különbözőek, a pénzbüntetéstől a botozásig terjednek. 2. A nemesek összeírása, akik Miilcsicsbe (Miličić) költöztek. A kérelmeket a K iratcsomóban az 1-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.298. -/1752.

 

 1. január 10.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Gregorius Vidakovics és Ioannes Macskov. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ioannes Horvath gulyás panaszát Franciscus Baics gulyása, Georgiusa Zelics ellen, aki bikicsi (Bikics, Bikić) lakos, mert nem fizette ki neki az éves fizetését; 2. Ioannes Lalics bocskorkészítő azzal vádolja Antonius Antunovicsot, hogy ellopta a bőrt tőle. Ötven botütésre ítélték; 3. Iosephus Kopunovics és Hieronymus Vukovics szenátorok, valamint Petrus Iosics jegyző (notar) végzést hoz az elhunyt Georgiusa Matulcsics hagyatékának megosztásáról. A végzést a K iratcsomóban a 2-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.298-300. 1/1752.

 

 1. január 17.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazovics, Marcus Szkenderovics, Lucas Vojnics, Ioannes Macskovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Marcus Kopilovics kérelme, hogy Simon Tatarpalkovot, aki birkákat lopott, harminc botütéssel büntessék; 2. Nicolaus Polyakovics elosztotta Nicolaus Schuics hagyatékét felesége, Agatha és bátyja, Iosephus Schuics, valamint az árvák között.

F: 261.1.pag.300-301.2/1752.

 

 1. január 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen volt Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics, Thomas Rudics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Lucas, Andreas és Simon Vojnics birtokainak elosztása 2. Lucas Vojnics és Nicolaus Szagmaister ismertetik a katonák elszállásolásának költségeit Conradum Pekers számára; 3. Értesítést kaptak, hogy Szent Maria városára kivetették az éves adót (kontribucija) 13 és fél palatínus porta (palatinalna porta) nagyságában (580 forint). Az értesítést Iosephus de Gilligh megbízott (komesar) küldte. A levelet a K iratcsomóban a 3-as számmal jelölve helyezték el.

F: 261.1.pag.301-303. 3/1752

 

 1. január 24.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazovics, Thomas Rudics, Lucas Vojnics és Hieronymus Vukovics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Gregorius Relyaszov panaszát Michaël Prtyity és Michaël Bacsin szenátorok ellen, akik nem fizették meg az elvitt széna árát. Ezt megerősítette Ioannes Prtyity fia is; 2. Hagyatéki tárgyalás Stephanus és Paulus Tamassy között. Ioannes Kiss és Michaël Autalics igazolják a szerződés valódiságát; 3. Ioannes Nagy panasza Ioannes Nimcsevity ellen, súlyos testi sértés ügyében; 4. De Redl adminisztrátor levelet küldött a kúlai (Kulla, Kula) sörgyár számlájával kapcsolatban, azt a K iratcsomóban őrzik a 4-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.303-306. -/1752.

 

 1. január 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Mattheus Bernich szőlőcsősz (pudar) panaszát Nicolaus Gyorgyevics ellen, mert az nem fizette ki neki harminchároméves szőlőcsőszségének teljes bérét; 2. Bírósági megállapodás a nemes Bonaventura Vidakovics és Michaël Vitezovics között; 3. Az elhunyt Nicolaus Schuics vagyonának összeírását Thomas Rudics, Lucas Vojnics és Hieronymus Vukovics végezték el. Ők határozták meg, mi illeti az özvegyet Elias Polyakovics Agathát, mintahogy az árvákat is, akiknek a gyámjai Thomas Rudics és Ioannes Macskovics szenátorok. A vagyontárgyak közül egyes darabokat el fognak adni a következő vásáron; 4. Iosephus Vizÿ házát megveszik az új Városháza szükségére.

F: 261.1.pag.306-307. -/1752

 

 1. február 18.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A nemes Iosephus Fodor panaszát Marcus Szkenderovics ellen, rágalmazás miatt; 2. A megboldogult Georgius Loncsarsky hagyatékának eladását, hogy kielégítsék annak passzív tartozását (pasivni dug) Hieronymus Vukovics és Andreas Cvijanov felé. Az elhunyt után lánya, Helena maradt; 3. Tudomásul veszik, hogy a pravoszláv templom szükségleteire Szent Mariaban Georgius Halacs 343 forintot vett át Velimir Avramovics alezredestől; 4. Megállapodás az elhunyt Bonaventure Vojnics hagyatékáról fiai, Matthias, Franciscus és Iacobus Vojnics között, akik édestestvérei az elhunyt Lucas Vojnicsnak, és a fentebb említett Ioannes Vojnicsnak, Bonaventura Vojnics fiának; 5. Paulus Tamassy kérése a Tamassy-féle hagyaték felosztásáról a K iratcsomóban van, az 5-ös számmal jelölve; 6. Értesítés két katonai végrehajtó (egzekutor) Szent Mariaba küldéséről a K iratcsomóban van, a 6-os számmal jelölve; 7. Jelentés a katonaság elszállásolásának költségeiről, a K iratcsomóban a 7-es számmal jelölve; 8. Elutasítják Ioannes Nincsevics kérelmét, a katonai uniformisa árának visszatérítéséről. Kéri, hogy az őr (hajdones), Matthias Bibin egyenruháját kapja.

F: 261.1.pag. 308-310. -/1752.

 

 1. február 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ionnes Vojnics bíró, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazovics, Thomas Rudics, Lucas Vojnics, Petrus Mukics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A Tisza menti (Tybiscus, Potisje) Petrus Mucsalov panaszát Georgius Vuk(k)ovics ellen, mert elvett tőle két kost; 2. A Magisztrátus és az Esküdt Polgárság közös döntése az adó beszedésének idejéről. A döntést a következők hozták: Nicolaus Szagmaister, Elias Crnkovics, Marianus Malogurski, Iosephus Temunov, Antun Buljovčić, Antonius Bulyovcsity, Bartholomaeus Rogics, Ioannes Franceskovics, Georgius Peich, Mileta Gyelmis, Franciscus Baics, Laurentius Peics, Iosephus Horvatsy, Lucas Baich, Nicolaus Brnics, Thadaeus Sztantics, Ioannes Vukov, Iosephus Schimokov, Andreas Balogh, Ioannes Horváth, Lucas Franceskov, Matthias Peich, Thadaeus Tokics, Martinus Raicsity és Bartholomaeus Kopunovics; 3. A következő, Szent György (S.Georgy Militis és Martÿris, sv. Đorđa Militića i Martirisa) napjáig össze fogják írni a jószágállományt, és meghatározzák a megbízottakat (deputati), akik beszedik az adót. Ezek: Nicolaus Hernyák, Georgy Demetrovics, és Nicolaus Guganovics. Az Esküdt Polgárság tagjai közül pedig: Nicolaus Bernics és Ioannes Vukov, ezen kívül Raka Boltacsia, Petrus Kozar, Petrus Mukics, Nicolaus Sagmaister, Antonius Bulyovcsity és Gliso Aracski, Ioannes Bukva, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Peics és Simon Tumbaszovics. 4. A megbízottak azt a feladatot is kapják, hogy összeírják a hontalanokat (beskućnici) és a betyárokat (betyarones, bećari); 5. Kinevezik a székbírókat (a mészárszékek felőgyelőit, nadzornici mesara) Franciscus Evetovics és Gregorius Kopunovics személyében; 6. Kijelölik a mészárszékek számláit vizsgáló bizottságot. A bizottság tagjai: Hieronymus Vukovics, Elias Crnkovics, Lucas Baich és Elias Polyakovics; 7. Az egyház szükségleteire minden házaspár 25 dénáriuszt fizet; 8. Megbüntetik Kata Ökröst, mert hamis mércét használt, amikor sót adott el; 9. Lefoglalják a nemes Andreas Vujavics szőlőskertjét, mert nem fizette meg a városi kocsma bérleti díját. Ha kifizeti a tartozását, visszakapja a szőlőskertjét; 10. Eladják Andreas Vujavics lefoglalt szőlőskertjét, mert Lucas Vojnics szenátor meg akarja venni; 11. Levél Kunszentmiklósról (Kún Szent-Miklos, Kunsentmikloš), hogy halgassák ki Ioannes Molnárt azzal a kérelemmel kapcsolatban, hogy kivizsgálják az eltűnt marhák ügyét. A levél a K iratcsomóban van 8-as számmal jelölve; 12. Levél a Zombori Kamarai Adminisztrátustól (Somborska komorska administracija) a kúlai sör eladásával kapcsolatban. Ez a K iratcsomóban van a 9-es számmal jelölve; 13. Levél Athanasy de Raskovics hadnagytól Mitrovicziaról (Mitroviczia, Mitrovica)[23] a „cigány“ Petrus Baich (Ciganin Petar Bajić) kikérdezéséről, aki poligámiában él. Az irat a K iratcsomóban van a 10-es számmal jelölve. 14. De Gillig katonai biztos kérelme, hogy ne fuvarozzák a katonaságot elismervény vagy készpénzbeni fizetség nélkül. A tárgy a K iratcsomóban van és a 11-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.310-313. -/1752.

 

 1. március 3.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Thomas Rudics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok, Petrus Iosics jegyző (notar) és Nicolaus Szagmaister városkapitány (gradski komesar). A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Bírósági megállapodás a nemes Iosephus Fodor és Marcus Szkenderovics között. A bíróságon megjelentek Emerigus Adamovics megbízott és a felesége, Iuliana Fodor.

F: 261.1.pag.313. -/1752.

 

 1. március 6.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Thomas Rudics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A nemes Magdalena Bukvics pálinkafőzdéjét átadják Marcus Sztipicsnek; 2. Elias Polyakovics átveszi az asztalos, Blasius Lampel számláit; 3. Elias Polyakovics átveszi Georgius Gyorgyevics számláit, akinek a foglalkozását nem tüntették fel.

F: 261.1.pag 314-.315. -/1752.

 

 1. március 13.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Georgius Komlossy karlócai (Kálócz, Kaloca Magyarország) lakos letartóztatása, mert nem volt útlevele. A tárgy a K iratcsomóban van, a 12-es számmal jelölve; 2. Elfogadják Petrus Josics jegyző (notar) számláit a katonaság elszállásolásának költségeiről; 3. De Redl adminisztrátor iratai a Magisztrátus tartozásairól Vellimir Avramovics hadnagynak. Az iratokat a K iratcsomóban őrzik, a 13-as számmal jelölve.

F: 261.1.pag.315-316. -/1752.

 

,1752. március 24.

 1. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovics és Thomas Rudics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Nem fogadják el a megállapodást Georgius Palinkas szőlőskertjének eladásáról Martinus Tótthnak; 2. Bírósági ítélet Ioannes Seregy és Ioannes Cselatov vitájával kapcsolatban, amelynek a tárgya egy ló; 3. Gillig katonai biztos (komesar) levele a katonaság tagjainak ellátásáról, az adóhátralék végrehajtásáról (egzekucija). Ez a K iratcsomóban van, a 14-es számmal jelölve; 4. Iratok Georgius Miloschev sebesülésével kapcsolatban. Ezek a K iratcsomóban vannak és a 15-ös számmal jelölve. Kihallgatták Sztojan Valachit; 5. A székbírók (nadzornici za mesare), Bonaventura Gabrity és Iosephus Horvacsky elvégezték a mészárszékek számláinak felülvizsgálatát. A számlákat a K iratcsomóban a 16-os számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.316-317. -/1752.

 

 1. április 6.
 2. A Magisztrátus és az Esküdt Polgárság, valamint a polgárok csoportjának tanácsa közös ülésén arról döntöttek, hogy minden csütörtök a nagycsütörtök és az Úrnapja (Festum Corporis Christi, Tijelova) között ünnep legyen, és azokon a napokon ne kelljen dolgozni. A döntést Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderovics, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics, és Iosephus Vizÿ szenátorok; valamint az Esküdt Polgárság tagjai közül: Elias Crnkovics, Nicolaus Bernics, Lucas Baics, Iacobus Kopunovics, Georgius Peich, Thomas Vojnics, Bonaventura Cvijanovics, Stephanus Szarics, Franciscus Bosnyák, Stephanus Tumbaszovics, Matthaeus Peics, Ioannes Tikvicsky, Antonius Vukovics, Iosephus Schimokov, Nicolaus Szagmaister, Georgius Halacs és Ioannes Vukov, valamint a polgárok tanácsának tagjai: Antonius Vukovics, Petrus Pischmisev, Andreas Cvijanov, Ioannes Iurics, Antonius Percsics és Georgius Sztipics hozták meg.

F: 261.1.pag.317-318. -/1752.

 

 1. április 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Vidakovics, a bíró helyettese, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderovics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. Ioannes Kalló megbüntetéséről döntöttek, mert illegálisan árult kecskeméti bort (Kecskemet, Kečkemet). Pénzbüntetéssel, de botütéssel is büntették.

F: 261.1.pag.318. -/1752.

 

 1. április 20.
 2. A Magisztrátus és az Esküdt Polgárság teljes összetételben a következőkről döntött: 1. Elfogadják Elias Polyakovics városi kamarás (gradski ekonom) számláit. A számlákat Gregorius Kriszanovics, Thomas Rudics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok, valamint Petrus Iosics jegyző (notar), és az Esküdt Polgárság tagjai: Nicolaus Szagmaister, Elias Crnkovics, Lucas Baics, Nicolaus Bernics és Georgius Halács ellenőrizte le; 2. Elfogadják Elias Polyakovics számláit a városi kocsmával kapcsolatban is; 3. De Gillig katonai biztos (komesar) felhívása (poziv), hogy a város deputációt küldjön Budára az adó kiszabása kérdésében.

F: 261.1.pag.318-319. -/1752.

 

 1. április 24.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovics, Marcus Szkenderovics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok, ezen kívül Petrus Iosics jegyző (notar), és az Esküdt Polgárság tagjai. 1. Megválasztották az Esküdt Polgárság új tagjait, ezek: Georgius Kopunovics, Iosephus Horvath, Elias Sztipics, Albertus Gyelmis, Petrus Iakocsevics, Elias Dulics, Iacobus Prtyity, Lucas Franceskov, Franciscus Evetovics, Thomas Purcsarski, Ioannes Tikvicski és Ioannes Letics; 2. Ioannes Vojnics lemond, mivel véget ért mandátuma; 3. Három polgárt jelölnek az új bíró posztjára, ezek: Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics és Thomas Rudics. Az Esküdt Polgárság következő tagjai szavaztak: Georgius Peich, Ellia Polyakovics, Luka Baics, Iacov Prtyity, Tadia Sztantics, Illia Crnkovics, Andras Balogh, Stephanus Lenard, Nicolaus Bernics, Vranje Baics, Ioso Temunov, Ivan Vukov, Marianus Malogursky, Thomas Purcsarsky, Bono Cvijanov, Petar Iakocsev, Lucas Vojnics, Barissa Rogics, Simun Tumbaszov, Barissa Iakocsev, Iozan Horvacski Nicolaus Szagmaister, Ioannes Letics, Mate Peich, Ianos Horváth, Ivan Francecskov, Ioannes Tikvicsky, Tadia Tokics, Lucas Bodics, Petar Lukendin, Gyuro Kopunovics, Ioszo Mamuzics, Luka Franceskov, Fabian Baics, Barissa Kopunovics, Bono Gabrics, Iacobus Kopunovics, Martinus Raicsity, Lovrin Peics, Illia Sztipics, Vranje Evetovics, Illia Dulics, Glisso Aracski, Iosephus Kopunovics. A Magisztrátus tagjai is szavaztak: Petrus Mukics, Ivan Macskovics, Marcus Skenderovics, Iosephus Vizy, Nicolaus Guganovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Lucas Vojnics, Gregorius Vidakovics, Hieronymus Vukovics, Petrus Josics; 4. A választás után megállapították, hogy bírónak Gregorius Krizsanovicsot választották meg.

F: 261.1.pag.319-322. -/1752.

 

 1. április 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Kriszanovics bíró, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics, Ioannes Macskovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ioannes Marjanusics lovász/lóápoló (konjušar) követeléseinek kifizetése; 2. Elfogadták a városi kamarás (gradski ekonom), Elias Polyakovics számláit.

F: 261.1.pag.322-323. -/1752.

 

 1. május 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. Egyszerre szavaztak az Esküdt Polgárság tagjaival, akik: Nicolas Szagmaister, Elias Crnkovics, Georgius Peich, Lucas Baich, Thomas Vojnics, Franciscus Baich, Ioannes Letich, Stephanus Krizsanovics, Nicolaus Brnics, Lucas Vojnics, Iosephus Vukmanovics, Martinus Raicsity, Bartholomaeus Kopunovics, Ioannes Franciskovics, Iosephus Horvatskÿ, Iacobus Prtyity, Iacobus Kopunovics, Thadaeus Sztantics, Bartholomaeus Rogics, Georgius Peich, Iacobus Szucsics, Martinus Szucsics, Ioannes Horvat, Marianus Vojnics, Andreas Balogh, Franciscus Mamuzsich és Georgius Halacs. A fentiek döntöttek a városi tisztviselők éves fizetéséről:
1. Petrus Josić, jegyző (notar) 130 forint
2. Iosephus Krizsanovics, a jegyző helyettese (vicenotar) 50 forint
3. Nicolaus Szagmaister, biztos (komesar) 40 forint
4. Elias Polyakovics, városi kamarás (ekonom) 70 forint
5. Iosephus Mamuzich, pénztáros (perceptor) 70 forint
6. Thadaeus Tokics, borbíró (inspektor za vina) 25 forint
7. Martin Sučić (Martinus Sučić), a piacok és vasárok ellenőre (inspektor za pijace i vašare) 27 forint
8. Andreas Molnar Halasról (Halaš, Hallas) kocsis öt birkaszőrmét, hét mérce (metret) húst, tíz font sót, négy font szalonnát, két pár térdzoknit (listnjak) és egy pár csizmát
9. Az orgonista, sekrestyés (sakristan), tanító, a fő kocsis és a többi szolga 25 forint
10. Felolvasták De Gillig biztos (komesar) levelét, amelyben fel vannak sorolva azok a házak, amelyekben katonaságot terveznek elszállásolni.  

 

A lista a K iratcsomóban van a 18-as számmal jelölve.

F: 261.1.pag.323-324. -/1752.

 

 1. május 8.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Thomas Rudics, Hieronymus Vukovics és Ioannes Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakról volt szó: 1. Kinevezik Iosephus Krizsanovicsot aljegyzővé; 2. Alaptalanként elvetik Elizabetha Tasy kérelmét Halasról (Hallas, Halaš) Georgius Halacs tartozásának kifizetéséről. A tárgyat a K iratcsomóban őrzik a 19-es számmal jelölve; 3. Elfogadják a katonaság elszállásolának számláit. A városi biztos (komesar), Nicolaus Szagmeister elfogadja a városi pénztárnok, Iosephus Mamuzics számláit a katonaság elszállásolásáról.

F: 261.1.pag.324-325. -/1752.

 

 1. május 12.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics, a bíró helyettese, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderovics, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Catharina Vidakovics özvegye, született Tumbaszovics követelése, hogy tesrvérei, Gregorius és Ioannes Tumbaszovics kifizessék tartozásukat, mint ahogy Ioannes és Matthias testvérei is; 2. Elfogadják Elias Polyakovics számláit a mész vásárlásáról; 3. Körözést/elfogatási parancsot adtak ki Michaël Baky és Ioannes Molnar kunszentmiklósi (Kum Szent-Miklos, Mala Kumanija) lakosok ellen. A halasi (Halass, Halaš)[24] körözés a K iratcsomóban van a 20-as számmal jelölve; 4. Döntés az elhunyt Iovan Krnaiskÿ hagyatékának elosztásáról fiai, Marcus és Marianus Krnaiskÿ, valamint két féltestvérük, Theodorus és Arszenius között; 5. Megtalálták Stanissa Pavlov zsitini (Žitin) lakos iratait, ezeket a K iratcsomóban őrzik a 21-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.325-327. -/1752.

 

 1. május 19.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovity bíró, Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazovity és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatják meg: 1. Bejegyzik (intabulatio) Iosephus Totth szegedi lakos (Szegedinum, Segedin) pénzügyi követelését Andreas Balogh felé, aki Szent Maria lakosa.

F: 261.1.pag.327-328. -/1752.

 

 1. május 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazovics, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elfogadják Gregorius Krizsanovics és Nicolaus Szagmaister jelentését az államnak befizetett adóról; 2. Elias Polyakovics kamarás elfogadja a katonai biztos (komesar) elismervényét a fizetésének kiosztásáról; 3. Elfogadják a napidíjak kifizetését és útiköltségét azoknak a küldötteknek (deputat), akik részt vettek azon az ülésen, amin kivetették az adót, ezt Elias Polyakovics kamarás nyújtotta be; 4. Bejegyzik (intabulatio) Thadaeus Tokity pénzügyi követelését Adamus Maróval szemben; 5. Ioannes Sebestinyt, azaz Gyapart, Petrus Mukics szenátor gulyását felmentik a lopás vádja alól.

F: 261.1.pag.328-329. -/1752.

 

 1. június 2.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovity, Marko Skenderovity és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Stephanus Lenárd és Thomas Szaner városi sebészek követelése, hogy a katonai sebésznek, Christophor Hanckének tiltsák be civilek gyógyítását; 2. De Gillig biztos (komesar) értesíti a Magisztrátust, hogy küldöttei (deputati) nem jelentek meg az hadiadó elszámolásán, ami adminisztrációs hiba. A tárgy a K iratcsomóban van a 22-es számmal jelölve; 3. felolvasták a bácskai biztos (komesar), Stephanus Miskolczy és helyettsének (vice komesar), Petrus Latinovics, Kulla (Kula) és Madaras-puszta (Pustara Madaraš) megbízottjainak jóváhagyását, hogy kinevezik a küldötteket (deputati) az adókivetés megbeszélésére. A következő küldötteket (deputati) választották: Ioannes Vojnics és Thomas Rudics szenátorok. A tárgyat K iratcsomóban őrzik a 23-as számmal jelölve.

F: 261.1.pag.329-330.-/1752.

 

 1. június 5.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics és Ioannes Macskovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Levél de Redl adminisztrátornak, amelyben elutasítják Michaëlis Branovacski és Orka Kaics kérelmét a felmentésért az adó fizetése alól; 2. Tanúskodások iratai, amelyek arról szólnak, hogy a tanulók milyen károkat okoztak a szőlőskertekben, a K iratcsomóban vannak a 24-es számmal jelölve. Ezeket: Stephanus Bukvics, Stephanus és Arszeny Boich adták; 3. Jegyzékbe veszik (intabulatio) Franciscus Mamuzsich tartozásait Thadaeus Tokics kérésére. A tárgy a K iratcsomóban van a 25-ös számmal jelölve.

F: 261.1.pag.330-331. -/1752.

 

 1. június 19.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Az itáliai Angelis de Marte atya kérésére két forintot adnak alamizsnaként (milostinja) Szent Bertalan (Caroli Botomaei, Karlo Botomei sveti) szerzeteseinek; 2. A katonai biztos (komesar) utasítása az adó fizetésének módjáról a K iratcsomóban van a 26-os számmal jelölve.

F: 261.1.pag.331-332. -/1752.

 

 1. június 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Marcus Szkenderovics, Iosephus Iaramazovics, Ioannes Macskovics, Petrus Mukics, Thomas Rudics, Lucas Vojnics, és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Topolya (Topoliensis, Topola) lakosainak kérelme a zobnaticzai (Zobnatica) aratással kapcsolatban. Az iratok a K iratcsomóban vannak a 27-es számmal jelölve; 2. Elfogadják Elias Polyakovics számláit a zabvásárlásról; 3. Értetsítik a kamarai adminisztrátort, de Redlt (de Redl) Iosephus Horvatskÿ panaszával kapcsolatban, miszerint a városi föld szétosztásánál csalás történt. A tárgy a K iratcsomóban van a 28-as számmal jelölve; 4. Gliso Rassin Ioannes Vojnics gulyásának nyilatkozata a jószáglopással kapcsolatban a K iratcsomóban van a 29-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag332-333. -/1752.

 1. július 14.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Adó gyanánt (contributio, kontribucija) befizettek 1112 forintot; 2. A városi delegátusok Budára (Budim) utazásának Vác (Vaczy, Vac) és Baja (Baja) érintésével, azaz átkelésük a Dunán, és a lovakkal kapcsolatos kiadások részletezése (specifikáció, specifikacija); 3. Felmentik a lopás vádja alól Marcus Szkenderovics szenátor gulyását, Georgius Farkast; 4. Kocsit vesznek a város szükségleteire (currus pensilis). Elias Polyakovics kamarás fizette ki őket; 5. A karmelitáknak alamizsnaként (milostinja) ötven dénáriuszt adnak.

F: 261.1.pag.333-334. -/1752.

 

 1. július 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Iaramazovics, Iosephus Kopunovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Arszenium Csolakovicsnak megtiltják a pálinka árusítását a városban; 2. Elfogadják Elias Polyakovics városi kamarás (gradski ekonom) számláit; 3. Georgy Lakó bejelentése, hogy Pakson (Paks, Pakš) felismerte Georgius Kopunovics elveszett lovát. A tárgy a K iratcsomóban van a 30-as számmal jelölve.

F: 261.1.pag.334.-1752.

 

 1. július 25.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazovics, Iosephus Kopunovics, Marcus Skenderovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elfogadják Elias Polyakovics városi kamarás (gradski ekonom) számláit; 2. Jelentés a városi szalma eladásáról Sebesics-pusztán (Sebesics, pustara Šebešić) és a Ieszenovácz-folyónál (Jesenovac); 3. Engedélyt adnak számlák kifizetése Temesvarynak (Temešvari).

F: 261.1.pag.334-335. -/1752.

 

 1. augusztus 10.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Georgius Krisanovics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics és Gregorius Vidakovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Antony Barany szegedi lakos (Szegedinum, Segedin) nyilatkozata Glissa Rassin lopásával kapcsolatban. A K iratcsomóban a 31-es számmal jelölve; 2. Kifizetnek Albertusnak (nem írja a vezetéknevet!) negyvennyolc forintot a 24 000 tégla kiégetéséért; 3. Iratok a Michaël Némethi lopásával kapcsolatban a K iratcsomóban vannak a 32-es jelölve; 4. A nyomozás iratai az Esterhazy (Esterhaziano, Esterhazi) ezred (regiment) két dezertőrével kapcsolatban a K iratcsomóban vannak a 33-as számmal jelölve.

F: 261.1.pag.335. -/1752.

 

 1. augusztus 24.
 2. A Magisztrátus és Esküdt Polgárság közös ülésén jelen vannak Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderovics, Thomas Rudics, Lucas Vojnics és Iosephus Vizÿ szenátorok, valamint az Esküdt Polgárság tagjai Nicolaus Szagmaister, Elias Crnkovics, Iacobus Kopunovics, Andreas Balogh, Laurentius Peich, Simon Tumbaszovics, Iosephus Horvatsky, Stephanus Krizsanovics, Nicolaus Gyorgyevics, Iosephus Mamuzsics, Bonaventura Cvijanovics, Lucas Baich, Ioannes Franceskovics, Elias Polyakovics és Thadaeus Tokics. Arról döntöttek, hogy delegációt küldenek Budára, Nicolaus Karasz szegedi jegyző (notar) követelésével kapcsolatban, hogy Ludas-puszta (Ludas, puszta Ludoš) egy részét a Jeszenovácz-folyócskánál (Jesenovac) Horgos-pusztához (Horgas, Horgoš) csatolják. Ezzel a követeléssel kapcsolatban Lucas Vojnics szenátor és Petrus Josics jegyző úgy vélik, felsőbb instanciákhoz kell fordulni Budán (Budim) és Pozsonyban (Posonium, Požun).

F: 261.1.pag.335-336. -/1752.

 

 1. augusztus 29.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Gregorius Vidakovics, Ioannes Macskovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Iosephus Fodor panaszát Iacobus Bacsics ellen rágalmazás miatt; 2. A szintaxis tanításához a ferences tanár mellé laikus tanárt is alkalmazni kellene; 3. Kifizetnek Spandolia Manoilovics kereskedőnek hetvenegy forintot a vásárolt áruért. A kifizetést Elias Polyakovics városi kamarás (ekonom) hajtja végre.

F: 261.1.pag.336-337. -/1752.

 

 1. szeptember 3.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Marcus Skenderovics, Thomas Rudics és Nicolaus Guganovics szenátorok. Négy tanuló éjszakai kilenégéseiről kapnak beszámolót, elítélik őket lopás és súlyos testi sértés miatt, a kihágást a következők követték el: Ioannes Patyi, Andreas Ballÿ, Ioannes Horváth, Ioannes Bartus. A verekedésbe Stephanus Bukvics, Stephanus és Arszenius Boics, ezen kívül Iovan Zvekics, Iovan Alesics, Michailo Zvekics és Petrus Vukkovics is bekapcsolódtak. További részletek a verekedésről a K iratcsomóban vannak a 24-es számmal jelölve. A kihágást elkövetőket börtönre és egyenként harminc botütésre ítélték.

F: 261.1.pag.337-338. -/1752.

 

 1. szeptember 18.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Petrus (sic!) Mukucs, Marcus Skenderovics, Ioannes Macskovics, Thomas Rudics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ladislai Meszáros szegedi lakos (Szegedinum, Segedin) panaszát Ioannes Macskovics szenátor ellen, mert ok nélkül börtönözte be az őreivel (hajdones, hajdú). Ugyanekkor zárták be Radoszav Radissicsot is. A tanú ebben az esetben Stephanus Porkolab volt; 2. Mágállapítják a pálinka árát; 3. Pénzbüntetésre ítélik Thomas Szaner sebészt káromkodés miatt. Iosephus Vizÿ panaszolta be Lucas Vojnics, azaz Lukacsics felesége, Petronella miatt; 4. Sürgetik az adó beszedését, a tárgy a K iratcsomóban van a 34-es számmal jelölve; 5. Eljárás van folyamatban Demetrius pap ellen, azzal a gyanúval, hogy illegálisan eskette össze Ioannes Dorosar bigámistát. A tárgy a K iratcsomóban van számmal jelölve; 6. Egy forintot adnak azoknak a jezsuitáknak, akik alamizsnáért koldulnak.

F: 261.1.pag.338-339. -/1752.

 

 1. szeptember 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Iosephuis Iaramazovics, Iosephus Kopunovics és Petrus Mukics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Petrus Iacocsevics panasza Paulus Skenderovics ellen, mert ez megverte. A tanú, Ioannes Puzics ezt megerősítette. Paulus Skenderovicsot pénzbüntetésre ítélték. 2. Büntetést kapnak Michaël Szrdanov pásztor, Glisso Rassin, gulyás, valamint Ioannes Vojnics és Santa Ioska jószáglopás miatt; 3. A polgárok közé fogadták Adamus Karo szíjgyártót Bajáról; 4. Megbüntetik Miska pásztort, pénzbüntetésre és botozásra ítélik.

F: 261.1.pag.340-341. -/1752.

 

 1. október 8.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics, Hieronymus Vukovics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elias Polyakovics ki nem égetett téglát vásárol egy tompai (Tompa) épület felépítéséhez; 2. Az ács költségei a tompai (Tompa) épület tetőszerkezetének mukálataiért; 3. A tompai (Tompa) épület tetejének borítását végző munkások költségei.

F: 261.1.pag.341. -/1752.

 

 1. október 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics, Hieronÿmus Vukovics, Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizÿ szenátorok, valamint az Esküdt Polgárság tagjai: Nicolaus Szagmajster, Elias Crnkovics, Fabianus Baics, Bartholomaeus Rogics, Elias Sztipics, Georgius Aracsky, Simon Tumbaszovics, Bartholomaeus Iakocsevics, Stephanus Krizsanovics, Lucas Vojnics, Ioannes Franceskovics, Albertus Stipić, Petrus Szarics, Elias Dulity, Iosephus Bacsin, Georgius Peics, Iosephus Schimocovics, Ioannes Tikvicski, Martinus Szucsics, Lucas Franceskovics, Thadaeus Sztantics, Thomas Purcsarsky, Iosephus Mamuzsich, Thadaeus Tokics, Laurentius Peich és Iacobus Szucsics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Emelik a bor forgalmi adóját; 2. Emelik a bor eladási árát; 3. Emelik a pálinka árát; 4. Kinevezik a küldöttséget (delegacija), amely a illegális határkövek lerombolását végzi Horgas (a mai Horgoš) határán. A szenátorok közül a küldöttek: Nicolaus Guganovics, az Esküdt Polgárságból pedig: Iacobus Szucsics, Elias Crnkovics, Bartholomaeus Rogics, Simon Tumbaszovics, Stephanus Krizsanovics, Ioannes Tikvicski, Iosephus Schimocovics, Fabianus Baics, Georgius Peics, Lucas Vojnics és Thadaeus Tokics. 5. Kinevezik a katonaság elszállásolását végző küldöttséget (delegacija), ennek tagjai: Marcus Skenderovics, Lucas Vojnics és Iosephus Visy szenátorok, az Esküdt Polgárság tagjai közül: Nicolaus Szagmajster, Georgius Puzich, Georgius Araczky, Simon Tumbasz, Mathaeus Peics, Bartholomaeus Rogics és Georgius Peics; 6. Az üveges számláit kifizetik.

F: 261.1.pag.341-343. -/1752.

 

 1. október 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Ioannes Macskovics, Thomas Rudics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ioannes Vojnics szenátor és Nicolaus Szagmajster benyújtják az adó elszámolását az 1751/52-es évre; 2. Kifizetik a jutalmat három katonaszökevény elfogásáért; 3. Megszabják Marcus Vukelics tanító évi fizetését; 4. A ferenceseknek adományozott bor értéke; 5. Catharina Polyak testamentuma a K iratcsomóban van a 32-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.343-344. -/1752.

 

 1. november 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Marcus Szkenderovics, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Visÿ szenátorok. A következő ügytárgyakról volt szó: 1. Kifizetik honoráriumot a Ludas-puszta (Ludas, pustara Ludoš) határát meghatározó bizottság tagjainak. A határ meghatározását a következők végezték: Emericus Csejtej és Mircus Adamovics. A honoráriumot Elias Polyakovics fizeti ki; 2. Kifizetik a honoráriumot a munkásoknak, akik részt vettek Ludas-puszta (Ludas, puszta Ludoš) felé történő határmegjelölésben. A honoráriumot Elias Polyakovics fizeti ki; 3. De Redl, a Magyar Kamara adminisztrátorának parancsa a tized szállításával kapcsolatban a K iratcsomóban van a 33-as számmal jelölve; 4. Ioannes Lukics, Szent Maria lakosának kérelme, Georgy Nicolics, akit még Gyorgyevicsmak is hívnak, ügyével kapcsolatban. A K iratcsomóban van a 34-es számmal jelölve; 5. Az iratok a Georgius Vorgics és egy a Carolo Palffiani-ezredből (regiment) való katonával történt félreértéssel kapcsolatban a K iratcsomóban vannak a 35-ös számmal jelölve.

F: 261.1.pag.344. -/1752.

 

 1. december 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderovics, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizy szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kifizetik a kovácsmester számláit (a nevét nem tüntették fel); 2. Kifizetik az asztalos számláit (a nevét nem tüntették fel); 3. A Iosephus Hál, akit Santanak is neveznek, meghallgatásáról szóló iratok a K irtacsomóban a 36-os számmal jelölve találhatók.

F: 261.1.pag.344-345. -/1752.

 

 1. december 5.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Georgius Vidakovics, Ioannes Macskovics, Marcus Skenderovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ, és az Esküdt Polgárság tagjai: Nicolaus Szagmajster, Martinus Szucsics, Georgius Peics, Iosephus Schimokov, Franciscus Baics, Thadaeus Tokics, Elias Polyakovics, Lucas Vojnics, Nicolaus Bernics, Laurentius Peics, Thadaeus Sztantics, Elias Crnkovics, Lucas Baics, Antonius Bulyovcsics, Bartholomaeus Rogics és Iacobus Szucsics szenátorok. Az ülésen a következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Deputációt küldenek Pozsonyba (Posun, Požun) a Ludas (Ludoš) és Horgas (Horgoš) közötti vita rendezése érdekében, ezen kívül azért, hogy a tizedet Baja (Baja) vagy Szeged (Szegedinum, Segedin) érintésével küldjék-e. A küldöttek: Thomas Rudics és Iosephus Vizÿ szenátorok; 2. A szolnoki (Szolnok, Solnok) ferences rendháznak (rezidencija) kifizetnek száz forintot éves kamat címen; 3. Elias Polyakovics a városi kamarás, több számlát fizet ki a városi kőfaragónak a kályha megjavításáért.

F: 261.1.pag.345-346. -/1752.

 

 1. december 14.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazovics, Gregorius Vidakovics és Marcus Skenderovics. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. De Redl adminisztrátor levelét tudomásul vették és kiengedték a börtönből Stephanus és Matthias Bernicset óvadék ellenében. Ioannes Macskovics, Elias Crnkovics és Nicolaus Bernics felelnek a két szabadon engedettért. A tárgy a K iratcsomóban van a 37-es számmal jelölve; 2. Ítélet Nicolaus Neorcsics, Iosephus és Lucas Szarics, valamint Thomas Rajin verekedéséről Csantavér-pusztán (Csantaver, Čantavir). Thomas Rajint botütésre és az orvos költségeinek kifizetésére ítélték; 3. Elias Polyakovics kifizeti a bérleti díjat Iosephus Bacsin épületének használatáért.

F: 261.1.pag.346-347. -/1752.

 

 1. december 29.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics, a bíró helyettese, Petrus Mukics és Iosephus Kopunovics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kifizetik a számlákat Nicolaus Gerk kereskedőnek; 2. A nyomozás iratai Marcus Klyunovics és Franciscus Gómkettö szegedi lakos (Szegedinum, Segedin) vitájával kapcsolatban a K iratcsomóban vannak 38-as számmal jelölve; 3. Iratok az adóbehajtók jövetelének bejelentésével kapcsolatban a K iratcsomóban a 40-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.348. -/1753.

 

 1. január 6.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krisanovics bíró, Ioannes Vojnics, Ioannes Macskovics, Iosephus Kopunovics, Thomas Rudics, Lucas Vojnics és Iosephus Vizÿ szenátorok, az Esküdt Polgárság tagjai: Georgius Peich, Fabianus Baics, Simone Tumbaszov, Iosephus Mamusich, Ioannes Tikvicsky, Franciscus Baich, Iacobus Kopunovics, Ioannes Horváth, Lucas Baich, Iosephus Horvatsky, Bartholomaeus Rogics, Lucas Vojnics, akit még Lukacsicsnak is hívnak, Iosephus Temunov, Elias Dulity, Thadaeus Tokics és Georgius Halacs. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Az 1743-tól 1750-ig az adóhátralék növekedése fejében átvett jószág árjegyzéke; 2. A megbízottak (delegátusok), akik az adó megfizetéseként átveszik a jószaágot: Iosephus Vizÿ és Iosephus Krizsanovics jegyző (notar), és az Esküdt Polgárság tagja, Georgius Peics; 3. A városi kamarás (gradski kamerar), Elias Polyakovics, kifizeti a városi sebész, Stephanus Lenárd tiszteletdíját Sztojan (Vlaha Stojan) gyógyításáért, aki gulyás volt Veszelinovicsnél, és akinek Georgius Milossev okozott sérülést.

F: 261.1.pag.352-353. -/1753.

 

 1. január 8.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krisanovics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukity, Ioannes Macskovics, Gregorius Vidakovics, Marcus Szkenderovity, Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Békés egyezség Thomas Saner sebész és Ioannes Klukovity között a tartozások kifizetéséről; 2. Nagy István panasza Ioannes Nimcsevics ellen, mert nem fizette vissza az előleget; 3. A kocsmárosoknak kötelező összeg elszámolását rendelik el a bort és a pálinkát illetően; 4. A város 420 forint kölcsönt vesz fel a szolnoki (Szolnok, Solnok) ferences rendháztól (rezidencija). A pénzt Elias Polyakovics kamarás (kamerar) veszi fel; 5. A ferenceseknek öt forintot fizetnek ki a Városháza megáldásáért január 5-én.

F: 261.1.pag.353-354. -/1753.

 

 1. január 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazovics, Marcus Skenderovity, Gregorius Vidakovics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Csökkentik az adóját a székbíró és borbíró (nadzornik krčme és nadzornik mesare) nemes Iacobus Szucsicsnak; 2. Elias Polyakovics kifizeti a kereskedő, Marcus Vuich számláit; 3. Büntetést kapnak Petrus Kozar és Georgius Jozay orvosa (sebésze), kocsmai verekedés miatt. A tanúk Ioannes Klukovics kocsmáros, Adamus Betyar és Paulus Betyar. Petrus Kozart harminc botütésre ítélték, a sebészre pedig négy forint pénzbüntetést róttak ki.

F: 261.1.pag.354-355. -/1753.

 

 1. január 19.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, valamint Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics és Iosephus Visy szenátorok. A következőket vitatták meg: 1. Elias Polyakovics városi kamarás kifizeti a szíjgyártó, Stephanus Passa számláját; 2. Elias Polyakovics tizennyolc forintot fizet Adamus Karó szíjgyártónak négy ló felszereléssért; 3. Paulus Todorovics kereskedő panasza a nemes Lucas Szucsics ellátója, Iosephus és Georgius Puzics, valamint Stephanus Kolcsics ellen, azok tartozásai miatt; 4. Elfogadják a számlát a Magisztrátus asztalára vásárolt terítőért; 5. Iratok Adamus Maro debreceni (Debreczen, Debrecen) dezertőr elfogásáról az L iratcsomóban vannak az 1-es számmal jelölve; 6. Iratok arról a kétszáz forintról, amelyet lefoglaltak a kúlai (Kula) sörfőzde javára, az L itarcsomóban vannak a 2-es számmal jelölve, mint ahogy de Redl adminisztrátor levele is, amelyet Hieronymus Vukovicsnak írt ugyanebben az ügyben.

F: 261.1.pag.355-357. -/1753.

 

 1. február 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazovics, Gregorius Vidakovics és Petrus Mukics szenátorok. Lefolytatták a vizsgálódást a Zentán (Szenta, Senta) eltűnt birkákkal kapcsolatban, amelyek Ioannes Franciskovics, Marcus Kopunovics és Matthias Peich tulajdonai voltak. A birkákat Iovan Zsivanov őrizte. A kárért az említett Iovan és gyámja, Zsivan Petrov felel, valamint az Esküdt Polgárság tagja, Szlavity Blagojev.

F: 261.1.pag.357-358. -/1753.

 

 1. február 8.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Ioannes Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics és Iosephus Vizÿ szenátorok. Döntéseket hoztak nyolc pontban, amelyben az idegenek betelepedését szabályozták, valamint a házak és a földek adásvételét.

F: 261.1.pag.358-359. -/1753.

 

 1. február 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazovics, Gregorius Vidakovics, Marcus Skenderov, Ioannes Macskovics, Thomas Rudics, Petrus Mukics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Egy görög kereskedőnek, oszmán alattvalónak megengedik, hogy egy évig kereskedjen Szent Mariaban. Az engedélyt Szent György (S. Georgy Militics et Martiris, sv. Đorđe) ünnepére adják; 2. Vizsgálat azokról a tartozásokról, amelyet több Szent Maria-i katolikus és Georgius Halacs is Szabadkáról (Szabatka, Sabatka), most Szent Maria, követel a kiköltözött pravoszláv lakosoktól: Velimir Avramovics hadnagytól, Szava Gyurgyevicstól, Milanko Szekulicstól és Maxim Iakicstól. Ezekkel a tartozásokkal kapcsolatban de Redl (de Redl) adminisztrátor is intézkedett; 3. Követelik az információt Maria Baics elfogott férjéről, Petrus Szadajról, akit Halason (Halass, Halaš)[25] fogtak el. 4. Kivizsgálják annak a tehénnek a kifizetését, amelyet Velimir Avramovics hadnagy, a pravoszláv mészárszék volt székbírója parancsára vágtak le a pravoszláv mészárszéken Szent Mariaban. A tiszamenti (Tibiscanus, Potisje) Lazarus Marics (Lazar Marić) ölte le, ahogy arról két tanú tanúskodott is. A tárgy az L iratcsomóban van és a 4-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.359-361. -/1753.

 

 1. február 18.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Lucas Vojnics, Ioannes Macskovics, Iosephus Iaramazovity, Petrus Mukity, Thomas Rudity és a Választott Község (Selecta commitate) tagjai: Elias Crnkovics, Thadaeus Sztantics, Iosephus Horvatskÿ, Georgius Halacs, Iosephus Temunov, Iosephus Schimokov, Vitus Kuiuncsity, Albertus Sztipics, Georgius Peich, Bartholomaeus Rogics, Nicolaus Szagmajster, Nicolaus Bernics, Lucas Baics, Ioannes Vukov, Marianus Vojnics, Ioannes Ticsurinov, Laurentius Peich, Stephanus Krizsanovics, Lucas Vojnics, Elias Polyak és Bonaventura Gabrity. Egyhangúlag döntöttek a következőkről: 1. Kinevezik a Pozsonyba (Posonium, Požun) utazó küldötteket (delegátusokat), akik szorgalmazni fogják az ellentét megoldását Nicolaus Karasz szegedi jegyzővel Ludas (Ludoš) és Horgos (Horgas, Horgoš) ügyével kapcsolatban. A küldöttség (delegáció) tagjai: Thomas Rudics és Iosephus Vizÿ szenátorok. 2. Mivel a lakosok nagyon kevés jószágot írtak össze, amelyek után adóznának, ezért a város bizottságot jelöl ki a jószág összeírására az egyes pusztákon: Bajmok- (Bajmak) és Györgyén-pusztára (Đurđin) Bartholomaeus Rogics, Lucas Vojnics és Vitus Kuluncsics a megbízott; Zobnaticára (Zobnaticza, Zobnaticu) és Nagyfény-pusztára (Nagy-Fény, Žednik) Iacobus Prtyity, Bonaventura Gabrity és Georgius Peich; Csantavér- (Csantavér, Čantavir), Verusics- (Verušić) és Ludas-pusztára (Ludas, Ludoš) Iosephus Horvatsky, Nicolaus Bernics és Elias Sztipics; Vantelek- (Vantelek) és Tavankút-pusztára (Tavankut) Bonaventura Cvijanov, Ioannes Franciskovics és Iosephus Schimokov kaptak megbízást; Kelebia-. (Kelebija) és Sebesics-pusztára (Šebešić) Ioannes Vukovics, Simonem Tumbasz és Iacobus Szucsics; 3. Megállapodás a város és az özvegy, nemes Helena Szucsics között a családi vagyon használatáról a gyermek, Iosephus Szucsics nagykorúságáig.

F: 261.1.pag.361-363. -/1753.

 

 1. február 19.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Ioannes Mukics, Iosephus Iaramazov, Gregorius Vidakovics, Nicolaus Guganovics, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ioannes Macskovics szenátor panasza több városlakó ellen, akik nem fizették ki a hitelre vásárolt árukat, amelyeket az ő boltjában vettek; 2. Bírósági megállapodás a családi tartozások átvételéről Paulus, Bartolomaeus, Mattaeus és Ioannes Vlaovics között; 3. Ioannes Budimlics vádlott hiányzása miatt nem tartották meg a bírósági tárgyalást. Iacobus Budimcsevics emelt panaszt ellene. 4. Catharina Vidakovics özvegyasszonynak elengedik az adóbefizetési kötelességét, amíg a gyerekei kiskorúak.

F: 261.1.pag.363-364. -/1753.

 

 1. február 26.
 2. Az ülésen jelen voltak Gregorius Krizsanovics bíró, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Marcus Skenderov és Lucas Vojnics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Bírósági megállapodás Lucia Rudics özvegyasszony birtoka egy részének felosztásáról fia, Antonius Rudics és testvérének fia, Gregorius Malecskovics között.

F: 261.1.pag.364. -/1753.

ITT HIÁNYZIK EGY LAP A KÖNYVBŐL, EZÉRT NEM TUDJUK A MAGISZTRÁTUS KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉNEK PONTOS DÁTUMÁT SEM.

 1. (nincs pontos dátum, mert hiányzik az előző lap)
 2. Egyhangúlag elfogadták, hogy Franciscus Gabrics legyen a székbíró (nadzornik mesara) Philippum Radanovics helyett; 2. A számlák ellenőrzésével a következőket bízták meg: Franciscus Evetovics, Georgius Kopunovics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok, valamint Petrus Iosics jegyző (notar), ezen kívül az Esküdt Polgárság tagjai: Elias Cernkovics, Elias Polyakovics, Nicolaus Szagmajster és Iacobus Szucsics. 3. A város figyelmeztetést kap, hogy mielőbb fizesse ki adóhátralékát. A dokumentum az L iratcsomóban van és a 7-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.365.-/1753.

 

 1. március 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics bíró, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics, Gregorius Vidakovics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megbüntetik Marianus Vojnicsot, mert nem jelentette a Magisztrátusnak szőlőskertjének eladását; 2. Mivel több szenátor hiányzott, elhalasztják a tárgyalását Gregorius Krizsanovics bíró kérelméről, hogy megkapja Ioannes Budimlics Zobnatica-pusztai (Zobnaticza, Zobnatica) legelőit pozsonyi (Posonium, Požun) és bécsi (Vienna, Beč) utazásai fejében; 3. Engedélyt adnak Szeged (Szegedinum, Segedin) lakosainak, hogy illeték fizetése ellenében a Körös-folyóban (Kereš) teknőcökre vadásszanak. Az illetéket Elias Polyakovicsnak kell befizetni.

F: 261.1.pag.365-366. -/1753.

 

 1. április 6.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Kriszanovics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Marcus Szkenderov, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Albertus Sztipics panaszát Georgius Halacs ellen, az eladott ökrök kifizetésének halogatása miatt; 2. Megállapodás Hieronymus és Matthias Vukovics hagyatékának elosztásáról Antonius és Hieronymus Vukovics között; 3. Megtiltják az árokásást a szőlőskertek és szántók körül, ha azt a Magisztrátus nem engedélyezi. Sürgetik az adó befizetését a privilégiumok költségeinek kiegyenlítéséért; 4. Értesítés Michaël Santa elfogásáról Halason (Halass, Halaš).[26] A tárgyat az L iratcsomóban őrzik a 8-as számmal jelölve. 5. Hívatják a város delegátusait Budára (Budim) az adó kiszabására. A meghívólevél az L iratcsomóban van a 9-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.366-367. -/1753.

 

 1. április 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Kriszanovics bíró, Iosephus Iaramazovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Bírósági ítélet Ioannes Budimlics és Lucas Bernics jogvitája kapcsán, melynek tárgya két tehén, név szerint Mattora Rogatta[27] és Stirka; 2. Bírósági ítélet Ioannes Budimlics és Bartholomaeus Rogics jogvitájában, amelynek tárgya hat tehén; 3. Büntetést kapnak Gregorius Crnyakovics, Mihaël Kukta, Ioannes Malecskov és egy bizonyos Franye, akik egy elásott kincs után kutatva kárt okoztak tizenhat tőkén Elias Bacsin szőlőskertjében; 4. Kötelezik Rista és Gyuka Szimcsevicset, hogy kifizessék tartozásukat Krsta Sztoikovicsnak Szent Ivanból (Sent Ivan). A kifizetést a következő szenátorok parancsolják meg: Iosephus Iaramazov, Lucas Vojnics és Petrus Ioszics jegyző (notar). A tárgy az L iratcsomóban van a 10-es számmal jelölve; 5. Iacobus Budimcsevics, Lucas Bernics és Ioannes Budimlics vitájának iratai az L iratcsomóban vannak a 11-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.367-369. -/1753.

 

 1. április 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Gregorius Krizsanovics bíró, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Nicolaus Guganovics és Hieronÿmus Vukovics szenátorok, mint ahogy az Esküdt Polgárság következő tagjai: Nicolaus Szagmajster, Georgius Halacs, Georgius Peics, Stephanus Tumbasz, Bartholomaeus Rogics, Nicolaus Bernics, Albertus Sztipics, Elias Crnkovics, Thadaeus Sztantics, Iacobus Prtyity, Georgius Puzics, Martinus Malogursky és Elias Polyakovics. Elfogadják a székbíró (nadzornik gradskih mesara), Georgius Kopunovics és Franciscus Evetovics számláit. A számlák az L iratcsomóban vannak a 12-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.369. -/1753.

 

 1. április 24.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen volt minden tag, és az Esküdt Polgárság tagjai. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Szolgálata lejártával Gregorius Krizsanovics bíró visszaadja a város kiváltságleveleit és a város pecsétjeit, amelyeket eddig ő őrzött; 2. A következőket javasolták az új bírónak: Gregorius Krizsanovics, Thomas Rudics és Lucas Vojnics. A szavazással az új bírónak Thomas Rudicsot választották meg; 3. Átadják az új bírónak a kiváltságleveleket és a pecsétet megőrzésre; 4. Az új bírót megbízzák azzal, hogy lelkiismeretesen teljesítse a Magisztrátus döntéseit; 5. Megtiltják a városi kamarásnak (gradski ekonom), hogy előzetes engedély nélkül egy forintnál többet kifizessen; 6. Az elhunytak helyére kinevezik az Esküdt Polgárság új tagjait, ezek: Iosephus Krizsanovics és Iacobus Vojnics Tesics.

F: 261.1.pag.369-370. -/1753.

 

 1. április 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovics, a bíró helyettese, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Meg akarják akadályozni a város fiatal és egészséges lakosainak felmentését az adó fizetése alól. A vizsgálatot az adó fizetéséről Ioannes Vojnics, Hieronymus Vukovics[28], valamint az Esküdt Polgárság tagjai: Elias Crnkovics, Lucas Bodics, Thadia Sztantics, Gregorius Aracsky és Ioannes Horvath folytatják le; 2. Lellenőrzik a határkerítések szabályosságát a házak között. Erre Petrus Mukics, Lucas Vojnics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazovity szenátorok, és az Esküdt Polgárság tagjai közül Martinus Raicsity, Franciscus Evetovics, Bonaventura Gabrics és Georgius Puzics kapnak megbízatást; 3. Megalakítják a Jószágok Számlálásának és Összeírásának Bizottságát. A Bizottság tagjai: Iosephus Horvatsky, Nicolaus Bernics, Elias Sztipics, Iacobus Szucsics, Georgius Halacs, Stephanus Krizsanovics, Matthias Peich, Marianus Malagursky, Ioannes Vukov, Albertus Sztipics, Georgius Peich, Fabianus Baich, Iosephus Temunov, Iosephus Schimokov, Franciscus Baics, Bono Czvianov, Elias Dulics, Iacobus Kopunovics, Bartholomaeus Rogics, Lucas Vojnics és Simon Tumbasz; 4/a. Felolvasták Michaël Gabrics levelét Ioannes Dragavicscsal kapcsolatban 4/b. A város tiltakozik a megye meghívólevele ellen, amelyben az adók kivetésének megvitatására hívták a képviselőit; 5. A kőművesek napidíjának részletezése (specifikáció, specifikacija) az új Városháza építésével kapcsolatban; 6. Elfogadják a szénavásárlásról szóló számlákat; 7. Elfogadják a városi kamarás (ekonom) szóban tett jelentését a pénzösszegekről, amelyet a város jótevőinek adott; 8. Elfogadják a tüzelő vásárlásának számláit.

F: 261.1.pag.370-372. -/1753.

 

 1. április 29.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Ioannes Macskov, Lucas Vojnics, Marcus Szkenderov, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok, a Választott Polgárság[29] tagjai: Elias Polyakovics, Lucas Baics, Lucas Vojnics, Ioannes Letics, Georgius Halacs, Marianus Vojnics, Elias Dulics, Gregorius Araczky, Thadaeus Sztantics, Ioannes Vukov, Bartholomaeus Rogics, Iacobus Szucsics, Thomas Vojnics, Iosephus Horvatsky, Bono Gabrics, Petrus Szarics, Georgius Puzics, Franciscus Gabrity, Vitus Kuluncsics, Ioannes Franciskovics, Lucas Franciskovics, Georgius Peics, Iosephus Bacsity, Stephanus Krizsanovics, Franciscus Mamuzic, Nicolaus Bernics, Ioannes Horvath, Fabianus Baics és Andreas Balogh. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megszabják évi fizetés minden városi hivatalnoknak:

 

 1. Petrus Iosics, esküdt jegyző 150 forint
 2. Iosephus Krizsanovics, a jegyző helyettese (vicenotar) és kamarás (kamerar) 70 forint
 3. Iosephus Mamuzsics, pénztárnok-perceptor[30] 70 forint
 4. Nicolaus Szagmajster, biztos (komesar) 1 metrikus                                 cent hús és

1/2 cent                                                                                                                                    faggyú,                                                                                                                                    ezen kívül                                                                                                                                40 forint

 1. Thadaeus Tokics, borbíró (nadzornik vina)                 25 forint
 2. Martinus Szucsics, a piacok ellenőre 24 forint
 3. Simon Romics, orgonás 2 metrikus cent hús és

65 forint

 1. Martinus Missuraÿ, sekrestyés (crkvenjak) 40 köteg

nád és

40 forint

 1. Maria Rosafa, tanítónő 20 forint
 2. Stephanus Kovacs, börtönőr 1 metrikus                                 cent hús,

15 metret                                                                                                                                 búza és 46                                                                                                                               forint

 1. A város hat őre (pandurones) 2 pár                                 csizama és                                                                                                                               mindegyik                                                                                                                               10 forintot

összesen

60 forint

 1. Georgius Milossev, lovász 2 kocsi                       széna és

10 metret                                                                                                                       zab 40                                                                                                                                      forint

 1. Matthias Micsics, lovász,                                                                2 kocsi                                                                                                                           széna és 10                                                                                                                              metret zab

30 forint

 1. Ioannes Marianusics, lovász 2 kocsi                                                                                                                           széna és 10                                                                                                                              metret zab

30 forint

 1. Ioannes Pencsics, lovász 2 kocsi

széna és 10

metret zab

30 forint

 1. Stephanus Vida, első kocsis (prvi kočijaš) 1 egy                                                                                                                                       hosszú                                                                                                                                     kabát                                                                                                                                        (gunj),

csizma és 2                                                                                                                              pár cipő, 5                                                                                                                               ködmön                                                                                                                                   (irhabunda,                                                                                                                              kožuh), 12                                                                                                                                 metreta                                                                                                                                     gabona,                                                                                                                                    1cent hús,                                                                                                                                30 font só                                                                                                                                és 20 forint

 1. Paulus Ianossek, a kocsis helyettese (drugi kočijaš), 5 ködmön                                 (irhabunda,                                                                                                                              kožuh), 1                                                                                                                                 pár csizma,                                                                                                                              9 metret                                                                                                                                   gabona, 1                                                                                                                                 cent hús, 12                                                                                                                             font                                                                                                                                          szalonna és                                                                                                                              12 font sót                                                                                                                                 és 20 forint
 2. A ferenceseknek 30 forint

 

 1. Thomas Rudics bíró, Ioannes Voinics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok, Iosephus Krizsanovics jegyző (notar) valamint az Esküdt Polgárság tagjai: Nicolaus Szagmajster, Elias Crnkovics, Iacobus Prtyity, Georgius Puzics, Andreas Balogh és Gregorius Araczky összeírják a jószágállományt, ezen kívül meghatározzák az adókivetés kulcsát is, amelyet jószágonként alkalmaznak. 3. A nemesek adója földjeik mérete alapján fizetendő. 4. A jövében a jegyző, Petrus Iosics is adót fog fizetni; 5. A jövőben az orgonás, Simon Romics is adót fog fizetni; 6. Amennyiben Ioannes Budimlics elköltözik a városból, birtokát Zobnatica-pusztán (Zobnaticza, pustara Zobnatica) a Ieszenovacz-folyócska (Jesenovac) közelében Lucas Vojnics szenátor veszi át, ő pedig átadja a városnak a saját, a város belsejében található földjét.

F: 261.1.pag.372-375. -/1753.

 1. április 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Marcus Skenderov, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Bírósági megállapodás Bozso Vojnics és az örökbefogadott Iancsika között a családi vagyon elosztásáról; 2. A romák (Cigan) gyűlése Martinus Gneczint választotta meg saját vajdásának (vojvoda); 3. Megállapodás a pénzügyi követelés kifizetés idejéről Stipan Tumbaszovics és Ioannes Budimlics között; 4. Kötelezik Antonius Vukovicsot és Stanislaus Tikviczkyt, hogy adják át az elismervényeket Franciscus Adamovics, szekszárdi (Szekszard, Szekszárd) biztosnak (provizor); 5. Elias Polyakovics kifizeti az egy forint és ötven dénáriuszt a ferenceseknek a miséért, amit a város bírójának kiválasztásáért mutattak be; 6. Az adó kifizetése gyanánt megvásárolt bor ára; 7. Ioannes Klyukovics fogadós kifizette tartozásait, azaz a városi kocsma bérleti díját Elias Polyakovicsnak; 8. Befizetik az elkóborolt jószágokért kirótt büntetésből származó jövedelemet; 9. Befizetik a városi pénztárba Ioannes Klyukovics és Christophorus Hancke tartozásait; 10. Befizetik Elias Polyakovicsnak a városi pénztárba Andreas Vuiavics vendéglős tartozásait; 11. Befizetik a büntetéseket az adó elkerülése (az adó eltitkolása) miatt.

F: 261.1.pag 375-378. -/1753.

 

 1. május 4.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics és Gregorius Vidakovics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Engedélyt adnak Matthias Iaramazovicsnak, hogy saját földjén Bajmokon (Bajmak, Bajmok) kutat ásson; 2. Megbüntetik Stephanus Vidnyakyt, akit még Tökösnek is hívnak, a bor illegális árusításáért; 3. Megbüntetik Panna asszonyt, Ioannes Doskocs feleségét, a bor illegális árusításáért; 4. Nicolaus Proja azért kap tizenöt botütést, mert illegálisan árult italt. 5. Elisabeth asszonyt, Franciscus Vaschkudy feleségét megbüntetik, mert rágalmazta Ioannes Iuhasz feleségét. Elfogták és tíz nap börtönre ítélték.

F: 261.1.pag.378-379. -/1753.

 

 1. május 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Lucas Vojnics és Hieronymus Vukovics. Megbüntetik Casparus Nagyot, akit még Geronak is hívnak, mert a betyároknak illegálisan mért nagy mennyiségű bort.

F: 261.1.pag.379. -/1753.

 

 1. május 11.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megbüntetik Iacobus Prtyityet, mert a Városháza helységein kívül kereskedett bakokkal; 2. Megbüntetik Ioannes Mereczk tehenészt, mert megengedte, hogy a farkasok széttépjenek egy tehenet, amely Martinus Taskovics tulajdona, és a hús fennmaradó részét nem adta vissza a tulajdonosnak; 3. Lefoglalják Todor Miatov martonosi (Martonoss, Martonoš) lakos három tehenét, mert nem fizette ki gyógyításának költségeit Thomas Szaner sebésznek; 4. Megbüntetik Ioannes Betleban feleségét, mert illegálisan árulta a bort; 5. Elfogadják Gregorius Krizsanovics boltosnak (dućandžija) számláit, ezeket Iosephus Krizsanovics kamarás (kamerar) fogja kifizetni.

F: 261.1.pag.379-381. -/1753.

 

 1. május 18.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Iaramazovics, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Nicolaus Guganovics, Hieronÿmus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megbüntetik a kunbajai pásztort (Kun-Baja, Kunbaj), Georgius Iuhászt, mert megengedte, hogy egy üszőt széttépjenek a farkasok. Georgius Cziczvarics panaszolta be; 2. Megbüntetik Ioannes Mako pásztort, mert elvesztett egy üszőt. (Petrus Vojnics panaszolta be); 3. Megbüntetik Marcus Puhalov pásztort, mert nem őrizte lelkiismeretesen a nyájat. Hieronymus Vukovics és Kuiuncsics özvegye panaszolta be; 4. Stephanus Tukulyacz panasza Andreas Czvianov ellen, mert ez nem fizette ki kétévi bérét; 5. (hiányzik!) 6. Iosephus Krizsanovics kamarás elfogadja a vásárok felügyelőjének elszámolását; 7. Jóváhagyják egy lakatos számláit (a neve nincs feltüntetve); 8. Thomas Rudics bíró írásban kérte a kamarás Iosephus Krizsanovicstól, hogy fogadják el számláit tízezer tégla vásárlásáról a Városháza építéséhez.

F: 261.1.pag.381-383. -/1753.

 

 1. május 25.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kifizetik a napidíjakat a revíziós bíróság tagjainak, és egy külön honoráriumot a hóhérnak az egyik fogoly kínzásáért; 2. Megbüntetik Martinus Kalmart, akit Paksinak is hívnak, jószáglopás miatt. A lopásban benne voltak Ioannes Heredy és Michaël Bily csávolyi (Csavoly, Čavolj) lakosok is. A tárgyat az L iratcsomóban őrzik a 14-es számmal jelölve; 3. Nicolaus Szagmajster beszámolt a folyó év adóterheiről, ami 3360 forintot tesz ki, és aminek befgizetésére Iosephus Krizsanovicsot kötelezik.

F: 261.1.pag.383-384. -/1753.

 

 1. május 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovics, Nicolaus Guganovics, Petrus Mukics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügyeket vitatták meg: 1. Felolvasták de Gillig biztos (komesar) levelét, amellyel két adóvégrehajtó (poreski egzekutor) városba érkezését jelenti be. A tárgy az L iratcsomóban van a 15-ös számmal jelölve; 2. Ötven botütésre büntették Ioannes Szőrfyt lopás vétsége miatt.

F: 261.1.pag.384. -/1753.

 

 1. június 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovity, Ioannes Macskovity, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A bánáti Ianko Dragostevics panaszát a város több lakója ellen, éspedig: Adamus Maro, Michaël Maro és Paulus Berkics ellen, a megvásárolt jószág kifizetésének halasztgatásáért; 2. Elutasítják Simon Romics orgonás kérelmét, hogy teljesen mentsék fel az adófizetés alól; 3. Feltételesen fogadják el Georgy Patacsity kérelmét, hogy a méltatlan viselkedéséért ne száműzzék a városból.

F: 261.1.pag.384-385. -/1753.

 

 1. június 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Gregorius Vidakovics, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ioannes Szelezaÿt felfogaják orgonásnak és tanítónak; 2. Hieronymus Vukovics kifizeti Andreas Bibinnek a bérleti díjat (arenda) a Georgius Crvenitől és Marcus Mamicstól átvett rét használatáért. 3. Elfogadják Iosephus Krizsanovics városi kamarás (gradski ekonom) számláit.

F: 261.1.pag.385-386. -/1753.

 

 1. június 18.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics és Petrus Mukics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Milicza Mergyenova panaszát Michaël Daraboš felesége, Katta Darabos ellen vászon ellopása miatt; 2. Engedélyt adnak Thomas Rudics bírónak és Gregorius Krizsanovics szenátornak, hogy kiterjesszék rétjeiket Bajmok-pusztán (Baimok, Bajmok). Nicolaus Sarcsevicsnek kell térítést fizetniük; 3. Megbüntetik Ioannes Petriket egy kerítésen lógó vászon ellopása miatt; 3a. A kaszálók, aratók és ásók napidíjainak árlistája. 4. Elfogadják Marcus Vuics számláit.

F: 261.1.pag.386-387. -/1753.

 

 1. június 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Lucas Vojnics, Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Igazolást adnak ki Simon Romics orgonás 17 éves lelkiismeretes szolgálatáról; 2. Elfogadják Iosephus Krizsanovics számláit a gabona kifizetéséről, amelyet a kívülről érkező adójuttatások szüksége miatt vettek.

F: 261.1.pag.387-388. -/1753.

 

 1. június 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elszámolás a háromhavi adótartozásról; 2. Elfogadják a városi kamarás (gradski ekonom), Iosephus Krizsanovics számláit május hónapra; 3. Rossz viselkedése miatt megbüntetik a krónikus alkoholistát, Antonius Alaibegovicsot ötven botütéssel.

F: 261.1.pag.388. -/1753.

 

 1. július 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Ioannes Macskovity, Lucas Vojnics és Iosephus Visy szenátorok, valamint a Választott Polgárság tagjai közül: Nicolaus Szagmajster, Thomas Vojnics Purcsrsky, Nicolaus Bernics, Bartholomaeus Rogics, Iosephus Vukmanovics, Iacobus Szucsics, Franciscus Baics, Iosephus Temunov, Georgius Puzics, Ioannes Tikvicsky, Ioannes Horvath, Iosephus Horvatsckÿ, Ioannes Vukov, Georgius Halacs, Elias Crnkovics, Lucas Baity, Elias Polyakovics és Albertus Sztipics. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Az adótartozások miatt lefoglalnak jószágokat és búzát; 2. Körözést adnak ki egy halasi (Halass, Halaš)[31] tolvaj, név szerint Sipos ellen Vásárhely (Vassarhel, Vašarhej)[32] településen. A tárgy az L iratcsomóban van a 18-as számmal jelölve; 3. Felolvasták Andreas Temesvary levelét az elhunyt Anna Csovics hagyatékának elosztásáról szóló végzéssel kapcsolatban. A levelet az L iratcsomóban őrzik a 19-es számmal jelölve; (sic!) 3. Keresik a vásárhelyi (Vasarhely, Vašarhelj) zavargások résztvevőit. A tárgyat az L iratcsomóban őrzik a 20-as számmal jelölve; 5. A nyomozás iratai Matthias Móra szegedi lakos (Szegedinum, Segedin) lakos panaszával kapcsolatban az L iratcsomóban vannak a 21-es számmal jelölve; 6. Ioannes Budimlics panasza Georgius Halacs ellen, mert nem fizette ki az eladott jószágot.

F: 261.1.pag.388-390. -/1753.

 

 1. július 27.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Marcus Skenderov, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elvetik Spandolija Manojlovics görög kereskedő kérelmét, amelyben azt kéri, hogy az oszmán alattvalók által árusított áruk választékát növelhesse, és hogy adóját temészetben fizesse ki; 2. Szavo Miloschevics, Gregorius Krizsanovics ellátója kéri a Magisztrátust, hogy közvetítsen a köztük kialakult félreértésben/vitában. A megbízatást erre Lucas Vojnics és Iosephus Vizÿ szenátorok, és Petrus Iosics jegyző kaptak; 3. Elfogadják a városi kamarás (gradski ekonom), Iosephus Krizsanovics számláit, amivel Albertus és Ioannes Dosikot fizetik ki; 4. Szeged (Szegedinum, Segedin) város követelése, hogy adják vissza azokat a lovakat amelyek Szent Maria területén kóboroltak el. A tárgy az L iratcsomóban van a 22-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag 390-391. -/1753.

 

 1. augusztus 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Marcus Skenderov, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok, a Választott Polgárság tagjai: Simon Tumbasz, Lucas Baity, Georgius Halacs, Thadaeus Sztantich, Lucas Franceskovics, Marianus Malogursky, Iosephus Schimokov, Iosephus Horvatskÿ. Gregorius Araczkÿ, Antonius Bulyovcsity, Albertus Sztipics, Bartholomaeus Rogics, Franciscus Baity, Elias Polyakovics, Mileta Gyelmis, Petrus Szarity, Franciscus Evetovich, Iosephus Mamuzsich, Bono Gabrics, Elias Crnkovics, Iosephus Temunov, Matthias Peity, Andreas Balogh, Nicolaus Bernics, Ioannes Franceskovity, Thadaeus Tokics, Martinus Szucsics és Iacobus Kopunovics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A szárazság miatt szabályozni kell a széna igazságosabb elosztását. Erre Marcus Szkenderovity és Iosephus Horvatsky szenátorok kaptak megbízást; 2. Az iratok a Simon Bukvics és Ioannes Franciskovics jogvitájával kapcsolatban az L iratcsomóban vannak a 23-as számmal jelölve.

F: 261.1.pag.391 -/1753.

 

 1. augusztus 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Marcus Skenderov és Josephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Simon Romics orgonás kérelme de Redl administratorhoz, hogy szabadítsák fel minden adó alól, mint ahogy a válasz is, az L iratcsomóban van a 24-es számmal jelölve; 2. Intik Ioannes Kalló feleségét, hogy száműzik a városból, ha még egyszer valamit ellop; 3. Elfogadják a városi kamarás (gradski ekonom) számláit; 4. A katonai biztos (komesar) információi a tartozások behajtásáról (egzekucija) az L iratcsomóban vannak a 25-ös számmal jelölve; 5. A körözést, amit Thamas Görbe, akit Zsemleinek is neveznek, és Berkes Gyurka csongrádi (Csongrad Čongrad) lakosok ellen adtak ki, az L iratcsomóban van a 26-os számmal jelölve. Csak Gliso Araczkyt fogták el. 6. Georgius Nagy megosztja birtokait testvéreivel. A megosztásról szóló dokumentum az L iratcsomóban van a 27-es számmal jelölve. 7. Az elhunyt Stephanus Tamássy hagyatékának, ami az özvegyet és Paulus Tamassyt illeti meg, összeírása (inventar). Az összeírást Thomas Kovacs, Paulus Tamasy és Vojnics végzi el; 8. Catharina Michaël Vincze panasza Teovana Rusz Popov ellen nyílvános rágalmazás miatt. Tanúskodtak Helena Ioannis Kÿs és Balas Iudka.

F: 261.1.pag.392-394. -/1753.

 

 1. szeptember 3.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukity, Ioannes Macskovity, Marcus Szkenderov, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megbüntetik Ioannes Szlaninkovicsot, mert házasságtörésen kapták Anna Nyúzóval; 2. A Magisztrátus döntése több rab elengedéséről, ez az L iratcsomóban a 30-as számmal jelölve található. Kiengedték a következő személyeket: Iovan Garambanta, Lazarus Pamukcsia, Glisso Miskovics és Miatt Votyin.

F: 261.1.pag.394-395. -/1753.

 

 1. október 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderov és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Elfogadják Ioannes Vasehut téglaégető számláit. A számlákat a városi kamarás, Iosephus Krizsanovics fogja kifizetni; 2. Hagyatéki tárgyalás az elhunyt Thomas Csovics vagyonáról Maria, született Csovics, Georgius Peich felesége és testvére, Laurenty között; 3. A budai (Buda, Budim) karmelitáknak két forintot adományoznak; 4. Az adó kivetése a boltokra három forint és ötven dénáriusz a tőkéjük minden száz forintjára; 5. A polgárok kérelme, hogy könnyítsenek adóterheiken a nagy szárazság miatt. A kérelem az L iratcsomóban van a 32-es számmal jelölve; 6. Döntés a csépelés kifizetésének módjáról, amit Georgius Relyaszov, Marcus Pokrity és Bonaventura Guganovics zombori (Sombor, Zombor) lakosoknak címeznek.

F: 261.1.pag.395-397. -/1753.

 

 1. október 19.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudity bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elfogadják a városi kamarás (gradski ekonom), Iosephus Krizsanovics számláit; 2. Az iratok a Stephanus Halal által letartóztatott Georgius Komlossy tolvajjal kapcsolatban az L iratcsomóban vannak 33-as számmal jelölve; 3. Marianus Malogurskÿ eladta házát Ladislaus Pelczhobernek nyolcvan forintért; 4. Büntetést kapnak a disznók tulajdonosai, név szerint Franciscus Baity és Nicolaus Ivkovics, akik kárt okoztak a learatott árpában, amely a nemes Marianus Szucsics és Iacobus Szucsics tulajdona volt; 5. Befogadják Georgius Pintert Szent Maria polgárai közé; 6. A város tanácsadói, Desehan és Hanzen Pozsonyban (Posonium, Požunu) elfogadnak két fekete lovat ezer forint kamatjaként, amit a város kölcsönvett tőlük. A levél az L iratcsomóban van a 34-es számmal jelölve; 7. Iratok a Ioska Racz-cal kapcsolatban, aki ellen Michaël Imrey tett panaszt Félegyházból (Félegy-Haz, Feleđ-Hazien)[33], mert ellopott négy igavonó ökröt. Az iratok az L iratcsomóban vannak a 36-os L számmal jelölve; 8. Iratok Georgy Mischlyenov sebesüléséről. Az almási (Almas, Almaš)[34] Blasium Piukovics sebesítette meg, az iratok az L iratcsomóban vannak a 36-os számmal jelölve; 9. Iratok a nemes Laurenty és Andreas Lancsity jogvitájáról az L iratcsomóban vannak a 27-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.397-399. -/1753.

 

 1. október 27.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Marcus Skenderov, Iosephus Iaramazov, Ioannes Macskovity, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Marvai Andras megvette Istvan Gyura házát; 2. Kötelezik Thomas Rudics bírót, hogy kárpótlást fizessen, mert lovak a méneséből bementek Bonaventura Gabrity köles veteményébe; 3. Vita egy borjú elpusztulásával kapcsolatban. Stephanus Bulyovcsity és Stephanus Anicsity elmondták, hogy Iacobus Novakovics elvesztett egy borjút Nagyfény-pusztán (Nagy-Fény, Žednik), amikor jelen volt Stephanus Rakics, ill. Rakity is. 4. Marcus Vukelity tanítót megerősítették posztjában évi huszonöt forint fizetéssel; 5. Megtalálták az irsai (Irsa, Irša) nemes Bozogány László ellopott lóvát. A lovát Peczka Iános találta meg, és egy bizonyos Valachus lopta el, és a pesti vásáron adta el. A tárgyat az L iratcsomóban őrzik a 38-as számmal jelölve.

F: 261.1.pag.399-400. -/1753.

 

 1. november 2.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudity bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Georgius Vidakovity, Lucas Vojnics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ioannes Lukics szentendrei (Szent Andre, Sent Andrej) lakos panaszát Nicolaus Gyorgyevics és fia, Gyorgya (Đorđe) ellen, akik tőle hitelre vettek árut és mindaddig nem fizették ki; 2. Büntetést kapnak Thadaeus Dianovics és Ianko Tyurtsia, mert lopott vásznat vettek.

F: 261.1.pag.400-401. -/1753.

 

 1. november 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Marcus Skenderov, Petrus Mukics, Ioannes Macskovity, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. A ferences tanárnak (profesor) havi 25 dénáriuszt fizetnek a házi, otthoni korrepetációért; 2. Felmentik a csirkelopás vádja alól Andreas Mamich fiait, Franciscus Ifkovity tanúságtétele alapján; 3. Simon Tumbasz panasza Petrus Iakocsevity ellen, zaklatás miatt. Az ügyről nyilatkozatot adtak Ioannes Kuntich, Stephanus Schintarin és Thadaeus Dianovics; 4. Megbüntetik Ioannes Puskast, mert a Baits malomból (Baitsian molitor) lisztet lopott. Botütésekre ítélték.

F: 261.1.pag.401-403. -/1753.

 

 1. november 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Petrus Mukity, a bíró helyettese, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Gregorius Vidakovics, Marcus Skenderov, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Esküt tesznek a keresztre két gyertya között az elhunyt Radosav Radissics, Angyelias Radissics férje, és testvére, Michaël; 2. Bírósági megállapodás Elias Szaplonczay vásárhelyi (Vasarhel, Vašarhelj) lakos, aki egyébként csongrád megyei vizsgáló (feügyelő, inspektor), és Thomas Zemlei között a lopott ló visszaadásáról Gliso Araczkynak. A tárgyat az L iratcsomóban őrzik a 39-es számmal jelölve 39.

F: 261.1.pag.403-404. -/1753.

 

 1. november 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukity, Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elias Antunovics, Georgius Vuikovics, Nicolaus Lulics és Elias Tikvicsky az akarják, hogy Simon Tumbasznak tiltsák meg kút használatát azon a részen, amely Verusics-pusztán (Verusics, pustara Verušić), Békován (Bikovo) van, mint ahogy Ioannes Szuvaicsicsnak és Ioannes Bikicsnek is. A helyszínre Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukity és Nicolaus Guganovics szenátorok mentek ki, akik majd a helyzetet megismerve kézbesítik döntésüket; 2. Megalakítják a bizottságot a volt városi kamarás (gradski ekonom), Elias Polyakovics számláinak ellenőrzésére. A bizottság a tagjai: Thomas Rudics bíró, Petrus Iosics jegyző (notar) és Nicolaus Szagmajster; 3. Iratok a Valachus Paschtyan istóki (Istok, Ištok) lakos lopásával kapcsolatban az L iratcsomóban vannak a 40-es számmal jelölve; 4. Az Újvidéki (Neo-Planta, Novi Sad) Magisztrátus és a megölt Martinus Damjan özvegyének levele a gyilkossággal kapcsolatban az L iratcsomóban van a 41-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.404-405. -/1753.

 

 1. november 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Lucas Vojnics, Petrus Mukity, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Megtiltják Simon Tumbasznak a kút használat Békován (Bikovo) a Verusics-pusztán (Verusics Verušić) amiatt, mert panaszt emeltek (protestáltak): Ioannes Szuvajcsia, Ioannes Bikity, Ioannes Mischlyenov, Iovan Szuvaicsity és Nicolaus Komlenov, mint ahogy Ioannes Ticsirinov, Mileta Malogursky, Georgius Vuikovity, Ioannes Antunovics, Nicolaus Lulics, Nicolaus Schepa, Maxim Loncsarsky és Ioannes Zvianov is; 2. Egy lovat ajándékoznak a gyűdi (Gyűd, Đid) szerzeteseknek (fratrima).

F: 261.1.pag.405-406. -/1753.

 

 1. december 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovity és Hieronymus Vukovity szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iosephus Krizsanovics tizenkét forintot adományoz a füleki (Fülek, Filek)[35] ferences kolostor újáépítésére; 2. A városi kamarás, Iosephus Krizsanovics kifizeti Martinus Tolpfer számláit; 3. Blasy Rajin kötelezettségei (obligatio) az L iratcsomóban vannak a 42-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.406. -/1753.

 

 1. december 10.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Hieronymus Vukovics, a bíró helyettese, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukity, Ioannes Macskovity, Lucas Vojnics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A nemes Andreas Vujavicsnak kifizették a kártérítést azért, amit Iosephus Lakatos és Spandolija Manojlovics lovai okoztak; 2. Bono Vidakovics elfogadja tartozása kifizetésének módját, amelyet Michaël Baranyi özvegye kínált fel.

F: 261.1.pag.406-407. -/1753

 

 1. december 14.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen volt Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukity, Iosephus Vizy és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Havi juttatást ítélnek meg a katonai jegyzőnek (Salgamum, furir, vojni beležnik) a katonaság elszállásolása ellenében; 2. Thomas Szaner sebészt tíz nap börtönre büntetik, mert sértegette a város szenátorait Iuliana Fodor házában; 3. Komaromis Ferenczet megbüntetik harminc botütésre, mert engedély nélkül elszállásolta az idegen Paulus Bencsikot, akinél azt a lovat találták, amit Iancsika lopott el; 4. Philipus Ridler eladta házát Ioannes Cristophoro Hanckenek.

F: 261.1.pag.407-408. -/1753.

 

 1. december 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Ioannes Macskovics, Hieronÿmus Vukovics, Nicolaus Guganovics, Iosephus Vizÿ, és a Választott Polgárság tagjai: Elias Crnkovics, Lucas Baity, Elias Polyakovics, Thomas Purcsarszky, Stephanus Lenard, Iosephus Schimokov, Ioannes Laetics, Iosephus Temunov, Simon Bukvics, Laurentius Peich, Iosephus Horvatsky, Ioannes Vukov, Antonius Bulyovcsity, Bartholomaeus Rogics, Georgius Puzics, Bonone Gabrity, Martinus Szucsity, Georgius Peity, Andreas Balogh és Thadaeus Sztantics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. A Magisztrátus és az Esküdt Polgárság tiltakozik (protestál) a Kamara és de Redl adminisztrátor követelése miatt, hogy a tizedet kicsépelve (azaz csak a magvakat) Zomborba (Zombor, Sombor) szállítsák; 2. Leváltják a városi kamarást (gradski ekonom) felügyelő számlavizsgáló bizottságot, a következő személyeket: Gregorius Vidakovicsot, Hieronymus Vukovicsot és Iosephus Vizÿt, valamint még húsz tagot a Választott Polgárság tagjai közül; 3. Megszabják Coletta Rosafa tanítónő fizetését, aki a ferencesek harmadik rendjéhez (Tertiaria Monialis) tartozik.

F: 261.1.pag.408-409. -/1753.

 

 1. december 20.
 2. A nyomozás iratai az elhunyt Simon Bukvics hagyatékával kapcsolatban az L iratcsomóban vannak a 43-as számmal jelölve.

F: 261.1.pag.409. -/1754.

 

 1. január 4.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukity, a bíró helyettese, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Marcus Szkenderov és Lucas Vojnics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Szükséges revideálni az adó kivetését, mert Iosephus Mamuzics pénztárnok (perceptor) hibákat talált benne. A hibákat Lucas Vojnics és Hieronymus Vukovics javítják ki; 2. A város tartozik Iovan Belyin borkereskedőnek 78 forintal. A tartozása egy részét Georgius Halacs fizette ki; 3. Megszabják Stipan Imrin kártalanításnak mértékét, azért a kárért, amit egyes lakosok ökrei okoztak a vetésében. Az ökrök tulajdonosai Georgy Vujkovics, Paulus Loncsarsky és Ioannes Makarev, akit még Malogurskÿnak is hívnak; 4. Iurissa Pokricsot, akit még Klynovicsnak is neveznek, átadják fiának, Nicolausnak eltartásra, mivel már 84 éves, és elosztja vagyonát a felesége, Catharina, született Alaburics és fia között; 5. Marcus Skenderov és Simon Iurity tanúskodása egy lólopásról 1740-ből, amit egy bizonyos Michaël Pazsics követett el. Ioannes Ribarszky kiskunhalasi lakos (Kiss Kun Halass, Kiš Kún Halaš) kérelme is itt van az M iratcsomóban, az 1-es számmal jelölve; 6. Michaë Borsodynak kártérítést fizetnek, mert kárt okozott a jószág a vetésében Ludas-pusztán (Ludas, pustara Ludoš). A jószág Michaël Ludassÿ és Ioannes Kiss tulajdona volt. A vitában részt vett Ioannes, Michaël Ludassÿ fia, mint ahogy Totth Ioseph is; 7. Gal Ioske kecskeméti lakos tanúskodása Ioannes Bertok ellen, lólopással kapcsolatban, ez az M iratcsomóban van a 2-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag 413-414. -/1754.

 

 1. január 14.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukity, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovich, Lucas Vojnics, Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizy. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iosephus Franciscus de Redl levelt írt Anna és Simon Bukvics, valamint az Ioannes Franciskovich közötti vitáról, a levél az M iratcsomóban van a 3-as számmal jelölve; 2. Megbüntetik Fazekas Jánost a bor illegális árusításáért; 3. Iratok Ioannes Bertok és Andreasa Radics tolvajok meghallgatásáról, ezek az M iratcsomóban vannak 4-es számmal jelölve; 4. Az értesítés a Franciskovics család panaszáról a Magisztrátus ellen az M iratcsomóban van, az 5-ös számmal jelölve; 5. Megbüntetik Andreasa Radics lovászt, mert tönkretette Thomas Rudics bíró veteményét Sebesics-pusztán (Sebesics, Šebešić).

F: 261.1.pag.414-415. -/1754.

 

 1. január 18.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Ioannes Vojnics, a bíró helyettese, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Petrus (sic!) Mukucs, Iosephus Iaramazov és Iosephus Kopunovics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elfogadják a városi kamarás (gradski ekonom), Iosephus Krizsanovics számláit ; 2. Megbüntetik Martinus Totthot, Tomasa Szaner orvos (sebész) szolgáját, mert megölte annak lovát, amit a nemes Martinus Szucsity és Ioannes Iakocsevich is látott.

F: 261.1.pag 415-.416. -/1754.

 

 1. január 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics, a bíró helyettese, Gregorius Krizsanovich, Gregorius Vidakovich, Petrus Mukich, Marcus Skenderov, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Meghallgaták a jogvitában lévő polgárokat, Simon Tumbaszt, Ioannes Szuvaitsiat és Ioannes Bikicset a békovai kút használatáról; 2. Andreas Vujavity vendéglős tartozik a városnak 211 forinttal. Ezt Hieronymus Vukovics, Petrus Mukity szenátorok, valamint Iosich Petrus jegyző (notar) állapították meg. A tárgyat az M iratcsomóban őrzik a 6-os számmal jelölve; 3. Todor Sztantics és gulyása, Georgius Halacs meghallgatásának iratai az M iratcsomóban vannak a 7-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.417. -/1754.

 

 1. január 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Hieronymus Vukovich, a bíró helyettese, Gregorius Vidakovich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Petrus Mukich, Marcus Szkenderovich és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Capistranus (Kapistran) atyának tizenhat forintot adományoznak, hogy támogassák útiköltségeit Jeruzsálembe (Hierosolimatana, Mertusalim); 2. Martinus Michalovics követeli, hogy fogják el a tolvajokat, Ioska Raczot és egy bizonyos Todort. A tárgy az M iratcsomóban van a 8-as számmal jelölve.

F: 261.1.pag.417-418. -/1754.

 

 1. február 4.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudich bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Marcus Skenderovich, Petrus Mukich, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics és Nicolaus Guganovich. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elfogadják a városi kamarás (gradski ekonom) számláit a lakatos kifizetéséről az elvégzett munkáiért; 2. Felmentik a lopás vádja alól Czizmadia Martonyt és Németh Ferenczet. Jótáll értük Kiss Imre; 3. Felolvasták Paulus Vlaovich levelét Racz Ioska és Mereszko Janos tolvajok ellen, akik négy ökröt loptak el Félegyházáról (Felegyhaza, Feleđhaza); 4. Bogádon (Bogád, Bogad) megtalálták Nicolaus Tatarpalkov lovát, amelyet Erdeödy Andras lopott el. A tárgyat az M iratcsomóban őrzik 9-es számmal jelölve 9.

F: 261.1.pag.418. -/1754.

 

 1. február 8.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen volt Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Vizÿ, Petrus Mukics, Marcus Skenderovics és Lucas Vojnics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Meghallgatták Simon Tumbaszovics Ioannes Bikics elleni tanúskodását a békovai (Bikovo), Verusics-pusztai (Verusics, pustara Verušić) kút tulajdonjogával kapcsolatban; 2. Felmentik a vád alól Michaël Schokacz pásztort, gabrityi lakost (Gabrity, Gabrić), mert Iosephus Racz helyett vádolták.

F: 261.1.pag 418-419. -/1754.

 

 1. február 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A házépítés kiadásainak elosztása Iancsika Polyak és Molnar Janos között; 2. Megállapítják (konstatálják), hogy Kuzman Zsizalo öt forinttal tartozik Spandolija Manojlovics kereskedőnek; 3. Adamus Labády csongrádi lakos (Csongrad, Čongrad) levele Stephanus Horvathot csongrádi gulyás és Andreas Fodor, akit Bandinak is hívnak, lopása miatt, amiért a szegedi börtönbe viszik őket. A tolvajjal kíséretként Hieronymus Vukovics és Petrus Iosics mentek.

F: 261.1.pag 419-420. -/1754.

 

 1. február 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukich, Gregorius Vidakovich, Marcus Skenderovics, Lucas Vojnics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Ítélet a nemes Georgius Vidakovics, valamint Simon Vidakovics lovának leölésével kapcsolatban, ami a tanyahelyen (szalassone, salašone, szállás) történt; 2. Iosephus Krizsanovics városi kamarás értesítése az ellopott lovakról Gyömörben (Gyömör, Đemer). A tárgy az M iratcsomóban van a 11-es számmal jelölve; 3. Iratok a családi vagyonmegosztásról Stephanus, Ioannes és Matthias Tumbaszovics között, az M iratcsomóban vannak a 12-es számmal jelölve 12.

F: 261.1.pag.421. -/1754.

 

 1. március 3.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Iaramazov, Ioannes Macskovics, Petrus Mukich, Hieronÿmus Vukovics és Iosephus Vizÿ, a Választott Polgárság tagjai, ezek: Georgius Peich, Iosephus Bacsics, Thomas Purcsarsky, Lucas Baity, Franciscus Baity, Elias Polyakovics, Antonius Bulyovcsics, Martinus Szucsics, Ioannes Franciskovics, Thadaeus Tokics, Bartholomaeus Rogics, Bonone Gabrics, Iosephus Horvatskÿ, Andreas Balogh, Iacobus Szucsics, Iosephus Vukmanovics, Stephanus Krizsanovics, Laurentius Peich, Fabianus Baich, Franciscus Evetovich, Iosephus Temunovics, Iosephus Mamuzich és Iacobus Perchich. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Bizottságot alapítanak, hogy az meghatározza a jószágállományok legelőinek helyét a Palicsi-tó (Palics, Palić) és a Ludasi-tó (Ludas, Ludoš) körül. A bizottság tagjai: Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovich, Lucas Baity, Bartholomaeus Rogics, Iosephus Horvatskÿ, Iacobus Perchich, Georgius Peich, Andreas Balogh, Ioannes Franciskovics és Iosephus Vukmanovics; 2. Megalakítják a bizottságot a város pénztárnoka, Iosephus Mamuzich munkájának felügyeletére. Erre a következő szenátorok kapnak megbízatást: Hieronymus Vukovics, Iosephus Vizÿ; az Esküdt Polgárság tagjai Nicolaus Szagmajster és Elias Polyakovics; 3. Figyelmeztetik Ioannes Budimlicsot, hogy javítson a viselkedésén; 4. Még egy mészárszéket nyitnak a városban; 5. Thadaeus Gyocsanov kártalanítása, mert jogtalanul vágták le (egzekutirano) a tulajdonában lévő borjat; 6. Matthias Perchich jelenti, hogy egy árokban Sebesityen (Sebesics, Šebešić) döglött tehenet talált.

F: 261.1.pag.421-423. -/1754.

 

 1. március 4.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudich bíró, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Ioannes Macskovich, Nicolaus Guganovich, Petrus Mukich, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iosephus Makra szegedi lakos (Szegedinum, Segedin) panaszát Georgy Tessics ellen a széna árával kapcsolatban, a panaszt elvetik bizonyítékok híján; 2. Kiengedik a börtönből a lopással gyanúsított Ioannes Bertokot és Andreas Radicsot, mert Gregorius Krizsanovics tanúként elhozta Iosephus Gallt és Nicolaus Tutarpalkovot a kecskeméti (Kecskemet, Kečkemet) börtönből, akik szabad akaratukból igazolták emezek ártatlanságát; 3. Szerződés Matthias Petkovichcsal a Ludas-tó (Ludas, Ludoš) halászati jogának bérbe adásáról (árendálás, arendiranje); 4. Részletezik (specifikáció, spacifikacija) Georgius Peich tartozásának kifizetését Nicolaus Peich szőlőskertjének megvásárlásáról, amely Georgius Krizsanovicscsal is kapcsolatos.

F: 261.1.pag.423-425. -/1754.

 

 1. március 11.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovich, Petrus Mukich és Nicolaus Guganovich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elítélik Paulus Cselatovot és Misko Iancsint, mert a Zomborból (Zombor, Sombor) elkóborolt tehenket levágták, ahelyett hogy visszaadták volna Zvekaniano gulyásnak. A tárgy az M iratcsomóban van 13-as számmal jelölve; 2. Megbüntetik Andreas Cvijanovot harminc botütésre, mert nyilvánosan káromkodott a kocsmában 3. Két láncot vesznek 64 öl hosszúságban földmérés céljára, Thomas Rudich bíró kérésére, Iosephus Iaramazov részére. Ioannes Kuntichtól Györgyén-pusztán (Györgyén, Đurđin) elvettek 64 öl földet, de cserébe Bajmok-pusztán (Bajmak, Bajmok) kapott ugyanannyit; 4. Iratok Zsivan Maximovics kúlai (Kulla, Kule) lakos tizenegy ökrének ellopásával kapcsolatos tanúskodásról, ezek az M iratcsomóban vannak a 14-es számmal jelölve; 5. Sztanislay Tikvicskÿ végrendelete (testament) Az M iratcsomóban van 15-ös számmal jelölve.

F: 261.1.pag.425-426. -/1754.

 

 1. március 18.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudich bíró, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovich, Marcus Skenderov, Ioannes Macskovich és Nicolaus Guganovich. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Katát, Andreas Arva nejét paráznaság miatt korbácsütéssel büntetik, majd száműzik a városból. Laurentius Sztankovich, Anna Kalupusch és Angyeia Totth jelentették fel; 2. Munkaszerződés Ioannes Spetko és Georgius Michalik hentesekel és mészárosokkal 3. Iacobus Dubniczky Becsén (Becsej, Bečej) fejtette ki az adatokat Philipus Sztojadinov és Petrus Szavin kaboli (Kovill, Kovilja) lakosok lopási ügyével kapcsolatban. Az iratok az M iratcsomóban vannak a 16-os számmal jelölve; 4. Andreas Schmid, a Csanádi körzet kormányzója Kanizsáról[36] (Kanisza, Kanjiža) kéri a Magisztrátust, hogy kényszerítse rá Ioannes Marcschalt, hogy fizesse vissza a kölcsönét, és levelet is küldött neki Christophoro Hanke által. A tárgyat az M iratcsomóban őrzik a 17-es számmal jelölve; 5. Megbüntetik ötven botütéssel Georgius Kovacs pásztort, lopás alapos gyanúja miatt. Ellene vallott Ioannes Balogh pásztor. A tárgyat az M iratcsomóban őrzik a 18-as számmal jelölve.

F: 261.1.pag.426-428. -/1754.

 

 1. március 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudich, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukich és Marcus Skenderov szenátorok: 1. Georgius Hordosnak 45 dénáriusz napidíj jár, azért mert tizenkét lovat őriz. A napidíjat Ioannes Kuntich és Georgy Kopilovich kellett volna, hogy kifizesse; 2. A nyomozás iratai Ioannes Radovics, Martinus Malogurskÿ szolgájának zaklatásával kapcsolatban az M iratcsomóban vannak a 19-es számmal jelölve; 3. A nemes Martinus Vidakovics káromkodásával kapcsolatos nyomozás iratai az M iratcsomóban vannak a 20-as számmal jelölve 20.

F: 261.1.pag.428. -/1754.

 

 1. március 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Iaramazov, Petrus Mukich, Nicolaus Guganovich szenátorok, és a Választott Polgárság tagjai: Lucas Baity, Georgius Halacs, Ioannes Horvath, Franciscus Baity, Thadaeus Sztantich, Iosephus Temunov, Iosephus Horvatsky, Elias Dulich, Gregorius Araczky, Lucas Bodich, Ioannes Vukov, Lucas Franceskov, Georgius Puzich, Ioannes Franceskovich, Iosephus Vukmanovich, Nicolaus Bernics, Iacobus Kopunovich, Elias Polyakovich, Georgius Peich, Vitus Kujuncsich, Lucas Vojnics, Iacobus Perchich, Elias Crnkovich, Simon Tumbasz, Stephanus Tumbasz, Georgius Kopunovich, Bartholomaeus Rogich, Iosephus Mamuzich és Andreas Balogh. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Meghatározzák a molnárok fizetését; 2. Kinevezik székbírónak (a mészárszékek ellenőrének, nadzornik mesara) Elias Crnkovics eküdt polgárt; 3. Megalakítják a székbíró számláinak ellenőrzését végző bizottságot, ennek tagjai: Franciscus Gabrity, Philippus Radanovich, Ioannes Vojnics, Hieronymus Vukovich szenátorok, és a község esküdtjei: Elias Polyakovich, Elias Crnkovich és Petrus Iosich jegyző (notar); 4. Megvitatták az őszi legelők elosztását Iosephus Horvatsky és Thomas Rudics között. A folyamatot megszakították; 5. Megtiltják a jószág kihajtását a legelőre Szent Lukács (S. Lucas, sveti Luka) ünnepéig; 6. Georgius Halacs engedélyt kap, hogy a (sic!) jeszenovazsi (Ieszenovacz Jeszenovác, Jesenovac) rétjét egy nagyfényi (Nagy-Fény, Žednik) rétre cserélje; 7. Megbüntetik a varga/bőrkészítő Andreas Kubatovichot hat forintra és ötven botütésre, mert a jó minőségű ködmönt (irhabunda, kožuh) elcserélte silányabb minőségűre. Georgius Puzich panaszolta/perelte be.

F: 261.1.pag.428-430. -/1754.

 

 1. április 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudich bíró, Ioannes Vojnics, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovich és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Szabályozzák a szőlőskerti kapások (kopač) és a munkások fizetését; 2. Megalakítják a bizottságot a Iosephus Horvatsky és Thomas Rudics között az őszi legelők használatáról kialakult vita rendezésére; 3. A legelőt Verusics-pusztán (Verusics, Verušić, Verušić), amely Simon Bukvics tulajdona), átadják Thomas Purcsarskynak.

F: 261.1.pag.430-431. -/1754.

 

 1. április 5.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudich bíró, Ioannes Vojnich, Iosephus Iaramazov és Nicolaus Guganovich. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Luka és Franciscus Baics, akik felhatalmazzák a nemes Ioannes Botkát, hogy behajtsa követeléseiket, Ioannes Bathori, Michaël Schmicsek és Stephanus Gal polgároktól Salaból (Szallienses).[37] Az iratok az M iratcsomóban vannak a 21-es számmal jelölve; 2. Iratok Marianus Malogurskÿ és Michaël Sokcsics megállapodásáról a tehenekkel való kereskedésről, az M iratcsomóban vannak a 22-es számmal jelölve; 3. Értesítés arról, hogy Paja Tyakity gulyás elvesztett egy tehenet a borjával, ami Georgius Dalos tulajdona volt; 4. Elfogadják egy ács számláit; 5. Lovakat vásárolnak a város szükségleteire. Egy lovat Iuliana Fodortól és egyet Georgius Araczkytól. Iosephus Krizsanovics fizette ki őket.

F: 261.1.pag 431-432. -/1754.

 

 1. április 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Thomas Rudich bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Marcus Skenderov, Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizÿ szenátorok, míg az esküdtek közül Georgius Peich, Iacobus Szucsics, Elias Czernakovics, Bono Gabricty, Laurentius Peich, Nicolaus Bernich, Stephanus Budanovics, Bartholomaeus Rogics, Elias Polyakovich, Iosephus Horvatsky, Ioannes Franceskovics, Iosephus Temunov, Stephanus Tumbasz, Lucas Baity, Elias Bacsin, Iosephus Schimokov, Ioannes Tikvicsky, Elias Stipity, Georgius Puzich, Franciscus Evetovics, Thadaeus Sztantich, Iosephus Bacsin, Franciscus Baity, Simone Tumbasz, Mathaeus Peich, Iacobus Prchich és Thomas Vojnics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elfogadják azt a négy indokot, amiért újraszabályozzák Kelebia-puszta (Kelebia, Kelebija) használatát: a) Kopunovics és Gabrity jószágainak átkelése érdekében Kelebia területére, b) hogy lefoglalják a telkeket a szőlőskerteknek, c) hogy azokat, akik Csávolyból (Csavol, Čavolj) érkeztek Kelebia-pusztára (Kelebia, Kelebija), átköltöztessék Nagyfény-pusztára (Nagy-Fény, Žednik), és d) miután újra felmérik a földet, abból legelőket jelölnek ki a birkák és egyéb jószágok számára; 2. Döntés arról, hogy Thomas Rudics csordáit áthelyezik a Palics-tóhoz (Palics, Palić), hogy Iosephus Kopunovics csordáit a Cvüch-forráshoz (Cvik)?, Michaël Gabrity csordáit az örökölt helyre Milakianumhoz (Milakianum), Iacobus Perchichnek el kell terelnie a csordáit Iosephus Horvatsky területe felé, Albertus Sztipity csordáját Iacobus Perchich felé, az egyéb csordákat pedig Sebesics-pusztára (Sebesics, Šebešić), Kelebiára (Kelebia) és Ieszenovaczhoz (Ieszenovacz, Jesenovac). Ezt a felosztást a következő szenátorok hozták meg: Petrus Mukich, Marcus Skenderov és Lucas Vojnics, és a Választott Polgárság tagjai: Simon Tumbasz, Thadaeus Stantich és Georgius Puzich; 3. A városba megérkezett a levél de Gillig adminisztrátortól, hogy a katonaságnak a megyei árlista alapján árusítsák az élelmet.

F: 261.1.pag.432-433. -/1754.

 

 1. április 18.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krizsanovic, Ioannes Vojnics, Petrus Mukich, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovich, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megszabják az adó összegét a dohánytermesztőknek (duvandžija) Ludas-pusztán (Ludas, Ludoš); 2. Száműzik a városból Anna Nyúzót, Ioannes nejét paráznaság miatt; 3. Megbüntetik Ioannes Tumbaszt, mert Iosephus Vizÿ földjét átszántotta. A helyzet megszemlélésére Petrus Mukich és Marcus Szkenderov mentek ki.

F: 261.1.pag.434. -/1754.

 

 1. április 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudich bíró, Petrus Mukich, Lucaas Vojnics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megtalálták Ioannes Kubatovich garai lakos (Gara, Gara) tulajdonát képező elveszett borjat Ioannes Czenénél, akit még Merecskának is hívnak. Ellene tanúskodtak Antonius Kubatovics, Totth Andreas, akit még Ioskának is hívnak. A borjat visszaadták tulajdonosának, Ioannes Czenét pedig kártérítés megfizetésére ítélték.; 2. Elias Czernkovich székbíró (nadzornik mesare) fizetése; 3. Körözést adnak ki a tolvaj, Labad Andreas, akit még Gurdonnak is hívnak, halasi (Halass, Halaš)[38] lakos ellen, ez az M iratcsomóban van a 24-es számmal jelölve; 4. A Kamara adminisztrátora, de Redl (de Redl) elnézést kér, amiért nem vehet részt az új bíró megválasztásán. De Redl levele az M iratcsomóban van a 25-ös számmal jelölve; 5. Arszenius, Rudics bíró kereskedőjének számláit Iosephus Krizsanovics fogja kifizetni; 6. Nicolaus, Gregory Krizsanovics szenátor kereskedőjének számláit a városi kamarás, Iosephus Krizsanovics fizeti ki; 7. Iosephus Bacsics házát megveszik, hogy ott működjön a lányiskola. Az összeg 45 forint, és a városi kamarás, Iosephus Krizsanovics fizeti ki.

F: 261.1.pag.434-435. -/1754.

 

 1. április 24.
 2. A Magisztrátus választási ülésén jelen voltak: Thomas Rudics bíró, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Marcus Skenderovics, Ioannes Macskovics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. Ügytárgyak: 1. Az eddig hivatalban lévő bíró, Thomas Rudics visszaadja az eddig általa őrzött kiváltság-, ill. adományleveleket és a város pecsétjét; 2. Három polgárt jelölnek, ezek: Thomas Rudics, Lucas Vojnics és Hieronymus Vukovics; 3. Bírónak Lucas Vojnicsot választották meg, amit a Városháza kapuja előtt kihirdetnek; 4. Az új bírónak átadják kiváltság-, ill. adományleveleket és a város pecsétjét; 5. A Magisztrátus és Esküdt Polgárság megállapodnak a következő napirendi pontokban:
 3. Megbüntetik az esküdtet, ha igazolatlanul hiányzik az ülésről;
 4. A Magisztrátus és Esküdt Polgárság közötti megállapodás csak a két testület közös akaratával törölhető el;
 5. A szenátoroknak nem engedhető meg, hogy igazolatlanul (indok nélkül) hiányozzanak a Magisztrátus üléséről;
 6. A legelőt a Ieszenovacs-folyócska (Jesenovac) mellett a közös igényekre tartják fenn;
 7. Engedélyt adnak az írnoknak/jegyzőnek, hogy magánembereknek is kérvényeket fogalmazhasson meg;
 8. A hivatalos adó kivetésére engedélyt csak a pénztárnoknak adnak;
 9. A bíróság költségeit a pénztárból, valamint a gaztevők javainak lefoglalásából fizetik;
 10. A városi kocsit csak hivatalos ügyek miatt használhatják;
 11. Megtiltják, hogy előzetes jóváhagyás nélkül bárki beköltözhessen a városba;
 12. Simon Perchichet írnokként veszik fel a város szolgálatába ;

F: 261.1.pag.435-438. -/1754.

 

 1. április 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukich, Marcus Skenderov, Ioannes Macskovich és Thomas Rudich szenátorok; Hasonlóképpen az esküdtek. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Borbíróvá (nadzornika vina) nevezik ki Lucas Baityot; 2. Bizottságot alapítanak a nyári legelők miatti nézeteltérés kivizsgálására Thomas Rudics és Iosephus Horvatsky között. A felülvizsgálatot (revizija) a következő szenátorok végzik: Ioannes Vojnics, Petrus Mukich, Gregorius Krizsanovity és Marcus Skenderovics, valamint a Választott Polgárság tagjai: Georgius Puzich, Ioannes Franceskovich, Bartholomaeus Rogich, Georgius Peich, Nicolaus Bernich és Iacobus Szucsich; 3. Martinus Szucsichot kinevezik a piacok felügyelőjének és a zugkocsmák ellenőrének, huszonhét forint fizetéssel; 4. Simon Romichot ismét orgonássá fogadták és különböző adókönnyítésekkel segítik, fizetése hetven forint; 5. Bono Cvijanovot kinevezik a második bírói elnöknek (sudski predsednik); 6. Kinevezik a város rendőreit (őrök, gradski panduri) és meghatározzák évi fizetésüket, ezek: Georgius Miloschev negyven forint, Iovan Pencsity harminc, és Ivan Marianusich harminc forint fizetéssel és természetbeni juttatásokkal; 7. Jóváhagyják a szegedi kereskedők számláit; 8. Iosephus Krizsanovics városi kamarásnak Thomas Rudics számára egy asztag/boglya (stog) széna árával tartozik; 9. Jelentés a legelők használatáért és a szarvasmarhák városon történő áthajtásáért beszedett illetékekből (taksa) származó jövedelemről; 10. Számlák a város szükségleteire megvásárolt szénáról; 11. Jövedelmek az eltitkolt adók miatti büntetésekből; 12. Elkóborolt jószág miatti büntetésekből származó jövedelemek; 13. Jövedelemek az idegen méhészek méhkasainak illetékéből; 14. Jövedelemek az előállított bor illetékeiből; 15. Jövedelemek a teknőcők Kőrös-éri (Kőrős, Kerešer) befogásának illetékéből; 16. A város jótevői számárolt ajándékok számláinak elfogadása; 17. Értesítik a járási biztost, Ignacius Vöröst, hogy a városban van az elkóborolt lova. Az iratok az M iratcsomóban vannak a 26-os számmal jelölve.

F: 261.1.pag.438-440. -/1754

 

 1. május 6.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunov, Petrus Mukich, Ioannes Macskovics, Thomas Rudich, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Iosephus Horvatsky panasszal él, mivel öt lánc föld helyett csak négyet kapott; 2. Simon Bukvics szeretné elcserélni a legelőjét arra, ami az elhunyt Elias Bukvicsé volt; 3. Michaël Vladikin Újvidékről (Neo-Planta, Novi Sad) sürgeti követeléseinek kifizetését Georgius Sztankovich-tól. Thomas Rudich bíróra, Gregorius Krizsanovich szenátorra, és Nicolaus Szagmajszter biztosra (komesar) hivatkozik; 4. Megalakítják a városi számlavizsgáló bizottságot, amelyet a városgondnok (gradski staratelj), Iosephus Mamuzich és a pénztárnok, Elias Polyakovics vizsgál felül; 5. A városi kamarás ki kell, hogy fizessen Arszenium Csolakovichnak Bajáról (Baja) tizenkét forintot, a megvásárolt kályháért, amely a Városháza szobáját fűti.

F: 261.1.pag.441-442. -/1754.

 

 1. május 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunov, Petrus Mukich, Marcus Szkenderov, Ioannes Macskovich és Jeronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Megbüntetik, majd száműzik a városból Susana Bolyug és Catharina Téglár tolvajokat. Paulus Kovacs panaszolta/vádolta meg őket; 2. Budára (Buda, Budim), az adó kivetéséről szóló ülésre követeket (deputati) küldenek, ezek: Ioannes Macskovich és Ioannes Krizsanovich; 3. Gregorius Kellin, a városrendészet tizedese kéri a Magisztrátust, hogy sürgőssen fizessék ki az 1746-ból ki nem fizetett bértartozásukat.

F: 261.1.pag.442-443. -/1754.

 

 1. május 14.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Marcus Skenderovich, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Thomas Rudich és Iosephus Vizÿ szenátorok, a Választott Polgárság tagjai: Elias Polyakovich, Elias Crnkovich, Lucas Baity, Martinus Szucsity, Thadaeus Sztantich, Thadaeus Tokity, Nicolaus Brnich, Ioannes Horvath, Georgius Halacs, Marianus Vojnics, Fabianus Baity, Bartholomaeus Rogich, Georgius Puzich, Georgius Peich, Albertus Sztipity, Mattheas Peich, Iosephus Mamusich és Iacobus Perchich. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Négy forintot adományoznak a trinitáriusoknak (Trinitari), hogy embereket váltsanak ki az oszmán fogságból; 2. Elfogadják a székbírók (nadzornik mesara), Franciscus Gabrity és Philipus Radanovich számláit. Pontosságukat a városi kamarás, Iosephus Krizsanovich vizsgálta meg; 3. A városgondnok (gradski staratelj) számláit visszaadják további pontosítás végett. Elias Polyakovich számláinak ellenőrzésére (az utolsó három év) a következő szenátorok kaptak megbízatást: Gregorius Krizsanovich, Nicolaus Guganovich és Hieronymus Vukovich, mint ahogy egyes tagok az Esküdt Polgárság tagjai közül; 4. Észrevételeket tesznek a városi pénztárnok, Iosephus Mamuzich számláira. Az ezt megelőző számlák az M iratcsomóban vannak a 27-es számmal jelölve; 5. A nemes Iacobus Szucsity követelése, hogy válasszák szét az ő jószágait (csorda) Ioannes Budimlich jószágaitól (csorda); 6. Tizenöt forintot fizetnek a Városházat tornyán lévő óra javításáért; 7. Nyolc forintot fizetnek Martinus Szucsitynak az adóhátralékosok tartozásának marhában történő behajtásáért; 8. Nicolaus Karasz kéri Magisztrátust, hogy távolítsa el Lucas Vojnics jószágát Horgos-pusztáról (Horgas, Horgoš). A tárgy az M iratcsomóban van a 28-as számmal jelölve.; 9. A borbíró (nadzornik vina) Thadaeus Tokich átadja a behajtott illetékeket a városgondnoknak.

F: 261.1.pag.443-445. -/1754.

 

 1. május 13.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunovity, Petrus Mukić, Nicolaus Guganovich, Hieronymus Vukovich és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Sürgetik a tartozások kifizetését Andreas Baloghnak és Michaël Branovacskynak; 2. Kötelezik Ianko Vukov és Ioannes kisscsávolyi (Csavoi, Čavolj) lovászokat, hogy jóvátételt fizessenek Marcus Gyocsan elveszett lováért; 3. A fogadott fiút, Marcus Krupint harminc botütésre büntetik, ez után pedig száműzik a városból, mert több figyelmezttés után is „rendszeresen látogatta” Andreas Maly feleségét; 4. Megbüntetik Bartholomaeus Rogichot, mert megsebesítette a fején a szőlőcsőszét, Joso Gyurgyevicsot. Tizenkét forint megfizetésére büntették; 5. Az ácsok és asztalosok számláinak kifizetése; 6. Baráti egyezség Georgius és Nicolaus Peich között, az egymással támasztott követeléseikkel kapcsolatban.

F: 261.1.pag.445-446. -/1754.

 

 1. május 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Gregorius Krizsanovich, Ioannes Macskovich, Thomas Rudich és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ioannes Macskovich és Ioannes Krizsanovics szenátorok előterjesztették a város részletes (specifikáció, specifikacija) adótartozásait; 2. Kifizetik a küldöttek (deputáns, deputant) budai (Buda, Budim) tartózkodásának költségeit, amikor az adó kivetésével kapcsolatos ülésen vettek részt; 3. Kifizetik a természetbeni adóbeszedés költségeit Martinus Szucsitynak és Thadaeus Gyocsanovnak; 4. Szerződés egy ló eladásáról Stephanus Csonka és Thadaeus Gyocsanov között, ez az M iratcsomóban van a 28-as számmal jelölve; 5. Iratok a martonosi (Martonos, Martonoš) Rudich jószágainak befogásával kapcsolatban. Lazar Sremacz fogta be őket, az M iratcsomóban vannak a 29-es számmal jelölve. A jószágokat Michaël Borsodÿ és tettestársai vezették el.

F: 261.1.pag.446-448. -/1754.

 

 1. május 24.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovich, Ioannes Vojnics, Petrus Mukity, Ioannes Macskovich, Marcus Skenderovich, Nicolaus Guganovich, Thomas Rudich és Hieronymus Vukovich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megalakítják a katonák elszállásolásával kapcsolatos kiadások revideálásának bizottságát. A bizottság tagjai: Thomas Rudich, Ioannes Vojnich, Hieronymus Vukovich szenátorok, valamint az Esküdt Polgárság tagjai közül: Nicolaus Szagmajszter, Elias Polyakovich és Albertus Sztipich, a városi kamarás, Iosephus Krizsanovich; 2. Jóváhagyják a katonaság elszállásolásával kapcsolatos számlákat. Megemlítik, hogy a nemesasszony Magdalena Bukvics pénzt adott a katonaságnak.

F: 261.1.pag.448. -/1754.

 

 1. május 27.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Marcus Szkenderovics, Ioannes Macskovity, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovich és Iosephus Vizÿ szenátorok, a Választott Polgárság tagjai közül: Georgius Peich, Fabianus Peich, Thadaeus Tokich, Nicolaus Szagmajster, Iacobus Perchich, Ioannes Horvath, Nicolaus Bernich, Albertus Sztipich, Thadaeus Sztantich, Mathaeus Peich, Georgius Szucsich és Elias Polyakovich. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Jóváhagyják Hieronymus Vukovich és Elias Polyakovich volt városgondnokok (gradski staratelj) és kamarások (kemerar) többéves számláit. A felülvizsgálatra kiküldték Nicolaus Guganovics, Iosephus Vizÿ és Nicolaus Szagmajszter küldötteket.

F: 261.1.pag.448-449. -/1754.

 

 1. május 31.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovich, Marcus Skenderovich, Petrus Mukich, Hieronÿmus Vukovich és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Miután megkorbácsolják őket, száműznek a városból egy fiatalembert és egy hajadont, majsai (Maysa, Majša) és cibakházai (Czibahhaz, Cibahaz) lakosokat, akiket az éjjeli őrök egy ágyban találtak. Ők Timar Janos és Farkas Judka szolgálólány. Botütésre büntették őket; 2. Meghatározzák a pénztári maximumot (blagajnički maksimum), azaz hogy legtöbb négy forintot lehet kifizetni a pénztárból a Magisztrátus előzetes engedélye nélkül; 3. Negyvenről negyvenöt forintra emelik Martinus Missuray sekrestyés (sakristan, crkvenjak) évi fizetését; 4. Gregory Krizsanovics kérelme, hogy a városért végzett erőfeszítéseiért néhány lánc földet adjanak neki. Mivel már van földje Bajmok-pusztán (Bajmak, Bajmok), Scharcsevics két lánc földjét adják oda neki; 5. Elias Polyakovich volt városgondnok (staratelj grada) kéri a Magisztrátust, hogy végre adja ki a felmentőlevelét (razrešnica); 6. Lucas Vojnics bírót Pestre (Pesthinum, Pešt) küldik, hogy építőanyagot vegyen a Városháza mell; tervezett városi börtön megépítéséhez; 7. Iratok Iovan és Zaria Zvekich vagyonának elosztásáról, az M iratcsomóban vannak a 30-as számmal jelölve; 8. Iratok Vranje Horvath tolvaj büntetéséről és száműzéséről lólopás miatt, az iratok az M iratcsomóban vannak a 21-es számmal jelölve; 9. Az iratok a tolvaj, Michaël Pap halasi (Halass, Halaš)[39] lakos elfogásáról az, M iratcsomóban vannak a 32-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.449-451. -/1754.

 

 1. június 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich, a bíró helyettese, Gregorius Krizsanovich, Gregorius Vidakovics, Ioannes Macskovich és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Georgy Gyorgyevics és fia, Nicolaj Gyorgyevics kérelmét a vagyonmegosztásról az apjával. Gregorius Krizsanov szenátor ment ki a helyszínre, hogy összeírja a vagyont.; 2. Simon Tumbasz kérelme a neki osztott legelő újbóli megméréséért, mert a méréssel amit Marcus Szkenderovics, Ioannes Macskovich és Elias Sztipich ejtettek meg, megkárosították. Két új szenátor ment ki a helyszínre, újból elvégezni a földmérést; 3. Ragaÿ, az Esterhazy ezred (regiment) szegedi kapitányának iratai és levele Istvan Szabo katona követeléseivel kapcsolatban, hogy Ianos Olaa rendezze húsz forintos tartozását, az M iratcsomóban vannak a 33-as számmal jelölve.

F: 261.1.pag 451-452. -/1754.

 

 1. június 10.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Gregorius Vidakovich, Iosephus Kopunovich, Petrus Mukich és Nicolaus Guganovich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Thomas Rudics szenátor kérelme, hogy osszanak ki neki két lánc legelőt, amit addig Iosephus Iaramazovtól bérelt. Ez ellen Marcus Skenderovity, Iosephus Horvatskÿ és Bonaventura Gabrity tiltakozott (protest); 2. Matthias Kocsenda felesége honoráriumának mértéke (természetbeni juttatásban is), aki már évek óta nevel egy talált gyereket, akit a Zombori és Kacsprairen (Kačprarien) utca között találtak; 3. Megbüntetik Marthat, Simon Blesich feleségét, mert káromolta a nemes Marcus Mamichot a „hergyavi csovicse” szavakkal („herđavi čoviče” – azaz rossz ember[40]). A tanúk Anoka, Petrus Perchich neje, és Marghareta, Mattias Kovacsevich neje; 4. Ítélet Mittar Valetich bácstóvárosi (Tovariss, Tovariševo) lakos pénzügyi követelésével kapcsolatban Stephanum Vuletichtey szemben.

F: 261.1.pag.452-453. -/1754.

 

 1. június 14.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukich, Iosephus Iaramazov és Thomas Rudich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Helena Temesvarÿ panasza Barischa Karich ellen, aki sértegette és megverte. Huszonöt botütésre ítélték; 2. Megalakítják a Kuntich család legelői elosztásának bizottságát. A bizottság tagjai: Ioannes Vojnics, Petrus Mukich, Gregorius Krizsanovics és Iosephus Vizÿ szenátorok, a Választott Polgárságból pedig: Georgius Puzich, Iurissa Peich, Barissa Rogich, Nicolaus Bernich és Elias Polyakovics; 3. Megszabják a börtönőrök fizetését, akik fejenként tizenöt forintot és természetbeni kifizetést kapnak; 4. Új ködmönt vesznek egy koldusnak a régi helyett, amely a körmenetben keletkezett tűzben égett el; 5. A katonai biztos (komesar), Arnoldus Dobroslavina szegedi (Szegedinum, Segedin) lakos jelenti, hogy bebörtönzött Ioannes Olaat ideiglenesen, óvadék ellenében hazaengedték a mezei munkák elvégzére. Az óvadék összegét, nyolcvan forintot a nemes Iacobus Szucsich fizeti ki. Az iratok az M iratcsomóban vannak a 34-es számmal jelölve; 6. Szegedről (Szegedinum, Segedin) információt kérnek a parázna Elisabetha Kormanyos ügyeiről. A levelet az M iratcsomóban őrzik a 35-ös számmal jelölve; 7. Az iratok Iuditha Ludassy és Ioszim Kernaiszkÿ egy libával kapcsolatos nézeteltéréséről az M iratcsomóban a 36-os számmal jelölve találhatók.

F: 261.1.pag.453-455. -/1754.

 

 1. június 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen volt Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Vidakovich, Iosephus Iaramazov és Petrus Mukich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Erse Thott dajka, Michaël Thott feleségének fizetése, aki a halálra ítélt és kivégzett, ún. Pirihangya (Pirihanđa) Farago Erse gyerekét neveli. Az összeg tíz forint, a többit temészetben kapták. 2. A Városháza átalakításának (adaptacija) kiadásai. Lucas Vojnich benyújtotta a költségek részletezését (specifikáció, specifikacija); 3. A templomra (hram) fordított kiadások a bíróság összeülése alkalmával; 4. Napidíjak a bíróság tagjainak, a hóhér honoráriuma Farago Erse, akit még Pirihangyának is hívtak, kivégzéséért, és a tolvaj, Andreas Fodor, akit még Bandinak is hívtak, kínzásáért; 5. Kártérítés Ioannes Romich elkobzott és lerombolt házáért, amit a városi kamarás fizet ki; 6. Kártérítés Simon Blesich elkobzott és lerombolt házáért; 7. Kiadások oltottmész vásárlására; 8. Az ács és a tetőfedő, Paulus Schevcsik kifizetése a városi börtön tetejének munkálataiért. Ennek összege ötven forint, a többit természetben fizetik; 9. A Magisztrátus kéri Deschen és Henzen tanácsadókat Pozsonyból (Posonium, Požun), hogy halasszák el az ezer forintos hitel visszafizetését. Az ezzel kapcsolatos levelezés az M iratcsomóban van a 37-es számmal jelölve; 10. A megye levele Szántóról (Szantova, Santova)[41] az éhezőknek kiosztotandó lisztről, az M iratcsomóban van a 38-as számmal jelölve; 11. Iosephus de Gillig biztos (komesar) levelezése az állami adó további befizetéséről, az M iratcsomóban van a 39-es számmal jelölve; 12. A Szegedi Magisztrátus figyelmeztetése Lucas Baich elkóborolt jószágaival kapcsolatban az M iratcsomóban van a 40-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag 455-457. -/1754.

 

 1. július 1.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Iaramazov, Iosephus Kopunov és Nicolaus Guganovich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Michaël Branovacsky Perkerin igazolása Bánátból (Banatus, Banat), Temesről (Temess, Temeš), hogy marhát vásárolt Szent Mariaból, az M iratcsomóban van a 41-es számmal jelölve; 2. A vizsgálódás/nyomozás iratai Franciscus Farkas kecskeméti (Kecskemet, Kečkemet) lakos kérelmével kapcsolatban az M iratcsomóban vannak a 42-es számmal jelölve; 3. A kézművesmunkák árának limitálása az M iratcsomóban van a 43-as számmal jelölve; 4. A Bajai (Baja) Magisztrátus igazolása Georgy Kazancsia kérésével kapcsolatban az M iratcsomóban van a 44-es számmal jelölve; 5. De Redl adminisztrátor levele Matthias Zsdralics kacsmári (Kachsmar, Kačmara) lakos követelésével kapcsolatban, hogy Stephanus Tumbaszovics, akit még Loketicsnek is hívnak, fizesse ki a még 1740-es évben megvásárolt hat ökör árát; 6. Stephanus Lénard sebész követelése, hogy a város fizesse meg a városi lovász, Sztojan Veszelovich gyógyítását hatvan forintnyi összegben.

F: 261.1.pag. 457-458. -/1754.

 

 1. július 5.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Elfogadják Iosephus Krizsanovics, a városi gondnok (gradski staratelj) számláit; 2. Alamizsnát adnak egy szerzetesnek Pestről (Pesta, Pešta), harminc krajcárt; 3. Megparancsolják Georgius Léleknek és Petrus Iakocsevicsnak, hogy megbékülésük jeleként adományozzanak a templomnak virágot.

F: 261.1.pag. 459. -/1754. 1754. július 8.

 

 1. július 8.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Ioannes Vojnics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovich és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Bonanis és Gregorius Matkovics büntetést kapnak, harminc botütést, verekedésért és káromkodásért. Elias és Stephanus Matkovics panaszolta be őket; 2. Cosztadin Ruszoglics, újvidéki (Neo-Planta, Novi Sad) kereskedő követelése, hogy Nicolaus Gyorgyevics adja vissza a kölcsönkért 729 forintot; 3. Megszabják Michaël Tonan, a Városháza kőművesének fizetését.

F: 261.1.pag. 459-460. -/1754.

 

 1. július 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunov, Petrus Mukics, Thomas Rudics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Felmentik a rágalom vádja alól Georgius Halacsot, akit Nezcko Branovacsky udvari lakos (Banatus Temessienses, Idvor) panaszolt be; 2. Megállapodás a vagyon felosztásáról Ioannes és Lucas Vukov között; 3. Végkielégítésben részesítik az elhunyt Meresziana (Meresko) özvegyét. Kérésére lovakat és birkákat kapott; 4. Nicolaus Kölenov és Zsivan Maluschev panasza, a gulyás Thodor Sztanicsics, halasi lakos ellen ((sic!) Halacs, Halaš) a jószág hanyag őrzése miatt.

F: 261.1.pag.460-461. -/1754.

 

 1. augusztus 12.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics és Hieronymus Vukovich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Thomas Kovacs felesége, Judit, Fölck Georgy felesége, Elisabet feleségének panasza Katta és Matthias Káma, valamint lányuk, Panna ellen, a kertjeikből történő zöldséglopás miatt; 2. A kőfaragó kifizetése 98 öl kő megmunkálásáért 111 forint összegben; 3. Iratok a Franciscus Koncz, akit még Bogárnak is hívtak, szegedi lakos (Szegedinum, Segedin) lopásával kapcsolatban az M iratcsomóban vannak a 45-ös számmal jelölve.

F: 261.1.pag.462. -/1754.

 

 1. augusztus 19.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Thomas Rudics, Marcus Szkenderov, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Marcus Budimcsevics panaszát Iosephus Gurcsics ellen, mert betört Georgius Puzics házába. Michaël Kovacsevichnál bújkált. Ötven botütésre ítélték, de ha ismét valamit ellop, száműzik a városból; 2. Stephanus Perisics panasza Glisso Passin, Laurenty Vojnics gulyása ellen, mert pofonütötte a kocsmában; 3. Iacobus Percsics panasza saját lovásza, Ioan Petrovics ellen, aki faggyút lopott, amit Bajmokra vitt (Bajmak, Bajmok). Ötven botütésre ítélték és a károkozás kifizetésére; 4. A katonai hatóságok de Gillig biztos (komesar) által értesítik a Magisztrátust, hogy három végrehajtót (egzekutor) küldenek a városba. A tárgyat az M iratcsomóban a 46-os számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.462-464. -/1754.

 

 1. augusztus 27.
 2. A Magisztrátus rendkívüli ülésén jelen voltak: Petrus Mukics, a bíró helyettese, Petrus Iosics jegyző (notar) és Nicolaus Szagmajster biztos (komesar). A következő ügytárgyat vitatták meg: 1. Gregorius Szabo katona panaszát Elias Bukvics ellen, akit még Milaknak is hívtak. Nála szolgált pásztorként, de nem fizette ki munkáját. Ő kijelentette, hogy nem tűntek el birkák Halason (Halass, Halaš)[42], és hogy az elhunyt özvegy, Magdalena ráhagyott némi pénzt.

F: 261.1.pag.464. -/1754.

 

 1. augusztus 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elfogadják Iosephus Krizsanovics városgondnok (gradski staratelj) számláit; 2. Elfogadják a börtön tetőfedőjének számláját; 3. Elfogadják a számlákat a város szükségleteire történt szénavásárlásról; 4. Elfogadják a börön felépítésére vásárolt téglák számláit; 5. Egy forintot adományoznak a városban kéregető szerzeteseknek; 6. Filippus Radanovich korcsmáros panasza Georgius Varga ellen, mert nem akart fizetni a borért, és minden jelenlevőt káromolt – Vargát ötven botütésre ítélték. A nemes Martinus Szucsics minden állítást megerősített.

F: 261.1.pag.465. -/1754.

 

 1. szeptember 6.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Gregorius Krizsanovich és Iosephus Kopunovich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Georgius Topor és Nicolaus Bernich panasza Mathias, Michaël Cselatovich fia ellen, mert juhokat lopott. Tizenöt botütésre ítélték, és arra, hogy visszaadja a birkákat; 2. Catharina, Georgius Vinko lányának panasza, a saját anyja, Helena ellen, aki nem adta át az örökség egy részét, hanem a szőlőskertjének egy részét eladta Mathias Peichnek.

F: 261.1.pag.465-466. -/1754.

 

 1. szeptember 13.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovich és Marcus Szkenderovih. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A katonai hatóságok levele a dezertőrök üldözéséről az M iratcsomóban van, 47-es számmal jelölve őrzik; 2. Bort adományoznak a ferenceseknek Szent Mihály (sveti Mihovil) ünnepére; 3. Büntetések az illegálisan árult pálinka és bor miatt; 4. Baja város kérelme, hogy az átköltözött Albertus Stipicset kényszerítsék, hogy fizesse ki adótartozását. A tárgyat az M iratcsomóban őrzik a 48-as számmal jelölve őrzik

F: 261.1.pag.466. -/1754.

 

 1. szeptember 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Thomas Rudics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Szatarita Vujanin panasza Andreas Cvijanov ellen, mert levágta a fáinak az ágát kertjeik határán, majd ezért összeverekedtek Petrus Iakocsevich kocsmájában. A verekedés tanúja Anna Iakocsevich; 2. A nemes Martinus Szucsics tiltakozik (protest), hogy a testvére, Iacobus Szucsics a közös malmuk egy részét az idegen Stephanus Tumbasznak adta el; 3. Marcus Vukelich tanítói állásának megerősítése, fizetése huszonöt forint.

F: 261.1.pag 466-467. -/1754.

 

 1. szeptember 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Vidakovich, Ioannes Macskovics és Hieronymus Vukovich. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Dalos György panasza gulyása, Gasparus Csalich ellen, mert elvesztett egy tehenet; 2. Felmentik a lopás vádja alól Davidot, aki Zaria Plestich zentai (Szenta, Zenta, Senta) lakosnál van. A nemes Georgius Golub, egy másik embert nevezett meg, a vlach Gavrilot, hogy ellopott egy tehenet; 3. Ioannes Olaa és Iosephus Bozdan szegedi (Szegedinum, Segedin) dezertőröket átadják a katonai hatóságoknak. Az iratokat az M iratcsomóban a 49-es számmal jelölve őrzik; 4. Gajo Radisich és Nicola Stojscin pásztorokat tíz év börtönr ítélik, mert segítették a dezertőröket. A tárgy az M iratcsomóban van, és az 50-es számmal jelölve őrzik; 5. Pénzbüntetésre ítélik Lucas Baich és Laurentium Iancsin polgárokat verekedésért. Kötelesek kifizetni az orvosi költségeket.

F: 261.1.pag 467-.468. -/1754.

 

 1. szeptember 24.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Gregorius Vidakovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovich. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Mivel a város túlterhelt (adókkal ford. megj.), szükséges a szőlőskertek után fizetendő kilenced befizetése; 2. De Redl adminisztrátortól és Deschan tanácsadótól haladékot kérnek a kölcsön visszafizetésére, ezer-ezer forint értékben.

F: 261.1.pag.468. -/1754.

 

 1. október 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Thomas Rudich és Hieronymus Vukovics. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Apolonia, Ioannes Bereczky nejének panaszát Franciscus Vassad és Andreas Molnar nejei ellen alaptalanként elvetik.; 2. Matthias Peich építőanyagot kap, mert leégett a háza villámcsapás következtében. Ludas-pusztán (Ludas, Ludoš pustara) kap egy kaszálásra való területet is; 3. Antonius Antunovics panasza Emericus Kiss ellen lopás miatt, almát lopott a szőlőskertjéből. Húsz botütésre ítélték; 4. Gregorius Balogh panasza Iudka Viragh ellen, mert az becsapta egy történettel egy elrejtett kincsről. Az iratok az M iratcsomóban vannak, az 51-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.469-470. -/1754.

 

 1. november 3.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Nicolaus Guganovich és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kártérítést fizetnek a kúlai sörgyárnak (Kulla, Kula), mert illegálisan mérték a pálinkát a városban; 2. Bizottságot küldenek Budára (Buda, Budim), az adókiszabással kapcsolatos ülésre. A bizottság tagjai: Nicolaus Guganovics szenátor és Nicolaus Szagmajster biztos (komesar); 3. Valentius Mahleirt dezertőrt elengedik a börtönből, Paulus Gajdoczÿ de Gadoc zombori (Szombor Sombor) megyei gondnok (provizor) döntése alapján. Az iratok az M iratcsomóban vannak, és az 52-es számmal jelölve őrzik; 4. Kiengedik a börtönből Gyurkát, Mathias Budimcsevics gulyását.

F: 261.1.pag. 469-470. -/1754.

 

 1. november 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Gregorius Krizsanovich, a bíró helyettese, Ioannes Vojnich, Gregorius Vidakovics, Iosephus Kopuynovics, Petrus Mukics és Ioannes Macskovics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Bírósági megállapodás Nicolaus Gyorgyevich és Ioannes Lukics szentendrei lakos (Szent Andrensy Sent-Andreje) között az előbbi pénzügyi követelezésével kapcsolatban; 2. Az Esküdt Polgárság tagságának többsége tiltakozik (protest) Spandolija Manojlovics üzletének újbóli menyitása ellen.

F: 261.1.pag.470. -/1754.

 

 1. november 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukics, a bíró helyettese, Ioannes Vojnics, Marcus Szkenderov, Ioannes Macskovics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Nicolaus Guganovics szenátor, valamint Nicolaus Szagmajszter biztos (komesar) küldöttek (deputáns, deputat) jelentése az adó kivetéséről: a város adótartozásai az 1753-es évre: 1732 forint; elfogadják az adókiszabáson lévő küldöttek számláit; formális hiányosságok miatt nem fizetnek a városnak a két elfogott dezertőr miatt; elfogadják a küldöttek és szolgálóik étkezési számláit a Budán (Buda, Budim) töltött napokra; 2. A városi kamarás kifizeti a tanácsadó, de Hanzen ezer forintos kölcsönét; 3. A városi kamarás (gradski kamerar), Iosephus Krizsanovics kifizeti Iosephus Spers üveges számláit.

F: 261.1.pag. 470-471. -/1754.

 

 1. november 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics, Thomas Rudics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Todor Branovacsky sürgeti pénzügyi követeléseinek kifizetését Thomas Rudicstól; 2. Döntés a marhák megadóztatásának módjáról; 3. Catharinának, Simon Malagursky nejének, valamint fiának panasza Thadaeus Gyocsanovics ellen verekedés miatt.

F: 261.1.pag 471- 472. -/1754

 

 1. december 2.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderovich, Ioannes Macskovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Elfogadják Blasius Lampel asztalos számláit; 2. Kiengedik a börtönből Stephanus Horvathot, akit még Csonkának is neveznek, kanizsai (Kanisza, Kanjiža) lakost, mivel visszaadta a lopott lovat; 3. A katonaság parancsnokának három urna (urne) bort adományoznak; 4. Elosztják Marcus és Iosephus Milankovics között a családi vagyont; 5. Nicolaus Szagmajszter és Ioannes Budimlics foglaló miatti disputája; 6. A ferencesek kérelme, hogy a hentesek adják vissza nekik a hívők adományaként kapott levágott juhok bőrét; 7. A Magisztrátus kéri, hogy kapjanak hat katonát, akik az adóbehajtást végeznék (egzekucija).

F: 261.1.pag. 472-473. -/1754.

 

 1. december 13.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A tüzelő kiszállítása az elszállásolt katonaságnak; 2. Sztanko Manojlovichot tizenkettő forinttal büntetik meg, mert engedély nélkül nyitott meg egy fel nem tört pecsétet; 3. Döntés Ioannes Balogh városi lovász fizetéséről.

F: 261.1.pag.473. -/1754.

 

 1. december 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovich, Marcus Szkenderovich, Thomas Rudich, Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizÿ szenátorok, valamint az Esküdt Polgárság tagjai: Nicolaus Szagmajszter, Ioannes Francecskovics, Lucas Vojnics, Stephanus Krizsanovics, Nicolaus Bernich, Iacobus Kopunovics, Iosephus Temunov, Iurissa Peics, Ioannes Laetich, Petrus Szarics, Ioannes Tikvitsky, Mathias Peics, Bartholomaeus Kopunovics, Franciscus Evetovics, Iosephus Sinkov, Tades Tokics, Ivan Baics, Thadaeus Sztantich, Georgius Puzics, Lucas Franceskov, Antun Bulyovcsics, Lucas Bodich, Gliso Aradsky, Andreas Balogh, Ioannes Horvath, Elias Sztipics, Elias Crnkovics, Iacobus Szucsics, Bartholomaeus Rogics és Albertus Sztipics. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. A Magisztrátus és Esküdt Polgárság közös követelése, hogy engedélyt kapjanak a tized kiváltására egy összegben, háromezer forintban. A küldöttek (deputati) Lucas Vojnics bíró, Petrus Iosics jegyző (notar). 2. A megye értesítése, hogy előzetes engedély nélkül nem engedik a jószág terelését az északi vidékekre. A dokumentumot az M iratcsomóban az 52-es számmal jelölve őrzik; 3. Parancsok a lakodalmi ünnepségek megünnepléséről az M iratcsomóban vannak az 53-as számmal jelölve. A parancs kilenc pontot tartalmaz.

F: 261.1.pag.474. -/1755.

 

 1. január 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukics, a bíró helyettese, Gregorius Krisanovics, Iosephus Kopunovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iosephus Krizsanovics tartozik tizennégy forinttal a pálinkáért, amelyet a baracskai (Bracshiensis, Baračka) horgásztól (pecaroš) vettek a borbíró (nadzornik vina) Lucas Baicsnak. 2. Marcus Szkenderovics panasza testvére, Thomas ellen rágalmazás miatt.

F: 261.1.pag.477. -/1755.

 

 1. február 3.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukics, a bíró helyettese, Marcus Szkenderovics, Ioannes Macskovics, Nicolaus Guganovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Iosephus Horvatsky és Gregorius Horvatskÿ, valamint Bono Gabrics, Ilias Sztanoja, Martinus Missuraÿ, Laurentÿ Ivkovics és Ioannes German közös panaszát Mathias Nagy gulyás ellen, mert elvesztett tizenkét marhát; 2. Mathias Virágh panasza a gulyás, Georgius Farkas ellen, mert elvesztett egy borjút; 3. Spandonius Manoilovics kereskedő követeli Thomica Vukovicstól pénzügyi követeléseinek kifizetést, harmincnégy forint összegben; 4. A Magisztrátus követeli, a Pozsonyba (Posonium, Požun) küldött deputánsok harcoljanak annak érdekében, hogy a szenátorkat mentsék fel a tized fizetése alól, és Fabrics kérelmét juttassák el Bécsbe (Vienna, Beč).

F: 261.1.pag. 477-478. -/1755.

 

í1755. február 13.

 1. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukics, a bíró helyettese, Iosephus Kopunov, Gregorius Krizsanovics és Thomas Rudics. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Thomica Vukovics özvegye megjelent és kijelenti, hogy eladta a házát, amely a városi kávéház (gradska kafana) közelében van, ezt a fiaival egyetértésben tette, az új tulajdonos az orvos, Georgius Josay. A vásárlás előtt a saját vagyonát Gregorius Kriszanovics és Iosephus Iaramazov polgároknak adta el; 2. Stephanus Szarics panasza mostohaanyja, Catharina ellen, mert a beleegyezése nélkül „két napi“ földet eladott Gregorius Crnyakovicsnak; 3. Ioannes Simonides Barsa (Barša) megyéből,[43] Zsarnóca[44] (Zarnocz, Žarnoc), hentesként állt munkába a városban.

F: 261.1.pag. 478-479. -/1755.

 

 1. február 17.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukics, a bíró helyettese, Marcus Szkenderovics, Gregorius Krizsanovics és Thomas Rudics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megbüntetik Michaël Nyakost, Stanislaus Vojnics gulyását, mert elvesztett hat bikaborjút; 2. Guyro Marcsetics kifizetett tizenkettő forintot Iovan Klyaja nevére adóként, aki elköltözött (emigrirao) a városból.

F: 261.1.pag.479. -/1755.

 

 1. február 24.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukics, a bíró helyettese, Marcus Szkenderovics, Gregorius Krizsanovics, Thomas Rudics, Ioannes Macskovics, Iosephus Kopunovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Iosephus Horvatsky, Bono Gabrics, Gerga Horvatsky és Laurentius Ivkovics kérik, hogy érvénytelenítsék néhány állat megvételét Mathias Nagy gulyástól, mert azokat már elvesztette; 2. Iosin Mali panaszainak iratai Kencell Ioska ellen, az N iratcsomóban az 1-es számmal jelölve találhatók.

F: 261.1.pag. 479-480. -/1755.

 

 1. február 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Maxim Milutinovics gulyás elleni panasz, mert elvesztette Ioannes Vojnics tehenét; 2. A városi kamarás kifizeti a napidíjakat Lucas Vojnics és Petrus Iosics küldötteknek (deputati) a pozsonyi (Posonium, Požun, Posun) útjukra, négy forintot napjára, összesen 228 forintot.

F: 261.1.pag.480. -/1755.

 

 1. március 3.
 2. A Magisztrátus, és az Esküdt Polgárság, ill. a Külső tanács közös ülése. Az ülésen jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Marcus Szkenderovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics, Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizÿ szenátorok, ezen kívül az Esküdt Polgárság tagjai: Georgius Puzics, Ilia Sztipich, Petrus Szarich, Ilia Dulics, Stipan Krisanov, Ioso Bacsin, Iakov Csakics, Lucas Vojnics, Elias Polyakovics, Ioso Horvatsky, Barissa Rogics, Fabian Baics, Bono Gabrics, Lovrin Peich, Iosos Temunov, Ioso Szapuncsics, Vranje Evetovics, Istvan Lenard, Andreas Balogh, Iacov Szucsics, Ilia Crnkovics, Iurissa Peics, Glisso Aradsky, Nicolaus Bernics, Vranye Baics, Iakov Kopunovics, Tadia Sztantics, Ivan Tikvitsky, Tadia Tokics, Marian Malagurskÿ, Ioannes Franceskovich, Franciscus Iurics, Martinus Raicsics, Ivan Vukov, Nicolaus Szagmajszter, Martinus Szucsics, Bono Cvijanov, Iosephus Mamuzics, Iacobus Percsics, Ivan Kuntics, Lovrin Ivkovics, Ivan Percsics, Iovan Belyin, Matyas Klyakavics, Osztoja Mucsalov, Andria Cvijanov, Ivan Budimcsev, Lazar Aradskÿ, Gyuragy Vukovics, Iosin Bilov, Nagy Gaspar, Janos Kiss és Ferencz Berkes. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Stephanus Fabsics át fogja adni az uralkodónak a kérelmet, hogy a tizedet átalányban (pausálé, paušal) váltsák ki, évi háromezer forintban; 2. Székbíróknak (nadzornik mésara) nevezik ki Iacobus Szucsicsot és Gliso Tesichet; 3. A volt székbírók munkájának ellenőrzése; 4. Hieronymus Vukovics volt pénztárnok ellenőrzésére kinevezik a számlavizsgáló bizottságot. A bizottság tagjai: Nicolaus Guganovics, Iosephus Vizÿ szenátorok, az Esküdt Polgárság tagjai Elias Polyakovics és Andreas Balogh; (sic!) 4. Hieronymus Vukovics számláinak ellenőrzésére az 1749/50-es évre vonatkozóan, valamint Elias Polyakovics számláinak ellenőrzésére kinevezik a bizottságot, tagjai: Nicolaus Guganovics, Iosephus Vizÿ szenátorok, valamint a városi biztos (komesar), Nicolaus Szakmajszter; 5. Leltárba veszik az elhunyt Nicolaus Gyorgyevics, akit még Gerhnek (Görög) is neveztek, javait, az erről szóló iratot az N iratcsomóban van a 2-es számmal jelölve őrzik. A leltárba vételt Petrus Mukics, Iosephus Vizÿ szenátorok és Petrus Iosics jegyző (notar) végezték el, erről az elhunyt egyetlen lányát, Annát, Kosta Daskalovics feleségét is értesítették.

F: 261.1.pag.481-482. -/1755.

 

 1. március 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Lucas Vojnich, Gregorius Krisanovich és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Paulus Delich panaszát Pista Szalaÿ, Antonÿ Ivin gulyása ellen, mert ellopott egy borjat. A tanú Fejes Ianos; 2. A családi vagyon felosztása Polyakovics családban. A családtagok: Nicolaus, Simon, Ioannes, Paulus és Lucas, valamint mostohaanyjuk, Martha között; 3. Iosephus Horvatsky kérésére elengedik a jószáglopásért bebörtönzött Mathias Nagyot bizonyíték híányában; 4. Ioannes Budimcsevics panasza Iosephus Szapuncsics ellen, mert az nem adta vissza a kölcsönkapott 100 forintnyi pénzt már húsz éve; 5. Vita Fodor és Petrus Iosics polgárok közötti viszály a környező házakhoz tartozó földterületek miatt. A helyszínre kimentek Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukics, Marcus Szkenderovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. De Redl adminisztrátor is bekapcsolódott az ügybe; 6. A bizottság jelentése a székbíró, Elias Crnkovics és Franciscus Gabrics számláiról. A bizottság tagjai voltak: Nicolaus Szagmajszter, Georgius Peics, Fabianus Baics, Georgius Puzics, Nicolaus Bernich, Thadaeus Tokics, Bartholomaeus Rogics, Ioannes Franceskovics, Albertus Sztipics, Elias Polyakovich, Iacobus Vojnics és Gligorius Tesics. Az eredményeket előterjesztették Nicolaus Guganovics és Iosephus Vizÿ szenátorok, Petrus Iosics jegyző (notar), valamint Nicolaus Szagmajszter, Elias Polyakovics, Iacobus Szucsics és Gligorius Tesics.

F: 261.1.pag.482-484. -/1755.

 

 1. március 17.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderovics, Thomas Rudics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iosephus Krizsanovics elismervényeket ad át a kamarai biztosnak (komorski provizor), Ladislaÿ Vermesnek gabonafélék vásárlására; 2. Stephanus Ökrös romos házát megvesszik az épülő börtön mellett; 3. A katonák elszállásolására szolgáló épület (vojni kvartir) javítási költségeinek számláit átadják Iosephus Krizsanovicsnak.

F: 261.1.pag.484. -/1755.

 

 1. március 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Iosephus Kopunovics és Hieronymus Vukovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Iosin Mali Vlah panasza a volt pásztora, Iosephus Kenczel ellen, mert eltulajdonította a jószágot, amelyet Zentára (Szenta, Senta) vezetett együtt egy másik pásztorral, Palianus Totthtal. Nicolaus Szagmajszter be fogja szerezni az okmányokat a jószág tulajdonjogáról; 2. A városgondnok (gradski staratelj), Iosephus Krizsanovics átadja a számlákat azokról a beszerzésekről, amelyek a város jótevőinek ajándékairól vannak; 3. Az elhunyt Stephanus Sörös kelebiai (Kelebia, Kelebija) szénakaszálóját Ioannes Bosnyaknak adják; 4. Megparancsolják Iosephus Szapuncsicsnak, hogy fizesse vissza kölcsönét Ioannes Budimcsevicsnak; 5. Ioannes Petrovics tolvajt harmincöt botütésre büntetik, mert ellopott Martinus Misuraÿtól egy borjút Petiával (Petia, Petja) együtt, aki Iosephus Horvatskÿ szolgája; 6. Stephanus Passa szíjgyártó számlája.

F: 261.1.pag.484-485. -/1755.

 

 1. április 4.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Marcus Skenderovics, Petrus Mukics, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunov, Thomas Rudics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Teodor Lacskovics siklósi lakostól (Siklos, Šikloš) ezer, bor tárolására alkalmas edényt rendelnek meg; 2. Ioannes Mareschal hatvan forintot fizet a városi kocsma bérletéért; 3. Megparancsolják Gruja Csurscia házának lebontását, mert akadályozza az új katonai szállás (vojni kvartir) megépítését; 4. Harminc öl követ vásárolnak Iosephus Vizÿ szenátortól. Iosephus Krizsanovics fizeti ki; 5. A Nicolaus Polyakovics utáni, családi vagyont képző jószágok szétosztása módjának részletezése a négy testvér között.

F: 261.1.pag 485-487. -/1755.

 

 1. április 11.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Petrus Mukich, Thomas Rudich, Nicolaus Guganovich és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Büntetést kapnak Matthias Nagy és Michaël Vida, akik gyújtogattak Catharina, Matthias Totth özvegyények tanyáján Kelebián (Kellebija); 2. Iosephus Lederer lakatos számlái; 3 Matthias Sztull – a foglalkozását nem jegyezték le – számlái; 4. Marcus Vuich kereskedő számláit Iosephus Krizsanovich fizette ki; 5. A városgondnok (gradski staratelj), Iosephus Krizsanovich számlái; 6. Paulus Vukovich özvegyének testamentumát az N iratcsomóban a 3-as számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.487. -/1755.

 

 1. április 14.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnics, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderovics, Ioannes Macskovics és Iosephus Vizÿ szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Paulusa Horvath özvegyének panaszát a mostohaanyja ellen, mert nem adta ki a hagyaték szükséges résztét neki: Két évig élt a férjével, két gyerekkel maradt, és egy pár papuccsal és egy köténnyel megy vissza szüleihez Gyüdbe (Gyűd, Đud), a baranyai településre; 2. Iosephus Krizsanovich városgondnok (gradski staratelj) számlái a zabvásárlásról.

F: 261.1.pag.488. -/1755.

 

 1. április 17.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukics, Iosephus Kopunovics és Nicolaus Guganovics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Gregorius Krizsanovics Marcus Kopunovicsnak utalja ki az egykor Ioannes Budimlich birtokában lévő, a Pertyity birtok közelében található, a Harminczarov (Harmicarov) magaslatnál fekvő földet; 2. Iosephus Krizsanovics, a városi kamarás elfogadja a szegedi (Szegedinum, Segedin) üveges (staklorezac) számláit.

F: 261.1.pag.488. -/1755.

 

 1. április 23.
 2. Franciscus de Redl kamarai adninisztrátor elnöklésével ülést tartottak. Ezen jelen vannak a magyarok képviselői: Andreas Balogh, Stephanus Gaal, Ioannes Horvath, Stephanus Petrik, Gasparus Nagy és Thomas Kovacs. A magyar lakosság város Magisztrátusa elleni panaszait vitatták meg. Ezek a következők: 1. A városba költözött magyarok hátrányos megkülönböztetése (diskriminacija) a földek szétosztásánál. A Kecskeméttel (Kecskeméth, Kečkemet) cserélt földek kiosztása úgy történt meg, hogy nem kaptak legelőket; 2. A magyarok részaránya a Magisztrátusban és az Esküdt Polgárságban nem elégséges, így azonnal megválasztották Nicolaus Szagmajstert, Ioannes Horvathot és Andreas Baloghot; 3. A magyarokat gyakran igazságtalanul büntetik a székbírók (nadzornik mesare); 4. Kevesen vannak a városi hivatalokban; 5. Stephanus Petrik zaklatása földmérés közben; 6. és 7. Sörös (Šereš) özvegyétől elvették a város földjét. A földet Ioannes Bosnyak vette el; 8. A magyaroktól több tizedet szednek be; 9. Gasparus Nagy, akit még Gerónak is neveznek, igazságtalan büntetést kapott bormérés miatt Thomas Rudics parancsára; 10. A magyarokat erőn felül terhelik a szállítási feladatokkal. A Magisztrátus úgy döntött, hogy mindezeket az észrevételeket megbeszélik, megoldják, Andreas Balog és Stephanus Gaal megbízatást kaptak, hogy megvizsgálják az ülés 10. pontjában említetteket. A Magisztrátus elvárja Szent Maria lakosainak engedelmességét. A Magisztrátus alaptalanként elveti a vádakat, és megtiltja a magyar lakosság bármilyen gyülekezését. Az iratok az N iratcsomóban vannak a 4-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag. 488-492. -/1755.

 

 1. április 24.
 2. Restauratio – a Magisztrátus újraalakításának ülése. Franciscus de Redl, Bács megye administratora, tanácsosa és biztosa (komesar) elnököl, de jelen van Lucas Vojnich bíró, valamint Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Marcus Szkenderovich, Ioannes Macskovich, Thomas Rudich, Nicolaus Guganovich, Iosephus Vizÿ szenátorok, mint ahogy a Választott Polgárság tagjai is. 1. Az Esküdt Polgárság új tagjait választják meg. Az ülésen az Esküdt Polgárság ötvenhét tagja volt jelen, egyesek közülük szenátorok lettek, így a hatvanas létszám eléréséhez a következőket választották meg: Franciscus Gabrich, Marianus Szkenderovich, Andreas Vojnich, Iosephus Vukovich, Elias Bacsich és Ioannes Kiss; 2. Az Esküdt Polgárság azt követelte, hogy a Magisztrátusban ne legyenek előre lefoglalt helyek a nemességnek. A nemes szenátor, Gregory Vidakovics kérelmét az N iratcsomóban a 6-os számmal jelölve őrzik; 3. Az Esküdt Polgárság követelése, hogy Magisztrátus ne avatkozzon be az Esküdt Polgárok megválasztásába, és az is, hogy vegyék figyelembe a megválasztandók családi kapcsolatait. Az irat az N iratcsomóban van a 7-es számmal jelölve; 4. Az Esküdt Polgárság elküldi észrevételeit a Kamarának a választások körüli problémákkal kapcsolatban. Az iratot az N iratcsomóban a 8-as számmal jelölve őrzik; 5. Az Esküdt Polgárság követeli, hogy joga legyen külön is jelölnie a Magisztrátusba tagot. Az irat az N iratcsomóban a 9-es számmal jelölve található; 6. Összeállítják a szenátorjelöltek listáját. A Magisztrátus által jelöltek: Martinus Szucsich, Iacobus Szucsich és Albertus Gyelmis, a polgárok részéről a következőket ajánlják: Georgius Puzich, Nicolaus Szagmajster és Petrus Iosich; 7, 8. A szavazatok, többségével megválasztott új szenátorok: Martinus Szucsich és Petrus Iosich. A megválasztott jelöltek elutasították, hogy szenátorok legyenek, így a helyükre Iosephus Mamuzichot és Elias Polyakovichot választották meg. 9. Miután az előző bíró, Lucas Vojnics lemondott, a következőket jelölték: Lucas Vojnich, Petrus Mukich és Thomas Rudich; 10. A szavazatok többségével ismét Lucas Vojnich lett a bíró.

F: 261.1.pag.492-495. -/1755.

 

 1. április 28.
 2. Megtartották a Magisztrátus és Esküdt Polgárság közös ülését. Az ülésen jelen volt Lucas Vojnics bíró, Gregoruius Krizsanovics, Iosephus Kopunovich, Petrus Mukich, Marcus Skenderovich, Ioannes Macskovics, Nicolaus Guganovich, Iosephus Vizÿ, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok, valamint az Esküdt Polgárság tagjai: Iacobus Perchich, Elias Polyakovich, Nicolaus Bernich, Lucas Vojnich, Iosephus Simokovich, Lucas Baich, Iosephus Horvatsky, Bonone Gabrich, Thadaeus Tokich, Albertus Sztipich, Franciscus Mamuzich, Iurissa Peich, Glisso Tessich, Laurentius Peich, Ioannes Tikvitsky, Ioannes Vukov, Vito Kujuncsich, Iosephus Krizsanovich[45], Franciscus Gabrich, Franciscus Evetovich, Elias Dulich, Albertus Gyelmis, Andreas Vojnich, Antonius Bulyovcsich, Iosephus Vukovich, Iacobus Szucsich, Thadaeus Sztantich, Andreas Balogh, Ioannes Horvath és Georgius Halacs. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. A borbíró (nadzornik vina), Lucas Baics jelentése a bor forgalmáról; 2. Nicolaus Szagmajster lett a városgondnok (staratelj grada), százahúsz forint fizetéssel; 3. Lucas Vojnicsot borbírónak (nadzornik vina) választják; 4. Bizottságot hoznak létre a szénakaszálók nagyságának felügyeletére. A bizottság tagjai: Gregorius Krizsanovich, Petrus Mukich, Marcus Skenderovich és Martinus Szucsich szenátorok, az Esküdt Polgárság tagjai közül Iosephus Simokov, Iurissa Peich, Andreas Vojnich, Elias Polyakovich, Andreas Balogh, Ioannes Franceskov, Thadaeus Sztantich és Nicolaus Rudich; 5. A katonaság elszállásolása módjának kidolgozására kijelölt bizottság tagjainak megválasztása. A következőket választották meg: Nicolaus Guganovich és Petrus Iosich szenátorok, Nicolaus Szagmajster biztos (komesar), Iosephus Mamuzics pénztárnok/perceptor, Iosephus Horvatskÿ, Elias Dulich, Bono Gabrich, Lucas Baich, Ioannes Horvath és Georgius Halacs az Esküdt Polgárság tagjai közül.

F: 261.1.pag. 495-496.-/1755.

 

 1. május 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnich, a bíró helyettese, Gregorius Krizsanovich, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Marcus Szkenderovich, Thomas Rudich, Hieronymus Vukovich, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elfogadják az özvegy Catharina Baranyi lovát adóbefizetés helyett; 2. Megszabják a városi tisztségviselők és a rendőrség (militia) évi fizetését: a) Thomas Thott börtönőrként negyven forintos fizetést kap, valamint természetbeni juttatásokat (tizenöt méter gabonát és száz font húst). b) Stephanus Vida első kocsisként huszonnyolc forintot kap és öltözéket: nadrágot, két pár csizmát, öt ködmönt (irhabunda, kožuh), valamint élelmet, két cent (centurio) húst, harminc font szalonnát, ötven font sót, száz fej salátát. c) Martinus Mészaros a második kocsis húsz forint fizetést kap, és öltözéket: öt ködmönt (irhabunda, kožuh), egy pár bakancsot, két pár csizmát és természetbeni kifizetést, kilenc méter gabonát, egy cent (centa) húst, tizenkettő font szalonnát, ötven fej salátát, sót, stb. d) A városi (rend)őr (obequitator), Georgius Milos negyvenöt forint fizetést kap, neki bérelt házban lakhat, tíz méter zabot, két ökröt. A többi őr (pandurones) tizenöt forint fizetést kap és a többit öltözékben és természetben. 3. Elhalasztják a vitát Ioannes Vojnics szenátor kéréséről, hogy engedélyezzék eg vegyesbolt megnyitását a városi kávéház mellett; 4. Büntetést kapnak az elkövetők, akik Németh Ioskát zaklatták, egy nappal a székbíró Vranye Gabrich érkezése előtt. A megbüntetettek: Iován Pencsich, Lucas Bosnyakov és Jovan Zivanovich; 5. Elfogadják Iosephus Krizsanovich városgondnok (gradski staratelj) számláit.

F: 261.1.pag.496-497. -/1755.

 

 1. május 14.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Marcus Skenderovich, Hieronymus Vukovich, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Egy csonoplyai (Čonoplja) polgár panaszát Ioannes Németh ellen, jószáglopás miatt; 2. Elengedik a börtönből Stephanus Horváth gulyást, aki Sztipichnél dolgozott, mert nem bizonyosodott be, hogy jószágot lopott. A feljelentést (panaszt) Anna Churcsina tette. A tárgyat az N iratcsomóban őrzik 10-es számmal jelölve; 3. Baráti megállapodás a tartozás kifizetésének módjáról Nicolaus Gyorgyevich és a szenátor Marcus Skenderovich között; 4. Kötelezik Iacobus Kopunovicsot, hogy adja vissza Michaël Maletin elvett földjét, mivel az elállt a város elhagyásától (emigriranje); 5. Halas (Hallas, Halaš) város követelése, hogy változtassák meg a határkövek ellenőrzésének dátumát, az N iratcsomóban a 11-es számmal jelölve őrzik; 6. Iratok a kényszer eszközeivel visszatoloncolt négy[46] bajai (Baja) lakosról. Az iratokat az N iratcsomóban a 12-es számmal jelölve őrzik. A lakosok: Marcus Cselikovich, Iacobus Devich, Iosephus Devich, Ioannes Kovacs és Paulus Leffanti (?).

F: 261.1.pag 497-498. -/1755.

 

 1. május 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich, a bíró helyettese, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovich, Marcus Skenderovich, Thomas Rudich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megállapodás Andreas Papp halasi lakos (Halass, Halaš)[47] kártalanításáról Simon Iaramazovich, Elias Mamuzich, Elias Tikvicsky, Ioso Palkov, Pavao Kokich és Barissa Miholicsich által; 2. Igazolást adnak ki Thomas Szasner orvosnak (sebésznek), hogy az elhunyt feleségével, Elisabetha Verlinnel, akit Prágából hozott magával két gyereke van, Barbara és Iacobus.

F: 261.1.pag.498-499. -/1755.

 

 1. május 23.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Petrus Mukich, Gregorius Krizsanovich, Hieronymus Vukovich, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Értesítés nyolc, adóbeszedés céljából érkező végrehajtóról (egzekutor); 2. Elfogadják Gregorius Krizsanovics és Nicolaus Szagmajster, a város küldötteinek (deputánsok) számláit, budai (Buda, Budim) útjukkal kapcsolatban, ahol az adóelszámolás ügyében tartott ülésen vettek részt; 3. Elfogadják Ioannes Georgius Valbrum szenátor és a szegedi (Szegedinum, Segedin) lakatos számláit; 4. Kötelezik Ioannes Vojnich szenátort, hogy adja vissza az elvett földet Petrus Iosich szenátornak és jegyzőnek; 5. Kötelezik Ianko Raczot, Georgius Halacs lovászát, hogy adja vissza az eltulajdonított lovat Marcus Gyocsan almási lakosnak (Almaš)[48]; 6. Két görög kereskedő, oszmán alattvaló vitája Paulus Panajot és Spandonius Manojlovics pénzügyi követelései miatt és törökországi (Turcia) utjaik miatt, Vladicam (?) helységbe; 7. Megbüntetik Ioannes Marchalt vendéglőst, mert hamisan számolta el a felszolgált bort. Ez a Testis Pentecoltalibus egyházi ünnep alkalmával történt; 8. Elfogadják a város szükségleteire vásárolt szalonna számláit; 9. Vita Iacobus Perchich és Petrus Mukich között a sándori (Sandor, a mai Aleksandrovo) földek elosztásáról, amelyek a Csantavéri úttól balra helyezkednek el.

F: 261.1.pag.499-501.-1755

 

 1. május 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Ioannes Macskovich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Vita Georgy Kuntich, akit még Pastanovnak is hívnak, és Ioannes Tikvicsky között földelosztás és Kuntić testamentuma miatt, amely időben is meghatározza a föld használatát; 2. Michaël Rudich panasza Iacobus Szucsich székbíró (nadzornik mesare) ellen, aki az engedélye nélkül levágta a tehenét; 3. Gruja Tyurcsia házának kisajátításáért (eksproprisanje) a katonaság elhelyezésére szolgáló épület (kvarterijalnog doma) mellett Nicolaus Szagmajster ki kell, hogy fizessen húsz forintot; 4. Megbüntetik Elisabeth Zöldit, Gregory Zöldi nejét, mert rágalmazta szomszédját, Ioannes Kisst a következő szavakkal: „Spion Pribék”; 5. Franciscus Rosa adótartozását elengedik szegénysége miatt; 6. Egy tehenet a borjával adományoznak Anna Kocsendának, mert magához fogadta a csecsemőt, akit a Zombori úti keresztnél találtak; 7. Behívatják éps felelősségre vonják a volt városgondnokot, Hieronymus Vukovicsot az 1747-es évből származó helytelen számlák miatt; 8. A nemes Theodorus Tessich panasza Zentáról (Szenta, Senta), Nikolaus Matkovich, akit még Pacsiracznak is hívnak, ellen, mert az lerombolta a tanyáját Tornyos-pusztán (Tornos, Tornjoš pustara), Csantavér közelében (Csantaver, Čantavir).

F: 261.1.pag.501-503. -/1755.

 

 1. május 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Petrus Mukich, Marcus Szkenderovich, Ioannes Vojnich, Hieronymus Vukovich, Nikola Guganovich, Iosephus Vizÿ, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megállapítják (konstatálják), hogy alaptalanok a bajai (baja) Lazar Nedelykovich pénzügyi követelései Mittar Grk irányában. Az iratok az N iratcsomóban vannak a 14-es számmal jelölve; 2. Az Esküdt Polgárság tagjainak követelésére engedélyt adnak arra, hogy a szántóföldeket legelővé tegyék a Szegedi és a Halasi út között, Tompa-puszta és az Ieszenovacz-folyócskánál (Jesenovac). Erről az Esküdt Polgárság tagjai: Georgius Peich, Iosephus Vukmanovich, Iosephus Vukovich, Georgius Kopunovich, Iosephus Tikvicsky, Marianus Skenderovich, Lucas Baich, Thadaeus Tokics, Franciscus Gabrich, Bonaventura Gabrich, Ioannes Kiss, Lucas Franceskovich, Martinus Rajcsich, Stephanus Lenard, Franciscus Evetovich, Ioannes Horvath, Elias Dulich, Bartholomaeus Rogich, Franciscus Baich, Nicolaus Bernich, Iacobus Szucsich, Antonius Bulyovcsich, Iosephus Horvatskÿ, Elias Czernkovich, Laurentius Peich, Thadaeus Stantich, Gregorius Tessich és Gregorius Aradsky döntöttek, és a bizottság is, amelynek tagjai: Ioannes Vojnics, Petrus Mukich, Gregorius Krizsanovich és Martinus Szucsich szenátorok, valamint a Választott Polgárság: Georgius Kopunovics, Elias Czernkovich, Thadaeus Stantich, Ioannes Horvath, Georgius Peich és Iosephus Simokov. 3. Kinevezik a bizottságot a jószág összeírására, ennek tagjai: Franciscus Gabrich, Iosephus Vukovich, Bono Cvijanovich és Marianus Skenderovich; 4. Megbüntetik Marcus Skenderovich szenátort, mert rágalmazta Adamus Iaramazovichot. Erről Iosephus Horvatsky és Bartholomaeus Rogich tanúskodtak; 5. Tizenhat forintot fizetnek a Michaël Tonan kőművesnek (zidar) a városi kocsmához épített szobáért és pincéért; 6. Ötven forint kártérítést fizetnek a „congregatio cordigerorumnak” (zajednici kordonosača), a börtön mellett kisajátított és lerombolt házuk miatt.

F: 261.1.pag.503-505. -/1755.

 

 1. június 2.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovich, Ioannes Macskovich szenátorok, és Petrus Iosich jegyző (notar). A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Mihajlo Kalaitsia tartozásai és pénzbeli követelései, ezek az N iratcsomóban vannak 15-ös számmal jelölve; 2. Három forintot adományoznak egy egri (Eger, Egar) trinitárius szerzetesnek; 3. Ioannes Mereszko panasza Paulus Kovacsevellen, mert az nem akar visszaadni két ökröt; 4. Michaël Berta panasza a gulyása, Georgius Farkas ellen, mert elvesztette a bikaborját (june).

F: 261.1.pag 505-506. -/1755.

 

 1. június 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovich, Petrus Mukich, Marcus Skenderovich, Thomas Rudich, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics, Iosephus Vizÿ, Marianus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Mindenkit nyolc nap börtönre büntetnek, aki nem jelenik meg a Magisztrátus hívására, amikor az meg akarja hallgatni; 2. Gregorius Krizsanovics szenátor saját kérésére három földdarab (čestica) szénakaszálót kap, mivel a pusztákat újra felmérik; 3. Ioannes Vojnics szenátor kérelme, hogy adják el neki a Georgy Lékt háza melletti házat; 4. Georgy Quiteknek koldusnak tíz font húst, tíz icce bort és három icce (media, medij) pálinkát adnak alamizsnaként; 5. Megtiltják a munkát azoknak a kereskedőknek, akiknek nincs saját házuk a városban; 6. Kötelezik Ioannes Biliczkÿt Zentáról (Szenta, Senta), hogy adja vissza a tulajdonosoknak (Ioannes Miskci, Ianos Totth és Ioannes Herzeg) az elvett ökröket. Az iratokat az N iratcsomóban a 16-os számmal jelölve őrzik; 7. Martinus Vidakovics milicsicsi (Milicsics, Miličić) lakosnak visszaadják azokat a lovakat, amelyeket a romáknál találtak meg.

F: 261.1.pag.506-507.-/1755.

 

 1. június 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Marcus Skenderovich, Ioannes Macskovich, Hieronymus Vukovich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Albertus Rusicskának és barátainak kifizetnek harmincnyolc forintot és harminckét krajcárt, amiért harmincnégyezer darab cserepet gyártottak le a katonaság elszállásolásához szükséges épülethez (kvarterijalni dom); 2. Az elszállásolásához szükséges épületen végzett négynapi munkájáért Albertus Rusicskának két forint napidíjat is kifizetnek; 3. A szegedi szenátornak és a lakatos Valprennek (Valpren) kifizetik a megvásárolt vas árát; 4. Kifizetnek tizenöt forintot Iosephus Lederer lakatosnak; 5. Paulus Modok, akit még Borosnak is hívnak, ötven botütés büntetést kap, mert káromolta Popina Petrus Iakocsevichot (Iakocsevich); 6. Büntetést kapnak a fejős birkák tulajdonosai, ha nem őrzik őket becsületesen, és így azok kárt okoznak más földjén; 7. Petrus Turanovich/Petrus Turanov harminc botütéses büntetést kap, mert ellopott két gerendát a szomszédjától, Michaël Barnától (Barna); 8. A koldus Hancznak (Hancz, Hanku) harmincnégy krajcaárt fizetnek ki könyöradományként/alamizsnaként.

F: 261.1.pag.507-508. -/1755.

 

 1. június 23.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Thomas Rudics, a bíró helyettese, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Hieronymus Vukovich, Martinus Szucsich és Petrus Ioasich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Döntés az Alcsich család vagyonának felosztásáról a testvérek, Nedelyko, Iovan és Petrus között; 2. Engedélyt adnak a nemes Stephanus Antonovichnak (Antonovich), hogy a városban építse fel házát, azzal, hogy elfogadja a minden más polgárra is vonatkozó kötelezettségeket. Az iratok az N iratcsomóban vannak 18-as számmal jelölve; 3. Andreas Cvijanov panasza Lucas Vukov ellen, mert az eladott házért, a megállapodás szerinti öt arany helyett csak hármat fizetett; 4. Paulus Szőrfi és neje panasza Olla Illus, Ioannes Gendur neje ellen. Olla elismerte, hogy Georgius Farkas pásztorral volt együtt, aki Mukichnak (Mukich) dolgozik, így őt harminc korbácsütésre büntetik a pásztorokkal való prostitúció miatt; 5. Büntetést kapnak a Bajmok-pusztai pásztorok, akik megverték Stephanus Berkest (Berkes), aki a vásárolt bort szállította. A következő pásztorokról volt szó: Misko és Mihajlo, akik Georgius Krizsanovicsnak (Krizsanovics) dolgoztak.

F: 261.1.pag.508-510. -/1755.

 

 1. június 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnich, a bíró helyettese, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukich, Marcus Skenderovics, Thomas Rudics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics, Iosephus Vizÿ, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Maxim Milutinovich gulyásának panaszát Timar Ioska ellen, mert egy évvel az előtt ellopott egy tehenet a borjával. A lopást Maxim Milutinovich szolgája, Georgius Bercsich vette észre; 2. Marcus Vukovich nyilatkozata, hogy visszafogadná a feleségét, aki 16 éve szökött meg és nem követelné, hogy megbüntessék az asszonyt; 3. Ioannes Macskovics szenátor számláit elfogadják, a város szükségleteire vásárolt gerendákról; 4. Gregorius Nagy panasza Georgiusa Iffkovics ellen, aki megtaláta az elveszett lovát és csikóját, és törvénytelenül a saját bélyegzőjét tette rájuk; 5. Megbüntetik Lazar Sargichot, Mihajlo Kicsos szolgáját, mert nem őrizte lelkiismeretesen gazdájának lovát, amelyet elloptak.

F: 261.1.pag.510-511. -/1755.

 

 1. július 4.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics, a bíró helyettese, Iosephus Kopunovich, Hieronymus Vukovich, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Egy tizenhat öl hosszú láncot vásárolnak földmérésre a szegedi (Szegedinum, Segedin) Valprum(n)a (Valprum) és Nicolaus Szagmajster részére; 2. Ioannes Nagy azzal vádolja Kersta Popint (Popin), hogy eltörte a kezét az árva gyerek Antalnak, aki állítólag ellopta a kamara kulcsát. Arra ítélték, hogy fizesse meg az orvosi költségeket és a fájdalomdíjat; 3. Iosephus Gilligh katonai biztos (komesar) fenyegető levele a város adóhátraléka miatt, az N iratcsomóban a 19-es számmal jelölve van.

F: 261.1.pag.512. -/1755.

 

 1. július 11.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosaephus Kopunovics, Ioannes Macskovics, Thomas Rudics, Hieronymus Vukovics, Martin Szucsics és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Glischo Racsin gulyás kifizeti tartozását Antal Baranyi szegedi (Szegedinum, Segedin) gulyásnak. Az iratokat az N iratcsomóban 20-as számmal jelölve őrzik.; 2. Ioannes Lukendich jóvátételt fizet Stephanus Passa egy tehénért és borjáért, amelyet véletlenül tulajdonított el és vágott le, ugyanígy Glischi Tessinnek (Tessin) és Thadaeus Tokichnak (Tokich) az irhákért (kožuh); 3. Nicolaus Szagmajster szenátornak visszaadják a földjét, amelyet Ioannes Iurich és Elias Raicsich felszántottak; 4. Bírósági megállapodás Mittar Krakas és Arszen Sargich között, az egymásnak való tartozások/pénzügyi követelések ügyében.

F: 261.1.pag.512-513. -/1755.

 

í1755. július 18.

 1. A Magisztrátus és Esküdt Polgárság közös ülése. Az ülésen jelen voltak Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukich, Thomas Rudich, Martinus Szucsich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok, valamint az Esküdt Polgárság tagjai: Iacobus Perchich, Elias Czernkovich, Laurentius Peich, Lucas Vojnich, Georgius Halacs, Ioannes Horvath, Thadaeus Tokich, Nicolaus Szagmajster, Georgius Peich, Stephanus Krizsanovich, Iacobus Szucsich, Iosephus Horvatsky, Bartholomaeus Rogich, Antonius Bulyovcsity, Franciscus Baich, Georgius Puzich, Gregorius Aradsky, Iosephus Temunov és Iosephus Mamuzich. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Megvitatták a határkövek elhelyezkedését Topola (Topolya, a mai Bačka Topola) és Zobnaticza (Zobnatica) felé. Ezeket törvénytelenül mozdították el Topolya lakói Zobnaticza-pusztánál, ez pedig Szent Maria része; 2. Nicolaus Gyorgyevich panasza Philipus Szegedinumcsevich ellen, mert az nem adta át neki azt a fejőstehenet amiben megállapodtak; 3. De Gilligh katonai biztos (komesar) visszavonta a végrehajtási (executio) parancsát. Az iratokat az N iratcsomóban a 21-es számmal jelölve őrzik; 4. Kifizetik Nicolaus Krizsanovics kereskedő számláit; 5. Vermesch biztos (provizor) feleségének egy tehenet adományoznak; 6. A tizedet a jövőben szalmában és nem magban fizetik.

F.261.1.pag.514. -/1755.

 

 1. július 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukich, Nicolaus Guganovich, Hieronymus Vukovich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Georgius Iurich panaszát Nicolaus Szagmajster szenátor ellen, mert az beleszántott a földjébe; 2. A pravoszláv templomnak tizennégy forintot és tizenkét krajcárt fizetnek ki, a kő és a kőművesek ételének beszerzésére.

F: 261.1.pag.515. -/1755.

 

 1. július 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Ioannes Macskovics, Thomas Rudics, Martinus Szucsics és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megbüntetik Iovan Daschant (Daschan), mert megsebezte Iosephus Zleradot (Zlerad). Az iratokat az N iratcsomóban a 22-es számmal jelölve őrzik; 2. Büntetést kapnak Georgius Patacsich és Augustinus Matkovich neje, csalás (preljuba) miatt. Az iratokat az N iratcsomóban a 23-as számmal jelölve őrzik; 3. Megbüntetik harminc botütésre Georgius Farkas gulyást, aki Mukicsnál (Mukics) dolgozik, az alapos gyanú miatt, hogy eltulajdonított és eladott két tehenet. A tárgyat az N iratcsomóban őrzik a 24-es számmal jelölve; 4. Átadják a város napszámosainak névsorát. Az iratokat az N iratcsomóban a 25-ös számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.515-516. -/1755.

 

 1. augusztus 4.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukich, Thomas Rudics és Petrus Iosich. A következő ügytárgyat vitatták meg: 1. A borbíró (nadzornik vina), Thadaeus Tokich benyújtotta számláit Iosephus Krizsanovics kamarásnak.

F: 261.1.pag.516.-/1755.

 

 1. augusztus 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnich, a bíró helyettese, Marcus Szkenderovich, Nicolaus Guganovich, Hieronymus Vukovich, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Petrus Marinkovich szőlőcsősz és a kereskedő, Spandolija Manojlovich panasza Ioannes Szlaninkovics, azaz Iancsika ellen, mert az alvás közben támadt rá és megverte, ezt Georgius Knezevich tanúsította. A vádlottat ötven botütésre ítélték; 2. Michaël Budanovich panasza Paulus Prinischen ellen, mert levágta a disznót, amely átment a kertjébe; 3. Iosephus de Gilligh Katonai biztos (komesar) sürgeti a katonai adó befizetését. Az iratokat az N iratcsomóban a 26-os számmal jelölve őrzik; 4. A nyomozás iratai Matthia Levay lovával kapcsolatban, amely Csataliában (Csatalia, Čatalija)[49] tűnt el, az N iratcsomóban a 27-es számmal jelölve őrzik; 5. Wermes biztos (provizor)[50] levele Iankovaczról (Iankovacz, Jankovac), amiben a tűzvédelmet követeli, Andreas Baloghot bízták meg a feladattal. Az irat az N iratcsomóban van a 28-as számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.516-517. -/1755.

 

 1. szeptember 5.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Thomas Rudich, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Mio Kernaiszky panasza Simeon Brancsichev ellen, aki megverte. Húsz botütésre ítélték az „ütést az ütésért“ elv alapján; 2. Kifizetik Stephanus Passa szíjgyártó (remenar) számláit; 3. Megengedik Gyorgya Kalaitsia kazánépítőnek (kazandžija), hogy letelepedjen a városban; 4. Kifizetik a boltos, Paulus Todorovich számláit, aki Lucas Vojnich ellátója volt; 5. Ioannes Vujkovich, akit még Bukvának (Bukva) is hívnak, panasza Ioannes Iffkovich ellen, mert becsapta amikor lovat vásárolt tőle.

F: 261.1.pag.517-518. -/1755.

 

 1. szeptember 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovich, Petrus Mukich, Ioannes Macskovich, Thomas Rudich, Nicolaus Guganovich, Iosephus Vizÿ, Martinus Szucsich, Petrus Iosich szenátorok, valamint az Esküdt Polgárság tagjai: Nicolaus Szaghmaister, Georgius Peich, Iacobus Perchich, Iosephus Mamuzich, Elias Dulich, Elias Czernkovich, Georgius Halacs, Ioannes Kiss, Laurentius Peich, Thadaeus Stantich, Iosephus Temunov, Barholomaeus Rogich, Georgius Kopunovity, Georgius Puzich, Ioannes Vukov, Iosephus Vukmanov, Georgius Aradskÿ, Matthaeus Peich és Elias Stipich. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Szabályozzák a beszolgáltatásokat (davanje) a katonaság elszállásolásolására; 2. Körözések, amelyeket Bács megye adott ki gaztevők ellen, a személyek leírásával, az N iratcsomóban vannak, és a 29-es számmal jelölve őrzik őket.

F: 261.1.pag.518. -/1755.

 

 1. szeptember 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Hieronymus Vukovich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Petrus Budimcsevich panaszát Paulus, Thomas Tankorep fia ellen, mert játék közben megölte Iacobus Budimcsevich birtokán, Ludas-pusztán (Ludas, Ludoš) csikóját; 2. Bort adományoznak a ferenceseknek Szent Mihály arkangyal (S.Michaël Archangeli, arhanđela Mihajlo) ünnepére; 3. Antun Svinyar szerződtetése a katonaság számára szükséges szalma és a széna őrzésére; 4. Tizenkét öl követ vesznek Hieronymus Vukovich szenátortól; 5. Georgius Malogursky panasza Nicolaus Szagmajster ellen, amiatt, hogy beleszántott a földjébe.

F: 261.1.pag.519. -/1755.

 

 1. október 3.
 2. A Magisztrátus és Esküdt Polgárság közös ülése. Az ülésen jelen voltak Lucas Vojnich bíró, Gregorius Krizsanovich, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovich, Ioannes Macskovich, Nicolaus Guganovich, Thomas Rudich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich, valamint az Esküdt Polgárság tagjai: Georgius Peich, Thadaeus Stantich, Nicolaus Bernich, Franciscus Baich, Iosephus Horvatsky, Elias Czernkovich, Elias Stipich, Elias Polyakovich, Laurentius Peich, Marianus Malogursky, Albertus Gyelmis, Iosephus Simokov, Nicolaus Szagmajster, Lucas Vojnich, Ioannes Franciskovich, Stephanus Krizsanovich, Franciscus Evetovich, Vitus Kuluncsich, Iacobus Perchich, Iosephus Mamuzich és Gregorius Aradsky. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megszabják az új temető megnyitására szánt különadót (samodoprinos) két krajcár összegben minden felnőtt számára; 2. A nagy szárazság miatt engedélyt adnak a (sic!) Kőrös-folyócska (Kőrös, Kereš) melletti szénakaszálásra. A földterületek kimérésére a következő szenátorok kaptak megbízást: Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Nicolaus Guganovich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich, ezen kívül az Esküdt Polgárság tagjai közül: Elias Czernkovich, Elias Polyakovich, Iosephus Horvatsky, Nicolaus Bernich, Georgius Peich, Iacobus Parchich, Franciscus Evetovich, Franciscus Gabrich, Thadaeus Sztantich, Vitus Kuluncsich, Ioannes Horvath és Albertus Gyelmis; 3. Tizenkét lovast bíznak meg, hogy zavarják el a szántóföldekről a varjakat, mert ellepték a bevetett földeket; 4. Albertus Ottomaro panasza a nemes Iosephus Fodor ellen, amiatt, hogy földcsúszás történt (odronjavanje zemljišta). Ez a föld valamikor Lucas Szucsich birtoka volt, amit Iacobus Szucsich tanúsított; 5. A bor tizedét beszedők fizetésének megszabása; 6. Engedélyezik az asztalos számláinak kifizetését; 7. Elias Polyakovics számláinak felülvizsgálata (revizija) 8. Alamizsnát adnak a Szent Vincentius- rendi (Szent Vince/Bence, Sveti Vincencije) szerzetesnek. Az adományért/alamizsnáért folyamodó kérelmet Antony Merleni írta S.Rocki (Szent Rókus, S. Roka) városból, Szardínia (Szardinia, Sardinija) provinciából; 9. Stephanus Nyere tolvaj ellen Andreas Szucsich körözést adott ki. Ezt az N iratcsomóban a 30-as számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.519-521. -/1755.

 

 1. október 10.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Hieronymus Vukovich, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megszabják a lovasok (konjanici) fizetését, akik majd segítenek az adóbeszedőknek a végrehajtás (egzekucija) során; 2. Jóváhagyják Antonius Pach/Pač ács számláit; 3. Jóváhagyják Iosephus Lederer lakatos számláit; 4. A ferenceseknek adományoznak négy kocsi szénát; 5. Megszabják Albertus Dossek fizetését, aki Ioannes Csiszar városi kocsmájában felszolgáló.

F: 261.1.pag.521-522. -/1755.

 

 1. október 17.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovics, Iosephus Vizÿ, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kötelezik Ioannes Zvekanovot (Zvekanov), hogy adja vissza az eltulajdonított lovat Michaël Gerendának (Gerenda); 2. Döntenek egy bizottság létehozásáról és kijelölik tagjait, amelyben két szenátor és két polgár szedi az alamizsnát Palesztinának, a Szentföldnek. Gregorius Krizsanovich volt a kiválasztott szenátor, a Választott Polgárság közül pedig Elias Czernkovich, Thadaeus Tokich és Thadaeus Dianovich végzik el a feladatot; 3. A katonaság elszállásolásával kapcsolatban két szenátort neveznek ki, ezek: Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich, a Választott Polgárság tagjai közül Nicolaus Szagmajster kamarás (kamerar), Iosephus Mamuzich, Elias Polyakovich és Elias Czernkovich; 4. Elfogadják a katonai biztos (komesar) meghívását Budára (Buda, Budim), ahol az adók kivetése és elszámolása történik (kontribucija). A tárgyat az N iratcsomóban őrzik a 32-es számmal jelölve.

F: 261.1.pag.552-523. -/1755.

 

 1. október 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kötelezik Franciscus Mamuzichot (Mamuzich), hogy adja vissza a költcsönbe kapott pénzt Thadaeus Tokichnak (Tokich). A vitában részt vesz Iosephus Kopunovich; 2. Iano Barta kérelme, hogy fizessék ki a bérleti díjat (kirija) a katonaság elszállásolásáért; 3. Iosephus Horvatsky kérelme földjeinek kimérésével kapcsolatban Bajmok-pusztán (Bajmok); 4. Szabadon engedték Ioska Szabo, Georgius Vujkovich és Matyas Futo Totth gyanúsítottakat, mert tíz botütés után sem ismerték el bűnösségüket Paulus Tamassy malmánál történt lopásban.

F: 261.1.pag.523-524. -/1755.

 

 1. október 31.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Petrus Mukich, Ioannes Macskovich, Hieronymus Vujovich, Iosephus Vizÿ és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Simon Romich orgonás panasza Ioannes Vojnich szenátor ellen, mert az nem adott át neki két megvásárolt malomkövet; 2. Iacobus Gaspar lopással gyanúsított személy meghallgatásának iratai az N iratcsomóban vannak 33-as számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.524. -/1755.

 

 1. november 7.
 2. Együttes ülés az Esküdt Polgársággal. Az ülésen jelen voltak Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Ioannes Macskovich, Thomas Rudich, Hieronymus Vukovich, Iosephus Vizÿ, Martinus Szucsich és Petrus Iosich, valamint a Választott Polgárság tagjai: Georgius Peich, Albertus Sztipich, Ioannes Tikvicskÿ, Elias Czernkovich, Nicolaus Bernich, Iacobus Szucsich, Andreas Balogh, Lucas Franciskovich, Iacobus Szucsich, Antonius Bulyovcsich, Franciscus Baich, Georgius Puzich, Iosephus Horvatsky, Elias Polyakovich, Martinus Rajcsich és Franciscus Mamuzich. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. A jószágok ára, amelyeket adóként fogadnak el; 2. Elhalasztják Elias Polyakovich, a város volt gondnoka (staratelj grada) számláinak megvitatását; 3. Megszabják a nemesi rendőrök (vlastelinski pandur) napidíját, akik segítik az adóbehajtást (egzekucija), ezt pénzben és természetben fizetik; 4. Engedélyezik a város vendégei borfogyasztásának kifizetését.

F: 261.1.pag.525. -/1755.

 

 1. november 10.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnich, a bíró helyettese, Gregorius Krizsanovics, Thomas Rudics, Marcus Skenderovich, Hieronymus Vukovics, Iosephus Vizÿ, Petar Josić és Martinus Szucsics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Megállapodás Iosephus Vizÿ szenátor és szőlésze/szőlőcsősze között, a munka havonkénti kifizetéséről; 2. Elfogadják Iacobus Perchich kérelmét, hogy igazolást adjanak ki neki arról, hogy oszmán (tursko) fogságban volt; 3. Nicolaus Relyin székbíró panasza, mert Gregorius Tesich engedély nélkül levágta a tehenét; 4. Elfogadják az üveges, Ignatius Koloman számláit; 5. Petrus Varadi közlése a pénzről, amely Ioannes Franciskovicsnál és Michaël Csunicsnál van. Az iratok az N iratcsomóban vannak és a 33-as számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.525-526. -/1755.

 

 1. november 17.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnich, a bíró helyettese, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukich, Hieronymus Vukovich, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megbüntetik Michaël Matyasev pravoszláv hívőt, mert vasárnap ölt disznót: a pravoszláv templomnak egy font faggyút kell adnia; 2. Ioannes Marianusich panasza Andreas Matkovics ellen, pénzügyi tartozásai miatt; 3. Ioannes Szabo panasza gulyása, Adamus Nagy ellen, mert az elvesztett egy tehenet Mélkút Ianko birtokán és Tompa-pusztán (Tompa); 4. Levél küldése Paksra (Paks, Pakš) Franciscus Such hentes érdekében, aki véletlenül három tehenet elhajtott. A levelet az N iratcsomóban a 34-es számmal jelölve őrzik 34.

F: 261.1.pag.526. -/1755.

 

 1. november 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovich, Petrus Mukich, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Lucas Vojnichm bíró és Nicolaus Szagmajster kamarás, városi küldöttek jelentése (gradski deputati) a budai (Buda, Budim) ülésről az adók kivetése kapcsán; 2. Elfogadják a városgondnok (gradski staratelj) előterjesztett számláit; 3. Elfogadják a számlákat a tized beszedésével kapcsolatban; 4. Elfogadják az egy forint összegű számlákat is; 5. Elfogadják huszonhét és ötven forintos számlákat is; 6. A Dunántúlra küldik Ioannes Vojnichot és Iosephus Kopunovich, borbírót borvásárlás céljából.

F: 261.1.pag.526-527. -/1755.

 

 1. november 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Petrus Mukich, Marcus Skenderovich, Hieronymus Vukovich, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iosephus Horvatsky és Elias Polyakovich kérelmét vizsgálják meg a szénakaszálókkal kapcsolatban. Kinevezik annak a bizottságnak a tagjait, amely értékeli rétet Ieszenovacznál (Ieszenovacz, Jesenovac), ami majd idővel legelőként hasznosul. A bizottság tagjai: Marcus Skenderovich és Hieronymus Vukovich, a szenátorok közül Petrus Mukich és Martinus Szucsich, az esküdtek közül Thadaeus Sztantich és Georgius Peich; 2. Matthias Svager cipőkészítő értesíti a Magisztrátust, hogy Iosephus Fioratitól (Foriati) hatvan forintot kért kölcsön; 3. Levelet kaptak Szent Andreasból (Szentendre) Paulus Popovichtól (Pavlovicsh), aki kéri, hogy Georgius Nicolich rendezze a tartozását. Az iratok az N iratcsomóban vannak és a 35-ös számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.527. -/1755.

 

 1. december 4.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Gregorius Krizsanovich, Petrus Mukich, Marcus Skenderovich, Ioannes Macskovich, Thomas Rudich, Martinus Szucsich, Hieronymus Vukovich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. A Michaël Kiss tolvajt, aki előzetes engedély nélkül költözött a városba Moholról (Mohol, Mol), huszonöt botütésre büntetik; 2. Ioannes Vojnich kérelme, hogy a kocsma mellett építhessen vegyesüzletet; 3. Elfogadják a városgondnok (gradski staratelj), Nicolaus Szagmajster számláit: 4. Felemelik Marcus Vukelich tanító éves fizetését huszonötről harminc forintra; 5. Annak a bizottságnak jelentése, amelynek tagjai Marcus Skenderovich és Hieronymus Vukovich szenátorok a ieszenovaczi (Ieszenovacz, Jesenovac) rét legelőként való lehetséges használatáról; 6. Simon Augustot ötven botütéssel büntetik, mert bőrt lopott, és a városból is száműzik. A tárgyat az N iratcsomóban őrzik 36-os számmal jelölve.

F: 261.1.pag.527-528. -/1755.

 

 1. december 12.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Petrus Mukich, Hieronymus Vukovich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A városban tartózkodó őrmester beadványa, ott-tartózkodásának pénzelése céljából; 2. Azokat a pásztorokat, akik levágták és megették az Elias Antunovich tulajdonát képző borjat nyolcvantól százötven botütére ítélik. A következő pásztorok kaptak büntetést: Paulus Berosz, Paulus Balint, Gregorius Godarevich és Paulus Totth. 3. Büntetést kapnak a Nagyfény-pusztai (Nagy-Fény, Žednik) pásztorok a csorda gondatlan őrzése miatt. Antun Ivin és Geczia Szerlcsich bepanaszolták Georgius Farkast (Farkas), Petrus Mukich és fia, Ioannes Mukich gulyását. A pásztorok gondatlanságáról Matthias Delich és Ianos Timar tanúskodtak. A pásztorokat pénzbüntetéssel büntették, a tárgy az N iratcsomóban van a 37-es számmal jelölve őrzik; 4. A Szentföld (Terra Sancta) számára adományoznak alamizsnát, egy forintot.

F: 261.1.pag.528-529. -/1755.

 

 1. december 15.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Hieronymus Vukovich, a bíró helyettese, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovich, Ioannes Macskovich, Nicolaus Guganovich, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Iratok a Hild-puszta (Hild) Michaël Rudich általi bérlésével (arendiranje) kapcsolatban, az iratok az N iratcsomóban a 38-as számmal jelölve találhatók meg; 2. Lazarum Radusicshot (Radisich) megbüntetik negyven botütéssel, mert gondatlanul használta rokona, az özvegy Nina Radisich lovát; 3. Ioannes Schevich vagy Sevich megvette Marcus Sistarich özvegyének összes jószágát.

F: 261.1.pag.529-530. -/1755.

 

 1. december 19.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Petrus Mukich, Hieronymus Vukovich, Iosephus Vizÿ, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Büntetést kapnak: Antonius Tankorep, Jagya Gerk, Thomas Skender, Stanko Manoilovich és Arszenium Radosavlyevich kereskedők, hamis mércék használata miatt; 2. Megbüntetik Paulus Skenderovichot húsz forintra, mert káromolta Iosephus Mamusich városi pénztárnokot.

F: 261.1.pag.530-531. -/1755.

 

 1. december 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Gregorius Krizsanovich, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Marcus Skenderovich, Nicolaus Guganovich, Hieronymus Vukovich, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Jóváhagyják tizennyolc napidíj kifizetését Albertus és Ioannes Dosek kőműveseknek; 2. Elhalasztják Iosephus Horvatsky és Andreas Balogh birtokvitájának tárgyalását, amelynek tárgya egy rét; 3. Elhalasztják a volt városgondnok (gradski staratelj), Hieronymus Vukovich számláinak megtárgyalását november 29-re; 4. Hieronymus Vukovichnak (Vukovich) egy borjút adományoznak; 5. Kétszáz cserepet fizetnek ki Augstin Hujbernek. Hogy ezt az összeget ki kell fizetni, azt még Stephanus Vida is tanúsítja; 6. Megállapodás Michaël Tonan kőművessel, hogy harminc forintért felépít egy kocsmát; 7. Ioannes Nimcsevich két tehenet kap honoráriumként; 8. Jóváhagyják a napidíjak kifizetését harminc krajcár összegben a kőműves Michaël Tonannak.

F: 261.1.pag 531-532. -/1755.

 

 1. december 29.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Petrus Mukich, Marcus Skenderovich, Ioannes Macskovich, Thomas Rudich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Bizonyítékok hiányában szabadon bocsátják a börtönből Kerszta Sprencsant (Sprencsan) és Iosephus Szantót (Szanto). Az iratokat az N iratcsomóban a 39-es számmal jelölve őrzik; 2. Iratok Stephanus Szőke, akit még Buczinak is neveznek, és Paulus Nagy meghallgatásáról, az N iratcsomóban vannak 40-es számmal jelölve őrzik; 3. Ioannes Nemeth, Hieronymus Vukovich gulyásának úti okmányai az N iratcsomóban a 41-es számmal jelölve találhatók; 4. Adamus Karo, a megszökött szíjgyártó tartozásainak összeírása, az N iratcsomóban vannak a 42-es számmal jelölve; 5. Az iratok a bírósági megegyezésről Paulus Berkich és Michaël Gabrich között az N iratcsomóban találhatók, a 43-as számmal jelölve; 6. Igazolás Andreas Vojvoda ökréről, amit Zomborban (Sombor) eladtak, az erről szóló irat az N iratcsomóban a 44-es számmal jelölve található; 7. A küldöttség iratai arról, hogy Pozsonyban (Posonium, Požun, Posun) tartózkodott, az N iratcsomóban a 45-ös számmal jelölve vannak; 8. Az 1755-ös évben tárgyalt ügyek regisztere időrendben.

F: 261.1.pag.532. -/1755.

– Ez után az ügytárgyak összeírása következik 1755-ből rövid összefoglalóval.

F: 261.1.pag.533-545.-/ 1755.

 

 1. január 2.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovity, Petrus Mukich, Thomas Rudich, Nicolaus Guganovich, Iosephus Vizÿ, Petrus Iosich és Martinus Szucsics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Arról döntöttek, hogy a Krizsanovics háztól Spandonia Manojlovich házáig tíz boltot építenek, amelyeket majd bérletbe adnak ki, hogy így megnőjön a város jövedelme. Erre a célra száz-száz forintot adtak Lucas Vojnics bírónak és Ioannes Vojnics szenátornak; 2. Döntés a családi vagyon felosztásáról Radonya Kaicz és fiai, Andreas és Neczko között.

F: 261.1.pag.547. -/1756.

 

 1. január 5.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Marko Skenderovich, Ioannes Macskovich, Thomas Rudics és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Andreas Horvatsky panasza szolgája, Petrus Kovacs ellen, akinek a figyelmetlensége miatt egy farkas megette a lovát a tanyáján (Szallas, Salaš); 2. Az elhunyt Iosephus Vlaovics lova, tehene és háza árának összeírása, amelyekkel rendezik tartozásait. A bíróságon megjelent az özvegye is, így összeírták a vagyonát, és azoknak a nevét is, akiknek tartozott: Paulus Vlaovich, Anna Bukvics, Georgius Halacs, Thomice Nimcsevich és Ioannes Budimcsevich.

F: 261.1.pag. 547-549. -/1756.

 

 1. január 7.
 2. A Magszitrátus és a Választott Polgárság közös ülése. Az ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok, valamint a Választott Polgárság tagjai közül: Elias Czernkovich, Franciscus Baics, Elias Dulich, Laurentius Peich, Lucas Franciskovics, Mato Peich, Gregorius Aradsky, Thadaeus Tokich, Albertus Gyelmis, Elias Bacsich, Franciscus Evetovich, Iosephus Horvatskÿ, Ioannes Franciskovics, Gregorius Tessich, Nicolaus Bernich, Bartholomaeus Rogich, Elias Polyakovich, Georgius Kopunovich, Iosephus Bacsin, Bonone Cvijanov, Martinus Rajcsich, Ioannes Kiss, Ioannes Tikvicskÿ, Stephanus Krizsanovich, Nicolaus Szagmajster és Iosephus Mamuzich. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Megszervezik a „hollophautarum”-ok[51] kiirtását, amelyek nem csak a földeket árasztották el, hanem a várost is, bemennek a házakba, és ott is mindent megsemmisítenek. A megbízatást erre a következők kapták: Andreas Puzich, Iosephus Horvatsky, Martinus Raicsich és Zaria Zvekich; 2. Kinevezik a városnegyedek (kvartovi) felügyelőit (tizedes) és megszabják fizetésüket, ezek: Mate Iváncsan, Gyuro Gerk, Ioszo Bogdan, Marko Horvath, Petar Kozar és Marczika, a fizetésük huszonöt forint.

F: 261.1.pag.549. -/1756.

 

 1. január 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Marcus Skenderovics, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iacobus Vojnich körlevelét olvassák Bács megyéből a „hollophautarum” megsemmisítésével kapcsolatban; 2. Megszabják a katonaság szükségleteire szánt széna mennyiségét; 3. Marko Milyacsky panasza Franciscus Peich pásztor ellen, mert tönkretette a birkáit; 4. Megszabják az adóbeszedést segítő katonák napidíját; 5. Engedélyt adnak Iosephus Horvatski szénakaszálójának kiterjesztésére Franciscus Iffkovich birtokának rovására; 6. Kötelezik Elias Mamusichot (Mamusich), hogy adja vissza Ioannes Csizsárnak a borjút, amit a Palko (Palkó) nevű gulyás őrzött.

F: 261.1.pag. 549-550. -/1756.

 

 1. január 12.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen van Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Nicolaus Guganovich, Iosephus Vizÿ, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Janko Kovacsevich panasza Marko Blazev és Iosephus Puzich ellen, mert azok tönkretették a tehenét; 2. Lazar Popovics pravoszláv lelkész kérelme, hogy kiterjeszthesse szénakaszálóját; 3. Megszabják a városi igazolások illetékét; 4. Elias Polyakovics, volt városgondnok (gradski staratelj) kérelme Hieronymus Vukovics számláinak felülvizsgálatára (revizija); 5. Nicolaus Szaghmaister városgondnok (gradski staratelj), azt szeretné, hogy kifizessék a reggeli és az ebéd számláit a Városházán tartott „koleda”[52] alkalmából.

F: 261.1.pag.550-551. -/1756.

 

 1. január 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovics, Hieronymus Vukovics, Iosephus Vizÿ, Petrus Iosich és Martinus Szucsics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iosephus és Ioannes Krizsánovics kérelme a vagyon megosztására. Megbízatást kaptak erre: Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovich szenátorok és Hieronymus Vukovics; 2. Ioannes Macskovics panasza lovásza, Ferencz Kardos ellen, mert tönkretett egy lovat; 3. Elszámolás a „Saxengotia”[53] csapat három hónapos elszállásolásának kiadásairól. Schnobel (Šnobel) parancsnokot is említik.

F: 261.1.pag. 551-552. -/1756.

 

 1. január 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen vannak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Hieronymus Vukovics, Petrus Iosich és Martinus Szucsics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Antonius Radulovics zombori (Zombor, Sombor) lakos eladott a városnak 40 urna (urna = 24 liter) pálinkát; 2. Megbüntetik harminc botütésre Matthias Pongraczot (Pongracz) lólopás megalapozott gyanúja miatt. Az iratokat az N iratcsomóban a 2-es számmal jelölve őrzik.; 3. Miklos Molnart hat birka ellopásáért ötven botütésre ítélik; 4. Megszabják Geczi Zöldi, a városi gulyás évi fizetését.

F: 261.1.pag.552. -/1756

 

 1. január 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Marcus Skenderov, Ioannes Macskovich, Martinus Szucsich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Jelentés Iosephus Iaramazov örökségének kamatairól. Az örökösöket a kamarás, Nicolaus Szagmajster érteítette; 2. Jószágot is átvesznek az adók fedezésére; 3. Iosephus Krizsanovics kérelme, hogy az ügyét később intézzék; 4. Döntés Antal Panka szegedi (Szegedinum, Segedin) lakos és Kanasz Andras topolyai (Topola, Topolya) lakos vitájának rendezési módjáról, a ki nem fizetett kötelezettségek (obligatio) kapcsán. 5. Feldvarin (Fölvarinum)[54] helységbe küldték Petrus Iosich szenátort, Elias Polyakovics kamarást és Iosephus Vizÿt. Az iratokat az N iratcsomóban a 2-es számmal jelölve őrzik.
 3. F: 261.1.pag. 552-553. -/1756.

 

 1. február 6.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovics, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kinevezik a bizottságot a vitatott tarozási ügy elrendezésére Hieronymus Vukovics és Mathias Perkovich között. Arról, hogy ez hogyan sikerült, Iosephus Kopunovich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich számoltak be; 2. Elfogadják egy lakatos számláit; 3. Elfogadják a megállapodást Nicolaus Radisich, Elias Szarich szolgája fizetéséről, ezzel rendeződik a vita; 4. Harminc icce pálinkát vesznek a ferences kolostor vendégei számára; 5. Jovan, a pravoszláv pap panasza Elizabete Szőrfű (Serfi), Paulus Szőrfű felesége ellen, mert csúnya szavakkal káromolta. Száztíz korbácsütéssel büntették. Tanúskodtak Zaria Zvekich, Maria Jovicze és Ruzsa Puranova; 6. Kifizettek nyolc forintot Michaël Schevichnek (Schevich), két katonaszökevény (dezertőr, dezerter) elfogásáért; 7. Ismét elnapolják a volt városgondnok (staratelj), Krizsanovich számláinak megvitatását; 8. Iosephus de Gillig katonai biztos (komesar) levele az adóbehajtással (egzekucija) kapcsolatban az N iratcsomóban a 3-as számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag. 553-554. -/1756.

 

 1. február 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovich, Petrus Mukich, Hieronymus Vukovich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Stephanus Szivos és Matthias Budimcsevich pásztor (čoban) vitatott fizetéseinek rendezése; 2. Petrus Racz panasza Matyas betyár ellen, aki becsapta búzavásárláskor. Ezt Nicolaus Lulich tanísította; 3. Iosephus Krizsanovics kéri, hogy engedélyezzék neki az elővásárlási jogot Iuliana Szucsics szérűjére; 4. Megszabják Krizsanovich számlái megvitatásának dátumát. A számlákat Ioannes Vojnich, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok nézik át.

F: 261.1.pag. 554-555. -/1756.

 

 1. február 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovich, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Iosephus Vizÿ, Petrus Iosich, Ioannes Macskovich, Nicolaus Guganovich és Hieronymus Vukovich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A bizottsági jelentést Krizsanovich számláinak felülvizsgálatáról (revizio), az N iratcsomóban a 4-es számmal jelölve őrzik; 2. Martinus Sokcsich özvegyének panasza Georgius és Michaël Sokcsich ellen, mert azok eltulajdonították a hagyaték egy részét; 3. Ioannes és Matthias Budimcsevich kérelme, hogy Milak Bukvich hagyatékából fizessenek ki neki hét aranyat, amit még az 1737-es békétlenség idején adtak kölcsön az elhunyt Milaknak, akkor, amikor Lucas Szucsich az őrmester (kapetan) elhunyt. A tartozást Milak helyett Ignatius Vukovichnak és Thomas Purcsarskynak kellett volna kifizetnie; 4. Az elhunyt Pista Csikos, aki Elias Szarich szolgája volt, végrendeletét (testamentum) az N iratcsomóban az 5-ös számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag. 555-556. -/1756.

 

 1. február 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovich, Iosephus Kopunovics, Petrus Mukich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iratok Paulus Nagy és Stephanus Szőke, akit még Buczynak is neveznek, meghallgatásáról tehénlopás miatt, a tehenek tulajdonosa Petrus Latinovics, az iratokat az N iratcsomóban a 6-os számmal jelölve őrzik; 2. Georgius Kopunovics panasza nagybátyja, Iosephus Kopunovics ellen, mert áthelyezte a kerítést; 3. Elhalasztják vitát Iose, Marcus és Georgius Kopunovics között, amelynek a tárgya egy szárazmalom (suvača); 4. Az iratokat amelyeket Petrus Iosich szenátor nyújtott be Lazarum és Petrus Aradsky testvérek vitájáról, az N iratcsomóban a 7-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag. 556-557. -/1756.

 

 1. február 23.
 2. A Magszitrátus és a Választott Polgárság közös ülése. Az ülésen jelen voltak Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnich, Petrus Mukich, Ioannes Masckovich, Iosephus Vizÿ, Iosephus Kopunovich, Nicolaus Guganovich, Hieronymus Vukovich, Martinus Szucsich, Petrus Iosich szenátorok, valamint a Választott Polgárság tagjai: Elias Czernkovich, Iacobus Perchich, Iosephus Vukovich, Thadaeus Stantich, Ioannes Horvath, Iacobus Szucsich, Ioannes Kiss, Elias Dulich, Lucas Bodich, Georgius Puzich, Antonius Bulyovcsich, Petrus Szarich, Ioannes Vukov, Ioannes Tikvicsky, Franciscus Evetovich, Albertus Gyelmis, Gligorius Thessich, Elias Bacsich, Franciscus Gabrich, Marianus Skenderovich, Iosephus Horvatsky, Stephanus Lenard, Bartholomaeus Rogich, Nicolaus Bernich, Gligorius Aradsky, Marianus Malogurskÿ, Elias Sztipich, Lucas Franciskovics, Iacobus Kopunovics, Albertus Stipich, Bartholomaeus Jakocsevich, Stephanus Krizsanovics, Barholomaeus Kopunovics, Iosephus Vukmanovich, Georgius Peich, Thadaeus Tokich és Nicolaus Szagmajster. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Bizottságot állítanak fel a város földjeinek felmérésére, ugyanígy a puszták felmérésére is, az adó igazságosabb kiszabása végett. A bizottság tagjai: Petrus Mukich, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok, valamint a Választott Polgárság tagjai közül: Georgius Kopunovics, Georgius Puzich, Franciscus Gabrich, Ioannes Kiss és Zaria Zvekity; 2. Meghatározzák a „hadnagyok“ („hadnađ”, redari, rendészek) különjövedelmeit; 3. Kifizetik a számlákat Ioannes Risztman téglakészítő mesternek; 4. Három üszőt adományoznak a ferenceseknek, mint a város „jó patrónusainak“ („dobri patroni”). Adományt kapott Ioannes Vojnich bíró, Ioannes Tucsirinov és Bartholomaeus Kopunovics is; 5. A város számlájára elfogyott húszonkettő akó (akov) bort (1 akó = 54,5 liter); 6. Kifizetik a kereskedő Kallujani Acsich számláit.

F: 261.1.pag. 557-558. -/1756.

 

 1. március 15.
 2. A Magszitrátus és a Választott Polgárság közös ülése. Az ülésen jelen voltak Lucas Vojnich bíró, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovich, Petrus Mukich, Thomas Rudich, Hieronymus Vukovich, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok, valamint a Választott Polgárság tagjai: Georgius Peich, Iacobus Kopunovich, Georgius Puzich, Nicolaus Bernich, Iosephus Horvatsky, Vranye Mamuzics, Thadaeus Tokich, Vrane Evetovich, Martinus Raicsich, Elias Bacsich, Ioannes Horvath, Bonone Cvijanov, Ioannes Tikvicsky, Marcus Peich, Bartholomaeus Rogich, Franciscus Gabrich, Nicolaus Szagmajster, Georgius Kopunovich, Albertus Sztipich, Stephanus Lenard, Iosephus Kopunovich, Thadaeus Stantich, Franciscus Baich, Elias Czernkovich, Elias Polyakovich, Iosephus Temunov, Ioannes Kiss, Antonius Bulyovcsich, Iacobus Perchich, Mileta Gyelmis és Elias Stipich. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kinevezik a székbírókat (a mészárszékek felőgyelőit, nadzornici mesara). Ezek: Elias Bacsich és Stephanus Lenard; 2. Kinevezik a székbírókat vizsgáló/számlavizsgáló bizottságot, ezek: Iacobus Szucsich, Gregorius Thessich és a szenátorok közül, Thomas Rudics, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich. A Választott Polgárság tagjai közül: Elias Czernkovich, Thadaeus Tokich és Janos Horvath; 3. Kinevezik a pusztákon legeltetett birkanyájakat felügyelő bizottságot. Kelebia pusztára (Kelebia), Tompára (Tompa) és Ludasra (Ludas, Ludoš) megbízatást kaptak Vidak Kuluncsich és Iosephus Horvatsky; Vantelekre (Vámtelek, Vantelek) és Zobnaticára (Zobnaticza) Vranje Evetovich és Martinus Raicsich; Tavankutra (Tavankut) és Györgyénre (Gyorgyén, Đurđin) Bono Gabrich és Stipan Krizsanov; Bajmokra (Bajmok), Györgyénre (Györgyén, Đurđin) és Nagyfényre (Nagyfeny, Žednik) és a városra megbízatást kaptak Antun Bulyovcsich és Iurissa Peich; 4. Kijelölik a főbírót és egy rendőrt (pandur), az adóra beszedett pénz Budára (Buda, Budim) szállítására; 5. 460 forintot találtak Kalujani Hacsichnál (Hacsich) Misko Volar Vla hagyatékából; 6. A Helytratótanács (Namesničko veće) leirata a az adókötelességről/hátralékról az N iratcsomóban van, a 8-as számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.558-559. -/1756.

 

 1. március 18.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ioannes Vojnics, a bíró helyettese, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovich, Thomas Rudich, Ioannes Macskovich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Büntetést kapnak Andreas Horvat és Andreas Vincze, Petrus Mukich szolgái, mert titokban levágták Nicolaus Szagmajster szenátor tehenét. Börtönnel és botütéssel büntették őket. Az iratok az N iratcsomóban vannak és a 9-es számmal jelölve őrzik; 2. Albertus Sztipich panasza Elias Bacsich ellen, mert Bajmok-pusztán (Bajmak, Bajmok) betemetett egy újonnan fúrt kutat.

F: 261.1.pag.559-560. -/1756.

 

 1. március 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Marcus Skenderevics, Hieronymus Vukovics és Nicolaus Szagmajster szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Ioannes Markulin szőlőskertet vett Ioannes Szlaninkovicstól (Szlaninkovics). Ez kelet, azaz Szeged (Szegedinum, Segedin) és Spandonia kereskedő birtoka felé van, Catharina Vidakovics birtoka nyugatról határolja; 2. Mathias Polyak visszaadja a borjat, amit a városi gulyában találtak; 3. Thadaeus Tokich és gulyása, Lazar Popp megállapodnak a kölcsönös pénzügyi követeléseikről; 4. A megye értesítését az N iratcsomóban a 10-es számmal jelölve őrzik; 5. A Ladislaus Vermes gondnoknak (provizor) kiadott dokumentumok listája a tizeddel kapcsolatban, az N iratcsomóban a 11-es számmal jelölve található meg.

F: 261.1.pag.560-561. -/1756.

 

 1. április 2.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnich bíró, Ioannes Lukics, Iosephus Kopunovics, Marcus Skenderovics, Thomas Rudics, Hieronymus Vukovics, Iosephus Vizÿ és Nicolaus Szagmajster. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kötelezik Antonius Vukovicsot (Vukovics), hogy Spandonius Manoilovicsnak fizesse ki a tartozásait; 2. Megbüntetik Stephanus Nagy a fiatalembert, akit még Szalonnásnak is hívnak, mert a malomban baltával okozott sérülést Gyaragy Mucsalovnak; 3. Az elhunyt Ioannes Sokcsich hagyatékának elosztása fiai, Paulus és Lucas között; 4. Kötelezik Ioannes Csanyit, hogy házépítés céljából, adja át telkének egy részét Stephanus Hoszúnak (Hoszú). A végrehajtásra Iosephus Vizÿ szenátor kapott megbízatást; 5. Paulus Vaixer átvette Ioannes Marschaltól a madarastói (Madarasto, Madarásztó) városi kocsma bérlését (arendiranje).

F: 261.1.pag.561-562. -/1756.

 

 1. április 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukics, Thomas Rudics, Hieronymus Vukovics, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Átadják Nicolaus Szagamiszter (Szagamiszter) városgondnoknak a kisbevételekből származó pénzt; 2. Marcus Cshilikovity panasza Maria Michaël Pessutovity és Maria Matthias Tyelavi ellen, mert elloptak tőle tizenhét tyúkot; 3. Meszet vásárolnak a város szükségleteire. A kamarás Nicolaus Szagmajster fizeti ki; 4. Az iratokat Stephanus Kudlik lopásáról a 12-es számmal jelölve őrzik; 5. Iosephus de Gilligh provinciális (provincijalni) katonai biztos (komesar) levelét az adó kivetéséről szóló ülésről, a 13-as számmal jelölve őrzik; 6. Emericus Cseitei megyei értesítése a vásár dátumáról Hajossban (Hajoss, Hajoš) és az árak limitálásáról, a 14-es számmal jelölve található; 7. Paulus Vaixer szegedi (Szegedinum, Segedin) lakos, az új kocsmáros életrajza, a 15-ös számmal jelölve őrzik; 8. Értesítés Bács megye közgyűlésének (generalna kongregacija) dátumáról, a 16-os számmal őrzik.

F.261.1.pag.562-563. -/1756.

 

 1. április 25.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Ladislaus Wermes biztos Szantováról (Szantova, Santove), Lucas Vojnics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Petrus Mukich, Iosephus Kopunovics, Marcus Szkenderovics, Ioannes Macskovics, Thomas Rudics, Nicolaus Guganovics, Iosephus Vizÿ, Martinus Szucsics és Petrus Iosics szenátorok. 1. Megkezdték az új bíró megválasztását: Lucas Vojnics bíró, visszaadja a dokumentumokat Nicolaus Karásznak (Karász) Horgas (Horgas, Horgoš) és Ludas-pusztával (Ludas, Ludoš) kapcsolatban. A többi dokumentumot és pecsétet is visszaadja; 2. Az új bírónak a következőket jelölik: Lucas Vojnics, Thomas Rudics és Petrus Mukics; 3. A választás eredményeképpen a szavazatok többségével Petrus Mukics lett a bíró; 4. Átadják a dokumentumokat és a pecsétet az újonnan választott bírónak; 5. A Választott Polgárság követeléseit a 17-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.563. -/1756.

 

 1. április 26.
 2. A Magisztrátus és a Választott Polgárság közös és rendkívüli ülésén jelen voltak Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok, a Választott Polgárság tagjai közül: Elias Czernkovics, Georgius Peich, Iosephus Horvatskÿ, Bartholomaeus Rogich, Iacobus Perchich, Elias Polyakovich, Gregorius Krizsanovics, Andreas Balogh, Nicolaus Bernich, Thadaeus Tokich, Elias Dulich, Franciscus Baich, Iosephus Vukomanovich, Ioannes Tikvicsky, Gregorius Thessich, Glisso Aradsky, Stephanus Lenard, Lucas Vojnich, Mileta Gyelmis, Iosephus Mamusich, Marianus Vojnics, Ioannes Franceskov, Lucas Franceskov, Ioannes Horvath és Ioannes Kiss. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kötelezik Iosephus Krizsanovics és Nicolaus Szagmajster a városgondnokokat, valamint Iosephus Mamusich pénztárnokot, hogy egy hónapon belül nyújtsák be elszámolásaikat; 2. Kinevezik a bizottságot a jószág összeírására, a bizottság tagjai: Barissa Kopunov, Ioso Schimokov, Ioannes Franceskov, Andreas Balogh, Vranye Evetovich, Bono Gabrich, Mileta Gyelmis, Marianus Skenderov, Glischo Tessich, Vranye Baich, Mate Peich, Stipan Krizsanov, Iacobus Szucsich, Vranye Mamusich, Vidak Kujuncsich, Joso Vukovich, Ivan Vukov és Marianus Vojnich; 3. Kinevezik Franciscus Gabrichot borbírónak (sudija vina), azaz a kocsmák felügyelőjének; 4. Összeírják a pásztorok jogait és kötelességeit, mint ahogy azokat az intézkedéseket is, amelyeket megszegésük esetén foganatosítanak; 5. Elfogadják Nicolaus Szagmajster benyújtott számláit az új bíró választásának költségeiről; 6. Ajánlás (instrukcija) a borbírónak (sudija vina), azaz a kocsmák felügyelőjének, amit a 18-as számmal jelölve őrznek.

F: 261.1.pag. 563-564. -/1756.

 

 1. április 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Iosephus Kopunovich, Lucas Vojnich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ianya Martinus Dubics panasza Antonius Csovich ellen, mert nem adta át a megígért tehenet, amelyet egy ökörért cserében ígért; 2. Paulus Vaixer, a városi kocsma új bérlője (arendator) évente hatvanöt forintot fizet; 3. Lucia, Iosephus Vizÿ neje, elfogadja Franciscus Baich ajánlatát, a meg nem fizetett tartozásokkal; 4. Megállapodás Iosephus és Marcus Kopunovics testvérek között, a családi vagyon egyes részeinek felosztásáról; 5. Kifizetik az étel árát, amelyet a városi földek felmérésére alakult bizottság tagjai ettek meg; 6. Szeged (Szegedinum, Segedin) leirata a határkövek ellenőrzése miatt Iaszenovacs-folyócskánál (Jesenovac). A 19-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.564-565. -/1756.

 

 1. május 7.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Marcus Skenderovich, Lucas Vojnich, Thomas Rudics, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Megalakítják a katonai juttatások bizottságát, melynek tagjai: Iosephus Krizsanovics és Petrus Iosich és Martinus Szucsich, valamint a kamarás Nicolaus Szaghmaiszter; 2. Ioannes Vojnics szenátor és Nicolaus Szagmajster kamarás jelentést nyújtott be az adóbeszedés állásáról; 3. Négy hadnagyot (hadnađ) jelöltek ki a közbiztonság megőrzésére, ezek: Iosephus Horvatsky, Andreas Puzich, Martinus Rajtsich és Zaria Zvekity; 4. Ioannes Iuhasz, Kerszta Mileradov pásztora felmentést kap a birkalopás vádja alól. Az iratokat a meghallgatásáról a 19-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag 565-566. -/1756

 

 1. május 10.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ioannes Nagy panasza pásztora, Andras Csikos ellen, mert hagyta, hogy a tehene megfulladjon a Ieszenovacz-folyócskában (Jesenovac); 2. Ötven botütéssel büntetik azt, aki nem figyel oda arra, hogy jószága kárt okozzon a városi gabonaföldeken; 3. Ioannes Végh és Georgius Iuhasz panasza Gergius Biró és Ioannes Fejes ellen, lólopás ügyében. Tanúskodtak Gasparus Nagy, Michaël Borsody és Michaël Petrik; 4. Megállapodás Lucas Vujkovics és Ioannes Durmis között a kölcsönös pénzügyi követelésekkel kapcsolatban; 5. A városi tisztségviselők fizetésének táblázatos kimutatását a 20-as számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.566-568. -/1756.

 

 1. május 14.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukics bíró, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovics és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A kalocsai érsek látogatása kapcsán a templomépítés költségei harminchét forintot tesznek ki. Az összeget Franciscus Mamusics kamarás (kameerar) fizeti ki; 2. Felmentik Georgius Trbichot az adófizetés alól nagy szegénysége miatt; 3. Kiskunfélegyháza (Kún Félegyház, Kunfeleđhaz) levele Mihaly Kovacs és Ianos Mato lótolvajok elfogásával kapcsolatban, akik Skenderov szenátor gulyásai. A levelet a 20-as számmal jelölve őrzik. A lovakat Csupor és Raczkovics lopta el; 4. Halass (Halaš)[55] város levelét a határkövek ellenőrzéséről a 21-es számmal jelölve őrzik. Petrus Mukics bírót, valamint Hieronymus Vukovics és Lucas Vojnicsot küldik majd ki ezügyben.

F: 261.1.pag.568-569. -/1756.

 

 1. május 17.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukics bíró, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovich, Nicolaus Guganovich, Hieronymus Vukovich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. A város éhező lakosságának ételt vesznek a beljei (Belje)[56] birtokról; 2. Megállapodás Theodorus Popovich szerb kereskedő és a neki tartozó Nicolaus Lacsich, Chira Radivojevich és Daria Iovanovich között, a tartozások rendezéséről; 3. Antonius Vukovics panasza saját pásztora, Kerszta ellen, mert hagyta, hogy a tehene megfulladjon a Ieszenovacz-folyócskában (Jesenovac).

F: 261.1.pag.569. -/1756.

 

 1. május 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnich, Marcus Skenderovity, Iosephus Vizÿ és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iovanka Radisich panaszát Ioannes Dungyerin ellen, egy tehénnal kapcsolatos becsapás miatt; 2. Pista Nagyhaju és Ianos Szados újvidéki (Neo-Planta, Novi Sad) lakos a David Raczkovics tulajdonát képző ló ellopásával kapcsolatos maghallgatásának iratait a 22-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.570. -/1756.

 

 1. május 31.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Lucas Vojnics, a bíró helyettese, Ioannes Vojnics, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Marcus Skenderovics, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Xavier és Berardus ferencesek jelentése arról, hogy a jövőben külön vezetik a templom és a kolostor pénztárát; 2. Simon Romich orgonistát felmentik az adófizetés alól és intik, hogy illedelmesen viselkedjen; 3. Maria, Laurentius Bercsich feleségének panasza Catharina, Hieronymus Szarich felesége ellen verekedés miatt, amit Stana Bukvich és Rosaria Matievich is tanúsított. Catharinát arra ítélték, hogy fizesse meg az orvosi költségeket; 4. Az iratokat az elhunyt Ladislaus Meszaros szőlőskertjével kapcsolatos jogvitáról a 23-as számmal jelölve őrzik. 4. Andreas Kanasz kéri, hogy neki adják a szénakaszálót Panka Antal tartozásának fejében, akinek hitelezője Marcus Skenderovich; 5. Az iratokat a Iacobus Boltatsin és valamely Mile paráznaságával kapcsolatban a 24-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.570-571. -/1756.

 

 1. június 4.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovich, Hieronymus Vukovich, Nicolaus Guganovich, Iosephus Vizÿ, Petrus Iosich és Martinus Szucsics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iosephus Ferich Pozsgega vármegye (Požeška županija), Emovacz (Emovac)[57] falva lakosának panaszát Matthias Budimcsevich és Stephanus Maipuger ellen, mert nem fizették ki neki a megszárított „pyra” (bizonyára kukorica) árát; 2. Michaël Tonan kőműves számláit a Városháza meszeléséről elfogadják.

F: 261.1.pag.571. -/1756.

 

 1. június 6.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnich, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Thadaeus Gocsan rétjét átadják Matthaeus Kovacsevnek (Kovacsev) használatra; 2. Ioannes Györöt kiengedik a börtönből, mert kifizette lopott ló árát; 3. A nyári mezei munkák idején bort és pálinkát fognak árulni Zobnatica-pusztán (Zobnaticza) és Bajmok-pusztán (Bajmak, Bajmok); 4. Iacobus Perchich bérbe vette (arenda) a suplyaki (Suplyak, Šupljak) kocsmát; 5. Kiengedik a börtönből Martinus Tukulyaczot (Tukulyacz), mert kifizette az ellpott só árát. Stephanus Karoli Cocher levele után engedték ki, amit a 25-ös számmal jelölve őriznek.

F: 261.1.pag.572. -/1756.

 

 1. június 21.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunovics, Hieronymus Vukovics, Iosephus Vizÿ, Petrus Iosich és Martinus Szucsics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Utoljára szólítják fel Simon Romich orgonistát, hogy fizessen adót, mert ha nem, más orgonistát keresnek; 2. Fizetnek Anna Kocsendának (Kocsenda) azért, hogy neveli a gyereket, akit a kereszt alatt talált; 3. Információk Szeged (Szegedinum, Segedin) városából Andreas Marothi, aki Racskovics gulyása volt, részvételéről egy lólopásban. Az iratokat a 26-os számmal jelölve őrzik; 4. Kinevezik a bizottságot, amelynek feladata rendezni a Petrus Iosich és Iosephus Vizÿ szenátorok közötti jogvitát, amely a határkövekről szól. A bizottság tagjai: Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics és Martinus Szucsich.

F: 261.1.pag. 572-573. -/1756.

 

 1. június 25.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Hieronymus Vukovics bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Lucas Vojnics, Ioannes Macskovics, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Elfogadják Ioannes Marchal kazánkészítő (kazandžija) számláit; 2. A bizottság, amelynek tagjai Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics és Martinus Szucsics megállapította, hogy Iosephus Vizÿ tévesen rakta ki a határköveket Petrus Josich rétje mellé; 3. Elfogadják a városgondnok (gradski staratelj) Nicolaus Szagmajster számláit; 4. Elbocsátják Simon Romics orgonistát, a helyére Iacobus Iakocsevichet választották; 5. Simon Hajdar, a temesi adminisztráció tolmácsának panaszát Antonius Vukovich és Stanislaus Tikvicski ellen azok tartozásai miatt a 27-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.573-574. -/1756.

 

 1. július 9.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Hieronymus Vukovics és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Ioannes Vojnics szenátor kérelme, hogy Georgiusa Halacstól (Halacs) 1040 forint értékben felvett kölcsönét a jószágállományra jegyezzék be (intabulatio); 2. Iosephus Peich és a varga/bőrkészítő Elias Kollarevich megállapodása az egymás közötti pénzügyi követeléseikről; 3. Az árak Bács megyében való limitálásáról szóló okmányt a 28-as számmal jelölve őrzik. Szigorúan büntetik az idegenből jövő munkásokat, akik az aratási munkálatok végzése miatt jönnek a városban; 4. Klobusicsky kalocsai érsek leiratát Simon Romich érdekében, hogy mentesítsék az adófizetés alól a 29-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag. 574-575. -/1756.

 

 1. július 11,
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovich, Ioannes Macskovich, Thomas Rudics, Hieronÿmus Vukovich, Iosephus Vizÿ, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Nem tesznek eleget Simon Romich kérésének, hogy visszavegyék orgonistának; 2. Felülvizsgálják a számlákat a „Saxengotia”[58] (saksengecijanske) katonaság három havi elszállásolásával kapcsolatban; 3. Tíz forintotot adományoznak a parancsnok fáradozásáért, mert sikeresen megőrizte a rendet a városban.

F: 261.1.pag.575. -/1756.

 

 1. július 23.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovich, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovics, Iosephus Vizÿ, Petrus Iosich és Martinus Szucsich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Rögzítik (felírják) Gregorius Krizsanovics szenátor tartozását Georgius Halacsnak 503 forint összegben; 2. Rögzítik (felírják) a Georgius Halacs és Lucas Vojnics szenátor kölcsöntartozásait 941 forint összegben; 3. Thomas Vukelich panasza Matthias Loketich ellen, mert beleszántott a földjébe.

F: 261.1.pag.575-576. -/1756.

 

 1. július 26.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovics, Lucas Vojnics, Marcus Skenderovics, Thomas Rudics, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Simon Romich alázatos kérését meghallgatva megengedték neki, hogy visszatérjen az orgonás posztra azzal, hogy helyettese Iacobus Iakocsevich lesz, és hogy osztják a fizetést. Erről a döntést Iurissa Peich és a többi esküdt („zakletnici”) hozta meg, ezek: Illias Czernkovics, Andria Vojnics, Antun Bulyovcsich, Ianos Kiss, Vranye Evetovics, Ivan Vukov, Vidak Kuluncsich, Bono Gabrich, Ioso Temunov, Vranye Baich, Stipan Krizsanovics, Illias Polyakovics, Barissa Rogich, Petrus Szarich, Iacobus Kopunovich, Nicolaus Bernich, Thadia Stantich, Glisso Aradsky, Thadia Tokich és Illia Stipich; 2. Döntés született arról, hogy a város a jövőben szénában fizeti a tizedet, nem gabonaszemekben; 3. Minden öt akó borért öt dénáriusz adót fizetnek; 4. Nicolaus Bernich kölcsönét bejegyzik (intabulatio) Georgius Halacsnak (Halacs) 279 forint összegben; 5. Megállapodás Georgius Mila és a kazánkészítő (kazandžija), Mihailo Thodorovics között a tartozások kiegyenlítéséről. Petrus Mukich bíró, Lucas Vojnich, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok közvetítettek a felek között; 6. Szerződés a borvásárlásról Theodorus Lazckovicscsal (Lazckovics), a 31-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.576-577. -/1756.

 

 1. augusztus 23.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Marcus Skenderovics, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovics, Petrus Iosich és Martinus Szucsics. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kiengedik a börtönből Ianos Zoldast, mivel David Raczkovics, az újvidéki (Neo-Planta, Novi Sad) vádló és szenátor nem tudta bizonyítani a lopást; 2. Thomas Kovacs, Istvan Csordas, Marko Vukovics és Iovan Aksin panasza Georgius Vida és Matthias Szabó ellen, mert elvesztettek négy marhát; 3. Ioannes Sissay az Esztergom megye (Ostrogon) ispánjának (sreski načelnik) kérését, hogy információt kapjon a város egyes lakosaival kapcsolatban, akiket lopással gyanúsítanak, a 32-es számmal jelölve őrzik; 4. Az értesítést a hamis pénzről a 33-as számmal jelölve őrzik; 5. Zombor (Sombor) város értesítését a megszökött gaztevőről, Marcus Pesutovichről, a 34-es es számmal jelölve őrzik; 6. Michaël Romoda és Franciscus Keresztes jótállását (garantno pismo) Andreas Hevézi érdekében, akit marhalopással gyanúsítanak a 35-ös számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.577-578. -/1756.

 

 1. szeptember 10.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukics bíró, Gregorius Krizsanovics, Lucas Vojnics, Petrus Iosich és Martinus Szucsics szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Iosephus Krizsanovics telket vett a nemes Iosephus Fodortól (Fodor) és Gasparus Szucsicstól (Szucsics). A megállapodásban részt vesz Antonius Vidakovics is; 2. Iosephus Lederer lakatos számláit elfogadják; 3. Elfogadják Stanko Manoilovics számláit; 4. Semla Marticsky a Tisza menti kerületből (distrikt) az Obarnyacsa-pusztán (Obarnyacsa, Obarnjača) történt rablásról küld értesítést, ezt a 36-os számmal jelölve őrzik; 5. Az értesítést az elszökött jobbágyokról a 37-es számmal jelölve őrzik, a 38-as számmal jelölve őrzik a Georgius Gyurgyevich milicsicsi (Milicsics, Miličić) lakos elleni körözést.

F: 261.1.pag.578-579. -/1756.

 

 1. szeptember 16.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukics bíró, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovics, Petrus Iosich és Martinus Szucsics szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. A nemes Franciscus Vujavics és Ioannes Budimcsevich vitájának rendezése, ami egy szőlőskert miatt folyik; 2. Három forintot fizetnek a szobafestőnek („piktor” azaz moler), Petrus Konisznak az óra festéséért a tornyon; 3. Elfogadják a borbíró (nadzornik krčmi) számláit a város szükségleteire vásárolt borról. Ezt Marcus Rux (z)ichtól vásárolta; 4. A sebesült Iosephus Horvatsky számára vásárolt gyógyszerek számláit a 39-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag. 579-580. -/1756.

 

 1. szeptember 20.
 2. A Magszitrátus és a Választott Polgárság közös ülése. Az ülésen jelen voltak Petrus Mukich bíró, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Marcus Skenderovics, Hieronÿmus Vukovich, Iosephus Vizÿ, Petrus Iosich, Martinus Szucsich szenátorok, valamint a Választott Polgárság tagjai Czerkovics, Nicolaus Bernich, Vranje Baich, Iacobus Perchich, Gliscko Aradskÿ, Stephanus Krizsanovics, Ioannes Horvath, Iosephus Horvatsky, Nicolaus Szagmajster, Iosephus Mamuzich, Iosephus Krizsanovich, Georgius Peich, Iacobus Szucsics, Vitto Kujuncsich, Georgius Halacs, Elias Polyakovich és Andreas Balogh. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Elvetik a kamarai biztos (komorski provizor), a szántovai (Szantova, Santova) Ladislaus Vermes követelését, hogy a város gondoskodjon a tized szállításáról Iankovaczból (Iankovacz, Jankovc). Az iratokat a 40-es számmal jelölve őrzik. 2. Elhalasztják a megbeszélést Iosephus Krizsanovics és a Szucsics, ill. Szucsich család vitájáról, amelynek tárgya egy telek (plac); 3. Antonius Piukovics megyésispán intését Iacobus Vojnichnak a tized szállításával kapcsolatban a 41-es számmal jelölve őrzik.

F: 261.1.pag.580. -/1756.

 

 1. október 22.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnich, Ioannes Macskovich, Lucas Vojnics, és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Dacsich budai kereskedő kérelme, hogy az elhunyt Nicolaus Maloschevich vásári helyét és sátorát átvegye. Kérelmét a 42-es számmal jelölve őrzik; 2. Az elhunyt Blasius Dungyerin családi vagyonának elosztása az özvegy Marija, valamint Carolo és Michaël között; 3. Petrus Iosich szenátor panaszát Iosephus Vizÿ szenátor ellen elhalasztják; 4. Michaël Gabrich kérelme, hogy telket („plac”) osszanak ki neki Iosephus Krizsanovicstól a Szucsich ház közelében; 5. Lucas Vojnich szenátor Michaël Gabrich kérése ellen foglal állást, hogy az említett telek az övé; 6. A meghívólevelet Budára, az adók kivetésének megvitatására, a 43-as számmal jelölve őrzik; 7. Körözést adnak ki Michaël Csida ellen, aki a szegedi mészárszék megszökött segédje.

F: 261.1.pag 580-581. -/1756.

 

 1. október 24.
 2. A Magszitrátus és a Választott Polgárság közös ülése. Az ülésen jelen voltak Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnich, Iosephus Kopunov, Ioannes Macskov, Hieronymus Vukovich, Petrus Iosich, Martinus Szucsich szenátorok, valamint a Választott Polgárság tagjai Georgius Peich, Iosephus Bacsin, Thadaeus Tokich, Elias Polyakovich, Vitus Kuluncsich, Nicolaus Bernich, Thomas Vojnics, Andria Vojnich, Lucas Baich, Elias Dulich, Fabianus Baich, Georgius Hallacs, Iacobus Kopunov, Stephanus Krizsanov, Franciscus Evetovich és Ioannes Franciskovics. 1. Elfogadják de Redl adminisztrátor követelését, hogy huszonhét krajcárért szállítsák a zabot és az árpát Bajára (Baja), hogy azt ne adják el magánkereskedőknek; 2. Döntöttek a bor és pálinka áráról.

F: 261.1.pag.582. -/1756

 

 1. október 30.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Marcus Skenderovich, Lucas Vojnich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Levél érkezett Andreas Temesvary szegedi bírótól egy szegedi kereskedő, Martinus Csanadi panaszáról a nemes Iosephus Fodor és neje, Iulia, valamint Iosephine ellen, a 104 forint összegben ki nem fizetett áruért; 2. Ostoja Mucsulov, Thomas Ivin és Iovan Szavajcsich azzal vádolják Ianos Süketet, hogy a szomszédaitól elleopott harmincegy kerítésnak való karót.

F: 261.1.pag.582-583. -/1756.

 

 1. november 22.
 2. A Magszitrátus és a Választott Polgárság közös ülésén jelen voltak: Thomas Rudics, a bíró helyettese, Ioannes Vojnics, Iosephus Kopunovics, Ioannes Macskovics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics, Iosephus Vizÿ és Petrus Iosich szenátorok, valamint a Választott Polgárság tagjai Elias Czernkovics, Lucas Baich, Iosephus Vukovics, Nicolaus Szagmajster, Stephanus Krizsanovich, Gregorius Puzich, Ioannes Vukov, Georgius Puzich, Ioannes Puzich, Georgius Peich, Ioannes Letich, Bartholomaeus Rogich és Iacobus Kopunov. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Daniel Zavodsky és Thomas Porubsky ferencesek kérésének eleget tesznek, hogy Vantelek-pusztáról (Vámtelek, Vamtelek) ötven szekér szénát szállítsanak; 2. Igazolást adnak ki arról, hogy a ferences templom önkéntes adományokból épült, és hogy a ferencesek a hívek adományaiból tartják fenn magukat. Az iratokat a 45-ös számmal jelölve őrzik; 3. Kinevezik adókivetés bizottságát, tagjai a szenátorok közül: Thomas Rudics, Nicolaus Guganovics, Petrus Iosich, Elias Polyakovics, és Andreas Vojnics; 4. Szabályozzák a regruták (besorozott legények) szállítását Budára (Buda, Budim); 5. Marcus Vukelich tanító panasza a ferencesek ellen, mert tiltják neki, hogy az iskolán kívül tanítsa a gyerekeket; 6. Iosephus Markovich köpönyegkészítő polgárjoga megadásának feltételei; 7. Elfogadják Ioannes Palanky, a remete kérelmét, hogy letelepedjen a városban, és hogy a város javáért imádkozzon; 8. Petrus Iosich panasza Iosephus Vizÿ ellen, a kihágásai és illegális eljárásai miatt.

F: 261.1.pag. 583-584. -/1756.

 

 1. november 28.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnich, Gregorius Krizsanovics, Nicolaus Guganovics, Hieronymus Vukovics és Petrus Iosich. A következő ügytárgyakat vitatták meg: 1. Kiengedik a börtönből Stephanus Kisst, mert önkéntesnek jelentkezett a katonaságba, erről értesítik a rokonságát Köles-pusztán (Keleš), és Michaël Kiss nagykátai (Nagy Káta, Nađ Kata) lakost; 2. Georgius Csordanovich panasza gulyásai ellen, mert elvesztették a tulajdonát képező borjat; 3. Elias Antunovics kérelme, hogy a tulajdonába adják Suplyák-pusztán (Suplyak, Šupljak) a rétet és a kutat; 4. Iosephus Krizsanovics követeli, hogy adják át neki a telket („plac”) és a házat, amit a Szucsich családtól vásárolt. Andreas és Gasparus Szucsich ugyanazt a telket vette meg Iuliana Fodortól, Lucas Vojnics anyjától, amit Hieronymus Vukovich szenátor is megerősített; 5. Iosephus Horvatsky kérelme, hogy Marcus Skenderovics szenátor kártérítésben részesítse a neki okozott súlyos sebek miatt; 6. Nicolaus Szagmaiszter hat forintot fizet ki szekerenként a regruták (besorozott legények) Budára szállításáért.

F: 261.1.pag.584-585. -/1756.

 

 1. novenbar 29.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich bíró, Ioannes Vojnich, Ioannes Macskovics, Gregorius Krizsanovich, Marcus Skenderovich, Thomas Rudics, Nicolaus Guganovics, Lucas Vojnics, és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Ioannes Rajkovics, akit még Versacsinnak is hívtak, követelése Temesvárról (Temesvar, Temišvar), hogy az elhunyt szabadkai Miska Volar tőkéjét a szóban elmondott testamentuma alapján osszák el, aminek elhangzáskor ketten voltak jelen. Kaliasn Asztich Szent Maria-i (Szent Maria, Sent Marije) lakosnál 460 forintja volt. Az egyik tanú, Iosem Vlah azt nyilatkozata, hogy a vagyont, amije az elhunytnak volt Újvidéken (Neo-Planta, Novi Sad), Iovan és Ioannes Raikovics testvérek között kell megosztani. Az iratokat a 47-es számmal jelölve őrzik; 2. Elfogadják Paulus Vaixler kocsmáros számláit.

F: 261.1.pag.585-587. -/1756.

 

 1. december 20.
 2. A Magisztrátus ülésén jelen voltak: Petrus Mukich, Gregorius Krizsanovics, Iosephus Kopunovics, Marcus Skenderovics, Lucas Vojnics, Lucas Vojnics, Hieronymus Vukovich és Petrus Iosich szenátorok. A következő ügytárgyakat vizsgálták meg: 1. Danilo Maletin panasza Matthias Szelles ellen, aki ellopott húsz karót a kerítéséből. Huszonöt botütésre ítélték; 2. Szavo Lausev panasza a tolvajok ellen, akik elloptak tőle négy marhát Vantelek- (Vantelek) és Ludas-pusztáról (Ludas, Ludoš). Ianos Kiss és Stephanus Perchich voltak a vádlottak, akik Perchich, Budanovics és Stipics gulyásai voltak; 5. Az 1756-ban tárgyalt ügyek mutatója (index) az 588-590-es oldalon találhatók, és mindössze 25 tárgyat jegyeztek le.

F: 261.1.pag.587-589. -/1756.


TÁRGYMUTATÓ

A

A boltok felépítésének helyszíne: 565

A borbíró kinevezése: 584

A Bűnügyi Bíróság revíziós ülése (Revizioni krivični sud): 131, 171, 290, 431

Adminisztrátor (administrator): 195, 213, 242, 249, 251, 252, 271, 310, 332, 369, 375, 388, 403, 406, 411, 414, 441, 454, 457, 473, 475,490, 502, 518, 525, 605

Adó:

– a birtokosok adójának kiszabása: 302, 317, 415, 425

– a bor forgalmazása: 401

– adócsökkentés : 410, 456

– adóelkerülés (adóköteles dolgok eltitkolása): 477

– a hivatalokok: 425, 431, 436

– a jószágra kivetett adó: 321, 425, 477, 507

– a kereskedőknek: 327, 443

– a polgárok adójának revíziója: 456

– az adó kivetésének / kiszabásának módja (način razreza), adóalap: 200,                         241, 252, 275, 289, 302, 317, 347, 379, 386, 389, 420, 424, 425,                    476, 479, 482, 504, 506, 551, 557, 604

– bor: 401,599

– dohánytermesztők (gányók, duvandžija) : 474

– felszabadítás: 340, 388, 416, 424, 433

– a házasságra: 347, 372

– kiegyenlítése és beszedése: 279, 301, 372, 391, 398, 407, 424, 456,                                    489, 499, 528, 586

– kontribúció, katonai adó, bejelentés a befizetésről:386, 391

– természetbeni kifizetés:275, 279, 323, 408, 426, 436, 438, 482, 528,                                  554, 572

– végrehajtók (adó): 432, 495, 531, 554

Adóvégrehajtók: 432, 495, 531, 554

A hóhér kínzásai (Tortura): 431, 489

A jószágállomány legelőjének kijelölése: 465, 473, 475

A kamarai és városi vezetők ülése: 1

A katonaság elszállásolása – kiadások/számlák: 362, 368, 371,375, 382, 383, 401, 453,483, 527, 547, 551, 522, 570, 597

A kézműves munkák árainak limitálása: 490

A Királyi Tanács utasításai illír és latin nyelven: 68

A kocsmák ellenőrzésének szabályzata: 584

A kocsmák munkaideje: 247

A lakosság elköltözése: 97, 108, 151, 159, 177, 274, 279, 322, 365, 414, 425, 473, 514, 529, 559

Alamizsnagyűjtés: 551

A legelők felosztása / elosztása: 470, 473

A Magisztrátus Jegyzőkönyvei (vezetésük, őrzésük): 8

A Magisztrátus működése és működési szabályzata: 476, 526

A Magyar Kamara épülete Budán – felújítás: 279

A magyar nyelv oktatása: 125

A magyarok jogai: 525

A napszámosok fizetési listája: 543

A nád illegális vágása: 323

A pásztorok jogai és kötelességei: 584

A piacok ellenőre (nadzornik): 87, 99, 149, 197, 272, 304, 382, 425, 430, 477, 578

A romák vajdája: 426

Aszály/szárazság: 440, 443, 549

A szegedi jegyző: 395, 415, 583

A szintaxis (syntaxis) tanulása: 337,396

Asztalos: 280, 374, 404, 481, 508, 549

A város adományai: 279, 285, 321, 327, 339, 344, 353, 357, 359, 389, 391, 398,               402, 409, 424, 443, 450, 451, 460, 477, 480, 491, 497, 499, 508, 534,             541, 548, 549, 550, 560, 563, 577, 589, 596

A Városháza toronyórája – javítása: 480, 602

A város jótevői: 477, 520, 577

A város anyagi helyzetének javítása: 275

A város:

– a Magyar Országgyűlés költségeinek fedezése: 331

– adófizetési kötelezettség: 305, 331, 368, 386, 418, 431, 539

– a város adósságainak részletezése (specifikacija): 482, 506, 578

– az évi adó kivetése / kiszabása: 368, 506

– kölcsönök: 489, 502, 506
– kölcsönök másoktól: 409, 444

– megállapodás: 415

– privilégiumok: 131, 178, 198, 201

– Szent Maria (Sent Maria) koronai javainak megvásárlása: 266

– szerződés, és annak előkészítése Béccsel: 198, 201, 220, 395

– tartozás a polgároknak: 335, 375, 456

– viták, jogviták, perek: 233, 234, 415

A város döntései/parancsai (naredbe grada):

– a börtönből kiengedésről: 191, 243, 251, 272, 356, 406, 408, 442, 485,                              466, 488, 504, 508, 518,    529, 552, 564, 593, 600, 608

– a ház ledöntéséről: 336, 521, 533

– a jegyző jogairól: 476

– a pénztáros jogairól: 476

– a tartozás kifizetéséről: 421, 552, 581

– az adó alóli felszabadításról: 289, 340, 416, 532, 588, 591

– az elkobzott/elvett marha visszaadásáról: 531, 535, 551, 568

– az elkobzott/elvett föld visszaadásáról: 530, 531

– boltok építéséről: 565

– telek és birtok bérbeadásáról: 581, 593

A Városháza javítása és meszelése: 480, 602

A város polgárai közé fogadás: 44, 161, 216, 265, 291, 327, 399, 444

A városi tisztviselők, bizottságok és szolgálók kiválasztása:

– a bizottság a Petrus Iosich és Iosephus Vizÿ szenátorok közötti            határkövekről szóló jogvita rendezésére: 594

– a földek legelővé alakításának bizottsága: 533

– a hentesüzletek számláinak felülvzsgálatának bizottsága: 144, 184, 372,                         376, 418, 465, 578

– A jegyző/írnok helyettese: 270, 382,383, 425

– a katonai juttatások bizottsága: 586

– a katonai juttatások ellenőrzésének bizottsága: 586

– a katonaság elszállásolást, és ennek költségeit tervező bizottság: 483,                                                527, 551

– a legelők elosztásának bizottsága: 471, 477, 488

– a legelők kijelölésének bizottsága: 465

– a legelők miatti konfliktusok elrendezésének bizottsága: 477

– a marhák és jószágok összeírásának bizottsága: 311, 372, 415, 424, 425,                        533, 584, 585

– a pusztákon legeltetett birkanyájakat felügyelő bizottság: 578

– a réteket értékelő bizottság tagjai: 558, 559

– a székbíró (a mészárszékek ellenőre) számláit ellenőrző (revízió)                                         bizottság: 235, 296, 470, 517, 518, 578

– a szénakaszálók nagyságát ellenőrző bizottság: 527, 549

– a tagosítási bizottság: 280

– a nyájak/gulyák őrzői és hajtói (hajkači): 101, 105, 149, 197, 272

– a piacok és vásárok ellenőre: 87, 99, 149, 197, 272, 304, 382, 425, 477,                            578

– a romák kenéze (knez Cigana): 426

– a székbírók kinevezése (a mészárszékek ellenőre, inspektor (nadzornik za mesara): 235, 269, 296, 297, 305, 334, 372, 470, 474, 517, 578

– a városi földek és puszták ki-, és felmérését végző bizottság: 401, 577

– a városnegyedek ellenőre: 567

– a városi jószágállomány ellenőre (inspektor, nadzornik): 338

– a városi őrök, a törvény őrei (hajdones): 304, 272, 425

– a városi pénztár ellenőrző bizottsága: 271

– a városi pénztárost ellenőrző bizottság: 128, 465, 478, 480, 517, 518

– az adóbeszedő bizottság: 424

– az adósságok kiegyenlítésének bizottsága: 573

– az adó kivetésének bizottsága: 311, 425, 504, 551, 577, 607

– az alamizsnaszedő bizottság Palesztinának és a Szentföldnek: 551

– az Esküdt (Választott) Polgárság tagjai: 102, 270, 342

– bizottság a városi kamarás (pénztáros, gradski ekonom) ellenőrzésére,                               és jelentéseik: 379, 449, 454, 478, 480, 517, 527, 574, 575

– biztos, megbízott (komesar): 149, 197, 242, 271, 304, 351, 382, 425

– bírók: 102, 146, 196, 242, 271, 303, 338, 380, 423, 476, 526, 578, 583

– borbíró (a kocsmák ellenőre, nadzornika / inspektor): 109, 235, 269,                                  305, 477, 584

– borbírók: 304, 338, 382, 425, 477, 584

– börtönőrök: 149, 197, 272, 425, 528

– esküdt jegyző: 36, 85, 133, 149, 272, 304, 382, 425

– írnok: 476

– kamarás: 304, 338, 425

– lovász: 381, 425, 509

– mezőcsőszök (čuvara reda u ataru): 100, 477

– orgonás, sekrestyés, harangozó: 37, 86, 134, 149, 197, 272, 304, 338,                                                382, 425, 434, 477, 485,    595

– őr (hajdu): 149

– őrök (obekvitator): 197, 304, 477, 528

– őrök, városi őrök (pandurones, haidones): 304, 425, 477, 528

– pénztáros: 149, 197, 270, 272, 304, 338, 382, 425

– rendőr (redar): 100, 166, 272, 586

– szenátor és esküdt: 102, 146, 147, 197, 242, 271, 303, 338, 342, 380,                                                423, 526

– tanító: 25, 73, 125, 149, 253, 284, 304, 338, 353, 364, 382, 408, 434,                                                437, 445, 447, 448, 454,    500, 503, 538, 561

– tanítónők: 258, 272, 304, 457, 425

– városi kapitány (gradski kapetan): 271, 272

– városi kocsis: 104, 149, 197, 272, 304, 338, 382, 425, 528

– városi hentesek: 101, 149, 197, 269, 272, 338

A zavargások résztvevői: 438, 355, 575

Az esküvő és házasodás ünneplésének szabályai: 510

Az idegenek jogai: 279, 413, 596

Az iratok és statútum őrzése: 110

Az ispán rendeletei a tizedről: 291

Az okozott anyagi kár kifizetése:452, 456, 465, 475, 481, 489, 504, 530, 540, 608

 

Á

Ács: 400, 472, 481, 489, 550, 555

Áldás / épületek megáldása: 88, 409

Állampolgársági igazolás: 555

Árak:

 • a jószágok árának meghatásrozása adózás céljából: 275, 279,408, 426,                 554
 • bor: 255, 257, 359, 401, 426
 • cserép: 536, 563
 • hal: 330
 • hús: 111,193, 231, 275
 • jószág: 275, 408, 566
 • kisiparos munkák: (lásd még a kézművesek / kisiparosok számláit)
 • pálinka: 255, 359, 398, 401
 • regruták (besorozott legények) szállítása: 608
 • temetés: 314
 • tégla: 394, 400, 430, 497
 • vas: 536

Ár limitálás: 359, 582, 596

Árvák: 114, 125, 172, 325, 367, 370, 487, 489

Árva, ill. más gyerekeinek a nevelése: 487, 489, 594

 

B

Bajmok, Bajmak-puszta – a határ kijelölése: 143

Bács megye kötlevelei (cirkular): 67, 119, 568, 582

Becenevek (alias, „nevezék még“, nadimci): 43, 66, 78, 120, 121, 223, 229, 236,                288, 360, 386, 404, 421, 427, 431, 441, 456, 463, 475, 489, 490, 494,             496, 507, 508, 512, 525, 532, 533, 534, 536, 546, 558, 564, 580, 582

Beköltözés: 413, 476, 559

Beszerzések a katonaságnak:

– cserép az elszállásolóhelyre: 536

– tüzelő: 509

– széna: 548, 568

Beszerzések a városnak / vásárlások a város szükségleteire:

– bor: 554, 557, 577, 599, 602

– bortároló edény: 521

– cukor: 359

– gabona 436, 519

– gerenda: 538

– gyertya: 314

– gyógyszer: 602

– ház: 475,489, 519, 532

– házak: 370, 489, 519, 532, 533

– kályha: 478

– kocsi: 318, 391

– kő: 521, 548

– ló: 472

– lepedő: 411

– mérőlánc: 539

– mész: 320, 349, 384, 489, 582

– pálinka: 571, 573

– széna: 424, 477,497

– tégla: 394, 400, 430, 497

– tüzelő: 358, 424

– zab: 390, 523

Betörés: 495

Betyár: 428, 574

Bérbeadás:

– ház: 362 406

– kocsma: 426, 521, 581, 585, 593

– legelő: 278

– bolt: 565

– puszta: 561

– rét: 434
Bigámia: 398

Bíró, szegedi: 606

Biztos, megbízott: 271, 272, 304, 351, 372, 379, 382, 383, 387, 425, 432, 441

biztos/gondnok (provizor): 426, 504, 519, 541, 545, 580, 583, 603

Biztos, megbízott

– bácsi, bácskai: 387

– instrukció/útbaigazítás: 349, 368, 372, 376, 382, 389, 539, 541, 545,                                 573, 582

– fenyegető levelek adókésedelem miatt: 539, 545

– szegedi: 488

Bocskorkészítő: 361, 366

Bognár: 354

Bolt: 505

Borfogyasztás: 577

Borkereskedő: 456

Boszorkányság: 22, 243

Botütés/botozás, lásd: büntetések

Börtönőr: 149, 197, 272, 304, 425, 488, 528

Büntetések:

– a meghallgatáson való meg nem jelenés miatt: 535

– a szégyentelen beszédért: 360

– az adó elrejtése: 426

– az elkóborolt állatért: 426

– állatok rejtegetése: 304

– átszántásért: 474

– becsapás miatt: 470, 531

– botütések/botozás:107, 120, 150, 155, 164, 168, 181, 229, 247, 272,                                                 285, 291, 294, 295, 307,    328, 348, 353, 355, 366, 367, 378,                                           397, 399, 406, 410, 427, 432, 437, 447, 453, 467, 468, 470, 481,                            485, 488, 492, 495, 497, 498, 503, 520, 536, 537, 543, 545, 546,                     552, 559, 560, 561, 571, 573, 579, 587, 610

– börtön: 34, 397, 398, 427, 453, 501, 535, 579

– hamis mércék alkalmazása miatt: 562

– illeglis beköltözés a városba: 559

– illegális itamérés/eladás miatt: 107, 306, 310, 313, 378, 427, 428, 429,                              457, 499

– jószág levágása vasárnap: 556

– kár okozása a városi gabonafélékben és szőlőültetvényekben: 365, 536,                          587

– káromkodásért: 467, 487, 492, 536, 562, 573

– kihirdetés: 91, 97, 112

– pénzbüntetés: 288, 291, 294, 295, 307, 323, 328, 330, 341, 352, 353,                                360, 378, 398, 399, 406,    410, 470, 481, 495, 501, 591

– paráználkodás: 468,

– részegségért: 536

Büntető bíróság – felülvizsgálati ülés: 131, 290

 

C

Cipész: 558

Cserépgyártó / cserepes: 536, 563

Templom (épület): 336

 • ferences: 336, 337, 409, 607
 • mise celebrálása: 426
 • pravoszláv/ortodox: 371, 542

CS

Családi szövetkezet (zadruga porodična), alapítása: 49

Csavargók: 84, 89

Csere:

– birtok: 94, 467

– ház: 142, 337

– legelő: 478

– rét : 470

– szőlőskert: 50

 

D

Dajka: 114, 487, 489, 532, 594

Deputánsok/küldöttek (Deputati/delegati): 147, 165, 178, 256, 267, 322, 325,    345, 372, 379, 386, 387, 391, 395, 401, 405, 408, 415, 420, 451, 479,      482, 484, 485, 504, 506, 510, 516, 531, 557, 564, 572, 588

Dezertőr/katonaszökevény: 171, 394, 402, 411, 499, 501,504, 506, 573

Dohány: 474

Döntések, lásd: Panaszok

E

Egyházszakadárok/Sizmatikusok: 291

Eladás:

– áru és ital engedély nélkül: 107, 306, 310, 313, 378, 427, 428, 429, 457,                            499

– bor és pálinka: 284, 278, 283, 287, 593

– élelmiszer: 473

– házak: 19, 42, 82, 97, 113, 136, 141, 148, 152, 153, 169, 206, 143, 444,                           445, 453, 513, 537

– jószág: 86, 98, 148, 299, 482, 490, 515

– pálinkafőző kazán: 283

– rétek: 23

– sör: 372

– széna: 288, 360, 393

– szőlőskert: 43, 45, 48, 53, 54, 60, 77, 115, 138, 145, 153, 169, 188, 189,                            372, 376, 419, 466

– szántóföld: 413, 513

Elfogás, lásd: Letartóztatás

Elkobzott vagyon: 476, 529

Elszállásolás (kvarterij): 519, 521, 532, 536

Elszállási épület: 532, 536
Elszámolások és számlák:

– a borbíró mint a borok felügyelője 480, 527, 544

– a város évi adója: 305, 390, 402, 431, 482, 506

– a vásárok felügyelője (nadzornika vašara): 382

– a városi hentesüzletel jövedelme: 289, 333, 376, 609

– a városi kocsmák jövedelmei: 289, 379

– befizetett kölcsön: 288, 301, 325

– borbíró (a városi kocsmák ellenőre): 609, 602

– háromhavi adóhátralék: 437

– székbíró (a hentesüzletek ellenőre, nadzornik gradskih mesara): 410,                                                 422, 480

– tized: 286

– városi kamarás: 276, 286, 288, 289, 318, 337, 350 ( rev.), 351 (rev.),                                  357, 379, 381, 391, 392, 393, 434, 439,424, 441, 444, 458, 480,                            484, 491, 497, 520, 523, 528, 531, 532, 554, 557, 458, 559, 563,                            569 (rev.), 573, 584, 586

– városi pénztár/kamara 383, 480, 484

– legelők: 477

Elveszett és megtalált jószág: 475, 489, 496, 514, 515, 516, 534, 556, 580

Engedélyek:

 • a rét kiterjesztésére: 435
 • eladás a görög kereskedőnek: 414
 • házépítés: 537
 • kávé és forraltbor árusítása a vásárokon: 284
 • kútásás/fúrás: 427
 • lakhatás: 546

Erődítmény/erődített hely: 291

Esküvő – házasodás, az ünneplés szabályzása (regulisanje proslave): 510

Ezredes és alezredes (pukovnik i potpukovnik): 255, 272, 371

 

É

Építés, felépítés

– a Városháza istállói: 282, 286

– bolt: 565

– hentesüzlet: 465

– ház: 463

– katonai szálláshely (vojni kvartir): 521

– kocsma: 563

– városi börtön: 485, 489, 497, 519, 533

– tompai építkezések: 400

Érsek, Kalocsai: 274, 588, 596

 

F

Faggyú: 296, 357

Felmentés a vád/panasz alól: 461, 447, 462, 493, 501, 529, 533, 586

Feljelentés, lásd: Panaszok

Felügyeő (nadzornik, inspektor):

– bor/borbíró: 184, 192, 239, 269, 272, 304, 310, 338, 382, 425, 477,                                    480, 511, 544, 557, 584

– kocsmák/borbíró: 109, 235, 269, 305, 410, 477, 584

– hentesüzletek/székbíró: 184, 192, 235, 239, 269, 296, 297, 305, 334,                                 341, 372, 373, 410, 418, 422, 470, 474, 475, 479, 517, 525, 528,                    532, 555, 578, 609

Ferencesek: 405, 426, 425, 451, 454, 508, 550, 591, 607

– A Városháza megáldása: 88, 337

– kolostor: 337, 451, 573, 591

Ferences, tartományfőnök (Provincijal): 339

Fizetések, lásd: tisztviselők

folyó: 348, 391, 393, 395, 419, 425, 473, 476, 533, 549, 557, 585, 587, 590

forrás: 187, 473

 

G

garancialevél/jótállás: 600

Gaztevő: 476, 547, (megszökött) 600

Gulyások: 269, 292, 352, 355, 363, 366, 390, 399, 408, 463, 472, 493,495, 501,                512, 514, 516, 518, 529, 534, 537, 540, 556, 560, 571, 580, 594, 600, 608

Gróf: 279, 280, 334

Gy

Gyanúsítottak kiadatása: 84

Gyámság: 370,

Gyilkosság: 449

Gyógyszerek: 602

GYújtogatók: 522

 

H

Hadnagy (városparancsnok, poručnik): 272, 356, 372, 375, 414, 596

Hagyatéki tárgyalás (ostavinska rasprava): 27, 35, 47, 126, 127, 167, 225, 324,                 326, 342, 366, 367, 369, 370, 371, 420, 441, 443

Hajcsárok/hajkácsok (marhák hajtói, őrzői, szerbül: goniči stoke, hajkači): 101, 105, 149,              197, 272

Hajdúk (a város őrei, hajdones): 107, 272, 304, 311, 341, 352, 371, 425, 477, 528

Halálbüntetés: 489

Halászat: 466

Harangozó: 86, 149

Harmincad (tricensima) – beszedése: 26

Határ:

 • Halassal (Kiskunhalas) – a határkövek revíziója: 529, 588
 • Ludas és Martonos között – revízió: 300
 • Tompa és Öttömös – kijelölés: 59

Határkövek (elenőrzés):

– városi és határkövek: 117, 118, 300, 401, 405, 424, 585, 594, 595

Határviták:

 • Topolyával Zobnatica kapcsán: 541
 • Kiskunhalassal: 117, 118
 • Szegeddel: 52, 55, 61, 233, 395, 401, 415, 583, 585
 • Ludas és Horgos: 233, 415

Háborús adó, lásd: kontribúció, adó

Házasodás/Esküvés – az ünneplés szabályzása (regulisanje proslave): 510

Hentesüzlet – számlaellenőrzés (Kasapnica – kontrola računa): 144, 184, 465

Hóhér: 431, 489

Hentes, szegedi : 604

Hentesek: 272, 278, 325, 468, 508, 513, 556, 604

Heti vásárnapok: 6, 87, 98

Hidak: 326

Horgász: 511

Hóhér: 431, 489

 

I

Idegenek: 279

Igazolás a jószág eladásáról: 564

Illeték a városi igazolásért: 569

Illeték más legelőjének használatáért: 278

Illír nyelv: 68

Irodai ügyvitel (Kancelarijsko poslovanje): 8, 475

Iskola: 309, 337, 362, 475, 607

Ispán, (župan): 269, 286, 291

Ius gladii lásd még: Pallosjog („Pravo mača”)

 

Í

Ítéletek lásd: panaszok

J

Járási elöljáró (Načelnik sreski): 477, 603

Jegyző: 36, 85, 133, 149, 154, 159, 178, 184, 197, 270, 272, 375, 304, 382, 395,                408, 415, 425, 476

Jég: 249

Jobbágy, aki megszökött: 601

Jogviták, lásd: Viták

Jövedelmek:

– a büntetésből az adóelkerülés / eltitkolt adók miatt: 477

– a legelők adóiból: 477

– a megtermelt borból: 477

– a teknőcök vadászatáért: 477

– a városi kocsmából: 379

– az elkóborolt jószág miatt büntetések: 477

– más büntetések: 582

– a méhkasok használatának adóztatásából: 477

Jutalom a jószág megtalálásáért: 532

Jutalom az elfogásért: 402, 506, 573

 

K

Kalocsai, érsek: 274, 588, 596

Kalocsai egyházmegye: 286

Kamarás: 197, 242, 304, 338, 386, 423, 425

Kaszáló (emberek, Bakla sámos, baglyari)

– napszám: 156

Katolikusok: 10, 68, 414

Katonai sánc: 159, 177, 242

Katonaság/hadsereg: 12, 13, 17, 355, 362, 371, 372, 375, 376, 403, 483, 486, 509, 521

– a katonai vagyon őrzői: 548

– a szálláshely megjavítása: 519, 521, 536

– kihágások (izgred): 355, 575

– szállítás/utaztatás: 372

– élelmiszer árusítás: 473

Katonai jegyző: 453

katonaszökevény lásd dezertőr

Katonai végrehajtók: 371, 495

Katonák: 214, 217, 259, 277, 289, 352, 371, 403, 486, 508, 568

Kazánkészítő (Kazandžija): 283, 546, 595, 599

Kántor: 314

kávé: 284

Kereskedők és (kis)iparosok:

– az árusítási jog megadása: 284, 414, 439

– a kihágások büntetései: 91

– kérelmek a Magisztrátusnak: 81, 277

– lásd még: számlák

Kereszt a Zombori úton: 532

Kérelmek:

– a börtönből kiengedésről: 358, 406

– a föld kiosztásáról: 458, 604

– a gyógykezelés kifizetése: 490

– a gyógyítás megtagadására: 387

– a házépítésről: 371, 575

– a kölcsön visszaadására: 468, 486, 520, 558

– a kútról: 449, 608

– a legelő, a rét és a szénakaszáló kiosztásával kapcsolatban: 478, 487,                                               535, 569, 591, 608

– a legelő elkobzására: 478

– a mérésre: 486, 552

– a polgárjog megadásával: 361, 607

– a tized fizetése alóli felmentésről: 512

– a tized megvásárlására: 510

– a vagyonnal kapcsolatosan: 310, 508, 529, 570, 608

– a vásári hely, ill. sátor átvételére: 604

– a vetéssel kapcsolatban: 390

– az adó fizetése alóli felmentés: 388, 433, 441, 596

– az árusítások engedélyezése: 284, 287, 414, 439, 535

– az alkoholos italok árusításának engedélyezése: 278, 283

– az illeték csökkentésére: 277

– bolt megnyitására: 187, 528, 559

– ház eladására: 535

– házépítésre: 537, 608

– házra: 608

– hogy ne tartsanak fenn helyet a nemeseknek a Magisztrátusban: 526

– hogy tájékoztassák a város lakóit: 600

– kártalanításra: 277, 465

– könnyítések az aszály miatt: 443

– letelepedésre: 607

Kézművesek/kisiparosok és kereskedők lásd: Kereskedők és (kis)iparosok

Kilenced a szőlőskert birtokára: 502

Kiosztás:

– a korona javai: 246, 266

– föld/szántóföld: 339, 390, 485, 524

– lakások: 242

– legelő és szénakaszáló: : 243, 321, 419, 471, 476, 487, 520, 525, 535,                                591,

– rét: 477

– segély: 271, 272, 288, 325, 337, 363, 371, 488, 489, 491, 503, 534, 535, 536, 549,

– városi szérű: 354

Kisajátítás, földterületek: 250

Kincskeresés: 421, 503

Kivégzás: 489

Kolostor, ferences: 337, 451, 573, 591

Kocsis, városi: 104, 149, 197, 272, 304, 338, 382, 425, 528

Kocsi, városi: 475

Kocsma, városi és egyéb: 109, 142, 149, 178, 220, 247, 255, 257, 282, 289, 372,               379, 409, 410, 426, 513, 521, 550, 559, 563, 581, 585, 593

Kocsmáros: 409, 426, 459, 497, 531, 550, 582, 585, 593 Kreč: 320, 349, 384

Koldusok: 318, 536

Koledo: 569

Kontribúcuó (contributio, háborús adó, ratni porez): 13, 38, 302, 317, 325, 551,                 368, 545

Kovács: 286, 404

Költségek:

– gyógyítás: 490

– prezentációs költségek: 588

– utazások: 275

– ülések: 469

Köpönyegkészítő (esőkabát, kabanica): 607

Körözés, körözőlevél: 24, 384, 438, 441, 475, 497, 499, 547, 549, 601, 604

Kötelességek és jogok:

– jegyző: 476

– pénztáros / pénztárnok / kamarás: 476
Kötelezvény: 157

Kő beszerzése a pravoszláv templomhoz: 542

Kőfaregó: 357,405,494

Kőművesek: 357, 424, 492, 533, 563, 592

Kutak: 248, 310, 316, 427, 449, 459, 462, 579

Küldöttek, lásd deputánsok

Különadó (samodoprinos) az új temető megnyitására: 549

 

L

Lakatosok: 218, 280, 430, 461, 522, 531, 536, 550, 573, 601

Lefoglalás/elkobzás:

– szőlőskert: 372

– jószág: 429, 438

Legelők:

– elosztás: 488, 533

– mérés, kijelölés: 468, 533

Legelőkké alakítás:

– szántóföldek: 473, 533

– a rétek (rit): 558, 559
Levelek (leiratok, feliratok):
– Magisztrátus: 239, 241

– Helytartó tanács – az adókkal kapcsolatban: 578

– katonai biztos/kapitány: 582

Letartóztatás, elfogás: 375, 402, 414, 420, 444, 460, 485, 588

– az útlevél hiánya miatt: 375

Limitáció, lásd: árak

Lopás:

– alma: 503

– Bőr: 366, 559

– búza: 272

– dohány: 307

– egyéb lopások:348, 394, 432, 441, 449, 461,463, 468, 485

– fa: 299

– faggyú: 495

– gerenda: 536

– görögdinnye: 285

– jószág, ló és baromfi: 15, 21, 32, 39, 46, 75, 129, 171, 229, 236, 258,                                                 261, 265, 269, 292, 322, 352, 355, 356, 367, 390,391,394, 399,                    431, 444, 445, 447, 448, 456, 461, 467, 498, 501, 508, 518,                                     520, 529, 538, 543, 571, 576, 582, 587, 588, 590, 594, 600, 610

– karó: 606, 610

– kazán: 255

– kocsi: 552

– liszt: 447

– méhkas: 477

– pénz: 18, 164, 176

– vászon: 435

– zöldség: 494

Ló:

– kóbor: 310, 439, 445, 545

– az ellopottak megtalálása: 445, 461, 464, 477, 535

Lótolvajok: 588

Lovasok:

– mint az adóbeszedés segítői: 550, 568

– mint a varjak elhajtói: 549

Lovászok: 381, 425, 457, 481, 490, 495, 509, 531, 570

Lőpor: 344

 

M

Magisztrátus:

– ügyrendi szabályzat: 476, 526

– restauráció (restauratio): 146, 303, 338, 526

– ülések ideje: 4

Magyarok (Hungari):

– a magyarok képviselői : 525

– diskrimináció: 525

– ideköltözés Kecskemétről (doseljavanje iz Kečkemeta): 159, 177, 525

– magyarok a közhatalmi szervekben: 525

Magyar Országos Kamara – szerődés a várossal: 14, 215

Magyar Országgyűlés: 332

Malom : 447, 500, 552, 581
Malomkő: 553

Megállapodások a földek felhasználásáról: 340, 415, 476

Megállapodások a jószág kereskedelméről: 472, 482

Meghallgatások, lásd: tanúskodások

Méhészek: 477

Mércék, hamisak: 372

Mérés / kimérés:

– kaszálók, szénakaszálók: 549

– szántóföld: 403, 405, 552

Mértékegységek: 36, 37, 50, 73, 74, 86, 101, 116, 117, 134, 147, 149, 156, 197,                 222, 231, 272, 275, 372, 427, 428, 481, 441, 463, 475, 489, 494, 531,             535, 539, 573, 577

Molnár: 340, 344, 470

Monéták, meghamisítottak: 600

 

N

Napidíj/útidíj/útiköltség/szállásköltség: 338, 345, 386, 391, 420, 424, 431, 435,                 469, 471, 482, 489, 494, 506, 516, 531, 536, 554, 555, 563, 568, 577, 585

Napszámosok (kaszálók, aratók, nadničar, kosači i žeteoc- risar) és a napszámok:            116, 119, 156, 435, 443, 471, 480, 596

Nádor (Palatínus), leirat: 40

Nemesek: 83, 113, 117, 122, 124, 139, 147, 151, 158, 165, 175, 178, 179, 209, 214, 215, 217, 228, 252, 256, 259, 267, 289, 300, 310, 315, 316, 332,      334, 338, 339, 343, 365, 370, 371, 372, 373, 374, 410, 411, 415, 444,   452, 458, 464, 469, 472, 480, 483, 487, 497, 500, 501, 512, 526, 532,             537,549, 575, 601, 602, 606

Nemesi bíróság ülései és ügytárgyai: 70, 76

Nemi erőszak: 281 lásd még panaszok/vádak

 

O

Orgonás/orgonista: 37, 86, 134, 149, 197, 272, 304, 321, 322, 338, 359, 382, 425,             433, 434, 436, 441, 477, 485, 591, 594, 595, 596, 597, 599

Országgyűlés lásd: Magyar Országgyűlés

Ortodoxok/pravoszlávok: 10, 11, 41, 56, 58, 68, 414

Oszmán (török):

– alattvalók: 289, 531, 555

– kereskedők: 20, 289, 333, 414, 439,

– rabok: 212, 555

 

Ö

Örökség, rendezése, elosztása: 124, 163, 173, 190, 204, 207, 225, 232, 237, 238, 283, 309, 324, 326, 342, 356, 366, 367, 369, 370, 371, 384, 417, 420, 426, 438, 441, 443, 448, 455, 456, 464, 485, 486, 493, 518, 523, 578, 581, 604, 609

Összeírás:

– adósságok: 564

– hajléktalanok: 372

– jószágállomány: 304, 311, 372, 415, 424, 425,521, 533

– vagyon: 370, 486, 517, 566

 

Ő

Őrmestr (zastavnik): 63, 560

Őr(zők)/őrök (obekvitator): 197, 304, 477, 528

P

Pallosjog (Ius gladii, pravo mača): 3, 131

Panaszok/feljelentések és döntések valamint ítéletek:

– a dezertőrök/katonaszökevények segítése: 501

– a közrend és közbiztonság zavarása: 123, 247, 397,433, 437, 453, 465,                            497

– A Magisztrátus ellen: 457

– a nemes és kapitány Szucsics Lucas ellen: 147, 195, 315, 316

– becsapások: 372, 390,470, 503, 531, 540, 546, 585, 590

– betörés: 495

– gyilkosság: 34, 227, 449, 464,548

– házasságtörés: 16, 442, 543

– illegális eljárás: 607

– jószáglopás, lásd még: lopás

– jószág lefoglalás: 75, 429, 438

– káromkodás/káromlás: 239, 263, 341, 467, 469, 487, 492, 497, 536,                                                 537, 562, 573

– kifizetetetlen adó: 322

– kifizetetlen tartozás: 74, 80, 90, 92, 93, 98, 130, 139, 202, 245, 260,                                   267, 273, 276, 287, 298,    300, 326, 343, 361, 363, 366, 369,                                    370, 384, 409, 411, 414, 416, 420, 421, 428, 430, 433, 438,                                     439, 446, 459, 463, 466, 468, 479, 486, 487, 490, 492, 495, 496,                              497, 498, 507, 508, 518, 520, 531, 534, 537, 552, 556, 558, 592,                                 606

– lelkiismeretlen orvoslás: 140

– lelkiismeretlen munkavégzés: 430, 493, 501, 512, 513, 514, 532, 534,                                538, 556, 560, 561, 566,    587, 589, 607

– lefoglalások: 274

– lopott áru megvétele: 446

– nemesek: 315, 316, 444

– nemi erőszak: 281

– paráznaság: 295, 468, 474, 481, 485,488, 537, 591

– pecsét feltörése, ill. használása: 509, 538

– sértegetések és rágalmazások: 106, 120, 121, 129, 222- 224, 243, 255,                              263, 312, 341, 346, 355, 359, 360, 361, 371, 396, 398, 427, 441,                    453, 488, 493, 511, 532, 533

– testi sértés: 150, 155, 162, 181, 182, 205, 224, 228, 288, 291, 294, 307,                                             328, 330, 348, 352, 369, 376, 397, 399, 406, 408, 410,                                    444, 452, 481, 488, 492, 495, 500, 501, 507, 537, 539,                                              543, 545, 546, 581, 591, 608

– tulajdonjog: 299, 488, 500, 518, 523

– vagyonbéli károkozás: 57, 79, 83, 103, 122, 129, 132, 135, 164, 168,                                                172, 194, 229, 230, 236, 248, 249, 274, 276, 277, 281, 282, 284,                  285, 310, 316, 332, 335, 338, 339, 340, 344, 348, 353, 355, 358,                            362, 363, 365, 372, 376, 412, 420, 421,428, 429, 430, 432, 444,                               445, 456, 457, 458, 466, 467, 474, 475, 493, 500, 501, 512, 513,                                 514, 515, 516, 532, 534, 536, 540, 541, 542, 543, 545, 548, 549,                            553, 555, 560, 568, 569, 570, 576, 579, 587, 589, 598, 600, 608

– zaklatás: 66, 331, 340, 352, 398, 447, 525, 528

– vagyonelosztások: 498, 500, 513, 523, 575, 576

Pandúrok (Panduri): 554, 578

Pápa: 278

Parázna nő: 488, lásd még: panaszok/vádak

Paráznaság: lásd panasz/vád:

Pasztorok: 149, 197, 224, 251, 258, 261, 272, 276, 326, 355, 399, 429, 430, 496,               498, 501, 520, 537, 560, 568, 569, 574, 584, 586, 589

Pálinkafőzde: 374

Pecsét: 583

Pékek: 97, 268

Pénz, kölcsönénz, kölcsönbeadás: 65, 92, 93, 95, 96, 330, 335, 403, 598

Pénztári maximum: 485

Pénztárnok/pénztáros: 149, 154, 160, 197, 253, 270, 272, 286, 289, 304, 338,    382, 383, 425, 456, 476

Pénzügyi követelések: 298, 300, 343, 385, 414, 472, 478, 481, 487, 589

Pincér: 550

Poligámia: 372

Polgári jogviták, perek: 440, 457, 472, 488

Pravoszlávok/ortodoxok: 10, 11, 41, 56, 58, 68, 414

Pravoszlávok/ortodoxok – döntés az elköltözésről: 151, 159, 177

Pravosszláv/ortodox papok: 28, 29, 31, 326, 327, 340, 372, 398, 499, 569, 573

Professzorok, lásd: tanítók és tanárok

Puszták (pustare): 94, 117, 118, 129, 143, 150, 155, 174, 183, 185, 186, 210, 246,             291, 300, 332, 340, 387, 390, 393, 395, 403, 404,406, 415, 419, 425,     435,445, 449, 450, 456, 457, 459, 462, 467, 471, 473, 474, 475, 480, 485,           503, 520, 522, 532, 533, 535, 537, 541, 548, 552, 556, 560, 561, 578,         583, 593, 601, 607, 610

– a királyi bizottság jelentése: 174

– használatuk: 183, 332

– prostitúció: 537

– Kelebia-puszta szabályozása (regulacija): 473

– a határkövek helyének újrameghatározása (revizija) és a viták róluk:                                                300, 401, 403, 404, 415, 424, 473, 486, 529, 540

R

Rablás: 601

Rabok – kiváltása: 339

Rendőrök (redari): 166, 272, 577, 586

Rendőrök lásd: Pandúrok (Panduri): 554, 578

Reinkorporáció: 63, 64, 146

Remete (szerzetes): 607

Rét: 434, 435, 478, 563

Romák: 372, 426, 535

Rovás: 193

 

S

Salass/Szallas (Salaš): 464, 536, 566 Lásd még Tanya, és Szállás

Saxengotia (Schnobel parancsnokkal): 570

Sebész, sebészorvos, városi: 150, 155, 181, 182, 189, 224, 350, 352, 387, 398,                    408, 409, 410, 429, 453, 458, 490, 513, 530

Sekrestyés: 37, 86, 134, 149, 197, 240, 272, 304, 338, 382, 425, 434, 477, 485, 495

Só: 286

Sörfőzde: 369, 411, 504

Sizmatikusok/szakadárok: 291

 

SZ

Szabadnap/nem munkanap: 377

Szabó: 291

Szakadárok/sizmatikusok: 291

Szállás: 464, 536, 566 Lásd még Salass/Szallas (Salaš) és Tanya

Szállásköltség, lásd napidíj

Szállítás:

– tized: 324, 454

– regruták (besorozott legények): 372, 607, 608

– széna: 607

– bebörtönzött. 463

– zab és árpa: 605

Számlák – iparosok, kisiparosok, kézművesek, kereskedők, kocsmárosok: 91, 218,           231, 244, 277, 280, 282, 283, 286, 288, 306, 307, 309, 317, 327, 329,             341, 344, 351, 352, 354, 357, 363, 367, 371, 374, 381, 384, 393, 394,   396, 400, 401, 405, 407, 408, 410, 411, 424, 429, 430, 443, 451, 461,           464, 472, 475, 477, 480, 481, 489, 490, 497, 506, 518, 520, 522, 524,   531, 533, 536, 537, 541, 546, 549, 550, 563, 573, 577, 592, 595, 601, 609

Száműzetés a városból: 281, 295, 322, 327, 355, 433, 468, 474, 479, 481, 485, 559

Szárazmalom : 576

Szárazság/aszály: 440, 443, 549

Szegedi börtön: 463

Szenátorok közötti kölcsönök: 596, 598, 599

Szentek képei: 208

Szent Maria (azaz mai helyesírással Szent Mária), város:

– a város statútumai: 110, 111, 245

– felállása (instalacija): 10

– felosztása: 10

– reinkorporáció: 10, 146

– története: 10

– építési kölcsön: 63, 95

Szerbek – átköltözés: 322, 339

Szerzetesek: 285

Szíjgyártó: 546

Szíjgyártó és nyeregkészítő: 399, 411, 520, 564

Szobafestő (piktor): 602

Szolgák és szolgálónők: 30, 149, 164, 172, 176, 281, 458, 506, 538, 566, 579

Szőlőcsősz/szőlőőr (Pudár, Pudar): 370, 481, 545, 555

 

T

Tanácsadó, pozsonyi: 444, 489, 502, 506

Tanítók és professzorok: 25, 73, 125, 149, 253, 258, 272, 284, 286, 293, 304, 338,            353, 364, 382, 396, 402, 408, 434, 437, 445, 447, 448, 454, 500, 503,             538, 559, 561, 607

Tanítónő: 258, 272, 304, 425, 454, 457

Tanulók: 388, 397

Tanúskodások és meghallgatások: 322, 327, 341, 352, 363, 392, 394, 397, 398,                399, 404, 407, 414, 447, 456, 457, 459,4362, 467, 468, 499, 500, 533,    553, 564, 566, 576, 590, 609 Sudija: 272, 435, 445, 565

Tanya: 464, 536, 566 Lásd még Salass/Szallas (Salaš), Szállás

Táblázatos kimutatása a városi tisztviselők bérének: 587

Tagosítás (rendezés) a földbirtoké: 280

Tartozások:

– elrendezés/kiegyenlítés: 90, 98, 137, 195, 238, 298, 343, 360, 364,                                      370, 373, 385, 386, 388,    409, 414, 416, 417, 426, 429, 439,                                    448,452, 482, 505, 529, 530, 540, 541, 564, 572, 573, 575,                                      580, 585, 587, 589, 596, 599

– magánszemélyek tartozásának részletezése: 335, 359, 375, 534
Teknőcök: 419, 477

Telkek/vagyonok határainak meghatározása / felosztása: 173, 238, 241, 250,   265, 309, 328, 329, 331, 332, 333, 336, 342, 356, 368, 441, 456, 485,      493, 508, 537, 565, 570, 576, 585, lásd még: örökségek.

Temető:

– az új megnyitása: 549,

Tetőfedő:489, 497

Tiltakozás (protestálás) az Esküdt Polgárság tiltakozása: 505

Tiltások:

– a jószág terelése: 470, 510

– az iskolán kívüli tanítás: 607

– árokásás: 420

– a városban tartózkodés: 292

– beköltözés a városba: 476

– gyógyítás: 387

– gyülekezés : 525

– kereskedés: 333

– kúthasználat: 449, 450

– pálinkaeladás: 392

– szórakozás: 353

– találkozás: 346

Tolvajok: 100, 176, 285, 292, 320, 444, 457, 460, 461, 463, 475, 479, 485, 489, 520, 549, 553, 559, 610

Tűzvédelem: 545

Tűzvész – gyújtogatók: 348, 522

Testamentum/végrendelet: 126, 127, 163, 402, 467, 522, 532, 575, 609

Téglakészítő: 363, 394, 443, 563, 577

Tized (decima) szállítása és kiváltás/megváltás: 7, 9, 38, 51, 286, 291, 319, 324,                403, 405, 454, 510, 512, 517, 525, 541, 549, 557, 580, 599, 603

– a tized fizetése alóli felszabadítás: 512

Tizedes (Kaplar): 332

Tolmács, temesi: 595

Tó, mocsár, tocsogó, bara:

– Kelebia: 21, 52, 323

– Körös-ér (Kerešer): 477

– Ludas (Ludoš): 466

– Palics (Palić): 339, 473

Török, lásd: Oszmán

 

U

Utcák – neveik: 115, 136, 141, 332, 487, 531, 532, 533

Utcanevek: 487, 531, 532, 533

Ú

Uralkodó

– adományozás: 359

– fogadtatás: 345

Úti okmányok:

– gulyások: 564

Útidíj, lásd: napidíj

Úti költségek, lásd: napidíjak

 

Ü

Ünnepek – egyháziak: 88, 116, 146, 181, 182, 246, 254, 282, 284, 298, 321, 335,              344, 355, 377, 414, 470, 531, 548

Üveges: 401, 506, 524, 555

 

V

Vadászat – teknőcökre: 419, 477

Vagyon – felosztása: 163, 173

Vagyonok/telkek határainak meghatározása / felosztása: 173, 238, 241, 250, 265,           309, 328, 329, 331, 332, 333, 336, 342, 356, 368, 441, 456, 485, 493,             508, 537, 565, 570, 576, 585, lásd még: örökségek.

Varjak: 549

Vaskereskedések: 238, 351, 536

Választási ünnepség: 426, 569

Vám (telonium) – beszedése: 26

Városi börtönőrök: 166

Városi hivatalnokok

– fizetések és természetbeni juttatások: 85- 87, 99- 101, 104,   105, 109,                               114, 125, 133, 134, 147, 149, 156, 172, 196, 259, 271, 272, 276,                    284, 286, 293, 296, 304, 314, 338, 351, 353, 364, 382, 386, 402,                            425, 445, 447, 454, 470, 471, 475, 477, 479, 485, 487, 488, 489,                                492, 500, 509, 528, 543, 549, 555, 559, 567, 571, 574, 578, 587

Vásárlás:

– beszerzés (nabavka)

– jószágállomány: 561

– szőlőskert: 580

– telek: 601, 603

Városháza:

– a büntetések és a statútum kihírdetése: 112

– áldás: 88, 409

– átalakítása (adaptacija): 489

– építése: 357, 370, 424, 430

– helyének meghatározása: 2

– javítások: 218, 282

– meszelése: 592

Városi (gradski, gradsko):

– irattár: 278

– pénztár – befizetések: 128, 276, 308, 318, 346, 404, 485, 423, 426, 476,                           532

– tisztségviselők: 11

– kocsi: 476

– kocsma, lásd: a kocsma címszót, a K betűnél

– ügyvitel: 5

Városi irattár: 278

Városkapitány, Kapitány: 124, 131, 149, 195, 271, 272, 300, 575

– szegedi: 486

Vásárok: 6, 20, 106, 278, 284, 298, 310, 319, 326, 370, 445, 582

Végrendelet, lásd: Testamentum

Végrehajtás: 508, 573

Vita a katolikusok és ortodoxok/pravoszlávok között: 68, 159, 414

Viták/Jogviták (sporovi):

– a legelő használatáról: 477

– a jószágállományról: 299, 480, 482

– a szántóföldekről: 518, 531, 532, 549, 591, 601, 603

Vizsgáló (felügyelő, Inspektor, nadzornik) – Csongrád megyéből: 448

 

NÉVMUTATÓ[59]

A

Abramov Velimir (Abramov Vellimir): 260, 261

Acsich Kalluiami (Ačić Kalujami), kereskedő: 577, 578

Adamovics Bellincsis (Adamović Belinčiš), vádló, panaszos: 191

Adamovics Franciscus (Adamović Franjo): 426

Adamovics Martinus (Adamović Martin): 265

Adamovics Emericus, Mircus, Adamovics (Adamović Mirko), Bács megye megbízottja: 373, 403

Akaszto (Akasztó, Akasto): 288

Aksin Iovan (Aksin Jovan): 600

Alaburics, Nicolaus (Alaburić Nikola): 456

– felesége Catharina (Katarina supruga): 456

Alaibegovics Antonius (Alajbegović Antonije): 348, 352, 437

Alchics testvérek (Alčić braća) Nedelyko (Nedeljko): 537 Iovan (Jovan): 537 és                 Petrus (Petar): 537

Alcsics Damjan (Alčić Damjan): 48

Angelus de Marte (Angelus de Marte), szerzetes: 389

Anicsity Stephanus (Aničić Stevan): 445

Antal (Antal), árva: 539

Antalas Mihaly (Antalaš Mihalj): 291

Antalics Michaël (Antalić Mihajlo): 369

Antonovics Petrus (Antonović Petar): 340

Antonovich Stephanus (Antonović Stevan), nemes: 537

Antunovics Antonius (Antunović Antun): 366, 503

Antunovics Elias (Antunović Ilija): 449, 560, 608

Antunovics Ioannes (Antunović Ivan): 50, 89, 450

Antunovics Stephanus (Antunović Stevan): 92

Araczkÿ Gligoria (Aracki Gligorija): 169

Araczkÿ/Aradsky Glisso/ Gliso/Glischo (Ara(ds)cki Glišo), az Esküdt Polgárság    tagja: 171, 266, 372, 380, 441, 448, 510, 584, 599, 603

Araczki/Aracskÿ Gregorius/ Gregorÿ (Aracki Grgo), az Esküdt Polgárság tagja:    270, 271, 303, 309, 338, 345, 401, 424, 425, 440, 470, 533, 541, 547,      549, 567

Araczkÿ Nedelyko (Aracki Nedeljko): 236

Aradskÿ (Aradski) testvérek: Petrus (Petar): 576, Lazarus (Lazar): 576

Ardelyán Gyuragy (Ardeljan Đurađ): 162

Aroncsics Stephanus (Arončić Stevan): 168

Arszenius (Arsenije), kereskedő: 475

Arva Andreas (Arva Andraš): 468

– felesége Kata (Kata): 468

Asztich Kalian (Astić Kalijan): 609

Augustinov Andreas (Avgustinov Andrija): 141

Abramovics Velimir (Avramović Velimir): 371, 357, 414

B

Babics Mattheus (Babić Matija): 180

Baczkalov Nicolaus (Backalov Nikola): 295

Baczkalov Susanna (Backalov Suzana): 295

Bacsics Elias (Bačić Ilija), az Esküdt Polgárság tagja és szenátor: 473, 526, 567, 578, 579

Bacsics Iacobus (Bačić Jakov): 396

Bacsics / Bacsity Iosephus (Bačić Josip), az Esküdt Polgárság tagja: 362, 425, 465

Bacsin Bartholomeus (Bačin Bratolomej), az Esküdt Polgárság tagja: 246

Bacsin Elias (Bačin Ilija): 421

Bacsin/ Bácsin Iosephus (Bačin Josip), az Esküdt Polgárság tagja: 10, 271, 401, 406, 597, 605

Bacsin Michaël (Bačin Mihajlo), szenátor és bíró: 71, 79, 83, 92, 95, 96, 103, 114,             124, 146, 153, 154, 165, 167, 168, 178, 190, 192, 193, 195, 196, 197,             202, 211, 213, 214, 217, 220- 224, 229- 232, 235, 237, 239, 241, 242, 246- 250, 253- 258, 263, 266, 271, 273, 274, 277, 280, 284, 286, 288,           303, 369, 473

Baicsics Martinus (Bajčić Martin), az Esküdt Polgárság tagja: 242, 246,

Baics Fabianus (Bajić Fabijan), az Esküdt Polgárság tagja: 11, 154, 183, 185, 196,           213, 246, 256, 271, 280, 338, 380, 401, 408, 425, 465, 480, 518, 605

Baics/ Baity Franciscus (Bajić Franjo / Vranje), az Esküdt Polgárság tagja, jegyző             és szenátor: 183, 196, 220, 242, 246, 266, 271, 280, 297, 303, 337, 338,    345, 351, 366, 372, 380, 382, 405, 424, 425, 438, 440, 444, 465, 470,   472, 473, 533, 541, 549, 554, 567, 584, 585, 599, 603

Baics Ioannes (Bajić Ivan), az Esküdt Polgárság tagja: 510

Baics Josephus (Bajić Josip) az Esküdt Polgárság tagja 11, 121

Baics / Baity Lucas (Bajić Luka), az Esküdt Polgárság tagja, borbíró (a kocsmák              ellenőre, nadzornik vina): 148, 183, 184, 196, 239, 256, 271, 288, 289,    297, 311, 338, 372, 377, 379, 380, 395, 405, 415, 425, 438, 440, 454,   465, 470, 472, 473, 477, 480, 489, 501, 511, 527, 533, 605, 607

Baics Maria (Bajić Marija): 414

Baics Petrus (Bajić Petar): 330

Baics Simon (Bajić Sima): 487, 489

Baics Vitus (Bajić Vita): 11

Bajnocz Ioannes (Bajnoc Ivan): 282

Bajszos Istok (Bajsoš Ištok): 96

Bakÿ Michaël (Baki Mihalj): 384

Balas Iosephus (Balaž Jožef): 320

Balas Indka (Balaž Indka): 441

Ballassones (Balaž), egy ludasi (Ludas, Ludoš) család: 79

Ballÿ Andreas (Bali Andraš): 397

Balint Paulus (Balint Pal): 560

Balogh / Bálogh Andreas (Balog Andraš), az Esküdt Polgárság tagja: 220, 243, 266, 270, 271, 289, 292, 303, 311, 338, 372, 380, 385, 395, 425, 440,      454, 465, 470, 481, 510, 517, 525, 527, 545, 554, 563, 584, 603

Balog János (Balog Janoš): 16

Balogh Ioannes (Balog Janoš), lovász: 509

Balogh Georgius (Balog Đerđ): 299

Balogh Gregorius (Balog Gergelj), Bognár, kocsikészítő (kolar):  354, 503

Bálogh Simon (Balog Šimon): 181

– felesége Kata (Kata): 299

Baluncsia Sztanko (Balunčija Stanko): 359

Balunovics Michaël (Balunović Mihajlo): 238

Baranyai Nicolaus (Baranjai Mikloš), Bács megye biztosa: 7, 10, 131

Baranyi Antal/Antonÿ (Baranji Antal): 394, 540

Baranyi Catharina (Baranji Katarina): 527

Baranyi Michaël (Baranji Mihalj): 211, 452

Barna Michaël (Barna Mihalj): 536

Barnics Nicolaus (Barnić Nikola), az Esküdt Polgárság tagja: 289, 297

Barto Jano (Barto Jano): 552

Bartolovics Petrus (Bartolović Petar): 282

Bartus Ioannes (Bartuš Janoš): 397

Bassa Ahmed (Baša Ahmed, szarajevói lakos: 20

Bassanin Grnicz (Bašanin Grnić): 287

Bathori Ioannes (Batori Janoš): 472

Betyar Adamus (Bećar Adam): 410

Betyar Petrus (Bećar Peter): 410

Betyari Lucas (Bećari Luka), pásztor: 258

Bellaics Lucas (Belajić Luka): 165

Belyin Iovan (Beljin Jovan): 456

Bencsik Paulus (Benčik Pal): 453

XIV. Benedek pápa (patris Benedictis XIV, Benedikt XIV papa): 278

Berardus (Berard), sveštenik: 591,

Bercsich Gregorius (Berčić Grgo): 538

Bercsich Laurentius (Berčić Lovro): 591

Bercsich Maria (Berčić Marija): 591

Bereczkÿ Ianos (Berecki Janoš):503

– felesége Apolonia (Apolonija): 503

Bernics/ Bernich Matthias/ Matthaeus (Bernić Matija), szőlőcsősz (pudar): 348, 370, 406

Bernics Michaël, alias Rudics (Bernić Mihajlo akit még Rudićnak is hívtak): 155

Bernics Nicolaus (Bernić Nikola), az Esküdt Polgárság tagja: 155, 196, 213, 220,                235, 271, 289, 303, 307, 338, 339, 345, 372, 377, 379, 380, 405, 406,             415, 421, 422, 424, 425, 438, 440, 470, 473, 477, 484, 488, 498, 510,   518, 533, 549, 554, 567, 584, 599, 603, 605

Bernics Stephanus (Bernić Stevan): 406

Berkes Gyurka (Berkeš Đurka): 441

Berkeš Iosephus (Berkeš Jožef): 537

Berkich Paulus (Berkić Pal): 433, 564

Berkics Petrus (Berkić Petar): 343

Berosz Paulus (Beros Pavle): 560

Berta Michaël (Berta Mihalj): 533

Bertok Ioannes (Bertok Janoš): 456, 457, 466

Betleban Ioannes (Betleban Janoš): 429

Beszics Milics (Bešić Milić): 189

Bibity (Bibić), család 82

Bibics Georgius (Bibić Đuro): 11

Bibin Andreas (Bibin Andrija): 434

Bibin Georgius (Bibin Đorđe), az Esküdt Polgárság tagja: 271, 303, 338

Bibin Mathias (Bibin Matija): 371

Bika Adamus (Bika Adam): 353

Bikics (Bikić): 366

Bikity/Bikics Ioannes (Bikić Ivan): 449, 450, 459, 462

Bikityevics Maxim (Bikićević Maksim): 330

Bilÿ Misa (Bili Miša): 431

Biliczkÿ Adamus (Bilicki Adam): 535

Bilov Ioannes (Bilov Ivan), hajcsár, terelő (hajkač): 149

Bircsics (Birčić), sörgyár: 411

Biró Georgius (Biro Đerđ): 587

Blagojev Szlavÿ (Blagojev Slavi): 320

Blasics Lampel (Blašić Lampel): 329

Blasev Marko (Blažev Marko): 569

Blesich Martha (Blesić Marta): 487

Blesics Simon (Blesić Šime): 60, 204, 243

Blasics Tiszler (Blasić Tisler), asztalos: 280

Bobranić Katrina (Bobranics Catharina): 355

Bodić Josip (Bodics Iosephus): 53

Bodics Lucas (Bodić Luka), az Esküdt Polgárság tagja: 270, 271, 380, 338, 424,                470, 510

Bogdan Ioszo (Bogdan Joso), tizedes: 567

Bojanics Maria (Bojanić Marija): 167

Boich Arseny (Bojić Arsenije): 388, 397

Boics/Boich Stephanus (Bojić Stevan): 355, 388, 397

Boltatsin Iacobus (Boltačin Jakov): 591

Boltacsia Raka (Boltačija Raka): 372

Bomer Simon, alias Tisler/akit még Tislernek is hívtak (Bomer Šimon zvani Tišler): 82

Bonaventura, Hieronÿmus (Bonaventura Hieronim), szenátor: 370

Boné Stephanus (Bone Ištvan), esküdt jegyző: 10

Borsodÿ Michaël (Boršodi Mihalj), az Esküdt Polgárság tagja: 313, 482, 456, 587,

Bostancsia Petrus (Bostandžija Petar): 285

Bosnyak Franciscus (Bošnjak Franjo), az Esküdt Polgárság tagja: 377

Bosnyak Ioannes (Bošnjak Ivan): 520, 525

Bosnyakov Lucas (Bošnjakov Luka): 528

Botka Ivan (Botka Ioannes), nemes: 472

Bozdan Iosephus (Bozdan Jožef): 501

Bozogány Lászlo (Bozoganj Laslo): 445

Brancsich Simeon (Brančić Sima): 546

Branovacsky Iurissa (Branovački Juriša): 356

Branovacski/Branovacsky Michaël (Branovački Mihajlo): 327, 388, 341, 481, 490

Branovacsky Neczko (Branovački Necko): 493

Branovacsky Todor (Branovački Todor): 507

Brics Lucas (Brič Luka), az Esküdt Polgárság tagja: 271

Brnics Lucas (Brnić Luka): 78

Brnics Nikolaus (Brnić Nikola), az Esküdt Polgárság tagja: 11, 76, 83, 89, 242,    269, 271, 337, 338, 372, 382, 480

Budanovics (Budanović): 610

Budanovics Martinus (Budanović Martin): 49, 172

Budanovics Michaël (Budanović Mihajlo): 446, 545

Budanovics Stephanus (Budanović Stevan), az Esküdt Polgárság tagja: 11, 146,               473

Budimacz Stephanus (Budimac Stevan), pálinkakereskedő: 107

Marcus Budimcsev (Budimčev Marko): 153

Budimcsevics Ioannes (Budimčević Ivan): 103, 518, 520, 566, 575,602

Budimcsevics Iacobus (Budimčević Jakov): 416, 421, 548

Budimcsevics, Budimcsev Matthias (Budimčević Matija/Budimčev), az Esküdt                 Polgárság tagja: 288, 352, 504, 574, 575, 592

Budimcsevics Marcus, (Budimčević Marko): 495

Budimcsevich Petrus (Budimčević Petar): 548

Budimlics Ioannes (Budimlić Ivan), az Esküdt Polgárság tagja: 210, 270, 271, 331,           332, 334, 416, 419, 421, 425, 426, 438, 465, 480, 508, 524

Bujdovska Juditha (Bujdovska Judita): 285

Bukva Ioannes (Bukva Ivan), tizedes: 372

Bukvics Anna (Bukvić Ana): 90, 457, 566

Bukvics Elias alias Milak (Bukvić Ilija zvani Milak), delegátus/küldött és             szenátor: 10, 102, 478, 496, 575

Bukvics Lucas (Bukvić Luka), az Esküdt Polgárság tagja, szenátor, kereskedő és               nemes: 11, 95, 117, 122, 139, 175, 231, 244, 246, 258, 271, 280, 289

Bukvics Magdalena (Bukvić Magdalena), nemesasszony: 374, 483

Bukvics Simon (Bukvić Šime): 50, 440, 457, 471, 478

Bukvich Stana (Bukvić Stana): 591

Bukvics Stephanus (Bukvić Stevan): 388, 397

Bulyocsics Ante (Buljočić Ante), az Esküdt Polgárság tagja: 167, 338

Bulyocsics Antonius (Buljočić Antun), az Esküdt Polgárság tagja:11, 220, 248, 266

Bulyocsics Stephanus (Buljočić Stevan): 167

Bulyovcsics/Bulyovcsich/Bulyovcsity Antonius/Anton (Buljovčić Antun), az      Esküdt Polgárság tagja: 372, 533, 541, 578, 405, 440, 454, 465, 554, 599,             510

Bulyovcsity Stephanus (Buljovčić Stevan): 445

Buzas Georgius (Buzaš Đerđ): 307

C

Cerni Ioannes (Crni Ivan), börtönőr: 149

Churcsina Anna (Ćurčina Ana): 529[60]

Corduani Vilhelm (Korduvani Vilhelm), káplár: 247, 251

Crnkovics Elias (Crnković Ilija), őrmester (zastavnik): 11, 63

Crnkovics Elias (Crnković Ilija), az Esküdt Polgárság és a pénzügyi bizottság tagja: 128, 154

Cvijanov Ioannes (Cvijanov Ivan): 11, 22

Cvijanov Ioannes (Cvijanov Ivan), székbíró a henetsüzlet felügyelője (inspektor kasapnice): 149

Cvijanov Laurentius (Cvijanov Lovro): 22

Cvijanov Martha (Cvijanov Marta): 22

Cvijanov Petrus (Cvijanov Petar): 22

Cvijanov Thomas (Cvijanov Toma), őrmester (zastavnik): 11

Cvÿn Maria (Cvijin Marija), árva: 114

Cvÿn Vranye (Cvijin Vranje): 114

Czarevics Matthaeus (Carević Matija): 53

Cziffrin Istok (Cifrin Ištok): 54

 

CS

Csavics Ioannes (Čavić Ivan), szabó: 142

Csavics Marianus (Čavić Marjan): 152

Csecsukovics Sztojan (Čečuković Stojan): 148

Cselatov Michaël (Čelatov Mihajlo): 77

Cselatov Thoma (Čelatov Toma): 45

Csizmethia Gregorius (Čizmetija Grgo): 141

Csoban Michaël (Čoban Mihajlo): 49

Csoban Ninko (Čoban Ninko), szolga/szolgáló: 15, 21

Csontos Matthia, alias Szőke/akit még Szőkének is hívtak (Čontoš Maćaš zvani Seke), pásztor: 24

Csovics Hieronymus (Čović Hieronim): 27

Csovics Martinus (Čović Martin): 11, 27

Csovics Thoma (Čović Toma): 115

D

Dacsich (Dačić), budai kereskedő: 604

Dalos (Daloš), Vojnics Stephanus pásztora: 34

Dalos Georgius / Gőrgÿ (Daloš Đorđe): 472, 501

Damian Martinus (Damjan Marin): 449

Daraboš Mihalj (Darabos Michaël): 435

– felesége Katta (Kata): 435

Daschan Iovan (Dašan Jova): 543

Daskalovics Kosta (Daškalović Kosta): 517

– felesége Anna (Ana), Nicolaus Gyorgyevics (Nikola Đorđević) lánya: 517

Davidovics Petrus (Davidović Petar): 298

– testvére, Nicolaus (Nikola): 298

De Jean (De Žan) a Magyar Királyi Kamara tanácsosa: 62

De Hanzen: a Magyar Királyi Kamara tanácsos és városi tanácsadó: 62, 506

Dedics Nicolaus (Dedić Nikola): 145

Delics Gregorius (Delić Grgo): 126

Delics Matthaeus (Delić Matija), 126

– apja: 126, 127, 560 Delich Paulus (Delić Pavle): 518

Delics Stephanus (Delić Stevan):107

Demetrius (Demetar), pap: 398

Demetrovics Georgy (Demetrović Đorđe): 372

Devich Iacobus (Dević Jakov): 529

– testvére Josip (Iosephus):529

Dianovics Thadaeus (Dianović Tadija): 446, 447, 551

Dimitrius / Demetrius pap (Dimitrije pop): 226

Diossÿ Michaël (Dioši Mihalj), tanító: 304

Diserlin Michaël (Diserlin Mihajlo): 43

Diserlin Todor, alias Zett/akit még Zettnek is hívtak (Diserlin Todor zvani Zet): 43

Diviak Ioannes (Divjak Ivan), városi hentes: 101, 149, 197

Dobroslavina Arnoldus (Dobroslavina Arnold), katonai biztos: 488

Dosek/Dossek/Dosik Iosephus (Došek/Dosik Jožef): 435, 439

– testvére Albertus (Albert): 435, 439, 550

Doskocs Ioannes (Doskoč Ivan): 427

– felesége Panna (Pana): 427

Dovat Maxim (Dovat Maksim), hajcsár, a csorda őrzője: 101, 138

Dragovics Ioannes (Dragović Ivan): 424

Dragoszevich Ianko (Dragostević Janko): 433

Dubics Marinus (Dubić Marin): 585

– felesége Ianya (Janja): 585

Dubicsanacz/Dubicsnacs Bartholomeus/Barissa (Dubičanac Bartol/Bariša): 223,310

Dubniczky Iacobus (Dubnicki Jakov): 468

Dubnyiczk? Susana (Dubnjicki Suzana): 16, 164, 176

Dulics/Dulich/Dulity Elias/Illia (Dulić Ilija) az Esküdt Polgárság tagja: 98,             245,342, 351, 380, 401, 408, 424, 425, 470, 527, 533, 547, 567, 584, 605

Dulics Milak/Milek (Dulić Milek): 267, 277

Dungyerin (Dunđerin) testvérek:

Mihajlo (Michaël): 604

Blaško (Blasius): 604

Karlo (Carolus): 604

Dungyerin Iovan/Ioannes (Dunđerin Jovan): 363, 590

– felesége Maria (Marija): 590

Durmis Ioannes (Durmis Ivan): 587

 

E

Englshoffen (Englshofen), tábornok (general): 56

Epiphania egyházi ünnepnapja, (blagdan Epifanije): 88

Erdeődy Andreas (Erdedi Andraš): 461

Erdelyan Iovan (Erdeljan Jovan): 356

Ergelecsia Petrus (Ergelečija Petar): 89

Evetovics Franciscus/Vranye (Evetović Franjo/Vranje) az Esküdt Polgárság        tagja: 372, 380, 418, 422, 424, 440, 465, 473, 510, 533, 549, 567, 578,      584, 599, 605

Evetovics Iosephus (Evetović Josip): 241

Evetovics Martinus (Evetović Martin): 94

F

Fabsics Stephanus (Fabšić Stevan): 512, 517,

Fajerstain Matthias (Fajerštajn Matias): 57

Farago Erse, alias Pirihangya, akit Pirihangyának is hívtak (Farago Erže zvana   Pirahanđa): 489

Farkas Georgius (Farkaš Đerđ), gulyás: 391, 512, 533, 537, 543, 560

Farkas Franciscus (Farkaš Ferenc): 490

Farkas Ilona (Farkaš Ilona): 96

Farkas Iudka (Farkaš Jutka): 485

Farkas Michaël (Farkaš Mihalj): 216, 265

Fazékas Ianos (Fazekaš Janoš): 457

Fejes Ioannes/Ianos (Feješ Janoš): 518, 587

Fölk Georgy (Felk Đerđ): 494

– felesége Elizabeth (Elizabeta): 494

Ferich Iosephus (Ferić Josip): 592

Fösteticsianum regimen (Feštetićev puk): 17

Finter Michaël (Finter Mihalj): 129

Fiorati Iosephus (Fiorati Josip): 558

Fodor Andreas, alias Bandi/akit még Bandinak is hívnak (Fodor Andraš zvani   Bandi): 463, 489

Fodor Iosephus (Fodor Jožef), nemes: 371, 373, 396, 549, 601, 606

– felesége Iosephina (Jozefina): 606

Fodor Iuliana (Fodor Julijana), Lucas Vojnics anyja: 373, 608

Franceskov Lucas (Franceskov Luka), az Esküdt Polgárság tagja: 380, 425

Franceskov/Franceskovics/Franciskovich Ioannes (Franceskov/Francesović/ Francišković Ivan, az Esküdt Polgárság tagja: 11, 135, 185, 186, 242,               259, 266, 271, 297, 337, 338, 342, 345, 372, 377, 380, 382, 395, 401,   412, 415, 425, 440, 456, 457, 465, 470, 473, 477, 510, 518, 527, 533,             549, 554, 555, 567, 584

Frics Simon (Frič Šimon), asztalos: 44

Futo Totth Matyas (Futo Tot Maćaš): 552

G

Gabrity/Gabrityev/Gabrics Bonaventura (Gabri/Gabrićev/Gabrićević    Bonaventura), az Esküdt Polgárság tagja és székbíró (nadzornik mesare):                270, 303, 334, 338, 341, 376, 38, 415, 418, 424, 425, 44, 444, 454, 465,               470, 473, 487, 512, 515, 518, 526, 527, 533, 578, 584, 599

Gabrics Matthia (Gabrić Matija): 145

Gabrics/Gabrich Michaël, alias Gliso, akit még Glisónak is hívnak (Gabrić            Mihajlo zvani Glišo), gulyás: 78, 424, 433, 564, 604

Gabrity Franciscus/Vranye (Gabrić Franjo/Vranje), székbíró (nadzornik mesare):               480, 533, 549, 577, 584

Gaidoczy de Gadocz Paulus (Gajdoči de Gadoc Pal): 504

Gáll/Gaal Stephanus (Gal Ištvan), az Esküdt Polgárság tagja: 220, 472, 525

Gál Ioska (Gal Joška): 456, 465

Galics Marcus (Galić Marko): 307

Galotaÿ Matthias (Galotaji Matija): 282

Garacz Marcus (Garac Mrko): 272

Garbics Ninko (Garbić Ninko): 340

Garambanta Iovan (Garambanta Jovan): 442

Gaspar Iacobus (Gašpar Jakov), gulyás: 327, 553

Geczÿ Ola, alias Dominus/akit még Dominusnak is neveztek (Geci Ola zvani       Gospodar): 229

Gendur Ioannes (Gendur Janoš): 537

Gőrbe Thamas, alias Zsemlei/akit még Zsemleinek is neveznek (Gerbe Tamaš    zvani Žemlei): 441

Gerre Ioannes (Gere Janoš): 265

Gerenda Michaël (Gerenda Mihalj): 551

German Ioannes (German Ivan): 512

Gilligh de Iosephus (Gilig de Jozef), biztos: 368, 372, 376, 379, 382, 387, 432,     473, 489, 495, 539, 541, 545, 573, 582

Glogovacz Ioannes (Glogovac Ivan): 224

Gneczin Martinus (Gnecin Martin), roma (ciganin): 426

Gocsmány Emericus (Gočmanj Mirko), szolga/szolgáló: 75

Godarevich Gregorius (Godarević Grgo): 560

Golub Georgius (Golub Đorđe), nemes: 501

Gombár Ianos (Gombar Janoš), kereskedő: 231

Gómbkettő Franciscus (Gombkete Ferenc): 407

Gorički Petar ( Goricski Petrus), szabó: 291

Govenyi Marcus (Govenji Marko): 329

Grassalkovics Antonius de Gyarak (Grašalković Antonije de Đarak), a Magyar Kamara elnöke (főkamarás): 256, 259, 279, 280, 286, 291, 310, 327, 334,             336

Grbavi Gyorgya (Grbavi Đorđe), kereskedő: 244

Grcsics Michaël (Grčić Mihajlo), szenátor: 102

Graecus Arszenius (Grk Arsenije): 238

Gerk Gyuro (Grk Đuro), városnegyed felügyelő: 567

Gerk/Graecus Jano/Janis (Grk Jano), kereskedő: 136, 244, 562

Grk Mittar (Grk Mitar), kereskedő: 533

Gerk Nicolaus, alias Crni/akit még Crninek is hívnak (Grk Nikola zvani Crni):     244, 407

Grsics Ioannes (Gršić Ivan), gulyás: 11

Grsics Catharina (Gršić Katarina): 98

Grsics Marcus (Gršić Marko): 98, 230

Gvozdenovics Gasparius (Gvozdenović Gašpar): 272

Guganovics Bonaventura (Guganović Bonaventura): 443,

Guganovics/Guganovity Nicolaus (Guganović Nikola), az Esküdt Polgárság tagja              és szenátor: 270, 271, 273, 274, 277, 278, 284, 287- 289, 291294, 296,      297, 299 – 304, 307- 310, 312, 319, 323, 329, 331, 333, 335, 336, 338,                344, 346, 351, 354, 362, 364, 365, 372, 373, 378, 380, 382, 389, 390,         397, 400, 401, 403, 404, 409, 410, 414- 416, 420, 421, 422, 424, 425,   429, 432, 434, 437, 442, 445, 447, 449, 454, 457, 459, 461, 466- 468,       470, 472, 473, 476, 478, 480, 481, 483, 484, 486, 487, 490, 491, 500,   502, 504, 506, 510, 512, 517, 521, 522, 524, 526, 527, 533, 535, 538,     542, 545, 547, 549, 561, 563, 565, 569, 575, 583, 589, 592, 603, 607,   608, 609

Guganovics Iosephus (Guganović Josip), szenátor: 298, 314, 335,

Gurcsics Iosephus (Gurčić Josip): 495

 

GY

Gyelmis Albert (Đelmiš Albert), az Esküdt Polgárság tagja: 380, 526, 549, 567

Gyelmis Mileta (Đelmiš Mileta), az Esküdt Polgárság tagja: 372, 440, 584

Györö Stephanus (Đere Ištvan), pásztor: 593

Gyocsan Marcus (Đočan Marko): 481, 531

Gyocsanov/Gyocsanovics Thadaeus (Đočan/Đočanović Tadija): 353, 456, 482, 507, 593

Gyorgyevics Szima, alias Iana Gerk (Đorđević Sima zvani Janja Grk): 223

Gyulai Ianos (Đulai Janoš), dezertőr/katonaszökevény: 499

Gyura Ioannes (Đura Janoš): 445

Gyuragy Ardelyán (Đurađ Ardeljan): 162

Gyuragy Zlatar (Đurađ Zlatar): 182

Gyurgyevics Georgius/Gyorgya/Georgy (Đurđević Đorđe ), az Esküdt Polgárság tagja: 270, 296, 297, 311, 338, 345, 351, 446, 486, 505, 601

Gyurgyevics Ioso (Đurđević Joso), szőlész/szőlőcsősz[61]: 481

Gyurgyevich Nicolaus/Nicolai, alias Gerh/akit még Gerhnek is hívtak (Đurđević Nikola zvani Grk), kereskedő és az Esküdt Polgárság tagja:231, 244, 259,           266, 370, 395, 403, 446, 486, 492, 505, 517, 529, 541

Gyurgyevics Szavo (Đurđević Savo): 260, 414

Gyurka (Đurka), gulyás: 504

Gyurko Vinko (Đurko Vinko):166

 

H

Hajkacs Antonius (Hajkač Antun), pásztor: 149

Halacs Georgius (Đerđ Halač): 566, 599, 605

Heler Franciscus (Heler Franc), városi hentes: 101

Homorovskÿ Andreas (Homorovski Andraš), hajcsár, terelő, marhaterelő: 105

Horváth István (Horvat Ištvan), gulyás: 78

Horvatskÿ Andrea (Horvatski Andraš), szenátor: 79

Horvátskÿ Iosephus (Horvatski Josip): 78, 82

Hrvatskÿ Iosephus (Hrvatski Josip): 135

Hoszu Jutka (Hosu Jutka): 16

Uszein Bassa (Husein Baša), török kereskedő: 20

I, J[62]

Iakics Maxim (Jakić Maksim) : 414

Iakocsev Barissa (Jakočev Bariša), az Esküdt Polgárság tagja: 196, 380

Iakocsev Stoja (Jakočev Stoja): 309

Iakocsevics Anna (Jakočević Ana): 500

Iakocsevics/Iakocsev Bartholomaeus (Jakočević/Jakočev Bartolomej), az Esküdt Polgárság tagja: 11, 271, 401

Iakocsevich Ioannes (Jakočević Ivan): 458

Iakocsevics Iacobus (Jakočević Jakov): 595, 599

Iakocsevics/Iakocsev Petrus (Jakočević/Jakočev Petar), székbíró (inspektor) és hentes: 144, 149, 184, 192, 380, 399, 447, 491, 500, 536

Iancsity Andreas (Jančić Andrija), nemes: 444

Iancsity Laurenty (Jančić Lovro): 444

Iancsin Laurentius (Jančin Lovro): 501

Iancsin Misko (Jančin Miško): 467

Ianics Maxim (Janić Maksim): 260

Ianus Graecus (Janis Grk): 136

Iaramazovich Adamus (Jaramazović Adam): 533

Iaramazovich Simon (Jaramazović Simon): 530

Iaramazov/Iaramazovics/Iaramazovity Iosephus (Jaramazov/Jaramazović      Josip), szenátor: 23, 75, 79, 81, 83, 92, 95, 96, 102, 103, 107, 120, 129,      135, 146, 163, 167, 178, 190, 192, 194, 197, 213, 220, 222, 223, 229,   230, 232, 235, 237, 240- 243, 245, 246, 248- 250, 254, 260, 263, 266-    269, 271, 273, 274, 276- 278, 286, 288, 291- 296, 299- 305, 307, 309- 320, 322, 324- 326, 328- 330, 332- 352, 355, 357, 358, 360, 361, 364369,    371, 373, 378, 380, 381, 385, 388, 389, 390, 392, 394- 396, 400, 401,   405, 406, 410, 412- 421, 424, 425, 427, 429- 431,435, 437, 440, 441-         443, 445, 448- 450,453, 456- 458, 464, 465, 467- 471, 473, 474, 477-   479, 481, 487, 489, 490, 513, 572- 579, 582- 589, 591- 610

Iaramazovics Matthias (Jaramazović Matija): 427

Iaszenszky Georgius (Jasenski Đorđe), zöldségkertésze (povrtar szenatora Ignacija            Vukovića): 224

Iepurszkÿ Ianko (Jepurski Janko): 145

Ifkovity/Iffkovich Franciscus (Ivković Franjo): 447, 568

Iffkovics Ioannes (Ivković Ivan): 546

Illankovics Michaël (Ilanković Mihajlo): 145

Imreÿ Michaël (Imrei Mihalj): 444, 460

Imrin Sztipan (Imrin Stipan): 456

Iosics Petrus (Josić Petar), esküdt jegyző és szenátor: 19, 36, 58, 61, 85,                128, 129, 131, 133, 149, 154, 159, 184, 197, 199, 213, 272, 304, 305,             325, 338, 366, 373, 375, 379, 380, 382, 395, 418, 421, 425, 449, 459,   463, 470, 496, 510, 516- 518, 526- 531, 533- 552, 554- 572

Iosim Vla (Josim Vlah): 609

Iosin Mali (Josin Mali): 515, 520

Iozay/Iosaÿ Georgius (Jozai Đerđ) orvos: 410, 513

Iovan (Jovan), pap/lelkész(sveštenik): 573

Iovan (Jovan), szolga/szolgáló lásd még Mucsalov Osztoja: 236

Iovicza Maria (Jovica Marija): 573

Iosovkics Ioannes (Jošovkić Ivan), pásztor: 272

Iosay Gregorius (Jozai Grgo): 247

Istvan (Ištvan), börtönőr: 247

Istvanovics Helena (Ištvanović Ilona): 77

Istvanovics Marinko (Ištvanović Marinko) felesége, pontosabb név nem szerepel a           forrásban: 123

Iuhasz Georgius (Juhas Đerđ): 430, 587

Iuhasz Ioannes (Juhas Janoš), pásztor: 427, 586

Iurich Georgius (Jurić Đorđe): 307, 542

Iurics Elias (Jurić Ilija): 127

Iurics Ioannes (Jurić Ivan), az Esküdt Polgárság tagja: 377, 540

Iurics Marczika (Jurić Marcika): 150

Iurics/Iurity Simon (Jurić Šime): 137, 194, 335, 456

Ivancsan Mato (Ivančan Mato), börtönőr és városnegyed ellenőr: 166, 341, 567

Ivankovics Marcus (Ivanković Marko), őr: 197

Ivanovics Darius (Ivanović Darije): 589

Ivanovics Paulus (Ivanović Pavle), Lucas Vojnics beszerzője, boltosa: 306

Ivics Laurentius (Ivić Lovro): 238

Ivin Antonÿ (Ivin Antun): 518, 560

Ivin Thomas (Ivin Toma): 606

Ivkovics/Ifkovich/Iffkovich Gregorius (Ivković Grga): 143, 538

Ivković Lovro (Ivkovics Laurenty): 512, 515

Ivkovics Nicolaus (Ivković Nikola): 444

Ivkovics Petrus (Ivković Petar), péterváradi kereskedő: 20

K

Katymaracs Michaël (Kaćmarač Mihajlo): 229

Kacsudics Michaël (Kačudić Mihajlo): 48

Kadar Ioannes (Kadar Janoš ), tanító: 25, 73, 125, 149

Kainics Georgius (Kainić Đerđ), bőrkészítő/ćurčija: 142

Kaics (Kajić), nemes: 339

Kaics Lucas (Kajić Luka), az Esküdt Polgárság tagja: 11, 196

Kaics Orka (Kajić Orka): 388

Kaics Paulus (Kajić Pavle): 205

Kaicz Radonya (Kajić Radonja): 138

Kalaitsia Mihailo (Mihajlo Kalajčija): 534

Kalatsia Gyorgya (Kalajčija Đorđe): 545

Kalinovics Gergo (Kalinović Gerge): 166

Kalló Ioannes (Kalo Janoš): 327, 378, 441

Kalupusch Anna (Kalupuš Ana): 468

Káman Katt (Kaman Kata): 494

Káman Panna (Kaman Pana): 494

Kanasz Andras (Kanas Andraš): 572, 591

Kanisz Petrus (Kanis Petar), szobafestő/moler: 602

Kantorov Ostoja (Kantorov Ostoja), katona: 107

Kárász Nicolaus (Karas Mikloš), Szeged esküdt jegyzője :10, 395, 415, 480, 583

Karich Barischa (Karić Bariša): 448

Karo Adamus (Karo Adam): 399, 411, 564

Katancsin Nicolaus (Katančin Nikola), börtönőr: 197, 240

Katanicsin Stephanus (Kataničin Stevan): 50

Kazancsia Georgy (Kazančija Đorđe): 490

Kelemen Ioannes (Kelemen Janoš): 332

Kellin Gregorius (Kelin Grgo), őr: 341, 479

Kenczel Franciscus (Kencel Ferenc): 326

Kenczel/Kencell Iosephus / Ioska (Kencel Joška), pásztor: 326, 515, 520

Kenczel Paulus (Kencel Pavle), pásztor: 251

Kenderszki Ioannes (Kenderski Ivan), tanító: 284

Kerekes Iudith (Kerekeš Judit), Stephanus Sörös felesége: 306

Keresztes Franciscus (Keresteš Ferenc): 600

Kereskényi (Kereškenji), járási elöljáró/sreski načelnik: 108

Kereskényi Georgius (Kereškenji Đerđ), Bács megye (Comitatus Bacsiensis)         rendes bírája: 131

Kernaszkÿ Ioszim (Kernajski Josim): 488

Kernaiszkÿ Mio (Kernajski Mijo): 546

Kicsos Mihailo (Kičoš Mihajlo): 538

Király Ioannes (Kiralj Janoš): 171

Kirsmer Iosephus (Kiršmer Jožef): 363

Kiss Andras (Kiš Andraš): 166

Kiss Imre (Kiš Imre): 461

Kiss Istvan (Kiš Ištvan): 456

Kiss Ioannes (Kiš Janoš), rendész (szerbül: redar), azaz mezőcsősz: 100

Kiss Ioannes (Kiš Janoš), tolvaj: 532, 610

Kiss Ioannes/Ianos (Kiš Janoš), bíró, szenátor és az Esküdt Polgárság tagja: 360,               369, 481, 526, 533, 547, 567, 577, 584, 599

Kiss Emericus (Kiš Mirko): 503

Kliss Andreas (Klis Andraš): 348

Klugovics Ioannes (Klugović Ivan): 141, 278

Klaya Iovan (Kljaja Jovan): 514

Knezevich Georgius (Knežević Đorđe): 545

Knesevics Catharina (Knežević Katarina), szegedi lakos: 130

Kocsenda Anna (Kočenda Ana): 532, 594

Kollarevich Elias (Kolarević Ilija): 596

Kolcsics Stephanus (Kolčić Stevan): 411

Koller Michaël (Koler Mihalj), Baranya megye bírója: 89

Koloman Ignatius (Koloman Ignacije), üveges: 555

Kokich Pavao (Kokić Pavle): 530

Komamoris Ferencz (Komamoris Ferenc): 453

Komlenov Nikola (Komlenov Nikola): 450

Komlossy Georgius (Komloši Đerđ): 375, 444

Koncz Franciscus, alias Bogar/akit még Bogarnak is hívtak (Konc Franjo zvani Bogar): 494

Kopilovics Georgius (Kopilović Đuro): 90, 330

Kopiloviccs Marcus (Kopilović Marko): 367

Kopilovics Matthia (Kopilović Matija): 152

Kopunovics/Kopunov Barissa (Kopunović/Kopunov Kopunović Bariša), az Esküdt Polgárság tagja: 242, 380, 584

Kopunovics/Kopunov Bartholomaeus (Kopunović/Kopunov Bartolomej), az Esküdt Polgárság tagja: 11, 246, 259, 338, 372, 381

Kopunović Jakob (Kopunovics Jacobus), az Esküdt Polgárság tagja: 11, 271, 303,            377, 380, 382, 395, 408, 424, 599

Kopunovics/Kopunov Iosephus (Kopunović/Kopunov Josip Josip), szenátor: 15,               21, 77, 81, 83, 92, 95, 96, 102, 103, 114, 125, 129, 167, 139, 243, 263,    271, 278, 281, 473

Kopunovics Marcus (Kopunović Marko), Iosephus Kopunovizcs testvére, az Esküdt Polgárság tagja: 188, 412, 524, 576, 585

Korponaj Georgius (Korponai Đerđ): 71

Korponaj Ioannes (Korponai Janoš): 71

Kocher Carol Stepanus (Košer Karolja Ištvan): 593

Kovács András (Kovač Andraš), pásztor: 135

Kovacs Georgy (Kovač Đorđe), pásztor: 468

Kovacs Stephanus (Kovač Ištvan), börtönőr: 100, 272, 304

Kovacs Ioannes (Kovač Janoš): 529

Kovacs Matthias (Kovač Matija), pásztor: 276

Kovacs Michaël (Kovač Mihalj): 588

Kovacs Paulus (Kovač Pal): 479

Kovacs Petrus (Kovač Peter): 566

Kovacs Stephanus (Ištvana Kovač) rendész (szerbül: redar), azaz mezőcsősz: 100

Kovacs Thomas (Kovač Toma)[63], a magyarok képviselője: 441, 494, 525, 600

Kovacsev Matthias (Kovačev Matija): 593

Kovacsev Paulus (Kovačev Pal): 533

Kozar Petrus (Kozar Petar) városi (rend)őr (gradski čuvar): 247, 372, 410, 567

Kozaracsky Ioannes (Kozarački Ivan): 71

Kragnyevics Veszelin (Kragnjević Veselin): 180

Kragujevics Todor (Kragujević Todor): 330

Krailer Antonÿ (Krajler Antoni): 351

Kralÿ Franciscus (Kralj Franjo): 97

Krakas Mittar (Krakaš Mitar): 540

Kramarics Ioannes (Kramarić Ivan): 237

Kramarics Iosephus (Kramarić Josip): 352

Krasalkovics[64] Antonius de Gyarak (Krašalković Antonije de Đarak), a Magyar Kamara elnöke (főkamarás): 256, 259

Krekics Thadaeus (Krekić Tadija): 138

Krisanovics Gregorius (Križanović Grgo), városi delegátus/küldött és szenátor 10,               32, 39, 58, 63, 75, 61, 81, 83, 92, 102, 103, 112, 124, 125, 129, 131, 143,    145, 147, 158, 163, 165, 168, 270, 271

Krizsanovics Greorgius (Križanović Grgo), juhász: 229

Krizsanovics Georgius (Križanović Đorđe), kereskedő: 231, 244

Krisanovics Matthia (Križanović Matija): 155

Krizsanovics/Krizsanov Stephanus (Križanović/Križanov Stevan), az Esküdt      Polgárság tagja: 338

Krnaiskÿ (Krnajski), testvérek:

Ioannes (Jovan): 384

Marianus (Marjan): 384

Marcus (Marko): 291, 384

Krnaiszkÿ (Krnajski), testvérek:

Arszenius (Arsenije): 384

Thedorus (Todor): 384

Krnaiskÿ Helena (Krnajski Jelena): 57

Krnaiskÿ Ranisav (Krnajski Ranisav): 346, 355

Kerszto (Krsto), pásztor: 589

Krupicska Iosephus (Krupička Jožef), szegedi lakos: 74

Xaverius (Ksavije), atya: 591

Kucska Georgius (Kučka Đorđe): 352

Kudlik Stephanus (Kudlik Ištvan): 582

Kukva Michaël (Kukva Mihajlo): 148

Kukta Michaël (Kukta Mihalj): 421

Kuloglin (Kuloglin), özvegy: 48

Kuluncsics/Kuluncsich Vito/Vitto (Kulunčić/Kujunčić Vito), az Esküdt Polgárság                tagja: 425, 470, 549, 603

Kuluncsics Paulus (Kulunčić Pavle): 268

Kuntich (Kuntić): 488

Kuntich Ioannes (Kuntić Ivan): 447, 467, 468

Kuntics Nicolaus (Kuntić Nikola) : 11, 135, 196, 342

Quitck Georgy (Kvič Đerđ), koldus: 535

L

Labad Andras, alias Gurdon/akit még Gurdonnak is hívtak (Labad Andraš zvani              Gurdon): 475

Labádÿ Adamus (Labadi Adam): 463

Laczkovics Theodorus (Lacković Teodor): 521, 599

Lacsich Nicolaus (Lačić Nikola): 589

Lakatos Iosephus (Lakatoš Jožef): 97, 452, 536

Lakó Georgius/Georgy (Lako Đerđ), rendész (szerbül: redar) azaz mezőcsősz:     100, 335, 392

Lalics Ioannes (Lalić Ivan), bocskorkészítő (čizmar): 361, 366

Lampel Blasÿ/Blasius (Lampel Blaško), asztalos: 374, 508

Latinovics Petrus (Latinović Petar), Bácsmegye birája, biztos helyettes: 10, 387,                576

Lausev Szava (Laušev Sava): 610

Lederer Iosephus (Lederer Jozef) lakatos: 153, 218, 280, 522, 550, 601

Leffanti Pal (Lefanti Pal): 529

Lelek Gregorius (Lelek Grgo): 491

Lénard Iosephus (Lenard Ištvan), sebész, az Esküdt Polgárság tagja: 270, 271, 338,          352, 380, 387, 408, 454, 490, 533, 578, 584

Levaÿ Matthias (Levai Matija): 598

Letich/Letics Ioannes (Letić Ivan), az Esküdt Polgárság tagja: 380, 382, 425, 510, 607

Letics Paulus (Letić Pavle): 130

Letich Thomas (Letić Toma): 363

Loketich Matthias (Loketić Matija): 598

Loncsarsky Georgius (Lončarski Đorđe),a piac ellenőre: 197, 231, 272, 304, 371,

Loncsarsky Martinus (Lončarski Martin): 450

Loncsarsky Paulus (Lončarski Pavle): 456

Ludassÿ Iuditha (Ludaši Judita): 488

Ludassÿ Michaël (Ludaši Mihalj): 456

Lukedin Petrus (Lukedin Petar), az Esküdt Polgárság tagja: 380

Lukendich Ioannes (Lukendić Ivan): 540

Lukendics Petrus (Lukendić Petar): az Esküdt Polgárság tagja: 266

Lukendin Petrus (Lukendin Petar): 11

Lukics Georgius (Lukić Đorđe): 269

Lukics Ioannes (Lukić Ivan), kereskedő: 341, 403, 446

Lulics Michaël (Lulić Mihajlo): 340

Lulics Nicolaus (Lulić Nikola): 449, 450

LY

Lyota (Ljota), kereskedő: 295

M

Maczko Paulus (Macko Pavle): 267

Matyasev Mihailo (Maćašev Mihajlo): 556

Macskov/Macskovics/Macskovity Ioannes (Mačkov/Mačković Ivan), szenátor és kereskedő: 79, 103, 114, 125, 143, 146, 167, 185, 190, 195, 196, 201, 214, 217, 223, 235, 237, 240, 243, 244, 271, 304, 426, 429, 430, 433, 437, 440, 442, 445- 447, 451, 452, 454, 461, 465, 466, 468, 476, 477, 479, 482- 484, 486, 501, 505, 506, 508, 512, 515, 517, 518, 523, 526, 527, 532, 534, 536, 538, 540, 543, 547, 549, 553, 554, 559, 561, 564, 566, 570, 572, 575, 579, 583, 584, 593, 595, 597, 599, 604, 605, 607, 609

Magyar Gyurka (Mađar Đurka): 96

Magda Paulus (Magda Pal): 181

Mahra Iosephus (Mahra Josip): 507

Majinskÿ Lazar (Majinski Lazar): 202

Mahleirt Valentinus (Majlert Valentin), dezertőr/katonaszökevény: 504

Maipuger Stephanus (Majpuger Stevan): 592

Makai Iosephus (Makai Ištvan), kátyi tehenész: 295

Mako Ioannes (Mako Janoš): 430

Makra Iosephus (Makra Jožef): 466

Maximovics Zsivan (Maksimović Živan): 467

Malecskovics Gregorius/Grujo (Malečković Grujo): 359, 417

Malecskovics Maria (Malečković Marija): 22

Maletin Danilo (Maletin Danilo): 610

Maletin Michaël (Maletin Mihajlo): 529

Malÿ Andreas (Mali Andraš): 481

Malogursky Georgius (Malogurski Đorđe): 548

Malogurskÿ Makarev Ioannes (Malogurski Makarev Ivan): 456

Malogurszkÿ/Mallogurszkÿ Marianus (Malogurski Marjan) Az Esküdt Polgárság               tagja: 11, 183, 185, 196, 220, 232, 242, 246, 266, 269, 380, 422, 424,             440, 444, 256, 261, 271, 338, 372, 469, 472, 549

Malogurski Matthias (Malogurski Matija): 331

Malogurskÿ Milena (Malogurski Milena): 450

Malogurszky Simon (Malogurski Simon): 232, 353, 507

– felesége Catharina (Katarina): 507

– fia Petrus (Petar): 507

Maloschovich Nicolaus (Malošović Nikola), kereskedő: 604

Maluscev Zsivadin (Malušev Živadin): 493

Mamich Andreas (Mamić Andrija): 447

Mamics Antonius (Mamić Antun): 330

Mamics Marcus (Mamić Marko) nemes: 434, 487

Mamusics Franciscus/Vranye (Mamužić Franjo/Vranje), az Esküdt Polgárság     tagja: 270, 271, 338, 382, 388, 425, 552, 554, 578, 580, 581, 584, 588

Mamusics/Mamusich Elias (Mamužić Ilija), az Esküdt Polgárság tagja: 298, 310,              340, 530, 568

Mamusics Iosephus (Mamužić Josip), pénztárnok, szenátor, az Esküdt Polgárság               tagja: 270, 271, 289, 298, 304, 338, 380, 382, 383, 395, 401, 408, 440,    456, 465, 470, 478, 480, 526, 527, 541, 547, 549, 551, 562, 584, 603

Manoilovics Arsenius/Arszen (Manojlović Arsen), kereskedő: 187, 202, 231,       238, 244

Manoilovics Kalnyani (Manojlović Kalnjani): 327

Manoilovics Szpandolia (Manojlović Spandolija), kereskedő, 267, 277, 327, 396,              439, 452, 463, 505, 512, 531, 545, 565, 580

Manojlovics Stanko/Sztanko (Manojlović Stanko): 137, 509, 562, 601

Marcus Matias (Marko Matija), kocsis: 338

Marcsetics Georgius/Gyuro (Marčetić Đorđe): 307,514

Maria Theresia, azaz Mária Terézia (Maria Terezija), királynő: 10

Marics Lazarus (Marić Lazar): 414

Marics Marin (Marić Marin): 267

Marinkics Matthaeus (Marinkić Matija), tizedes: 72

Marinkovich Petrus (Marinković Petar), szőlőcsősz: 545

Marjanusics Ioannes (Marjanušić Ivan), őr: 168, 381, 477, 556

Markovich Augustinus (Marković Avgustin): 543

Markovich de Marcus (Marković de Marko) hadnagy/poručnik: 356

Markovics Iosephus (Marković Josip), szenátor: 358

Markovich Iosephus (Marković Josip), köpönyegkészítő/kabaničar: 607

Markovich Stephanus (Marković Stevan): 531

Marcullin Ioannes (Markulin Ivan): 348, 580

Maró Adamus (Maro Adam): 19, 386, 411, 433

Marothi Andreas (Maroti Andraš), gulyás: 594

Marticsky Semla (Martički Šemla): 601

Martinovics Stephanus (Martinović Stevan), szabó: 355

Maršal Janoš (Marchal Ioannes), kocsmáros: 468, 531

Masics Radivoj (Mašić Radivoj), Verbász kenéze/knez: 121

Matanov Ioannes (Matanov Ivan): 42

Matics Marcus (Matić Marko): 166

Matievich Rosaria (Matijević Rosarija): 591

Matkovich Nicolaus, alias Pacsiracz/akit még Pacsiracznak hívtak (Matković Nikola zvani Pačirac): 532

Matkovics Andreas (Matković Andrija): 556

Matkovics Anna (Matković Ana): 126, 127

Matkovics Ioannes (Matković Ivan): 150

Matkovics (Matković) testvérek:

Bono (Bono): 492

Gregorius (Grgo): 492

Elias (Ilija): 492

Stephanus (Stevan): 492

Matkovics Petrus (Matković Petar): 264

Matkovics Stephanus (Matković Stevan): 150

Mato Ianos (Mato Janoš), gulyás: 588

Matulcsics Georgius (Matulčić Đorđe): 366

Menczel (Mencel), ezredes/pukovnik: 12

Menyin Misko (Menđin Miško): 309,

Mereczko/Mereszko Ioannes (Merecko Janoš), tehenész: 429, 461, 533

Mergyanov Milicza (Mrđanov Milica): 435

Merleni Antony (Merleni Antonije): 549,

Mészaros Ladislaus (Mesaroš Laslo): 161, 256, 398, 591

Meszaros Martinus (Mesaroš Martin), kocsis: 528,

Miatro Iacobus (Mialtro Jakov), sekrestyés és harangozó a katolikus templomban:           37, 86, 134, 149, 240

Miatov Paulus (Miatov Pavle): 204

Miatov Thodor (Miatov Todor): 429

Michalovics Martin (Mihalović Marin): 460

Mihalik Georgius (Mihalik Đorđe): 468

Miholicsich Barissa (Miholičić Bariša): 530

Mila Georgius (Mila Đorđe): 599

Milakov Antonius (Milakov Antun): 91

Milankovics Christophorus (Milanković Kristofor): 132

Milankovics Marcus (Milanković Marko): 508

testvére Iosephus (Josip): 508

Miloradov Kerszta (Miloradov Krsta): 586

Milos Georgius (Miloš Đorđe), őr: 408, 528,

Milossev Georgius (Milošev Đorđe), őr: 138, 228, 272, 304, 376, 477

Miloschevics Szava (Milošević Sava): 439

Milutinovics Maxim (Milutinović Maksim), gulyás: 362, 516, 538

Milyacski Marcus (Miljački Marko): 568

Miolyicsics Bonaventura (Mioljičić Bonaventura): 140

Miolyicsics Bonaventura (Bonaventure Mioljičić): 140

Felesége Martha Tyurcsin (Marta Ćurčin): 140

Mircsa Michaël (Mirča Mihajlo): 162

Missuraÿ Martinus (Misurai Martin), sekrestyés: 197, 272, 304, 338, 485, 512,    520, 115

Miskolczÿ Stephanus (Miškolci Ištvan) Bács megyei biztos: 387

Miski Ioannes (Miški Janoš): 533

Miskovics Glisso (Mišković Glišo): 442

Mischlyenov Georgy / Gyuragy (Mišljenov Đorđe): 444, 450

Modok Paulus alias Boros (Modok Pal zvani Boroš): 536

Molnar Andreas (Molnar Andraš): 382, 503

Molnàr Ioannes (Molnar Janoš): 291, 372, 384, 463

Molnàr Miklos (Molnar Mikloš): 571

Molnàr Petrus (Molnar Peter): 229

Móra Matthias (Mora Maćaš): 438

Morai Andras (Morai Andraš): 445

Mucsalov Gyuragy (Mučalov Đurađ): 581

Mucsalov Osztoja/akit még Iovannak is hívtak (Mučalov Ostoja): 236, 606

Mucsalov Petrus (Mučalov Petar):18, 372

Mukin Petrus (Mukin Petar), az Esküdt Polgárság tagja: 271

Mukich Ioannes (Mukić Ivan): 560

Mukics Iosephus (Mukić Jožef): 312

Mukics Petrus (Mukić Petar), szenátor, a bíró helyettese, pénztárnok : 81, 83, 92,               95, 96, 102, 103, 125, 129, 143, 145, 146, 151, 159, 163, 165, 167, 168,    178, 183, 185, 190, 192- 196, 197, 202, 206, 213, 214, 217, 220, 223,   229, 231, 235, 237, 241- 249, 253- 257, 260, 263, 266268, 271, 273, 274,    276- 278, 280, 285- 289, 291295, 297, 299- 302, 303, 305, 308, 309, 312-           315, 317, 319, 320, 322- 325, 327, 329, 330, 332- 338, 341- 343, 352-      354, 355, 357, 358, 360, 361, 364374, 380- 383, 385, 386, 388, 390- 392,           397- 403, 405, 407, 409- 417, 419- 422, 424, 425, 427- 442, 447- 450,           452- 461, 463- 467, 469, 470, 473481, 483, 485- 489, 491- 496, 498, 500,               502, 504, 505, 507- 518, 521- 524, 526- 533, 536- 538, 541- 544, 547,                 550, 553, 556- 560, 562- 566, 572, 573, 575579, 582- 590, 592- 594, 596-   606, 609, 610

Mutavcsin Ioannes (Mutavčin Ivan): 150

Muzaros Dimitar (Muzaroš Dimitar): 15, 21

N

Nagy Adamus (Nađ Adam): 556

Nagy Georgius (Nađ Đerđ): 538, 441

Nagy Gasparus (Nađ Gašpar), a magyarok képviselője: 525

Nagy Gaspar, alias Géro Gasy/akit még Géró Gasynak is hívtak (Nađ Gašpar     zvani Gero Gazi): 360, 428, 525, 587

Nagy Hajú Pista (Nađ Haju Pišta), pásztor: 590

Nagy Stephanus, alias Szalonas/akit még Szalonnásnak is hívtak (Nađ Ištvan zvani         Salonaš): 581

Nagy Ioannes (Nađ Janoš), ispán/župan: 269, 369, 409, 539

Nagy Matthias (Nađ Maćaš): 512, 522

Nagy Paulus (Nađ Pal): 564, 576

Nedelykovich Lazar (Nedeljković Lazar): 533

Németh Ferencz (Nemet Ferenc): 461

Németh Ioannes/Ioska (Nemet Janoš): 288, 528, 529, 564

Némethi Michaëlis (Nemeti Mihalj): 394

Neorsics Iacobus (Neoršić Jakob): 115

Neorsics Martinus (Neoršić Martin): 50, 148

Neorcsics Nicolaus (Neorčić Nikola): 406

Nevagovics Iszak (Nevagović Isak): 50

Nikoletics Stephanus (Nikoletić Stevan), a Tisza menti katonai

övezet/határőrvidék őrmestere (zastavnik): 75

Nicolich Georgius (Nikolić Đorđe): 558

Nicolics Gyorgyecics Georgy (Nikolić Đorđević Đorđe): 403

Nimcsevics Ioannes (Nimčević Ivan): 261, 361, 369, 409, 563

Nimcsevich Tomica (Nimčević Tomica): 566

Nincsevics Ioannes (Ninčević Ivan): 371

Novak Ioannes (Novak Ivan): 91

Novakoics Iacobus (Novaković Jakov): 445

Novakovics Vaszo (Novaković Vaso): 328

NY

Nyakos Michaël (Njakoš Mihalj), gulyás: 514

Nyere Ioannes (Njere Janoš): 549

Nyuskalov Ioannes (Njuškalov Ivan): 47, 136

Nyuskalov Petrus (Njuškalov Petar): 136

Nyuzo Ioannes (Njuzo Janoš): 442, 474

felesége Anna (Ana): 442

O

Obradov Milisav (Obradov Milisav):153

Obradov Sivan (Obradov Živan):153

Odvas Thomas (Odvaš Toma): 320

Ogrizovics Michaël (Ogrizović Mihajlo), csavargó/skitnica: 89

Olla Illus (Ola Iluš): 537

Olaa Ioannes/Ioska (Ola Janoš): 486, 501

Ola Miska (Ola Miška), gulyás: 292

Orbán Ferenc (Orban Ferenc), szolga/szolgáló: 65

Orlovics Georgius (Orlović Đorđe): 77

Ottomaro Albertus (Otomar Albert): 549

 

Ő

Őkrős Stephanus (Ekreš Ištvan): 519

Őkrős Kata (Ekreš Kata): 372

 

P

Pach Antonius (Pač Antal), ács: 550

Palanky Ioannes (Palanki Janoš), remete/pustinjak: 607

Palankaÿ Ioannes (Palankai Janoš): 364

Palankÿ Ioannes (Palanki Janoš), a város kocsisa: 338

Palinkas Georgius (Palinkaš Đerđ): 376

Palkó (Palko), pásztor: 568

Palkov Ioso (Palkov Joso): 530

Pamukcsia Lazarus (Pamukčija Lazar): 442

Panajot Paulus (Panajot Pavle): 531

Pancsin Ioannes (Pančin Ivan): 35

Pancsin Iurissa (Pančin Juriša): 35

Paner Szebastianus (Paner Sebastian): 326

Panka Antal (Panka Antal): 572, 591

Papp Andreas (Pap Andraš): 530

Pap Michaël (Pap Mihalj): 485

Parcsics Iacobus (Parčić Jakov): 334, 364

Parcsics Michaël (Parčić Mihajlo), szenátor: 273, 274, 276, 277, 284, 287, 292- 295, 300-303, 345

Patacsity/Patacsich Georgius/Georgy (Patačić Đorđe): 433, 543

Patyi Ioannes (Paći Janoš): 397

Pavics Iulia (Pavić Julija), Lucas Sucsics felesége és özvegye: 195

Pavlesanov Andrea (Pavlešanov Andrija), szenátor: 77, 81, 83, 95, 96, 102, 103,               107, 114, 124, 141, 146, 196, 199

Pavlov Stanissa (Pavlov Staniša): 384

Pavlovecz Franciscus (Pavlovec Franjo): 282

Passa Stephanus (Paša Ištvan): 411, 520, 540, 546

Paschtyan Istok (Pašćan Ištok): 445, 449

Passin Glisso (Pašin Glišo), gulyás: 495

Pazsics Michaël (Pažić Mihalj): 456

Peczka Ianos (Pecka Janoš): 445

Pecsin Mattheus (Pečin Matija): 180

Peich Fabianus (Peić Fabijan), az Esküdt Polgárság tagja: 484

Peich Franciscus (Peić Franjo): 568

Peich Iosephus (Peić Josip): 596

Peics Georgius/Gyurka (Peić Đorđe/Đuro), az Esküdt Polgárság tagja: 11, 183,    185, 196, 220, 255, 266, 271, 280, 303, 307, 338, 351, 372, 377, 380,      382, 401, 405, 408, 415, 422, 424, 425, 454, 465, 466, 470, 473, 480,   481, 484, 518, 533, 541, 547, 549, 554, 558, 584, 603, 605, 607

Peics Iurissa (Peić Juriša), az Esküdt Polgárság tagja: 196, 242, 488, 510, 527,     578, 599

Peics Laurentius (Peić Lovro), az Esküdt Polgárság tagja: 11, 75, 196, 220, 242,                 246, 256, 271, 303, 372, 380, 395, 401, 405, 415, 454, 465, 473, 533,             541, 547, 549, 567

Peics Georgio Maria (Peić Đorđa Marija): 324, 443

Peics Matthias (Peić Matija), az Esküdt Polgárság tagja: 270, 271, 289, 372, 377,              380, 412, 424, 440, 473, 480,484, 498, 503, 510, 547, 567, 584

Peich Nicolaus (Peić Nikola): 466, 481

Pekers Conradum (Pekers Konrad): 368

Pelczhober Ladislaus (Pelchober Ladislav): 444

Pencsity Iovan/Ioannes (Penčić Jovan), őr: 304, 477, 528

Perchich (Perčić): 610

Percsics Antonius (Perčić Antun): 377

Percsics/Perchich Iacobus (Perčić Jakov), az Esküdt Polgárság tagja: 239, 465,   470, 473, 480, 484, 485, 531, 541, 547, 549, 555, 583, 584, 603

Percsics Matthias (Perčić Matija): 250, 465

Perčić/Perćić Mihajlo (Percsics/Pertyity Michaël), szenátor és az Esküdt                Polgárság tagja: 151, 163, 165, 168, 178, 186, 190, 192, 196, 211, 217,      221, 222, 223, 229, 231, 269, 300

Percsics Petrus (Perčić Petar): 250, 487

felesége Anoka (Anoka): 487

Percsich Simon (Perčić Simon): 476

Percsics Vranye (Perčić Vranje), pásztor: 339

Perics Georgius (Perić Đorđe), az Esküdt Polgárság tagja: 297

Perisics Ioannes (Perišić Ivan): 194, 272

Perisics Stephanus (Perišić Stevan): 495

Perkovich Matthias (Perković Matija): 573

Persics Franciscus (Peršić Franjo): 186, 194

Persics Iurissa (Peršić Juriša): 309

Pestyity Michaël (Pešćić Mihajlo), szenátor: 221

Pesutovich Marcus (Pešutović Marko): 600

Pessutovity/Pesutovity Michaël (Pešutović Mihajlo): 582

– felesége Maria (Marija): 582

Petakov Neczko (Petakov Necko): 342

Péter Stephanus (Peter Istvan), Kiskunhalas bírója (a Kunsági Halas, ahogy az   eredeti szövegben írja): 10

Petkovics Matthaeus (Petković Matija): 141

Pető Istvan (Peto Ištvan), gulyás: 293

Petri Ioannes (Petri Ivan): 57

Petrich Ioannes (Petrih Ivan): 16

Petrik Ioannes (Petrik Ivan): 435

Petrik Miklos/Michaël (Petrik Mikloš), pásztor: 307, 358

Petrik Stepanus (Petrik Stevan): 525

Petrov Vaszo (Petrov Vasa): 348

Petrovics Ioannes (Petrović Ivan): 495, 520

Petrovics Lazar (Petrović Lazar): 42

Petrovics Paulus (Petrović Pavle), a város őre: 34

Petrucha Ioannes (Petruha Ivan): 164

Petrucha Ioannes (Petruha Ivan), városi szolga/szolgáló: 104

Petruha Ivan (Petrucha Ioannes), városi kocsis: 149

Philipovics Michaël (Filipović Mihajlo): 136

Pinter Georgius (Pinter Đorđe): 444

Pismisev Stephanus (Pismišev Stevan):173

Pismisev Michaël (Pismišev Mihalo): 173

Pischmisev Petrus (Pišmišev Petar): 172, 173, 377

Piukovics Antonius (Piuković Antun), megyésispán (sreski načelnik): 603

Piuković Blaško (Piukovics Blasium): 444

Plesić Zarija (Plesich Zaria): 501

Plevčić Ivan (Plevcsik Ioannes): 295

– felesége Katarina (Catharina): 295

Pokrics Iuriss, alias Klyunovics/akit még Klyunovicsnak is hívtak (Pokrić Juriša zvani Kljunović): 456

Pokrity Marcus (Pokrić Marko): 443

Pokrics Nicolaus (Pokrić Nikola): 456

Polya Andreas (Polja Andraš): 80, 84

Polyak Antonius (Poljak Anton), biztos: 268

Polyak Iancsika (Poljak Jančika): 463

Polyak Matthias (Poljak Matija): 580

Polyakovics Ancsa (Anča Poljaković): 123

Polyakovics Bernardus (Poljaković Bernard): 136

Polyakovics/Polyakovich/Polyakov/Polyak Elias/Illia (Poljaković/Poljakov        Ilija), az Esküdt Polgárság tagja, a városi pénztárt ellenőrző bizottság              tagja, borbíró (a kocsmák ellenőre/inspektor za krčme), székbíró (a       hentesüzletek ellenőre/ispektor za mesare); városi kamarás/gradski     kamerar, szenátor: 11, 109, 128, 184, 196, 199, 235, 242, 269, 271, 289,             296, 297, 303, 304, 305, 308, 310, 311, 317, 325, 329, 333, 337, 338,       339, 341, 349, 350, 351, 353, 354, 357, 359, 360, 367, 370, 372, 374,   379, 381, 382, 384, 386, 390- 393, 395, 396, 400, 403, 405, 406, 408,     409, 411, 415, 419, 422, 424, 425, 426, 438, 440, 449, 454, 465, 470,   473, 478, 480, 483, 484, 485, 488, 515, 517, 518, 521, 526, 527, 549,            551, 554, 558, 567, 569, 572, 584, 599, 603, 607

– felesége Anča (Ancsa): 123

Polyakovics Matthias (Poljaković Matija): 608

Polyakovics Martha (Poljaković Marta): 518

Poljaković (Polyakovics) testvérek:

Ioannes (Ivan): 518

Lucas (Luka): 518

Paulus (Pavle): 518

Simon (Simon): 518

Pongracz Matthias (Pongrac Matija): 571

Popp Lazar (Pop Lazar): 580

Popin Kerst (Popin Krsto): 539

Popov Rusz Teovana (Popov Rus Teovana): 441

Popovich Lazar (Popović Lazar): 569

Popovich Paulus (Popović Pavle): 558

Popovich Theodorus (Popović Teodor): 589

Porkolab Stephanus (Porkolab Ištvan): 398

Porubsky Thomas (Porubski Toma): 607

Prcsics/Prtyity Ioannes (Prčić/Prćić Ivan), kocsmatulajdonos: 257, 369

Prcsics/Prtyity Iacobus (Prčić/Prćić Jakob), az Esküdt Polgárság tagja: 106, 380,                 382, 422, 425, 429

Prcsics/Prtyity/Prchich Michaël (Prčić/Prćić Mihajlo), kereskedő és szenátor:        75, 77, 79, 92, 95, 102, 1057, 114, 124, 220, 223, 226, 238, 240, 242,      244, 245, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 258, 263, 267, 271, 338, 473

Princip Georgius (Princip Đorđe): 60

Prinischen Paulus (Prinišen Pavle): 545

Proia Nicolaus (Proja Nikola): 427

Puhalov Marcus (Puhalov Marko), pásztor: 430

Pulai (Pulaji), tizedes/kaplar: 332

Punyetina Ianya (Punjetina Janja): 335

Puranov Ruzsa (Puranov Ruža): 573

Purcsar (Purčar): 320

Purcsarsky Bukvics Simon (Purčarski Bukvić Simon): 471

Purcsarsky Matthia (Purčarski Matija): 152

Purcsarski/Purcsarsky Vojnics Thoma (Purčarski Vojnić Toma), az Esküdt          Polgárság tagja: 380, 401, 438, 454, 465, 575

Puskas Ioannes (Puškaš Janoš): 447

Puzich Andreas (Puzić Andraš): 586

Puzics/Pusics Georgius/Georgy (Puzić Đorđe) az Esküdt Polgárság tagja: 242,      266, 289, 297, 303, 312, 337, 338, 340, 345, 362, 411, 422, 424, 425,      438, 454, 470, 473, 477, 480, 488, 495, 510, 518, 526, 541, 547, 554,   577, 607

Pusics Georgius (Puzić Đuro), őrmester (zastavnik) és esküdt városatya : 11, 63,                 154, 183, 185, 196, 213, 220, 246

Puzics Ioannes (Puzić Ivan): 399

Puzics/Puzich Iosephus (Puzić Josip), pásztor: 411, 569

R

Racz Ianko (Rac Janko): 531

Racz Ioska (Rac Joška): 460, 461

Racz Iosephus (Rac Jožef): 462

Racz Petrus (Rac Peter): 194, 264, 288, 574

Racsin Glischo (Račin Gliša), gulyás: 540

Racskovics (Račković): 594

Raczkovics David (Racković David): 590, 600

Radanovics/Radanovics Phillipus (Radanović Filip), székbíró (nadzornik mesare)              és kocsmáros: 418, 470, 480, 497

Radics Andreas (Radić Andrija):446, 457

Radisich Gaio (Radišić Gajo): 501

Radisich Iovanka (Radišić Jovanka): 590

Radisich Lazarus (Radišić Lazar): 561

Radisich Nicolaus (Radišić Nikola): 573

Radisich Nina (Radišić Nina): 561

Radissics Radoszav (Radišić Radosav): 398, 448

– felesége: Anđelija (AngyElias): 448

Radivoie Maszni (Radivoje Masni), szolga/szolgáló: 236

Radivojevich Chira (Radivojević Ćira): 589

Radosavlyevich Arszen (Radosavljević Arsen): 562

Radovics Ioannes (Radović Jovan): 469

Radulics Miailo (Radulić Mihajlo), dávodi/dantovai lakos: 108

Radulovics Antonius (Radulović Antonije): 571

Ragalÿ (Ragali), Esterhazy ezred (regiment) kapitánya/kapetan: 486

Raics Franciscus (Raić Franjo), az Esküdt Polgárság tagja: 147

Raics Iosephus (Raić Josip): 205

Raicsics Franciscus (Rajčić Franjo): 11

Raicsics Elias (Rajčić Ilija): 540

Raicsics/Raitsich Martinus (Rajčić Martin), az Esküdt Polgárság tagja: 147, 183,               196, 220, 271, 277, 303, 304, 311, 314, 332, 338, 359, 372, 380, 382,             424, 425, 433, 436, 441, 477, 533, 554, 567, 578, 586, 591, 594, 595,   596, 597, 599

Raicsics Nicolaus (Rajčić Nikola): 267, az Esküdt Polgárság tagja: 147

Raicsics Stephanus (Rajčić Stevan), az Esküdt Polgárság tagja: 271

Raikovics Ioannes, alias Versacsin/akit még Versaninnak is hívnak (Rajković Ivan zvani Veršanin): 609

Rajin Blasÿ (Rajin Blasi): 451

Rajin Thomas (Rajin Toma): 406

Rakics/Rakics Stephanus (Rakić Stevan): 445

Marisa Ramska (Ramska Marisa), dajka Sziléziából:114

Rassin Gliso/Glisso (Rašin Glišo), gulyás: 390, 394, 399

Raskovics de Anastasy (Rašković de Anastazija): 372

Redl de Iosephus Franciscus (Redl Franc), kamarai administrator, tanácsnok,     kamarás: 1, 8, 9, 10, 56, 131, 146, 310, 332, 369, 375, 388, 390, 403, 406,             411, 441, 454, 475, 490, 502, 518, 525, 526, 572, 605

Relyaszov Georgius (Reljasov Đorđe): 332,443

Relyaszov Gregorius (Reljasov Grgo): 369

Relyin Nicolaus (Reljin Nikola): 555

Ribarsk? Ioannes (Ribarski Ivan): 546

Ridler Phillipus (Ridler Filip): 453

Risztman Ioannes (Ristman Ivan): 577

Rogics Bartholomaeus/Barissa (Rogić Bartol), az Esküdt Polgárság tagja: 196,   199, 220, 236, 242, 251, 255, 266, 271, 280, 289, 337, 338, 345, 271,      303, 372, 380, 382, 401, 405, 408, 415, 421, 422, 424, 425, 438, 440,   454, 465, 470, 473, 477, 480, 481, 488, 510, 518, 533, 541, 547, 567,             584, 599, 607

Romics Simon (Romić Šime), sekrestyés és a katolikus templom orgonása: 37, 86,            134, 149, 190, 197, 246, 272, 304, 314, 322, 359, 425, 433, 436, 441,             477, 553, 591, 594- 597, 599

– az orgonás testvére Ioannes (Ivan): 190, 489

Romoda Michaël (Romoda Mihalj): 600

Rozsa Franciscus (Roža Ferenc): 532

Rosaffa Coletta (Rožafa Koleta): 454

Rosaffa Maria (Rožafa Marija), tanítónő: 258, 272, 304

Rosaffa Peter (Rožafa Peter): 258

Rudics Antonius (Rudić Antun): 417

Rudics Christophorus (Rudić Kristofor): 120, 124

Rudics Iacobus (Rudić Jakov): az Esküdt Polgárság tagja: 53, 338

Rudics Ioannes (Rudić Janoš): 294

Rudics Lucia (Rudić Lucija): 417

Rudics Michaël, alias Stipin (Rudić Mihajlo zvani Stipin): 42

Rudics/Rudich Nicolaus (Rudić Nikola), a Magisztrátus tagja: 152, 527

Rudics Simon (Rudić Simon): 255

Rudics Thoma (Rudić Toma), kapitány: 129

Rudics/Rudity Thomas (Rudić Toma), az Esküdt Polgárság tagja, szenátor,         pénztárnok (preceptor), bíró, a bíró helyettese: 146, 154, 183, 185, 186,      196, 197, 199, 202, 209, 210, 213, 214, 217, 220, 224, 229, 231, 235,   237, 239, 242- 246, 251, 253- 258, 260, 263, 266, 271, 273, 274, 276,    277, 283- 286, 288, 289, 291- 294, 296- 298, 300- 304, 307, 309- 311,                 313, 317, 321- 324, 327, 334, 336- 339, 348- 350, 353, 359- 362, 368-        374, 376, 379, 380, 383, 387, 389, 390, 395, 397, 398, 402, 405, 408,   414, 415, 423, 425- 447, 449- 451, 453, 454, 457, 461, 462, 464- 478,      480, 482, 483, 488, 493, 495, 500, 503, 507, 510, 513, 515, 519, 521,   522, 526, 528, 530, 532, 535, 537, 538, 540, 541, 543, 544, 546, 547,     549, 554, 555, 559, 561, 564, 565, 566, 578, 579, 581- 583, 586, 599,   603, 607, 609

Rudics Thomas (Rudić Toma), borbíró (a kocsmák ellenőre / nadzornik krčmi):                 149

Rudinszkÿ Iosephus (Rudinski Josip):169

Rusicska Albertus (Ružička Albert): 536

Rusmir Nicolaus (Rusmir Nikola): 43

Ruszolgics Cosztadin (Rusolgić Kostadin), kereskedő: 492

Ruzics Andreas (Ružić Andrija): 567

Ruzsich Marcus (Ružić Marko): 602

S[65]

 1. Medardi (sveti Medard, Szent Medárd): 298

Sain Bassa (Šain Baša), török kereskedő: 20

Sarcsev Franciscus (Šarčev Franjo): 77

Sarcsev Ierko (Šarčev Jerko): 60

SchÎller Ioannes Georgius (Šeler Johan Georg), pék: 97

Sebestiny Ioannes, alias Gyapar/akit még Gyaparnak is hívtak (Sebestinj Janoš                 zvani Đapar), gulyás: 386

Sent Ambrosÿ (Sv. Ambrozije): 285

Sent Georgius (Sv. Đorđe) – ezen a napon választották a városigazgatást:146, 182, 282

Sent Michaël (Sv. Mihajlo): 116, 246, 254

Serlcsich Geczia (Serčlić Gecija): 560

Sesetrov Albertus (Sesetrov Albert): 342

Setrov Mileta (Setrov Mileta): 142

Simokov Iosephus (Šimokov Josip): 11

Simon August (Šimon Avgust): 559

Simonides Ioannes (Simonides Ivan): 513

Sintarin Elias (Sintarin Ilija): 294

Sintarin Stevan (Schintarin Tevan): 447

Sirmio Nedeljko (Sirmio Nedilyko): 258

Sistarić Marko (Sistarich Marcus): 561

Sivkovics Iovan (Živković Jovan) [66], pravoszláv pap (sveštenik): 54

Sokcsics Ioannes (Šokčić Ivan), tizedes: 72

Somloÿ Ladislaus (Šomloi Ladislav): 346

Sörös Michaël (Šereš Mihalj) kecskeméti lakos: 168

Spetko Ioannes (Spetko Ivan): 468

Spers Iosephus (Spers Jozef), üveges: 506

Sremacz Lazar (Sremac Lazar): 482

Stipics Elias/Illia (Stipić Ilija): az Esküdt Polgárság tagja: 94, 380, 401, 415, 424,               473, 486, 510, 547, 549, 599

Stoicsics Arszenius (Stojčić Arsen): 265

Stojscin Nicolaus (Stojšin Nikola): 501

Sucsics Gasparus (Sučić Gašpar): 601, 608

Suics Stephanus (Šuić Stevan): 163

Suics Thomas (Šuić Toma): 163

Suvatsina Catharina (Suvačina Katarina) Ladislaus Somloÿ felesége: 346

Svinyar Antun (Svinjar Antun): 548

 

SZ

Szabo Elisabeth (Sabo Elizabeta): 243

Szabo Franciscus (Sabo Ferenc): 226

Szabo Gregorius (Sabo Gergelj): 496

– felesége Magdalena (Magdalena): 496

Szabo Ianos (Sabo Janoš): 264, 486, 556

Szabo Ioska (Sabo Joška): 552

Szabo Matté (Sabo Mate), tolvaj: 292

Szabo Matthias (Sabo Matija): 600

Szados Ianos (Sadoš Janoš): 590

Szagmaiszter/Satmaiszter/Saghmaiszter Nicolaus (Sagmajster Nikola), biztos,    kamarás, szenátor, az Esküdt Polgárság tagja: 161, 186, 220, 243, 250,      256, 259, 266, 270, 349, 351, 368, 372, 373, 379, 380, 382, 383, 386,   395, 401, 402, 415, 418, 425, 431, 438, 449, 465, 478, 483, 484, 496,             504, 506, 508, 510, 517, 518, 520, 525, 526, 527, 531, 532, 539, 540,   541, 542, 547, 548, 549, 551, 557, 558, 559, 567, 569, 572, 579, 580,           581,582, 584, 586, 595, 603, 607, 608

Szakalanov Ioannes (Sakalanov Ivan): 20, 43

Szalai Pista (Salai Pišta): 518

Szalle Bassa (Sale Baša), Karamusztafa fia: 20

Szaner Thomas (Saner Toma), városi sebész: 189, 387, 399, 409, 429, 453, 458,                530

– a gyerekei:

Barbara (Barbara): 530

Iacobus (Jakov): 530

Sanska/Sankta de Somborek (Sanska/Sankta de Somorek), biztos: 239

Szanto Iosephus (Santo Josip): 564

Szaplonczaÿ Elias (Saploncai Ilija): 448

Szapuncsics Iosephus (Sapunčić Josip), az Esküdt Polgárság tagja és a piacok    ellenőre/inspektor : 11, 87, 93, 99, 149, 183, 196, 242, 246, 271, 310,      518, 520

Szaracs Ioannes (Sarač Ivan): 331

Szaracs Marcus (Sarač Marko): 223

Szaracs Nicolaus (Sarač Nikola): 223

Szargich Arszen (Sargić Arsen): 540

Szarics Antonius (Sarić Antun): 170

Szarich Hieronÿmus (Sarić Hieronim): 591

Szarich Elias (Sarić Ilija): 573, 575

Szarics Iosephus (Sarić Josip): 406

Szarics Petrus (Sarić Petar), az Esküdt Polgárság tagja: 220, 271, 338, 401, 425, 440, 510, 599

Szariccs (Sarić), nővérek:

Anka (Anka): 230,

Catharina (Katarina): 230,

Maria (Marija): 230

Szarics Stephanus (Sarić Stevan): 377, 513

Catharina (Katarina) mostohaanyja: 513

Szarvas Marcus (Sarvaš Marko): 287

Szatmeister Nicolaus (Satmajster Nikolaus): 161

Szavin Petrus (Savin Petar): 468

Szebelei Carolus (Sebelej Karolj): 353

Szebestin Ioannes (Sebestin Janoš): 372

Szekulics Marcus (Sekulić Marko): 348

Szekulics Milanko (Sekulić Milanko): 260

Szelle Ianos (Sele Janoš), gulyás: 293

Szelles Matthias (Seleš Matija): 610

Szelez Ioannes (Selez Janoš): 434

Szegedinacz Philipus (Segedinac Filip): 360

Szegedincsevich Philipus (Segedinčević Filip): 541

Szegedinka Sara (Segedinka Sara): 310, 363

Szergich Lazar (Segić Lazar), szolga/szolgáló: 538

Szetrov Petrus (Setrov Petar), nemes: 113

Szoke Stephanus alias Buczi/akit még Buczinak is hívtak (Seke Ištvan zvani      Buci): 564, 576

Szent Pétrÿ Gregorius (Sent Petri Gergelj): 221

Szerdanov Miaïlo (Serdanov Mihajlo), gulyás: 355

Szőrfű Ioannes (Serfi Janoš): 432

Szőrfű Paulus (Serfi Pal): 537

-felesége Elisabetha (Elizabeta): 537

Szüch Franciscus (Sič Franjo): 556

Szücs Thoma (Sič Tamaš): 145

Szücs Laurentius (Sič Lovro): 363

Szikotin Georgius (Sikotin Đorđe): 238

Szivanov Paulus (Sivanov Pavle): 238, 247

Szimcsevics Gyuka (Simčević Đuka): 421

Szimcsevics Rista (Simčević Rista): 421

Szivos Stephanus (Sivoš Ištvan), juhász: 574

Szkender Thomas (Skender Toma): 562

Szkenderov/Szkenderovics/Skenderovity Marcus /Marco (Skenderov / Skenderović Marko), szenátor és a városi pénztár ellenőrző bizottság tagja,    kereskedő: 79, 83, 95, 96, 107, 114, 125, 128, 146, 167, 175, 178, 183,                 190, 192, 195, 196, 197, 210, 214, 222, 223, 229, 231, 232, 238, 239,           241- 244, 246, 248, 250, 251, 254, 256, 258- 260, 263, 271, 273, 274, 276, 278, 280, 284- 287, 292, 295- 297, 299, 303, 304, 306, 307, 314-        316, 318, 321- 323, 326- 331, 334- 339, 344, 347, 350, 352, 353, 367, 368, 371, 373, 377, 378, 380382, 384, 387, 390, 391, 393, 395, 397- 402,                404- 406, 409- 411, 414, 417, 419- 422, 424- 426, 433, 440- 443, 445-                 448, 456, 459- 462, 464, 468, 469, 473, 474, 476, 477, 479, 480, 483- 487, 495, 499, 506- 508, 510- 512, 514, 515, 518, 519, 521, 523, 526,      528- 530, 533, 535, 536, 538, 545, 555, 558, 559, 563, 564, 566, 568,   572, 580, 581, 583, 586, 588, 590, 591, 599, 603, 606, 608- 610

Szkenderov Thomas (Skenderov Toma): 340

Szkenderovics Marianus (Skenderović Marjan), szenátor: 526, 533, 584

Szkenderovics Nicolaus (Skenderović Nikola): 348

Szkenderovich Paulus (Skenderović Pavle): 562

Szlaninkovics Ioannes/Iancsika (Slaninković Ivan / Jančika), pásztor: 197, 272,                442, 545, 580

Szlavity Blagoiev (Slavić Blagojev), az Esküdt Polgárság tagja: 412

Sznaider Matthias, alias Szabo/akit még Szabónak is hívtak (Snajder Matija zvani           Sabo): 298

Szprencsan Kerszta (Sprenčan Krsta): 564

Szrdanov/Szerdanov, Michaël/Miaïlo (Srdanov/Serdanov Mihajlo), gulyás:        399

Sztanicsics Thodor (Staničić Todor): 493

Sztankovics Gyorgya (Stanković Đorđe): oszmán alattvaló: 289, 341, 478

Sztankovich Laurentius (Stanković Lovro): 468

Sztanoia Ilias (Stanoja Ilija): 512

Sztanoiev Elias (Stanojev Ilija): 204

Sztanojev Iosephus (Stanojev Josip): 204

– lányai:

Agneta (Agneta): 204,

Hellena (Jelena):204

Iuliana (Julijana): 204

Sztantics/Sztantich Thadaeus/Thadaeus/Thadia/Tadia (Stantić Tadija), az         Esküdt Polgárság tagja : 11, 76, 169, 183, 213, 242, 246, 256, 259, 271,      297, 303, 337, 338, 372, 380, 382, 401, 405, 415, 424, 425, 440, 454,   470, 473, 480, 510, 527, 533, 547, 549, 599

Sztantics Todor (Stantić Todor): 459

Sztaracsky Osztoja (Starački Ostoja): 20

Sztepanovics Ioannes (Stepanović Jovan) 15, 21

Sztipics (Stipić): 529, 610

Sztipity/Stipics Albertus (Stipić Albertus), az Esküdt Polgárság tagja: 11, 94,        186, 235, 256, 269, 271, 289, 297, 337, 345, 351, 401, 415, 420, 422,      424, 438, 440, 473, 480, 483, 484, 499, 510, 518, 554, 579

Sztipics Georgius (Stipić Đorđe), az Esküdt Polgárság tagja: 377

Sztipics Marcus (Stipić Marko): 374

Sztojadinov Philipus (Stojadinov Filip): 468

Sztojan Valachi (Stojan Vlah): 376

Sztoikovics Krsta (Stojković Krsta): 421

Sztoissin Arszen (Stojšin Arsen): 247

Sztoissin Georgy, alias Roksa/akit még Roskának is hívtak (Stojšin Đorđe zvani Rokša): 326

Szubassin Marcus (Subašin Marko): 103

Szucsics Andreas (Sučić Andrija): 549

Szucsich Georgius (Sučić Đorđe): az Esküdt Polgárság tagja: 484, 603, 608

Szucsics Ioannes (Sučić Ivan): 415

Szucsics Iacobus (Sučić Jakov), nemes, a Magisztrátus tagja, kapitány, székbíró                (nadzornik mesare): 45, 84, 124, 243, 269, 296, 270, 271, 315, 297, 303,    310, 338, 382, 401, 405, 410, 415, 418, 424, 425, 438, 440, 444, 465,   473, 477, 488, 500, 510, 517, 526, 533, 541, 549, 578, 584, 603

Szucsics Helena (Sučić Jelena), nemesasszony, anyja Iosephus Szucsicsnak : 415

Szucsics Iuliana (Sučić Julijana): 234, 336, 574

Szucsics Lucas (Sučić Luka), nemes és másodkapitány / kapitányhelyettes         (vicekapetan) és az Esküdt Polgárság tagja: 124, 147, 195, 297, 549, 575

Szucsics Marianus (Sučić Marjan), nemes: 444, 533

Szucsics/Szucsity Martinus (Sučić Martin), nemes, a piacok ellenőre, szenátor, az               Esküdt Polgárság tagja: 60, 65, 83, 267, 270, 271, 272, 275, 296, 315,    337, 338, 351, 382, 401, 405, 454, 458, 465, 477, 480, 482, 497, 500,   526- 529, 531- 533, 537- 539, 540, 541, 543- 547, 550, 551, 553- 559,          561- 563, 565, 568- 572, 577, 578, 582584, 586, 590- 592, 594, 595, 597,           598, 600- 603

Szuvacsics (Suvačić) testvérek:

Antonius (Antun): 273

Georgius (Đorđe): 273

Szuvacsia Ioannes (Suvačija Jovan): 450, 459

Szuvaicsics Ioannes/Iovan (Suvajčić Ivan): 449, 450, 606

T

Tamassÿ Iosephus (Tamaši Ištvan): 369, 441

Tamassÿ/Tomassÿ Paulus (Tamaši/Tomaši Pal), az Esküdt Polgárság tagja: 256,              266, 369, 371, 441, 552

Tankorep Antonius (Tankorep Antun): 562

Tankorep (Tankorep), testvérek:

Paulus (Pavle): 548

Thomas (Toma): 548

Tankorep/Tankorepov Iosephus (Tankorep/Tankorepov Josip), kereskedő: 91, 142, 231, 244, 245, 352

Taskovics Martinus (Tašković Martin): 429

Tasÿ Elizabetha (Tazi Elizabeta): 383

Tatapalkov Georgius (Tatapalkov Đorđe): 310

Tatarpalkov Nicolaus (Tatarpalkov Nikola): 461

Tatarpalkov Simon (Tatarpalkov Simon): 367

Tatykov Iosephus (Taćkov Josip): 182

Téglár Catharina (Teglar Katarina): 479

Telyukovics Ioannes (Teljuković Ivan): 335

Temesvárÿ Andreas (Temešvari Andraš), szenátor és bíró Szegedről :10, 438, 606

Temesváry Georgius (Temešvari Đorđe): 353, 393

Temesvarÿ Helena (Temešvari Jelena): 488

Temunov/Temmunov Iosephus/Ioszo (Temunov Josip/Joso), az Esküdt Polgárság            tagja és jegyző: 11, 113, 183, 196, 242, 246, 266, 271, 303, 338, 351,             372, 380, 408, 415, 424, 438, 440, 454, 465, 470, 473, 510, 541, 547, 599

Theophortis (Teofortis): 344

Tessich/Tesich Georgy/Georgius (Tešić Đorđe), az Esküdt Polgárság tagja: 466,   518, 533, 567

Tesich Gliso (Tešić Glišo): 517, 584

Tessich Gregorius (Tešić Grgo): 343, 555, 578, 584

Tesity Michaël (Tešić Mihajlo), nemes: 327, 332, 343

Tessich Theodorus (Tešić Teodor), nemes: 532

Tessin Glischo (Tešin Glišo): 540

Ticsurinov Ioannes (Tičurinov Ivan): 415, 450, 577

Tikacs (Tikač), kereskedő: 231

Tikviczk? Antonius (Tikvicki Antun): 225, 340,

Tikviczki Michaël (Tikvicki Mihajlo): 310

Tikviczki/Tikviczky/Tikvicskÿ/Tikvitskÿ Ioannes/Ioannes (Tikvicki/Tikvički      Ivan), az Esküdt Polgárság tagja: 266, 377, 380, 401, 408, 438, 449, 473,      510, 532, 533, 554, 567, 584

Tikviczkÿ Dionisius (Tikvicki Dionizije): 225

Tikviczkÿ Elias (Tikvicki Ilija): 169, 530

Tikviczkÿ/Tikvicski Stanissa/Sztanislaÿ/Stanislaus (Tikvicki /Tikvički Staniša / Stanislav): 139, 225, 426, 467, 595

Tikviczkÿ Thomas (Tikvicki Toma): 23

Tikviczky Zelyko (Tikvicki Željko): 343

Timar Ianos (Timar Janoš): 485, 560

Timar Ioska (Timar Joška): 538

Thimotiae (Timotije), pravoszláv/ortodox pap: 31

Tobsics Adamus (Tobšić Adam): 15, 21

Thodor (Todor), tolvaj: 460

Todor Georgius (Todor Đorđe), pásztor: 498

Todor Iuliana (Todor Julijana): 453

Thodorovics Mihailo (Todorović Mihajlo): 599

Todorovics Paulus (Todorović Pavle), kereskedő: 411, 546

Tokics/Tokity/Tokich Thadaeus (Tokić Tadija), az Esküdt Polgárság tagja és     borbíró/a kocsmák ellenőre/nadzornik za vino: 54, 184, 192, 270, 271,      289, 310, 338, 382, 386, 388, 395, 401, 405, 408, 440, 465, 480, 484,   510, 518, 533, 540, 541, 544, 551, 567, 578, 580, 584, 599

Tolpfer Martinus (Tolpfer Martin): 451

Thomas (Toma), ferences tanár, professzor (profesor): 293

Tomaer Ioannes (Tomaer Ivan): 298

Tomkovics Abel (Tomković Abel), az Esküdt Polgárság tagja: 11, 146

Tonan Michaël (Tonan Mihajlo), kőműves: 492, 533, 563, 592

Topany Miska (Topanj Miška): 243

Topor Georgius (Topor Đorđe), pásztor: 498

Tótth AngyElias (Tot Angela): 468

Totth Andreas, alias Ioska/akit még Ioskanak is hívtak (Tot Andraš zvani Joška):475

Totth Elizabeth (Tot Elizabeta): 240

Totth Ianos (Tot Janoš): 533

Totth Iosephus (Tot Jožef): 385, 456

Tot Martin (Tóth/Totth Martinus): 360, 376, 458

Tot Matija (Totth Matthias): 522

– felesége Catharina (Katarina): 522

Totth Michael (Tot Mihalj): 489

– felesége Erse (Eržika): 489 (esetleg Örzse ford. megj)

Totth /Tótth Paulus/Pál (Tot Pal): 211, 520, 560

Totth Georgius (Tot Đerđ): 54, 299

Tóth Pista (Tot Pišta): 362

Tóth Thomas (Tot Toma), börtönőr: 528

Trbich Georgius (Trbić Đorđe): 588

Triffunov Thodor (Trifunov Todor) 171

Trinar Iosephus (Trinar Jožef): 516

Trinitarÿ (Tritinari): 212, 339

Trnbeczkÿ (Trnbecki), otac: 339

Tuczics Nicolaus (Tucić Nikola): 281

Tukulyacz Martinus (Tukuljac Martin): 593

Tukulyacz Stephanus (Tukuljac Stevan): 430

Tumbasz /Tumbaszov/Tumbaszovics Simon/Simun/Schimun (Tumbas/Tumbasov /Tumbasović Šimon ), az Esküdt Polgárság tagja: 11, 63, 186, 196, 220, 242, 246, 271, 372, 345, 380, 395, 401, 408, 424, 425, 426, 440, 447, 449, 459, 462, 470, 473, 486

Tumbasz/Tumbaszovics Stephanus (Tumbas /Tumbasović Stevan), az Esküdt Polgárság tagja: 270, 274, 303, 323, 345, 377, 422, 470, 473, 474, 500

Tumbaszovics (Tumbasović), testvérek:

Ioannes (Ivan): 333, 384, 464,

Gregorius (Grgo): 384, 464

Matthias (Matija): 384, 464

Tumbaszovics Loketics Stephanus (Tumbasović Loketić Stevan): 490

Tutarpalkov (Tutarpalkov): 466

Turanov Elias (Turanov Ilija): 340

Turanov/Turanovich Petrus (Turanov/Turanović Petar): 536

Tustics Ioannes (Tustić Ivan), kocsis: 272, 304

 

TY

Tyatykov Iosephus (Ćaćkov Josip): 182

Tyakics Iacobus (Ćakić Jakov), az Esküdt Polgárság tagja: 196, 271

Tyakics Lucas (Ćakić Luka): 221

Tyakity Paja (Ćakić Paja) gulyás: 472

Tyelavi Matthias (Ćelavi Matija): 582

– felesége Maria (Marija): 582

Tyurtsia Gruio (Ćurčija Grujo): 359, 361, 521, 532

Tyurtsia Ianko (Ćurčija Janko): 446

Tyurcsia Simon (Ćurčija Šimon): 71

Tyurcsin Martha (Ćurčin Marta): 140

Tyurcsin Martinus (Ćurčin Martin): 449

 

U

Uzurovics Radin (Uzurović Radin), Pivnica falu lakosa: 129

V

Vajda Elizabetha (Vajda Elizabeta): 237

Vaixer Paulus (Vajkser Pal), kocsmáros: 582, 585, 609

Valahus Thomas (Valahus Toma), gulyás: 269

Valetich Mittar (Valetić Mitar): 487

testvére Stephanus (Stevan): 487

Valprem (Valprem), lakatos és szegedi szenátor: 536

Valprum/Valbrum Ioannes (Valprum/Valbrum Ivan): 531, 539

Valprum Michaël (Valprum Mihalj), szegedi bíró: 10

Varadi Petrus (Varadi Peter): 555

Varga Georgius (Varga Đerđ): 497

Varga Petrus (Varga Peter), gulyás: 79

Vég Ioannes (Veg Janoš): 587

Vékes Martinus (Vekeš Martin), szegedi lakos: 80

Vassadi Franciscus (Vašadi Ferenc): 503

Vaschudÿ Franciscus (Vašudi Ferenc): 427

-felesége Elizabetha (Elizabeta): 427

Vaschut Ioannes (Vašut Janoš): 443

Veszelovics/Veszelinovich Sztoian (Veselinović Stojan): 408, 490

Vőrős Benedictus (Vereš Benedikt): 320

Vőrős Ignatius (Vereš Ignac): 477

Vőrős Michal (Vereš Mihalj): 258

Verlin Elizabeth (Verlin Elizabeta), Thomas Szasner (Tome Sonera) felesége,       Prágából: 530

Vermes/Wermes Ladiszlaÿ/Ladislaus (Vermeš Ladislav), kamarai biztos              (provizor) Szántóról (Santova): 338, 519, 541, 545, 580, 583, 603

Vida Georgius (Vida Đerđ): 600

Vida Stephanus (Vida Ištvan), kocsis: 304, 528, 563

Vida Michaël (Vida Mihalj): 522

Vidakovics Bonaventura (Vidaković Bonaventura), nemes: 370, 452

Vidakovics Georgius (Vidaković Đorđe), nemes: 332

felesége Martha (Marta): 332

Vidakovics Phillipus (Vidaković Filip): 92

Vidakovics Gregorius (Vidaković Grgo), szenátor, a bíró helyettese: 11, 77, 79,   83, 95, 107, 124, 129, 146, 163, 168, 192, 193, 194, 202, 221, 226, 230,      232, 237, 239, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 255, 257,   258, 259, 260, 263, 267, 271, 273, 277, 278, 287, 288, 292- 295, 297,             299, 301- 308, 311, 312, 314, 315, 318- 323, 325, 326, 328, 331- 333, 336- 340, 343, 344, 347- 349, 351, 352, 354, 355, 357- 363, 365- 373,          376, 378, 380, 381, 382, 385, 387- 389, 392, 394, 396- 398, 402- 406, 409- 414, 416, 419422, 424- 428, 430- 434, 436, 437, 439, 440, 442, 444,                446- 448, 452- 454, 456- 462, 464, 467, 476, 477, 486- 489, 491, 501, 502, 505, 526

fiai:

Georgius (Đorđe): 336

Iacobus (Jakov): 278, 336

Vidakovics Catharina szül. Tumbaszovics (Vidaković Katarina rođ. Tumbasović): 382, 415, 580

Vidakovics Lucia (Vidaković Lucija), Stephanus Rudics özvegye: 328

Vidakovics Martinus (Vidaković Marin), nemes: 469, 533

Vidakovics Simon (Vidaković Šime): 464

Vidakovics Stana (Vidaković Stana) 92, 93

Vidakovics Stephanus (Vidaković Stevan): 11

Vidakovics Stipan (Vidaković Stipan), az Esküdt Polgárság tagja: 196

Vidnyakÿ Stephanus, alias Tokős, akit még Tökösnek is hívnak,  (Vidnjaki Ištvan zvani Tekeš): 427

Vincze Andreas (Vince Andraš): 579

Vincze Michaël (Vince Mihalj): 360, 441

felesége Vincze Catharina (Katarina): 441

Vinczin Michaël (Vincin Mihalj):150

Vinko Georgius/Georgy (Vinko Đorđe): 47, 498

lánya Catharina (Katarina): 498

felesége Helena (Jelena): 498

Vinkovics Ioannes (Vinković Ivan), kocsis: 197

Viragh Iudka (Virag Jutka): 503

Viragh Mathias (Virag Matija): 512

Vitanov Iovan (Vitanov Jovan): 328

Vitezovics Michaël (Vitezović Mihajlo), vaskereskedés (gvožđara) tulajdonosa: 238, 344, 370

Vitus (Vito), koldus: 318

Viza Michaël (Viza Mihalj): 360

Vizÿ/Visÿ Josephus (Vizi Jožef), esküdt jegyző, az Esküdt Polgárság tagja,           szenátor, városi biztos: 33, 146, 147, 149, 154, 158, 165, 178, 196, 197,      198, 201, 215, 220, 235, 242, 246,253, 256, 259, 266, 271, 272, 289, 275,           296, 297, 303, 304, 311, 333, 337- 344, 347- 353, 355- 357, 362- 365,          367, 368, 370, 371, 374, 375, 377- 380, 382, 383, 385- 387, 392, 395,396,          398, 401, 403- 405, 408- 411, 413, 415, 416, 424- 426, 429, 430, 432-      434, 436, 437, 439- 442, 446, 448, 449, 452- 454, 457, 459, 460, 462, 464- 466, 471, 473, 474, 476, 480- 482, 484, 485, 488, 495, 497, 507-    510, 515- 519, 521- 523, 526, 527, 530, 532, 533, 538, 541, 547, 549, 551, 553- 555, 560, 562, 565, 567, 569, 570, 572, 573, 575, 576, 578,            579, 581, 583, 585, 587, 590, 592, 594, 595, 597- 599, 603, 604, 607

felesége Vizÿ Lucia (Lucija): 585

Vladikin Michaël (Vladikin Mihajlo): 478

Vlaa Georgius (Vlah Đorđe), pásztor: 356

Vlaa Iosim (Vlah Josim): 145

Vlaa Iovan (Vlah Jovan ), pásztor: 361

Vlaa Mittar (Vlah Mitar), pásztor: 224

Vlaa Michaël (Vlah Mihajlo), gulyás: 79

Vlaa Osztoja (Vlah Ostoja) :148

Vlaa Paulus (Vlah Pavle), pásztor: 258

Vlaa Sztojan (Vlah Stojan): 408

Vlaovics Iosephus (Vlaović Josip): 340

Vlaovics Marcus (Vlaović Marko): 285

Vlaovich/Vlaovics Paulus (Vlaović Pavle): 339, 340, 416, 461, 566

testvérei:

Bartholomaeus (Bratolomej): 416

Ioannes (Ivan): 416

Matthias (Matija): 416

Vlasics Paulus (Vlašić Pavle): 339

Votyin Miatt (Voćin Mijat): 442

Vojnics Bonaventura (Vojnić Bonaventura), az Esküdt Polgárság tagja: 303, 371

Vojnics Bozso (Vojnić Božo): 426

Vojnics/Vojnich (Vojnić) testvérek:

Franciscus (Franjo): 371

Iacobus (Jakov), az Esküdt Polgárság tagja és pénztárnok: 270, 272, 568,           371, 517, 518, 603

Matthias (Matija): 371

Vojnics Gregorius (Vojnić Grgo): 11

Vojnics Ioannes (Vojnić Ivan), nemes, a bíró helyettese, bíró és szenátor: 75, 77,               79, 81, 83, 92, 95, 96, 103, 107, 114, 124, 125, 129, 143, 168, 175, 192,    195, 196, 197, 199, 202, 221, 223, 224, 229, 230, 232, 235, 240, 242,   243, 245, 247, 248, 250,251, 254, 255, 263, 266, 269, 271, 277, 278,           280, 286, 288, 289, 292, 293, 294, 296- 307, 309- 331, 333- 341, 344, 346, 347- 359, 362, 365- 377, 380, 382- 395, 397402, 405- 414, 421, 424-                 426, 429- 433, 435, 436, 438- 448, 453, 456- 459, 461, 462, 467, 470- 474, 476- 481, 483- 485, 488, 489, 492, 493, 495, 497, 499- 509, 510,    516- 520, 523, 524, 546, 528- 536, 538- 542, 544- 549, 552557, 559- 562,                 564- 571, 574- 584, 586- 598, 600, 604- 609

Vojnics/Vojnich Lucas, alias Lucacsics/akit még Lucacsicsnak is hívtak (Vojnić                Luka zvani Lukačić), az Esküdt Polgárság tagja, szenátor, bíró, a bíró           helyettese és borbíró (a kocsmák ellenőre, nadzornik vina): 11, 270- 272,             280, 284, 285, 287, 288, 291300, 302, 303, 306, 307, 309, 315, 316, 318, 323, 327, 330, 331, 335, 337- 342, 347, 348, 353, 356, 362, 364,   367- 372, 375, 377, 378, 380, 382, 384, 386, 390, 391, 395, 401, 405,       406, 408, 410, 411, 414- 421, 423- 426, 428, 434, 436, 438- 440, 442, 445- 447, 450, 452, 456, 457, 461, 462, 464, 470, 471, 473- 485, 487-    495, 497- 504, 506- 510, 516- 524, 526, 527, 529, 531- 536, 540- 544,                 546- 554, 557, 560, 562- 576, 578, 580- 586, 588, 591, 593, 595, 598- 604, 606, 608- 610

felesége Petronella (Petronela): 398

testvérei:

Andreas/Andria (Andrija), szenátor: 368, 526, 527, 599, 605, 607

Simon (Šime): 368

Vojnics Laurenty (Vojnić Lovro): 495

Vojnics Marianus (Vojnić Marjan), az Esküdt Polgárság tagja: 271, 415, 419, 480,            584

Vojnics Petrus (Vojnić Petar): 430

Vojnics Stanislaus (Vojnić Stanislav): 514

Vojnics Stephanus (Vojnić Stevan), nemes, kereskedő, bíró, delegátus/küldött,   szenátor és a városi pénztár ellenőrző bizottságának tagja: 1, 10, 34, 61,             63, 72, 75, 81, 83, 92, 102, 124, 125, 128, 146, 151, 154, 175, 192, 193,               194, 195, 206, 229, 232, 235, 237, 239, 241, 242, 244, 246, 248, 249,         253, 254, 271

Vojnics Stipan (Vojnić Stipan), az Esküdt Polgárság tagja: 196

Vojnics Thomas (Vojnić Toma), az Esküdt Polgárság tagja: 196, 242, 246, 256,                 266, 271, 303, 337, 338, 377, 425, 473, 605

Vojvoda Andreas (Vojvoda Andrija), hentes/mészáros: 272

Volar Misko (Volar Miško): 609

Vorgics Georgius (Vorgić Đorđe): 403

Vrebacz Michaël (Vrebac Mihajlo): 189

Vuics Lazarus (Vuić Lazar): 300

Vuics Marcus (Vuić Marko), kereskedő: 410, 435, 522

Vujanin Szatarita (Vujanin Satarita): 500

Vujavics Andreas (Vujavić Andrija), nemes, szenátor, vendéglős: 364, 372, 426, 452, 459

Vujavics Franciscus (Vujavić Franjo), nemes: 602

Vujavics Georgius (Vujavić Đorđe): 175

Vujavics Gregorius/Gregory (Vujavić Gregorije), nemes: 175, 339

Vujavics Marcus (Vujavić Marko), az Esküdt Polgárság tagja: 196, 242

Vujavics Michaël (Vujavić Mihajlo), az Esküdt Polgárság tagja: 196, 259, 266, 271

Vujavics Petrus (Vujavić Petar), nemes: 300

Vujavics Thomas (Vujavić Toma): 175

Vujkovics/Vuikovity Georgius/Georgy (Vujković Đorđe), molnár: 449, 450, 456, 552

Vujkovics Ignatius (Vujković Ignac): 74, 75

Vujkovich Ioannes, alias Bukva/akit még Bukvának hívtak (Vujković Ivan zvani Bukva): 546

Vujkovics Lucas (Vujković Luka): 587

Vujkovics Michaël (Vujković Mihajlo): 49

Vujkovics Petrus (Vujković Petar), tizedes: 45, 49, 72, 94, 132, 170

Vujkovics Stephanus (Vujković Stevan): 49

Vujavics Michaël (Vujović Mihajlo): 11

Vujavics Lucia (Vujović Lucija): 153,

Vukelity Marcus (Vukelić Marko), tanító: 445, 500, 559, 607

Vukelich Thomas (Vukelić Toma): 598

Vukmanov Iosephus (Vukmanov Josip), az Esküdt Polgárság tagja: 220, 271, 338,           470, 547

Vukmanovics Iosephus (Vukmanović Josip), az Esküdt Polgárság tagja: 246, 271,            303, 382, 438, 465, 533, 584

Vukmanovics Nicolaus (Vukmanović Nikola): 113, 142

Vukov Gerga (Vukov Grgo), az Esküdt Polgárság tagja és szenátor:196, 220

Vukov Ioannes (Vukov Ivan), az Esküdt Polgárság tagja: 48, 270, 303, 338, 372,              380, 415, 424, 425, 438, 454, 470, 493, 547, 584, 599, 607

Vukov Ianko (Vukov Janko), lovász: 481

Vukov Lucas (Vukov Luka): 493, 537

Vukovics Antonius (Vuković Antun): 377, 420, 426, 581, 589, 595, 601

Vukovics Gyorgye (Vuković Đorđe): 182

Vukovics /Vukovich Hieronymus (Vuković Hieronim), szenátor, a bíró                 helyettese, városi pénztárnok : 11, 128, 149, 154, 160, 184, 197, 238, 239,             242, 253, 269, 271, 272, 276, 278, 286, 288, 289, 301, 303, 305- 311,   315, 316, 318, 319, 321, 326, 328, 331, 333- 335, 337, 339, 344, 346,           348, 349, 351, 355, 358, 359, 362, 364- 369, 371- 373, 379- 384, 386, 391, 393, 398, 400- 405, 410, 411, 414- 416, 418- 420, 422, 424- 426,        428- 430, 433, 434, 437, 439, 440, 442445, 448, 452- 454, 456, 459, 460,           463, 465, 466, 470, 471, 474- 476, 478, 470, 480, 481, 483- 485, 492-    495, 497, 501, 503, 504, 508, 511, 512, 517, 520, 521, 528, 529, 532,   533, 536, 540, 542, 545, 548, 550, 553- 556, 558- 564, 569571, 573- 575,    578, 580-582, 588, 589, 592, 594598, 600, 602, 603, 605- 608, 610

Vukovics Ierko (Vuković Jerko), az Esküdt Polgárság tagja: 196

Vukovics Ignatius (Vuković Ignac), az Esküdt Polgárság tagja és szenátor: 11, 76,             94, 102, 103, 107, 114, 124, 139, 146, 163, 165, 167, 168, 178, 183, 185,    186, 192, 194, 195, 196, 197, 211, 214, 217, 223, 224, 226, 231, 232,   237, 242, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 264, 265, 299, 575

Vukovics Ioannes, alias Glavas/akit még Glavasnak is hívtak (Vuković Ivan zvani           Glavaš): 66, 120, 265

Vukovics Ioannes (Vuković Ivan): 570

Vukovics/Vukovich Iosephus/Ioso (Vuković Josip/Joso), az Esküdt Polgárság     tagja: 526, 533, 578, 584, 607

Vukovics Gregorius (Vuković Grgo): 372

Vukovich/Vukovics Marcus (Vuković Marko), tanító: 322, 402, 538, 600

Vukovics Matthaeus (Vuković Matija): 272, 329, 420

Vuković Michaël (Vuković Mihajlo), szenátor: 11, 196

Vukovics Michaël, alias Tatarpalkov/akit még Tatarpalkovnak is hívtak (Vuković Mihajlo zvani Tatarpalkov): 23

Vukovics Paulus (Vuković Pavle): 522

Vukkovics Petrus (Vuković Petar): 397

Vukovics Thomica (Vuković Tomica): 512, 513

Z

Zavodsky Daniel (Zavodski Danijel), ferencesrendi atya: 607 zzz

Zbisko Michaël (Zbisko Mihalj), kamarai számvevő, királyi pénztáros (kraljevski fiškal, rizničar ili blagajnik): 1, 10, 24

Zdilarics Martinus (Zdilarić Martin): 50

Zöldi Elisabeth (Zeldi Elizabeta): 532[67]

Zöldi Geczi (Zeldi Geci): 571

Zelics Georgius (Zelić Đorđe): 366

Zemlei Thomas (Zemlei Toma): 448

Zlerad Iosephus (Zlerad Josip): 543

Zvekanov Ioannes (Zvekanov Ivan): 551

Zvekanov Misko, alias Szluga/akit még Szlugának is hívtak (Zvekanov Miško   zvani Szolga), gulyás: 78

Zvekanov Peti (Zvekanov Peti): 467

Zvekanovics Lucas (Zvekanović Luka): 229, 251

Zvekics/Zvekity (Zvekić) testvérek:

Jevram (Jevrem): 309, 397,

Iovan (Jovan): 309, 397, 485,

Michailo/Mihailo (Mihajlo): 309, 397

Zaria (Zarija): 309, 485, 567, 573, 577, 586

Zoldas Ianos (Zoldaš Janoš): 600

ZS

Zsdralics Mathias (Ždralić Matija): 490

Zsivan/Zsivanovich Iovan (Živanov/Živanović Jovan): 412, 528

Zsivanov Petrov (Živanov Petrov): 412

 

FÖLDRAJZI NÉVMUTATÓ[68]

A

Ada (Ada): 171

Aleksandrovo, lásd Sándor

Almás (Almas, Almaš):247, 244, lásd még Bácsalmás

B

Bács (Bacs, Bač): 593

Bácsalmás (Bačalmaš): 531

Bács megye (Bacsiensis comitatus, Bačka županija): 30, 41, 65, 67, 89, 111

Baja (Baja): 283, 348, 391, 405, 478, 399, 405, 478, 490, 499, 529, 533, 605

Bajmok (Bajmak), Bajmok-puszta, Bajmok pustara, B: 129, 143, 183, 185, 287,             415, 427, 435, 467, 485, 495, 537, 552, 578, 579, 593

Balatha (Balata), Balatha-puszta, Balata pustara: 117

Bánát (Banat, Banatus): 433, 490, 493

Baracshiensis (Baracska Baračka): 511

Baranya megye, (Baranja županija): 32, 39, 523

Bars (Barš): 513

Bécs, Beč (Vienna): 10, 58, 147, 158, 165, 178, 198, 201, 215, 220, 253, 275, 419,            468, 512

Becse (Becse, Bečej): 291, 322, 468

Belye, Belje (Belliens): 589

Belosovicza (Belošovica): 52

Bikics (Bikics, Bikić): 366

Bikovo (Békova, Bikovo): 449, 450, 459, 462

Bileitya (Bileća): 348

Botsma / Bocsma (Bočma) Itáliában, mai Olaszország: 389

Bogad (Bogad): 461

Buda (Budim): 279, 301, 354, 379, 391, 395, 420, 443, 479, 504, 506, 531, 551,                557, 578, 607, 608

C

Cibahhaza (Cibakház, Cibahaza): 485

Cvüch (Cvik), forrás (izvor): 473

CS

Csantaver (Csantavér, Čantavir), puszta/pustara: 27, 78, 183, 406, 415, 532

Csatalia (Čatalija): 545

Csavol (Csávoly, Čavolj): 151, 230, 274, 431, 473, 481

Csíktarcsa (Csik-Tarcsa, Čiktarča): 310

Csongrád (Csongrad, Čongrad): 441, 463

Csonoplya (Csonopliensis, Čonoplja): 529

D

Dávod (Dantova): 108

Debrecen (Debreczen): 411

Duna (Danubium, Dunav): 391, 557

Dunántúl (Trans-Danubius, Trans-Dunavska oblast): 557

 

E

Eger (Eger): 534

Emovacz (Emovac), vélhetően a mai Emovački Lug, Horvátországban: 592

F

Feöldvarium/Földvarium (Feldvar), Vélhetően a mai Bácsfüldvár, vagy               Balatonföldvár (ford. megj.): 325, 572

Félegy-Haz (Feleđhaz), Bizonyára a mai Kiskufélegyházáról van szó. (ford.        megj.): 444, 461

Fülek (Filek), szlovák neve Filakovo, Szlovákiában (ford. megj): 451

G

Gabrity (Gabrić): 462

Gara (Gara): 475

 

GY

Gyömör (Đemer): 464
Göngyös (Đenđeš): 258

Győr (Iaurinum, Jaurinum): 278

Gyűd (Đid): 208, 450, 523

Győrgyén (Đurđin): 23, 183, 185, 415, 467, 578

 

H

Hajoss (Hajoš): 582

Halass (Halaš), vélhetően a mai Kiskunhalas (ford. megj.): 10, 171, 258, 292, 382,            383, 384, 414, 420, 438, 456, 475, 485, 493, 496, 529, 530, 588

Harminczarov (Harmincarov): 524

Hild (Hild): 561

Horgos (Horgas, Horgoš): 395, 401, 405, 415, 480, 583

I

Idvor, lásd Udvar: 493

Irsa (Irša): 445

Istok (Ištok): 449

Italia (Italija): 285, 389

J

Janics Járás (Janić Jaraš): 186

Iankovicz (Jankovac): 545, 603

Jaurinum (Iaurinum), lásd Győr, Magyarország: 278

Ieszenovacz/Ieszenovacs folyócska (Jesenovac): 52, 61, 186, 234, 393, 395, 425,             470, 473, 476, 533, 558, 585, 587, 589

Jeruzsálem (Hierosolimatana, Jerusalim): 267, 460

L

Ludas (Ludoš) puszta/pustara: 300, 332, 395, 403, 405, 415, 456, 465, 466, 474,              502, 578, 583

K

Kabol (Kovill, Kovil): 468,

Kachmar (Kačmar): 490,

Kalocz (Kaloc): 375

Kalocsa (Kolocsa, Kaloča): 274, 286

Kanisza (Kanisza, Kanjiža), bizonyára a mai Magyarkanizsa (ford. megj.): 468,                508

Kecskemét (Kecskemet, Kecskeméth, Kečkemet): 159, 168, 378, 456, 466, 490, 525

Kelebia/Kellebia (Kelebija): 15, 21, 52, 183, 185, 323, 415, 473, 520, 522, 578

Kernaicski Járás (Krnajski Jaraš): 186

Kőles (Keleš), puszta/pustara: 608

Kőrös/Kőrős (Kereš): 348, 419, 549

Kőrös-ér (Kerešer): 477

Kiskunfélegyháza lásd Kún Felegyház: 461

Kiskunhalas (Kiss Kún/Kúm Halass, Kiškun Halaš): 117, 118, 456

Kisszállás (Kisszallas, Kišsalaš), puszta/pustara: 520

Komárom megye (Komar županija): 171

Kovil (Kovill): 468, lásd Kabol

Kúla (Kulla, Kula): 369, 387, 467, 504

Kunbaja (Kum Baja):430

Kún Felegyház (Kunfeleđhaz), bizonyára a mai Kiskunfélegyháza (ford. megj.):                461

Kunszentmiklós (Kún Szent Miklos, Kun Sent Mikloš): 372, 384, 588

M

Madaras (Madaraš), puszta/pustara: 387

Madarsto (Madarászto): 581

Majsa (Maisa, Majša), bizonyára a mai Kiskunmajsa: 485

Martonos (Martonoš): 247, 300, 429, 482

Matehaz (Matehaz): 499

Mélkuth Ianko (Mejkut Janko), birtok: 556

Melykút járás (Mejkut Jaraš): 243, 288

Milak (Milak): 473

Militics (Miletić): 365

Milics/ Milicsics (Milić / Miličić): 339, 535, 601

Mitroviczia (Mitrovica), bizonyára a mai Sremska Mitrovica azaz magyarul Szávaszentdemeter: 372

Mohol (Mohol), birtok: 559

Morava (Morava): 114

Mucsalov járás (Mucsalov Iárás, Mučalov Jaraš): 186

N

Nagyfény (Nagy-Fény, Žednik), puszta/pustara: 183, 185, 291, 415, 445, 470, 473,          560, 578

Nagy Káta (Nađ Kata), puszta/pustara: 608

Neo-Planta (Novi Sad, Újvidék): 322, 449, 478, 492, 590, 600, 609

O

Obarnyacsa (Obarnjača): 601

Osztrovo (Ostrovo): 267

Oszmán Birodalom (Ottomania/Turcia): 339, 531

Ottomania (Otomanija): 212, 339

P

Paks (Pakš): 392, 556

Palics (Palić): 332, 339, 465, 473

Patács (Patač): 320

Pertyity (Perćić) magaslat: 524

Perkerin (Perkerin): 490

Pest (Pesthinum / Pesta, Pešta): 256, 485

Piacenza (Pjaćenca): 285, 491

Pozsony (Posonium, Požun): 14, 58, 253, 275, 395, 405, 415, 419, 444, 489, 512,              516, 564

Prága (Prag): 530

R

Rakos (Rakoš): 345

S

Szanai (Sanska): 239

Sándor (Sandor, Šandor): 531

Sebesics (Šebešić): 94, 183, 185, 393, 415, 457, 465, 473

Siklós (Šikloš): 521

Suplyák (Suplyak, Šupljak): 593, 608

SZ

Szallienses (Sal): 472

Szantova (Santova): 489, 583, 603

Szard (Sard): 549

Szardinia (Sardinija): 549

Szávaszentdemeter, lásd Sremska Mitrovica, és Mitroviczia

Szavin Gat / Gátt Savin (Gat): 186, 321

Szeged (Segedinum, Segedin): 10, 18, 50- 53, 55, 61, 65, 74, 80, 84, 130, 153,     203, 213, 216, 233, 234, 239, 251, 262, 272, 320, 353, 385, 394, 398,      405, 407, 415, 419, 438, 439, 466, 486, 488, 494, 501, 507, 524, 525,   531, 536, 539, 540, 572, 580, 582, 585, 594, 604

Szekszárd (Szekszard, Sekstard): 426

Szencza (Senca): 211

Szentendre (Szent Andreas, Sent Andreja): 446, 505, 558

Szentiván (Szent Ivan, Sent Ivan): 421

Szent Maria (Sent Marija, Szent Mária): 1, 10, 20, 24- 26, 33, 37, 44, 55, 74, 78,                80, 82, 89, 97, 108, 175, 177,183, 216, 233, 234, 252, 256, 258, 259, 266,    274, 275, 278, 291, 292, 305, 307, 334, 350, 355, 368, 371, 385, 403,   414, 439, 490, 525, 541, 609

Szentmiklós (Szent Miklos, Sent Mikloš) azaz a mai Kunszentmiklós: 372

Szolnok (Solnok): 405, 409

Sremska Mitrovica (Sirmium): 258 Lásd még Mitroviczia

Szabadka (Szabatka, Subotica): 287, 414

Szurdok (Surdok): 339

Szentföld (Terra Sancta, Sveta zemlja): 267, 560

T

Tatics Járás (Tatics Iárás, Tatić Jaraš): 186

Tavankút (Tavankut): 94, 129, 183, 185, 415, 478

Temess (Temeš): 490, 493

Temesvár (Temesvar, Temišvar): 595, 609

Thesics Iárás (Tešić Jaraš): 186

Tisza menti katonai kerület (Militia Tÿbiscanus, Potiska vojna oblast): 75

Tisza menti kerület (Tibiscanus, Potiska oblast): 261, 372, 414

Tisza menti sánc (Tibiscanum Fosattum, Potiski šanac): 171

Tompa (Tompa): 59, 186, 400, 533, 556, 578

Topolya (Topola): 390, 541, 572

Torontáludvar lásd Idvor: 493

Tornyos (Tornos, Tornjoš): 532

Tovariss (Tovariš): 487

Törökország lásd (Ottomania/Turcia): 339, 531

Trans-Danubius lásd Dunántúl: 557

 

U

Udvar (Idvor), bizonyára Torontáludvar: 493

 

Ú

Újvidék, lásd Neo-Planta: 322, 449, 478, 492, 590, 600, 609

V

Vác (Vac): 326, 391

Vámtelek, lásd Vantelek

Vantelek (Vantelek / Vamtelek): 155, 183, 185, 415, 478, 607, 610

Vašarhej (Vassarhely), Vélhetően a mai Hódmezővásárhely (ford. megj.): 438, 448

Vörcsmarg (Verčmarg): 537

Verusics (Verušić), puszta/pustara: 183, 185, 340, 415, 449, 462, 471

Verbász (Verbass, Vrbas): 346, 355

Vienna, lásd Bécs

Z

Zenta (Szenta, Senta): 332, 412, 501, 520, 532, 535

Zobnatica (Zobnaticza), puszta/pustara: 183, 185, 210, 390, 415, 425, 541, 578, 593, 610

Zvekics járás (Zvekić Jaraš, Zvekics Iárás): 186

Zombor (Szombor, Sombor): 287, 319, 330, 358, 443, 454, 467, 504, 564, 571, 600

 

ZS

Zsarnóca (Zaroczu, Žarnoc), Borsod megyében: 513

Zsitin (Žitin): 384

[1] Az alábbiakban az egyszerűség kedvéért városként fogjuk említeni a mezőváros Szabadkát minden olyan esetben, ahol nem fontos kiemelnünk, hogy mezővárosi státuszról van szó, de hivatalosan 1779-ig Szabadka mezőváros. (ford. megj.)

[2] Az összes nevet az eredeti formában közöljük, tehát az akkor még nem használt mellékjelek nélkül (ford. megj.)

[3] A transzkribációt, a nevek átalakítását, a kiadvány megjelenésekor érvényes szerb-horvát helyesírás szerint írták, zárójelben közölték az eredeti formát. Ettől a gyakorlattól ebben a fordításban mi eltekintünk, és ahol nincs rá különösebb szükség, nem közöljük a szerb-horvátra transzkribált neveket a magyar helyesírás szabályai szerint eljárva, ugyanakkor meghagyjuk a latinos formát, ahogy az eredeti dokumentumokban van, vagyis a keresztneveket írjuk előre és a csáládneveket utána, ha valakinek van ragadványneve ezek után azt is közöljük. A toponímiákat a lehető legtöbb változatban közöljük, hogy könnyebben beazonosíthatók legyenek az olvasónak, , ill. hogy látsszon az eredetiben használt alakja. Így járunk el a hivatalok megnevezésével is.

[4] Mai szóhasználatban inkább hajcsár (lektor. megj.)

[5] Bizonyára a mai Kiskunhalasról van szó. (ford. megj.)

[6] Vélhetően Szain / Szain és Husszein pasa. (ford. megj)

[7] Ezt a toponímiát később Budzsáknak, szerbül Budžaknak nevezték.

[8] A későbbiekben Györgyén, szerbül Đurđin.

[9] Szerbül szolgát jelent.

[10] Vélhetően Kiskunhalas ford. megj.

[11] Vélhetően Kiskunhalas ford. megj.

[12] azaz centenarius

[13] Ordo SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum, OSsT, Ordo Trinitariorum, OTrin: rabváltó klerikus szerzetesrend. (forrás: Katolikus lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/T/trinit%C3%A1riusok.html) ford. megj.

[14] Ford. megj. esetleg Vahot, Vlachot

[15] Sajnos a szövegből nem egyértelmű, hogy a viszonylag távoli boszniai egyházmegyéről van-e szó, aminek kicsi az esélye, ám ahhoz sem nyújt kapaszkodót a szöveg, hogy valamilyen közelebbi településsel azonosítsuk.

[16] Vélhetően a mai Kiskunhalas. Az alábbiakban elő fog fordulni a Halass (Halaš) név, amely szintén a mai Kiskunhalast jeleti.

[17] Vélhetően Kiskunhalas ford. megj.

[18] Az eredeti kéziratban kihagyták a 2. ügytárgy megjelölését.

[19] Talán Balatonföldvár.

[20] Vélhetően unokatestvérekről van szó. (ford. megj.)

[21] Bizonyára unokatestvérekről van szó. (ford. megj.)

[22] Aligha hihető, hogy a jól ismert Boszniai és Hercegovinai városról van szó.

[23] Ez bizonyára a mai Sremska Mitrovica, magyar régies nevén Szávaszentdemeter (ford. megj)

[24] Vélhetően Kiskunhalas ford. megj.

[25] Vélhetően Kiskunhalas ford. megj.

[26] Vélhetően Kiskunhalas ford. megj.

[27] Szerbül ez Matora Rogata, és vén szarvast jelent.

[28] szenátorok (ford. megj.)

[29] Eddig az Esküdt Polgárság (Zakleta opština) kifejezést használták.

[30] Ez magyarul tanító lenne.

[31] Vélhetően Kiskunhalas ford. megj.

[32] Vélhetően a mai Hódmezővásárhely (ford. megj.)

[33] Bizonyára a mai Kiskufélegyházáról van szó. (ford. megj.)

[34] Bizonyára a mai Bácsalmásról van szó. (ford. megj.)

[35] A mai Szlovákiában, a szlovák elnevezése Filakovo.

[36] Ez bizonyára a mai Magyarkanizsa (ford. megj.)

[37] Itt bizonyára Zala megyére gondolnak. (ford. megj.)

[38] Vélhetően Kiskunhalas ford. megj.

[39] Vélhetően Kiskunhalas ford. megj.

[40] ford. megj.

[41] Bizonyára a mai Hercegszántó, a mai Horvátországban. (ford. megj.)

[42] Vélhetően Kiskunhalas ford. megj.

[43] Vélhetően Borsod megye. (ford. megj.)

[44] Vélhetően Zsarnóca a mai Szlovákiában van, Žarnovica néve.

[45] A kéziratból nem derül ki, hogy Stephanusról, vagy Iosephusról van-e szó. (ford. megj.)

[46] Az alábbiakban öt nevet említenek.

[47] Vélhetően Kiskunhalas ford. megj.

[48] Vélhetően a mai Bácsalmásról van szó. (ford. megj.)

[49] Vélhetően a mai Csátalja. (ford. megj.)

[50] Vélhetően ugyan az a személy mint az 541-es bejegyzésben. (ford. megj.)

[51] Nem lehet megállapítani, milyen élőlényekről volt szó. (ford. megj.)

[52] A téli ünnepkör vallási, ám pogány hagyományokra visszatekintő ünnepe (ford. megj.)

[53] Saxen-Gotia, egy holland térség megnevezése, bizonyára a katonaság onna jött. (ford. megj.)

[54] Talán a mai Bácsfüldvár, de lehet Balatonföldvár is (ford. megj.)

[55] Vélhetően Kiskunhalas ford. megj.

[56] Vélhetően a mai Horvátországhoz tartozó dél baranyai település. (ford. megj.)

[57] Vélhetően a mai Emovački Lug település. (ford. megj.)

[58] Saxen-Gotia, egy holland térség megnevezése, bizonyára a katonaság onnan jött. (ford. megj.)

[59] A személynevek írásának a módja merőben eltér a magyar és a szerb helyesírás esetében. A szerb helyesírás szerint minden nevet fonetikusan, azaz kiejtés szerint kell írni. A latin eredetiből fordító munkatársaknak tehát kísérletet kellett tenniük, hogy rekonstruálják a kiejtést, ami egyes esetekben viszonylag egyértelműnek tűnik, más esetekben azonban vitatható. Mégis erőfeszítéseik alapjában véve hasznosak és fontosak, ezért a névmutatóban zárójelben közlöm ezeket a kiejtésrekonstrukciókat is. A magyar helyesírás szabályai szerint a nevek helyesírása mindig az eredeti formához igazodik, ezt a szabályt a főszövegben a legteljesebb mértékig betartottuk, azonban ezen túllépve a latin eredetihez igazodva, a főszövegben először a személynevet közöljük, majd a csládnevet, ezzel még inkább érvényt szerezve a latin eredeti írásmódnak. A névmutatóban viszont a pontosabb tájékozódás érdekében a családnevek szerint rendeztük sorba a neveket, mégpedig úgy, hogy nem próbáltunk névrekonstrukciót végrehajtani, csakis az íráskép alapján rendeztük a neveket. A 18. században a helyesírás és a nevek írása sem szilárdult meg, így gyakori, hogy egyes nevek írott formája különbözik (pl. a nevek végén cs, ch jelek). Ezen kívül a 18. századi szabadkai városvezetést gyakorló elit viszonylag kisszámú, és előfordulhat, hogy egyes személyek vezeték és a keresztnév is egyezik, ez csupán néhány esetben igazolható, így egy-egy név esetében az írásuk különböző változatait is közöljük, ezen kívül zárójelben a szerb kiejtési rekonstrukciót is.

[60] A hangzás alapján vagy a TY-hez, vagy a Cs-hez lehetne besorolni, ebben nem lehetünk biztosak. Az íráskép alapján azonban ide illik.

[61] A szövegből ne mindig derül ki, hogy a szőlő művelőjéről, vagy csak az őréről van szó.

[62] A korszakban még nem vált szét az I és a J írása.

[63] Vélhetően Tamás (ford. megj.)

[64] Grassalkovics, de a forrásban így is szerepel.

[65] A korszakban még nem különült el az S, az SZ, és a ZS írása, így az S nem minden esetben jelenti, hogy s-nek is kell olvasni, csak a beírás módjára utal. (A szerb kiadásban a fordítók kisérletet tettek az olvasat megállapítására, elég nagy biztonsággal állítható, hogy jól becsülték meg mikor kell S-t, mikor SZ-t, és mikor ZS-t olvasni, és ez a zárójeles részben látható, ahol az Š és Ž jelet használják)

[66] Kiejtés szerint bizonyára a zs hanghoz közeli a név első hangja, de az íráskép egyértelmű.

[67] Az ö hang esetében a szerb átírás kifejezetten torzít.

[68] A minél pontosabb tájékozódás miatt közlöm a mai neveket, a dokumentumokban használt formákat és a szerb megnevezéseket is, azaz minden a könyvben fellelhető formát, és több esetben mára már megváltoztatott neveket is. Egyes esetekben a települések előtagot kaptak pl. Kún-, Kiskun- , ill. Bács-. Ezen kívül akkor is, ha a mai hivatalos nevek eltérnek a régiektől pl. Újvidék–Neo-Planta. (ford. megj.)

 

%d bloggers like this: